Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.20 din 25 iunie 2015 cu privire la misiunile de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 și asupra datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014

Numar 197-205 din data de 2015-06-25 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 21

Curtea de Conturi, în prezența ministrului finanțelor dl A.Arapu, viceministrului finanțelor dna M.Cărăuș, Secretarului de Stat al Ministerului Finanțelor dna V.Ursu, șefului Direcției generale Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor dna N.Lupan, șefului Direcției generale datorii publice a Ministerului Finanțelor dna E.Matveeva, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 (Anexa nr.1) și Raportul auditului datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014 (Anexa nr.2).
Misiunile de audit s-au desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi și conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20152, avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra faptului că datele prezentate în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 și în Raportul privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014 sînt în conformitate cu cadrul legal aferent domeniului.
Auditurile au fost efectuate în conformitate cu Standardele de audit3 și bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor și concluziilor, auditul s-a desfășurat la Ministerul Finanțelor, cu colectarea probelor de audit la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal și Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor, prin aplicarea procedurilor de audit corespunzătoare.

Examinînd rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi


A CONSTATAT:

(i) În baza activităților desfășurate, auditul asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 confirmă că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor în conformitate cu prevederile cadrului regulator și că informația prezentată se bazează pe datele Trezoreriei de Stat și pe datele consolidate ale executorilor de buget. Concluzia referitor la indicatorii executării de casă din Raportul Guvernului este că cifrele incluse în raport (venituri, cheltuieli și deficitul bugetar), în toate aspectele materialității, prezintă fidel situațiile aferente exercițiului bugetar încheiat pe 31.12.2014 și constituie 27 717,7 mil.lei – la veniturile încasate, 29 347, 9 mil.lei – la cheltuielile finanțate, și un deficit bugetar în mărime de 1630,2 mil.lei. În același timp, se atestă următoarele:
 • Evaluările și prognozele macroeconomice rămîn un domeniu subperformant, fapt ce determină proiecțiile fiscal-bugetare insuficient de relevante, rectificările frecvente ale indicatorilor efectivi evidențiind discrepanțe evidente în acest sens. Aceste circumstanțe indică la o abordare neconcludentă în ce privește prezentarea de către autoritățile abilitate a informației adecvate pentru estimarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu și a indicatorilor bugetari-fiscali, iar modificările operate în Legea bugetară anuală duc la atragerea suplimentară a surselor interne și externe pentru acoperirea deficitului.
 • Ministerul Finanțelor și autoritățile administrării fiscale din subordine nu abordează neplățile și restanțele fiscale ca o problemă de sistem. Astfel, menținerea la nivel relativ ridicat a restanţelor agenţilor economici faţă de buget are un impact negativ asupra asigurării bugetului public național cu resursele necesare pentru finanțarea cheltuielilor.
 • Prognozele aprobate la veniturile provenite din defalcările profitului net al întreprinderilor de stat şi din dividendele aferente cotei de participare a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni sînt compromise de imprevizibilitatea acordării scutirilor de către Guvern și nu se includ la rectificarea indicatorilor bugetari-fiscali, în aceste condiții nefiind respectate principiile bugetare în aspectul previzibilităţii, sustenabilităţii şi transparenţei.
 • Un impact semnificativ asupra veniturilor statului îl are creşterea continuă a volumului de facilităţi fiscale şi vamale acordate, în special, în condițiile de insuficiență a resurselor pentru necesitățile curente și celor pentru deservirea datoriilor de stat externă și internă.
 • Se atestă lipsa strategiei de stat referitor la implementarea proiectelor cu investiții capitale, aceasta determinînd faptul că la data de raportare exista un număr mare de obiecte nefinisate, care este în creștere continuă.
 • Au fost identificate deficiențe în gestionarea Fondului de rezervă al Guvernului, cauzate de nereglementarea criteriilor necesare pentru luarea deciziei de alocare a mijloacelor, termenului și condițiilor de restituire a mijloacelor alocate dar neutilizate.
 • Se evidențiază necesitatea reglementării modului de stabilire a cuantumului plăţilor salariale pentru unitățile de implementare a proiectelor finanţate din surse externe, care ar asigura sporirea eficienței în alocarea resurselor pentru întreţinerea acestora din contul granturilor şi creditelor externe, precum şi de la bugetul de stat sub formă de contribuții ale Guvernului.
 • Creșterea continuă a nivelului creanțelor și datoriilor prezintă o îngrijorare și ar putea crea probleme la execuția bugetului de stat în anul viitor, fapt cauzat nu doar de insuficiența finanțării, dar și, în mare parte, de nerespectarea disciplinei de plată a angajamentelor contractuale de către executorii de buget și furnizorii de mărfuri și servicii.
 • Deşi cheltuielile alocate pentru executarea documentelor executorii au înregistrat o tendință de diminuare faţă de anul precedent, sînt semnificative cazurile de achitare a documentelor executorii din contul alocaţiilor Fondului de susţinere financiară a producătorilor agricoli, ceea ce implică riscuri majore de încălcare a principiilor bugetare și a reglementărilor aferente gestionării acestui Fond.
 • Insuficiența resurselor pentru necesitățile bugetare cauzează creșterea datoriilor de stat internă și externă. Mai mult decît atît, acordarea garanțiilor de stat interne pentru creditele de urgență acordate de către Banca Națională a Moldovei sistemului bancar (6,5 mld.lei aferente perioadei auditate), fără evaluarea riscurilor de recuperare, ar putea influența semnificativ rezistenţa  întregului sistem bugetar, cu posibil impact major asupra bugetului de stat.
 • Este necesar să se elaboreze politici de evidență și de raportare cu privire la unii indicatori bugetari, fapt care ar asigura o mai mare transparență și ar dezvălui mult mai informativ situația de bază privind angajamentele statului.
 • Deși, în perioada anului 2014, Ministerul Finanțelor a întreprins mai multe acțiuni în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriei pentru stingerea cambiilor emise (4 dol.SUA pentru 1000 m3 de gaze), pînă la finele anului bugetar suma de 3,4 mil.lei nu a fost achitată de către S.A. „Moldovagaz”, motivînd cu lipsa prevederilor la acest capitol în Legea bugetară anuală, situație care necesită  monitorizare și susținere din partea Guvernului.  

