Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 26 din 16 iulie 2015 cu privire la Raportul auditului mediului privind protecția fondului ariilor naturale protejate de stat

Numar 241-246 din data de 2015-07-16 Nr. cerinte: 7 Nr. recomandari: 16

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului în exercițiu al mediului, dl Lazăr Chirică, directorului Institutului de Ecologie și Geografie, dl Petru Cuza, directorului general adjunct al Agenției ,,Moldsilva”, dl Fiodor Botnari, vicedirectorului Î.S. ,,Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, dl Vasile Manolachi, șefului Direcției inspectarea florei și faunei a Inspectoratului Ecologic de Stat, dl Daniel Zugravu, șefului Direcției relații funciare și protecția solului a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, dl Alexei Negrescu, directorului Î.M. ,,Parcul dendrologic din Chișinău”, dl Ion Uzun, directorului Î.M. ,,Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, dl Eliferii Haruța, directorului Î.S. ,,Rezervația naturală Codrii”, dl Vitalie Gogu, precum și a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului mediului privind protecția fondului ariilor naturale protejate de stat.
Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curţii de Conturi pe anul 20152.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit aplicate în baza Hotărîrii Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.20133, precum şi cu Liniile Directoare ale auditului de mediu puse în aplicare prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.7 din 10.03.20144. În vederea susţinerii opiniilor, constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor specifice auditului mediului.
Obiectivul general al auditului a constat în determinarea faptului dacă politicile naționale existente în domeniul ariilor naturale protejate sînt racordate la cadrul normativ internațional în domeniu la care Republica Moldova este parte, iar autoritățile implicate dispun de instrumente eficace pentru realizarea obiectivelor stabilite.
Auditul a fost efectuat la Ministerul Mediului, Agenția „Moldsilva”, alte autorități, fiind colectate probe, precum și solicitate informații și de la alte entități implicate.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
utilizarea durabilă a componentelor naturii și păstrarea nealterată a biodiversității, cu menținerea echilibrului natural reprezintă un obiectiv primordial al politicii de mediu a Republicii Moldova. Politica statului la acest capitol stabilește exploatarea ecosistemelor într-o manieră durabilă, în baza unor principii nonpoluante și de conservare.
Întrucît Republica Moldova deține resurse naturale importante, asigurarea protecției acestora, prin elaborarea și implementarea mecanismelor și instrumentelor aferente unui management durabil, devine o sarcină stringentă.
În contextul în care pierderea biodiversității subminează realizările în domeniul dezvoltării şi afectează patrimoniul natural, ariile protejate au menirea să asigure conservarea și păstrarea tuturor elementelor naturale reprezentative și rare.
În acest sens, autoritățile responsabile au elaborat și adoptat politici privind crearea și funcționarea fondului ariilor naturale protejate de stat, mecanismul și modul de conservare a acestor zone importante. În vederea aplicării bunelor practici internaționale, Republica Moldova a devenit parte la numeroase convenții internaționale și a încheiat acorduri bilaterale și multilaterale care creează premise pentru cooperare în diverse domenii și permite racordarea politicilor de domeniu la valorile și standardele internaționale.
Constatările auditului remarcă unele deficiențe ale cadrului juridic național în domeniu, precum și ineficiența sistemului instituțional privind realizarea activităților caracteristice conservării și protecției ariilor naturale protejate. În acest context se menționează următoarele:
  • pentru a asigura administrarea durabilă a ariilor naturale protejate, este necesar ca politicile în domeniu să fie revizuite, actualizate și racordate la cadrul internațional relevant conservării biodiversității;
  • urmare a lipsei reglementărilor exhaustive privind funcțiile autorităților implicate în managementul ariilor naturale protejate, nu sînt realizate conform obiectivele specifice acestor arii;
  • nedispunerea de către autoritățile implicate a planurilor de management privind ariile protejate, nu asigură buna guvernare a acestor zone, prin consolidarea eforturilor autorităților responsabile și sporirea gradului de conștientizare a societății, cu implicarea acesteia în procesele decizionale;
  • integritatea patrimoniului natural nu este asigurată deoarece delimitarea și înregistrarea terenurilor aferente ariilor naturale protejate nu au fost efectuate de către responsabili, iar necesarul de resurse financiare în aceste scopuri nu a fost evaluat.
