Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.21 din 30.06.2015 cu privire la Rapoartele de audit asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2014 și performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală

Numar 213-222 din data de 2015-06-30 Nr. cerinte: 16 Nr. recomandari: 20

Curtea de Conturi, în prezenţa președintelui Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova, dna Oxana Domenti; ministrului Sănătăţii, dl Mircea Buga; ministrului Finanțelor, dl Anatol Arapu; directorului general interimar al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, dl Vasile Pascal; șefului Direcției economie și finanțe din cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, dna Ecaterina Rebeja; directorului Agenției Achiziții Publice, dl Viorel Moșneaga; directorului general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, dl Alexandru Coman; directorului general al Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, dna Maria Cumpănă; directorului general al Centrului Național de Management în Sănătate, dl Mihai Ciocanu, precum şi a altor persoane responsabile vizate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Rapoartele de audit asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2014 și performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20151 la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare – CNAM), cu colectarea probelor de audit la Ministerul Sănătății, unele entități subordonate și instituțiile medico-sanitare publice implicate în procesul de utilizare a mijloacelor fondurilor obligatorii de asistență medicală (în continuare – FAOAM).
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit2, cu aplicarea bunelor practici în domeniul auditurilor de conformitate și performanță, precum și cu consilierea experților Băncii Mondiale în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților Curții de Conturi a Republici Moldova”.
       Examinînd rezultatele auditului şi audiind rapoartele prezentate, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi 
A CONSTATAT:
       
Potrivit cadrului legal3, în anul 2014 veniturile FAOAM au fost aprobate și precizate în sumă de 4654,5 mil.lei, iar cheltuielile FAOAM au constituit 4904,5 mil.lei, cu un deficit de 250,0 mil.lei, urmînd a fi acoperit din contul soldului mijloacelor financiare la începutul anului bugetar.
Pe parcursul exercițiului bugetar auditat, în FAOAM s-au acumulat venituri în sumă de 4637,7 mil.lei, iar cheltuielile au fost executate în sumă de 4679,5 mil.lei, cu un deficit de 41,8 mil.lei, astfel încît cheltuielile FAOAM au depășit cu 0,9% veniturile acumulate.
Conținutul Raportului de audit asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2014, bazat pe probele colectate, denotă că procesele operaționale ale CNAM la gestionarea FAOAM sînt organizate cu respectarea cadrului legal-normativ. În același timp, au fost constatate unele rezerve și neconformități, precum:
 • necesitatea elaborării studiilor și analizelor fundamentate la planificarea și aprobarea indicatorilor anuali ai FAOAM, precum și racordării actelor normative la cadrul legal privind distribuirea mijloacelor pe fonduri;
 • nestabilirea de către CNAM a criteriilor și condițiilor de contractare a serviciilor de asistență medicală pentru instituţiilor medico-sanitare ce nu dispun de certificate de acreditare, care indică gradul suficient de conformitate a activității acestora cu prevederile legale în domeniul sănătăţii;
 • finanțarea serviciilor medicale acordate în lipsa corelării și continuității indicatorilor de rezultat;
 • neconformitatea activităților de monitorizare a implementării proiectelor investiționale, în timp ce CNAM dispune de procese scrise ale controlului intern la gestionarea Fondului de dezvoltare;
 • continuarea exercitării atribuțiilor de administrare a Fondului de dezvoltare de către Comisia mixtă, ceea ce contravine cadrului legal, atribuțiile repective fiind expres atribuite CNAM. Prin urmare, deciziile Comisiei mixte au avut impact la formarea angajamentelor semnificative (230,0 mil.lei) față de beneficiarii de proiecte investiționale în lipsa suportului financiar.
Totodată, reieșind din aspectele evaluate și reflectate în Raportul auditului performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, au fost identificate unele probleme care au afectat realizarea eficientă a mecanismelor aplicate pentru atingerea performanțelor la gestionarea FAOAM, cum ar fi:
 • la contractarea și finanțarea serviciilor medicale spitalicești (2195,4 mil.lei), nu au fost stabiliți indicatori de performanță/rezultat care să stimuleze eficiența acordării serviciilor medicale și să contribuie la îmbunătățirea indicatorilor de sănătate a populației;
 • la contractarea și finanțarea serviciilor medicale primare cu instituțiile medico-sanitare, CNAM dispune de indicatori de performanță care necesită a fi revizuiți, cu axarea pe indicatorii de rezultat;
 • nerealizarea pe deplin a atribuțiilor de către entitățile implicate (Ministerul Sănătății, Comisia mixtă, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și instituțiile medico-sanitare publice auditate), sub aspectul organizării și desfășurării procesului de control intern la toate etapele (de solicitare, aprobare, contractare, implementare și raportare), a determinat administrarea ineficientă a mijloacelor alocate subprogramului „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor din domeniul ocrotirii sănătății”. Astfel, aceste procese sînt segmentate și neevaluate fundamental de părțile responsabile, în unele cazuri beneficiarii neraportînd indicatorii de progres, ceea ce pentru 8 proiecte verificate (94,0 mil.lei) nu a fost asigurată utilizarea pe principii de economicitate și eficiență a mijloacelor FAOAM (74,5 mil.lei).
Rezumînd cele menţionate în Rapoartele de audit şi în prezenta Hotărîre, se atestă că mecanismele şi instrumentele utilizate de instituțiile implicate la administrarea mijloacelor FAOAM nu sînt eficiente şi suficiente, existînd oportunităţi de îmbunătăţire și sporire a economicităţii și eficienței aplicării acestora.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
HOTĂRĂŞTE:
 1. Se aprobă Rapoartele de audit asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2014 și performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, anexate la prezenta Hotărîre (Anexa nr.1 şi Anexa nr.2). 
 2. Hotărîrea şi Rapoartele de audit se remit:
2.1. Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate și se cere implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și stabilirea termenelor concrete și persoanelor responsabile de implementarea acestora;
2.2. instituțiilor medico-sanitare publice: Spitalul Clinic Republican, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, Institutul de Neurologie și Neurochirirgie, Centrul de Sănătate Nisporeni, și se cere să elaboreze și să aprobe reglementări privind procesul de control intern la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție în condiții adecvate și termene rezonabile, cu asumarea angajamentelor în limita mijloacelor disponibile, ceea ce ar asigura respectarea principiilor de economicitate și eficiență;
2.3. instituțiilor medico-sanitare publice: Spitalul raional Briceni, Spitalul raional Glodeni, Spitalul raional Ungheni, Spitalul raional Soroca, Spitalul raional Nisporeni, Spitalul raional Taraclia, Spitalul raional Rezina, Centrul de Sănătate Durlești, și se cere să asigure funcționalitatea dispozitivelor medicale achiziționate din contul mijloacelor publice, cu realizarea scopurilor și indicatorilor înaintați pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației.
 1. Prezenta Hotărîre și Rapoartele de audit anexate se remit Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare permanente protecţie socială, sănătate şi familie, pentru informare.
 2. Prezenta Hotărîre și Rapoartele de audit anexate se remit Guvernului, pentru documentare și luare de atitudine.
 3. Se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curţii de Conturi nr.36 din 03.07.2014 „Cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2013, urmare a reiterării, în Rapoartele de audit anexate la prezenta Hotărîre, a recomandărilor neimplementate.
 4.  Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea cerinţelor din subpunctele 2.1.-2.3. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008. 