(ii) În baza activităților desfășurate, auditul asupra datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014 confirmă că Raportul privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014, ca parte componentă a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014, a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor, în conformitate cu datele din Rapoartele de stat privind datoria de stat, garanțiile de stat și recreditarea de stat, cu datele generate de S.I. „DMFAS”, precum și cu datele privind executarea de casă a bugetului de stat din sistemul Trezoreriei de Stat, cu excepția situației de neraportare a soldului garanțiilor de stat interne în sumă de 6450,0 mil.lei. Concomitent, se atestă că:
 • Datoria sectorului public înregistrează o tendință de creștere ascendentă, devansînd ritmul de creștere a produsului intern brut. Astfel, volumul datoriei sectorului public în anul 2014 s-a majorat comparativ cu anul precedent, atingînd   nivelul de 32,8% în produsul intern brut, față de 32,0% – în anul 2013. De asemenea, se menționează că nivelul de acoperire a soldului datoriei sectorului public externe cu rezervele internaționale ale statului are o tendință ușoară de reducere.
 • Eliberarea garanției de stat interne în favoarea Băncii Naționale a Moldovei pentru creditele de urgență acordate băncilor comerciale în vederea asigurării stabilității sistemului financiar ar putea majora semnificativ riscurile aferente portofoliului datoriei de stat, în special, riscurile financiare, datorită neonorării obligațiilor de plată de către debitorii garantați, fapt care ar genera riscuri majore cu impact asupra bugetului de stat.
 • Majorarea ponderii datoriei de stat în produsul intern brut cu 1,2 p.p., ce constituie  24,6%, a ponderii datoriei de stat externe în exporturi – cu 2,0 p.p., ce constituie  55,8%, și a datoriei de stat externe pe cap de locuitor – cu 1000,3 lei, comparativ cu anul precedent, pe anul 2014 constituind 5,7 mii lei, indică la posibile riscuri, care pot aduce în neconcordanță necesitățile de finanțare a alocațiilor bugetare cu capacitatea de onorare a angajamentelor aferente datoriei de stat.
 • Soldul datoriei de stat externe a depășit plafonul stabilit prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 cu 1152,1 mii lei, situație precedată de impactul semnificativ de depreciere a monedei naționale față de valuta de origine a împrumuturilor externe contractate. Totodată, valorificarea surselor externe rămîne la nivel redus, fapt care a determinat anularea în perioada de gestiune 2014 a unor părți din sursele aferente a 5 împrumuturi în sumă de 36,0 mil.lei.
 • Creșterea cu 1,17 p.p. a ratei medii anuale ponderate la valorile mobiliare de stat a dus la majorarea cu 71,2 mil.lei, în perioada de gestiune, a cheltuielilor pentru serviciul datoriei de stat interne.
 • O situație dificilă pentru bugetul de stat este recuperarea datoriilor aferente unor instituții financiare și ale altor entități (12313,0 mil.lei), în special, a celor cu termenul de achitare expirat și cu risc înalt de nerecuperare (8317,9 mil.lei). De asemenea, transferurile din valorificarea activelor BC „Investprivatbank” S.A., care la situația din 31.12.2014 constituiau 61,5 mil.lei, nu acoperă cheltuielile semnificative suportate de bugetul de stat (428,5 mil.lei).
În susținerea celor consemnate, Curtea de Conturi stăruie să atragă atenția prin a sensibiliza autoritățile supreme ale statului asupra evoluției datoriei sectorului public. Astfel, echilibrul bugetar fragil înregistrat către finele anului 2014 a fost grav afectat de faptul asumării de către Guvern a garanției de plată, conform Hotărîrii nr.938 din 13.11.2014 „Cu privire la asigurarea stabilității macroeconomice în contextul conjuncturii regionale”.  În acest context nefavorabil, Plenul Curții de Conturi se pronunță univoc și încurajează autoritățile de resort pentru întreprinderea măsurilor aferente anticipării situațiilor de criză cu repercusiuni de nesustenabilitate financiară, implicit, de neonorare a angajamentelor statului.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 (Anexa nr.1) și Raportul auditului datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014 (Anexa nr.2), care sînt părți componente ale prezentei Hotărîri.

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit:
2.1. Ministerului Finanțelor, pentru documentare, și se cere:
2.1.1. să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit;
2.1.2. elaboreze reglementări privind acordarea împrumuturilor de la bugetul de stat bugetelor de alt nivel și instituțiilor bugetare, cu înaintarea, pentru aprobare, a acestora în modul stabilit;
2.1.3. să întreprindă măsuri rezultative, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru încasarea datoriilor apărute în cazul încălcării de către instituțiile financiare, beneficiarii recreditării și debitorii garantați a obligațiilor stabilite prin contractele de recreditare sau de garanție de stat;
2.1.4. revizuiască cadrul regulator aferent utilizării mijloacelor din Fondul de rezervă al Guvernului, cu stabilirea criteriilor care ar determina urgența și imprevizibilitatea cheltuielilor solicitate, termenul și condițiile de restituire a mijloacelor neutilizate;
2.1.5. în comun cu Ministerul Economiei, monitorizeze situația privind prognozarea conformă a defalcărilor de la dividende și de la profitul net, iar modificările acestor prognoze, ca rezultat al acordării scutirilor, să fie incluse la aprobarea rectificărilor bugetului;