Dificultățile nominalizate afectează conservarea și păstrarea patrimoniului natural pentru generațiile viitoare, iar în unele cazuri degradarea și neasigurarea integrității ariilor naturale protejate poate cauza dispariția definitivă a acestora. Astfel, auditul a evidențiat:
  • nu este creată structura administrativă pentru Parcul Național „Orhei” (33,8 mii ha), ceea ce nu asigură regimul de protecție instituit și realizarea angajamentelor asumate prin ratificarea Convenției privind diversitatea biologică;
  • în condițiile lipsei unor măsuri speciale de management ale autorității publice locale (s. Trinca, r-nul Edineț), nu se asigură conservarea elementelor naturale reprezentative și rare specifice monumentului naturii geologic și paleontologic ,,Defileul Trinca”. Continuarea extragerii zăcămintelor minerale din cadrul ariei protejate implică efecte distructive asupra mediului, precum și pierderea caracteristicilor de unicat ale monumentului;
  • neîntreprinderea, de către autoritățile publice locale (s. Criva, r-nul Briceni), a măsurilor necesare de marcare în teren a hotarelor zonei de protecție, poate avea efecte negative asupra monumentului naturii geologic și paleontologic peștera carstică „Emil Racoviță”, cauzate de influența factorului uman;
  • cadrul legislativ și normativ nu determină expres responsabilitatea autorităților publice de specialitate privind crearea Cadastrului de stat al obiectelor și complexelor din fondul ariilor naturale protejate;
  • în contextul nedelimitării și neînregistrării corespunzătoare a terenurilor aferente complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, nu este asigurată integritatea ariilor naturale protejate. Astfel, patrimoniul public aferent grădinii dendrologice din mun. Chișinău este obiect al litigiului, iar în zona de protecție a acestei arii protejate nt constatate unele construcții precum și admise unele lucrări de construcție nelegate de destinația grădinii dendrologice.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului mediului privind protecția fondului ariilor naturale protejate de stat, care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:
2.1. Ministerului Mediului, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;
2.2. Agenției ,,Moldsilva”, pentru luare de atitudine referitor la rezultatele auditului și implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;
2.3. Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru informare și luare de atitudine în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;
2.4. Academiei de Științe a Moldovei, pentru informare și întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;
2.5. Consiliului mun.Chișinău, consiliilor locale din cadrul Primăriei s.Trinca, r-nul Edineț și Primăriei s.Criva, r-nul Briceni, pentru informare și examinarea problemelor constatate de audit în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit, orientate spre asigurarea legală a conservării și protecţiei ariilor naturale protejate;
2.6. Consiliului raional Edineț, pentru (re)verificarea și (re)evaluarea materiei impozabile provenite din activitatea de extragere a resurselor naturale, aferente formării bugetelor locale;
2.7. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru documentare și realizarea controlului legalității activităților economice de fabricare a varului, prin dispunerea posturilor fiscale în materie de identificare a bazei impozabile și reevaluare a impozitelor și taxelor provenite din activitățile desfășurate în zona monumentului naturii geologic și paleontologic ,,Defileul Trinca”;
2.8. Camerei de Licențiere, pentru informare și autosesizare privind evaluarea respectării condițiilor de licenţiere, necesare la practicarea activităţilor de întreprinzător, care implică extragerea și utilizarea zăcămintelor minerale din zona monumentului naturii geologic și paleontologic ,,Defileul Trinca”, pentru excluderea prejudicierii mediului înconjurător;
2.9. Ministerului Educaţiei, pentru informare, și se propune, la elaborarea obiectivelor învăţămîntului privind cultivarea responsabilităţii faţă de mediul înconjurător şi formarea conştiinţei ecologice, să ţină cont de problemele identificate în Raportul de audit, cu stabilirea și realizarea acțiunilor educaţionale măsurabile şi rezultative;
2.10. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine privind sistemul instituțional ineficient în domeniul ariilor naturale protejate ce nu asigură pe deplin conservarea, păstrarea și integritatea acestora;
2.11. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare;
2.12. Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare;
2.13. Comisiei parlamentare permanente administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, pentru luare de atitudine şi realizarea unui control parlamentar privind activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea aplicării legislaţiei în domeniul protecției mediului și asigurării protecției monumentului naturii geologic și paleontologic ,,Defileul Trinca”.
3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.7. din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

