Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.25 din 14 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Hîncești pe anul 2014

Numar 247-252 din data de 2015-07-14 Nr. cerinte: 12 Nr. recomandari: 43

Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Hîncești, dl Anatolie Loghin, ex-președintelui raionului Hîncești, dl Grigorie Cobzac, șefului Direcției administrarea proprietății publice în cadrul Agenției Proprietății Publice, dl Mihail Doruc, șefului Direcției Generale Finanțe a Consiliului raional Hîncești, dna Valentina Manic, șefului interimar al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Hîncești, dl  Lilian Patrașcu, șefului Oficiului cadastral teritorial Hîncești, dl Nicolae Alexa, șefului Serviciului relații funciare și cadastru al Consiliului raional Hîncești, dl Victor Rachiu, șefului Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri a Consiliului raional Hîncești, dl Nicolae Orhian, și primarilor: or. Hîncești, dl Alexandru Botnari, com. Cărpineni, dl Ion Cărpineanu, com. Lăpușna, dl Gheorghe Chirilă, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Hîncești pe anul 2014.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015, avînd drept scop verificarea: conformării  autorităților administrației publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Hîncești cadrului legal-normativ aferent procesului bugetar; consistenței și credibilității proiecțiilor fiscal-bugetare, gestiunii conforme a veniturilor și cheltuielilor; administrării raționale a patrimoniului public.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele internaționale de audit ale instituțiilor supreme de audit, puse în aplicare prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.20132. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. De asemenea, au fost examinate deciziile Consiliului raional (în continuare – CR) și dispozițiile președintelui raionului, actele organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
măsurile întreprinse de AAPL din raionul Hîncești în materie de management financiar nu au întrunit rigorile de legalitate și regularitate privind gestionarea fondurilor publice, astfel fiind admise unele abateri și nereguli. În acest sens, auditul public extern atestă un șir de slăbiciuni instituționale și o preocupare contraindicată a factorilor responsabili și decizionali din cadrul AAPL în anticiparea și diminuarea efectelor generatoare de nereguli și indisciplină în administrarea resurselor și fondurilor publice. De asemenea, o atitudine imprudentă și neeconomă au manifestat autoritățile locale în gestiunea patrimoniului administrat. În consecință, aceste disfuncționalități reprezintă cauzele neidentificării surselor locale pasibile pentru dezvoltarea teritoriului, administrația raionului mizînd cu precădere pe suportul bugetului de stat.
Sintetizînd constatările expuse în Raportul de audit, Plenul Curții de Conturi relevă:
 • în perioada supusă auditării, AAPL nu și-au propus obiective clar definite pentru promovarea principiilor de prudențialitate în gestionarea fondurilor publice, astfel instrumentele managementului financiar nu au folosit consolidării bazei financiare pentru dezvoltarea socioeconomică. Autoritățile publice locale nu au realizat măsuri sistemice în materie de identificare și evaluare a potențialului economic aferent formării la justa valoare a bazei de venituri bugetare. În acest sens, se atestă că proiecțiile fiscal-bugetare nu întrunesc plenitudinea și încrederea de rigoare, precum și nu asigură sustenabilitatea bugetelor UAT de toate nivelurile. Autoritatea financiară nu a manifestat exigențele de profil la fundamentarea propunerilor de buget, ca urmare fiind admise subevaluări la venituri estimate de audit în mărime de 5,2 mil.lei. Neaplicarea măsurilor de dezvoltare instituțională a sistemelor de control intern, precum și interacțiunea slabă dintre autoritățile de resort (financiare, economice, fiscale, statistice și cadastrale) nu au permis inventarierea și (re)evaluarea materiei impozabile, respectiv, mărimea taxelor și impozitelor necuantificate dar evaluate de audit, constituind minimul de 6,5 mil.lei, inclusiv provenite din: plățile pentru arenda terenurilor arabile și obiectivelor acvatice proprietate publică – 0,5 mil.lei, și plățile pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate – 1,0 mil.lei; veniturile neacumulate ca urmare a eșalonării neconforme a plăților din vînzarea terenurilor – 3,7 mil.lei; taxele locale – 0,9 mil.lei; impozitele din proprietate – 0,2 mil.lei; alte venituri – 0,2 mil.lei;
 • managementul cheltuielilor nu corespunde rigorilor, astfel fiind admise multiple abateri și nereguli care au diminuat eficiența alocațiilor bugetare, exprimate prin:
 • valorificarea neconformă a mijloacelor destinate investițiilor și reparațiilor capitale, nerespectarea legislației în vigoare, precum și controlul insuficient din partea AAPL privind acest domeniu au determinat:
- utilizarea neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 10,6 mil.lei;
- efectuarea unor cheltuieli ineficiente în sumă totală de 6,4 mil.lei;
- contabilizarea necorespunzătoare a lucrărilor executate în sumă totală de 24,9 mil.lei;
- inițierea lucrărilor de investiții și reparații capitale, în sumă totală de 34,3 mil.lei, în lipsa sursei de finanțare;
- nevalorificarea mijloacelor publice pentru cheltuieli capitale, în sumă totală de 14,2 mil.lei;
- admiterea în exploatare a unei instituții de învățămînt și a 10 construcții edificate și înregistrate în evidența contabilă, care nu au fost finalizate/predate/recepționate corespunzător;
 • neconformarea la cadrul de proceduri regulamentare și de transparență în procesul achizițiilor publice a condiționat iregularități ce țin de:
 • neelaborarea planurilor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii în sumă totală de 24,3 mil.lei;
 • nepublicarea în anunțul de intenție a achizițiilor de lucrări în sumă totală de 14,3 mil.lei;
 • divizarea achizițiilor de bunuri și lucrări în sumă totală de 0,6 mil.lei;
 • neprezentarea dărilor de seamă privind contractele de achiziție publică de valoare mică în sumă totală de 6,0 mil.lei;
 • nerespectarea prevederilor legale la executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii, ceea ce a condiționat efectuarea plăților neregulamentare la acest capitol în sumă de 2,0 mil.lei;
 • administrarea neregulamentară și ineficientă a mijloacelor bugetare pentru desfășurarea acțiunilor sportive pentru tineret în sumă totală de 0,4 mil.lei;
 • nerespectarea cadrului legal-normativ în domeniul asistenței sociale, ceea ce a generat plăți neregulamentare în sumă totală de 0,2 mil.lei;
 • activitatea necorespunzătoare a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I și nivelul II) în vederea asigurării regularității și legalității administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, nerespectarea prevederilor legislației în vigoare și lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public s-au soldat cu:
 • neînregistrarea primară masivă a imobilelor proprietate publică și a sectoarelor de teren de pe lîngă casele de locuit și a celor de grădini din cadrul a 10 UAT din raion;
 • neefectuarea/nefinalizarea delimitării terenurilor proprietate publică a UAT din domeniul public și cel privat la 33 UAT;
 • neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de 620,1 mil.lei și a terenurilor cu suprafața de 28,9 mii ha;
 • prezentarea neveridică Agenției Proprietății Publice a Raportului privind patrimoniul public aflat în administrarea AAPL, cu diminuarea valorii mijloacelor fixe din gestiunea a 11 entități în sumă totală de 38,3 mil.lei și majorarea la alte 8 entități cu 105,9 mil.lei;
