Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.24 din 07 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Florești pe anul 2014

Numar 241-246 din data de 2015-07-07 Nr. cerinte: 48 Nr. recomandari: 118

Curtea de Conturi, în prezența vicepreședintelui raionului Florești, dl Procopii Șura, specialistului principal al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, dna Olesea Dolganiuc, șefului Direcţiei Finanțe a Consiliului raional Florești, dna Svetlana Grîu, șefului Secției cultură, turism, tineret și sport a Consiliului raional Florești, dna Ina Litra, șefului adjunct al Direcției Educație Florești, dna Larisa Novac, șefului de secție din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Florești, dl Vasili Matei, șefului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice, dl Mihail Doruc, și primarilor (ex-primarilor): or.Florești, dl Grigori Cojocaru; or.Ghindești, dl Mihail Bulat; s.Băhrinești, dna Feodosia Bunescu; com.Ghindești, dl Gheorghe Falcă, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Florești pe anul 2014.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20152, avînd drept scop verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Florești a prevederilor actelor normative în procesul bugetar; corespunderii cadrului normativ și analitic a procedurilor de evaluare, planificare și administrare a impozitelor/taxelor locale, precum și de planificare, executare și raportare a cheltuielilor bugetare; administrării și integrității patrimoniului public.
Auditul a fost realizat în conformitate cu Standardele internaționale de audit ale instituțiilor supreme de audit, puse în aplicare prin hotărîrea Curţii de Conturi3, și potrivit cadrului normativ-metodologic instituțional aferent. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. La fel, au fost examinate deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional şi ale preşedintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
abaterile și iregularitățile admise în anul 2014 în cadrul procesului bugetar și  gestionării patrimoniului public de către AAPL din raionul Florești atestă că autoritățile respective nu au manifestat o preocupare relevantă pentru cuantificarea și evaluarea materiei impozabile aferente formării surselor de completare a bugetelor locale, în vederea realizării intereselor de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat. De asemenea, autoritățile locale au manifestat un spirit neeconomicos și neriguros în administrarea patrimoniului proprietate publică. În acest context, auditul relevă următoarele.
 • În perioada supusă auditării, AAPL nu au identificat și nici evaluat potențialul economico-financiar, respectiv, nu au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea și prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari, care ar asigura stabilitatea financiară a bugetelor UAT (de nivelul I și nivelul II) din raion, cu evitarea disproporțiilor și inegalităților în stabilirea relațiilor interbugetare la nivelul acestor bugete. Totodată, neasigurarea instrumentelor analitice și deficiențele cadrului metodologic au avut ca rezultat discrepanțe în aspect de estimare a veniturilor. În consecință, la unele impozite/taxe au fost încasate mijloace cu 12,6 mil.lei mai mult față de cele aprobate. În același timp, la alte categorii de impozite/taxe nu au fost acumulate mijloace în sumă de 1,7 mil.lei. De asemenea, neidentificarea și neevaluarea surselor aferente finanțelor publice au determinat neîncasarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală de la 4,8 mil.lei pînă la 6,2 mil.lei.
 • Managementul cheltuielilor nu corespunde rigorilor legale, astfel fiind admise o serie de abateri și nereguli, care au diminuat eficiența alocațiilor, exprimate prin:
 • aprobarea incorectă a cheltuielilor la salarizare în sumă de 69,5 mii lei;
 • nerespectarea prevederilor legale la executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii, ceea ce a condiționat efectuarea plăților neregulamentare la acest capitol în sumă de 259,8 mii lei;
 • abaterile de la cadrul legal la executarea cheltuielilor de întreținere a activității instituțiilor au condiționat plăți neregulamentare în sumă de 115,9 mii lei;
 • neasigurarea normei financiare la alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare;
 • administrarea ineficientă a mijloacelor financiare din fondul de rezervă prin efectuarea cheltuielilor care nu au caracter excepțional și imprevizibil, în sumă de 476,2 mii lei, și contrar destinației și competenței legale, în sumă de 430,9 mii lei;
 • prezența unor iregularități și erori în activitatea de amenajare a teritoriului, care au fost determinate de nerespectarea procedurilor regulamentare la achiziționarea serviciilor, în sumă de 2,7 mil.lei, și efectuarea de cheltuieli neargumentate și iraționale, în sumă de 49,9 mii lei;
 • gestiunea neconformă a mijloacelor destinate investițiilor și reparațiilor capitale, care a generat nereguli și erori de tipul: executarea lucrărilor în lipsa documentației de proiect, elaborată și verificată regulamentar – 2,2 mil.lei; lucrări achitate, dar neexecutate – 410,6 mii lei; recepționarea lucrărilor cu abateri de la cele contractate – 45,7 mii lei; lipsa garanției bancare de bună execuție a lucrărilor – 76,6 mii lei; cheltuieli ineficiente din cauza neexecutării contractelor și cheltuielilor de judecată – 71,7 mii lei; contractarea lucrărilor fără acoperire financiară – 81,4 mii lei; procese-verbale recepționate neregulamentar – 390,7 mii lei; activitatea ineficientă a membrilor grupului de lucru pentru achiziții publice, fapt ce a lipsit UAT de sursele financiare din fondul rutier – 1,5 mil.lei.
  • Sistemul de management al AAPL (de nivelul I și nivelul II) ce nu asigură regularitatea și legalitatea administrării patrimoniului public, precum și lipsa la autoritățile publice locale a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu:
 • neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de 24,1 mil.lei;
 • contabilizarea necorespunzătoare a bunurilor patrimoniale în sumă totală de 10,5 mil.lei;
 • neatingerea obiectivelor propuse la implementarea proiectelor investiționale în sumă de 1,8 mil.lei.
 • Verificările asupra conformării cerințelor și recomandărilor din auditul efectuat anterior de Curtea de Conturi relevă faptul că managementul AAPL din raion nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, din 26 de recomandări expuse în Hotărîrea precedentă a Curţii de Conturi nr.24 din 21.07.20114, 18 nu au fost executate.
În concluzie, auditul public extern reiterează că iregularitățile constatate sînt rezultatul iresponsabilității de care au dat dovadă factorii de decizie la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local, precum şi al lipsei unui sistem de control intern eficient în toate domeniile supuse auditării.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Florești pe anul  2014, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului raional Florești, președintelui raionului; consiliilor locale și primarilor orașelor Florești, Ghindești, Mărculești și satelor/comunelor Băhrinești, Gura Căinarului, Gura Camencii, Izvoare, Prajila, Rădulenii Vechi, Roșietici, Alexeevca, Cașunca, Cernița, Ciripcău, Ciutulești, Coșernița, Cuhureștii de Jos, Cuhureștii de Sus, Cunicea, Domulgeni, Frumușica, Ghindești, Japca, Lunga, Mărculești, Napadova, Nicolaevca, Prodănești, Sănătăuca, Sevirova, Ștefănești, Temeleuți, Tîrgul Vertiujeni, Trifănești, Vertiujeni, Vărvăreuca și Zăluceni; directorilor Liceelor Teoretice „Anton Cehov”, „Mihai Eminescu”, „Ion Creangă” și școlii primare din or.Florești, precum și Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din s.Sănătăuca, pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;
2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Florești, pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Florești confruntarea indicilor din Sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare și sporirea gradului de conformare voluntară;
2.3. Ministerului Finanțelor, pentru documentare, și se recomandă:
- reverificarea plenitudinii proiecțiilor fiscal-bugetare întocmite de către autoritatea financiară din cadrul CR Florești pentru determinarea transferurilor destinate susținerii financiare a bugetelor locale respective;
- ajustarea cadrului normativ în materie de evidență și evaluare a bunurilor imobiliare aflate la o etapă de finisare de 50% și mai mult;
2.4. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către AAPL a informației despre patrimoniul public gestionat, precum și a înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;
2.5. Ministerului Transportului și Infrastructurii Drumurilor, pentru informare, și se recomandă revizuirea/ajustarea normelor de consum de combustibil și lubrifianți în transportul auto;
2.5. Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL (de nivelul I și nivelul II) potrivit cadrului legal, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
2.6. Guvernului, pentru informare și conformarea autorităților publice centrale de resort și a celor locale privind respectarea cadrului legal și regulator în materie de evidență/cadastrare/integritate a patrimoniului public gestionat;
2.7. Președintelui Republicii Moldova și Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.8. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget și finanțe; administrație publică și dezvoltare regională, pentru informare.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, primăria com.Gura Căinarului a încheiat contractul de arendă a terenurilor agricole cu suprafața de 4,9 ha în sumă de 4,5 mii lei, iar alte 2 AAPL și o instituție publică au întreprins măsuri privind îndeplinirea lucrărilor constatate ca neexecutate în sumă de 273,2 mii lei.
4. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor precedentelor misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.24 din 21.07.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Florești pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public”.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni din data  publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

 Serafim Urechean,
Preşedintele Curţii de Conturi

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.57 din 08.12.2014 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015”.
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 Hotărîrea Curții de Conturi nr.24 din 21.07.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Florești pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public”.
.

Recomandari (118)

4. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern pentru întregul proces și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

4. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern pentru întregul proces și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Au fost studiate și prin urmare întreprinse măsuri pentru înlaturarea iregularităților depistate de audit și anume: - a fost constatat prin proces-verbal lipsa clasei de calificare pentru conducatorul auto din primarie; - a fost întocmită dispoziția primarului orașului, privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor îndeplinirii unei munci cu un grad de intensitate inalt.

4. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern pentru întregul proces și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
urmare auditului efectuat, pe viitor nu vor fi admise deficiențe ce țin de domeniul retribuirii muncii

1. să asigure o conlucrare eficientă între subdiviziunile consiliului raional, organul fiscal și cadastral, privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării și evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), care constituie obiect al impozitării;

response:
De către Inspectoratul Fiscal de Stat Floreşti este întocmit anual planul comun de activitate a IFS cu AAPL, inclusiv pentru anul 2016, care este adus spre cunoștință Preşedintelui raionului şi autorităților publice locale de nivelul I. Trimestrial sunt organizate ședințe de lucru cu contribuabilii şi perceptorii fiscali pe chestiunea calculării şi încasării impozitelor şi taxelor in bugetele locale. Periodic, se convoacă comisia de lucru pentru examinarea informaţiei privind restanţele la buget, se invită agenţii economici rău plătitori, se stabilesc termene optime de stingerea datoriilor. Inspectoratul fiscal şi Direcția Finanțe informează Președintele raionului privind încasarea veniturilor în bugetul consolidat al raionului. Direcţia Finanţe analizează lunar şi trimestrial executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului consolidat al raionului şi separat a bugetelor locale de primul nivel şi se solicită de la autoritățile executive argumentarea încasărilor suplimentare sau a neexecutării bugetului aprobat separat pe tipuri de venituri.