Tudor ȘOITU,
                                                                                                                       Vicepreședintele Curții de Conturi

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 08.12.2014 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015”.
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 ,,Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”.
4 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.7 din 10.03.2014 ,,Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000 - 9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (16)

1. Ministerul Mediului, de comun cu Academia de Științe a Moldovei: Să desfășoare analize și evaluări ale fiecărei arii protejate, pentru stabilirea și calificarea acestora ca arii protejate, care ar servi temei pentru noile norme legale ce urmează a fi racordate la definițiile stabilite de Uniunea Internațională de Conservare a Ariilor Protejate.

response:
1) Ministerul Mediului, de comun cu Institutul de Ecologie şi Geografie din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a întreprins măsurile de rigoare pentru elaborarea fişei cadastrale pentru fiecare obiect şi categorie de arie naturală protejată de stat. Datele din informaţia cadastrală al obiectelor şi complexelor ariilor naturale protejate este prezentata pe CD-RW. 2) În scopul soluţionării problemelor privind racordarea obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate la categoriile Uniunii Internaţionale de Conservare a Ariilor Protejate (IUCN) şi perfectarea cadrului legislativ şi instituţional în domeniu, Republica Moldova a obţinut suport esenţial din partea Fondului Global de Mediu (GEF) şi PNUD Moldova prin implementarea proiectului: „Fortificarea Capacităţilor Instituţionale şi Eficacităţii Managementului Sistemului de Arii Protejate din Moldova”, realizat în perioada a. 2009-2013. În cadrul proiectului au fost propuse recomandări cu privire la statutul şi categoriilor noi pentru fiecare arie protejată, conform IUCN, date care vor fi incorporate în prevederile proiectului variantei noi a Legii privind fondul ariilor natural protejate de stat. 3) Dezvoltarea reţelei de arii protejate noi, prin crearea parcurilor naţionale şi rezervaţiilor biosferei, este un obiectiv prevăzut în documentele de politici: Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, Strategia de Mediu pentru anii 2016-2018 şi Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020. Astfel, Ministerul Mediului în comun cu Agenţia „Moldsilva” , Academia de Ştiinţe a Moldovei ş.a. instituţii urmează să creeze, pînă în anul 2018, parcul naţional „Nistrul inferior” şi rezervaţia biosferei „Prutul de Jos”. În scopul legiferării mecanismului de creare a primei Rezervaţii a biosferei „Prutul de Jos”, Ministerul Mediului a elaborat şi remis la avizare instituţiilor de resort (scr. nr.04-07/1672 din 05.08.2016) proiectele actelor normative: Hotărârea Parlamentului privind fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos” şi legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538–XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.