1 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 08.12.2014 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015”.

2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi” (ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 300 „Principii fundamentale ale auditului performanței”, ISSAI 400 „Principiile fundamentale ale auditului de conformitate”).
3 Legea fondurilor obligatorii de asistență medicală pe anul 2014 nr.330 din 23.12.2013.

Recomandari (20)

1.Recomandări Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în comun cu Ministerul Sănătății: 1.La planificarea și aprobarea veniturilor FAOAM să documenteze justificarea indicatorilor înaintați spre aprobare/modificare, prin elaborarea studiilor, efectuarea analizelor și a calculelor fundamentate cu evaluarea posibilelor riscuri.

response:
CNAM (Scris. nr.03/26-35/142 din 01.02.2016): În procesul planificării veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală au fost efectuate calcule şi studii analitice multilaterale a indicatorilor de bază. Concomitent, trimestrial se întocmeşte Registrul riscurilor, unul din obiectivele căruia este îmbunătăţirea capacităţilor de planificare şi executare a finanţelor, prioritizându-se realizarea scopurilor strategice şi operationale. Pe lânga cele menţionate, suplimentar in anul 2015, a fost efectuată analiza comparativa a poverii primelor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe о persoană angajată şi о persoană asigurată în mod individual, în dinamică. Ministerul Sănătății (Scris. nr. 01-9/251 din 18.02.2016): Anual, la elaborarea proiectului fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare, se calculează in baza prognozei indicatorilor macroeconomici, limitelor de transferuri interbugetare şi priorităţilor de politică stipulate în strategia sectorială de cheltuieli. Concomitent este necesar de menţionat că, proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală ре anul 2016 a fost elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015 "Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.370-376s art.2728), elaborat în baza Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar - fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.

2.În comun cu MS: 2.Să înainteze propuneri privind ajustarea prevederilor normative la cele legale referitor la distribuirea mijloacelor disponibile pe fonduri.

response:
CNAM (Scris. nr.03/26-35/142 din 01.02.2016): Întru realizarea recomandării privind ajustarea prevederilor normative la cele legale referitor la distribuirea mijloacelor disponibile pe fonduri, CNAM a elaborat proiectul de modificare a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-ХII din 27 februarie 1998, care prin scrisoarea nr. 04/02-10-328/1864 din 11.12.2015, a fost remis Ministerului Sănătăţii pentru promovare (a se vedea anexa nr.1). Ministerul Sănătății (Scris. nr.01-9/251 din 18.02.2016): Întru ajustarea prevederilor normative la cele legale referitor la distribuirea mijloacelor disponibile pe fonduri, prin Hotărîrea Guvernului nr.61 din 05.02.2016 au fost operate modificări la punctul 9 din Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.594 din 14.05.2002. Totodată, a fost elaborat şi respectiv urmează a fi remis spre avizare părţilor cointeresate proiectul legii pentru modificarea Legii nr.l585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (se anexează), avînd ca scop îmbunătăţirea utilizării mijloacelor băneşti din soldurile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală formate la începutul anului bugetar.

3.Recomandări Companiei Naționale de Asigurări în Medicină: 3.Să ajusteze prevederile normelor interne, cu specificarea situațiilor de evaluare a documentelor prezentate de către instituțiile medico-sanitare pentru contractare, a termenelor de realizare a etapelor de contractare, inclusiv termenele de încheiere a contractelor cu prestatorii de servicii medicale, ținînd cont de normele legale.

response:
Pentru revederea listei documentelor, care urmeaza a fi prezentate de către instituţiile medico-sanitare pentru formarea dosarului de contractare, CNAM a solicitat opinia Consiliului de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, prin scrisoarea nr. 05/06-249/1373 din 17.09.2015 (a se vedea anexa nr.2). Totodată, a fost elaborat şi aprobat Ordinul CNAM nr. 430-A din 17.09.2015 "Cu privire la contractarea instituțiilor medico-sanitare pentru anul 2016", care prevede etapele de contractare a instituțiilor medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (a se vedea anexa nr.3). În același context, prin Ordinul CNAM nr. 464-A din 09.10.2015 „Cu privire la completarea Ordinului CNAM nr.l59-A din 15.09.2008", s-a actualizat Anexa nr. 2 la Ordinul CNAM nr.159-A din 15.09.2007 "Cu privire la contractarea instituțiilor medico-sanitare în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală" (a se vedea anexa nr.4).