 • neînregistrarea și necontabilizarea corespunzătoare de către 14 UAT a încăperilor cu suprafaţa totală de circa 2,9 mii m2 , în valoare de 3,5 mil.lei, transmise în gestiune instituțiilor medico-sanitare publice (în continuare – IMSP);
 • neexcluderea din evidența fondatorului (CR) a bunurilor casate pe toată perioada de activitate a IMSP fondate, în sumă totală de 21,4 mil lei;
 • neelaborarea principiilor de gestiune economică argumentată și a indicatorilor bazați pe rezultate, inclusiv de cost-eficiență în sectorul comunal, a generat:
 • neasigurarea evidenţei conforme a patrimoniului public în valoare de 19,1 mil.lei, transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale (în continuare – ÎM), și neexcluderea din evidența fondului locativ a imobilelor privatizate în valoare de 0,8 mil.lei;
 • transmiterea și gestiunea neregulamentară de către asociațiile obștești a sistemelor de aprovizionare cu apă și a fîntînilor arteziene în sumă totală de 21,5 mil.lei;
 • înregistrarea de către întreprinderile municipale a pierderilor în sumă totală de 1,0 mil.lei, ca urmare a activității operaționale ineficiente;
 • managementul financiar-contabil necorespunzător nu a asigurat în deplină măsură respectarea principiilor de bază ale organizării și ținerii evidenței contabile, precum și raportarea situațiilor financiare potrivit normelor stabilite, constatîndu-se înregistrări neconforme ale operațiunilor financiare, ca urmare fiind raportate eronat situațiile financiare și patrimoniale;
 • verificările asupra conformării cerințelor și recomandărilor expuse în Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale din raionul Hîncești pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.75 din 24.11.2011, relevă că managementul AAPL din raion nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, măsurile întreprinse au fost superficiale, ceea ce a contribuit la perpetuarea unui management financiar/operațional contraperformant, fapt atestat și în Raportul actual de audit, fiind remarcată prezența acelorași probleme.  
       Abaterile de la legalitate și regularitate atestate în administrarea de către AAPL a resurselor și fondurilor publice exprimă, în mare măsură, gradul redus de coordonare și supraveghere a implementării instrumentelor de control intern.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Hîncești pe anul 2014, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului raional Hîncești, președintelui raionului Hîncești, consiliilor locale și primarilor orașului Hîncești, și comunelor: Cărpineni, Lăpușna și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;
2.2. Președintelui raionului Hîncești, pentru călăuză, și se cere asumarea și implementarea în comun cu autoritățile de resort a unor măsuri punctuale pentru implementarea fără echivoc a Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
2.3. Consiliilor locale și primarilor satelor/comunelor: Bălceana, Bobeica, Boghiceni, Bozieni, Bujor, Buțeni, Caracui, Călmățui, Cățăleni, Cioara, Ciuciuleni, Cotul Morii, Crasnoarmeiscoe, Dancu, Drăgușenii Noi, Fundul Galbenei, Ivanovca, Leușeni, Logănești, Mereșeni, Mingir, Mirești, Negrea, Nemțeni, Obileni, Onești, Pașcani, Pervomaiscoe, Pogănești, Sărata Galbenă, Secăreni, Sofia, Stolniceni, Șipoteni, Voinescu; directorilor liceelor teoretice din or.Hîncești („M.Sadoveanu”; „M.Lomonosov”), satele/comunele Bobeica, Cărpineni, Cioara, Ciuciuleni, Crasnoarmeiscoe, Lăpușna, Leușeni, Mingir; directorilor gimnaziilor din Bălceana, Boghiceni, Bujor, Caracui, Cărpineni, Dancu, Drăgușenii Noi, Fundul Galbenei, Logănești, Mereșeni, Mirești, Negrea, Nemțeni, Obileni, Pervomaiscoe, Pogănești, Secăreni, Sofia, directorului școlii primare-grădinițe Sărata Mereșeni, pentru informare și luare de atitudine privind conformarea benevolă la recomandările auditului indicate în Raportul de audit, avînd în vedere prezența deficiențelor similare constatate în cadrul UAT supuse auditării;
2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine referitor la carențele ce țin de evaluarea materiei impozabile aferente formării veniturilor bugetare per ansamblu, inclusiv ale bugetelor locale, precum și ajustarea cadrului regulator privind evidența contabilă a patrimoniului public;
2.5. Ministerului Economiei, pentru documentare în sensul inițierii ajustării cadrului normativ aferent guvernării corporative privind relevanța stabilirii indicatorilor-cheie adiționali gestiunii economice în cadrul întreprinderilor municipale bazați pe criterii de cost-beneficiu, eficiență și profitabilitate;
2.6. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, și se recomandă dispunerea aplicării în practică a managementului informațional aferent evaluării obiectelor impozabile generatoare de impozite/taxe locale; se cere Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Hîncești: confruntarea indicilor din Sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind relevanța și plenitudinea materiei impozabile, și sporirea gradului conformării voluntare;
2.7. Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru informare, și se cere examinarea oportunității de instituire și implementare a modulului informațional care ar permite ținerea în format electronic a documentației cadastrului funciar și schimbul de informații privind tranzacțiile funciare între acesta și AAPL de nivelul I;
2.8. Cancelariei de Stat și Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
2.9. Guvernului, pentru autosesizare și relevanța:
- stabilirii principiilor, criteriilor și surselor necesare pentru reevaluarea oportună  a bunurilor imobile în scopuri fiscale;
- actualizării și realizării Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1528 din 29.12.2007, luînd în considerare prevederile Legii nr.296 din 21.12.2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor;
2.10. Președintelui Republicii Moldova și Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.11. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget și finanțe; administrație publică și dezvoltare regională, pentru informare.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit în UAT, instituțiile publice, IMSP și ÎM auditate, a fost: restabilită evidența analitică a patrimoniului transmis IMSP în sumă totală de 112034,3 mii lei; contabilizate regulamentar bunurile transmise în gestiune/concesiune IMSP, ÎM și altor agenți economici în sumă totală de 3881,7 mii lei; înregistrate mijloace fixe la subconturile corespunzătoare în sumă de 4065,0 mii lei; calculată și contabilizată plata pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor private în sumă de 124,0 mii lei; încasate restanțe la plățile eșalonate pentru vînzarea terenurilor publice în sumă totală de 308,5 mii lei;  înregistrată și contabilizată de către fondator valoarea capitalului statutar al ÎM fondate în sumă de 50,0 mii lei; exclus din evidența contabilă fondul locativ privatizat în sumă de 33,2 mii lei; încheiate contracte de arendă a terenurilor din rezerva UAT cu suprafața totală de 73,5 ha.
4. Dată fiind reiterarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor din precedentele misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.75 din 24.11.2011 „Privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale din raionul Hîncești pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public”.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1. ,2.2., 2.4.-2.9. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