2.2. Guvernului, pentru documentare, și se propune:
2.2.1. examinarea situației aferente domeniului finanțării investițiilor publice, cu luarea deciziilor de redresare a situației și aprobarea unei strategii referitor la modul de alocare a resurselor pentru minimizarea riscului de risipă a banilor publici în obiecte nefinisate;
2.2.2. monitorizarea situației portofoliului datoriei de stat, în special, a situației cu privire la garanția de stat internă, eliberată în favoarea Băncii Naționale a Moldovei, pentru creditele de urgență acordate băncilor comerciale, întru neadmiterea  majorării datoriei de stat și suportării  unor  costuri suplimentare de către bugetul de stat;
2.2.3. asigurarea unui management exigent și consolidat al datoriei sectorului public, prin redefinirea, în contextul bunelor practici comunitare, a atribuțiilor autorităților publice responsabile de gestionarea datoriei sectorului public, în special ale Ministerului Finanțelor, remediind lacunele existente generate de suprapunerea și fragmentarea competențelor instituționale;
2.2.4. aprobarea reglementărilor privind salarizarea angajaților unităților de implementare a proiectelor finanțate din surse externe, care reprezintă o parte componentă a bugetului de stat;
2.2.5. examinarea situației precedate de obținerea incontestabilă, pe cale judiciară, de la bugetul de stat a subvențiilor din Fondul de susținere a producătorilor agricoli, ceea ce implică riscuri majore de încălcare a principiilor bugetare și a reglementărilor aferente gestionării acestui Fond;
2.2.6. monitorizarea soluționării situației privind încasarea la bugetul de stat a mijloacelor aferente includerii în tariful la gazele naturale a 4 dolari SUA pentru 1000 m3, destinate recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru S.A. „Gazprom” din Federaţia Rusă;
2.3. Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru documentare;
2.4. Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare, și se recomandă operarea modificărilor în Legea nr.419-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”, pentru redefinirea competențelor exclusive ale Parlamentului privind aprobarea garanțiilor de stat;
    2.5. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctului 2.1. din prezenta Hotărîre şi referitor la implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Prin prezenta Hotărîre, se exclud din regim de monitorizare Hotărîrea  Curții de Conturi nr.30 din 27.06.2014 „Privind raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013” și Anexa nr.1 „Raportul auditului managementului datoriei publice pe anul 2013 la Ministerul Finanțelor și Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor” la Hotărîrea Curții de Conturi nr.31 din 27.06.2014 „Privind auditul asupra managementului datoriei publice și asupra sistemelor informaționale de management la Ministerul Finanțelor, Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor și Î.S. „Fintehinform”, dată fiind reiterarea în Rapoartele de audit anexate a unor cerinţe ale auditului precedent neexecutate sau executate parțial și a recomandărilor neimplementate.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea Curții de Conturi).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 08.12.2014 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 ,,Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (21)

1. Să îmbunătățească, în termen mediu, calitatea prognozelor la venituri, cu utilizarea instrumentelor eficiente, pentru a minimiza numărul și valoarea modificărilor operate la indicatorii aprobați inițial.

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-35 din 29.02.2016 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. Ministerul Finanţelor a solicitat Ministerului Educaţiei informaţia privind estimările executării scontate a proiectelor din surse exteme pe anul 2015, care a fost utilizată pentru analiza cheltuielilor din cadrul proiectului „Reforma în educaţie" şi a stat la baza propunerilor pentru proiectul bugetului pe anul 2016. Pentru prognozarea cît mai reală a veniturilor colectate interne şi externe, MF a solicitat, la etapa proiectul de buget şi prognoza pe termen mediu, a informaţiilor privind descifrarea veniturilor colectate ale instituţiilor bugetare. La partea de venituri, propunerile au fost analizate sub aspectul prognozării cît mai reale ale acestora cît şi posibilităţii valorificării acestora pentru perioada respectivă. Veniturile din granturile exteme s-au verificat pentru a fi în conformitate cu acordurile încheiate sau care sunt la etapa de negociere cu donatorii, ţinînd cont de termenele de debursare ale acestora.

RO_3063_scr. MF din 29.02.2016.pdf

2. Să elaboreze unele reglementări referitor la evidenţa şi raportarea datoriilor aferente cheltuielilor bugetului de stat, gestionate prin intermediul direcţiilor de ramură aferente alocațiilor prevăzute la „Acţiuni generale ale Ministerului Finanţelor”, în vederea raportării distincte a acestora la articolele de cheltuieli respective (art.118, art.136).

3. Să elaboreze reglementări privind evidenţa contabilă și raportarea cotelor de participare în capitalul străin în organizaţiile internaţionale, achitate de Guvern sub formă de cotizaţii, precum şi restabilirea integrală a cotelor de participare în capitalul străin achitate în anii precedenţi.

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-243 din 29.12.2015 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. Prin ordinul MF nr. 138 din 21.09.15 privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile bugetare s-a introdus subcontul 138 ”Investiții pe termen lung în capitalul străin” pentru ținerea evidenței contabile și raportare a cotelor de participare în capitalul străin în organismele internaționale Prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 138 din 21 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010, s-a introdus subcontul 138 "Investiţii pe termen lung în capitalul străin" pentru ţinerea evidenţei contabile şi raportare a cotelor de participare în capitalul străin în organismele internaţionale.

RO_2977_Scr. MF din 29.12.2015.PDF

4. Să elaboreze unele reglementări referitor la determinarea datoriilor bugetului de stat față de alte niveluri de buget pentru transferuri interbugetare.

response:
în prezent, Ministerul Finanţelor examinează opţiunile privind identificarea cheltuielilor din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat.

RO_3063_scr. MF din 29.02.2016.pdf

5. Să întreprindă măsuri eficiente pentru reducerea restanțelor față de bugetul de stat, formate la finele anului 2014, cu stabilirea unor indicatori măsurabili ai performanței la acest aspect.

5. Să întreprindă măsuri eficiente pentru reducerea restanțelor față de bugetul de stat, formate la finele anului 2014, cu stabilirea unor indicatori măsurabili ai performanței la acest aspect.