RO_3542_AP Floresti.pdf
RO_3543_AP Floresti anexe.pdf

2. în conlucrare cu AAPL de nivelul I şi cu alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT.

response:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2015 elaborarea bugetelor de ambele niveluri se efectuează prin noul sistem de formare a bugetelor UAT. In procesul de elaborare a bugetului Direcţia Finanţe cât şi autorităţile administrației publice de nivelul I se conduc de notele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. Întrucât Direcţia Finanţe nu dispune de un sistem de date privind baza de impozitare, pîna la procesul de prezentare a proiectului de buget de către AAPL de nivelul I, anual se întocmeşte о dinamică a încasărilor veniturilor (impozitelor) pentru fiecare UAT de nivelul I pentru utilizare la recepţionarea estimărilor şi prognozelor veniturilor şi cheltuielilor bugetare prezentate de autorităţile locale. Inspectorate fiscal, conform competenţei şi reieşind din posibilităţile disponibile ale sistemului informational al Serviciului Fiscal, prezintă Direcţiei Finanţe informaţiile solicitate şi calculele, care partial pot fi utilizate la etapa examinarii şi estimării bugetelor de nivelul I şi raional; În subprocesul de analiză/prognozare, Direcţia Finanţe solicitată prezentarea informaţiilor respective şi de la alte instituţii: Direcţia pentru Statistică, Direcţia Agricultură, Î.S. „CRIS Registru", Direcţia Educaţie, Direcţia Economic Avînd în vedere că relaţiile interbugetare între bugetul de Stat şi bugetele locale се ţine de suma transferurilor, conform noului sistem se estimează de Ministerul Finanţelor, pentru fiecare nivel de buget, în procesul de prognozare a părţii de venituri proprii şi generale, Direcţia Finanţe examinează, analizează, verifică estimările prezentate de autorităţile de nivelul I şi nu poate influenţa la modificarea acestora. Conform prevederilor art. 19 şi art. 33 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de elaborarea bugetelor proprii conform prevederilor legale cît şi corectitudinea şi veridicitatea datelor. In acelaşi timp, Direcţia Finanţe în măsura competenţelor, oferă suport metodologic AAPL la toate etapele procesului bugetar, vine cu propuneri către aceştia privind extinderea veniturilor proprii: analiza încasărilor în dinamică a impozitelor, estimarea veridică a veniturilor, verificarea calculelor, conlucrarea cu agenţii economici din teritoriu la estimarea veniturilor bugetului, efectuarea inventarierii terenurilor şi bunurilor imobile şi evaluarea acestora pentru impozitare; Se monitorizează procesul de administrare a bunurilor domeniului public privind calculul plăţii de arendă conform contractelor încheiate în cadrul legal, sunt revizuite spaţiile date în locaţiune, s-au încheiat contracte, efectuate calcule de arendă şi se monitorizează procedura de executare a plăţilor.

RO_3542_AP Floresti.pdf
RO_3543_AP Floresti anexe.pdf

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
In urma achitarii cu reducere a impozitelor pe proprietate pina la 30.06.2014 nu s-a indeplinit planul precizat la acest capitol cu 11,1 mii lei. Pe parcursul anului 2014 și-a încetat activitatea ÎI Rusu Victoria, a expirat termenul de arenda a iazului conform contractului. Acestea au dus la neexecutarea planului precizat la capitolul încasări nefiscale cu 7,9 mii lei. În anul 2014 nu s-a executat planul aprobat la cheltuielile de salarizare. Perceptorul fiscal a indeplinit, pe parcursul anului funcția de secretat interimar. Acest fapt a dus la neexecutarea cheltuielilor în cauza.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
pe teritoriul satului Ciripcău activează 4 magazine comerciale şi inclusiv un magazin comercial şi staţie alimentară AGROCOM OIL SRL. Taxele locale au fost stabilite si puse in aplicare conform suprafeței obiectului. În bilanțul contabil la contul extrabilanțier 03 s-a facut corectare la rapoartele anuale au fost reflectate sumele datoriilor plăților de arenda a terenurilor, ca exemplu: -la situația la 01.01.2014 este reflectată suma datoriei de 50,0 mii lei arenda terenurilor cu alta destinație decât cea agricolă la agentul economic SRL „Agrocirip”; - la situația la 01.01.2015 este reflectată suma datoriei de 50,0 mii lei arenda terenurilor cu alta destinație decît cea agricolă la agentul economic SRL „Agrocirip”.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Conform Deciziei Consiliului local s. Coșernita nr.6/1 si 6/3 din 2.12.2013 pentru aprobarea Bugetului pe anul 2014 și nr. 08/01 si nr 08/02 din 11.12.2014 pentru aprobarea Bugetului pe anul 2015, precum si Deciziei nr.10/1 si Decizia nr.10/4 din 09.12.2015, pentru aprobarea Bugetului pe anul 2016, a fost stabilită marimea cotelor la aceste impozite și taxelor locale, precum și datele serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale. În bilanțul contabil la contul extrabilanțier 03 s-a facut corectare la rapoartele anuale au fost reflectate sumele datoriilor plăților de arendă a terenurilor și chiriei patrimoniului, ca exemplu: • la situația din 01.01.2014 este refleclată suma datoriei de 16,0 mii lei arenda terenului ocupat de iaz de către SRL ”Fauna” care a fost stinsă la 19.06.2014.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
S-au stabilit urmatoarele măsuri: - elaborarea masurilor pentru dimimiarea riscului de a nu acumula in buget taxa pentru unitatile comerciale și taxa pentru amenajarea teritoriului; - raportarea trimestriala a contabilului-sef privind nivelul acumularilor a taxei pentru unitățile comerciale, iar in ultimul trimestru al anului lunar; - specialist (domeniul: percepere fiscala) va informa la început de an agenții economici despre marimea taxei pentru unitatile comerciale aprobate de consiliu si termeniide achitare pentru a nu afecta indeplmirea bugetului la partea de venituri, iar mai apoi trimestrial despre necesitatea achitării taxei date. - specialist (domeniul: percepere fiscala) va asigura evidența integrală conformă a stingerii obligatiuniior fiscale și în caz de necesitate să întreprindă măsuri în limitele competențelor sale și conform prevederilor Codului Fiscal; - specialist (domeniul: regim funciar) va informa cetățenii simestrial despre drepturile și obligațiile lor în cadrul procesului de dare în arendă a pamântului, precum si riscurile lor, cât și a Primăriei în procesul dării în arenda a pamântului la agenți economici incopetenți și iresponsabili, consecințele ce pot apărea ca urmare pentru toate categoriile de cetățeni și instituții ale statului; - organizarea și petrecerea ședințelor de către contabilul-șef și specialist (domeniul: regim funciar) cu informarea agenților economici și a conducătorilor gospodariilor țărănești în domeniul aplicării corecte a legislației în vigoare, care va duce la executarea bugetului la partea de venituri; - instruirea și informarea personalului nou angajat (contabilul-șef și specialist (domeniul: regim financiar)) despre posibilile erori la prognozarea veniturilor în buget; - în scopul bunei organizari a evidenței contabile, controlul asupra încasarilor veniturilor și asupra întocmirii rapoartelor privind executarea bugetului este necesar de a angaja un contabil-șef, organizînd al III-lea concurs pentru ocuparea funcției vacante sus numite.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Au fost achitate de catre S.R.L. Witrade Agro datoriile in suma de 8,7 mii lei, conform ordinului de încasare nr.16 din 16.01.2015. Din contul achitării datoriilor pentru anul precedent veniturile bugetului pentru anul 2015 au fost executate la 103,9%

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
începînd cu anul 2015 s-au reflectat în evidenţa contabilă (extrabilanţ) sumele calculate pentru plata pentru arenda terenurilor şi locaţiunea bunurilor imobile. Totodată s-au prognozat veniturile bugetare şi s-a asigurat acumularea veniturilor pe categoriile de taxe/impozite şi plăţi formate în s. Domulgeni. Pentru organizarea eficientă a procesului bugetar a fost elaborată dispoziţia primarului nr.9 din 25.04.2016 ” Cu privire la organizarea procesului bugetar pentru anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2019".

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Au fost întreprinse măsurile de rigoare pentru înlaturarea datoriilor contribuabililor și au fost stinse restanțele din partea agenților economici SRL ”Alex-Flor” la 02.03.2015 în mărime de 27896,00 lei și SRL ”Bio-Alianta” la 04.03.2015 în suma de 4529,85 lei față de bugetul local.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
La elaborarea bugetului pentru anul 2016, a fost evaluata corespunzator baza fiscala si au fost stabilite plati suplimentare fata de anul precedent. Astfel suma provenita de la incăsarea taxei pentru amplasarea unitatilor comerciale a crescut de la 54000 lei la 74000 lei. În ceea ce privește veniturile neacumulate in lipsa contractelor de arenda (18,7 ha.), la 02.01.2016 a fost semnat contractul de arenda cu valoarea totala de 54812 lei (copia contractului se anexeaza).

