Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 23 din 07 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014

Numar 197-205 din data de 2015-07-07 Nr. cerinte: 31 Nr. recomandari: 90

Curtea de Conturi, în prezenţa ex-preşedintelui raionului Criuleni, dl Vitalie Rotaru, reprezentantului Guvernului în teritoriu, dl Cezar Frumosu, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Criuleni, dl Anton Băț, șefului Oficiului Cadastral Teritorial Criuleni, dl Fiodor Cucu, șefului Direcției Finanțe a Consiliului raional Criuleni, dna Vera Anii, șefului Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, dna Ludmila Brînză, șefului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice, dl Mihail Doruc, șefului adjunct al Direcției audit intern din cadrul Ministerului Finanțelor, dna Ludmila Popa, ex-primarului or.Criuleni, dl Vitalie Onișciuc, primarilor: s.Măgdăcești, dna Liuba Cojocaru; com.Drăsliceni, dl Petru Buzu, şi ex-primarului com.Pașcani, dl Anatolie Meleca, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015, scopul fiind evaluarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Criuleni a  legalității și regularității în procesul bugetar; asigurării estimărilor fundamentate ale proiecțiilor fiscal-bugetare; administrării prudente a veniturilor și cheltuielilor; gestionării raționale și integre a patrimoniului public.
Auditul a fost realizat în conformitate cu Standardele internaționale de audit ale instituțiilor supreme de audit, aplicabile conform hotărîrii Curţii de Conturi2, și potrivit cadrului normativ-metodologic instituțional aferent. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. La fel, au fost examinate deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional (în continuare – CR) şi ale Preşedintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
identificînd și sintetizînd abaterile și iregularităţile admise de AAPL din raionul Criuleni în procesul bugetar și în gestionarea patrimoniului public în anul 2014, se atestă că autorităţile respective nu și-au stabilit obiective clare și nu au demonstrat preocuparea necesară și sistemică în materie de cuantificare, respectiv, evaluare a materiei impozabile aferente bazei financiare de completare a bugetelor locale. Astfel, prioritățile stringente de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat sînt dependente preponderent de resursele decontate din bugetul de stat. În același spirit neeconom se procedează și cu patrimoniul public local, în special cel imobiliar, a cărui gestiune defectuoasă nu generează mijloace financiare pentru interesele publicului. Aparatul președintelui raionului, autoritățile de resort din cadrul administrației locale și cele desconcentrate nu conlucrează și nu asigură interacțiunea corespunzătoare pentru implementarea unui management instituțional și financiar aferent competențelor și responsabilităților ce le revin.
În această ordine de idei, Plenul Curții de Conturi susține:
 • în procesul de evaluare şi elaborare a proiecțiilor fiscal-bugetare (2014), autoritatea financiară din cadrul CR şi unele AAPL (de nivelurile I şi II) au subestimat veniturile bugetare cu suma totală de 7,5 mil.lei (evaluate de misiunea de audit), la altele fiind identificate rezerve nevalorificate în sumă totală de 2,0 mil.lei;
 • nepreocuparea factorilor decizionali din cadrul AAPL privind consolidarea prin extindere a veniturilor proprii, inclusiv prin eficientizarea entităților de colectare a impozitelor și taxelor locale, neconlucrarea cu autoritatea fiscală din teritoriu s-a soldat cu denaturări ale bazei impozabile, respectiv, cu neîncasarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală (estimată de audit) de 6,0 mil.lei și în bugetul de stat –de 0,7 mil.lei;
 • managementul cheltuielilor bugetare nu corespunde normelor legale, în consecinţă fiind admise un şir de nereguli ce au determinat ineficienţa utilizării mijloacelor publice, la originea acestora fiind neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern3. Astfel,
 • urmare a solicitării din bugetul de stat a suportului financiar pentru întreținerea instituțiilor preșcolare, corelat cu contingentul planificat, însă neracordat la numărul efectiv de beneficiari, administrația raionului a beneficiat în mod nejustificat de resurse supradimensionate (4,5 mil.lei);
 • valorificarea neconformă a mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei aferente acestui domeniu au determinat utilizarea neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 8,8 mil.lei (inclusiv tergiversarea termenului de prezentare a documentelor justificative pentru lucrările executate – 2,7 mil.lei; necontabilizarea conformă – 1,5 mil.lei; lucrări executate în lipsa proiectelor – 1,0 mil.lei; executarea lucrărilor necontractate – 0,6 mil.lei; neasigurarea executării lucrărilor în termen – 3,0 mil.lei);
 • s-au admis voluntar plăți neregulamentare în sumă totală de 2,9 mil.lei (0,6 mil.lei – plăți sociale; 0,6 mil.lei – lucrări executate cu evitarea procedurilor de achiziții; 0,3 mil.lei – plăți salariale; 0,1 mil.lei – plăți pentru deplasări etc.);
 • s-au dispus, fără suportul financiar aprobat, lucrări generatoare de datorii nesustenabile în sumă totală de 3,2 mil.lei;
 • sistemul de management al AAPL (de nivelurile I şi II) care, per ansamblu, nu întrunește rigorile legalității/regularității administrării patrimoniului public, precum şi neaprobarea la nivel local a regulilor și procedurilor de rigoare, s-au soldat cu:
 • raportarea eronată a patrimoniului la Agenția Proprietății Publice în sumă de 8,1 mil.lei;
 • neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de peste 69,7 mil.lei;
 • nemonitorizarea și neasigurarea de către CR a încheierii contractelor de comodat pentru patrimoniul transmis instituţiilor medico-sanitare publice și altor instituții, în sumă totală de 53,8 mil.lei;
 • evidența neconformă a patrimoniului transmis în gestiune întreprinderilor municipale, în valoare de peste 116,4 mil.lei;
 • transmiterea neregulamentară unor asociații obștești/persoane fizice a proprietății publice locale: sonde arteziene, rețele de aprovizionare cu apă și canalizare, în valoare de 4,6 mil.lei, fără obținerea de către UAT a unui avantaj economic de cel puţin 0,2 mil.lei, precum și a 13 conducte de gaze în valoare totală de 15,2 mil.lei întreprinderilor de gaze;
 • neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică a statului, a UAT şi privată, evidenţa defectuoasă şi lipsa controlului asupra modului de utilizare a acestora, ceea ce amplifică riscul gestiunii neautorizate a terenurilor proprietate publică și, respectiv, al neimpunerii fiscale şi pierderii, după caz, a dreptului de deţinător;
 • managementul financiar-contabil contraindicat, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, lipsa evidenţei analitice, iregularitățile în decontări au determinat raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale;
 • verificările asupra conformării cerinţelor şi recomandărilor expuse în Raportul auditului bugetului raional Criuleni pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.72 din 17.11.2011, relevă că managementul AAPL din raion nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, măsurile întreprinse au fost superficiale, ceea ce a contribuit la perpetuarea unui management financiar/operaţional contraperformant, fapt atestat și în Raportul actual de audit, fiind relevată prezența acelorași probleme.
Plenul Curții de Conturi, în contextul celor consemnate, rezumă asupra unui cumul de factori generatori de o atare stare de lucruri, printre aceștia fiind: iresponsabilitatea persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul administrației raionului și instituțiilor desconcentrate; supravegherea necorespunzătoare din partea autorităților publice centrale, inclusiv a Oficiului teritorial Chișinău din cadrul Cancelariei de Stat.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului raional Criuleni, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Criuleni, Bălăbănești, Bălțata, Boșcana, Cimișeni, Corjova, Coșernița, Cruglic, Dolinnoe, Dubăsarii Vechi, Drăsliceni, Hîrtopul Mare, Hrușova, Ișnovăț, Izbiște, Jevreni, Mașcăuți, Măgdăcești, Miclești, Onițcani, Pașcani, Răculești, Rîșcova, Slobozia-Dușca șiicana, pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;
2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare și dispunerea unui control intradepartamental privind funcționalitatea și eficiența administrării fiscale în raionul Criuleni;
2.3. Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Criuleni, pentru asigurarea confruntării indicilor din Sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;
2.4. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind:
- activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Criuleni ce ţine de identificarea și evaluarea materiei impozabile aferente formării sistemului bugetar, respectiv, verificarea credibilității proiecțiilor fiscal-bugetare perfectate de către instituțiile respective în procesul stabilirii relațiilor interbugetare cu bugetul de stat;
- necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind evidenţa contabilă a bunurilor imobile proprietate publică;
2.5. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei cu referire la patrimoniul public gestionat, precum şi la înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;
2.6. Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din raionul Criuleni în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
2.7. Guvernului, pentru autosesizarea și dispunerea controalelor de rigoare în cadrul administrației raionului Criuleni și Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind exercitarea de către instituțiile respective a competențelor funcționale;
2.8. Procuraturii Generale, pentru documentare și posibilă autosesizare;
2.9. Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.10. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare și posibilă audiere a autorităților centrale și locale privind asigurarea managementului instituțional pentru buna funcționare a guvernării locale.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit:
3.1 Aparatul Președintelui raionului Criuleni a diminuat datoria față de un agent economic cu 65,1 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a înregistrat regulamentar documentația de proiect în sumă totală de 712,8 mii lei; a contabilizat cotele în societățile comerciale în valoare de 700,8 mii lei; a întreprins măsurile de rigoare și a asigurat finalizarea lucrărilor neexecutate privind reparația curentă a sediului Consiliului raional în sumă totală de 408,8 mii lei; a prezentat Agenției Proprietății Publice darea de seamă pentru anul 2014 cu corectarea unor deficiențe stabilite în cadrul auditului;
  1. Primăria or.Criuleni a încasat de la un agent economic mijloace financiare în sumă de 2,8 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a înregistrat costul documentației de proiect în sumă de 79,2 mii lei;
  2. Primăria com.Drăsliceni a încasat de la un agent economic mijloace financiare în sumă de 3,5 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a prezentat caietele de sarcini respective;
  3. Primăria s.Măgdăcești a încasat de la un agent economic mijloace financiare în sumă de 6,6 mii lei, urmare a acceptării lucrărilor la prețuri majorate; a înregistrat în evidență mijloacele fixe în sumă totală de 327,9 mii lei;
3.5 Primăria s.Ișnovăț a încasat parțial restanța pentru arenda terenurilor, în sumă de 40,0 mii lei;
  1. La Liceul teoretic Măgdăcești au fost executate lucrările recepționate și achitate anterior în valoare de 24,5 mii lei, dar neexecutate la momentul respectiv.
4. Dată fiind reiterarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor din precedentele misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.72 din 17.11.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Criuleni pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public”.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