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-243 din 29.12.2015 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. In vederea revizuirii mecamsmului de evidenţă a obligaţiilor vamale în procedura de executare silită, în scopul îmbunătăţirii acestui proces, a fost emisă Dispoziţia nr.285-D din 22.05.2015 „Cu privire la asigurarea executării, evidenţei şi reflectării deciziilor de sancţionare cu amendă şi/sau confiscare, emise în cadrul proceselor de contravenţie vamală precum şi Circulara nr.345-C din 29.06.2015. În vederea instruirii colaboratorilor vamali responsabili de executarea silită a obligaţiei vamale, de către Direcţia control al încasării obligaţiei vamale şi asistenţă juridică de comun cu Direcţia dezvoltare profesională a colaboratorilor vamali, Universitatea de Stat din Moldova şi Uniunea executorilor judecătoreşti, a fost organizat şi petrecut cursul „Procesul de insolvabilitate şi. procedura de executare a documentelor executorii" (Ordinul SV nr.164-p/o din 05.02.2015). Pe parcursul a trei trimestre ale anului 2015 au fost instruiţi 15 colaboratori vamali din domeniu. Tot în această perioadă au fost organizate trei cursuri de instruire ale colaboratorilor noi angajaţi (39 persoane).

RO_2977_Scr. MF din 29.12.2015.PDF

6. în comun cu conducerea autorităților publice centrale, să întreprindă acțiuni concrete pentru sporirea calităţii prognozelor de cheltuieli, prin implementarea conformă a metodelor de prognozare, aprobate prin Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului.

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-243 din 29.12.2015 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. Au fost efectuate instruiri și consultări individuale cu APC în vederea fortificării capacităților acestora privind aplicarea noii metodologii de elaborare, aprobare și modificare a bugetului, precum și a noii clasificații bugetare, aliniate la standardele internaționale. Scr. MF nr. 24/4-7-35 din 29.02.2016 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. La etapa elaborării proiectului bugetului pe anul respectiv, Mmisterul Finanţelor analizează propunerile de cheltuieli ale executorilor primari de buget sub aspectul priorităţilor stabilite şi capacităţii reale de realizare a indicatorilor, care mai apoi după aprobarea acestora devine responsabilitatea autorităţilor publice centrale. Ministerul Finanţelor a întocmit şi expediat către APC particularităţile specifice elaborării şi prezentării de către autorităţile publice centrale a propunerilor de buget pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2018 (demersul nr.06/1-17-58 din 24 iulie 2015), (copia se anexează). Au fost elaborate şi expediate către APC formulare privind justificarea cheltuielilor pe fiecare articol şi alineat de cheltuieli. Referitor la transferurile cu destinaţie specială din domeniul asistenţei sociale menţionăm, că fiecare plată din acest domeniu este prevăzută şi executată în baza actelor legislative şi normative în vigoare. Actele normative conţin criterii de determinare a cuantumurilor plăţilor, iar numărul beneficiarilor este stabilit reieşind din contingentul real de beneficiari, în coordonare cu APL şi APC respective.

RO_2977_Scr. MF din 29.12.2015.PDF
RO_3063_scr. MF din 29.02.2016.pdf

7. în comun cu conducerea autorităților publice centrale, să stabilească indicatori procentuali de diminuare a datoriilor la începutul anului, în special a celor cu termenul de achitare expirat, care să servească ca indicatori de performanţă la nivel de executor de buget.

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-35 din 29.02.2016 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. Lunar a fost efectuată analiza dinamicii datoriilor debitoare şi creditoare cu termen de achitare expirat admise de către APC şi APL cu prezentarea ulterioară a informaţiei respective conducerii ministerului. Totodată s-a conlucrat cu APC şi APL referitor la întreprinderea măsurilor întru neadmiterea sau diminuarea acestora. De asemenea, s-a solicitat prezentarea propunerilor în vederea stabilirii indicatorilor procentuali de diminuare a datoriilor cu termen de achitare expirat.

RO_3063_scr. MF din 29.02.2016.pdf

8. în comun cu conducerea autorităților publice centrale, să intensifice monitorizarea atragerii soldurilor de mijloace băneşti formate la începutul anului de la componenta mijloace speciale pentru necesităţile curente, în vederea excluderii influenţei asupra majorării deficitului.

response:
Prin scr. nr. 24/4-7-35 din 29.02.2016, Ministerul Finanțelor informează că: Lunar se asigură monitorizarea executării mijloacelor speciale şi în caz de necesitate au fost înaintate propuneri privind precizarea veniturilor şi cheltuielilor în dependenţă de valorificarea acestora. Ministerul Finanţelor a monitorizat permanent executarea veniturilor şi cheltuielilor pe toate componentele prevăzute în planurile de finanţare ale instituţiilor bugetare, fiind atenţionate autorităţile publice centrale asupra valorificării integrale a limitelor de alocaţii de către executorii secundari de buget. Totodată, analizele date au servit temei în procesul propunerii, examinării şi vizării modificărilor planurilor de finanţare ale instituţiilor patronate.

RO_3063_scr. MF din 29.02.2016.pdf

9. în comun cu conducerea autorităților publice centrale, să examineze oportunitatea trecerii la conturile extrabilanţiere a lipsurilor şi delapidărilor cu risc sporit de nerecuperare și a celor cu termenul de prescripţie expirat.

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-243 din 29.12.2015 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. Ministerul Finanțelor solicită de la APC întreprinderea măsurilor de micșorare a sumelor lipsurilor și delapidărilor, inclusiv și examinarea oportunităților trecerii la contul extrabilanțier 05 ”Datorii anulate ale debitorilor insolvabili” a lipsurilor și delapidărilor cu risc sporit de nerecuperare și a celor cu termenul de perscripție expirat.