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
La capitolul arenda terenurilor cu distinatie agricola vor fi încheiate contractele in baza de licitații publice, de asemenea, au fost lichidate erorile comise la arenda terenurilor cu alta destinație decât cea agricola.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
La planificarea bugetului local se ia în considerație ariile terenurilor proprietate publică, precum și imobilele pasibile arendei. În acest sens se întocmesc contracte, restanțierilor le sînt remise scrisori de avertizare.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Se monitorizează acumularea veniturilor din taxe, impozite și plați, răspunzător fiind contabilul-șef. S-au înregistrat creanțele formate de la arenda terenurilor in suma de 90,7 mii lei și locațiunea bunurilor imobile în sumă de 0,4 mii lei. Pentru anul 2017 s-au prognozat veniturile, luându-se in considerate modificările parvenite. Creanțele de pe anii precedent la arenda terenurilor cu destinape agricolă au fost achitate de catre S.R.L.Chipagro în lunile aprilie-mai 2016 în sumă de 91,4 mii lei și de către F.P.C.Agroindservice -M. S.R.L. in luna aprilie în sumă de 8,3 mii lei. Creanța pentru locațiunea bunurilor imobile a fost achitată de către ÎI L.Bargan în luna mai in suma de 0,4 mii lei. Pentru anul 2017 s-au prognozat veniturile, luându-se în considerație modificările, care trebuiau facute: s- a trecut un contract de la arenda terenurilor cu destinație agricolă, la arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă în sumă de 4,1 mii lei, tot la acest cod economic s-au mai incheiat 4 contracte noi in suma de 29,1 mii lei. S-a modificat contractul terenului sub bazinul acvatic cu cet. Conovali Mihail, modifcând suprafața din 1,87 ha - în 2,2663 ha și suma contractului alcătuiește 4,8 mii lei.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Pe teritoriul satului Tirgul Vertiujeni activeaza 10 unitati comerciale: 4 magazine comerciale, 2 statii peco, o farmacie, o fabrica de confectionare a vestimentelor, un depozit frigorific, un agent de prestare a serviciilor de transport. Taxele locale au fost stabilite și puse în aplicare conform suprafeței comerciale, și specificul mărfurilor. În scopul lichidarii restanțelor la capitolul terenurile aferente construcțiilor, a fost întreprinse următoarele acțiuni: A fost întocmit contractul de locațiune, inclusiv borderoul de calcul, conform facturiior fiscale; Se ține evidența zilnică a restanțelor la impozite și taxe locale (restanța fiind minimă de 720 lei la impozitul funciar persoane fizice și 428 lei impozitul pe bunurile imobiliare, decedați s-au plecati peste hotare 18 persoane); Pentru anul 2017 s-a majorat baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului de la 200 lei la 210 lei și la amplasarea unitățile comerciale conform specificului de marfuri a fost mărit în sumă de 2000 lei, adica de la 49000 lei la 51000 lei, conform deciziei Consiliului Local nr.10/05 din 09.12.2016; În scopul monitorizării patrimoniului public s-a efectuat inventarierea cu luarea măsurilor în caz de necesitate (Dispozitia primarului din 29 noiembrie 2016). Controlul folosirii blanchetelor F-24, a încasărilor și varsării numerarului prin Posta Moldovei pe cont APL. Consiliul local a examinat în ședința din 16 martie 2016 Decizia nr. 02/01 ”Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2015”. În urma desfășurării misiunii de audit, a fost încheiat contractual de arenda cu Dimnord-Com. Sânt efectuate proceduri de evaluare și colectare a tuturor veniturilor proprii provenite din gestionarea terenurilor și bunurilor proprietate publica aUAT.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
S-a informat Consiliul local privind rezultatele auditului cu adoptarea deciziei Consiliului local nr.06/02 din 11.11.2015, de întreprindere a măsurilor pentru lichidarea neajunsurilor depistate. În scopul lichidării restanțelor s-a conlucrat cu IFS Floreşti, în rezultatul cărora s-au acumulat la buget mijloace în mărime de 10 615 lei de la 6 contribuabili. S-a întocmit lista persoanelor restanțiere care locuiesc in afara ţării şi prezentată la IFS Floreşţi; Se asigură evidenţă zilnică a restanţelor la impozite şi taxe locale conlucrînd cu toţi contribuabilii restanţieri, responsabil fiind specialistul in problemele perceperii fiscale. Se asigură evidența specială a restanțelor aferente obligațiilor fiscale supuse riscului major de neîncasare (persoane decedate fără moștenitor şi cei се locuiesc după hotare). Pentru anul 2016 s-a majorat baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului de la 20 lei la 40 lei. Consiliul local a examinat în ședința din 10 februarie 2016 decizie nr.01/02 „Cu privire la executarea bugetului s.Vertiujeni pentru anul 2015".

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Au fost întreprinse următoarele acțiuni: A fost întocmit contractul de locațiune (se anexează), inclusiv borderoul dc calcul (se anexează). Se ține evidența zilnica a restanțelor la impozite și taxe locale conlucrând cu contribuabilii restanțieri, responsabil fiind specialistul in problemele perceperii fiscal (restanța fiind minima de 460 lei la impozitul funciar pentru terenurile cu destinație agricola ale Gospodăriilor Țărănești). Pentru anul 2016 s-a majorat baza impozabila la taxa pentru amenajarea teritoriului de la 20 lei la 40 lei. Consiliul local a examinat în ședința din 31 martie 2016 Decizia nr.2/1 ”Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2015”. Scris.nr.10 din 06.02.2017: Pe teritoriul satului Zaluceni activeaza 4 magazine comerciale. Taxele locale au fost stabilite și puse în aplicare conform suprafetei obiectului. În scopul lichidării restanțelor la capitolul terenurile aferente construcțiilor din fondul de rezerva a primariei și a elementelor de proiect (drumuri de câmp) a fost întreprinse urmatoarele actiuni: A fost intocmit contractul de locațiune (se anexează), inclusiv borderoul de calcul, (se anexează), scrisoare de avertizare cu nr.546 din 15.12.2016. Se tine evidenta zilnica a restantelor la impozite și taxe locale, conlucrând cu contribuabilii restanțieri, responsabil fiind specialistul în problemele perceperii fiscal (restanța fiind minimă de 460 lei la impozitul funciar pentru terenurile cu destinație agricolă ale Gospodariilor țărănești). Pentru anul 2016 s-a majorat baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului de la 20 lei la 40 lei. Consiliul local a examinat în ședința din 31 martie 2016 Decizia nr.2/1 ”Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2015”. A fost încheiat contractual de arendă a terenurilor agricole cu suprafața de 3,8 ha în sumă de 4,6 mii lei. Sunt efectuate proceduri de evaluare si colectare a tuturor veniturilor proprii provenite din gestionarea terenurilor si bunurilor proprietate publica aUAT.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Conform dării de seamă pentru anul 2014 bugetul a fost executat 100%, pe articole: a) impozite pe proprietate a fost achitat cu redueere pînă la 30.06.2014 şi este cu minus 50,8 mil.lei; b) arenda terenurilor este achitat mai mult cu 27,2 mii lei,care a fost dat în arendă un iaz şi nu a fost luat la calcul.Conform informaţiei prezentate la Curtea de Conturi în a.2014, arenda drumurilor I.Cojocaru a achitat la 03.03.2015 suma de 274,0 lei Valenagro şi Agrounigrup SRL au achitat la 03.11.2015 suma de 4077,26 lei; c) impozitul pe venit sa achitat cu 9,0 mii lei mai mult.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Prognozarea impozitului pe venit pentru anii 2015-2016 s-a efectuat pe baza datelor deținute de IFS Floresti, Direcția Statistica precum și informațiile prezentate de agenții și întreprinderile care activează în teritoriu. Ce ține de impozitele pe proprietate, s-a facut inventarierea bazei fiscale, a bunurilor neevaluate și cele care nu au fost impozitate (terenuri aferente construcțiilor private, arenda bunurilor patrimoniul public, terenuri cu alta destinație decît cea agricola, construcții aflate în etapa de finisare, mai mult de 50%). Planificarea taxelor locale s-au efectuat fiind identificati toți agenții economici care desfășoară activitate de întreprinzator. A fost introdusă în taxele locale taxa pentru salubrizare. Au fost intocmite contractele de arendă pentru falosirea bunurilor patrimoniul pubic, arenda iazurilor, prin licitatie, respectiv au fost înregistrate creantele formate la arenda terenurilor și locatiunea bunurilor imobile la contul extrabilantier 8114 Alte creante bugetare extrabilanțiere în suma de 30,9 mii lei la data de 31.12.2016.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
La elaborarea bugetului pentru anul 2016, a fost evaluată corespunzător baza fiscală şi au fost stabilite plăţi suplimentare faţă de anul precedent. Astfel suma provenită de la încasarea taxei pentru amplasarea unităților comerciale a crescut de la 17 300 lei la 19 900 lei. Începând cu anul 2015 s-a atras о atenție sporita asupra colectării plății pentru arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile, precum și următoarele: • s-au prognozat veniturile bugetare pentru asigurarea acumulării veniturilor pe categoriile de taxe impozite și plăți stabilite; • s-a întocmit lista persoanelor restanțiere care locuiesc în afara țării și prezentată la IFS Florești; • s-a promovat evidența zilnică a restanțelor la impozite și taxe locale conlucrând cu toți contribuabilii restanțieri, responsabil - spec. în problemele perceperii fiscale, dna Maria Ursu. • s-a efectuat evidența specială a restanțelor aferente obligațiilor fiscale supuse riscului major de neîncasare persoane decedate fără moștenitor și cei ce locuiesc după hotar).