 Serafim Urechean,
Preşedintele Curţii de Conturi

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.

Recomandari (43)

1. să-și asume și să asigure un cadru organizațional de conlucrare/interacțiune punctuală și rezultativă între subdiviziunile Consiliului raional, organele fiscale și cadastrale, alte părți implicate în subprocesul de evaluare/planificare bugetară, implementînd în acest sens modele analitice și proceduri tehnice aferente inventarierii potențialului economic și bazei impozabile, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

response:
Evaluarea planului la sursa 111/21 Impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat a fost efectuată în conformitate cu notele metodologice privind particularităţile cu privire la elaborarea şi prezentarea de către autorităţile publice locale a propunerilor la proiectul bugetului pentru anul 2014 şi estimărilor pentru anii 2015-2016, utilizând indicatorii prezentaţi de către IFS Hînceşti şi executarea efectivă conform rapoartelor din anii 2011-2013. Totodată, in conformitate cu prevederile art.art. 4 şi 5 din Legea 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, începînd cu 01 ianuarie 2015, conform modificărilor operate în legea menţionată şi impozitul pe venit din antreprenoriat se acumulează in bugetul de stat totodată au fost stabilite mărimea defalcărilor pe fiecare UAT de nivelul I şi II. UAT de nivelul I colaborează cu Secţia Arhitectură a CR Hînceşti şi ОСТ Hînceşti în scopul identificării obiectelor impunerii cu impozitul din proprietate, care nu au fost reflectate în evidentă.

2. în conlucrare cu AAPL de nivelul I și cu alte părți implicate în procesul de formare a bugetului, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate, pentru elaborarea proiecțiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale și nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT, precum și elaborarea proiectelor bugetelor UAT în conformitate cu competențele atribuite în mod legal.

response:
Inspectoratul fiscal Hînceşti la 13 noiembrie 2015 a petrecut seminar cu primarii, secretarii localităţilor pe problema vizată. In 21 primarii au fost organizate seminate cu contribuabilii, care practică activitatea de antreprenor, în cadrul cărora a fost aplicată modalitatea de legalizare a activităţii practicate, cuantumul impozitelor ce urmează a fi achitate la buget. Totodată, în 1 conformitate cu Ordinul MF cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, începând cu 01.01.2016, plata de arendă a terenurilor se calculează şi se reflectă în evidenţă în componenţa decontărilor cu reflectarea creanţelor neachitate în rapoartele financiare, astfel încît factorii de decizie şi organele de control intern In permanenţă monitorizează neadmiterea restanţelor la plata de arendă a terenurilor arabile şi a obiectelor acvatice, proprietate publică a UAT.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare pe toate categoriile de taxe/impozite etc.

3. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare pe toate categoriile de taxe/impozite etc.