4. Recomandări Ministerului Sănătății în comun cu Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate: 4.Să înainteze propuneri privind revizuirea cadrului legal în vederea stabilirii exhaustive a criteriilor, condițiilor, termenelor de acreditare, precum și a celor de contractare.

response:
Ministerul Sănătății (Scris. nr. 01-9/251 din 18.02.2016): Referitor la revizuirea cadrului legal în vederea stabilirii criteriilor de contractare comunicăm că, Ministerul Sănătăţii a elaborat şi a remis spre reavizare (în legatură cu investirea noului Guvern) părţilor cointeresate proiectul hotărîrii Cuvernului privind modificarea şi completatea Hotărîrii Guvernului nr.1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (se anexează). În proiectul sus nominalizat se propune de a modifica principiul de elaborare şi aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, prin separarea acestora în două documente distincte. Astfel, aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală urmează să fie aprobate în termen de о lună după aprobarea modificărilor sau completărilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, iar Criteriile de contractare a instituţiilor medico-sanitare in cadrul sistemului asigurarii obligatorii de asistenţa medicală se vor aproba anual după aprobarea Legii fondurilor asigurarii obligatorii de asistenţă medicală. Aceasta va exclude necesitatea elaborării anuale a Normelor metodologice de aplicare a Programului unic, in special în situaţiile cînd Criteriile de contractare din motive argumentate nu pot fi elaborate şi aprobate concomitent. Reieşind din priorităţile stabilite în politicile naţionale în domeniul sănătăţii, alineatul 1 al punctului 3 la Hotanrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului unic al asigurarii obligatorii de asistenţă medicală nr.1387 din 10.12.2007 se propune de a fi expus în redacţie nouă, cu următorul cuprins: ,,pînă la 31 decembrie al fiecărui an, va încheia cu prestatorii de servicii medicale, ce activează în conformitate cu legislaţia, contracte de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu Programul nominalizat şi cu Criteriile de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurarii obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv. Principiul de baza pentru contractarea prestatorilor de servicii medicale este alinierea la prevederile politicilor naţionale în domeniul sănătăţii, prioritaţilor de utilizare a mijloacelor financiare publice, bazate pe eficienţă şi transparenţă în utilizare. Volumul şi spectrul serviciilor medicale pentru care sînt contractate instituţiile medico-sanitare este stabilit de Ministerul Sănătăţii în funcţie de necesităţile populaţiei şi sursele financiare aprobate în acest scop”. Tot în acest context, se introduce un punct nou, 31, cu următorul conţinut: „31. Principiile de bază ale contractării serviciilor medicale, repartizarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru achitarea serviciilor medicale, particularităţile de contractare a tipurilor de asistenţă medicală prevăzute în Programul unic sînt stabilite prin Criteriile de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în baza sumelor planifîcate în legea fondurilor AOAM pentru anul respectiv, aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova." Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (scris.nr.202 din 28.03.2016) - CNEAS a prezentat informație referitor la cadrul legislativ şi normativ in domeniul evaluării şi acreditării în sănătate, inclusiv referitor la stabilirea exhaustivă a criteriilor, condiţiilor şi termenelor de acreditare: • în art.11, alin.(l) din Legea nr.552 din 18.10.2001 este stabilit exhaustiv, că: „instituțiile medico-sanitare şi farmaceutice de stat şi private sunt supuse evaluării şi acreditării, in mod obligatoriu, odată în 5 ani”; • în alin (3) al aceluiași articol este stabilit, că: „administrația unității medico-sanitare sau farmaceutice nou-înființate solicită, în cel mult un an de la începutul activității unității, evaluarea şi acreditarea acesteia”; • în art.4 sunt stabilite criteriile de evaluare şi acreditare; • in art.5-7 sunt stabilite cerințele faţă de baza tehnică-materială, personal, documentație, etc. Informația despre subdiviziunile neacreditate sau acreditate condiționat este inclusă în Scrisoarea de însoțire a Certificatului de acreditare (anexa la certificat) şi prezentată sistematic CNAM, concomitent fiind plasată ре paginile WEB ale Ministerului Sănătății şi CNEAS. În rezultatul dezbaterilor din cadrul şedinţei s-a constatat, că cadrul legislativ şi normativ al CNEAS nu necesită modificări sau completări, întrucât în Legea nr.552 din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate sunt stipulate expres atât criteriile, cerinţele cât şi termenele de acreditare a instituțiilor medico-sanitare. De asemenea, s-a stabilit că este necesar să se opereze modificări ale cadrului normativ al CNAM (Contractul-tip de acordare a asistenţei medicale m cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală), în vederea stabilirii exhaustive a criteriilor şi condiţiilor de contractare a serviciilor de asistenţă medicală, inclusiv şi a celor neacreditate (Anexă - 3 file).

5. în comun cu Ministerul Sănătății: 5.Să asigure aprobarea, contractarea și finanțarea serviciilor medicale acordate în corelare cu indicatorii de rezultat, ceea ce ar oferi date transparente, precum și posibilitatea evaluării procesului de contractare, raportare și achitare a serviciilor medicale.

response:
CNAM (Scris. nr.03/26-35/142 din 01.02.2016): Prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr. 1015/674-A din 29.12.2015, au fost aprobaţi indicatorii de rezultat pentru contractarea institutiilor medicale, specificaţi in Capitolul IV „Modalitatea de plată şi criteriile privind contractarea prestatorilor de servicii medicale" a Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (a se vedea anexa nr.5). Contractarea şi finanțarea se face conform acestor indicatori de rezultat. Ministerul Sănătății (Scris. nr.01-9/251 din 18.02.2016): Ministerul Sănatăţii la momentul actual este la etapa de contractare, în cadrul proiectului "Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova", componenta "Asistenţa tehnică", a unui consultant în vederea elaborării şi asistenţei în implementarea unei scheme de stimulente bazate pe performanţă pentru îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii serviciilor medicale spitaliceşti. Totodată, Ministerul Sănătăţii este în proces de revizuire a indicatorilor de performanţă realizaţi de către instituţiile medico-sanitare ce presteaza asistenţă medicală primară precum şi de elaborare a indicatorilor de performanţă care vor sta la baza contractării şi finanțării Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor şi Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

6.Să asigure ajustarea cadrului legal-normativ referitor la acordarea serviciilor medicale urgente garantate de stat, cu specificarea modalităților, criteriilor și categoriilor de pacienți la acordarea serviciilor cu plată.