2. Ministerului Mediului:La elaborarea noii Legi privind fondul ariilor naturale protejate de stat, să prevadă delimitarea exhaustivă a atribuțiilor și responsabilităților de administratre și gospodărire a ariilor protejate, ce ar asigura: 2.1. un cadru instituțional eficient, prin separarea clară a funcţiilor de elaborare a politicilor în domeniu; 2.2. procesele de transmitere în administrare, gospodărire, monitorizare și control; 2.3. definirea clară a raporturilor dintre autoritatea centrală pentru mediu și autoritățile/administrațiile cărora li s-au delegat responsabilități de gestionare a ariilor protejate.

response:
1) Varianta nouă a Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat este elaborată preliminar, iar promovarea acesteia va fi efectuată, după finisarea reformei autorităţii centrale de mediu, în special prin crearea Agenţiei de mediu, care va include o unitate specială, responsabilă de ariile naturale protejate şi biodiversitate, precum şi crearea Direcţiei biodiversitate, biosecuritate şi arii protejate, cu o secţie specială “Arii protejate” în cadrul Ministerului Mediului, conform prevederilor Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi proiectului Conceptului de reformă institu-ţională în sectorul de mediu, care actualmente se află la etapa de elaborare. --Problemele de separare a funcţiilor de administrare, gospodărire, monitorizare şi control între Ministerul Mediului şi Agenţia „Moldsilva”, Inspectoratul Ecologic de stat ş.a. subdiviziuni ale autorităţii centrale de mediu sunt stabilite în proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, care a fost elaborat în scopul ajustării Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 847 din 18.12.2009 la prevederile Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate şi întru executarea Legii nr. 168 din 31 iulie 2015 pentru modificarea articolului 24 din Legea nr.64 din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.

3. Să asigure crearea structurii administrative, precum și definitivarea cadrului instituțional adecvat și necesar funcționării Parcului Național ,,Orhei, ceea ce va asigura realizarea obligațiilor asumate în conformitate cu acordurile internaționale.

4. Să reglementeze relațiile cu managerii întreprinderilor de stat din subordine, cu delegarea responsabilităților de gestionare a ariilor protejate, stabilirea obligațiunilor, drepturilor şi limitelor perioadei de administrare

5. Să revizuiască statutul Î.M. ,,Parcul dendrologic din Chișinău”, cu racordarea la normele legale privind reglementarea rolului fondatorului și al administratorului, delimitarea responsabilităților în realizarea obiectivului prioritar și specific, în vederea protejării și conservării biodiversității.

6. La elaborarea proiectului de Lege privind fondul ariilor naturale protejate de stat, să se stabilească responsabilitățile părților implicate în administrarea ariilor protejate, inclusiv de elaborare și aprobare a planurilor de management pentru toate categoriile de arii protejate, care să conțină indicatori de performanță cuantificați, ce ar permite evaluarea eficienței manageriale.

response:
1) Conform proiectului variantei noi a Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat sunt prevăzute măsuri privind elaborarea planurilor de management. Insa proiectul Legii nu este prezentat si nu este plasat pe sait-ul MM.

7. Să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri privind intensificarea monitorizării și controlului asupra conformității respectării normelor specifice de creare și funcționare a fondului ariilor naturale protejate de stat de către instituțiile din subordine.

response:
În planurile de activitate ale Ministerului Mediului (MM), Inspectoratului Ecologic de Stat (IES) şi Agenţiei „Moldsilva” (AM) pentrul anul 2016, aprobate de ministrul mediului, şi, respectiv, în planurile de activitate ale Direcţiei resurse naturale şi biodiversitate (MM), Direcţiei inspectare a florei şi faunei (IES) şi Direcţiei fond forestier (AM) pentru anul 2016, au fost incluse prevederi ce ţin de conservarea biodiversităţii şi gestionarea ariilor naturale protejate de stat.

8. Să solicite de la AAPL includerea prevederilor privind gestionarea durabilă a terenurilor ariilor protejate în planurile de amenajare a teritoriului şi în planurile de urbanism.

response:
1.Ministerul Mediului a remis autorităţilor publice locale scr. nr. 105-F din 03.08.2016. 2. Proiectele planurilor de amenajare a teritoriului şi planurilor urbanistice generale sunt supuse expertizei ecologice de stat, în cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat. Confom expertizei ecologice se face analiza la toate componentele de mediu, inclusiv gestionarea ariilor naturale protejate de stat, astfel ca aceste prevederile să se regăsească în proiectele menţionate.

