Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.22 din 06 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității executării devizului de cheltuieli la Banca Națională a Moldovei pe anii 2013-2014

Numar 224-233 din data de 2015-07-06 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 9

Curtea de Conturi, în prezența viceguvernatorului Băncii Naționale a Moldovei dl Ion Sturzu, directorului Departamentului buget, finanțe și contabilitate al Băncii Naționale a Moldovei dl Vasile Munteanu și directorului Departamentului planificare strategică și organizare în cadrul Băncii Naționale a Moldovei dna Natalia Zabolotnîi, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității executării devizului de cheltuieli la Banca Națională a Moldovei pe anii 2013-2014.
Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Banca Națională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă și responsabilă față de Parlament. Faptul că Banca Națională a Moldovei are independență financiară și nu beneficiază  de finanțare din bugetul de stat, totuși, din considerentele obiectivului fundamental și atribuțiilor de bază, aceasta, în condițiile prevederilor art.69 alin.(1) din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei2, urmează să prezinte anual Parlamentului  un raport privind situațiile financiare confirmate de auditorul extern, activitatea și operațiunile sale pentru anul financiar încheiat, situația economică a statului.  
Reieşind din domeniul supus auditului public extern, în conformitate cu procedurile aplicate şi aspectele evaluate, echipa de audit a identificat , deși Banca Națională a Moldovei dispune de cadru legal și reglementări interne,  totuși, unele domenii nu sînt suficient de bine acoperite de acestea, fiind necesare completarea și dezvoltarea lor, care includ următoarele:
    • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nu prevede norme referitor la bugetul instituției și delimitarea cheltuielilor aferente activității de bază și celor pentru întreținerea instituțională, fapt ce generează incertitudini cu privire la raportarea și transparența gestionării resurselor în corespundere cu destinația acestora.
    • Planificarea statelor de personal a colaboratorilor Băncii Naționale a Moldovei nu au fost fundamentate prin stabilirea unor reglementări pentru determinarea instituirii subdiviziunilor structurale și a numărului funcțiilor de conducere și de execuție.
    • Cadrul regulator intern privind salarizarea, modul și condițiile de stabilire și efectuare a plăților de stimulare și compensare a angajaților Băncii Naționale a Moldovei necesită dezvoltare în vederea alinierii la sistemul de management al performanței.
    • Cadrul legal nu stipulează expres modul și condițiile de acordare a creditelor angajaților Băncii Naționale a Moldovei, acestea actualmente fiind acordate în baza reglementărilor aprobate de Consiliul de administrație și alocate cu o rată a dobînzii facilitară de 0,5% anual.  
    • Reglementările interne ale Băncii Naționale a Moldovei referitor la cheltuielile aferente întreținerii obiectivelor social-culturale și exploatării autoturismelor de serviciu urmează a fi îmbunătățite și completate, în vederea eficientizării cheltuielilor.

De asemenea, se denotă că gestionarea bunurilor administrate este afectată de neînregistrarea regulamentară a drepturilor patrimoniale asupra unor imobile și terenuri, precum și de nereflectarea valorii acestora în evidența contabilă a instituției, iar managementul achizițiilor bunurilor, lucrărilor și serviciilor are rezerve de îmbunătățire.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității executării devizului de cheltuieli la Banca Națională a Moldovei pe anii 2013-2014, care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Băncii Naționale a Moldovei şi se cere, conform competențelor:
2.1.1. să implementeze recomandările din Raportul auditului conformității executării devizului de cheltuieli la Banca Națională a Moldovei pe anii 2013-2014;
2.1.2. examineze în cadrul Consiliului de administrație rezultatele auditului, asigurînd realizarea unor acțiuni concrete, în vederea remedierii abaterilor constatate, îmbunătățirii și dezvoltării cadrului regulator intern la compartimentele indicate în Raportul de audit;

2.2. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru documentare și luare de atitudine, conform competențelor, referitor la retribuirea muncii;
2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare;
2.4. Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru informare și luare de atitudine referitor la cadrul legal privind bugetul și unele reglementări interne ale Băncii Naționale a Moldovei, în vederea îmbunătățirii regulilor de procedură parlamentară în interacțiune cu aceasta și stabilirii echilibrului între independență și responsabilitate;
2.5. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare.
3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerințelor din subpunctul 2.1. din prezenta Hotărîre şi despre implementarea recomandărilor din Raportul de audit se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Serafim URECHEAN,
Președintele Curții de Conturi

1Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare; în continuare - Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Art.21 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.548-XIII din 21.07.1995).