response:
CNAM (Scris. nr.03/26-35/142 din 01.02.2016): Prin dispoziţia Ministerului Sănatăţii nr. 516-d din 25.09.2015 a fost instituit Grupul de lucru format din reprezentanții Ministerului Sănătăţii, Centrului National de Management în Sănătate, CNAM şi reprezentanții mai multor centre de sănătate, responsabil de elaborarea proiectului Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016. Totodată, ţinem să menţionăm asupra faptului că legislaţia în vigoare nu prevede ca serviciile medicale de urgenţă prespitalicească garantate de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală să fie acordate contra plată. Ministerul Sănătății (Scris. nr. 01-9/251 din 18.02.2016): În conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative in vigoare (Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28 martie 1995, H.G.nr.1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Normele metodologice anuale de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM), instituţiile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească asigură acordarea asistenţei medicale respective populaţiei indiferent de statutul persoanei în sistemul AOAM (asigurat/ neasigurat). La finanţarea asistenţei medicale urgente prespitaliceşti, potrivit pct.141 din Normele metodologice de aplicare în anul 2016 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr. 1015/674-A din 29.12.2015 se aplică metoda de plată "per capita". In conformitate cu prevederile pct.20 din Normele metodologice nominalizate mai sus, alte servicii medicale, decît cele prevăzute în Programul unic (transportarea pacienţilor pentru consultaţii, investigate în alte instituţii medicale, transportarea personalului de urgenţă de la/la domiciliu ect.), sunt prestate de către instituţiile de asistenţă medicală urgentă, în temeiul contractelor de prestare a serviciilor medicale, încheiate bilateral între instituţii sau contra plată, efectuată conform tarifelor aprobate, dar fară a periclita activitatea lor de bază. Respectiv doar în acest caz sunt utilizate tarifele "per serviciu" din Capitolul D al Catalogului de tarife aprobat prin H.G.nr.1020 din 29.12.2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare.

7.Să reglementeze procesul de administrare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă, care ar asigura realizarea prevederilor Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de sănătate publică pentru anii 2014-2020.

response:
În luna decembrie 2015 subdiviziunile responsabile ale CNAM, au elaborat proiectul procedurii de reglementare a procesului de administrare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă, care ulterior va fi aprobat in modul stabilit.

8.Să asigure elaborarea unui plan de acțiuni și a termenelor de realizare privind consolidarea capacităților de monitorizare și evaluare a realizării contractelor de finanțare din Fondul de dezvoltare și modernizare încheiate cu beneficiarii, în scopul diminuării riscurilor.

response:
CNAM (Scris. nr.10/16-195/1127 din 05.08.2015): Urmare aprobării Regulamentului cu privire la criteriile şi modalitatea de selectare şi derulare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asistenţă Medicală nr. 612/331-A din 29.07.2015, de către CNAM se va elabora un grafic privind contractele, perioadele şi termenele de monitorizare a implementării acestora cu nominalizarea persoanelor responsabile. Contractele se vor selecta pentru monitorizare în dependentă de volumul mijloacelor, perioada de implementare, fiind evaluate şi riscurile. Totodată, pentru implementarea părţii a doua a recomandării се ţine de consolidarea capacităţilor de monitorizare (din Secţia investiţii fac parte 3 angajaţi, iar contracte încheiate sunt peste 300) este necesară о perioadă mai îndelungată de timp, deoarece va fi necesară о eventuală realocare de personal, aspect posibil numai prin revizuirea structurii organizaţionale. CNAM (Scris. nr.03/26-35/142 din 01.02.2016): Procesul de monitorizare este asigurat conform procedurii stabilite prin Ordinul CNAM nr. 607-A din 09.12.2015, de aprobare a Regulamentului privind monitorizarea realizării contractelor de finanțare a proiectelor investiționale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor de servicii medicale (a se vedea anexa nr.6). Prin Ordinul CNAM nr. 321-A din 24.07.2015, s-a aprobat Graficul de monitorizare a executării contractelor investiționale cu nominalizarea persoanelor responsabile. In acest context s-au efectuat șase misiuni de monitorizare şi au fost perfectate şase procese-verbale, privind implementarea contractelor de finanțare a proiectelor investiționale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (a se vedea anexa nr.7)

RO_2779_scris CNAM.pdf
RO_2780_anexăScrisCNAm.pdf

9.Să asigure evidența și raportarea consolidată a angajamentelor contractate din FAOAM, inclusiv a proiectelor investiționale din Fondul de dezvoltare și modernizare.

response:
Pentru a asigura evidenţa şi raportarea angajamentelor contractate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, inclusiv a proiectelor investiţionale din fondul de dezvoltare, s-a definitivat elaborarea sistemului informational „Evidenţa fondului de dezvoltare”. Astfel, a fost soluţionată problema raportării de către instituţiile mecido-sanitare publice a utilizării mijloacelor financiare din fondul de dezvoltare. De asemenea, a fost revizuită, ajustată şi actualizată lista contractelor şi a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare.

10.să definitiveze și să ajusteze potrivit normelor legale, cadrul regulator privind atribuțiile de administrare a Fondului de dezvoltare (cerința nr. 2.1.1);

response:
Ministerul Sănătății (Scris. nr. 01-9/251 din 18.02.2016): La momentul actual, Ministerul Sănătăţii în baza consultărilor instituţiilor cointeresate este la etapa de definitivare a proiectului Regulamentului cu privire la criteriile şi modalitatea de selectare şi derulare a proiectelor investiţionale finanțate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. CNAM (Scris. nr.10/16-195/1127 din 05.08/2015): De comun cu Ministerul Sănătății a fost elaborat şi aprobat Regulamentul cu privire la criteriile şi modalitatea de selectare şi derulare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (о copie a Regulamentului se anexează). Prin ordinul comun al ministerului sănătăţii şi CNAM nr.612/331-A din 29.07.2015 a fost abrogat Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asistenţă Medicală nr.663/175-A din 27.09.2010 „Despre aprobarea Regulamentului privind criteriile şi modalitatea de selectare şi derulare a proiectele investiţionale finanţate din Fondul de dezvoltare şi modernizarea prestatorilor publici de servicii medicale", astfel fiind asigurată delimitarea atribuțiilor de_ administrare de către Companie a Fondului de dezvoltare, recomandare înaintată de către Curtea de Conturi şi urmare auditelor precedente (o copie a ordinului se anexează).