9. Să stabilească, în planurile de activitate, măsurile, activitățile, responsabilii și termenele de realizare privind sensibilizarea și informarea populației în domeniul ariilor protejate, de către instituțiile teritoriale subordonate, de comun cu AAPL în a căror administrare se află ariile protejate

response:
2) Anual, în Planul de Activitate al Ministerului Mediului şi al Direcţiei Resurse naturale şi Biodiversitate sunt incluse acţiuni privind informarea şi sensibilizarea autorităţilor responsabile şi publicului larg în domeniul mediului, în special prin organizarea activităţilor în cadrul evenimentelor, consacrate zilelor speciale în biodiversitate, prin promovarea campaniei, lansate de ONU ”Deceniul 2011 – 2020, Deceniu al Biodiversităţii”. 3) Alte acţiuni importante privind educaţia ecologică sunt: a) Elaborarea şi editarea ciclului de manuale liceale: “Educaţie Ecologică” (suport didactic şi ghidul profesorului) pentru clasele primare (1-4), medii (5-9) şi liceale (10-12), care includ prevederile privind conservarea biodiversităţii şi protecţia ariilor naturale; b) Elaborarea şi lansarea ediţiei a III-a a Cărţii Roşii al Republicii Moldova, din 2015, care conţine informaţia despre arealul de rîspăndire a fiecărei specii, pe terenurile fondului ariilor naturală protejată. Manuscrisul Cărţii Roşii, conform prevederilor Legii nr. 325 din 12 decembrie 2005 cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova a fost distribuit pe gratis bibliotecilor publice, instituţiilor de învăţămînt şi celor ştiinţifice de specialitate. c) Elaborat modulul didactic “Biodiversitate forestieră şi arii protejate”, aprobat prin ordinulul Agenţiei “Moldsilva” nr.103 din 09.04.15 “Despre organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare a cadrelor” (se anexează). În cadrul modulelor în a. 2015 au fost instruiţi 100 de angajaţi silvici.

10. Să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri privind paza și protecția ariilor protejate în a căror administrare se află, cu stabilirea responsabililor de asigurarea conservării și protecției elementelor naturale aferente.

10. Să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri privind paza și protecția ariilor protejate în a căror administrare se află, cu stabilirea responsabililor de asigurarea conservării și protecției elementelor naturale aferente.

10. Să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri privind paza și protecția ariilor protejate în a căror administrare se află, cu stabilirea responsabililor de asigurarea conservării și protecției elementelor naturale aferente.

11. Să elaboreze și să aprobe planuri de măsuri interconectate pe sistem, ce ar stabili activități, termene, mecanisme și responsabilități, ținînd cont de rolul și împuternicirile atribuite, în vederea delimitării și înregistrării integrale a terenurilor aferente fondului ariilor naturale protejate de stat, cu asigurarea creării Cadastrului ariilor naturale protejate de stat.

response:
Raspunsul Ministerului Mediului

11. Să elaboreze și să aprobe planuri de măsuri interconectate pe sistem, ce ar stabili activități, termene, mecanisme și responsabilități, ținînd cont de rolul și împuternicirile atribuite, în vederea delimitării și înregistrării integrale a terenurilor aferente fondului ariilor naturale protejate de stat, cu asigurarea creării Cadastrului ariilor naturale protejate de stat.

