Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.17 din 19 iunie 2015 cu privire la Raportul de audit privind urmărirea ulterioară a acțiunilor întreprinse de entitățile auditate în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor din Raportul auditului performanței efectuat de Curtea de Conturi în anul 2012 „Activitatea desfășurată de reprezentanții statului, membrii consiliilor societăților comerciale și administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?”

Numar 190-196 din data de 2015-06-19 Nr. cerinte: 10 Nr. recomandari: 30

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului agriculturii și industriei alimentare dl V.Loghin, viceministrului muncii, protecției sociale și familiei dl  S.Sainciuc, secretarului de stat al Ministerului Finanțelor dna V.Ursu, viceprimarului municipiului Chișinău dl V.Coteț, șefului Direcției politici investiționale și gestionarea patrimoniului din cadrul Ministerului Economiei dl M.Mamei, directorilor generali ai S.A. ,,Franzeluța” și S.A. ,,Tutun-CTC” dnii V.Cojocaru și S.Grișciuc, directorului economic al S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” dl I.Burdila, directorului Direcției reglementări a S.A. ,,Moldtelecom” dl A. Muntean, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1), lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul de audit privind urmărirea ulterioară a acțiunilor întreprinse de entitățile auditate în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor din Raportul auditului performanței efectuat de Curtea de Conturi în anul 2012 ,,Activitatea desfășurată de reprezentanții statului, membrii consiliilor societăților comerciale și administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?”
Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:
Misiunea de audit, realizată în anul 2012, a identificat deficiențe ce vizează: exercitarea neadecvată a funcțiilor de către unii membri ai consiliului societății; neincluderea reprezentantului statului ca membru în cadrul unor comisii de casare; realizarea atribuțiilor în condiții de incompatibilitate; controlul ineficient asupra activității reprezentanților statului; nerespectarea cadrului legislativ și normativ la desemnarea persoanelor delegate să reprezinte interesele statului în societățile comerciale; carențele de ordin legislativ, inclusiv care admit participarea concomitentă a persoanelor în mai multe consilii ale societăților pe acțiuni și ale întreprinderilor de stat, cu impact asupra eficienței exercitării corespunzătoare a atribuțiilor delegate; neinstituirea unui sistem de indicatori de performanță pentru aprecierea activității persoanelor cu atribuții de reprezentare a statului în societățile comerciale etc.
În contextul dat, Curtea de Conturi a înaintat o serie de recomandări autorităților publice responsabile și entităților auditate, menite să îmbunătățească situația creată în domeniul reprezentării intereselor statului în cadrul întreprinderilor de stat și al societăților comerciale în care statul deține cotă majoritară. În general, recomandările s-au referit la: elaborarea indicatorilor de performanță pentru remunerarea reprezentanților statului și membrilor consiliului societății, intensificarea controlului managerial asupra activității reprezentanților, reglementarea cuantumului compensațiilor stabilite membrilor consiliului societății, limitarea sumelor pasibile de a fi repartizate din contul dividendelor pentru acțiuni de binefacere și sponsorizare, crearea unei baze de date privind evidența persoanelor împuternicite de a reprezenta interesele statului etc.
De menționat, urmare intervenției Curții de Conturi, situația a fost ameliorată, în special, de:
 • crearea și implementarea bazei de date la nivel național privind delegarea și exercitarea funcțiilor de către persoanele împuternicite de a reprezenta interesele statului în societățile comerciale;
 • elaborarea procedurilor interne de intensificare a controlului managerial de către Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor, întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de reprezentare a statului în societățile comerciale cu cotă de participare a statului;
 • stabilirea criteriilor de apreciere a exercitării neconforme a atribuțiilor încredințate reprezentanților statului de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Finanțelor;
 • limitarea sumelor pasibile distribuirii de către consiliile societăților comerciale pentru efectuarea acțiunilor de binefacere și sponsorizare;
 • includerea în componența comisiei de dare în locațiune a activelor neutilizate ale societăților și asigurarea participării reprezentantului statului în S.A. ,,Moldtelecom” la procedurile de negociere a contractelor.
Prezenta misiune de audit, denumită conform definiției internaționale de specialitate ,,follow-up”2, constată că entitățile auditate, ignorînd Instituția Supremă de Audit, practic nu au întreprins măsurile de rigoare pentru executarea cerințelor și implementarea recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi în anul 2012, urmare realizării auditului performanței ,,Activitatea desfășurată de reprezentanții statului, membrii consiliilor societăților comerciale și administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?”. Doar 4 din cele 19 cerințe și recomandări înaintate au fost executate integral, 6 – parțial, iar pentru 9 dintre acestea n-a fost întreprinsă nici o măsură.