RO_2779_scris CNAM.pdf
RO_2780_anexăScrisCNAm.pdf

11.în comun cu CNAM să ajusteze strategia de reformare structural-instituțională a sferei sănătății, orientînd instituțiile medico-sanitare publice spre eficiență și standarde de calitate a serviciilor publice prestate” (cerința nr. 2.1.2 către Ministerul Sănătății și CNAM);

response:
Întru ajustarea strategiei de reformare structural-instituțională a sferei sănătăţii, prin prevederile HG nr.672 din 25.09.2015 (MO, 2015, nr.267-273, art.765) au fost introduse modificări şi completări la anexa Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobată prin HG nr.1471 din 24 decembrie 2007. Activităţile cuprinse în Planul de acţiuni au menirea de a îmbunătăţi performanţa sistemului de sănătate prin alinierea acestuia la standardele internaţionale cu aplicarea tehnologiilor medicale performante, cost-eficiente, bazate pe dovezi, ce asigură un nivel înalt al serviciilor de sănătate în ţară şi о adaptare a sistemului autohton de sănătate la necesitaţile populaţiei în servicii medicale. Planul conţine obiective specifice, direcţii de acţiuni şi activităţi concrete pentru fiecare direcţie, stipuleaza termenii şi responsabilii de realizare a acestora. Ministerul Sănătăţii la această etapă îşi propune să implementeze un Plan-cadru detaliat de regionalizare a asistenţei medicale specializate şi înalt specializate, în baza căruia va fi posibilă nemijlocit instituirea sistemului de management administrativ comun al instituţiilor spitaliceşti monoprofil; a descentralizării asistenţei medicale primare şi a dezvoltării sistemului de management al calităţii serviciilor medicale în toate instituţiile medico-sanitare. De asemenea, Ministerul Sănătăţii îşi propune să dezvolte serviciile medicale de reabilitare şi îngrijire de lungă durată, prin reprofilarea unor paturi destinate maladiilor acute. Acestea urmează să fie implementate la nivelul teritoriilor administrative şi instituţiilor spitalicești, în baza cărora va fi posibilă crearea paturilor de îngrijire pe termen lung şi de recuperare, totodata reducerea paturilor pentru maladiile acute, stabilirea fluxurilor de pacienţi şi a sistemului de referire în cadrul acestor servicii, inclusiv şi elaborarea mecanismelor noi de cooperare între serviciile medicale şi de asistenţa socială. Este necesar de menţionat că, în scopul prezentării şi definitivării direcţiilor strategice de eficientizare a asistenţei medicale spitaliceşti în perioada lunilor octombrie - noiembrie 2015, Ministerul Sănătăţii în baza Dispozitiei Ministerului Sănătăţii nr.551- d din 15.10.2015 "Cu privire la organizarea Dialogurilor de politici" (se anexează) a organizat 4 Dialoguri de politici cu toţi managerii din instituţiile medicale din ţară cu tematica „Măsurile de eficientizare a asistenţei medicale spitaliceşti". Scopul dialogurilor a fost de a evalua situaţia asistenţei medicale a spitalelor în fiecare raion în parte; a determina obiectivul clar pe care îl are sectorul spitalicesc; a analiza detaliat cheltuielile pe care le fac spitalele, ineficienţa acestor cheltuieli; finanţarea pe care о au şi trebuie s-o primească în perspectivă; rolul managerului de spital în gestionarea corectă a resurselor umane, dar şi a fondatorilor.

12.să asigure o abordare unică a procedurii de contractare a prestatorilor de servicii medicale prin fundamentarea stabilirii indicatorilor contractați şi documentarea procesului respectiv (recomandarea nr. 1 înaintată CNAM);

response:
Întru realizarea recomandării cu referire la abordarea unică a procedurii de contractare a prestatorilor de servicii medicale prin fundamentarea stabilirii indicatorilor contractaţi şi documentarea procesului respectiv, au fost realizate următoarele măsuri: 1)Prin Ordinul CNAM nr.430-A din 17.09.2015 "Cu privire la contractarea instituțiilor medico-sanitare pentru anul 2016", au fost stabilite etapele de contractare a instituțiilor medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. 2)A fost aprobat Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.1015/674-А din 29.12.2015 "Privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală".

13.să examineze oportunitatea elaborării reglementărilor interne în vederea asigurării prezentării de către prestatorii de servicii medicale a indicatorilor realizați, care urmează să fie reflectați în factura de livrare a serviciilor medicale (recomandarea nr. 2 înaintată CNAM);

14. să elaboreze reglementări/proceduri de distribuire suplimentară la finele perioadei de gestiune a mijloacelor financiare din Fondul de bază, conform criteriilor bazate pe rezultate, care ar servi drept indicatori distincți și cu caracter stimulator pentru instituțiile medicale (recomandarea nr. 3 înaintată CNAM).

response:
În rezultatul controalelor s-a efectuat о analiză în vederea constatării conformității instituțiilor medico-sanitare cu prevederile actelor normative şi condițiilor contractuale. Factorilor de decizie le-au fost înaintate cerințe legale şi recomandări în vederea asigurării respectării Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Analiza a demonstrat conformarea Prestatorului cu prevederile normative, diminuarea încălcărilor stabilite m rezultatul controalelor indică predispunerea institutiilor medico-sanitare la respectarea legii, fapt ce diminuează riscul de dezafectare a mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi, respectiv, sporirea calității serviciilor medicale. Au fost înaintate propuneri de indicatori cu caracter stimulator pentru prestatorii de asistenţă medicală spitalicească, asistenţă medicală primară, asistenţă medicală specializată de ambulator, prestatori servicii de înalta performanţă.

1.să revizuiască indicatorii de performanță în asistența medicală primară, cu centrarea pe indicatorii de rezultat;

response:
Anual de către Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină sunt revizuiţi indicatorii de performanţă realizaţi de către instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Aceşti indicatori sunt stipulaţi atît în Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a Programului unic al asigurarii obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.400/219-A din 28.05.2015, cît şi în Normele metodologice de aplicare in anul 2016 a Programului unic al asigurarii obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.1015/674-A din 29.12.2015. De asemenea m contextul indicatorilor de performanţă incluşi în Normele metodologice de aplicare m anul 2015 a Programului unic al asigurarii obligatorii de asistenţă medicală, a fost aprobat Regulamentul privind criteriile de îndeplinire şi modul de validare a indicatorilor de performanta prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.1492/678-А din 29.12.2014.