response:
In scopul executării prevederilor Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor şi HG nr. 1528 din 29.12.2007 despre aprobarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică, ARFC a solicitat de la autorităţile publice centrale listele terenurilor proprietate publică a statului. După ce listele au fost prezentate (inclusiv MM), ele au fost sistematizate de către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului şi restituite autorităţilor publice centrale pentru completare şi redactare. Ulterior autorităţile publice centrale urmau să comande devizele de cost al lucrărilor şi să aloce surse financiare anual pentru aceste lucrări. In final, numai Ministerul Justiţiei a comandat aceste lucrări pentru toate Judecătoriile Republicii Moldova, pentru care terenurile au fost înregistrate. Totodată, referitor la implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, Agenţia menţionează că, în conformitate cu prevederile art.3 al Legii nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, rolul principal îi revine Ministerului Mediului, care urmează să întocmească în comun cu instituţiile din subordine a listei bunurilor imobile (terenurile din ariile protejate) proprietate publică pe care le deţin în administrare cu prezentarea acesteia Agenţiei, pentru efectuarea lucrărilor de delimitare prin intermediul instituţiilor la care este fondator. Suplimentar ARFC comunică că, în conformitate cu Legea precitată şi Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1528 din 29.12.2007, Agenţia, în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice si autorităţile administraţiei publice locale au fost împuternicite să îndeplinească lucrările respective pe parcursul anilor 2007-2009. Din lipsa surselor financiare necesare pentru executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publica acest proces a devenit continuu si extins în timp, fapt care a condus la încălcarea termenilor stabiliţi în Legea nominalizata. Astfel, întru executarea art. II al Legii nr. 296 din 21.12.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Agenţia a elaborat un nou Program de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a terenurilor din domeniul public sau privat, pentru anii 2013-2018. Ministerul Finanţelor a avizat negativ proiectul hotărârii de Guvern invocând lipsa resurselor financiare preconizate în cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2014-2016 la lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale pentru acoperirea volumelor necesare pentru implementarea proiectului în anii menţionaţi. Astfel, ARFC propune instituirea unui grup de lucru pentru identificarea numărului de bunuri (terenuri) ce urmează a fi delimitate, estimării costurilor şi a surselor de finanţare, iar în cazul stabilirii acestora este disponibilă să execute lucrările de delimitare la solicitarea şi achitarea de către MM.

RO_2988_ARFC.pdf

11. Să elaboreze și să aprobe planuri de măsuri interconectate pe sistem, ce ar stabili activități, termene, mecanisme și responsabilități, ținînd cont de rolul și împuternicirile atribuite, în vederea delimitării și înregistrării integrale a terenurilor aferente fondului ariilor naturale protejate de stat, cu asigurarea creării Cadastrului ariilor naturale protejate de stat.