În același timp, auditul a identificat un șir de disfuncționalități, unele reflectate și în auditul precedent, care limitează eficiența activității reprezentanților statului și membrilor consiliilor societăților comerciale, printre care se evidențiază:
 • lipsa unor indicatori de performanță pentru reprezentanții statului, membrii consiliilor societăților, în baza cărora să fie evaluată eficiența activității și efectuată remunerarea acestora;
 • numărul semnificativ al structurilor de conducere în care pot fi desemnate în calitate de membru persoanele cu atribuții de reprezentare a intereselor statului, care afectează direct exercitarea adecvată a funcțiilor acestora;
 • neimplementarea unui mecanism de control eficient asupra activității persoanelor cu atribuții de reprezentare a statului, în cazul eschivării sau exercitării neconforme a funcțiilor delegate;
 • prezentarea rapoartelor ce nu conțin informații suficiente și exhaustive cu privire la activitatea reprezentanților statului, care ar putea susține într-un mod util procesul decizional al autorităților abilitate în soluționarea problemelor societăților comerciale gestionate;
 • lipsa unor cerințe clare față de performanța societăților comerciale cu cotă de stat, prin neincluderea în contractele încheiate cu managerii acestora a obiectivelor și indicatorilor de performanță.
Printre cauzele care au determinat neexecutarea integrală a cerințelor și recomandărilor se remarcă: acțiunile neconcludente din partea autorităților responsabile în vederea remedierii deficiențelor și modificării cadrului legislativ și normativ; controlul insuficient din partea autorităților abilitate, precum și interesul scăzut față de necesitatea implementării unor reforme strategice în procesele de administrare a societăților comerciale cu cotă de stat și întreprinderilor de stat.
Concluzionînd cele menționate, se denotă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, în comun cu Agenția Proprietății Publice, precum și Consiliul municipal Chișinău n-au depus eforturi suficiente pentru executarea integrală a cerințelor și recomandărilor, care urmau să asigure o administrare mai eficientă a patrimoniului public în societățile comerciale.
Coliziunile juridice, precum și carențele cadrului legislativ provoacă și în continuare o abordare permisivă în aspectul posibilității desemnării concomitente a persoanelor într-un număr semnificativ de consilii (ale societății/de administrație), ceea ce complică eforturile în asigurarea unui control eficient din partea autorităților abilitate și reduce eficiența muncii prestate de către reprezentanții statului. Totodată, în lipsa unor criterii clare de determinare a exercitării neconforme a funcției delegate, cît și a unor prevederi legale ce vizează anularea indemnizațiilor în condițiile eschivării de la exercitarea atribuțiilor de reprezentant, mecanismele de responsabilizare a reprezentanților de care dispun autoritățile abilitate sînt insuficiente pentru îndeplinirea la nivelul așteptat a exercițiului de reprezentare a intereselor statului în societățile comerciale cu capital majoritar de stat.
În același context, lipsa unor cerințe clare față de performanța societăților, a reprezentanților statului, membrilor consiliilor și a managerilor societăților, în dependență de care să fie modelată partea variabilă a sistemului de remunerare, constituie un impediment în obținerea unor rezultate acceptabile din activitatea acestora.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit. c) și art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
 1. Se aprobă Raportul de audit privind urmărirea ulterioară a acțiunilor întreprinse de entitățile auditate în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor din Raportul auditului performanței efectuat de Curtea de Conturi în anul 2012 ,,Activitatea desfășurată de reprezentanții statului, membrii consiliilor societăților comerciale și administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?”, anexat la prezenta Hotărîre.
 2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
  1. Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Consiliului municipal Chișinău și Societăților pe acțiuni: „Banca de Economii”, „Moldtelecom”, „Tutun-CTC”, „Franzeluța”, „Apă-Canal Chișinău, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate, precum și implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre;
  2. Guvernului Republicii Moldova, pentru luare de atitudine și examinarea în cadrul unei ședințe de Guvern a rezultatelor misiunii de „follow-up”, în vederea evaluării problemelor stringente, care limitează eficacitatea mecanismului de gestionare a proprietății publice în societățile pe acțiuni în care statul deține cota majoritară;
2.3. Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, pentru luare de cunoștință;
2.4. Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, pentru informare și o posibilă utilizare în luarea deciziilor aferente reformelor și inițiativelor de susținere a politicii în procesul de reprezentare a intereselor statului în societățile comerciale cu cota majoritară de stat;
2.5. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare.
 1. Despre executarea cerințelor din subpunctul 2.1. al prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi periodic, pe măsura implementării acestora, în termen de 1 an de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 2. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi.