4. să asigure instruirea metodologică și practică a personalului din AAPL de nivelul I implicat în procesele operaționale privind identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale, în corelare cu procedurile standardizate care se vor elabora și implementa la nivelul subdiviziunilor CR, în scopul planificării punctuale a veniturilor bugetare.

response:
- Inspectoratul fiscal Hâncești la 13 noiembrie 2015 a petrecut seminar cu primarii, secretarii localităților pe problema vizată. In 21 primarii au fost organizate seminare cu contribuabilii, care practică activitatea de antreprenor, în cadrul cărora a fost aplicată modalitatea de legalizare a activităţii practicate, cuantumul impozitelor ce urmează buget. Totodată, în 1 conformitate cu Ordinul MF cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, începând cu 01.01.2016, plata de arendă a terenurilor se calculează şi se reflectă în evidenţă în componenţa decontărilor cu reflectarea creanţelor neachitate în rapoartele financiare, astfel încît factorii de decizie şi organele de control intern în permanenţă monitorizează neadmiterea restanţelor la plata de arendă a terenurilor arabile şi a obiectelor acvatice, proprietate publică a UAT.

5. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite etc. formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul public național și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

5. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite etc. formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul public național și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

5. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite etc. formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul public național și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Primăria com. Cărpineni a implementat un mecanism de comunicare cu agenții economici prin scrisori recomandate (anul 2015, număr de ieșire 150 din 06.05.2015, anul 2016 număr de ieșire 456 ) de solicitare a informației cu privire la numărul de angajați și mărimea salariului prognozat pe anul următor de activitate. Concomitent cu aceste acțiuni este solicitată prin scrisoare si informația de la IPS Hîncesti in baza declarațiilor VEN12 si UNIF 07, care conform codului UAT Cărpineni indica venitul aferent subdiviziunilor contribuabililor din UAT administrata. Aceste măsuri au dus la îmbunătățirea prognozei planificării veniturilor. În acelasi context, mentionam ca la prognozarea veniturilor a impozitului pe bunuri imobiliare specialistul pentru reglementarea regimului funciar al Primariei com. Carpineni coordoneaza cu autoritatile fiscale si cadastrale raionale baza de impozitare indicată in fișa cadastrală a Primăriei Cărpineni (Anexa ). De menționat că personalul angajat a SCITL si contabilul sef au beneficiat de instruiri tematice pe parcursul anului 2015 in cadrul programului UNDP, proiectul PCDLI, care au urmarit consolidarea capacitatilor institutionale ale acestor servicii specialiazate ale UAT Carpineni (certificat nr.27653 și 27659). Pe parcursul anului 2015 au fost procurate programe software,,Cadastru +” necesare automatizarii evidentei cadastral-flscale si crearii bazei de date exhaustive a bunurilor imobile a UAT Carpineni pentru specialistul in reglementarea regimului funciar si angajatii SCITL (seria CD Ticket DA 4658692). In conformitate cu art.3 si art.4 alin (2) din Legea privind monitoringul bunurilor imobile nr.267 din 29.11.2012 prin dispozitia nr. 106 a fost creat grupul de lucru format din angajatii SCITL, inginer cadastru si viceprimar pentru identificarea constructiilor cu un grad de executare de 50 % si mai mult, ramase nefinalizare mai mult de 3 ani de la începutul lucrărilor de construcție pentru a fi supuse impozitării, conform art. 278 din Codul Fiscal.

5. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite etc. formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul public național și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
factorii de decizie din cadrul primăriilor oraşului, satelor, comunelor, au fost atenționați asupra respectării prevederilor cadrului legal privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor şi aducerea in concordanţă a contractelor de arendă în scopul recuperării veniturilor ratate. în cadrul elaborării proiectului bugetului pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2018 au fost atenţionaţi factorii de decizie asupra utilizării integrale a suprafeţelor funciare din gestiunea UAT de nivelul I, cu planificarea veridică a veniturilor din sursa menţionată, cu adoptarea Deciziilor Consiliilor locale de nivelul I pentru terenurile proprietate al UAT de nivelul I. Totodată a fost întocmita lista persoanelor fizice şi juridice, care au în folosință terenuri APL, fund expediate scrisori de pretenţii pentru achitarea benevolă a sumelor datorate. Concomitent a fost propusă persoanelor fizice şi juridice modalitatea de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente sau arendarea lor. În procesul elaborării bugetului raionului pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2018, în cadrul seminarelor de instruire, au fost aduse la cunoştinţă prevederile Titlul VÎI a Codului Fiscal cu privire la subiecţii impunerii, obiectele impunerii şi baza impozabila, cotele, modul de calcul şi de plată a taxelor locale. Conform prevederilor Legii privind administrarea publică locală, Legii privind finanţele publice locale şi Legii privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fi scale, ordonatorii principali de credite sunt responsabili de calcularea şi monitorizarea achitării impozitelor şi taxelor în bugetele locale.

6. să asigure respectarea actelor legal-normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat care să asigure consolidarea disciplinei financiar-bugetare și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

6. să asigure respectarea actelor legal-normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat care să asigure consolidarea disciplinei financiar-bugetare și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
În cadrul seminarelor organizate administratorii de bugete au fost atenționați asupra erorilor admise în rapoartele financiare, inclusiv la reflectarea sporurilor salariale şi plata premiilor. Respectiv, s-a cerut respectarea clasificaţiei bugetare la reflectarea plăţilor menționate, în baza dispoziţiilor şi deciziilor adoptate. Secţiile Rapoarte şi analiză şi Elaborarea şi administrarea bugetului din cadrul DGF monitorizează în permanenţă conformitatea achitării sporurilor salariale, administratorii de bugete fiind atenţionaţi asupra respectării legislaţiei referitor la stabilirea sporurilor salariale.

7. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la toate etapele de inițiere, executare și recepționare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

7. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la toate etapele de inițiere, executare și recepționare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
în conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale, Consiliile locale sunt responsabile de identificarea cheltuielilor capitale (obiectelor) cu finanțare prioritară. Nu sînt implementate procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la toate etapele de inițiere, executare și recepționare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

7. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la toate etapele de inițiere, executare și recepționare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

7. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la toate etapele de inițiere, executare și recepționare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
în conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale, Consiliile locale sunt responsabile de identificarea cheltuielilor capitale (obiectelor) cu finanțare prioritară. Nu sînt implementate procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la toate etapele de inițiere, executare și recepționare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

8. să întreprindă măsuri de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

8. să întreprindă măsuri de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
referitor la încheierea contractelor pentru achiziția lucrărilor de construcție si reparație capitala a obiectelor, in conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) din Legea nr. 96 - XVI din 13.04.2007 se precizează limitele alocațiilor pe ani care urmează a fi achitate. De asemenea pentru achiziția lucrărilor de construcție si reparație capitala a obiectelor se solicita garanție de buna executare a contractelor.

9. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

9. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

9. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
prin Dispozitia nr. 64 din 10.08.2015 „Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții in cadrul Primariei com. Carpineni, r. Hincesti”, au fost stipulate funcțiile și atribuțiile fiecarui membru al grupului de lucru. Pentru anul 2016 grupul de lucru pentru achiziții publice a întocmit plan pentru achiziții publice care a fost aprobat la ședința Consiliului Local din 19.02.2016 prin Decizianr.01/072016. De menționat ca prin Dispoziția nr. 108 a fost desemnata persoana responsabila pentru păstrarea dosarelor corespunzătoare a dosarelor achizițiilor publice.

9. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Au fost petrecute seminare în domeniul achizițiilor publice în cadrul cărora au fost aduse la cunoștință prevederile legale aferente domeniului dat.

10. de comun cu autoritățile de resort, să instituie proceduri de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor privind desfășurarea acțiunilor sportive pentru tineret.

response:
Administrarea mijloacelor bugetare pentru destaşurarea acţiunilor sportive şi pentru tineret se desfaşoară în conformitate cu legislaţia in vigoare, conform planului de acţiuni aprobat cu justificarea cheltuielilor prin documente confirmative m conformitate cu Legea Contabilităţii.

11. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal la acordarea indemnizațiilor și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

11. să implementeze proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal la acordarea indemnizațiilor și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

12. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Pe parcusul anilor 2015-2016 au fost înregistrate drepturi de proprietate asupra terenurilor publice cu о suprafața de 1712,6886 ha.

12. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

12. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

12. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării fondului funciar, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Preşedintele raionului (documentul din luna noiembrie 2015) a informat primăriile vizate despre necesitatea elaborării documentaţiei primară pentru iniţierea realizării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în teritoriul subordonat (pentru sectoarele publice din intravilan, loturile de pămînt de pe lîngă casă şi grădini). Din lipsa mijloacelor băneşti în bugetul de stat, preconizate pentru realizarea programului menţionat, lucrările de creare a cadastrului bunurilor imobile sunt suspendate la nivel de ţară, în măsura necesităţilor се apar, lucrările cadastrale de genul dat se desfăşoară în mod selectiv. Lucrările tehnice de delimitare a terenurilor proprietate publică a satelor şi comunelor în UAT Cărpineni, Ciuciuleni, Lăpuşna şi Sărata Galbenă şi de aprobare de către autorităţile publice locale a proiectelor de formare a terenurilor sunt finisate. Din ansamblu de acţiuni се ţin de Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică în entităţile teritorial-administrative înşiruite sunt în curs de realizare lucrările de înregistrare a bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile ţinut de ОСТ Hînceşti (Î.S. "Cadastru"); Primăriilor vizate li s-a recomandat (scrisoarea din noiembrie 2015) să înainteze Agenţiei Relaţii Funicare şi Cadastru demersurile privind UAT în planul de realizare a Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile cu anexarea documentaţiei primare elaborată Lucrările de delimitarea terenurilor proprietate publică a raionului Hînceşti sunt finalizate în or. Hînceşti, satele şi comunele Bălceana, Bobeica Boghiceni, Bozieni, Buţeni, Caracui,Carpineni, Ciuciuleni, Fîrlădeni, Fundul Galbenei, Lăpuşna, Logăneşti, Mingir, Negrea, Paşcani, Pervomaiscoe, Pogăneşti, Sârata-Galbenă, Secareni, Sofia, Stolniceni, Şipoteni şi Voinescu. Toate planurile geometrice ale bunurilor imobile ce constituie proprietatea publică a raionului Hînceşti, formate în procedure de delimitare a terenurilor proprietate publică in unităţile administrativ- teritoriale indicate, au fost aprobate de către Consiliul raional. Executorul lucrărilor (I.S. „Institutul de Propiectări pentru Organizarea Teritoriului") a predat ARFC, pe măsură cе erau pregătite, materialele cu privire la delimitarea terenurilor în UAT. de mai sus, care la rîndul lui, in modul stabilit, le-a prezentat Î.S. „Cadastru" pentru înregistrare de stat. In prezent, in Registrul bunurilor imobile sunt înregistrate, din contul mijloacelor băneşti a ARFC, toate sectoarele de terenuri formate, cu excepţia celor din satele Buţeni (14 sectoare de terenuri, cauza - neacceptarea de catre APL de nivelul I a variantei de delimitare a terenului aferent clădirei IMSP "Centrul de Sănătate Hînceşti"), Boghiceni, Pervomaiscoe şi comuna Secăreni (4, 5 şi, respectiv, 9 sectoare de terenuri, cauza - in aceste trei u.a.t. lucrările cadastrale sunt la etapa recepţionării lor de catre ОСТ Hînceşti, după care vor urma acţiunile de înregistrare in RBI). Primăriile menţionate au realizat aceeaşi procedură pentru înregistrarea terenurilor proprietate publică a oraşului, satelor şi comunelor din sursele bugetului de stat; S-a mtocmit Lista (Registrul) terenurilor proprietate publică a Raionului Hâncești in satele/comunele în care nu s-a realizat Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică, consultînd serviciile publice din subordinea preşedintelui raionului şi s-a recomandat elaborarea aceluiași document, pentru terenurilor proprietate publică a satului/comunei, Primăriilor in care nu s-a realizat Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică (documentul din luna noiembrie 2015)

13. să asigure revizuirea statutelor ÎM cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

13. să asigure revizuirea statutelor ÎM cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

14. de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să întreprindă măsuri de rigoare pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a ÎM și încetățenirea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, în scopul satisfacerii populației cu servicii de calitate.