Recomandari (9)

1. Să asigure planificarea cheltuielilor prin delimitarea/gruparea în corespundere cu destinația lor în aspectul activității de bază și pentru întreținerea instituțională.

response:
A fost elaborat un proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în care se propune modificarea art.21, alin. 1 a Legii nr.548-XII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, în următoarea redacție: „anual, toate cheltuielile administrative şi investițiile capitate ale Băncii Naționale se prevăd in devizul de cheltuieli şi, respectiv, in alocațiile pentru investiții, care se aprobă de către Consiliul de supraveghere şi se verifică, in execute, conform practicilor si procedurilor controlului şi auditului intern". Menționăm că proiectul dat a fost aprobat in Parlament şi urmează a fi publicat.

2. Să reglementeze criteriile pentru determinarea instituirii subdiviziunilor structurale și funcțiilor, în vederea stabilirii numărului personalului de conducere și al personalului de execuție.

3. Să asigure dezvoltarea prevederilor existente, care reglementează modul și condițiile de acordare a plăților de stimulare și compensare salariaților, inclusiv axate pe criterii de performanță.

response:
La data de 19.02.2016, de către Guvernatorul BNM a fost aprobată Procedura privind structura organizatorică şi elaborarea, coordonarea şi aprobarea regulamentelor de funcționare a subdiviziunilor şi a fișelor de post în Banca Națională a Moldovei. Totodată BNM are elaborat un proiect referitor la sistemul de salarizare. Aprobarea acestora este temporizată de necesitatea numirii in funcţie de către Parlament a membrilor Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale (acţiune în afara competenţei BNM).

4. Să asigure modalități de optimizare a cheltuielilor pentru întreținerea obiectelor social-culturale ale entității.

response:
Intru identificarea posibilităților de optimizare a cheltuielilor pentru întreținerea obiectelor social-culturale ale entității, au fost efectuate analize, studii. Ca soluție identificată ține de perioada sezonului estival 2016, inclusiv prin atragerea la odihnă a mai multor vilegiaturiști. În paralel, se iau măsuri în vederea menținerii în stare adecvată a bunurilor utilizate pentru a reduce necesarul de reparații a obiectelor BNM, dar şi utilizarea economică a serviciilor raportate la cerințele personalului (apă, energia electrică, etc.).

5. Să înregistreze la oficiile cadastrale teritoriale drepturile de proprietate asupra bunurilor patrimoniale gestionate și să asigure evaluarea și reflectarea acestora valoric și cantitativ, inclusiv activele neutilizate în procesul tehnologic.

response:
În continuare au fost întreprinse acţiuni de delimitare şi înregistrare a bunurilor patrimoniale gestionate de BNM. Prin urmare: -la data de 08.02.2016 terenul casei de odihnă "La Nistru" al BNM cu nr. cadastral 3839101150 a fost luat în evidenta contabilă a BNM conform Actului de dare in exploatare nr. 17/12/19. -la data de 12.10.2015, BNM a încheiat cu întreprinderea de Stat "Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului", contractul nr.17/167-VM. Actualmente pe numele Băncii Naționale a Moldovei este emis TITLU de autentificare a dreptului deținătorului de teren. Dosarul cu TITLUL nominalizat este la semnat la Directorul general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, apoi va fi înregistrat la Î.S. "CADASTRU" oficiul cadastral Chişinău şi în Registrul bunurilor imobile. -în scopul înregistrării dreptului de folosință pentru Oficiul de protocol nr.9 din s. Holercani, raionul Dubăsari, cu eliberarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren, BNM a efectuat diverse interpelări către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Oficiul Cadastral Teritorial Dubăsari Filiala Întreprinderii de Stat "Cadastru" şi Î.S."CADASTRU" cu depunerea documentelor respective. -suplimentar, in scopul atribuirii numerelor cadastrale separate pentru clădirea edificiului, clădirea cazangeriei, ghereta de pază, încăperile auxiliare şi pentru garajele situate pe terenul cu număr cadastral 0100418154, BNM a solicitat prin scrisoarea nr.17-0202-1/690/2551 din 24 iunie 2015 Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru efectuarea inventarierii bunurilor imobile proprietate publică, aflate în administrarea BNM.