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit, ISSAI 300Principiile fundamentale ale auditului de performanță”, misiunea de ,,follow-up” este o activitate independentă care presupune examinarea de către auditori, în baza rezultatelor auditului performanței, a acțiunilor corective întreprinse de către entitatea auditată, sau de altă parte responsabilă.

Recomandari (30)

1. Conducerii ME, în comun cu APP: Să instituie un mecanism de sancţionare a autorităţilor publice abilitate pentru neprezentarea în termenele prevăzute a informaţiei privind exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului, precum şi pentru lipsa de acţiuni din partea acestora în vederea remedierii deficienţelor constatate.

response:
Prin Hotărârea Guvernului nr.623 din 19.05.2016, au fost operate modificări în Hotărârea Guvernului nr.ll0 din 23.02.2011 cu privire la unele aspecte ce tin de repartizarea profitului net anual al societăţilor ре acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat, conform căreia: -Agenda Proprietăţii Publice, va asigura prezentarea către Guvern a listei ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale care nu au prezentat in termen informaţia privind membrii aleşi/desemnaţi în consiliile ssocietăților pe acțiuni/consiliile de administrație ale Î.S.; - ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, vor asigura promovarea deciziilor privind limitarea mijloacelor fmanciare destinate acţiunilor de filantropie (binefacere) şi sponsorizării pentru anul de gestiune până la 2% din profitul net obţinut în anul precedent celui gestionar, dar nu mai mult de 400000 lei; scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Privind instituirea unui mecanism de sancționare a autorităților publice abilitate pentru neprezentarea în termenele prevăzute a informației privind exercitarea funcțiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului, precum și pentru lipsa de acțiuni din partea acestora în vederea remedierii deficiențelor constatate, relevăm că, prin Hotărârea Guvernului nr.623 din 19.05.2016, au fost operate modificări în Hotărârea Guvernului nr.110 din 23.02.2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat, conform căreia Agenția Proprietății Publice (care nu este abilitată cu funcții de sancționare), va asigura prezentarea către Guvern a listei ministerelor și altor autorități administrative centrale care nu au prezentat în termen informația privind membrii aleși/desemnați în consiliile societăților pe acțiuni/consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat.

2. Conducerii ME, în comun cu APP: Să stabilească restricţii privind efectuarea sponsorizărilor, pentru situaţiile în care societatea comercială a obţinut pierderi sau plăţile nu se efectuează din profitul net

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Privind stabilirea restricției privind efectuarea sponsorizărilor, pentru situațiile în care societatea comercială a obținut pierderi sau plățile nu se efectuează din profitul net, la fel, prin Hotărârea Guvernului nr.623 din 19.05.2016 au fost operate modificări în Hotărârea Guvernului nr.110 din 23.02.2011, conform cărora ministerele și alte autorități administrative centrale, vor asigura promovarea deciziilor privind limitarea mijloacelor financiare destinate acțiunilor de filantropie (binefacere) și sponsorizării pentru anul de gestiune până la 2% din profitul net obținut în anul precedent celui gestionar, dar nu mai mult de 400000 lei. Astfel, întreprinderile care nu au obținut profit net, nu au posibilitate de a efectua careva sponsorizări.

3. Conducerii APP: Să elaboreze un raport-model pentru reprezentanţii statului în societăţile comerciale în scopul asigurării unei forme unice de raportare, unde să se expună problemele cu care se confruntă societăţile comerciale, precum şi propunerile de soluţionare a acestora.

response:
scris.nr.06-02-786 din 24.06.17 APP a elaborat şi a plasat pe pagina vveb a Agenţiei modelul Raportului reprezentantului statului în societăţile comerciale cu capital public sau public- privat în scopul monitorizării activităţii societăţilor şi asigurării unei forme unice de raportare şi prevede, inslusiv raportarea privind problemele cu care se confruntă societăţile, precum şi înaintarea propunerilor privind soluţionarea lor. Raportul-model al reprezentantului statului se va prezenta semestrial autorităţii administraţiei publice centrale care exercită drepturile de acţionar şi de administrare a proprietăţii publice în societăţile comerciale cu cotă de participare a statului.

4. Consiliului municipal Chişinău: Să revizuiască proiectul Regulamentului cu privire la reprezentarea mun.Chişinău în societăţile comerciale, întreprinderile municipale şi instituţiile publice conform completărilor necesare expuse în prezentul Raport, precum şi să asigure aprobarea acestuia în termene rezonabile.

5. ME, în comun cu APP: Să elaboreze indicatori generali, precum şi indicatori specifici ramurii în care activează societatea economică, inclusiv de rentabilitate a capitalului şi activelor, care vor servi ca temei pentru aprecierea eficienţei activităţii persoanelor cu atribuţii de reprezentare a statului şi a organului executiv al societăţii comerciale.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Prin Hotărârea Guvernului nr.1450 din 30.12.2016, au fost operate completări în Hotărârea Guvernului nr.519 din 02.07.2014, conform cărora s-a stabilit că, autoritățile administrației publice centrale urmează să asigure stabilirea pentru întreprinderile de stat și promovarea prin intermediul consiliilor societăților comerciale cu cotă integrală sau majoritară de stat, indicatori de performanță anuali și semestriali ai activității economico-financiare a acestora (creșterea volumului vânzărilor, a profitului net, a rentabilității activelor, a rentabilității financiare, stingerea creanțelor și datoriilor, diminuarea cheltuielilor și a stocurilor producției și materialelor ș.a.), precum și să evalueze atingerea acestora, care conform pct.16 din proiectul Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat servesc temei pentru aprecierea eficienței activității persoanelor cu atribuții de reprezentare a statului la stabilirea mărimii indemnizației lunare a acestora.