2. în comun cu CNAM, să asigure elaborarea și aprobarea indicatorilor de performanță la finanțarea serviciilor medicale acordate în cadrul asistenței medicale spitalicești, care să stimuleze eficiența instituțiilor medico-sanitare la acordarea serviciilor medicale și să contribuie la îmbunătățirea indicatorilor de sănătate;

response:
MS actualmente este la etapa de contractare, în cadrul proiectului "Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova", componenta "Asistenţa tehnică", a unui consultant în vederea elaborării şi asistenţei în implementare a unei scheme de stimulente bazate pe performanţă pentru îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii serviciilor medicale spitaliceşti.

3.în comun cu CNAM, să intensifice elementele controlului intern aferent procesului de prioritizare, analiză, evaluare și aprobare a proiectelor investiționale finanțate din Fondul de dezvoltare, inclusiv în baza indicatorilor cantitativi/măsurabili, cu justificarea acestora.

response:
CNAM (Scris. nr.10/16-195/1127 din 05.08/2015): Prin aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile şi modalitatea de selectare şi derulare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale au fost stabilite procedurile clare aferente procesului de prioritizare, analiză, evaluare şi aprobare a proiectelor investiţionale finanţate din Fondul de dezvoltare. Următorul concurs investiţional se va anunţa numai urmare evaluării şi actualizării tuturor proiectelor investiţionale in derulare, analizei priorităţilor, precum şi a mijloacelor financiare necesare şi disponibile. CNAM (Scris. nr.03/26-35/142 din 01.02.2016): Regulamentul cu privire la criteriile şi modalitatea de selectare şi derulare a proiectelor investiționale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor public! de servicii medicale, a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății şi CNAM nr. 612/331-A din 29.07.2015 (a se vedea anexa nr.8) însă nu s-a publicat in Monitorul Oficial, din considerentul că în adresa Ministerului Justiţiei a parvenit solicitarea de la Ministerul Sănătăţii pentru restituirea ordinului sus-menţionat, fapt confirmat prin scrisoarea nr. 03/11466 din 28.10.15 (a se vedea anexa nr.9). Prin urmare, în baza răspunsului primit de la Ministerul Justiţiei, în vederea soluționării problemei respective CNAM a aprobat Regulament intern „Cu privire la monitorizarea realizării contractelor de finanțare a proiectelor investiționale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor public! de servicii medicale" prin Ordinul CNAM nr. 607-A din 09.12.2015. Pe parcursul perioadei de raportare, de către CNAM nu a fost organizat nici un concurs investitional.

RO_2779_scris CNAM.pdf
RO_2780_anexăScrisCNAm.pdf

4. să elaboreze și să aprobe reglementări privind asigurarea cu medicamente costisitoare pentru maladiile specifice Programelor naționale de sănătate, cu stabilirea părților implicate și a responsabilităților manageriale aferente.

response:
In scopul eficientizării implementării şi evaluării Programelor Naţionale de sănătate cu identificarea barierelor în implementarea acestora, conform ordinului Ministerului Sănatăţii nr.22 din 19.01.2015 "Privind realizarea Programelor Naţionale de sănătate în anul 2014" (se anexează) au fost desfaşurate, pe parcursul perioadei 31.01.2015-27.02.2015, şedinţe de raportare şi evaluare a Programelor Naţionale de sănătate pe perioada anului 2014. În vederea planificării eficiente şi utilizării raționale a resurselor destinate pentru finanţarea procurărilor de medicamente şi consumabile, în scopul realizării Programelor naţionale şi speciale din mijloacele FAOAM, a fost elaborat şi aprobat ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.773/456-A din 02.10.2015 "Cu privire la estimarea sumei -limită de finanțare din FAOAM a medicamentelor şi consumabilelor, în scopul realizării Programelor naţionale şi speciale" (se anexează), cu stabilirea părţilor implicate şi responsabilităţilor manageriale aferente.

5. Companiei Naționale de Asigurări în Medicină: 5.să asigure mecanisme și resurse pentru monitorizarea și evaluarea utilizării eficiente a mijloacelor FAOAM, inclusiv a Fondului de dezvoltare, precum și diminuarea riscurilor posibile la toate etapele de administrare (contractare, implementare/executare și monitorizare).

6. Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: 6.să elaboreze și să aprobe reglementări privind procesul de control intern la organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție, în condiții și termene rezonabile, ce ar asigura respectarea principiilor aferente achizițiilor publice de economicitate, eficiență și eficacitate.

Cerinte (16)

2.1. Ministerului Sănătății se cere implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și stabilirea termenelor concrete și persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris.Min.Sănătății nr. 01-9/251 din 18.02.2016: În cadrul unei ședinței de lucru, Ministerul Sănătăţii a examinat rezultatele auditului efectuat și măsurile necesare de a fi întreprinse în scopul implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit. Ulterior a fost emis Ordinul nr.1056 din 31.12.2015 "Cu privire la realizarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.21 din 30.06.2015 (se anexează), prin care a fost aprobat un plan de acțiuni în acest sens, cu determinarea acţiunilor concrete, stabilirea termenelor de realizare şi direcţiilor/secţiilor/instituţiilor responsabile de implementarea acestora.

RO_3137_MinSanatatii.pdf

2.1. Companiei Naționale de Asigurări în Medicină se cere implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și stabilirea termenelor concrete și persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris.CNAM nr.03/26-35/142 din 01.02.2016:Prin Ordinul nr. 377-A din 21.08.2015, CNAM a aprobat Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit ale Curţii de Conturi. Totodată, CNAM a comunicat că, pe parcursul anului 2016 va continua implementarea recomandărilor prescrise în Raportul de audit a Curţii de Conturi aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.21 din 30.06.2015.

RO_3138_ScrisCNAM_01.02.16.pdf
RO_3139_ScrisCNAM_04.08.15.pdf

2.1. Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale se cere implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și stabilirea termenelor concrete și persoanelor responsabile de implementarea acestora;

2.1. Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate și se cere implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și stabilirea termenelor concrete și persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1056 din 31.12.2015 „Cu privire la realizarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.21 din 30.06.2015” a fost aprobat Planul de măsuri pentru conformarea cu cerinţele şi recomandările Curţii de Conturi (anexa la ordin se anexează).