 Serafim Urechean,
Preşedintele Curţii de Conturi

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
3 Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.

Recomandari (90)

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Serviciul de colectare a impozitelor din primărie a început lucrul: - cu privire la completarea registrului deținătorilor de bunuri imobile cu indicarea costului acestora (valorii evaluate sau neevaluate) în dependentă de suprafața acestora pentru atribuirea corecta a mărimii cotei de impozitare; - cu privire la acumularea informației despre terenurile evaluate §i cele neevaluate aferente impozitării; - s-au deschis registrele proprietarilor de terenuri aferente caselor de locuit și grădinilor cu mențiunea suprafețelor deținute de aceștea, precum si suprafețele ce sunt scutite de impozite. - s-a inceput reinvenarierea terenurilor aferente cladirilor, neprivatizate cu scopul calcularii platilor de arenda pina la procurarea acestora. În ce privește stabilirea taxelor locale in special pentru eliberarea autorizațiilor de amplasare si funcționare, prestări servicii, primăria a întreprins unele masuri si anume in a impozita aceste taxe in dependentă de suprafața punctului comercial. Pe viitor se va lucra si asupra locului amplasării, genul activității și alte criterii. S-a propus о conlucrare cu Oficiul fiscal teritorial in problema eliberării de catre aceștea a unor informatii despre activitatea agentilor economici daca va fi posibil, pentru a efectua niște calculari mai corecte a impozitelor pe venitul din salariu §i pe venitul din activitate, deoarece agentii economici din teritoriu nu tot timpul sint receptivi la solicitarile noastre de a ne prezenta informatii dorite, altii chiar nici nu reactioneaza de fel. Dar termenii de prognozare a bugetului sint restrinsi. Conform, prevederilor art.32 „Asigurarea cu spatii pentru furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului poștaș universal” din Legea nr.36 din 17.03.2016 a comunicatiilor poștale, Consiliul comunal a acordat un spatiu Oficiului Postal Hrușova in incinta Centrului de sanatate Hrușova pentru desfășurarea activitatii de fumizare a serviciilor poștale in teritoriul administrativ al primariei. Încăperea va fi transmisa prin contract de comodat. La fel, prin contract de comodat, va fi transmisa о încăpere din incinta clădirii Primăriei, și Inspectoratului de Politie Criuleni pentru desfășurarea activitatii polițistului de sector in teritoriul comunei Hrușova.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Raportul de audit a fost discutat la şedinţa consiliului local, fiind adoptată decizia despre implementarea controlului financiar public intern privind identificarea bazei fiscale, planificarea şi acumularea veniturilor pe toate tipurile de venituri bugetare. Responsabilitatea prind întreprinderea măsurilor de rigoare a fost delegată serviciului fiscal din cadrul primăriei şi contabilităţii.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Veniturile neacumulate in mărime de 0,7 mii lei de la folosirea subsolului clădirii primăriei in lipsa contractelor de locațiune cu Centrul Crestin „Radosti” ca subiect in mod repetat a fost examinat la ședințele consiliului local inclusiv şi la ședința din 12.05.2015. Din imposibilitate de a achita plata pentru arendă Centrul a renunțat la folosirea încăperii. SRL „Prodalliance” nu a achitat plata pentru arenda terenului in mărime de 0,9 mii lei şi este in litigiu judiciar cu primăria comunei Balţata dosar nr. 24-3-71-14012016.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Este asigurată conlucrarea permanentă cu ОСТ Criuleni în privința transmiterii informației despre parametrii tehnici şi valoarea bunurilor imobiliare la etapa de finisare 50% cu scopul includerii in SI „Cadastru fiscal” şi impozitării.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
S-a ţinut cont de recomandarea Curții de a implementa controlul financiar public intern privind elaborarea, aprobarea şi monitorizarea proceselor operaționale ce tin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în teritoriul administrat de primarie, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităţilor funcţionarilor: secretarului consiliului local şi al primăriei, contabilului şef, specialistului în reglementarea regimului proprietăţii funciare şi a percepţiei fiscale pentru a întreprinde măsurile de rigoare în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Primarul a emis dispoziția ”Cu privire la constituirea comisiei de evaluare provizorie a cladirilor primăriei Măgdăceşti”. În rezultat, la ședinta Consiliului local a fost aprobata decizia nr.04/13 din 11 decembrie 2015 „Cu privire la stabilirea cotelor concrete pentru impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare ". De asemenea s-a stabilit taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, în functie de genul serviciilor prestate, suprafaţa ocupată de unităţile respective. La şedinţa Consiliului local a fost aprobata decizia nr.04/15 din 11 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea şi punerea m aplicare a taxelor locale pentru anul 2016" Anexa nr.l la decizia consiliului nr.04/15 din 11 decembrie 2015. A fost elaborat planul de acţiuni pentru lichidarea şi excluderea pe viitor a neajunsurilor.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
SRL „Agrotab” a achitat restanța pentru plata de arendă în sumă de 20,0 mii lei, Buştiuc Viorica - a achitat datoria la plata pentru arenda terenului în sumă de 2,2 mii lei, conform Ordinelor de încasare din 02.06.2015 şi 03.06.2015 (3,3 mii lei). În anul 2013 APL a înaintat cerere în judecată referitor la SRL „Andrealex prim”, iar în anul 2014 dosarul a fost clasat de Judecătoarea Criuleni. Pentru soluționarea mai departe a acestui caz, primăria nu dispune de surse financiare.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să asigure implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
în scopul implementării sistemului de management financiar şi control conform standardelor naţionale de control intern, întru asigurarea îmbunătățirii activităţii financiare a entităţii publice, conform Deciziei Consiliului raional nr.01 din 29 septembrie 2015, „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional”, în statul de personal a fost introdusă unitatea de auditor intern. (Se anexează) Prin dispoziţia Preşedintelui nr.45-AB din 02 martie 2016 a fost anunţat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern din cadrul Aparatului Președintelui raionului. De asemenea, în scopul remedierii deficiențelor stabilite, Direcţia Finanţe şi Inspectoratul Fiscal teritorial au întocmit planuri de măsuri şi acţiuni privind implementarea recomandărilor indicate în Raport (anexa).

2. să asigure o conlucrare eficientă între subdiviziunile Consiliului raional, organele fiscale și cadastrale şi alte părţi implicate în procesul de planificare a bugetului, pentru implementarea modelelor analitice și procedurilor tehnice aferente inventarierii potențialului și materiei impozabile.