6. ME, în comun cu APP: Să prezinte demersurile necesare executivului pentru modificarea actualei prevederi legale în vederea diminuării numărului organelor de conducere (consilii de administraţie/ale societăţilor) în care poate fi desemnată concomitent persoana cu atribuţii de reprezentare a intereselor statului, pentru asigurarea eficienţei funcţiei de reprezentare a statului în cadrul acestor structuri.

response:
Prin Hotărârea Guvernului nr. 623 din 19.05.2016, a fost completată Anexa nr.4 „Regulile privind desfaşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public" la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 "Privind punerea m aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public" cu prevederi ce stabilesc că, unul şi acelaşi funcţionar public poate fi membru concomitent m eel mult 5 organe de conducere ale societăţilor comerciale şi întreprinderilor de stat/ municipale (consiliul societăţii, consiliul de administrate) şi poate fi desemnat în calitate de reprezentant al statului/ unitaţii administrativ teritoriale doar într-o singură societate pe acţiuni. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Privind diminuarea numărului organelor de conducere (consilii de administrație/ale societății) în care poate fi desemnată concomitent persoana cu atribuții de reprezentare a intereselor statului, pentru asigurarea eficienței funcției de reprezentare a statului în cadrul acestor structuri - prin Hotărârea Guvernului nr. 623 din 19.05.2016, a fost completată Anexa nr.4 „Regulile privind desfășurarea muncii prin cumul a funcționarului public” la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public" cu prevederi ce stabilesc că, unul și același funcționar public poate fi membru concomitent în cel mult 5 organe de conducere ale societăților comerciale și întreprinderilor de stat/ municipale (consiliul societății, consiliul de administrație) și poate fi desemnat în calitate de reprezentant al statului/unității administrativ teritoriale doar într-o singură societate pe acțiuni.

7. ME, în comun cu APP şi MMPSF: Să reglementeze exhaustiv modul de stabilire şi cuantumul compensaţiilor pentru persoanele cu atribuţii de reprezentare a statului care au calitatea de membri ai consiliului societăţii sau ai comisiei de cenzori, ori să includă în cadrul legal excepţii cu privire la acordarea compensaţiilor pentru aceştia.

response:
Ministerul Economiei a elaborat şi a înaintat Guvernului spre examinare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea salarizării nr. 847-XI din 14.02.2002 (copia scr.nr.21-2007 din 01.04.2016 se anexează). scris.nr.07-3589 din 23.06.17 În pct.16 din proiectul Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat (anexa nr.1 la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat) s-a prevăzut că, persoanele ce reprezintă interesele statului în societățile comerciale beneficiază de indemnizații lunare conform Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002, stabilite de adunarea generală a acționarilor/asociaților, în dependență de rezultatele economico-financiare anuale și realizarea indicatorilor de performanța stabiliți societății comerciale respective. În cazul în care persoana ce reprezintă interesele statului se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite s-a prevăzut suspendarea achitării indemnizației lunare. De asemenea, s-a prevăzut că indemnizația lunară nu se achită în cazul în care societatea comercială își suspendă activitatea sau se află în șomaj tehnic.

8. ME, în comun cu APP şi MMPSF: Să ajusteze cadrul legislativ existent în vederea calculării indemnizaţiilor lunare şi a recompenselor anuale pentru persoanele cu atribuţii de reprezentare a statului, proporţional şedinţelor consiliului societăţii/de administrare la care aceştia au absentat nemotivat.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "În pct.18 din proiectul Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat (anexa nr.1 la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat) s-a prevăzut că, achitarea indemnizației lunare se va suspenda, în cazul în care persoana ce reprezintă interesele statului se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite, la decizia: a) consiliului societății comerciale - pentru membrii consiliului care au lipsit nemotivat la 2 ședințe consecutiv, fapt consemnat în procesele verbale ale ședințelor consiliului; b) comisiei de cenzori a societății comerciale - pentru membrii comisiei de cenzori, care nu participă la controale și la întocmirea rapoartelor, fapt consemnat în procesul verbal al comisiei de cenzori; c) autorității abilitate - pentru reprezentantul statului care nu a participat nemotivat la 2 ședințe consecutive ale consiliului societății sau nu a prezentat raportul reprezentantului statului în termenul stabilit. De asemenea s-a prevăzut că, din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe/controale, persoanelor ce reprezintă interesele statului li se restabilește achitarea indemnizației lunare. "

9. CMC: Să asigure examinarea rapoartelor prezentate de către reprezentanţii municipiului din societăţile comerciale, în cadrul comisiei special create în acest scop, cu înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a situaţiilor constatate.

