Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.27 din 17 iulie 2015 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2014

Numar 207-210 din data de 2015-07-17 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 2

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului muncii, protecției sociale și familiei dl Gheorghe Țurcanu, coordonatorului Proiectului dna Angela Chirilov, precum și a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2014.
Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
Guvernul Republicii Moldova, în vederea realizării reformelor planificate în domeniul asistenței sociale, a încheiat cu Agenția Internațională pentru Dezvoltare Acordul de finanțare, ratificat prin Legea nr.174 din 28.07.20112. În acest context, în anul 2011, Asociația Internațională pentru Dezvoltare a oferit un sprijin financiar în valoare echivalentă cu 22,9 mil. Drepturi Speciale de Tragere, sau de 37,0 mil. dolari SUA, prin intermediul unui credit finanțat în cadrul Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, implementat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Proiectul vizat urmează a fi implementat în perioada anilor 2011-2016 și constă din 2 Componente intercorelate, legate inerent prin definirea cadrului de rezultate. În particular, îmbunătățirile tehnice şi sistemice sprijinite în cadrul Componentei II (care prevede finanțarea investiților în consolidarea instituțională a sistemului de protecție socială) contribuie la obținerea rezultatelor, care declanșează debursările din cadrul Componentei I (destinată cofinanțării unei părți a Programelor de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului).
În anul 2014, din contul creditului, au fost debursate mijloace financiare în sumă totală de 0,79 mil.dolari SUA, destinate realizării obiectivelor prestabilite de Proiect pentru Componenta II, însă cheltuielile efective au constituit suma de 0,87 mil.dolari SUA, datorită existenței soldului în valoare de 0,1 mil.dolari SUA la începutul anului de gestiune.

Rezultatele evaluării funcționalității controalelor interne și verificării operațiunilor financiare prezentate în rapoartele financiare denotă corectitudinea reflectării în evidența contabilă a mijloacelor debursate și valorificate în cadrul Proiectului. Totodată, activitățile desfășurate relevă că toate operațiunile economice sînt înregistrate în perioadele corespunzătoare și incluse la subcomponenta aferentă Raportului financiar interimar.
Rezumîndu-se constatările și concluziile menționate în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre, se conchide sistemul de management financiar și control implementat la realizarea Proiectului asigură veridicitatea situațiilor financiare reflectate în anul 2014, iar rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, prezintă o imagine fidelă la situația din 31.12.2014.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2014, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit anexat se remit:
2.1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru implementarea recomandărilor;
2.2. Oficiului Băncii Mondiale din Moldova, pentru informare;
2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare;
2.4. Comisiei permanente protecție socială, sănătate şi familie a Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare.
3. Prin prezenta Hotărîre, se exclude din regim de monitorizare precedenta Hotărîre a Curții de Conturi nr.32 din 27 iunie 2014 privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2013, fiind atestată implementarea parțială a recomandărilor și, respectiv, reiterarea acestora în Raportul de audit anexat.
4. Despre executarea subpct.2.1. al prezentei Hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi.


Serafim URECHEAN,
                                                                                                                           Președintele Curții de Conturi

1  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.
2 Legea nr.174 din 28.07.2011 ,,Privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”.

Recomandari (2)

1. Să urgenteze automatizarea evidenței contabile, care ar permite aplicarea procedurilor de evidență analitică pentru totalizarea datelor financiare și elaborarea automatizată a rapoartelor financiare.

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 01-2937 din 09.02.2016: Incepînd cu 01 ianuarie 2016, în sistemul bugetar este aplicată noua clasificaţie bugetară, aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015, şi Planul nou de conturi contabile, precum şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministrului finanţelor nr.216 din 28.12.2015. In contextul celor expuse, actualmente, Ministerul este în proces de conlucrare cu ÎS "Fintehinform" privind încheierea contractului pentru acordarea suportului întru aplicarea modificărilor şi ajustarea modulului "IC contabilitate" la clasificaţia nouă bugetară, Planul nou de conturi (IBAN) şi, respectiv, va efectua instruirea personalului.

RO_3021_MMPSF nr..pdf

2. Să evalueze și să monitorizeze realizarea Proiectului, prin estimarea și identificarea continuă a riscurilor caracteristice componentelor și etapelor de implementare.

response:
Se menţionează, că Recomandarea dată se regăseşte în Raportul anual 2014 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public (Hot. CC nr.35 din 25.09.2015). Aceasta va fi realizată prin elaborarea şi aprobarea Registrului riscurilor în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (monitorizat ulterior de Serviciul audit intern), măsură ce a fost înaintată (de rind cu alte acţiuni) Ministerului Finanţelor pentru a fi inclusă în Planul de acţiuni privind implementarea Raportului

RO_3021_MMPSF nr..pdf

Cerinte (1)

2.1.Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit;

response:
Recomandările din Raportul de audit nu sînt executate în totalitate.