6. Să aprobe limitele privind cheltuielile pentru toate mijloacele de legătură telefonică și conexiunea la Internet în aspectul beneficiarilor.

response:
Scris. BNM nr.11-00002/119/612 din 19.02.2016: La data de 01.10.2015, prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.49 au fost aprobate Normele de utilizare a telefoniei mobile.

7. Să asigure măsuri de eficientizare a cheltuielilor pentru întreținerea mijloacelor de transport prin reglementarea limitelor de parcurs și de consum.

response:
La data de 19.02.2016, de către Guvernatorul BNM a fost aprobată Instrucțiunea privind utilizarea autovehiculelor de serviciu aflate în proprietatea Băncii Naționale a Moldovei, care înglobează şi reguli de completare şi avizare a foilor de parcurs. Prin Ordinul Guvernatorului BNM din 19.02.2016 au fost stabilite norme anuale de parcurs pentru autovehiculele BNM.

8. Să consolideze procedurile și capacitățile instituționale la planificarea achizițiilor bunurilor, lucrărilor și serviciilor potrivit cadrului legal, cu asigurarea transparenței și eficienței achizițiilor.

response:
Este elaborat un proiect care tine expres de reglementarea proceselor instituţiei cu referinţă la achiziţiile publice. Aprobarea acestora este temporizată de necesitatea numirii in funcţie de către Parlament a membrilor Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale (acţiune în afara competenţei BNM).

9. Să monitorizeze respectarea aplicării conforme a reglementărilor proprii în procesul de acordare colaboratorilor a creditelor.

response:
S-a menţionat că, de la data intrării în vigoare a Hotărârii CCRM nr. 22 din 6 iulie 2015, BNM nu a acordat credite imobiliare salariaţilor. BNM are elaborat un proiect, care tine expres de reglementarea proceselor instituţiei cu referinţă la procedura şi condiţiile de acordare a creditelor salariaţilor BNM. Aprobarea acestora este temporizată de necesitatea numirii in funcţie de către Parlament a membrilor Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale (acţiune în afara competenţei BNM).

Cerinte (2)

2.1.1. să implementeze recomandările din Raportul auditului conformității executării devizului de cheltuieli la Banca Națională a Moldovei pe anii 2013-2014.

response:
Banca Națională a Moldovei a informat Curtea de Conturi despre măsurile întreprinse în vederea executării HCC, prin: Scris. BNM nr.11-00002/237/3222a din 25.08.2015; Scris. BNM nr.11-00002/119/612 din 19.02.2016

RO_3134_Scris BNM 1.pdf
RO_3135_Scris BNM 2.pdf

2.1.2. să examineze în cadrul Consiliului de administrație rezultatele auditului, asigurînd realizarea unor acțiuni concrete, în vederea remedierii abaterilor constatate, îmbunătățirii și dezvoltării cadrului regulator intern la compartimentele indicate în Raportul de audit.

response:
Consiliul de administraţie a examinat rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi şi a aprobat Planul de acţiuni privind implementarea recomandarilor din Raportul Curţii de Conturi privind auditul conformităţii executării devizului de cheltuieli la Banca Naţională a Moldovei pe anii 2013-2014 (se anexează). Măsurile şi acţiunile concrete de realizare a măsurilor propuse privind implementarea recomandarilor au fost aprobate de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei prin Hotărîrea nr. 221 din 20 august 2015 (se anexează).