10. MAIA Să asigure intensificarea monitorizării şi controlului asupra activităţii reprezentanţilor statului prin intermediul comisiei special create în acest scop

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. Comisia de coordonare a procesului de delegare şi control asupra exercitării atribuţiilor şi de revocare a reprezentanţilor statului în societăţile pe acţiuni şi a membrilor Consiliilor de administraţie în cadrul întreprinderilor de stat instituită prin Ordinul MAIA nr. 56 din 21 martie 2016 şi este activă.

10. MF Să asigure intensificarea monitorizării şi controlului asupra activităţii reprezentanţilor statului prin intermediul comisiei special create în acest scop

response:
Ministerul Finanţelor a aprobat Ordinul nr.38 din 04 aprilie 2016 (copia se anexează), care prevede completarea Raportului reprezentantului statului în societăţile comerciale şi Raportului preşedintelui consiliului de administraţie al întreprinderilor de stat cu aspecte, ce ţin de obligativitatea reprezentantului statului în societatea comercială administrată de Ministerul Finanţelor şi preşedinţilor consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat în care ministerul are calitate de fondator, de raportare a principalelor probleme apărute în activitatea entităţii, precum şi de formulare a propunerilor de rigoare, de soluţionare/ depăşire a problemelor date.

10. ME Să asigure intensificarea monitorizării şi controlului asupra activităţii reprezentanţilor statului prin intermediul comisiei special create în acest scop

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 În proiectul Instrucțiunii – Model cu privire la modul de evaluare a funcționarilor publici care vor fi desemnați/ promovați în calitate de persoane ce reprezentă interesele statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat, (anexa nr.2 la proiectul Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat) este prevăzută instituirea Comisiei de evaluare a calificării funcționarilor publici în calitate de persoane ce reprezentă interesele statului în societățile comerciale capital public sau public-privat, care va fi investită cu atribuții de evaluare a funcționarilor publici, desemnați în calitate de reprezentanți ai statului în societățile comerciale cu capital de stat, conform criteriilor stabilite în pct. 17 din instrucțiune.

11. MAIA Să adopte criterii pentru selectarea candidaţilor în calitate de reprezentanţi ai statului şi să asigure transparenţa în examinarea şi desemnarea acestora.

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată Regulamentul de activitate al Comisiei nominalizate mai sus include criteriile de selectare a reprezentanţilor statului/ membrilor Consiliilor de Administraţie (Ordinul MAIA nr. 56 din 21 martie 2016)

12. MAIA Să stabilească criterii clare de revocare a reprezentanţilor statului în cazul exercitării neconforme a funcţiilor delegate.

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată Regulamentul de activitate al Comisiei nominalizate mai sus include temeiurile de încetare, revocare a împuternicirilor reprezentantului statului şi a membrilor Consilului de administraţie.

13. ME și CMC Să stabilească criterii de apreciere a exercitării neconforme a atribuţiilor încredinţate reprezentantului statului, precum şi să implementeze mecanismul de revocare a acestuia din funcţia deţinută.

13. ME și CMC Să stabilească criterii de apreciere a exercitării neconforme a atribuţiilor încredinţate reprezentantului statului, precum şi să implementeze mecanismul de revocare a acestuia din funcţia deţinută.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 În pct.35 din proiectul Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat (anexa nr.1 la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat) s-au prevăzut criterii de apreciere a exercitării neconforme a atribuțiilor încredințate Reprezentantului, și anume: 1) votarea contrar indicațiilor autorității abilitate la chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor/asociaților; 2) neinformarea, în termenul stabilit la pct.29, a autorității abilitate privind adoptarea unor decizii în cadrul adunării generale a acționarilor/asociaților, ședinței consiliului societății sau organului executiv, care ar putea prejudicia interesele statului, despre care avea obligația să cunoască în virtutea atribuțiilor; 3) necoordonarea în scris cu autoritatea abilitată caracterul votării și proiectele de decizii ale organelor de conducere ale societății comerciale, indicate în pct.28 la prezentul Regulament; 4) neprezentarea în termenul stabilit a raportului privind îndeplinirea atribuțiilor sale; 5) obținerea mai puțin de 5 puncte la evaluarea rezultatelor activității, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament. "

14. Să instituie un sistem de control intern eficient în procesul de înaintare a candidaturilor pentru alegerea lor în organele de conducere şi comisia de cenzori ale societăţii economice, întru evitarea numirii concomitente a aceloraşi persoane în mai multe structuri de conducere decît prevede legislaţia.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 În conformitate cu prevederile pct.41 din Hotărârea Guvernului nr.110/2011, Agenția Proprietății Publice asigura păstrarea informației privind delegarea funcțiilor de reprezentare a statului în entitățile cu cotă de stat în baza datelor prezentate de autoritățile administrației publice centrale. Anual, în rezultatul generalizării informației prezentate, Agenția Proprietății Publice comunică autorităților administrației publice centrale asupra neregularităților identificate, inclusiv și despre cazurile de numire a unei și aceiași persoane în mai multe organe de conducere decât este prevăzut în H.G.201/2009 (5 organe de conducere, inclusiv consilii ale societăților comerciale și consilii de administrație a întreprinderilor de stat). Drept rezultat, autoritățile administrației publice centrale vizate urmează să prezente Agenției Proprietății Publice, în termen de 15 zile, informația privind măsurile întreprinse privind înlăturarea neconformităților identificate.