RO_3141_CN de EvAcrid in Sanatate.pdf

2.2. se cere să elaboreze și să aprobe reglementări privind procesul de control intern la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție în condiții adecvate și termene rezonabile, cu asumarea angajamentelor în limita mijloacelor disponibile, ceea ce ar asigura respectarea principiilor de economicitate și eficiență;

response:
Anual, conducerea IMSP Spitalul Clinic Republican emite ordin intern privind formarea grupurilor de lucru permanente pentru realizarea achiziţiilor publice şi satisfacerea necesităţilor instituţiei, în termeni rezonabili, conform Hotărîrii Guvernului nr. 1380 din 10.12.2007, care activează în baza Regulamentului pivind organizarea şi desfaşurarea procedurilor de achizitii publice in IMSP Spitalul Clinic Republican, care va asigura controlul intern şi monitorizarea derulării acestor proceduri. Fiecare membru din aceste grupuri de lucru are atribuţii şi responsabilităţi clar definite. De asemenea, se estimează necesităţile reale de procurare de bunuri, lucrări şi servicii pentru activitatea IMSP Spitalul Clinic Republican, în limita mijloacelor financiare disponibile. Pentru anul 2016, conform ordinului sus menţionat, a fost dispus suplimentar, monitorizarea procesului de încheiere a contractelor, în limita surselor financiare alocate. Totodată, va fi creată о comisie care va monitoriza procesul de executare a contractelor încheiate în dependenţă de obiectul achiziţiei. In baza celor relatate mai sus, administraţia IMSP Spitalul Clinic Republican afirmă că procesul de organizare şi desfaşurare a procedurilor de achizitii publice decurge legal, transparent şi asigură eficienţă şi economicitate la nivel înalt.

RO_3140_SCR.pdf

2.2.se cere să elaboreze și să aprobe reglementări privind procesul de control intern la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție în condiții adecvate și termene rezonabile, cu asumarea angajamentelor în limita mijloacelor disponibile, ceea ce ar asigura respectarea principiilor de economicitate și eficiență;

2.2.se cere să elaboreze și să aprobe reglementări privind procesul de control intern la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție în condiții adecvate și termene rezonabile, cu asumarea angajamentelor în limita mijloacelor disponibile, ceea ce ar asigura respectarea principiilor de economicitate și eficiență;

response:
Conform obiectivului nr. 15.8 din Planul de acțiuni al Ministrului Sănătății pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 37 din 02 februarie 2016, Ministerul își propune de a îmbunătăţi mecanismul de achiziţii publice a medicamentelor, precum şi in cadrul achizitiilor intemaţionale. De menționat, că rezultatele misiunii de audit au fost examinate de către persoanele cu funcţii de răspunere din cadrul instituţiei în scopul excluderii ре viitor а deficiențelor și neregulilor stabilite privind procesul de achiziţii publice, cu punerea accentului primordial pe cost-eficienţa în procesul utilizării finanțelor publice. În fişele de post ale membrilor grupului de lucru privind achizițiiile publice au fost efectuate modificările necesare privind responsabilitățile acestora, în sensul respectării termenelor, condițiilor, precum și a principiilor de economicitate şi eficienţă.

RO_3143_Inst deNeurol si Neurochirurgie.pdf

2.2. se cere să elaboreze și să aprobe reglementări privind procesul de control intern la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție în condiții adecvate și termene rezonabile, cu asumarea angajamentelor în limita mijloacelor disponibile, ceea ce ar asigura respectarea principiilor de economicitate și eficiență;

response:
A informat despre întreprinderea următoarelor acțiuni: Se elaborează busines-plan, care este semnat de fondator (Consiliu Raional) și directorul Agenţiei Teritoriale CNAM, şeful CS Nisporeni. Procedura de achiziții publice a fost conformată la prevederile cadrului legal în vigoare, fiind descrise etapele de desfășurare a acestora. In cazul efectuării lucrărilor de constructie, fiecare etapă este verificată de către responsabilul tethnic, întocmindu-se un proces verbal de predare – primire a lucrărilor. Achiziţiile publice, care depăşesc suma de 6000,00 lei, se discută şi se aprobă de către Consiliul de Administraţie. Criteriul de bază in selectarea cîştigătorilor in procedurile de achiziţii este, cel mai mic preţ, luîndu-se în calcul rentabilitatea economică. Toate etapele se documentează, în modul stabilit.

RO_3142_CS Nisporeni.pdf

2.3.se cere să asigure funcționalitatea dispozitivelor medicale achiziționate din contul mijloacelor publice, cu realizarea scopurilor și indicatorilor înaintați pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației.

response:
Reparaţia capitală a cabinetului radiologic a fost finalizată la data de 20.08.2015. Aparatul complect digital Brivo DR-F a fost instalat şi începînd cu 01.10.2015 a fost dat în exploatare.

RO_3145_Spit.raional Briceni.pdf

2.3.se cere să asigure funcționalitatea dispozitivelor medicale achiziționate din contul mijloacelor publice, cu realizarea scopurilor și indicatorilor înaintați pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației.

response:
A informat că administraţia IMSP SR Nisporeni a recepţionat în baza actului de predare-primire de la Ministerul Sănătății în baza contractului nr.14 din 07.11.214 „ Sistemul pentru radiografie universal, complet digital BRIVO DR-F”. Totodată s-a menţionat că în conformitate cu actul final de instalare, emis de „Intermed” SRL din data de 05.10.2015, echipamentul radiologic menționat mai sus a fost livrat, instalat şi este complet operațional.