response:
Răspunsul prezentat de AP Criuleni: De către Inspectoratul Fiscal de Stat Criuleni, în comun cu AAPL din cadrul raionului, anual este întocmit Planul de activitate, inclusiv şi pentru anul 2016, aprobat de către Preşedintele raionului şi Şeful IFS Criuleni. Planul în cauză a fost remis spre cunoștință autorităților publice locale de nivelul întîi. (anexa) Periodic sunt organizate şedinţe de lucru cu perceptorii fiscali pe chestiunea încasărilor impozitelor şi taxelor locale şi activitatea acestora în procesul administrării programului SIA „Cadastrul fiscal”, iar după caz, participa și specialiştii Direcţiei Finanţe, specialistul Serviciului relaţii funciare şi cadastru al Consiliului raional. Conform circularei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat din 08.07.2016, Inspectoratul Fiscal Criuleni a solicitat primarilor satelor/comunelor inițierea procesului de inventariere a obiectelor impunerii impozitului imobiliar amplasate pe teritoriul APL cu termen de realizare pînă la 01.01.2017. (anexa) c) Inspectoratul Fiscal Criuleni, periodic prezintă Președintelui raionului informația privind încasările veniturilor în bugetul consolidat al raionului cît şi a impozitelor şi taxelor locale administrate de Serviciul de colectare a acestora din cadrul primăriilor raionului. (anexa) În cadrul Inspectoratului Fiscal Criuleni activează comisia pentru determinarea măsurilor şi modalităților optime de stingere a obligaţiunilor fiscale ale agenţilor economici din raion. La şedinţele comisiei se examinează restanţele agenţilor economici faţa de bugetul public national, rezervele de micşorare a acestora şi posibilităţile de achitare a obligaţiei fiscale (materialele şedinţelor de lucru a comisiei se anexează). (anexa) Conform deciziei Consiliului raional nr.04.03 din 29 septembrie 2015 „Cu privire la rezultatele misiunii auditului Curţii de Conturi a conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014" şi a activităţilor privind implementarea recomandărilor auditului stipulate în planul de acţiuni, sa intervenit către Oficiul cadastral teritorial Criuleni să întreprindă măsuri întru formarea unei baze de date relevante în urma asigurării evaluării tuturor bunurilor imobile disponibile în teritoriul UAT, care ar permite calcularea corectă şi deplină a impozitului pe bunurile imobile pe fiecare UAT; S-a solicitat de la Direcţia pentru Statistică formarea unei baze de date statistice pentru fiecare UAT de nivelul I, întru estimarea/prognozarea veridică de către APL a veniturilor mai cu seamă a impozitului pe venit. La momentul întocmirii informaţiei, Oficiul cadastral teritorial Criuleni, filiala Î.S „Cadastru" a prezentat о informaţie superficială şi nu poate fi utilizată la evaluarea corespunzătoare a materiei/bazei impozabile pentru impozitul pe bunurile imobile pe fiecare UAT. Nici informaţia Direcţiei pentru Statistică nu asigură prezentarea bazei de date statistice solicitate.(anexa) În scopul asigurării legislaţiei funciare în cadrul primăriilor, Serviciul relaţii funciare şi cadastru din cadrul Direcţiei Agricultură, Economie, Investiţii, Relaţii externe şi Servicii funciare, în luna februarie, iunie curent a organizat Şedinţe de lucru cu participarea primarilor, secretarilor Consiliilor locale şi a specialiştilor în domeniul reglementării regimului funciar din cadrul primăriilor pe chestiunea modificării Codului Funciar al Republicii Moldova şi Legii nr.1308 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pâmîntului, conform Legii nr.24 din 04.03.2016 şi alte chestiuni ce ţine de legilsaţia financiară. Totodată, la etapa de elaborare a prognozei bugetelor UAT de nivelul I, şeful serviciului relaţii funciare şi cadastru acordă suportul metodologic şi practic specialiștilor pentru reglementarea regimului funciar din primării la întocmirea calculelor impozitului funciar, verifica fondul funciar aflat în proprietatea AAPL. (anexa)

3. în conlucrare cu AAPL de nivelul I și cu alte părți implicate în procesul de formare a bugetelor, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale și nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT.

response:
AP Criuleni: In conformitate cu prevederile Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, începînd cu 1 ianuarie 2015 elaborarea bugetelor de ambele niveluri se efectuează prin noul sistem de formare a bugetelor UAT. In procesul de elaborare a bugetului pe anul respectiv Directia Finante cît şi autorităţile administraţiei publice de nivelul I se conduc de Notele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor întrucît Directia Finante nu dispune de un sistem integral de date privind baza de impozitare, pînă la procesul de prezentare a proiectului de buget de către UAT de nivelul I, anual întocmeşte о dinamică a încasărilor veniturilor impozitelor pentru fiecare UAT de nivelul I pentru utilizare la recepţionarea estimărilor şi prognozelor veniturilor şi cheltuielilor bugetare prezentate de autorităţile locale. Inspectoratul Fiscal conform competenţei şi reieşind din posibilităţile disponibile ale sistemului informational al Serviciului Fiscal, prezintă Direcţiei Finanţe informaţiile solicitate şi calculele, care servesc ca bază la examinarea estimării bugetelor de nivelul I şi II. (anexa) În subprocesul de analiză/prognozare, Direcţia Finanţe a solicitat prezentarea informaţiilor respective şi de la alte instituţii-Direcţia pentru Statistică, Serviciul relaţii funciare şi cadastru, Î.S „CRIS„Registru", Direcţia Educaţie, la care numai Direcţia pentru statistică Criuleni ne-au informat că nu dispun de informaţia solicitată de Direcţia Finanţe. Avînd în vedere că, relaţiile interbugetare între bugetul de Stat şi bugetele locale се ţine de suma transferurilor, conform noului sistem se estimează de Ministerul Finanţelor, pentru fiecare nivel de buget ale administraţiei publice, in procesul de prognozarea a părţii de venituri proprii cît şi generale de către APL, Direcţia Finanţe doar examinează, analizează, verifică estimările prezentate de nivelul I şi nu poate influența într-un fel sau altul la majorarea sau micșorarea acestora. Astfel, conform prevederilor art.19 şi art.33 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finantele publice locale, autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de elaborarea bugetelor proprii conform prevederilor legale cît şi de corectitudinea şi veridicitatea datelor, indicilor şi altor informaţii a căror bază a fost elaborat bugetul. În acelaş timp, Direcţia Finante în măsura competenţelor şi posibilităţilor, oferă suportul metodologic AAPL la toate etapele procesului bugetar, vine cu propuneri către aceştea privind extinderea veniturilor proprii (spre exemplu: analiza încasărilor în dinamică a impozitelor, estimarea veridică a veniturilor, verificarea calculelor, comunicare, conlucrarea şi participarea agenţilor economici din teritoriu la estimarea veniturilor bugetului, efectuarea inventarierii terenurilor şi bunurilor imobile şi evaluarea acestora pentru impozitare şi alte proceduri de creare a bazei de impozitare) (anexa)

4. Președintele raionului și DF (în comun cu AAPL de nivelul I) să elaboreze criterii exhaustive și să implementeze proceduri corespunzătoare de control intern care să asigure o prognozare/planificare conformă a cheltuielilor bugetare și înlăturarea deficiențelor constatate.

response:
Intru realizarea procesului de planificare bugetară conform prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar fiscale, a fost elaborat Regulamentul privind modul de organizare internă a procesului de planificare bugetară în cadrul APL de nivelul II. (Decizia nr.08.04. din 25.08.2016) (anexă) Referitor la constatarea auditului că, Directia Asistenţă Socială şi Protecția Familiei a utilizat mijloace bugetare în sumă de 83,3 mii lei pentru întreținerea a 40 de unităti de personal, fară a fi aprobate de către Consiliul raional se comunică că, prin decizia Consiliului raional Criuleni nr.20.02 din 24.12.2014, conform anexei nr.8, au fost aprobate numărul de unități al Serviciului social de asistentă personal pentru anul 2015. În vederea necesităţii extinderii a acestui serviciu şi angajarea suplimentară de personal, prin Decizia Consiliului raional nr.22.06 din 28.05.2015, Statul de personal a acestui serviciu a fost suplinit cu 15 unități (anexa)

5. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Au fost întreprinse măsuri privind neadmiterea pe viitor a achitării compensațiilor pentru concediile nefolosite.

6. Preşedintele raionului (de comun cu instituțiile din cadrul CR) și primarii or.Criuleni, com.Pașcani să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, primirea şi deservirea delegaţiilor străine etc.), precum și optimizarea acestora.

6. Preşedintele raionului (de comun cu instituțiile din cadrul CR) și primarii or.Criuleni, com.Pașcani să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, primirea şi deservirea delegaţiilor străine etc.), precum și optimizarea acestora.

response:
La moment foile de parcurs sunt completate deplin.

6. Preşedintele raionului (de comun cu instituțiile din cadrul CR) și primarii or.Criuleni, com.Pașcani să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, primirea şi deservirea delegaţiilor străine etc.), precum și optimizarea acestora.

response:
Prin Decizia Consiliului raional nr.05.10 din 10.12.2015, a fost aprobat Regulamentul privind aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu, limitei de parcurs şi numărul abonamentelor pentru telefoanele de serviciu, utilizate de către subdiviziunile Consiliului raional la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Cheltuielile necesare pentru reparaţii ale autoturismelor sunt coordonate cu vicepreşedintele raionului (dl.V.Verebceanu) şi sunt decontate conform actelor de casare. (anexa) Au fost stabilite şi normele de casare a benzinei pentru 2 maşini de frezat iarba, care sunt în gestiunea persoanei responsabile de Stadionul raional şi la persoana de deservire a clădirii Consiliului raional. (anexa) Întru respectarea cadrului regulator la efectuarea unor cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu, prin Decizia nr.05.20 din 10.12.2015 şi Decizia nr.07.04 din 15.06.2016, au fost aprobate dispoziţiile Preşedintelui raionului respectiv nr.188-AB din 28.10.2015 şi nr.97-АВ din 18.04.2016 „Cu privire la deplasarea în Judeţul Argeş, Judeţul Maramureş, Romania”. După încheierea deplasării, persoanele delegate au prezentat о informaţie privind scopul şi rezultatele deplasării. (anexa) Ce ţine de utilizarea regulamentară a mijloacelor publice pentru finanţarea activităţilor privind primirea şi deservirea delegaţiilor străine şi organizarea diferitor festivităţi, în cadrul aparatului Preşedintelui activează specialistul în problemele administraţiei publice şi specialistul în relaţii cu publicul, în funcţia carora se atribuie şi organizarea astfel de activităţi. Persoanele în cauză întocmesc materialele respective pentru primirea delegaţiilor, după care sunt transmise serviciului administrativ-financiar din cadrul aparatului Preşedintelui pentru achitarea şi trecerea în evidenţa contabilă a cheltuielilor suportate. Cheltuielile de protocol sunt efectuate conform devizului de cheltuieli planificate pentru acest scop aprobate de Preşedintele raionului. (anexa)

7. să asigure respectarea cadrului legal în procesul alimentării copiilor, cu eficientizarea controlului intern în această privință și înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Primăria Criuleni monitorizează procesul de alimentație a copiilor din instituţiile preşcolare şi ajustarea normelor financiare, în vederea asigurării executării cerințelor de alimentare sănătoasă a copiilor. Se asigură limitele financiare stabilite conform prevederilor Ordinului MEd nr.1220 din 30.12.2013 ”Cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor(elevilor) din instituţiile instructiv-educative”, evaluările efectuate la acest compartiment în anul 2015 denotă că media de alimentaţie din toate sursele pentru 1 copil/zi a constituit 16,13 lei sau cu 0,08 lei mai mult ca limitele financiare minime financiare stabilite de 16,05 lei.