14. Să instituie un sistem de control intern eficient în procesul de înaintare a candidaturilor pentru alegerea lor în organele de conducere şi comisia de cenzori ale societăţii economice, întru evitarea numirii concomitente a aceloraşi persoane în mai multe structuri de conducere decît prevede legislaţia.

response:
Ministerul Finanţelor a aprobat Ordinul nr.38 din 04 aprilie 2016 (copia se anexează), care prevede completarea Raportului reprezentantului statului în societăţile comerciale şi Raportului preşedintelui consiliului de administraţie al întreprinderilor de stat cu aspecte, ce ţin de obligativitatea reprezentantului statului în societatea comercială administrată de Ministerul Finanţelor şi preşedinţilor consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat în care ministerul are calitate de fondator, de raportare a principalelor probleme apărute în activitatea entităţii, precum şi de formulare a propunerilor de rigoare, de soluţionare/ depăşire a problemelor date. Prin HG nr.623 din 19.05.16 a fost completată anexa nr.4 Regulile privind desfășurarea muncii prin cumul a funcționarului public, care prevede că unul și același funcționar public poate fi membru concomitent în cel mult 5 organe de conducere ale SA și IS și poate fi desemnat în calitate de reprezentant al statului doar într-o singură SC

14. Să instituie un sistem de control intern eficient în procesul de înaintare a candidaturilor pentru alegerea lor în organele de conducere şi comisia de cenzori ale societăţii economice, întru evitarea numirii concomitente a aceloraşi persoane în mai multe structuri de conducere decît prevede legislaţia.

14. Să instituie un sistem de control intern eficient în procesul de înaintare a candidaturilor pentru alegerea lor în organele de conducere şi comisia de cenzori ale societăţii economice, întru evitarea numirii concomitente a aceloraşi persoane în mai multe structuri de conducere decît prevede legislaţia.

response:
Prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, nr. 56 din 21 martie 2016 (se anexează), a fost instituită Comisia de coordonare a procesului de delegare şi control asupra exercitării atribuţiilor şi de revocare a reprezentanţilor statului în societăţile ре acţiuni şi întreprinderile de stat şi aprobat Regulamentul său de activitate, care precizează criteriile de selectare a reprezentanţilor statului/ membrilor Consiliilor de Administraţie şi temeiurile de încetare, revocare a împuternicirilor reprezentantului statului şi a membrilor Consiliului de administrate, în cazul exercitârii neconforme a funcţiilor. In vederea evitării numirii concomitente a aceloraşi persoane, în mai multe structuri de conducere, menţionăm că în procesul de înaintare a candidaturilor pentru alegerea lor în organele de conducere ale societăţii ре acţiuni/întreprinderii de stat şi comisia de cenzori ale societaţilor ре acţiuni, Ministerul a respectat legislaţia în vigoare, şi monitorizează numărul de consilii/comisii de cenzori, din care fac parte angajaţii Ministerului. scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. MAIA a respectat legislaţia în vigoare, şi monitorizează numărul de consilii/comisii de cenzori, din care fac parte angajaţii Ministerului. Ordin MAIA. nr. 56 din 21 martie 2016.

15. Să stabilească condiţii pentru determinarea circumstanţelor care să constituie eschivarea de la exercitarea funcţiilor ca temei pentru anularea indemnizaţiilor lunare atît pentru reprezentanţii statului, cît şi pentru membrii consiliului şi comisiei de cenzori delegaţi, precum şi să asigure implementarea corespunzătoare a procedurilor adoptate.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "În pct.18 din proiectul Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat (anexa nr.1 la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat) sunt prevăzute circumstanțe care constituie eschivarea de la exercitarea funcțiilor persoanelor ce reprezintă interesele statului, ca temei pentru anularea indemnizațiilor lunare și anume: a) pentru consiliul societății - lipsa nemotivată la 2 ședințe consecutiv, fapt consemnat în procesele verbale ale ședințelor consiliului; b) pentru comisia de cenzori - neparticiparea la controale și la întocmirea rapoartelor, fapt consemnat în procesul verbal al comisiei de cenzori; c) pentru reprezentantul statului - neparticiparea nemotivată la 2 ședințe consecutive ale consiliului societății sau neprezentarea raportului reprezentantului statului în termenul stabilit. Criteriile respective sunt înglobate și în proiectul Regulamentului consiliului societății comerciale (pct.34 și pct.35) și proiectul Regulamentului comisiei de cenzori (pct.29) (anexa nr.2 și nr.3 la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat)."