RO_2975_Scr. MF din 28.09.2015.PDF
RO_2977_Scr. MF din 29.12.2015.PDF

10. în comun cu conducerea autorităților publice centrale, să asigure în bugetele fundamentate pe baza de programe o corelare mai bună a indicatorilor de performanță cu resursele disponibile, în vederea sporirii eficienței utilizării banilor publici și rezultatelor scontate.

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-243 din 29.12.2015 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. La etapa elaborării proiectului BS pentru anul 2016, MF la solicitarea APC a oferit suport metodologic pe marginea programelor de performanță cît și pe noua clasificație bugetară. Totodată, prin scr. nr.08-17/577 din 29.10.15 s-a solicitat autorităților implicate, de a ține cont de prevederile Ordinului MF nr. 191 din 31.12.14 cu privire la aprobarea setului metodologic. Concomitent, toate întrebările și problemele apărute pe parcurs au fost soluționate în proces de lucru (prin întruniri și consultații telefonice).

RO_2977_Scr. MF din 29.12.2015.PDF

11. în comun cu conducerea autorităților publice centrale, să asigure aplicarea uniformă a normelor de evidență, reflectare şi raportare a diferenţelor de curs valutar, în special de către instituțiile subordonate Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-243 din 29.12.2015 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. Întru raportarea corectă de către instituțiile bugetare de peste hotare a diferenței de curs, în sistemul informațional au fost efectuate modificările respective. Totodată, este de menționat că, începînd cu anul 2016 va intra în vigoare noua clasificație bugetară și noul plan de conturi, în care diferența de curs va fi reflectată în clasa 4 ”Active financiare” (conturile 421 ”Diferența de curs pozitivă” și 422 ”Diferența de curs negativă”)

RO_2977_Scr. MF din 29.12.2015.PDF

12. în comun cu Ministerul Transporturilor, să elaboreze formatul unui raport unificat privind gestionarea mijloacelor fondului rutier, care ar include indicatorii financiari și indicatorii de performanță la nivel de obiect.

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-243 din 29.12.2015 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. Scr. MF nr. 24/4-7-35 din 29.02.2016 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. Ministerul Finanţelor, de comun cu Ministerul Transporturilor şi Inrrastructurii Drumurilor, a elaborat proiectul de ordin „Cu privire la aprobarea Raportului privind executarea cheltuielilor fondului rutier", prin scrisoarea nr. 11-09 din 18 noiembrie 2015, modificat ulterior prin scrisoarea nr. 11-09 din 04 ianuarie 2016, care urmează a fi aprobat.

RO_2977_Scr. MF din 29.12.2015.PDF
RO_3063_scr. MF din 29.02.2016.pdf

13. Să asigure constant, în cadrul execuției bugetare, respectarea plafonului legal al datoriei de stat.

response:
Scr. nr. 13/4-4/17 din 12.02.2016 referitor la implementarea recomandărilor ce țin de domeniul datoriei sectorului public În Legea bugetului de stat pe anul 2015 a fost stabilit plafonul pentru datoria de stat intemă - 6 982,2 mi. lei, iar pentru datoria de stat extemă - 1 488,0 mil. dolari SUA. La situaţia din 31 decembrie 2015 soldul datoriei de stat inteme a constituit 7 225,4 mil. lei. Depăşirea plafonului datoriei de stat inteme cu 243,2 mil. lei a fost motivată de necesitatea stringentă de finanţare a deflcitului bugetar în legătură cu nedebursarea împrumuturilor exteme. Tot Ia 31 decembrie 2015 soldul datoriei de stat exteme a constituit 1 337,0 mil. dolari SUA, fîind cu 151,0 mil. dolari SUA mai mic decît suma planiflcată iniţial. Executarea parţială a fost condiţionată de faptul că nu au avut loc intrările din împrumuturi de stat exteme în valoare integrală.

RO_3030_scr. MF din 12.02.2016.pdf

14. Să asigure necesitățile de finanțare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate.

response:
Scr. nr. 13/4-4/17 din 12.02.2016 referitor la implementarea recomandărilor ce țin de domeniul datoriei sectorului public 1.Întru asigurarea unui management prudent al datoriei de stat conform bunelor practici în domeniu, a fost elaborat în semestrul I al anului 2015, Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2016-2018)", obiectivul fundamental constituind asigurarea necesităţilor de finanţare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu şi lung în condiţiile limitării riscurilor implicate. Documentul final a fost aprobat de către Colegiul Ministerului Finanţelor în cadrul şedinţei din 10.08.2015. Urmare a instabilităţii politice şi schhnbărilor frecvente ale Cabinetului de miniştri din perioada anului 2015, a fost tergiversat procesul de promovare şi aprobare a Programului sus-menţionat de către Guvem. 2.În cadrul Programului sus-menţionat, Ministerul Finanţelor, în vederea evitării expunerii majore a portofoliului datoriei de stat faţă de anumite tipuri de risc, a stabilit parametri anuali de-risc. Parametrii de risc respectivi sunt cuantificaţi şi raportaţi lunar în cadrul buletinelor statistice privind datoria de stat, publicate pe pagina web ofîcială a ministerului. În perioada de referinţă au fost elaborate 6 buletine lunare statistice privind datoria de stat. Astfel, la situaţia din 31.12.2015, indicatorii de risc aferenţi datoriei de stat se prezintă după cum urmează: 1) ponderea datoriei de stat care ajunge la scadenţă în decurs de un an (% în total) < 35 la sută: 25,0%; 2)ponderea datoriei de stat inteme (% în total) > 20 la sută: 21,6%; 3)ponderea datoriei de stat într-o anumită valută străină (% în total) < 50 la sută: 32,7%; 4)ponderea datoriei de stat cu rata dobînzii fixă (% în total) > 50 la sută: 58,2%. Prin urmare, constatăm că parametrii respectivi s-au încadrat în limitele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2015-2017)". 3. Pe parcursul perioadei de referinţă, Ministeml Finanţelor permanent a monitorizat siruaţia pe piaţa primară a VMS şi a comercializat VMS doar la rate acceptabile ale dobînzii. Astfel, ratele maximale ale dobînzii propuse de către investitori pentm VMS au variat de la 18,84% pînă la 28,28%), însă Ministerul Finanţelor nu a acceptat toate ofertele investitorilor, fapt ce a permis menţinerea unui nivel optim al ratelor dobînzii la VMS. Ca rezultat, rata nominală medie ponderată a dobînzii la VMS comercializate în anul 2015 a constituit 20,13%. Cît priveşte datoria de stat extemă, au fost analizate şi acceptate 6 oferte de debursare din contul împrumuturilor acordate de către Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, întru realizarea proiectelor finanţate din surse exteme. Pentru acceptarea acestor oferte, din partea creditomlui extem erau remise în adresa Ministerului Finanţelor mai multe opţiuni ce ţin de condiţiile fmanciare pentru fiecare debursare (ca de exemplu: rata dobînzii, maturitatea). De fiecare dată au fost alese variantele cele mai avantajoase, optîndu-se pentru o rată fixă a dobînzii, sau cum ar fi rata 0% a dobînzii în cazul debursărilor efectuate din cadrul împmmutului acodat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, scopul final fiind reducerea costurilor aferente deservirii viitoare a datoriei de stat, precum şi limitarea riscurilor aferente. Totodată, Ministemlui Finanţelor elaborează trimestrial Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat care cuprinde inclusiv informaţie privind chetuielile pentm deservirea datoriei de stat. Astfel, în perioada raportată, a fost elaborat Raportul sus-menţionat pentru situaţia de la finele semestrului I şi pentru primele nouă luni ale anului 2015, fiind ulterior prezentate Guvemului şi Parlamentului.