7. să asigure respectarea cadrului legal în procesul alimentării copiilor, cu eficientizarea controlului intern în această privință și înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Monitorizarea procesului alimentaţiei elevilor este expusă în nota informativă a Direcţiei Educaţie Criuleni privind lucru efectuat pe parcursul anului pe chestiunea în cauză. Conform planului de acţiuni la problema data s-a pus în sarcina Direcţiei Educaţie efectuarea unei analize ample asupra respectării normelor de alimentare şi înaintarea informaţiei respective la şedinţa ordinară a Consiliului raional din septembrie-octombrie 2016. (anexa) În acelaşi timp şi Direcţia Finanţe efectuează analiza utilizării mijloacelor financiare pentru alimentarea copiilor din instituţiile preşcolare şi a elevilor din instituţiile de învăţărnînt preuniversitar, informaţie care se reflecta în nota explicativă a executării bugetului raional, cît şi a bugetului raionului. Informaţia respectivă se transmite Direcţiei Educaţie şi managerilor instituţiilor şcolare pentru luare de atitudine şi întreprinderea măsurilor de îmbunătăţire a alimentaţiei.

8. de comun cu AAPL de nivelul I, să asigure stabilirea priorităţilor în vederea finanţării lucrărilor de construcții/reparații capitale în curs de execuţie, cu identificarea mijloacelor necesare și implementarea măsurilor de rigoare pentru finalizarea lucrărilor.

response:
La şedinţa de lucru din 12 octombrie 2015, Preşedintele raionului a atenționat conducătorii direcţiilor, secţiilor asupra realizării activităţilor privind implementarea recomandărilor stipulate în planul de acţiuni. De asemenea, au fost atenționați specialiştii Direcţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Arhitectură referitor la asigurarea respectării prevederilor legale aferente domeniului dat, cît şi responsabilizarea grupului de lucru pentru achiziţii în scopul neadmiterii pe viitor a deficiențelor stabilite. Prin Dispoziţia Preşedintelui raionului nr.101-AB din 19.04.2016 a fost instituită comisia de examinare şi evaluare a materialelor necesare pentru desfășurarea lucrărilor de proiectare în construcţii şi recepţie a lucrărilor de construcţie şi instalaţiilor aferente, care va avea drept scop reglementarea amplasării construcţiilor şi recepţia lucrărilor de construcţie conform cerinţelor actelor normative. (anexa) Referitor la construcţia а 2 obiecte inițiate în anii precedenţi şi nefinalizate pînă în prezent se informează: Preşedintele raionului de comun cu vicepreşedintele raionului responsabil de domeniul dat, şi specialiştii Direcţiei Construcţii Gospodărie Comunală şi Arhitectură au convocat o ședință de lucru în cadrul căreia a fost abordat subiectul finalizării construcţiei obiectului „Evaluarea apelor reziduale din or. Criuleni la staţia de purificare din s.Oniţcani”, fiind propuse mai multe variante de finalizare a obiectului dat. La momentul actual, se identifică varianta optimă de soluţionare a problemei în cauză, precum şi sursele financiare necesare. Referitor la finalizarea construcţiei obiectului „Anexa la şcoala din s. Cruglic”, Preşedintele raionului a avut discuţii verbale cu primarul s.Cruglic, care a dat asigurări privind finalizarea lucrărilor etajului I al blocului „B” în care va fi transferată grădiniţa de copii. Celelalte lucrări de construcţie vor fi conservate din lipsa de resurse financiare. La momentul actual, conform informaţiei prezentate de către primar, la obiectul dat se efectuează lucrări, care vor fi achitate din sursele bugetului local. (anexa) Privitor la neasigurarea de către АР a expertizării construcţiilor de către experţii tehnici la recepţionarea lucrărilor de schimbare a ferestrelor la instituţiile preuniversitare din raionul Criuleni se informează, că prin decizia Consiliului raional nr.07.03 din 15.06.2016 „Cu privire la modificarea/rectificarea bugetului raional pe anul 2016” (p.32 (e), au fost alocate 50,0 mii lei, pentru elaborarea raportului de expertiză a tâmplăriei de PVC, montate la instituțiile de învăţămînt preuniversitar din raion, avînd drept scop verificarea corespunderii calităţii materialelor utilizate la confecţionarea ferestrelor, precum şi a lucrărilor executate conform normativelor în vigoare. Astfel de servicii au fost contractate şi achitate după prezentarea actului de predare-primire a raportului de expertiză.(anexa) Ce ţine de construcţia monumentului „Stefan cel Mare”, în baza Deciziei consiliului orăşenesc Criuleni nr.5/2 din 28.08.2014 s-a acceptat edificarea Statuii Stefan cel Mare şi Sfînt. Construcţia s-a efectuat în baza următoarelor acte: -Certificat de urbanism nr.20 din 21.07.2014; -Autorizaţia de construcţie nr.115 din 23.12.2014; - Contract de antrepriză nr.165 din 06.08.2014, încheiat între Consiliul raional Criuleni şi SRL „Lorascom”, pentru lucrările de construcţie şi montare a monumentului. Conform procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate, au fost achitate lucrări în sumă de 285,0 mii lei, acestea fiind înregistrate în evidenta contabilă. Pînă la 31.12.2015 de către antreprenor n-au fost prezentate procese verbale de recepţie a lucrărilor executate la obiectul dat, iar termenul de valabilitate a contractului a expirat. Astfel, suma de 1484,095 mii lei (diferenţa dintre valoarea contractului şi a lucrarilor efectuate) nu poate fi contabilizată, deoarece lipsesc documente justificative. (anexa)

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea procesului de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
La momentul actual dosarele de achiziţii publice corespund actelor normative.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea procesului de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Procesul aferent realizării procedurilor de achiziţii publice a fost conformat la prevederile legale. Monitorizarea executării contractelor о efectuează specialistul responsabil. Toţi membrii grupului de lucru semnează declaraţiile de confidențialitate şi imparţialitate. A fost încheiat contractul de antrepriza din 15.01.2016 in valoare de 420.0 mii lei, în care s-a stipulat valoarea lucrărilor aferente curăţeniei sanitare şi amenajării teritoriului, conform Planului de îndeplinire a lucrărilor pentru anul 2016.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea procesului de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea procesului de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

9. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea procesului de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Prin dispoziţia Preşedintelui nr.127-AB din 03.06.2016 s-a instituit о nouă componenţă a grupului de lucru privind realizarea procedurilor de achiziţie publică. De către secţia economie au fost organizate şi desfăşurate seminare privind noile prevederi ale cadrului legal cu privire la achiziţiile publice. La ședințele de lucru organizate de Direcţia Finanţe cu contabilii șefi din primării şi a instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional, in caz de necesitate, specialiştii secţiei economie sunt prezenţi şi vin cu suportul metodologic privind respectarea procedurilor de achiziţii. Prin decizia Consiliului raional nr.07.01 din 15.06.2016 a fost aprobat Planul de acţiuni anticorupţie şi integritate al Consiliului raional Criuleni pentru anii 2016-2020, unde obiectivul strategic nr. 1 este „Eficientizarea utilizării banilor publici prin aplicarea mecanismelor anticorupţie în domeniul achiziţiilor publice şi implementarea managementului financiar performant” cu planul de acţiuni reieșind din acest obiectiv. (anexa)

10. să asigure respectarea cadrului legal privind acordarea compensațiilor, cu eficientizarea controlului intern și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Activitatea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă se efectuează conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului APP aprobat prin decizia Consiliului raional nr.20.18 din 28 decembrie 2014. Mărimile alocaţiilor pentru copiii plasaţi în Serviciul APP aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.924 din 31.12.2009, sunt calculate şi achitate lunar. De către şeful APP, lunar se prezintă evidenţa copiilor plasaţi în serviciu şi sumele alocaţiilor lunare pentru întreţinere. Ţinînd cont de faptul că pînă în 2014 activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei se reglementa conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a structurii teritoriale de asistenţă socială, în şedinţa ordinară a Consiliului raional din 10 aprilie 2015 au fost aprobate următoarele regulamente: 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (decizia nr.21.19 din 10.04.2015); 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plata compensaţiilor pentru călătorie în transportul comun urban, suburban unor categorii de persoane (decizia nr.21.20 din 10.04.2015); 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plata a compensaţiei anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (decizia nr.21.24 din 10.04.2015). (anexa)