RO_3144_Spit.raional Nisporeni.pdf

2.3.se cere să asigure funcționalitatea dispozitivelor medicale achiziționate din contul mijloacelor publice, cu realizarea scopurilor și indicatorilor înaintați pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației.

response:
Conform ordinului MS nr.1253 din 13.11.2014, IMSP SR Rezina i-a fost repartizat un complex radiologic digital fix BRIVO DR-F, în conformitate cu prevederile contractului de achiziţionare nr. M3/14 din 07.11.2014. In conformitate cu: 1.Avizul sanitar Nr. 555/020 din 03.12.2014 al CSP raionul Rezina 2. Avizul sanitar al CSP Nr. 06d-4/101 din 22.01.2015 3. Autorizaţia radiologică parţială de montare al agenţiei naţionale de reglamentare a activităţilor nucleare şi radiologice nr. 010 din 09.03.2015 a fost construit, conform normativelor în vigoare, un nou cabinet radiologic unde a fost instalat susnumitul aparat prin intermediul firmei „ INTERMED”, primind autorizaţie de securitate radiologică pentru produs nr. MB 100/2010. La 12.09.2015 a fost încheiat actul final de instalare al complexului radiologic digital BRIVO DR-F. Prin ordinul nr.0175 din 26.10.2015 comisia de primire m exploatare a cabinetului radiologic, dotat cu aparat radiologic BRIVO DR-F, a luat decizia de a permite exploatarea cabinetului susnumit după primirea avizului de la centrul de radioprotecţie şi a autorizaţiei sanitare de la CSP Rezina. Conform deciziei şi delegatiei de control Nr. 425 din 30.10.2015 a fost eliberata Autorizatia Sanitară de Funcționare seria SSSP Nr. 0026138. Activitatea in noul cabinet radiologic a început după primirea autorizaţiei. Pachetul de documente pentru ANRANR este practic finalizat şi în timpul apropiat va fi transmis (copia documentelor susnumite se anexează).

RO_3147_Spit raionRezina.pdf

2.3.se cere să asigure funcționalitatea dispozitivelor medicale achiziționate din contul mijloacelor publice, cu realizarea scopurilor și indicatorilor înaintați pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației.

response:
Conform actului final de instalare din 29.02.2016, echipamentul radiologic a fost livrat, instalat şi este complet funcțional (actul se anexează). Reprezentantul Agenţiei Nationale de Reglementare a Activităților Nucleare şi Radiologice a efectuat evaluarea condițiilor de desfășurare a activității radiologice în scopul eliberării Certificatului de Securitate pentru utilizarea instalației roentgen „BRIVO DR-F”. A fost întocmit actul de evaluare a conformității la cerințele de securitate radiologică nr.583 din 10.03.2016 prin care s-a solicitat efectuarea acțiunilor necesare m vederea obținerii certificatului de securitate, termenul îndeplinirii măsurilor fiind stabilit pînă la 10.04.2016 (actul se anexează). În prezent se întreprind măsurile indicate de către ANRANR pentru obținerea certificatului de securitate şi se pregătește recepția finală la obiectul (Modernizarea Spitalului Raional Glodeni Blocul B, secţia Radiologie, instalarea aparatului modern de radiografie pentru îmbunătățirea prestării serviciilor medicale acordate în raion) conform contractului de antrepriză nr. 201 din 19.10.2016.

RO_3146_Spit raionGlodeni.pdf

2.3.se cere să asigure funcționalitatea dispozitivelor medicale achiziționate din contul mijloacelor publice, cu realizarea scopurilor și indicatorilor înaintați pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației.

response:
Echipamentul primit în cadrul proiectului „Dotarea instituiților medico-sanitare publice cu complexe radiodiagnostice digitale", a fost instalat, este funcțional, personalul medical a fost instruit. De asemenea se întreprind măsuri de înlăturare a unor obiecții, stabilite de comisia de primire-predare a lucrărilor, care nu corespund cerințelor sanitare si de securitate pentru exploatarea acestui echipament.

RO_3150_Spit r.Ungheni.PDF

2.3.se cere să asigure funcționalitatea dispozitivelor medicale achiziționate din contul mijloacelor publice, cu realizarea scopurilor și indicatorilor înaintați pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației.

response:
Utilajul dat a fost luat la evidenţă contabilă la contul 121.2 (utilaj destinat instalării). După finisarea lucrărilor de construcție şi reparație a cabinetului de radioimagistică, la data de 02 noiembrie 2015 specialiștii operatorului economic SRL„INTERMED”, au instalat Sistemul pentru radiografie universal, complet digital Brivo DR-F, fiind dat in exploatare la data de 02 decembrie 2015. Pînă în prezent, cu Sistemul pentru radiografie universal, complet digital Brivo DR-F , au fost examinate circa 370 de persane. (Sînt documente justificative de instalare şi dare în exploatare a complexului digital)

RO_3148_Spit r.Soroca.pdf

2.3.se cere să asigure funcționalitatea dispozitivelor medicale achiziționate din contul mijloacelor publice, cu realizarea scopurilor și indicatorilor înaintați pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației.

response:
au fost finalizate lucrările de acomodare şi reparaţie capitală a spaţiilor pentru instalarea echipamentului conform cerinţelor sanitare şi de Securitate. Au fost demarate şi finalizate lucrările de testare a echipamentului "ECHIPAMENT BRIVO DR-F", instruirea personalului, cu obţinerea autorizaţiilor de funcţionare: autorizaţia sanitară de funcţionare pe baza Actului privind instalarea finală a 8 iulie 2015. (anexe: act de instalare din 08.07.20145, act de evaluare nr.532 din 03.09.2015 și certificatul de securitate)

RO_3149_IMPS Taraclia.pdf

2.3.se cere să asigure funcționalitatea dispozitivelor medicale achiziționate din contul mijloacelor publice, cu realizarea scopurilor și indicatorilor înaintați pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației.

response:
În scopul asigurării funcţionalităţii dispozitivului radiologic digital „BRIVO DR-F", achiziţionat din mijloacele publice, au fost întreprinse următoarele: - au fost finalizate lucrările de acomodare şi reparaţie capitală a spaţiilor pentru instalarea echipamentului conform cerinţelor sanitare şi de securitate. - au fost demarate şi finalizate lucrările de testare a echipamentului, instruirea personalului, cu obţinerea autorizaţiilor de funcţionare: autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 10288 din 08 octombrie 2015, autorizaţia radiologică nr.0466 din 02.12.2015 şi certificat de securitate nr.0913 din 02.12.2015 (documentele nominalizate se anexează). La momentul actual cabinetul este pe deplin functional, activează, asigurând examinarea pacienţilor cu începere de la 03.12.2015.

RO_3151_CS Durlesti.pdf