RO_3030_scr. MF din 12.02.2016.pdf

15. Să monitorizeze continuu situația pe piața VMS și să consolideze comunicarea cu participanții pieței.

response:
Scr. nr. 13/4-4/17 din 12.02.2016 referitor la implementarea recomandărilor ce țin de domeniul datoriei sectorului public 1. În perioada de referinţă au fost elaborate 6 informaţii pentm elaborarea Buletinul statistic lunar privind datoria de stat, inclusiv situaţia pe piaţa valorilor mobiliare de stat. Totodată, au fost elaborate 6 informaţii operative cu privire la executarea bugetului de stat la capitolul datorie de stat intemă şi serviciul acesteia, precum şi capitolul „Datoria de stat intemă" pentru 2 Rapoarte privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat. 2. Întru consolidarea comunicării cu participanţii pieţei în perioada de referinţă au fost organizate 2 şedinţe şi 2 consultări prin e-mail cu dealerii primari.

RO_3030_scr. MF din 12.02.2016.pdf

16. Să asigure continuu verificarea informației prezentate de către întreprinderile din sectorul public și UAT, pentru raportarea veridică a soldului datoriei sectorului public.

response:
Scr. nr. 13/4-4/17 din 12.02.2016 referitor la implementarea recomandărilor ce țin de domeniul datoriei sectorului public 1. În perioada respectivă, Direcţia Generală Datorii Publice a remis în adresa Inspecţiei Financiare prin scrisoarea nr. 13/4-5/71 din 21.09.2015 şi nr.13/4-5/99 din 04.12.2015 informaţia cu privire la entităţile care au prezentat eronat, cu întîrziere sau nu au prezentat, Raportul trimestrial privind debursările şi deservirea datoriei, precum şi informaţia generalizatoare referitoare la soldul datoriilor existente, debursarea şi deservirea datoriilor formate în baza contractelor de împrumuturi inteme şi exteme încheiate de către unităţile administrativ-teritoriale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public, întreprinderile de stat şi municipale, acumulate în baza rapoartelor trimestriale privind debursările şi deservirea datoriei, prezentate de către entităţile indicate. 2. În urma verificărilor efectuate de către Inspecţia Financiară asupra autenticităţii evidenţei contabile şi veridicităţii informaţiei prezentate de către întreprinderile din sectoml public şi UAT, persoanelor cu funcţii de răspundere din entităţile verificate le-au fost întocmite procese-verbale şi aplicate sancţiuni în sumă totală de 6,8 mii lei. 3. În semestrul II a anului 2015 au fost definitivate, coordonate şi aprobate proiectul Hotărîrii Guvemului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvemului" şi „Proiectul de lege pentm modificarea şi completarea unor acte legislative", reieşind din noile prevederi ale Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, care conţin prevederi privind obligativitatea monitorizării şi raportării datoriei sectorului public. 4. În perioada raportată, trimestrial au fost efectuate verificări a veridicităţii informaţiei prezentate de către entităţile sectorului public cu subdiviziunile Ministemlui Finanţelor, iar în luna august 2015 şi cu datele Biroului Naţional de Statistică.

RO_3030_scr. MF din 12.02.2016.pdf

17. Să monitorizeze, în comun cu DLC, activitatea instituțiilor financiare participante, în vederea neadmiterii nerecuperării datoriilor deținute de către acestea.