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
pe parcursul an. 2016 de către APL a fost înregistrat dreptul de proprietate a primăriei com. Drăsliceni asupra a mai multor bunuri imobile care nu fusese înregistrate cum ar fi: 1.Terenul aferent spitalului /fosta terapie, nr. cadastral: 31292202732, S - 0,205 ha cît dreptul de proprietate asupra construcției cu nr. cadastral: 31292202732.01; 2.Terenul aferent fostei maternități cu nr. cadastral 3129220446, S - 0,0508 ha cît şi dreptul de proprietate asupra acestei construcții cu nr. cadastral: 3129220446.01; 3.Terenul aferent fostului punct veterinar, bunul/terenul cu S - 0,1424 ha, nr. cadastral: 31292202539, bun din domeniul privat a APL, ( fostul punct veterinar); 4.Terenurile aferente fintînelor arteziene din teritoriul com. Drăsliceni: - bunul/terenul cu S-0.1328 ha, nr. cadastral: 31292202627, bun din domeniul public a APL , destinația „agricol" (terenul aferent fîntînei artiziene de pe Imaş); - bunul/terenul cu S-0.0489 ha, nr. cadastral: 31292202626, bun din domeniul public a APL, (terenul aferent fântânei arteziene din arii); - bunul/terenul cu S-0.0078 ha, nr. cadastral: 31292202625, bun din domeniul public a APL, (terenul aferent fântânei arteziene de la noroi); 5.Terenurile aferente transformatoarelor electrice: - bunul/terenul cu S-0.0097 ha, nr. cadastral: 31292202620, bun din domeniul privat a APL , (transformatorul de lîngă casa de cultură); - bunul/terenul cu S-0.0046 ha, nr. cadastral: 31292202621, bun din domeniul privat a APL, (transformatorul de lîngă gimnaziul Drăsliceni).

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
De către perceptorul fiscal s-au întreprins măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate. Au fost identificați proprietarii bunurilor imobiliare cu numerele cadastrale 3101222097, 3101226001, 31012210150, 31012150111, 31012130158 şi incluşi în calculul impozitului imobiliar, suma constituind 2300,00 lei. Ce ţine de proprietarii de garaje din 296 garaje, au mai rămas de identificat 27 de proprietari, care au garajele încuiate, iar ei nu se află pe teritoriul Primăriei or.Criuleni, ce complică identificarea lor.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
-a pus in sarcina primarului şi a serviciului cadastral din primărie întreprindera măsurilor privind evidenţa şi înregistrarea patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale. La momentul actual se efectuază prospecţiunile cadastrale privind înregistrarea clâdirilor neînregistrate. La şedinţa consiliului local din 03.06.2016 nr. 2/1 a fost adoptată decizia de transmitere a gazoductului cu valoarea de 622,3 mii lei la bilanţa S.A. Moldova Gaz . In procesul de transmitere se va negocia avantajul economic al primariei.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Va fi pusă în discuție la ședința consiliului local înregistrarea obligatorie a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile deținute.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
A fost înregistrat dreptul asupra bunului imobilului public- casa sportivului de la stadionul din sat, nr. cadastral 3122104.613, în valoare de 55,9 mii lei.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
în evidenţa contabilă a primăriei este înregistrată clădirea grădiniței satului Sagaidac anul dării in exploatare 1962, cu valoarea iniţială 223,0 mii lei, care la momentul actual nu funcționează și se află in stare de deteriorare şi degradare, iar primăria nu dispune de mijloace financiare suficiente pentru reparaţie capitală.

11. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, precum și o evidență/raportare regulamentară a situațiilor patrimoniale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Conform deciziei Consiliului orășenesc Criuleni nr.5/21 din 13 iunie 2016 cu privire la transmiterea in proprietate a terenului aferent bunurilor imobile s-a decis a se transmite terenul aferent clădirii administrative a Consiliului raional Criuleni amplasat pe str.31 August 108, or.Criuleni şi terenul aferent sediului Instituției publice Centrul Resurse pentru Tineret-UNIT, cu sediul: str.31 August 102, or. Criuleni. La şedinţa ordinară a Consiliului raional, care se preconizează a fi petrecută în luna august, va fi examinată chestiunea cu privire la primirea în proprietate a bunurilor imobile nominalizate, după care se va înregistra la ОСТ Criuleni dreptul de proprietate asupra lor. (Decizia CR nr.08.06. din 25.08.2016 ”Cu privire la primirea în proprietate a terenurilor aferente bunurilor imobile ce aparțin CR Criuleni). (anexa) Toate instituţiile sanitare publice din raion, a căror fondator este Consiliul raional, au încheiat contracte de comodat cu primăriile din localitate, iar Consiliul sătesc Dubăsarii Vechi prin deciziile nr.18-1 din 16.03.2016 şi nr. 2.9 din 08.04.2016 a transmis în folosință gratuită Consiliului raional Criuleni bunul imobil a Centrului Sănătate pentru 15 ani. La rîndul său, Consiliul raional în baza deciziei nr.07.09 din 15.06.2016 transmite în comodat pentru aceiași perioadă bunul imobil la Centrul Sănătate Dubăsarii Vechi.(апеха) Conform deciziei Consiliului raional nr.05.21 din 10 decembrie 2015, au fost transmise de la bilanţul autorităţii publice locale de nivelul II la bilanţul autorităţilor publice de nivelul I, 7 bunuri imobile ale instituţiilor de sănătate ce le aparțin cu drept de proprietate şi care se dublează în evidenţa contabilă ambelor părţi a APL. Bunurile imobile au fost excluse din evidenţa contabilă a Consiului raional. (anexa) Cît priveşte clădirea Centrului Sănătate Măgdăceşti, conform datelor din registrul bunurilor imobile, terenul aferent clădirii cu numărul cadastral 3129220.1580 aparţine cu drept de proprietate administraţiei publice locale în baza deciziei de formare, separare nr.3131/14/4590 din 19.02.2014. (anexa) Conform informaţiei prezentată de către şeful IMSP Centrul de Sănătate Criuleni, 4 instituţii medicale (OMF) se afla la balanţa Centrului de Sănătate, dar nu sunt înregistrate de către APL de nivelul I la Oficiul Cadastral Teritorial Criuleni; Conform deciziei Consiliului sătesc Slobozia Duşca nr.1/8 din 01.03.2016, bunul imobil a OMF Slobozia Duşca a fost înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial Criuleni; 8 instituţii medicale (oficii medicilor familie) au fost date prin contract de comodat Centrului Sănătate ре diferite perioade în gestiune conform deciziilor consiliilor locale de nivelul I şi sunt înregistrate la Oficiul Cadastral Criuleni; 11 instituţii medicale sunt înregistrate în bilanţul primăriilor; (anexa) Prin decizia Consiliului raional nr.19.12 din 02.10.2014 s-a transmis în Comodat Inspectoratului de Politic Criuleni un autovehicul, acordat cu titlu gratuit de către spitalul din or.Rakvere şi Administraţia Regiunii Laane-Viru (Estonia), pentru utilizare în scopuri de serviciu operative. Mijloacele fixe transmise în comodat Inspectoratului de Poliţie şi Secţiei Stării excepţionale sunt reflectate în evidenţa contabilă, s-a întocmit act de verificare a mijloacelor la situaţia din 01.01.2016 cu institutiile nominalizate. (anexa)

12. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

response:
Prin decizia nr.1/5 din 01.03.2016 Consiliul sătesc a decis lichidarea IM "Bazga". Procedura de dizolvare fiind deja in procesul de derulare (anexă decizia Consiliului, decizia Camerei Înregistrării de Stat, avizul publicat în Monitorul Oficial.)

12. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

12. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

response:
a fost emisă decizia nr.10/10 din 10.03.2016 ”Cu privire la transmiterea gratuită în gestiune ÎMCLC ”Porumbeni” a obiectelor de menire socială” (este anexată decizia).

12. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

response:
La Contractul de antrepriză încheiat la 15.02.2016, in valoare de 420,0 mii lei, sa întocmit un program de activitate privind costul şi volumul lucrărilor de amenajare a terenului public pentru anul 2016. Conform recomandărilor Curții de Conturi, în scopul minimalizării pierderilor neproductive a apei în rețea s-a întocmit „Programul privind volumul lucrărilor pentru micșorarea pierderilor de apă pentru a 2016", prin care conform estimărilor tehnice sînt posibile reducerile de pierderi neproductive legate de furturi de aproximativ 5% anual. ANRE pe parcursul anilor 2015-2016 nu a permis revizuirea normativelor de consum tehnologic al apei dat fiind faptul, că elaborarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor a consumului tehnologic şi pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu арă şi ca rezultat nu este posibilă stabilirea exactă şi veridică a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă la apeductul deservit de ÎM „Comunservice” Criuleni. La momentul actual se lucrează asupra elaborării noului statut al IM "Comunservice" Criuleni care va fi prezentat pentru aprobare pînă în luna august 2016. După ajustarea şi aprobarea statutelor vom întreprinde toate măsurile de contabilizare a datelor. De către Consiliul local s-a adoptat Decizia nr.3/2 din 8 aprilie 2016 „Cu privire la transmiterea în gestiunea economică IM Comunservice Criuleni a unor bunuri imobile" prin care sa decis transmiterea cu titlu gratuit, în gestiunea economică IM Comunservice Criuleni apeductul magistral, Proiectul de execuție a apeductului şi un teren de fitness în aer liber (anexa 5,6). Prin Dispoziţia primarului nr.68 din 2 iunie 2016 s-a constituit comisia de predare-primire a acestor bunuri imobile (anexa nr.7). Respectiv, s-a întocmit Actul de predare -primire din 14 iunie 2016 (anexa nr.8)

12. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

12. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum şi înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru aducerea în concordanţă cu norma legală a statutelor şi activităţilor întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

response:
Privind la conformarea statutelor întreprinderilor municipal fondate de Consiliul raional conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.387 din 06.06.1994 se informează. a) Pe perioada activităţii, IM „CriPser” a închiriat încăperi necesare pentru activitatea de proiectant şi activează pe bază de autogestiune. Din momentul fondării acesteia şi pînă în prezent bunuri materiale n-au fost transmise în gestiunea întreprinderii. Actualmente este întocmit contractul de reglementare a relaţiilor dintre fondator şi conducătorul întreprinderii, contract individual de muncă nr.0.6 din 18.07.2016. (anexa) b) Ce ţine de Societăţile pe Acţiuni, în care Consiliul raional deține pachetul majoritar de acţiuni, prin dispoziţia Preşedintelui raionului nr.113-АВ din 13.05.2016, s-a instituit comisia de evaluare a imobilelor, proprietate publică a S.A „Superb Service" şi „Prestări Service” a Consiliului raional. Comisia va verifica starea bunurilor şi va înainta nota informativă şi proiectul de decizie la şedinţa ordinară a Consiliului raional pe chestiunea în cauză. (este anexată Decizia nr. 08.18 din 25.08.2016 ”Cu privire la constituirea comisie pentru vînzarea acțiunilor S.A.”Superb-service””). De către Preşedintele raionului pe parcursul anilor 2015-2016 au fost emise dispozițiile privind delegarea împuternicirilor unor funcționari publici din cadrul Consiliului raional ca reprezentanți ai statului în Societăţile pe Acţiuni, pentru participare la adunările generale a societăţilor pe acţiuni. La situaţia din 01.01.2016 au fost întocmite actele de verificare a decontărilor între S.A. „Prestări Service", S.A. „Superb Service" şi Consiliul raional Criuleni privind deţinerea acţiunilor cu drept de vot şi care sunt înregistrate în evidenţa contabilă. (anexa) c) La şedinţa de lucru organizată de Direcţia Finanţe la 11.11.2014 cu contabilii șefi din primării sa adus la cunoştinţa acestora circulara Ministerului Finanţelor din 02.10.2014 nr.24/4-5-203 privind reflectarea integrală în evidenţa contabilă a patrimoniului public şi concordanţa informaţiei privind valoarea patrimoniului public prezentată la Agenţia Proprietăţii Publice cu datele din bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice, au fost date indicaţiile metodologice pe marginea chestiunii privind modul de întocmire a rapoartelor de inventariere a bunurilor transmise în gestiunea economică întreprinderilor municipale fondate şi corectitudinea reflectării în evidența contabilă a acestora de către fondator şi întreprinderea fondată. (anexa)

13. să asigure revizuirea/(re)încheierea contractelor de comodat privind transmiterea în gestiune IMSP a patrimoniului public, cu indicarea valorii confirmate a acestuia și înregistrarea regulementară în Registrul bunurilor imobile.

response:
Au fost întocmite actele de verificare a mijloacelor fixe şi OMVSD între instituţiile IMSP şi Consiliul raional ca fondator la situaţia 01.01.2016 în afară de Centrul de Sănătate Criuleni, care perfectează actele de verificare. S-au întocmit 7 contracte de comodat pentru patrimoniul transmis IMSP cu anexarea actelor de predare-primire la situaţia de 01.01.2016. (anexa) b) Conform actului de predare-primire din anul 2012, CS Criuleni a transmis CS Bălăbăneşti toate activele materiale aflate la evidenţă în sumă de 2396,128 mii lei, inclusiv active materiale care aparţin Consiliului raional în sumă de 9308 lei. Conform actului de verificare şi primire-predare a bunurilor la situaţia din 01.01.2016, anexat la contractul de comodat nr. 2 din 1 ianuarie 2016, contabilitatea Consiliului raional a luat la evidenţă activele în sumă de 9308 lei, restul sumei de 2386820 lei sunt active materiale procurate din mijloacele financiare ale Centrului de Sănătate Criuleni.(апеха) c) Prin decizia Consiliului raional nr.21.10 din 10.04.2015 s-a decis de a transmite cu titlu gratuit de la bilanţul Consiliului raional la bilanţul Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de origine animală bunuri materiale în suma de 1339579 lei şi sunt totalmente scoase din evidenţa contabilă a Consiliului raional. (anexa)

14. să revadă modul de transmitere a rețelelor de aprovizionare cu apă în gestiune, cu ajustarea situațiilor existente (inclusiv privind serviciile de aprovizionare cu apă a populației) la parametrii cadrului legal-normativ în vigoare.

response:
Pe parcursul anilor 2007-2011 la insistenta unui grup de initiativa a fost cistigat un grant in suma de 75 000 $ SUA de la Fondul de Investitii Sociale din Moldova. La recomandarea si initiativa FISM a fost instituita legal Asociatia Obsteasca ’’Izvoras”, care ulterior la receptia finala si transmiterea apeductului de catre FISM in proprietate APL, sa fie transmis in gestiune acestei asociatii. Deoarece, suma maxima de 75 000 $ SUA care era acceptata de FISM la acel moment si contributia membrilor asociatiei in suma de 161 738 lei pentru constructia apeductului nu era suficienta, s-a hotarit de a construi о portiune de apeduct si de a simplifica proiectul (Proiectul initial valora aproximativ 2700 000 lei). La moment Asociatia Obsteasca ’’Izvoras” nu acumuleaza careva profit, din contributia putinelor conectari se modernizeaza si se extinde conducta. Conform procesului verbal din 02.05.2013 si deciziei 03/01 a Consiliului Local apeductul a fost transmis Asociatiei Obstesti conform cerintelor legii. in momentul cind la Fondul de Investitii Sociale din Moldova s-a adresat un grup de 10 membri ai Consiliului Local si Consiliul Asociatiei Obstesti, li s-a explicat expres ca APL transmite apeductul printr-un act de predare-primire Asociatiei Obstesti „Izvoras”. Datorita gestionarii corecte de catre administratia Asociatiei Obstesti ’’Izvoras”, apeductul la moment functioneaza in regim normal si apa potabila corespunde normelor legale. La necesitate Consiliul Local va lua decizia necesara.

14. să revadă modul de transmitere a rețelelor de aprovizionare cu apă în gestiune, cu ajustarea situațiilor existente (inclusiv privind serviciile de aprovizionare cu apă a populației) la parametrii cadrului legal-normativ în vigoare.

14. să revadă modul de transmitere a rețelelor de aprovizionare cu apă în gestiune, cu ajustarea situațiilor existente (inclusiv privind serviciile de aprovizionare cu apă a populației) la parametrii cadrului legal-normativ în vigoare.

response:
Prin decizia Consiliului comunal Dolinnoe nr. 3/3 din 16.05.2016 a fost fondată Î.M. "Dolinnoe Service" care va activa in domeniul de alimentare cu apă şi prestare a serviciilor de interes public pentru comuna Dolinnoe. Prin decizia Consiliului comunal nr. 3/3 din 16.05.2016 a fost aprobat statutul I.M. "Dolinnoe Service" şi înregistrat la Camera înregistrării de Stat al Republicii Moldova. Regulamentul Î.M. "Dolinnoe Service" este aprobat prin decizia Consiliului comunal nr.4/4 din 24.06;2016, fiind denumit și conducătorul Î.M. "Dolinnoe Service". Prin decizia consiliului comunal nr.5/2 din 18.07.2016 au fost transmise în gestiune economică la I.M. "Dolinnoe Service" apeductul şi trei fântâni arteziene din comuna Dolinnoe. In prezent organizarea desfăşurării activităţii Î.M. "Dolinnoe Service" este în proces de finisare.

15. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor, calculării și încasării penalităților, încheierii contractelor respective, delimitării și evidenței conforme a terenurilor.

15. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor, calculării și încasării penalităților, încheierii contractelor respective, delimitării și evidenței conforme a terenurilor.

response:
a fost emisă dispoziția nr.69 A/B din 22.04.2016 ”Cu privire la instituirea Registrului contractelor de arendă a terenurilor și a altor bunuri agricole” (anexă). Referitor la Cooperativa agricolă de producție ”Ișnovăț-Agro”, a fost întocmit acordul adițional nr.1 de modificare a contractelor de arendă nr.02/1 38-171 din 30.11.2015 (anexă). Până la momentul actual este transferată suma de 341,6 mii lei în bugetul com. Pașcani

15. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor, calculării și încasării penalităților, încheierii contractelor respective, delimitării și evidenței conforme a terenurilor.

15. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor, calculării și încasării penalităților, încheierii contractelor respective, delimitării și evidenței conforme a terenurilor.

response:
Au fost audiați la consiliul local agenții economici ce au comis restanţe la impozitul „plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie neagricolă", decizia consiliului local nr. 3/1 din 01.06.2015. S-au recuperat restanțele la 100% din anii precedenți in baza contractelor de arendă.

15. să implementeze un sistem de control intern eficient în domeniul administrării şi gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea recuperării restanțelor, calculării și încasării penalităților, încheierii contractelor respective, delimitării și evidenței conforme a terenurilor.

response:
Delimitarea terenurilor de uz comun de cele aferente blocurilor locative şi particulare s-au efectuat prin Decizia Consiliului Local nr.6/8 din 9 decembrie 2015.

16. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea conformă a celui neprivatizat și aprobarea regulamentară a tarifelor pentru chiria lui.

16. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea conformă a celui neprivatizat și aprobarea regulamentară a tarifelor pentru chiria lui.

response:
Chiriașii caselor de locuit au achitat integral plata de arendă, astfel în buget au fost acumulată suma din chiria apartamentelor în valoare totală de 32,148 mii lei.

16. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea conformă a celui neprivatizat și aprobarea regulamentară a tarifelor pentru chiria lui.

17. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării conforme a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

17. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării conforme a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

17. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării conforme a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

17. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării conforme a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

17. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării conforme a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

17. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării conforme a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

17. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării conforme a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Valoarea studiilor de fezabilitate la obiectul „Managementul deşeurilor solide pentru localităţile raionului Criuleni, com. Hruşova, com.Boşcana, s.Coşerniţa" în sumă de 25,0 mii lei a fost luat la evidenţa contabilă în luna iulie 2015 la contul 019. In luna decembrie 2014 au fost luate la evidenţa contabilă mijloacele financiare achitate pentru serviciile de proiectare a proiectelor la obiectele „Staţia de epurare a apelor reziduale” în sumă de 364094 lei şi la obiectul „Managementul deşeurilor solide pentru localităţile com.Hruşova, com.Boşcana, s.Coşerniţa” în sumă de 348,720 mii lei. Suma totală reflectată în evidenţa contabilă e de 712,814 mii lei. (anexa) Conform Deciziei nr.05.24 din 10.12.2015 a Consiliului raional „Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe”, au fost transmise 2 bunuri imobile (mijloace fixe, WC) în valoare de 36,9 mii lei administrațiilor publice locale com. Paşcani şi s.Rîşcova, prin scoaterea acestor bunuri de la bilanţul Direcţiei Educaţie conform notei contabile nr.9 luna decembrie 2015. Direcţia Educaţie în anul 2011 a înregistrat terenuri aferente clădirilor gestionate (Centrul de Creaţie, Şcoala Sportivă) şi sunt înregistrate în evidenţa contabilă. (anexa) La solicitarea Direcţiei Educaţie Criuleni nr.01-134 din 15.06.2015 către Inspectoratul de Poliţie Criuleni privind rezultatele oficiale ale acţiunilor de urmărire penală pe cauza furtului de bunuri în sumă de 14,475 mii lei, Inspectoratul de Poliţie a informat că, urmărirea penală a fost suspendată în legătură cu nestabilirea persoanelor, care au comis infracțiunea în cauză. Prin nota contabilă din luna august nr.18 bunurile materiale au fost scoase din evidenţa contabilă. (anexa) În scopul asigurării conformării evidenţei contabile şi raportării financiare la prevederile normativ-legislative, Direcţia Finanţe pe parcursul anilor 2015-2016 organizat pentru contabilii şefi din primării şi instituţiile bugetare din subordinea Consiliului raional instruiri privind modul de aplicare al planului de conturi contabile, evidenţa şi raportarea financiară în sistemul bugetar, cu prezentarea setului de documente informative aferente tematicii; s-au efectuat lucrări practice şi explicaţiile de rigoare la întocmirea notelor contabile în ţinerea evidenţei contabile. Conform planului trimestrial de activitate pe anul 2015, specialiștii contabilităţii Direcţiei Finanţe au realizat următoarele: 1. Analiza decontărilor cu diferiţi debitori şi creditori; 2. Controale tematice privind procesul de inventariere anuală a elementelor de activ şi datorii conform cadrului regulamentar, reflectarea corectă în evidența contabilă a bunurilor materiale; З. Verificarea corectitudinii calculării uzurii obiectelor atribuite la categoria mijloacelor fixe in corespundere cu normele stabilite; 4. Permanent contabililor li se acordă ajutorul metodologic şi practic ce ţine de evidenţa contabilă din oficiu şi cu ieşirea în teritoriu, cu înaintarea recomandărilor către autorităţile administraţiei publice privind întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea asigurării ţinerii regulamentare a evidenţei contabile. Toate procedurile descrise sunt confirmate prin note informative. (anexa)

17. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării conforme a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

Cerinte (31)

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
scr.nr.141 din 04.07.2016: Raportul dat a fost examinat la ședința consiliului local, fiind stabilite măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și stabilită persoana responsabilă de implementarea recomandărilor (anexa: Deciziei nr.04/01 din 29.06.2016).

RO_3565_Drasliceni anexe.pdf
RO_3566_Drasliceni.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
nr. 151 din 28.07.2016: au fost examinate rezultatele misiunii de audit la şedinţa Consiliului sătesc din data de 20.08.2015;

RO_3567_Dubasarii Vechi.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
nr.142 din 30.06.2016: La ședința consiliului local au fost discutate rezultatele auditului, inclusiv deficiențele constatate, stabilite sarcinile şi acțiunile în vederea remedierii neregulilor, precum şi asigurarea unui management instituțional şi financiar conform exigențelor bunei guvernări.

RO_3573_Mascauti.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
scr. nr.146 din 28.07.2016: În rezultatul auditului efectuat Primăria Măgdăceşti a intreprins uncle măsuri privind remedierea abaterilor şi iregularităţilor admise in procesul bugetar şi in gestionarea patrimoniului public în anul 2014, inclusiv a efectuat verificarea veniturilor încasate din impozitul pe proprietate.

RO_3571_Magdacest.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
Scris.nr.72 din 29.07.2016: a informat despre examinarea rezultatelor auditului,

RO_3582_Riscova.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
nr. 683 din 30.06.2016: La şedinţa Consiliului sătesc din data de 22.10.2015 au fost examinate rezultatele misiunii de audit, fiind stabilite măsuri privind lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor reflectate in Raportul de audit, (decizia se anexează).

RO_3583_Slobozia-Dusca.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
scr. nr.63 din 04.08.2016: Se va asigura implementarea controlului financiar public intern privind elaborarea, aprobarea şi monitorizarea proceselor operaţionale ce ţin de identificarea/evaluarea bazei fiscale, prognozarea/planificarea pe toate tipurile de venituri bugetare, acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I), cu delegarea corespunzătoare a responsabilităţilor şi întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit, cu includerea menţiunii – ca urmare a neincluderii în contracte a clauzelor privind penalitatea pentru neachitarea în termen a plăţilor de arendă.

RO_3584_Zaicana.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
sris.nr.228 din 09.08.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi;

RO_3587_Hrusova.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
scris. nr. 118/D din 02.12.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi;

RO_3585_Hartopul Mare.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
scr. nr.68 din 09.08.2016: informația remisă este formală și nu în contextul recomandărilor CC.

RO_3570_Izbiste.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
nr.72 din 12.07.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi;

RO_3569_Isnovat.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
nr.423 din 27.07.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3562_Cimiseni.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
Raportul de audit a fost discutat la sedinta consiliului local

RO_3620_Corjova.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

RO_3588_Cruglic.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
nr.387 din 09.08.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi;

RO_3563_Dolinoie.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
nr.179 din 18.08.2016: Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugctar şi gestionarii patrimoniului public în cadrul autorităliior publice locale din raionul Criuleni ре anul 2014 a fost examinat la comisia financiară şi la ședința consiliului local pe data de 24.02.2016.

RO_3560_Balabanesti.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

RO_3754_HCC_23_2015_Miclest.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
nr.02/1/38-182 din 28.07.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi;

RO_3578_Pascani (anexa).pdf
RO_3579_Pascani.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
nr.268 din 29.06.2016: a fost aprobat planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi şi acţiuni întreprinse privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor depistate.

RO_3576_NI or.Criuleni.pdf
RO_3577_or.Criuleni.pdf

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
nr.461 din 27.07.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1. pentru luarea de atitudine şi implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului conținute în Raportul de audit, cu stabilirea acţiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum şi cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
nr.396 din 28.07.2016: Rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi au fost examinate la şedinţa Consiliului raionai din 29 septembrie 2015 cu adoptarea deciziei respective (Decizia nr.04.03 din 29.09.2015 se anexează 2 file). Prin Dispoziţia Preşedintelui raionului nr.176-АВ din 15 octombrie 2015 a fost aprobat Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, indicate în Raportul de audit, (dispoziţia şi planul se anexează - 7 file). La şedinţa de lucru organizată de către Direcţia finanţe din 07.10.2015, contabilii şefi din primării, a direcţiilor , secţiilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului raionai au fost informaţi despre rezultatele misiunii de audit a Curţii de Conturi, respectiv deficiențele și neregulile constatate, fiind adusă spre cunoștință Decizia Consiliului raionai nr.04.03 din 29.09.2015. (agenda de lucru se anexează- 2 file). Întru asigurarea prezentării în termen Curţii de Conturi a informaţiei privind măsurile întreprinse de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I referitor la implementarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit, Consiliul raional, prin circulara nr.162 din 08.04.2016, repetat a atenționat primarii or. Criuleni, a satelor, comunelor, asupra acestui aspect (circulara se anexează-1 filă).