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
La estimarea incasarilor impozitului funciar si impozitului pe bunurile imobiliare si la efectuarea calculelor pe tipuri de impozite si inlesniri fiscale se tine cont de prevederile Titlului VI și VII al Codului fiscal, Legii nr.1056-XIV din 16 iunie 2000, Instructiunii Ministerului Finantelor nr.11 din 4 septembrie 2001 "Cu privire la modul de calculare si achitare la buget a impozitului funciar si pe bunurile imobiliare", datele evidentei fiscale, Cadastrului funciar din cadrul primariei, precum si Deciziilor Consiliului local s. Marculesti nr.04/07 si 04/08 din 31.10.2013 pentru aprobarea Bugetului pe anul 2014 si nr.04/05 din 27.10.2014 si nr.05/02 din 10.12.2014 pentru aprobarea Bugetului pe anul 2015, precum si Deciziilor nr.05/06 si nr.05/12 din 03.11.2015 , pentru aprobarea Bugetului pe anul 2016, unde este stabilită marimea cotelor la aceste impozite si taxelor locale. La calculul incasarilor de la toate tipurile de locatiune a patrimoniului public ale Autoritatii Publice Locale, ne-am condus de marimea tarifelor de baza pentru arenda, prevazute in Legea bugetului de stat pentru anul 2014, anul 2015 , precum si Decizia Consiliului local privind marimea tarifelor stabilite.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
La estimarea încasărilor impozitului funciar si impozitului pe bunurile imobiliare si la efectuarea calculelor pe tipuri de impozite și înlesniri fiscale se tine cont de prevederile cadrului legal-normativ, precum si Deciziei nr.07/01 din 09.12.2015 și Deciziei nr.07/02 din 09.12.2015, pentru aprobarea Bugetului pe anul 2016, unde este stabilita mărimea cotelor la aceste impozite si taxelor locale, precum si datele serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale. La estimarea încasărilor pe toate tipurile de locatiune a patrimoniului public proprietate AAPL, s-a ținut cont de mărimea tarifelor de bază pentru arendă, chirie, prevăzute in Legea bugetului de stat, precum si Decizia Consiliului local privind marimea tarifelor stabilite. Datorii la Arenda terenurilor cu destinatie agricola pentru anii precedenti nu sînt.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Scris. nr. 51 din 24.01.2017 primăria or Mărculești își ia angajamentul să implementeze procese operationale si proceduri eficiente de control intern care sa asigure identificarea/evaluarea exhaustiva a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conforma a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite si plati formate in cadrul primariei.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Referitor la evaluarea și colectarea veniturilor bugetare in conformitate cu cadrul legal în vigoare, s-au întreprins măsuri pentru a asigura о evaluare mai buna a bazei fiscale, și anume prin dispozitia primarului in anul 2015 și în anul 2016, a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea prognozei fiscal-bugetara, cît și proiectul bugetului pentru anul urmator. Creanțele formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile, sunt reflectate în registru de evidență a creanțelor, cât și în bilanțul despre executarea bugetului local.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Pe teritoriul comunei Japca activeaza 5 magazine comerciale. Taxele locale au fost stabilite și puse în aplicare conform suprafeței comerciale si specificului de mărfuri. În scopul lichidării restanțelor la capitolul terenurile aferente construcțiilor, a fost întreprinse urmatoarele acțiuni: 1. A fost întocmit contractul de locațiune, inclusiv borderoul de calcul, conform facturilor fiscale. 2. Se ține evidența zilnica a restanțelor la impozite și taxe locale (restanțe nu sunt). 3. Pentru anul 2017 baza impozabilă s-a stabilit la nivelui anului 2016 la taxa pentru amenajarea teritoriului - 80,00 lei pentru о intreprindere individuală și 18 lei pentru о gospodarie țărănească și la amplasarea unităților comerciale conform suprafeței comerciale și specificului de mărfuri, conform deciziei Consiliului Comunal nr.07/03 din 09.12.2016. 4. În scopul monitorizării patrimoniului public s-a efectuat inventarierea anuala (cu luarea măsurilor în caz de necesitate) prin dispoziția primarului nr.85 din 01 decembrie 2016) 5. Controlul folosirii blanchetelor F-24 , a încasărilor și varsarii numerarului prin Poșta Moldovei pe contul APL. 6. Consiliul Comunal a examinat în ședința din 29 februarie 2016 Raportul privind executarea Bugetului Comunei Japca pentru anul 2015 (decizia nr.01/07 ”Cu privire la executarea Bugetului Comunal pentru anul 2015”). Contractele de arenda sunt întocmite cu deținătorii de terenuri arendate, conform prevederilor. Sânt efectuate proceduri de evaluare si colectare a tuturor veniturilor proprii provenite din gestionarea terenurilor și bunurilor proprietate publica a UAT.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Scris. s. Izvoare nr.22 din 25.01.2017: La formarea bugetului local pentru anul 2015 a fost aprobat calendarul de activitati pentru elaborarea proiectului bugetului local s-a ținut cont de toare recomandarile CC și au fost inregistrate creanțele formate de la arenda terenurilor în bilanțul contabil conform prevederilor legale.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
La întocmirea proiectului de buget pe anul 2017 şi a estimărilor pe anii 2018-2019 s-a ținut cont de noua clasificație bugetară, aprobate prin Ordinul MF nr.208 din 24.12.2015.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
prin dispoziția primarului nr.117 A din 29.05.2015 a fost aprobat calendarul de activități pentru elaborarea proiectului bugetului orășenesc pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2018 cu stabilirea persoanelor responsabile și termenii de executare.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Consiliul raional Floreşti intenționează să propună pentru anul 2017 includerea în organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului serviciul audit intern. Totodată, pentru asigurarea îmbunătăţirii activităţii financiare a instituţiilor din domeniul învăţămînt, conform deciziei Consiliului raional nr. 06/07 din 10 decembrie 2015 „Cu privire la reorganizarea Directiei Educaţie a Consiliului raional Floreşti" s-a instituit serviciul audit intern, care activează începînd cu luna mai anul curent; Conform dispoziţiei Preşedintelui nr. 58 din 22 aprilie 2016 s-a aprobat calendarul privind procesul de elaborare şi aprobare a bugetului raionului Floreşti pe anul 2017 şi a estimărilor pe anii 2018-2019 cu delegarea responsabilităţilor la fiecare etapă a procesului bugetar.

RO_3543_AP Floresti anexe.pdf

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, prognozarea/planificarea conformă a veniturilor bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite și plăți formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), înregistrarea creanțelor formate de la arenda terenurilor și locațiunea bunurilor imobile conform prevederilor legale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Pentru prognozarea si elaborarea bugetului pentru anul 2016- 2017 și estimările pentru anii 2018-2019 s-a ținut cont de constatările auditului efectuat de Curtea de Conturi, veniturile fiind planificate și acumulate în baza informațiilor IFS Florești și a agenților economici din teritoriu, precum și verificării riguroase de către specialistul în domeniu a bazei fiscale la toate categoriile de venituri. Au fost intreprinse masuri pentru separarea teritoriului cu 11 sere §i gard de beton, cu о suprafafa de 2,4 ha, dar arenda terenului pentru anul 2015-2017 a fost calculata §i incasata in bugetul local §i impozitul funciar la terenul respectiv

4. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern pentru întregul proces și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
În anul 2015 și în anul 2016, prin dispozitia primarului nr.5 din 20.01.2016, în anul 2017 prin dispoziția nr.2 din 09.01.2017, unde au fost stabilite obiective, cât și mărimea acestui spor pentru bibliotecari și pentru directorii caselor de cultura. Din 07.05.2015 ș-ia reluat activitatea biblioteca din satul Roșieticii Vechi, cu 0,5 unitate, având un fond de cărți de 507, cu ulterioara îndeplinirea a fondului de carte în anul 2015 cu 96 unități noi și în anul 2016 cu 117 unități noi.

4. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern pentru întregul proces și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Suma de 1200 lei achitată neregulamentar pentru remunerarea muncii șoferului din cadrul aparatului primarului a fost reținută în rate pe parcursul anului 2015 (anexa)

4. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern pentru întregul proces și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

4. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern pentru întregul proces și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
La data de 14.05.2015 a fost emisa dispozitia primarului nr.30 ”Cu privire la stabilirea sporului pentru intensitatea muncii lucrătorilor din cultura”

4. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern pentru întregul proces și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

4. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern pentru întregul proces și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

4. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern pentru întregul proces și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

4. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern pentru întregul proces și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Conform programului de activitate Direcţia Finanţe verifică schemele de încadrare şi calculul cheltuielilor de personal a instituțiilor publice, intervine cu propuneri de modificare (rectificare) în limita necesităților instituțiilor. Se organizează seminare de lucru in domeniul aplicării cadrului normativ privind calcularea salariului angajaţilor. Se întocmesc note informative cu recomandări privind înlăturarea neregularităților.

RO_3543_AP Floresti anexe.pdf

5. să elaboreze și aprobe proceduri de control intern care să asigure o valorificare funcțională și după competență a alocațiilor bugetare.

5. să elaboreze și aprobe proceduri de control intern care să asigure o valorificare funcțională și după competență a alocațiilor bugetare.

5. să elaboreze și aprobe proceduri de control intern care să asigure o valorificare funcțională și după competență a alocațiilor bugetare.

5. să elaboreze și aprobe proceduri de control intern care să asigure o valorificare funcțională și după competență a alocațiilor bugetare.

5. să elaboreze și aprobe proceduri de control intern care să asigure o valorificare funcțională și după competență a alocațiilor bugetare.

5. să elaboreze și aprobe proceduri de control intern care să asigure o valorificare funcțională și după competență a alocațiilor bugetare.

response:
Scris.nr.02-1-134 din 09.02.2017: modul de stabilire a alocațiilor bugetare se efectuiază conform ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 cu completările și modificările uterioare care este indicat ca reper in activitate in Politica de contabilitatea a primariei or.Florești aprobata prin dispozipa nr.16-A din 20.01.2017 (anexa nr.2)

5. să elaboreze și aprobe proceduri de control intern care să asigure o valorificare funcțională și după competență a alocațiilor bugetare.

response:
Urmare a constatărilor auditului privind conformitatea executării bugetului şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice din raionul Floreşti pe anul 2014, se ţine cont de neregulile constatate privind efectuarea cheltuielilor neregulamentare şi neadmiterea pe viitor.

RO_3543_AP Floresti anexe.pdf

6. să intensifice procesul de monitorizare a alimentației copiilor din instituțiile preșcolare, implementînd proceduri și procese exhaustive de control intern în această privință, care să asigure respectarea normelor de alimentare prevăzute regulamentar și excluderea deficiențelor admise.

response:
Se monitorizează procesul de alimentatie a copiilor in grădinită. În anul curent Directia Finante, a efectuat controlului în domeniul dat.

6. să intensifice procesul de monitorizare a alimentației copiilor din instituțiile preșcolare, implementînd proceduri și procese exhaustive de control intern în această privință, care să asigure respectarea normelor de alimentare prevăzute regulamentar și excluderea deficiențelor admise.

response:
norma efectivă de alimentație este cu 1,07 lei mai joasă, însă cantitatea produselor eliberate la un copil fiind în normă din motivul că în a. 2014 s-a folosit în alimentație carne de porc primită direct de la producător şi celelalte produse alimentare au fost primite direct de la bază, prețul fiind mult mai jos ca în magazinele coop.