response:
Scr. nr. 13/4-4/17 din 12.02.2016 referitor la implementarea recomandărilor ce țin de domeniul datoriei sectorului public 1. În scopul diminuării riscurilor Ministemlui Finanţelor legate de recreditarea împmmuturilor exteme pentru dezvoltare, în perioada de referinţă a fost efectuată monitorizarea continuă a performanţelor Instituţiilor Financiare Participante (IFP) intermediare a fondurilor liniilor de credit investiţionale. Lunar (către data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune) se monitorizează indicatorii de bază de dezvoltare a IFP, cu elaborarea Rapoartelor lunare. Trimestrial (către data de 5 a lunii a doua trimestrului de gestiune) se elaborează Rapoarte privind evaluarea şi monitorizarea IFP, cu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate şi descrierea performanţelor fînanciare. 2. În această perioadă nu au avut loc suspendări a careva IFP de la trageri noi de fonduri de recreditare, sau retragerea statutului de intermediari financiari. Potrivit Raportului privind evaluarea şi monitorizarea IFP pentru 9 luni ale anului 2015, active sunt 11 instituţii participante: 1. B.C. MoldovaAgroindbank S.A. 2. B.C. Victoriabank S.A. 3. B.C. Moldindconbank S.A. 4. B.C. "Mobiasbanca - Groupe Societe Generale"; 5. B.C."FinComBank" S.A. 6. B.C. "Energbank" S.A. 7. B.C. "Comerţbank" S.A. 8. B.C. "EuroCredit Bank" S.A. 9. I.M. O.M. "MoIdCredit" S.RX. 10. B.C."ProCreditBank"S.A 11. Corporaţia Financiară Rurală 3. Anterior au fost suspendate şi retrase înainte de termen toate împrumuturile recreditate Bancii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank, aflate în administrare specială de către Banca Naţională a Moldovei. Menţionăm că pentru B.C. "Moldova - Agroindbank" S.A.; B.C. "Moldincombank" S.A.; BC "Victoriabank" S.A., Banca Naţională a Moldovei a instituit supraveghere şi raportare specială. In cazul constatărilor unor încălcări a regulamentelor BNM, a legislaţiei în vigoare, sau a unor criterii de eligibilitate, acestor bănci le poate fi suspendat sau retras statutul de IFP eligibil.

RO_3030_scr. MF din 12.02.2016.pdf

18. Să monitorizeze continuu situația privind onorarea garanției de stat interne eliberată în favoarea BNM pentru creditele de urgență acordate băncilor comerciale.

response:
Scr. nr. 13/4-4/17 din 12.02.2016 referitor la implementarea recomandărilor ce țin de domeniul datoriei sectorului public 1. La situaţia din 16 octombrie 2015, cînd „Băncii de Economii" S.A., BC „Banca Socială" S.A. şi BC „Unibank" S.A. le-au fost retrase licenţele de activitate fînanciară, soldul creditelor de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei şi garantate cu garanţii de stat a constituit 14 121,8 mil. lei. La situaţia din 31 decembrie 2015, soldul garanţiilor de stat inteme a constituit 13 689,2 mil. lei, care comparativ cu situaţia din 16 octombrie 2015 s-a micşorat cu 432,6 mil. lei urmare a rambursării parţiale a creditelor de urgenţă de către „Banca de Economii" S.A., BC „Banca Socială" S.A. şi BC „Unibank" S.A. în procese de Hchidare.

RO_3030_scr. MF din 12.02.2016.pdf

19. Să întreprindă măsuri rezultative, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în vederea rambursării datoriilor apărute în cazul încălcării de către instituțiile financiare, beneficiarii recreditării și debitorii garantați a obligațiilor stabilite prin contractele de recreditare sau de garanție de stat.

response:
Scr. nr. 13/4-4/17 din 12.02.2016 referitor la implementarea recomandărilor ce țin de domeniul datoriei sectorului public 1. În perioada de referinţă întru asigurarea rambursării în termen a datoriei beneficiarilor recreditaţi faţă de bugetul de stat, au fost remise în adresa beneficiarilor 64 cereri de plată întru efectuarea plăţilor conform termenelor de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă din contul beneficiarilor recreditaţi, la bugetul de stat, au fost încasate mijloace fînanciare în sumă de aproximativ 54,3 mil. lei. De asemenea, au fost elaborate şi remise în adresa debitorilor garantaţi (Î.S.„Fabrica de sticlă din Chişinău", F.P.C. „Asconi" S.R.L. şi S.A. „Glass Container Company") 6 cereri de plată, în conformitate cu graficul de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă din contul debitorilor garantaţi, la bugetul de stat, au fost încasate mijloace fînanciare în sumă de aproximativ 21,21 mil. lei, 2. În adresa mimsterelor de resort, prin scrisoarea nr.13/1-6-286 din 23.10.2015 a fost expediată informaţia privind datoria debitorilor garantaţi şi beneficiarilor recreditaţi pentru împrumuturile exteme faţă de Ministerul Finanţelor. în adresa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a fost remisă scrisoarea nr.13/3-05-346 din 23.10.2015 cu informaţia privind datoriile cu termen expirat ale agenţilor economici beneficiari de împrumuturi recreditate din surse exteme şi/sau inteme, precum şi datoria agenţilor economici faţă de Ministeml Finanţelor pentru sumele dezafectate din bugetul de stat pentm plata garanţiilor inteme şi exteme. 3. In urma conlucrării cu Direcţia juridică din cadrul Ministerului Finanţelor şi înaintării materialelor la Curtea de Apel Chişinău, a fost emisă Hotărîrea Curţii de Apel nominalizate din 19 noiembrie 2015 (MO nr.340-346(5382-5388) din 18 decembrie 2015), a fost încetat procesul de insolvabilitate şi procedura simplificată a falimentului faţă de beneficiarul de împrumut recreditat Î.M. „Reţelele Termice Ştefan Vodă" (dosarul nr.2i-H6/15 din 16 iulie 2015). Ca urmare au fost considerate stinse activele şi pasivele debitorului Î.M. „Reţelele Termice Ştefan Vodă". Prin urmare, la 04 ianuarie 2016 de către administratorul autorizat al insolvabilităţii a fost înaintată către Î.S. Camera înregistrării de Stat, cerere cu privire la radierea din Registrul de Stat al persoanelor juridice a Î.M. „Reţelele Termice Ştefan Vodă". După confirmarea de către Î.S Camera înregistrării de Stat a radierii din Registrul de Stat al persoanelor juridice a debitorului nominalizat, Ministerul Finanţelor, va anula datoria faţă de bugetul de stat în sumă de 1,1 mil.lei. 4. În această perioadă de către Serviciul Fiscal de Stat pe raionul Cahul a fost înaintată dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului î. M. „Regia Apă - Canal Cahul" şi aplicate ordine de incaso (nr. 3415002103 din 19.10.2015; nr. 3415002550 din 08.12.2015; nr. 3415002699 din 21.12.2015 şi nr. 3415002734 din 30.12.2015). Concomitent, au efectuat modalitaţi de executare silită a obligaţiei fîscale (urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabilului (scrisoarea nr. 34-2/2-3318 din 16.11.2015; scrisoarea nr. 34-2/2-3295 din 11.11.2015). Ca urmare la 20.10.2015 au fost achitate 1,0 mil lei. Concomitent, Serviciul Fiscal de Stat pe raionul Cimişlia a întreprins măsuri prin aplîcarea dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale S.C. „Micames" S.A. (nr. 442015121602, 442015121603 din 16.12.2015). Serviciul Fiscal de Stat pe raionul Briceni a efectuat ridicarea mijloacelor băneşti în numerar de la S.R.L. „Deservire", Briceni, în aşa mod a fost achitată integral datoria pentru împrumutul acordat. In această perioadă de către Serviciul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă au fost aplicate ordine de incaso (nr. 8915004594 din 17.11.2015 şi nr. 8915005196 din 21.12.2015) la conturile bancare aie contribuabilului S.R.L. „Crocmaz Agro", în rezultat au fost achitate 0,01 mil lei. Totodată, IFPS în perioada 24.09.2015 - 05.10.2015 a înaintat ordine de incaso la conturile bancare ale S.R.L. „Chişinău - Gaz", în rezultatul măsurilor întreprinse au fost achitate datorii în sumă de 6,9 mil lei. 5. În total, prin intermediul măsurilor întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat, în perioadă de referinţă la bugetul de stat, din contul beneficiarilor recreditaţi au fost încasate 7,9 mil. lei.