response:
Raspunsul Ministerului Mediului scris. AȘM nr. 944-10/5 din 13.07.2017 "În conformitate cu HG 414 din 02.05. 2000 și a Regulamentului Cadastrului obiectelor și complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, conform cap. III., p. 5, Institutul de Ecologie și Geografie este responsabil de formarea și ținerea Băncii de date a Cadastrului. În acest aspect, IEG a efectuat cercetări în cadrul temelor instituționale și proiectelor FEN, formând Banca de date și completând-o permanent (suport electronic: WWW.ieg.asm.md; publicația: Begu A., David A., Liogchii N. et al. (2012). „Starea mediului și patrimoniul natural al bazinului Dunării (în limitele Republicii Moldova”, 300p. și Pașapoartele ecologice ale ANPS prezentate periodic Ministerului Mediului). La solicitarea verbală a Ministerului Mediului, IEG continuă cercetările științifice în FANPS conform Proiectului aplicativ: 15.817.02.21A “Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării și extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerințelor Directivelor UE”, perioada 2015-2018, 2788.9 mii lei pentru anul 2015// Monitorul Oficial al RM din 14 august 2015 Editie speciala, Anul XXII, p. 34. aprobat prin Hotarîrea CSSDT al AȘM nr. 285 din 17.12.2014 privind aprobarea rezultatelor concursului de proiecte de cercetări științifice fundamentale și de cercetări șiințifice aplicative pentru anii 2015-2018 și finanțarea acestora pentru a. 2015. Pentru perioada respectivă a fost planificată evaluarea a 33 ANPS din bazinul fl. Nistru, amplasate în raioanele Telenești, Orhei, Călărași, Strășeni și Ialoveni. Cu regret, finanțarea oferită acoperă doar cheltuielile pentru salarii și regie, iar articolele utilaj și deplasări nu sunt finanțate de către bugetul de stat. Elaborarea Cadastrului FANPS este o necesitate stipulată recent și în HG Nr. 274 din 18.05.2015 cu privire la aprobarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, publicat la 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138. În Anexa 2: Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020, p. 31 este stipulată elaborarea Cadastrului ariilor naturale protejate de stat către 2019 de Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia „Moldsilva”, fiind planificat un buget de 73,53 mii lei din Bugetul de stat și surse externe. În acest context, Institutul de Ecologie și Geografie în 2016 a format Banca de date a FANPS care include 3 volume (varianta electronică și print): - RS – 4 (din 5); - Monumente ale naturii: Geologice și paleontologice – 38 (din 86); Hidrologice – 28 (din 31) propus–1; Botanice: silvice (sectoare repre-ve cu vegetație silvică) – 8 (din 13); Rezervații Naturale: Silvice - 28 (din 51); De plante medicinale – 9 (din 9); Mixte – 2 (din 3); Rezervații Peisagistice: 21 (din 41); Rezervații de resurse: 13 (din 13); Arii cu Management multifuncțional: Sectoare reprezentative cu vegetație de stepă – 3 (din 5); Sectoare reprezentative cu vegetație de luncă – 4 (din 25) ; - Perdele forestiere de protecție – 2 (din 2); - Monumente de arhitectură peisagistică – 10 (din 20); TOTAL – 170 (din 312); Arii noi propuse de IEG – 4 și a fost transmisă Ministerului Mediului (Direcția Resurse Naturale și Biodiversitate), (Actul de implemetare se anexează). "

RO_4481_AŞM.pdf

11. Să elaboreze și să aprobe planuri de măsuri interconectate pe sistem, ce ar stabili activități, termene, mecanisme și responsabilități, ținînd cont de rolul și împuternicirile atribuite, în vederea delimitării și înregistrării integrale a terenurilor aferente fondului ariilor naturale protejate de stat, cu asigurarea creării Cadastrului ariilor naturale protejate de stat.

response:
a) Organizate şedinţe de lucru cu participarea Agenţiei „Moldsilva”, Inspectoratului Ecologic de Stat şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru privind problemele de delimitare şi înregistrare în Registrul bunurilor imobile a fondului ariilor naturale protejate de stat, la data de 02.07.15, 11.03.16 şi 15.07.16. b) Remise mai multe adresări către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, privind problema delimitării terenurilor fondului ariilor naturale protejate de stat şi acţiunile, care urmează a fi întreprinse de comun acord (scr. 04-07/1494 din 19.08.2015, 04-07/934 din 18.05.2015). c) Înaintat demers către Agenţia „Moldsilva”, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM şi Inspectoratul Ecologic de Stat privind executarea şi raportarea despre măsurile întreprinse la implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit (scr. 04-07/2348 din 21.12.2015). d) Înaintat demers către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Ecologie şi Geografie privind intensificarea procesului de elaborare a cadastrului fondului ariilor naturale protejate de stat (scr. 04-07/1533 din 24.08.2015).

Cerinte (7)

2.1. Ministerului Mediului, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
scris.nr.10-05/1091 din 07.06.17 "Măsurile întreprinse: 1) Ministerul Mediului, de comun cu Institutul de Ecologie şi Geografie din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a întreprins măsurile de rigoare pentru elaborarea fişei cadastrale pentru fiecare obiect şi categorie de arie naturală protejată de stat. Baza de date cadastrală este prezentate Ministerului prin scr. nr.218 din 25.07.16, iar datele din informaţia cadastrală al obiectelor şi complexelor ariilor naturale protejate se anexează pe CD-RW. 2) În scopul soluţionării problemelor privind racordarea obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate la categoriile Uniunii Internaţionale de Conservare a Ariilor Protejate (IUCN) şi perfectarea cadrului legislativ şi instituţional în domeniu, Republica Moldova a obţinut suport esenţial din partea Fondului Global de Mediu (GEF) şi PNUD Moldova prin implementarea proiectului: „Fortificarea Capacităţilor Instituţionale şi Eficacităţii Managementului Sistemului de Arii Protejate din Moldova”, realizat în perioada a. 2009-2013. În cadrul proiectului au fost propuse recomandări cu privire la statutul şi categoriilor noi pentru fiecare arie protejată, conform IUCN, date care vor fi incorporate în prevederile proiectului variantei noi a Legii privind fondul ariilor natural protejate de stat."