15. Să stabilească condiţii pentru determinarea circumstanţelor care să constituie eschivarea de la exercitarea funcţiilor ca temei pentru anularea indemnizaţiilor lunare atît pentru reprezentanţii statului, cît şi pentru membrii consiliului şi comisiei de cenzori delegaţi, precum şi să asigure implementarea corespunzătoare a procedurilor adoptate.

15. Să stabilească condiţii pentru determinarea circumstanţelor care să constituie eschivarea de la exercitarea funcţiilor ca temei pentru anularea indemnizaţiilor lunare atît pentru reprezentanţii statului, cît şi pentru membrii consiliului şi comisiei de cenzori delegaţi, precum şi să asigure implementarea corespunzătoare a procedurilor adoptate.

response:
MAIA a elaborat proiectul de completare a Regulamentului de activitate al Comisiei de coordonare a procesului de delegare şi control asupra exercitarii atribuţiilor şi de revocare a reprezentanţilor statului în societăţile ре acţiuni şi a membrilor Consiliilor de administraţiei în cadrul întreprinderilor de stat, în care Ministerul Agriculture şi Industriei Alimentare, exercită dreptul de acţionar / fondator, aprobat prin Ordinul Ministerului nr. 56 din 21.03.2016, în care vor fi stipulate circumstanţele. care constituie eschivarea de la exercitarea funcţiilor ca temei pentru anularea indemnizaţiilor lunare. scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. Scrisoare către S.A. Franzeluţa şi S.A. Tutun- CTC, prin care a fost solicitată includerea în proiectul de ordine de zi Adunării Generale a Acţionarilor stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă în baza cărora se va efectua remunerarea şi stimularea membrilor Consiliului societăţii, respectiv stabilirea condiţiilor pentru determinarea circumstanţelor care să constituie eschivarea de la exercitarea funcţiilor ca temei pentru anularea indemnizaţiilor lunare. (Scrisorile nr. 17/1-3/42 din 14.02.2017 şi nr. 17/1-3/41 din 14.02.2017 Se anexează răspunsul Consiliului S.A. Tutun CTC nr. 02/212 din 05.04.2017 şi extrasul din proces-verbal nr. 9 al şedinţei Consiliului S.A.Franzeluţa)

16. ME, în comun cu APP şi MMPSF: Să implementeze un cadru de politici la nivel naţional care să permită stabilirea cuantumului recompensei anuale reprezentanţilor statului, membrilor consiliilor societăţii şi managerilor societăţilor comerciale, în funcţie de indicatorii de performanţă stabiliţi.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "În pct.36 din proiectul Regulamentului consiliului societății comerciale (anexa nr.2 la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat), se propune ca normativele de repartizare a recompensei anuale, pentru fiecare membru al consiliului să fie diferențiată. Printre indicatorii, în baza căruia se va stabili mărimea individuală a recompensei, va fi frecvența participării și nivelul de implicare a membrului la ședințele consiliului și în procesul de elaborare a deciziilor consiliului, pe parcursul anului precedent celui gestionar. Prin Hotărârea Guvernului nr.463/2014 au fost efectuate modificări în Hotărârea Guvernului nr.743/2002, în vederea limitării până la șase salarii de funcții lunare a mărimii premiului anual și altor plăți anuale acordate conducătorului societăților pe acțiuni din contul profitului net anual. Această limitare a fost inclusă și în proiectul Contractului individual de muncă a directorului societății comerciale, anexa la proiectul Regulamentul consiliului societății comerciale, (anexa nr.2 la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat). De asemenea în proiectul contractului s-a prevăzut că anual, în luna februarie, Consiliul societății, în baza situațiilor economico-financiare pentru anul precedent, va stabili plafonul concret al salariului Directorului, pasibil limitării, pentru anul în curs, iar aprecierea rezultatelor economico-financiare ale societății se va efectua ţinîndu-se cont de executarea criteriilor de performanță, ce se vor regăsi în anexă la contractul directorului."

17. Să elaboreze indicatori de performanţă în baza cărora să se acorde recompensa anuală şi stimularea reprezentanţilor statului, precum şi membrilor consiliilor societăţilor comerciale.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 În pct.20-21 din proiectul Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat (anexa nr.1 la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat) este prevăzut că persoanele ce reprezintă interesele statului vor beneficia de recompense anuale doar în cazul în care societatea comercială a obținut profitul net, iar mărimea recompensei urmează a fi stabilită de adunarea generală a acționarilor/asociaților acesteia și va fi în creștere/descreștere față de recompensa aprobată de adunarea generală a acționarilor/asociaților societății comerciale în anul precedent celui gestionar, direct proporțională creșterii/descreșterii profitului net al anului de gestiune față de cel precedent, dar în limita a 5 la sută din mărimea profitului net anual obținut de societatea comercială respectivă.