RO_3030_scr. MF din 12.02.2016.pdf

20. în comun cu autoritățile publice centrale responsabile de implementarea proiectelor finanțate din surse externe, să analizeze cauzele care au generat anularea unor părți din împrumuturile externe contractate ca urmare a lipsei performanței în implementarea proiectelor, cu identificarea unor măsuri pentru prevenirea acestor situații.

Cerinte (5)

2.1.1. să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit;

2.1.2. să elaboreze reglementări privind acordarea împrumuturilor de la bugetul de stat bugetelor de alt nivel și instituțiilor bugetare, cu înaintarea, pentru aprobare, a acestora în modul stabilit;

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-243 din 29.12.2015 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale nr.181 din 24 iulie 2014, (articolul 62), Legea finanţelor publice locale nr. 397 din 16 octombrie 2003 (articolele 13 şi 14) şi Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (capitolul V), conţin prevederi privind acordarea împrumuturilor atît între bugete, cît şi de la instituţiile financiare. Cît priveşte reglementarea prevederilor acordării împrumuturilor instituţiilor bugetare, menţionăm că legislaţia în vigoare nu prevede acordarea astfel de împrumuturi. Împrumutul acordat în anul 2008 Agenţiei Rezerve Materiale, la care se face referinţă, a fost neregulamentar.

RO_2977_Scr. MF din 29.12.2015.PDF

2.1.3. să întreprindă măsuri rezultative, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru încasarea datoriilor apărute în cazul încălcării de către instituțiile financiare, beneficiarii recreditării și debitorii garantați a obligațiilor stabilite prin contractele de recreditare sau de garanție de stat;

2.1.4. să revizuiască cadrul regulator aferent utilizării mijloacelor din Fondul de rezervă al Guvernului, cu stabilirea criteriilor care ar determina urgența și imprevizibilitatea cheltuielilor solicitate, termenul și condițiile de restituire a mijloacelor neutilizate;

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-243 din 29.12.2015 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. Scr. MF nr. 24/4-7-35 din 29.02.2016 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. A fost aprobată HG nr. 862 din 18.12.2015 cu privire la Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvemului

RO_2977_Scr. MF din 29.12.2015.PDF
RO_3063_scr. MF din 29.02.2016.pdf

2.1.5. în comun cu Ministerul Economiei, să monitorizeze situația privind prognozarea conformă a defalcărilor de la dividende și de la profitul net, iar modificările acestor prognoze, ca rezultat al acordării scutirilor, să fie incluse la aprobarea rectificărilor bugetului;

response:
Scr. MF nr. 24/4-7-243 din 29.12.2015 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. Scr. MF nr. 24/4-7-35 din 29.02.2016 privind Planul de măsuri privind realizarea recomandărilor și sinteza acestuia. În rezultatul monitorizării deciziilor adoptate privind distribuirea unei părţi din profitul net al întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat obţinut în anul 2014, veniturile ce urmau a fi încasate la bugetul de stat sub formă de defalcări constituie 52,5 mil. lei şi dividende în sumă de 70,7 mil. lei. In conformitate cu Legea nr.200 din 20 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015 au fost aprobate la capitolul defalcări/dividende din profitul net al întreprinderilor de stat/societăţilor pe acţiuni cu cotă integrală sau măjoritară de stat, următoarele rectificări: - suma defaicărilor (cap.121 par.03) - 62675,0 mii lei, - suma dividendelor (cap.121 par. 02) - 70650,0 mii lei. Prin urmare, în rezultatul monitorizării procesului de virare în bugetul de stat a defalcărilor şi dividendelor din profitul net al întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat obţinut în anul 2014, şi conform Raportului privind executarea bugetului de stat la situaţia din 31 decembrie 2015, în bugetul de stat au fost încasate venituri sub formă de defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat în mărime de 63,2 mil. lei şi dividende aferente cotei de participare a statului în societăţile pe acţiuni în mărime de 70,7 mil. lei, ceea ce constituie 100,8% şi corespunzător 100,1% din suma prevăzută în Legea bugetului de stat pe anul 2015, conform rectificărilor operate.

RO_2990_Scr. MEc din 06.01.2016.pdf