RO_3580_Pr_raion_anexe.pdf
RO_3581_PrRaion Criuleni.pdf
RO_3753_AP Criuleni.pdf

2.2. pentru informare și dispunerea unui control intradepartamental privind funcționalitatea și eficiența administrării fiscale în raionul Criuleni;

response:
În contextul rezultatelor misiunii de audit efectuate, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a informat Curtea de Conturi, însă informația prezentată conține explicații, reieșind din neregularitățile depistate. Totodată au informat despre aprobarea unui Plan de măsuri și actiuni privind măsurile necesare a fi îndeplinite conform Hotărîrii, care a fost prezentat Directiei Finante a Consiliului raional Criuleni și au fost incluse la rîndul său in Planul de actiuni privind implementarea recomandarilor prevăzute în Raportul de audit, aprobat de presedintele raionului.

2.3. pentru asigurarea confruntării indicilor din Sistemul informaţional instituțional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
nr.26-17/13-302/127 din 29.07.2016: IFS Criuleni conlucrează cu AAPL din teritoriul raionului, respectiv fiind întreprinse următoarele acțiuni: - au fost monitorizate deciziile consiliilor locale privind aplicarea taxelor §i verificate corectitudinea adoptării cotelor concrete la impozitul pe bunurile imobiliare pe teritoriul administrat; - au fost verificate selectiv corectitudinea îndeplinirii si tinerii Registrului de evidenta a contribuabililor la impozitul funciar si pe bunurile imobiliare de către Serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale; - au fost efectuate 25 de controale tematice cu privire la respectarea legislatiei fiscale, verificarea soldurilor din conturile personale; - au fost efectuate verificari cu privire la activitatea Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primariilor raionului Criuleni cu intocmirea a 14 rapoarte; - au fost petrecute 9 sedinte de lucru cu participarea perceptorilor fiscali din cadrul primariilor raionului; - au fost inaintate 138 de scrisori in adresa primarilor din raionul Criuleni, privind activitatea Serviciilor de colectare a impozitelor $i taxelor locale si acordarea ajutorului practic, inclusiv:  prin solicitarea mobilizarii §i implicarii in procesul de urmarire a restantelor, in special in partea ce tine de executarea ordonantelor judecatorești, organizarea ședintelor de lucru cu contribuabilii-restantieri, stabilirea corecta a cotelor la impozitul pe bunurile imobiliare;  asigurarea plenititudinii calcularii prin intermediul SIA Cadastrul Fiscal si incasarii la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice-cetateni, in cazul bunurilor care sunt evaluate de catre organul cadastral, identificarea subiectilor impunerii cu impozit §i intreprinderea actiunilor pentru elucidarea incalcarilor admise;  cu privire la necesitatea asigurarii plenitudinii calcularii si incasarii la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice-cetateni si gospodariile taranesti, precum si identificarea in termeni proximi a subiectilor impunerii;  cu privire la intensificarea actiunilor de incasare a restantelor la impozitele și taxele locale, precum si restantelor la BASS;  posibilitatea incasarii restantelor prin pregatirea §i expedierea materialelor in instantele de judecata pentru perceperea forțată a sumelor restante;  adresarea către Consiliul comunal Raculești (copia Oficiului teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat) privind verificarea cotei la taxa pentru amenajarea teritoriului, stipulate prin Decizia Consiliului din 13.12.2013 cu încălcarea prevederilor art.290 si art.291 din Codul fiscal;  adresarea către primarul comunei Boscana (pentru informare Directiei Finante a Consiliului raional Criuleni) privind restrictionarea in SIA Cadastrul Fiscal a posibilitatii calcularii impozitului pe bunurile imobiliare, din cauza că nu a fost stabilita cota concreta de impunere pentru terenurile agricole cu constructii amplasate pe ele, pentru anul 2014;  pentru calauza in lucru, in scopul stabilirii corecte a cotelor concrete la impozitul pe bunurile imobiliare, a fost solicitat de la primari de a lua atitudine fata de Serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primariei si de a inlatura toate incalcarile depistate, urmare a verificarii indeplinirii prevederilor din Planul de activitate comuna a IFS Criuleni cu AAPL.

RO_3568_IFPS.pdf

2.4. pentru informare şi luare de atitudine privind: - activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Criuleni ce ţine de identificarea și evaluarea materiei impozabile aferente formării sistemului bugetar, respectiv, verificarea credibilității proiecțiilor fiscal-bugetare perfectate de către instituțiile respective în procesul stabilirii relațiilor interbugetare cu bugetul de stat; - necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind evidenţa contabilă a bunurilor imobile proprietate publică;

response:
MF a informat că, începînd cu 1 ianuarie 2015, în toate unităţile administrativ-teritoriale este implementat noul sistem de formare a bugetelor locale, instituit prin modificările operate la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale şi Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, prin Legea nr. 267 din 1 noiembrie 2013. În acest context, au fost descrise principalele particularităţi ale noului sistem de formare a bugetelor locale. De asemenea, Ministerul Finanţelor a dezvoltat о metodologie de estimare a veniturilor. care anual, la iniţierea procedurii de elaborare a proiectelor de buget, este remisă printr-o circulară autorităţilor publice locale. Concomitent, se mai remite о circulară şi în adresa Inspectoratelor Fiscale de Stat Teritoriale, în care se solicită acordarea suportului necesar subdiviziunii/unităţii financiare a APL la întocmirea prognozelor şi estimarilor veniturilor colectate pe teritoriul UAT respective. Se menționează faptul că, începînd cu 1 ianuarie 2016 a intrat in vigoare „Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24 decembrie 2015. In consecinţă, în partea се ţine de identificarea şi evaluarea bazei de impozitare aferente formării şi mobilizării integrale a veniturilor bugetare, prerogativa aparţine exclusiv autorităţilor publice locale în conlucrare cu autorităţile abilitate in administrarea veniturilor, Ministerului Finanţelor revenindu-i rolul de responsabilizare a autorităţilor publice in furnizarea datelor necesare, prin identificarea mecanismelor viabile. Cu referire la stabilirea unor reglementări exhaustive privind evidenţa contabilă a bunurilor imobile proprietate publică, se comunică faptul că, conform prevederilor art. 11, alin. (2) al Legii nr.l21-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, în evidenţa contabilă a persoanelor juridice in a căror gestiune se află bunuri ale domeniului public, evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine distinct, potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanţelor. Respectiv, se menţionează că, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă in instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 şi Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă In contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010 prevedeau reflectarea în evidenţa contabilă a proprietăţii instituţiilor publice. Ulterior, Instrucţiunile menţionate supra au fost abrogate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar” cu modificările şi completările ulterioare, care a fost pus în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2016, şi care conţine prevederile din Instrucţiunile abrogate.

RO_3575_MinFin.pdf

2.5. pentru informare şi luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei cu referire la patrimoniul public gestionat, precum şi la înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

response:
nr.21-4225 din 11.07.2016: MEc a comunicat că înscrierile în Registrul patrimoniului public se fac de Agenţia Proprietăţii Publice, conform Regulamentului cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.675 din 6 iunie 2008, în baza dărilor de seamă privind patrimoniul public prezentate de autoritățile publice odată pe an, pînă la 15 aprilie. În acest temei, Agenţia Proprietăţii Publice prin scrisoarea nr.06-145 din 19.02.2016 (copia se anexează) a solicitat Consiliului raional Criuleni prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public aflat in administrarea autorităţilor publice locale, potrivit situaţiei din 1 ianuarie 2016, ajustate la cerinţele şi recomandările expuse în hotărârile Curţii de Conturi nominalizate. Conform dărilor de seamă prezentate de consiliile raionale respective, la situaţia din 01.01.2016 (copiile se anexează): valoarea patrimoniului public al UAT Criuleni constituie 745 129,3 mii lei, fiind în creştere în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent cu 45 371,1 mii lei, în particular: al autorităţilor/instituţiilor publice locale constituie 603 530,1 mii lei, fiind în creştere cu 47 884,3 mii lei; al instituţiilor medico-sanitare publice constituie 45 506,6 mii lei, fiind m descreştere cu 1395,7 mii lei; al întreprinderilor municipale constituie 95 981,2 mii lei, fiind m descreştere cu 1 031,6 mii lei. scris.nr.07-3589 din 23.06.17 În vederea realizării cerinței respective, Agenția Proprietății Publice a solicitat Consiliului raional Criuleni și, prezentarea dărilor de seamă privind patrimoniul public aflat în administrarea autorităților publice locale, potrivit situației din 1 ianuarie 2016, ajustate la cerințele și recomandările expuse în hotărârile Curții de Conturi nominalizate. Astfel, conform dării de seamă privind patrimoniul public al unității administrativ teritoriale Criuleni la situația din 01.01.2016, valoarea patrimoniului public raportată s-a majorat față de perioada respectivă a anului precedent cu 45 371,1 mii lei.

RO_3574_Min Ec.pdf