6. să intensifice procesul de monitorizare a alimentației copiilor din instituțiile preșcolare, implementînd proceduri și procese exhaustive de control intern în această privință, care să asigure respectarea normelor de alimentare prevăzute regulamentar și excluderea deficiențelor admise.

response:
Au fost create conditiile necesare de pastrare a produselor alimentare prin achiziționarea a utilajului necesar menționat in scrisoarea nr.02-1/24-269 din 04.02.2016 precum, au fost efectuate controale a reprezentanților administrației publice impreună cu membrii comitelului părintesc instituiți prin dispoziție (anexa nr.3) cu întocmirea proceselor verbale corespunzătoare (anexa nr.4);

7. să instituie proceduri de control intern eficiente la administrarea fondului de rezervă, menite să asigure utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare, respectarea caracterului excepțional și imprevizibil al cheltuielilor și neadmiterea efectuării unor cheltuieli contrar destinației și competenței legale.

7. să instituie proceduri de control intern eficiente la administrarea fondului de rezervă, menite să asigure utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare, respectarea caracterului excepțional și imprevizibil al cheltuielilor și neadmiterea efectuării unor cheltuieli contrar destinației și competenței legale.

response:
Prin Decizia Colegiului Civil și de Contencios Administrativ a Curții de Apel Bălți din 15.01.2015 a fost anulat pct. 4 al deciziei consiliului orășenesc nr. 04-09 din 17.04.2014 cu privire la acordarea din Fondul de Rezervă la 12 consilieri locali a câte 1000 lei în legătură cu marcarea unor jubilee. Suma de 12000 lei a fost restituită in bugetul orășenesc și este reflectată în raportul de executare a bugetului orășenesc pe anul 2015 la art. 611-06 „restituirea mijloacelor la buget” (anexa)

7. să instituie proceduri de control intern eficiente la administrarea fondului de rezervă, menite să asigure utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare, respectarea caracterului excepțional și imprevizibil al cheltuielilor și neadmiterea efectuării unor cheltuieli contrar destinației și competenței legale.

7. să instituie proceduri de control intern eficiente la administrarea fondului de rezervă, menite să asigure utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare, respectarea caracterului excepțional și imprevizibil al cheltuielilor și neadmiterea efectuării unor cheltuieli contrar destinației și competenței legale.

7. să instituie proceduri de control intern eficiente la administrarea fondului de rezervă, menite să asigure utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare, respectarea caracterului excepțional și imprevizibil al cheltuielilor și neadmiterea efectuării unor cheltuieli contrar destinației și competenței legale.

7. să instituie proceduri de control intern eficiente la administrarea fondului de rezervă, menite să asigure utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare, respectarea caracterului excepțional și imprevizibil al cheltuielilor și neadmiterea efectuării unor cheltuieli contrar destinației și competenței legale.

response:
A fost revizuit prin decizia consiliului local Regulamentul privind gestionarea fondului de rezervă, iar utilizarea ulterioara a acestuia a fost efectuata in temeiul acestuia;

7. să instituie proceduri de control intern eficiente la administrarea fondului de rezervă, menite să asigure utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare, respectarea caracterului excepțional și imprevizibil al cheltuielilor și neadmiterea efectuării unor cheltuieli contrar destinației și competenței legale.

response:
Mijloacele Fondului de rezervă al Consiliului raional se utilizează în corespundere cu regulamentul aprobat şi in limita necesităților urgente aprobate de organul deliberativ, în toate cazurile de acordare a ajutorului material se examinează ancheta socială al beneficiarului.

8. să elaboreze și aprobe politici clare și distincte în aspectul criteriilor ce țin de planificarea, determinarea și executarea conformă a cheltuielilor pentru salubrizare și amenajare a teritoriilor, cu asigurarea respectării normelor legale, determinării indicilor cantitativi și calitativi a lucrărilor executate și înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Pentru evitarea iregularităților și eventualelor erori la compartimentul contractarea, recepția și evidența lucrărilor de salubrizare și amenajare a orașului, primăria a elaborat și publicat invitația privind achiziția serviciilor în cauză pentru anul 2016 la Licitație Publică nr.71/16 din 17.02.2016 (BAP nr.08 din 02.02.2016); La activitatea amenajarea teritoriului realizată de către primaria or.Floresti, se incheie contractul prin intermediul licitatie publice (anexa nr.6), iar cheltuielile privind amenajarea teritoriului sunt achitate conform Procesului-verbal de receppe a lucrarilor (anexa nr.7) și conform facturii fiscale anexate la proces (anexa nr.8);

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la efectuarea cheltuielilor curente ale entităților, cu optimizarea și înlăturarea deficiențelor admise la gestionarea acestora.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la efectuarea cheltuielilor curente ale entităților, cu optimizarea și înlăturarea deficiențelor admise la gestionarea acestora.

response:
La efectuarea cheltuielelor pentru reparatii curente aflate la evidenta se ține cont de prevederile cadrului lgal normative în vigoare.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la efectuarea cheltuielilor curente ale entităților, cu optimizarea și înlăturarea deficiențelor admise la gestionarea acestora.

response:
Indemnizația consilierilor pentru participarea la ședințele consiliului, suma restantă de 1,4 mii lei, a fost achitată în luna mai 2015 concomitent cu indemnizația de încetare a raporturilor de munca, la sfîrșitul mandatului. Indemnizafia de participare la ședințile consiliului sunt achitate regulat, nu sunt admise restațe. Referitor la chiria automobilului, pentru anul 2016 a tost petrecuta procedura de negociere, pentru a stabili un câștigător la acordarea serviciilor de transport. Au fost plasate anunțuri pentru petrecerea concursului la acordarea serviciilor, în urma procesului verbal întocmit de grupul de lucru privind achizițiile publice, a fost stabilit cîștigătorul, ca urmare s-a întocmit contract de achiziții publice. Conform deciziei consiliului nr.8/9 din 10 decembrie 2015, a fost aprobat regulamentul privind stabiiirea numărului abonimentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru anul 2016.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la efectuarea cheltuielilor curente ale entităților, cu optimizarea și înlăturarea deficiențelor admise la gestionarea acestora.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la efectuarea cheltuielilor curente ale entităților, cu optimizarea și înlăturarea deficiențelor admise la gestionarea acestora.

response:
Președintele raionului Florești nr.452/03/1-12 din 26.08.2016 - în scopul aplicării corecte a normei de consum pentru autobuzele şcolare utilizate de liceele „Anton Cehov din or. Floreşti" şi „Alexei Mateevici" din s. Sănătăuca pentru transportarea elevilor s-a instituit grupuri de lucru care au efectuat verificări privind consumul real la 100 km parcurs în diferite perioade a anului (toamna, iarna, primăvara), s-au întocmit acte de constatare, aprobate de conducător, care sint luate ca bază pentru trecerea la cheltuieli a combustibilului utilizat în acest scop. LT ”Anton Cehov”: În scopul optimizării cheltuielilor pentru transport, conducerea liceului a emis ordinele respective.

RO_3538_LT Cehov.pdf

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la efectuarea cheltuielilor curente ale entităților, cu optimizarea și înlăturarea deficiențelor admise la gestionarea acestora.

response:
Președintele raionului Florești nr.452/03/1-12 din 26.08.2016 - în scopul aplicării corecte a normei de consum pentru autobuzele şcolare utilizate de liceele „Anton Cehov din or. Floreşti" şi „Alexei Mateevici" din s. Sănătăuca pentru transportarea elevilor s-a instituit grupuri de lucru care au efectuat verificări privind consumul real la 100 km parcurs în diferite perioade a anului (toamna, iarna, primăvara), s-au întocmit acte de constatare, aprobate de conducător, care sint luate ca bază pentru trecerea la cheltuieli a combustibilului utilizat în acest scop.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la efectuarea cheltuielilor curente ale entităților, cu optimizarea și înlăturarea deficiențelor admise la gestionarea acestora.

response:
a aprobat Regulamentul privind stabilirea nr. abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru angajatii APL, in conformitate cu HG nr.1362 din 22.12.2015.

10. de comun cu șefii subdiviziunilor din cadrul CR, să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
În toate instituțiile activează grupuri de lucru care realizează procedurile de achiziţii publice. De către secţia economie au fost organizate şi desfăşurate seminare ce tin de noile prevederi ale cadrului legal cu privire la achizițiile publice. La ședințele de lucru organizate de Direcţia Finanţe cu contabilii-şefi din primării şi instituţiile publice finanţate de la bugetul raional (după necesitate) sunt prezenţi specialiştii Direcţiei Economie şi a Trezoreriei Teritoriale pentru a se oferi suportul metodologic privind respectarea procedurilor de achiziții publice.

RO_3543_AP Floresti anexe.pdf

10. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Prin dispoziția primarului nr.1 din 09 ianuarie 2017 ”Cu privire la formarea grupului de lucru pentru achiziții publice", s-a format grupul de lucru, fiecărui membru indicându-se anumite funcții în cadrul grupului.

10. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
au efectuat lucrări de reparaţie în sumă de 5800 lei. (anexă: Devizul local, Procesul verbal de recepţie a lucrărilor).

10. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Investitiile efectuate cu privire la construcția porții si gardul de la cimitirul din com.Ghindesti sânt executate și luate la evidența primariei ca construcție specială în suma totala de 299,8 mii lei.

10. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

10. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

10. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
au fost explicate că lacunele fixate în actul privind verificarea lucrărilor de reparaţie a copertinelor instituţiei de învăţămînt, au fost lichidate. A fost instalată a doua copertină cu suprafaţa de 8 m, costul fiind de 6,8 mii lei, suma achitată pentru lucrările de reparaţie capitale neexecutate. Procesul - verbal despre finisarea lucrărilor de reparaţie a acoperisului (instalarea a două copertine) a fost expediat Direcţiei raionale Finanţe.

10. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Agentul economic SRL „Narcis VS" a efectuat lucrări de reparaţie a pragului la sala festivă în sumă de 3127,75 lei, conform devizuiui local de lucrări executate (anexa nr. 1). Agentul economic SRL „Cetatcons" a instalat 3 (trei) bănci de lemn în curtea şcolii în sumă de 3106,06 lei, conform devizuiui local de lucrari executate (anexa nr. 2).

10. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
A fost îmbunătățită activitatea grupului de lucru pentru achiziții publice, fiind specificate atribuțiile fiecărui membru al grupului. Au fost finisate lucrarile de amenajare a terenului aferent de la casa de culturade SRL Bumagrin - Construct, (anexa 2)

10. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

10. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Pentru a micșora riscul și deficiențele la implementarea în practică a principiilor generale de achiziții publice prin decizia consiliului orășenesc nr. 03/08 din 17.07.2015 a fost format un nou grup de lucru pentru achiziții publice a lucrărilor de construcții în componența căruia au fost incluși și 6 consilieri locali (anexa). De asemenea, prin dispoziția primarului nr. 190 A din 18.09.2015 a fost format al doilea grup de lucru care va efectua proceduri de achiziție a bunurilor și serviciilor pentru necesitățile instituțiilor subordonate (anexa)

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

response:
Au fost întreprinse măsuri în vederea asigurării conforme a integrității bunurilor imobile. Au fost înregistrate regulamentar în evidența contabilă, pe fiecare obiect în parte, respectiv înregistrarea bunurilor imobile în registrul bunurilor imobile а ОСТ. Scris. nr.40-02/1-11 din 27.01.2017: De catre contabilul șef a Primariei a fost luata la evidenta contabila la data de 30.12.2016 suma de 339148,00 lei la contul 415100 ”Majorarea volumului acțiunilor și a cotei-parți în capitalul social în interiorul țării”

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

response:
În cadrul auditului s-a constatat ca n-au fost înregistrate la OCT Florești drepturi patrimoniale asupra 4 clădiri și construcție cu valoarea de bilanț de 205,5 mii lei. În luna iunie și luna iulie 2016, aceste construcții au fost înregistrate corespunzător la OCT Florești. În luna august 2015, de către comisia creată a fost examinată starea tehnica a casei de cultura din satul Rosietici, respectiv, a fost întocmit un aviz tehnic de către arhitectul șef al raionului Florești. S-a constatat că construcția necesită reparație capitală, dar primăria nu dispune de mijloace financiare pentru efectuarea acestor lucrări. La momentul actual se poartă discuții cu ministerul culturii referitor la înstrăinarea imobilului dat.

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

response:
Primăria or.Mărculești își ia angajamentul să implementeze proceduri de control intern in vederea asigurarii respectarii prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu inlaturarea deficiențelor cе țin de situațiile patrimoniale constatate de audit.

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

response:
conform scrisorii parvenite, conducerea primăriei a asigurat că se vor implementa proceduri de control intern în vederea asigurarii respectarii prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public.

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

response:
În Bilanțul contabil la contul extrabilanțier 03 s-a făcut corectare la rapoartele anuale au fost reflectate sumek datoriilor plăților de arenda a terenurilor și chiriei patrimoniului la situața la 01.01.2014 este reflectată suma datoriei de 42.2 mii lei arenda terenurilor cu destinație agricola de la G.T. Toean Veaceslav -10.4 mii lei, persoana fizica Gogu Tudor -20.5 mii lei, Alexei Serghei- 11.2 mii lei; la situatia la 01.01.2015 este reflectată suma datoriei de 106.0 mii lei arenda terenurilor cu destinație agricolă si altă destinație decît cea agricolă la G.T. Toean Veaceslav -13.4 mii lei, persoana fizica Gogu Tudor -36.0 mii lei, Alexei Serghei -11.2 mii lei, S.R.L. Tetracom Agro-38.8 mii lei, S.R.L. Antadro -4.0 mil lei, SRL Autotehnica -2.6 mii lei. În prezent se duce discuții, sânt înaintate cereri în judecată cu privire la creditorii pentru arenda terenurilor care le dețin.

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

response:
Primăria or.Mărculești își ia angajamentul să implementeze proceduri de control intern in vederea asigurarii respectarii prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu inlaturarea deficiențelor cе țin de situațiile patrimoniale constatate de audit.

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

response:
Proiectul investițional privind construcția sistemului de canalizare a apelor menajere a școlii și a două case cu cinci nivele din s.Gura Camencii în valoare de 1814,5 mii lei și-a atins obieciivele prestabilite. În luna septembrie anul 2015, atât școala, cât și casele cu cinci nivele din s.Gura Camencii au fost conectate la sistemul de canalizare.

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

response:
În februarie 2017 a fost efectuată evaluarea a 5 cladiri de la gimnaziu de un evaluator licențiat și aceste clădiri implicit cu valoarea lor financiară au fost luate corect la evidența contabilă, inclusiv: beci - 6400 lei, cazangerie - 31200 lei, atelier - 149000 lei, veceu - 23200 lei, stația electrica- 13200 lei. (anexa 3)

11. să implementeze proceduri de control intern în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentare privind administrarea/gestionarea patrimoniului public, cu înlăturarea deficiențelor ce țin de situaţiile patrimoniale constatate de audit.

response:
Conform dărilor de seamă prezentate de către autorităţile publice locale de nivelul I şi Consiliul raional fondatori al SA „Servicii de salubrizare Floreşti" s-a constatat că acestea au reflectat în bilanțul contabil la situația din 1 ianuarie 2016- 4520,6 mii. lei, cota de participare în capitalul social al SA ”Servicii de salubrizare” Florești , inclusiv Consiliul raional – 528,4 mii lei. Direcţia Finanţe monitorizează procesul de luare la evidenţă a patrimoniului public şi reflectare în evidenţa contabilă a costului evaluat.

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
În luna martie 2015 s-a luat la evidenţă investiţiile capitale pe termen lung în suma de 14802.39 lei (Dt 135 şi Ct 265), iar în luna mai 2015 s-a luat la evidenţă suma de 564831.93 lei (copia se anexează).

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Suma în mărime de 445859,13 lei, care nu a fost reflectată în evidenţa contabilă, cota de participare în capitalul statutar al SA Servicii Salubrizare Floreşti este reflectată în Cartea Mare, precum şi in bilanţul contabil, ceea ce constituie 6,581% din numarul total al actiunilor care revine consiliului comunal Ghindești.

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Conform statutului SA "Servicii Salubrizare Floreşti" şi extrasului nr.24116 din 20.08.2014 din Registrul bunurilor imobile cota de participare a primăriei Vărvăreuca în capitalul social al societății alcătuiește 526198,56 lei. În bilanţul contabil a fost luat la contul 135 "Investiţii ре termen lung în parţi nelegate" în luna aprilie 2015 în sumă de 526198,56 lei (documentele justificative se anexează).

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Scris nr.37 din 31.01.2017: S-a făcut corectare la rapoartele anuale in Bilantul contubil lа contul extrabilanțier 03, au fost reflectate sumele datoriilor platilor de arenda a terenurilor. De-asemenea in urma auditului suma de 148334,23 lei este reflectată atât in Cartea Mare precum și in bilanțul contabil la subcontul Dt 135 "Investitii pe termen lung in parti nelegate" si Ct 260, care in urma Deciziei Consiliului orasenesc nr. 04/01 din 14.11.2014 si Actului de primire -predare din 25.09.2014 IM Sersal Flor a fost transmis in capitalul social al SA Servicii Salubrizare Floresti tehnica si utilaj primit in cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale din r-nul Floresti, care la situatia de 01.01.2016 se reflecta in evidenta contabila. Primaria s. Marculesti in continuare isi ia angajamentul: să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzatoare ce țin de domeniul contabilitatii, care sa asigure ținerea regulamentara a evidentei contabile, în scopul raportarii regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Au fost corectate erorile contabile admise, inclusiv la raportare. De asemenea, urmare auditului, suma de 269,76 mii lei este reflectată în Cartea Mare și in bilantul contabil la subcontul Dt 135 „Investitiipe termen lung in parti nelegate” si Ct 260, ce constituie 3,98 %, cotă ce revine Consiliului local Radulenii Vechi, care la momentul actual este reflectată in evidenta contabila.

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Proiectul Modernizarea serviciilor publice locale din r-nul Florești suma de 445859.13 lei este reflectată atât în Cartea Mare precum și în bilanțul contabil la subcontul Dt 135 ”Investiții pe termen lung în parți nelegate și Ct 260, care în urma Deciziei Consillului orășenesc nr.04/01 din 14.11.2014 și Actului de primire-predare din 25.09.2014 ÎM Serial Fior a fost transmis în capitalul social al SA ”Servicii Salubrizare Florești” tehnica și utilaj primit în cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale din r-nul Floresti, deci cota de 445859,13 lei ce constitute 6,581% din numărul total al acțiunilor revine Consiliului comunal Ghindesti care la situația de 01.01.2016 se reflectă în evidența contabilă.

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
La situatia de 01.01.2016 suma în marime de 356,4 mii lei a fost reflectata in evidenta contabila la contul 135, cota de participare in capitalul statutar al SA Servicii Salubrizare Floresti, ce constituie 5,261% din numarul total al actiunilor ce revine Consiliului local s.Marculești.

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
A fost reflectata in evidenta contabila cota parte de participare în SA Servicii Salubrizarte Floresti, în sumă de 405,9 mii lei, inclusiv: 395582,42 lei - cota parte in echipamentului detinut si 10317,58 lei - cota parte in capitalul statutar (anexa 4)

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Suma în mărime de 606012.13 lei, care nu a fost reflectată în evidenţa contabilă, cota de participare în capitalul statutar al SA Servicii Salubrizare Floreşti este reflectată atît în Cartea Mare, precum şi in bilanţul contabil, ceea ce constituie 8,944% din numarul total al actiunilor care revine consiliului comunal Gura Camencii.

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Scris nr.40-02/1-11 din 27.01.2017: Primarul s. Lunga dna Galina Burduja a pus în sarcina contabilului-șef ținerea evidenței contabile a patrimoniului public și raportarea regulamentara. Primarul va controla lunar evidența patrimoniului public.

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

12. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
în scopul asigurării şi implementării reformelor în evidenţa contabilă şi raportarea financiară conform planului nou de conturi contabile în sistemul bugetar şi în conformitate cu Normele metodologice privind evidenţa contabilă în sistemul bugetar, Direcţia Finanţe in anul 2015 şi în anul curent a organizat seminare de instruire a contabililor şefi din primării şi instituţiile bugetare din subordinea Consiliului raional privind modul de aplicare a planului de conturi contabile noi, evidenţa şi raportarea financiară m sistemul bugetar, contabililor-şefi li s-a oferit seturi de documente informative la tematica cursului. S-au efectuat lucrări practice şi explicaţii de rigoare la întocmirea notelor contabile şi ţinerea evidenţei contabile. Conform planului trimestrial de activitate pe anul 2015, specialiştii contabilităţii Direcţiei Finanţe au efectuat: Analiza decontărilor instituțiilor bugetare cu debitorii şi creditorii acestora; Controale tematice privind respectarea procedurii de inventariere anuală a patrimoniului, reflectarea corectă în evidenţa contabilă a bunurilor materiale; Din oficiu şi cu ieșirea în teritoriu permanent contabililor li se acordă ajutor metodologic şi practic ce ţine de evidenţa contabilă. Toate consultațiile sunt confirmate prin note informative cu înaintarea recomandărilor către contabilii-şefi din primării, direcţii, secţii şi instituțiile bugetare din subordinea Consiliului raional privind întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea asigurării ţinerii regulamentare a evidenței contabile.

13. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate autorității locale în condițiile legislației în vigoare.

13. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate autorității locale în condițiile legislației în vigoare.

response:
S-a efectuat inventarierea și înregistrarea a 3 bunuri la Î.S.Cadastru cu următoarele numere cadastrale 4552207063, 4552206292, 4552206099.

13. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate autorității locale în condițiile legislației în vigoare.

response:
La moment decurge procedura de inventariere a bunurilor unitații administrativ-teritoriale.

13. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate autorității locale în condițiile legislației în vigoare.

response:
N-au fost înregistrate la OCT Florești drepturi patrimoniale la șase cladiri si construcții cu valoarea de bilanț de 5,9 mil.lei, din lipsa mijloacelor financiare formarea și inregistrarea la OCT Florești drepturi patrimoniale la aceste cladiri nu au fost inregistrate.

13. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate autorității locale în condițiile legislației în vigoare.

response:
În legătura cu înregistrarea dreptului de proprietate asupra și darea in arenda a terenurilor sub obiectivul acvatic cu suprafata de 21,69 ha., constructiile hidrotehnice apartinind unei persoane private, Va informez ca Primaria Bahrinesti a intreprins mai multe actiuni in perioada de dupa audit pina in prezent, in scopul rezolvarii acestei probleme: consiliul local a luat decizia cuprivire la darea in arenda a terenului de sub bazinul acvatic, cu privire la abrogarea titlului de autentificare a dreptului de folosinta asupra terenului de sub apa cu nr. cadastral 4514109504 eliberat SA Piscicol - Nord la 12.06.2003 de catre primarul s. Bahrinesti r. Floresti, cu privire la demersul catre organele competente ale statului privind inregistrarea dreptului de proprietate asupra bazinului acvatic; am invitat proprietarul constructiei hidrotehnice sa semneze contractul de arenda, am inaintat demersuri privind inregistrarea dreptului de proprietate la Oficiul Teritorial Cadastral Floresti, Oficiul Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a RM, Ministerul Mediului. (anexa 5) În februarie 2017 Primaria Bahrinesti a redepus demersul privind înregistrarea dreptului de proprietate asupra bazinului acvatic la Oficiul Teritorial Cadastral Floresti, dar raspunsul este negativ. (anexa 6) În perioada imediat urmatoare Primaria Bahrinesti va expedia un demers adresat Guvemului Republicii Moldova cu privire la nerespectarea CODULUI APELOR nr. 1532 din 22.06.1993, art 22, (conform caruia, in proprietatea publica a statului se afla: a) obiectivele acvatice de suprafa(a situate pe teritoriul a doua sau mai multor raioane; b) apele subterane; c) obiectivele acvatice situate pe teritoriul unui raion, destinate satisfacerii necesitaplor apararii, sistemului energetic, domeniului transporturilor, obiectivelor de telecomunicapi, serviciului meteorologic și altor sisteme de stat; d) obiectivele acvatice de frontiera; e) obiectivele acvatice declarate ca arii naturale protejate de stat; f) obiectivele acvatice parte a stapunilor balneare de important națională și trecerea acestui bun public din proprietatea statului in proprietatea administratiei publice locale, cu acordul consiliului local.

13. în comun cu autoritățile de profil, să asigure inventarierea, (re)evaluarea, evidența (fizică, valorică, contabilă) și înregistrarea regulamentară (inclusiv cadastrarea) a patrimoniului public, conform prerogativelor delegate autorității locale în condițiile legislației în vigoare.

Cerinte (48)

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.02/1-37/93 din 24.10.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3524_Cuhurestii de Jos.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.728 din 21.10.16: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi; nr.94 din 15.02.2017: La ședința din 24 ianuarie 2017 a fost examinată întrebarea ”Cu privire la starea bunului imobil cu nr.cadastral 4523103277” ceea ce este prevazut in anexa nr.8 privind generalizarea neregulelor privind locațiunea patrimoniului public conform referințelor la obiectivul I din Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestiunii patrimoniului public în cadrul autoritaților publice din raionul Florești pe anul 2014 (decizia se anexeaza).

RO_3519_Domulgeni.pdf
RO_3990_Domulgeni2_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.968 din 13.10.2016: Au fost examinate rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3540_Gura Cainarului.pdf
RO_3819_Gura Cainarului scris 2.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.22 din 25.01.2017 - s-a luat act de Hotararea CC

RO_3811_Izvoare Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3851_Japca1_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.709-02/1-11 din 20.09.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3525_Lunga 1.PDF
RO_3526_Lunga.PDF
RO_3807_Lunga Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.65 din 12.10.2016: Au fost examinate rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3534_Nicolaevca.pdf
RO_3810_Nicolaevca Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.219 din 19.10.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi; nr.41 din 01.03.2017

RO_3531_Prajila.pdf
RO_4025_Prajila2_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.324 din 20.10.16: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi. nr.50 din 20.02.2017

RO_3521_Prodanesti.pdf
RO_4000_Prodanesti2_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.16 din 12.01.2016 – prin Decizia nr.8/8 din 27.11.2015, s-a luat act de informație privitor la Raportul de audit, fiind stabilite termenele și a persoanelor responsabile de realizarea recomandărilor Curții de Conturi. nr.122 din 08.02.2017 - suplimentar a informat CC despre măsurile întreprinse.

RO_3546_Rosietici 1.pdf
RO_3547_Rosietici.pdf
RO_3859_Rosietici1_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.108 din 29.06.2016: Au fost examinate rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3548_Radulenii Vechi.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.877 din 20.10.2016: prin Decizia nr.06/02 din 11.11.2015, s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3532_Vertiujeni.pdf
RO_3839_Vertiujeni 2_Floresti.pdf
RO_3847_Vertiujeni1_Floresti.pdf
RO_3848_Vertiujeni anexe_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.755 din 17.10.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3528_Varvareuca.pdf
RO_3808_Varvareuca Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.103 din 24.10.16: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3520_Zaluceni.pdf
RO_3849_Zaluceni1 _Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.289 din 13.10.2016: Au fost examinate rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3536_Stefanesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.15 din 11.10.2016: Au fost examinate rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3537_DE Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.301 din 25.08.2016: Au fost examinate rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3550_Marculesti.pdf
RO_3812_Marculesti Floresti.pdf
RO_3841_Marculesti2_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.171 din 14.10.016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi. nr.35 din 14.02.2017.

RO_3533_Sevirova.pdf
RO_3890_Sevirova_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris nr.129 din 09.02.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de catre CC.

RO_3856_Sanatauca1_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.97 din 17.10.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi. nr.13 din 03.02.2017.

RO_3529_Temeleuti.pdf
RO_3993_Tmeleuti 2_FLoresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.02-1/24-269 din 04.02.2016 - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi. nr.02-1-134 din 09.02.2017

RO_3557_pr.or.Floresti.pdf
RO_3850_Prim or.Floresti_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.51 din 24.01.2017: conform Dispoziției președintelui raionului nr.28 din 11.03.2016 s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3551_Marculesti 2.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris nr.114/21 din 22.02.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de catre CC

RO_4003_Prim.or.Ghindesti_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.120 din 24.10.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi; nr.10 din 08.02.2017

RO_3522_Ghindesti.pdf
RO_3523_Ghindesti 2.pdf
RO_3833_Ghindesti_Floresti 2.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.188 din 18.10.2016: Au fost examinate rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3539_Gura Camencii.pdf
RO_3809_Gura Camencii Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
raspuns nr.15 din 07.02.2017: s-a luat act de HCC

RO_3840_Cernita2_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr. 02/1-371-595 din 18.10.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi. nr.98 din 09.02.2017

RO_3530_Ciripcau.pdf
RO_3852_Ciripcau1_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.240 din 24.10.16: a fost elaborat planul de acțiuni cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

RO_3518_Ciutulesti.pdf
RO_3830_Ciutulesti, Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Nr.20 din 21.02.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3994_Cosernita 2_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.108 din 10.10.2016: Au fost examinate rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3538_LT Cehov.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.47 din 12.10.2016: Au fost examinate rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3535_LT I.Creanga.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Au fost examinate rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3558_LT M.Eminescu.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr. 505 din 17.10.2016: a fost emisă Dispoziţia primarului comunei Alexeevca nr.17-a din 28.03.2016, prin care s-a aprobat Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul APL din raionul Floreşti ре anul 2014.

RO_3527_Alexeevca.pdf
RO_3858_Alexeevca1_Floresti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.109 din 23.08.16: Au fost examinate rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3554_Bahrinesti.pdf
RO_3889_Bahrinesti_Donduseni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.452/03/1-12 din 26.08.2016 - Prin Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 28 din 11.03.2016 a fost aprobat planul de măsuri privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, indicate în raportul de audit. Prezenta dispoziţie a fost adusă la cunoștința conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor satelor (comunelor) şi oraşelor, nominalizaţi în Hotărârea Curţii de Conturi, care la rândul său urmează să întreprindă măsuri eficiente în vederea remedierii deficiențelor constatate.