14. de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să întreprindă măsuri de rigoare pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a ÎM și încetățenirea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, în scopul satisfacerii populației cu servicii de calitate.

response:
Au fost elaborate planuri cu indicatori economico- financiari pentru I.M „Carpineni Servicii”, care au fost aprobate prin Decizia Consiliului Local nr.8/18 din 01.10.2016. De menționat ca in ședința Consiliul Comunal Carpineni prin Decizia nr.02/08 si Decizia 02/09 din 15.04.2015 au fost reziliate contractele de concesiune pentru sistemele de aprovizionare cu apa cu Asociatia Obsteasca a Consumatorilor de Apa „Gagarin” §i au fost transmise catre Consiliul Comunal Carpineni doua sisteme de aprovizionare cu apa potabila care conform contractelor de concesiune erau gestionate economic de catre AO astfel excluzând factorii care stimuleaza si genereaza „zone cenusii” in activitatea de antreprenoriat. Prin Decizia nr.05/20 din 07.12.2015a Consiliului Comunal Carpineni sistemele de alimentare cu apa potabila au fost transmise prin delegare a gestiunii economice Î.M „Carpineni Servicii”, transmiterea bunurilor a fost documentata prin procesul verbal de predare- primire catre Î.M. In același context în urma delegarii serviciilor catre un singur operator s-a reusit diminuarea cheltuielelor operationale cu 170000 lei anual. Pentru diminuarea pierderilor inregistrate de I.M in conformitate cu „metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa, de canalizare §i epurare a apelor uzate” aprobata prin Hotarirea ANRE nr. 741 din 18.12.2014 in sedinta Consiliului Local Carpineni prin Decizia nr. 05/13 din 07.12.2015 a fost ajustat tariful la apa potabila. Pe parcursul anului 2015 a fost reziliat contractul de concesiune nr. 1 a platformei comunale si a utilajului aferent salubrizarii localitatii in valoare de 3593,2 mii lei si prin Decizia nr. 02/12 din 15.04.2015 au fost transmise I.M „Carpineni Servicii”.

14. de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să întreprindă măsuri de rigoare pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a ÎM și încetățenirea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, în scopul satisfacerii populației cu servicii de calitate.

response:
Au fost atenţionaţi factorii de decizie responsabili de administrarea întreprinderilor fondate să asigure prezentarea veridică la APP a Raportului privind patrimoniul public aflat în administrarea acestora. Să analizeze anual situația financiară, să prezinte fondatorului rapoarte anuale, statele de personal, etc. S-a recomandat contabililor şefi să conformeze evidenţa contabilă la prevederile normative şi legislative, cu înlăturarea tuturor lacunelor. Au fost înştiinţaţi factorii de decizie despre obligaţia respectării prevederilor actelor normative la transmiterea în locaţiune a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare şi a sondelor arteziene unor asociaţii ale consumatorilor de apă, care nu sînt persoane juridice cu drept de a practica activitatea de întreprinzător. De asemenea, factorii de decizie au fost atenționați în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare pentru asigurarea veridicităţii ţinerii evidenţei contabile şi calcularea corectă a uzurii în baza documentelor normative.

15. să efectueze inventarierea patrimoniului public transmis în comodat, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestuia atît la fondator, cît și la IMSP, înregistrarea conformă a acestuia în Registrul bunurilor imobile, cu asigurarea monitorizării eficiente continue a situațiilor patrimoniale.

15. să efectueze inventarierea patrimoniului public transmis în comodat, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestuia atît la fondator, cît și la IMSP, înregistrarea conformă a acestuia în Registrul bunurilor imobile, cu asigurarea monitorizării eficiente continue a situațiilor patrimoniale.

15. să efectueze inventarierea patrimoniului public transmis în comodat, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestuia atît la fondator, cît și la IMSP, înregistrarea conformă a acestuia în Registrul bunurilor imobile, cu asigurarea monitorizării eficiente continue a situațiilor patrimoniale.

response:
A fost recomandat factorilor de decizie să întreprindă măsuri pentru asigurarea veridicităţii ţinerii evidenţei bunurilor transmise IMSP. S-a propus totodată să fie lichidate deficienţele menţionate în raportul de audit.

16. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea și aprobarea unor mecanisme clare și măsuri de administrare a blocurilor de locuit, care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

16. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea și aprobarea unor mecanisme clare și măsuri de administrare a blocurilor de locuit, care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

17. să asigure monitorizarea metodologică și activitatea de control asupra conformității ținerii evidenței contabile și veridicității rapoartelor financiare și patrimoniale ale AAPL de nivelul I și nivelul II și instituțiilor de învățămînt.

response:
DGF acordă suportul necesar AAPL de nivelul I și nivelul II și instituțiilor de învățământ referitor la corectitudinea calcularii uzurii mijloacelor fixe, inclusiv pentru unele obiecte cu depăşire a 100% din valoarea acestora. A fost verificata de catre DGF regularitatea reflectării în evidenţa contabilă a bunurilor din componenţa OMVSD, iar neconformităţile identificate în cadrul instituţiilor şi primăriilor vizate au fost lichidate.

18. să asigure responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Cu referinta la stabilirea incorecta a termenului de functionare utila a mijloacelor fixe, la clasificarea incorecta a mijloacelor fixe pe subconturi contabile si calcularea incorecta a uzurii mijloacelor fixe, serviciul de contabilitate a primariei com. Carpineni a corectat erorile depistate si a intreprins masurile necesare pentru neadmiterea pe viitor incalcarilor stabilite de auditorii CCRM.