17. Să elaboreze indicatori de performanţă în baza cărora să se acorde recompensa anuală şi stimularea reprezentanţilor statului, precum şi membrilor consiliilor societăţilor comerciale.

17. Să elaboreze indicatori de performanţă în baza cărora să se acorde recompensa anuală şi stimularea reprezentanţilor statului, precum şi membrilor consiliilor societăţilor comerciale.

response:
MAIA a elaborat proiectul de completare a Regulamentului de activitate al Comisiei de coordonare a procesului de delegare şi control asupra exercitării atribuţiilor şi de revocare a reprezentanţilor statului în societăţile ре acţiuni şi a membrilor Consiliiior de administraţiei în cadrul întreprinderilor de stat, în care Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, exercită dreptul de aclionar / fondator, aprobat prin Ordinul Ministerului nr. 56 din 21.03.2016, în care va fi inclus, indicatorii de performanţă în baza cărora să se efectueze remunerarea şi stimularea membrilor Consiliiior societăţii.

18. Să includă în contractele de muncă încheiate cu administratorii societăţilor pe acţiuni obiectivele de performanţă, cu elaborarea procedurilor de monitorizare trimestrială a acestora de către consiliile societăţilor.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 În pct.4.4 din proiectul Contractului individual de muncă a directorului societății comerciale, anexa la proiectul Regulamentului consiliului societății comerciale, (anexa nr.2 la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat) s-a prevăzut că, premierea directorului se efectuează trimestrial cu condiția îndeplinirii criteriilor de evaluare a performanțelor manageriale stabilite în anexa la contractul respectiv (8 indicatori de performanță).

18. Să includă în contractele de muncă încheiate cu administratorii societăţilor pe acţiuni obiectivele de performanţă, cu elaborarea procedurilor de monitorizare trimestrială a acestora de către consiliile societăţilor.

18. Să includă în contractele de muncă încheiate cu administratorii societăţilor pe acţiuni obiectivele de performanţă, cu elaborarea procedurilor de monitorizare trimestrială a acestora de către consiliile societăţilor.

Cerinte (10)

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului municipal Chişinău şi Societăţilor pe acţiuni: “Banca de Economii”, “Moldtelecom”, “Tutun-CTC”, “Franzeluţa”, “Apă-Canal Chişinău”, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului municipal Chişinău şi Societăţilor pe acţiuni: “Banca de Economii”, “Moldtelecom”, “Tutun-CTC”, “Franzeluţa”, “Apă-Canal Chişinău”, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului municipal Chişinău şi Societăţilor pe acţiuni: “Banca de Economii”, “Moldtelecom”, “Tutun-CTC”, “Franzeluţa”, “Apă-Canal Chişinău”, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului municipal Chişinău şi Societăţilor pe acţiuni: “Banca de Economii”, “Moldtelecom”, “Tutun-CTC”, “Franzeluţa”, “Apă-Canal Chişinău”, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului municipal Chişinău şi Societăţilor pe acţiuni: “Banca de Economii”, “Moldtelecom”, “Tutun-CTC”, “Franzeluţa”, “Apă-Canal Chişinău”, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului municipal Chişinău şi Societăţilor pe acţiuni: “Banca de Economii”, “Moldtelecom”, “Tutun-CTC”, “Franzeluţa”, “Apă-Canal Chişinău”, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

RO_3791_MAIA.pdf
RO_3874_MAIA_hot_17_2015.pdf
RO_3875_MAIA_anexe 2.pdf

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului municipal Chişinău şi Societăţilor pe acţiuni: “Banca de Economii”, “Moldtelecom”, “Tutun-CTC”, “Franzeluţa”, “Apă-Canal Chişinău”, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

RO_3877_Prim_mun.Chisinau_hot_17_2015.pdf

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului municipal Chişinău şi Societăţilor pe acţiuni: “Banca de Economii”, “Moldtelecom”, “Tutun-CTC”, “Franzeluţa”, “Apă-Canal Chişinău”, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

RO_3794_MPSF.pdf
RO_3855_HCC 17_2015_MMPSF.pdf

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului municipal Chişinău şi Societăţilor pe acţiuni: “Banca de Economii”, “Moldtelecom”, “Tutun-CTC”, “Franzeluţa”, “Apă-Canal Chişinău”, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

RO_3793_MF_HCC_17_2015.pdf
RO_4042_Hot17_2015_MinFin.pdf

2.1. Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului municipal Chişinău şi Societăţilor pe acţiuni: “Banca de Economii”, “Moldtelecom”, “Tutun-CTC”, “Franzeluţa”, “Apă-Canal Chişinău”, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 Ministerul Economiei în conformitate cu competențele atribuite întreprinde toate măsurile viabile în vederea lichidării deficiențelor constatate în Raportul auditului, precum și implementează recomandările expuse în acesta și Hotărârea Curții de Conturi.

RO_3790_MinEcon.pdf
RO_3876_ME_Hot_17_2015.pdf