RO_3542_AP Floresti.pdf
RO_3543_AP Floresti anexe.pdf
RO_3834_CR Floresti 2.pdf

2.2. pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Florești confruntarea indicilor din Sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare și sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
Scris IFPS nr. 26-17/13-312/131 din 05.08.16 și scris IFS Florești nr.59-2/2371 din 30.06.2016: Întru lichidarea celor mai semnificative probleme, şi aspecte generatoare de nereguli şi riscuri la compartimentul respectiv, IFS pe raionul Floreşti în urma unei analize ample şi complexe asupra bazei impozabile aferente formării veniturilor bugetare din sursele impozitelor şi taxelor locale, Vă informează că începînd cu 07.07.2015 IFS Floreşti nu numai ш perioada de planificare a bugetelot UAT cît şi pe parcursul întregului an confruntă indicii din SI al SF cu datele primăriilor din raion şi furnizează informațiile complexe DF şi AAPL pentru consolidarea bazei economico-financiare a teritoriului, la evaluarea prognozelor fiscal-bugetare aferente indicatorilor credibili formatori ai bugetelor locale de nivelul I şi II, atît la compartimentul impozitul pe proprietate şi al taxelor locale cît şi la IPV. In vederea impozitării regulamentare a bunurilor imobiliare în construcţie, aflate la о etapă de finisare de 50% şi mai mult, identificate de audit în număr de 21 de construcţii neînregistrate la OST Floreşti şi neevaluate în scopuri fiscale, necatând la faptul lipsei unor acte normative în scopul implementării prevederilor respective din Codul fiscal, IFS Floreşti a sesizat primăria or. Florești la întreprinderea măsurilor comune privind conformarea voluntară a proprietarilor la înregistrarea legală a imobilului dintre care la moment 12 case de locuit sînt luate la evidenţă în Registrul obiectelor recepţionate al primăriii or. Floresti şi atribuite codur cadastrale la OST Floresti cu înmânarea avizelor de achitare a impozitelor pentru perioada anului 2016 (copiile actelor şi conturilor personale se anexeaza). Alte 10 case de locuit se găsesc în stadiul de a fi evaluate în masă de către I.S.„Cadastru" după care vor fi incluse la evidenţă în SIA „Cadastrul fiscal" pentru a fi supuse impozitării. О sursă pentru completarea veniturilor proprii о constituie restanţele contribuabililor faţă de bugetele UAT. Potrivit informaţiei din baza de date al IFS Floresti la situaţia din 01.01.2015 restanţa faţă de bugetele UAT a însumat 3112,2 mii lei, la moment fiind 2002,4 mii lei, urmărind о descreştere de 1109,8 mii. lei. Concomitent, pe parcursul anului 2016, IFS pe raionul Floreşti, prin acţiunile de implementare a Programuiui de conformare voluntară a contribuabililor şi organizării activităţii funcţionarului fiscal în sectorul de administrare, monitorizează agenţii economici cu referire la calcularea corectă şi achitarea deplină a obligaţiilor fiscale fata de bugetele UAT.

RO_3559_IFS Floresti.pdf

2.2. pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Florești confruntarea indicilor din Sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare și sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
Scris IFPS nr. 26-17/13-312/131 din 05.08.16 și scris IFS Florești nr.59-2/2371 din 30.06.2016: Întru lichidarea celor mai semnificative probleme, şi aspecte generatoare de nereguli şi riscuri la compartimentul respectiv, IFS pe raionul Floreşti în urma unei analize ample şi complexe asupra bazei impozabile aferente formării veniturilor bugetare din sursele impozitelor şi taxelor locale, Vă informează că începînd cu 07.07.2015 IFS Floreşti nu numai ш perioada de planificare a bugetelot UAT cît şi pe parcursul întregului an confruntă indicii din SI al SF cu datele primăriilor din raion şi furnizează informațiile complexe DF şi AAPL pentru consolidarea bazei economico-financiare a teritoriului, la evaluarea prognozelor fiscal-bugetare aferente indicatorilor credibili formatori ai bugetelor locale de nivelul I şi II, atît la compartimentul impozitul pe proprietate şi al taxelor locale cît şi la IPV. In vederea impozitării regulamentare a bunurilor imobiliare în construcţie, aflate la о etapă de finisare de 50% şi mai mult, identificate de audit în număr de 21 de construcţii neînregistrate la OST Floreşti şi neevaluate în scopuri fiscale, necatând la faptul lipsei unor acte normative în scopul implementării prevederilor respective din Codul fiscal, IFS Floreşti a sesizat primăria or. Florești la întreprinderea măsurilor comune privind conformarea voluntară a proprietarilor la înregistrarea legală a imobilului dintre care la moment 12 case de locuit sînt luate la evidenţă în Registrul obiectelor recepţionate al primăriii or. Floresti şi atribuite codur cadastrale la OST Floresti cu înmânarea avizelor de achitare a impozitelor pentru perioada anului 2016 (copiile actelor şi conturilor personale se anexeaza). Alte 10 case de locuit se găsesc în stadiul de a fi evaluate în masă de către I.S.„Cadastru" după care vor fi incluse la evidenţă în SIA „Cadastrul fiscal" pentru a fi supuse impozitării. О sursă pentru completarea veniturilor proprii о constituie restanţele contribuabililor faţă de bugetele UAT. Potrivit informaţiei din baza de date al IFS Floresti la situaţia din 01.01.2015 restanţa faţă de bugetele UAT a însumat 3112,2 mii lei, la moment fiind 2002,4 mii lei, urmărind о descreştere de 1109,8 mii. lei. Concomitent, pe parcursul anului 2016, IFS pe raionul Floreşti, prin acţiunile de implementare a Programuiui de conformare voluntară a contribuabililor şi organizării activităţii funcţionarului fiscal în sectorul de administrare, monitorizează agenţii economici cu referire la calcularea corectă şi achitarea deplină a obligaţiilor fiscale fata de bugetele UAT.

RO_3545_IFPS.pdf

2.3. pentru documentare, și se recomandă: - reverificarea plenitudinii proiecțiilor fiscal-bugetare întocmite de către autoritatea financiară din cadrul CR Florești pentru determinarea transferurilor destinate susținerii financiare a bugetelor locale respective; - ajustarea cadrului normativ în materie de evidență și evaluare a bunurilor imobiliare aflate la o etapă de finisare de 50% și mai mult;

response:
nr.05-02/1/09 din 15.09.2016: a comunicat că, începînd cu 1 ianuarie 2015, în toate unitățile administrativ-teritoriale este implementat noul sistem de formare a bugetelor locale, instituit prin modificările operate la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale şi Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, prin Legea nr.267 din 1 noiembrie 2013, elucidând, cu lux de amănunte, principalele particularități ale noului sistem de formare a bugetelor locale sunt De asemenea, a descris avantajele şi oportunităţile noului sistem. Totodată, s-a menționat că noul sistem are menirea de a stimula colectarea veniturilor proprii ale administraţiilor locale prin mecanismele stabilite. Cu referire la ajustarea cadrului normativ în materie de evidenţă şi evaluare a bunurilor imobiliare aflate la о etapă de finisare de 50% şi mai mult se informează că, Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară in sistemul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, prevede reflectarea în evidenţa contabilă a activelor nemateriale şi materiale în curs de execuţie, inclusiv a bunurilor imobiliare aflate la о etapă de finisare de 50% şi mai mult la grupa de conturi 319 „Investiţii capitale în active în curs de execuţie".

RO_3544_MinFin.pdf

2.4. pentru informare și luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către AAPL a informației despre patrimoniul public gestionat, precum și a înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

response:
a comunicat că, în conformitate cu art.20 al Legii nr. 121 -XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, evidenţa patrimoniului public se realizează prin ţinerea Registrului patrimoniului public, care conţine informaţii despre valoarea de bilanţ a patrimoniului public al autorităţilor centrale şi locale, potrivit situaţiei de la 1 ianuarie al fiecărui an de gestiune. Totodată, se comunică faptul că, înscrierile în Registrul patrimoniului public se fac de către Agenda Proprietăţii Publice, conform Regulamentului cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 675 din 6 iunie 2008, în baza dărilor de seamă privind patrimoniul public prezentate de autorităţile publice anual, pînă la 15 aprilie. Astfel, prin scrisoarea nr. 06-146 din 19.02.2016, Agenţia Proprietăţii Publice a solicitat Consiliului raional Floreşti ca la perfectarea şi prezentarea dării de seamă privind patrimoniul public aflat in administrarea APL, conform situaţiei din 1 ianuarie 2016, să se ţină cont de cerinţele şi recomandările expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nominalizată. Conform dării de seamă prezentată de către Consiliul raional Floreşti, la situaţia din 01.01.2016: • valoarea patrimoniului public al UAT Floresti constituie 911285,4 mii lei, fiind în creştere în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent cu 65196,4 mii lei, in particular: -al autorităţilor/instituţiilor publice locale constituie 706888,1 mii lei, fiind în creştere cu 71434,4 mii lei; - al instituţiilor medico-sanitare publice constituie 114251,4 mii lei, fiind în creştere cu 8347,2 mii lei; -valoarea patrimoniului public al întreprinderilor municipale constituie 463,4 mii lei, fiind în descreştere cu 13,4 mii lei. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 În vederea realizării cerinței în cauză, Agenția Proprietății Publice, prin scrisoarea nr. 06-146 din 19.02.2016 a solicitat Consiliului raional Florești prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea autorităților publice locale, potrivit situației din 1 ianuarie 2016, ajustate la cerințele și recomandările expuse în hotărârile Curții de Conturi nominalizate. Astfel, conform dării de seamă privind patrimoniul public al unității administrativ teritoriale Florești la situația din 01.01.2016, valoarea patrimoniului public raportată s-a majorat față de perioada respectivă a anului precedent cu 65 196,4 mii lei.

RO_3556_MEc.pdf

2.5. pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL (de nivelul I și nivelul II) potrivit cadrului legal, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

response:
nr. 1303/OT9-214 din 22.08.2016: Privind asigurarea controlului administrativ al activităţii AAPL (de nivelul I şi nivelul II) potrivit cadrului legal, in vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate in Raportul de audit, se informează că, pe parcursul anilor 2015 şi 2016 Oficiul teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, in cadrul şedinţelor comune ale Serviciilor publice desconcentrate şi Autorităţilor publice locale de ambele nivele din raionul Floreşti a atras atenţia reprezentanţilor AAPL asupra neajunsurilor şi iregularităţilor stabilite în cadrul misiunii de audit ce ţin în special de exerciţiul bugetar, stabilirea bazei impozabile şi gestionarea patrimoniului public, respectarea legislatiei in domeniul achiziţiilor publice. In cadrul şedinţelor a fost adusă la cunoştinţa reprezentanţilor AAPL legislaţia în vigoare şi date explicaţiile de rigoare întru neadmiterea încălcărilor în domeniu. Totodată, toate deciziile şi dispoziţiile ilegale au fost contestate, fiind înaintate notificările respective şi cereri de chemare în judecată.

RO_3549_OT Soroca.pdf