18. să asigure responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18. să asigure responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

18. să asigure responsabilizarea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Au, fost acordate consultări şi înaintate recomandări de către DGF referitor la corectitudinea stabilirii termenului de funcționare utilă a mijloacelor fixe şi neconformitățile la instituțiile şi primăriile vizate au fost lichidate.

Cerinte (12)

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Scris. nr.02/v24 din 30.01.2017 - au fost intreprinse masuri.

RO_3813_Prim Hincesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
nr.463 din 18.11.2016: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3610_Carpineni.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

response:
Consiliul Raional Hînceşti, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public in cadrul APL din raionul Hînceşti pe anul 2014 şi in conformitate cu decizia nr. 05/02 din 22.10.2015, a fost aprobat Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor oferite de audit.

RO_3445_PR Hincesti.pdf
RO_3446_Plan de masuri.pdf

2.2. pentru călăuză, și se cere asumarea și implementarea în comun cu autoritățile de resort a unor măsuri punctuale pentru implementarea fără echivoc a Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

response:
Conform deciziei nr. 05/02 din 22.10.2015, în scopul realizării Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subdiviziunilor CR, Inspectoratului Fiscal ре r-nul Hînceşti (dl Loghin A), şefului oticului teritorial ÎS "Cadastru" Hînceşti (dl Alexa N) au luat atitudine de rezultatele auditului efectuat, de carenţele constatate, pentru asigurarea unui cadru organizational de conlucrare rezultativă în procesul de evaluare/planificare bugetară, implementând în acest sens modele analitice şi proceduri tehnice aferente inventarierii potenţialului economic şi bazei impozabile ale raionului, să întreprindă măsuri pentru gestionarea conformă a fondurilor pub lice, lichidarea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor oferite de audit.

2.4. pentru informare și luare de atitudine referitor la carențele ce țin de evaluarea materiei impozabile aferente formării veniturilor bugetare per ansamblu, inclusiv ale bugetelor locale, precum și ajustarea cadrului regulator privind evidența contabilă a patrimoniului public;

response:
MF a comunicat că, începînd cu 1 ianuarie 2015, în toate unitățile administrativ-teritoriale este implementat noul sistem de formare a bugetelor locale, instituit prin modificările operate la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale şi Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, prin Legea nr.267 din 1 noiembrie 2013, elucidând, cu lux de amănunte, principalele particularități ale noului sistem de formare a bugetelor locale sunt De asemenea, a descris avantajele şi oportunităţile noului sistem. Totodată, s-a menționat că noul sistem are menirea de a stimula colectarea veniturilor proprii ale administraţiilor locale prin mecanismele stabilite. Cu referire la ajustarea cadrului regulator privind evidenţa contabilă a patrimoniului public, se comunică faptul că, conform prevederilor art. 11, alin. (2) al Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţîi publice, în evidenţa contabilă a persoanelor juridice în a căror gestiune se află bunuri ale domeniului public, evidenţa contabilă a acestor bunuri se ţine distinct, potrivit normelor aprobate de Ministerul Finanţelor. Respectiv, se menţionează că, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 şi Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă in contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010 prevedeau reflectarea în evidenţa contabilă a proprietăţii instituţiilor publice. Ulterior, Instrucţiunile menţionate supra au fost abrogate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile m sistemul. bugetar şi a normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar” cu modifîcările şi completările ulterioare, care a fost pus în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2016, şi care conţine prevederile din Instrucţiunile abrogate.

RO_3450_Min Fin.pdf

2.5. pentru documentare în sensul inițierii ajustării cadrului normativ aferent guvernării corporative privind relevanța stabilirii indicatorilor-cheie adiționali gestiunii economice în cadrul întreprinderilor municipale bazați pe criterii de cost-beneficiu, eficiență și profitabilitate;

response:
Privind relevanţa stabilirii indicatorilor-cheie adiţionali gestiunii economice in cadrul întreprinderilor municipale bazaţi ре criterii de cost-beneficiu, eficienţă şi profitabilitate, se menţionează că, Ministerul Economiei a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 943 din 1 august 2016) in care sunt stabilite condiţii juridice, organizatorice şi economice de înfiinţare, funcţionare şi încetare a activităţii întreprinderilor de stat şi municipale. De asemenea, acest proiect a avut ca scop actualizarea şi uniformizarea politicilor publice de administrare a întreprinderilor de stat şi a întreprinderilor municipale la normele generale de guvernare corporativă, determinarea şi delimitarea clară a atribuţiilor fondatorului, consiliului de administraţie şi ale administratorului. Totodată, în scopul eficientizării administrării proprietăţii publice, Ministerul Economiei a elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat (în redacţie nouă), prin care se propune aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului/unităţilor administrativ-teritoriale în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat, a regulamentelor organelor de conducere ale societăţilor ре acţiuni, precum şi a Contractului-model de management pentru administratorii societăţilor ре actiuni. Prin actul normativ prenotat se propune stabilirea criteriilor de selectare a membrilor consiliilor societăţilor comerciale cu capital public-privat, a comisiei de cenzori şi a reprezentantului statului/unităţii administrativ-teritoriale, criteriilor de apreciere a exercitarii atribuţiilor lor, răspunderii pentru prejudiciile rezultate din deciziile adoptate de ei, modul de stabilire a cuantumului remunerării lunare şi recompenselor anuale în dependents de rezultatele economico-fmanciare anuale ale societatii cu specificarea cazurilor de anulare a acestora, precum şi stabilirea criteriilor de apreciere a exercitării atribuţiilor încredinţate reprezentantului statului/unităţii administrativ-teritoriale. Proiectul hotărârii de Guvern a fost transmis autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale spre examinare şi aviz. Totodată, întru eliminarea neconformităţilor identificate de Curtea de Conturi, se informeaza că, Agenţia Proprietăţii Publice a solicitat Consiliului raional Hînceşti prezentarea informaţiei suplimentare privind patrimoniul public gestionat de întreprinderile municipale, la care s-a facut referinţă în hotărîre şi care nu au fost incluse în darea de seamă privind patrimoniul public, conform situaţiei de la 01.01.2016.

RO_3449_MinEc.pdf

2.6. pentru informare, și se recomandă dispunerea aplicării în practică a managementului informațional aferent evaluării obiectelor impozabile generatoare de impozite/taxe locale;

response:
au fost întreprinse următoarele măsuri: 1.) La 13 noiembrie 2015 și, respectiv, 19 noiembrie 2015 a fost organizat seminar cu tematica "Corectitudinea aplicării taxelor locale şi impozitelor pe proprietate de către autorităţile publice locale", la care au asistat primarii din 26 primarii și, respectiv, secretarii primăriilor din 30 primarii. 2.) De asemenea, pe parcursul anului 2015 a fost verificată legalitatea deciziilor adoptate pentru stabilirea taxelor locale la toate primăriile din raion. La 5 din ele au fost depistate unele abateri, primarii fiind atenționați asupra acestor fapte. Ulterior abaterile au fost înlăturate. 3.) În cadrul a 21 primarii ale raionului pe parcursul anului au fost organizate seminare cu contribuabilii care practică activitate de antreprenoriat, in cadrul cărora a fost explicată modalitatea de legalizare a activităţii practicate, cuantumul impozitelor ce urmează a fi calculate şi achitate la buget şi oportunităţile conformării benevole la obligaţiunile fiscale. 4.) Au fost aprobate şi executate 39 de planuri de lucru în comun cu SCITL din fiecare primărie a raionului. Conform articolului 292 aliniatul 2, cotele taxelor locale se stabilesc de către autoritatea administraţiei publice locale.

2.6. confruntarea indicilor din Sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind relevanța și plenitudinea materiei impozabile, și sporirea gradului conformării voluntare;

response:
au fost întreprinse următoarele măsuri: 1.) La 13 noiembrie 2015 și, respectiv, 19 noiembrie 2015 a fost organizat seminar cu tematica "Corectitudinea aplicării taxelor locale şi impozitelor pe proprietate de către autorităţile publice locale", la care au asistat primarii din 26 primarii și, respectiv, secretarii primăriilor din 30 primarii. 2.) De asemenea, pe parcursul anului 2015 a fost verificată legalitatea deciziilor adoptate pentru stabilirea taxelor locale la toate primăriile din raion. La 5 din ele au fost depistate unele abateri, primarii fiind atenționați asupra acestor fapte. Ulterior abaterile au fost înlăturate. 3.) În cadrul a 21 primarii ale raionului pe parcursul anului au fost organizate seminare cu contribuabilii care practică activitate de antreprenoriat, in cadrul cărora a fost explicată modalitatea de legalizare a activităţii practicate, cuantumul impozitelor ce urmează a fi calculate şi achitate la buget şi oportunităţile conformării benevole la obligaţiunile fiscale. 4.) Au fost aprobate şi executate 39 de planuri de lucru în comun cu SCITL din fiecare primărie a raionului. Conform articolului 292 aliniatul 2, cotele taxelor locale se stabilesc de către autoritatea administraţiei publice locale.

RO_3448_IFS Hincesti.pdf

2.7. pentru informare, și se cere examinarea oportunității de instituire și implementare a modulului informațional care ar permite ținerea în format electronic a documentației cadastrului funciar și schimbul de informații privind tranzacțiile funciare între acesta și AAPL de nivelul I;

2.8. se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

response:
a fost asigurat controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din raionul Hînceşti în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate in Raportul de audit.

RO_3451_Cancelaria de stat.pdf

2.9. pentru autosesizare și relevanța: - stabilirii principiilor, criteriilor și surselor necesare pentru reevaluarea oportună a bunurilor imobile în scopuri fiscale; - actualizării și realizării Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1528 din 29.12.2007, luînd în considerare prevederile Legii nr.296 din 21.12.2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor;

response:
Scris. MinFin nr. 05-02/1/11 din 15.09.2016: se comunică faptul că, prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, s-a acordat dreptul autorităţilor administraţiei publice locale de a finanţa din contul bugetului local, sau alte surse, procesul de evaluare sau reevaluare a bunurilor imobile din unitatea administrativ-teritorială administrată. Concomitent, proiectul obiectivelor politicii fiscale pentru anii 2017-2019 prevede revizuirea mecanismului de impozitare şi evaluare a bunurilor imobiliare, pentru a asigura о concordanţă între sistemul național şi cele mai bune practici regionale şi internaţionale, dar şi pentru a asigura о finanţare efectivă pentru nivelele descentralizate ale Guvernului, prin identificarea resurselor financiare suplimentare necesare bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea programelor bugetare existente de cheltuieli (sociale, infrastructură etc.) Astfel, Ministerul Finanţelor, de comun cu experţii în domeniu realizează un studiu complex privind stabilirea unui mecanism eficient de impozitare şi evaluare/reevaluare a bunurilor imobiliare. Concomitent, urmare a examinării materialelor privind încasările realizate din aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare s-a constatat că APL-urile nu explorează pe deplin dreptul acordat de Codul fiscal nr.H63-XIII din 24.04.1997 în partea ce ţine de stabilirea cotei exacte a impozitului din diapazonul oferit, preferând să stabilească cota minimă prevăzută de Codul fiscal. Astfel, se consideră oportun ca APL-urile să utilizeze acest drept în acumularea resurselor financiare necesare.