2.2. Agenției ,,Moldsilva”, pentru luare de atitudine referitor la rezultatele auditului și implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.3. Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru informare și luare de atitudine în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
In scopul executării prevederilor Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor şi HG nr. 1528 din 29.12.2007 despre aprobarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică, ARFC a solicitat de la autorităţile publice centrale listele terenurilor proprietate publică a statului. După ce listele au fost prezentate (inclusiv MM), ele au fost sistematizate de către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului şi restituite autorităţilor publice centrale pentru completare şi redactare. Ulterior autorităţile publice centrale urmau să comande devizele de cost al lucrărilor şi să aloce surse financiare anual pentru aceste lucrări. In final, numai Ministerul Justiţiei a comandat aceste lucrări pentru toate Judecătoriile Republicii Moldova, pentru care terenurile au fost înregistrate. Totodată, referitor la implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, Agenţia menţionează că, în conformitate cu prevederile art.3 al Legii nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, rolul principal îi revine Ministerului Mediului, care urmează să întocmească în comun cu instituţiile din subordine a listei bunurilor imobile (terenurile din ariile protejate) proprietate publică pe care le deţin în administrare cu prezentarea acesteia Agenţiei, pentru efectuarea lucrărilor de delimitare prin intermediul instituţiilor la care este fondator. Suplimentar ARFC comunică că, în conformitate cu Legea precitată şi Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1528 din 29.12.2007, Agenţia, în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice si autorităţile administraţiei publice locale au fost împuternicite să îndeplinească lucrările respective pe parcursul anilor 2007-2009. Din lipsa surselor financiare necesare pentru executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publica acest proces a devenit continuu si extins în timp, fapt care a condus la încălcarea termenilor stabiliţi în Legea nominalizata. Astfel, întru executarea art. II al Legii nr. 296 din 21.12.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, Agenţia a elaborat un nou Program de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a terenurilor din domeniul public sau privat, pentru anii 2013-2018. Ministerul Finanţelor a avizat negativ proiectul hotărârii de Guvern invocând lipsa resurselor financiare preconizate în cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2014-2016 la lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale pentru acoperirea volumelor necesare pentru implementarea proiectului în anii menţionaţi. Astfel, ARFC propune instituirea unui grup de lucru pentru identificarea numărului de bunuri (terenuri) ce urmează a fi delimitate, estimării costurilor şi a surselor de finanţare, iar în cazul stabilirii acestora este disponibilă să execute lucrările de delimitare la solicitarea şi achitarea de către MM.

RO_2988_ARFC.pdf

2.4. Academiei de Științe a Moldovei, pentru informare și întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
scris. AȘM nr. 944-10/5 din 13.07.2017

RO_4481_AŞM.pdf

2.5. Consiliului mun.Chișinău, consiliilor locale din cadrul Primăriei s.Trinca, r-nul Edineț și Primăriei s.Criva, r-nul Briceni, pentru informare și examinarea problemelor constatate de audit în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit, orientate spre asigurarea legală a conservării și protecţiei ariilor naturale protejate;

2.6. Consiliului raional Edineț, pentru (re)verificarea și (re)evaluarea materiei impozabile provenite din activitatea de extragere a resurselor naturale, aferente formării bugetelor locale;

2.7. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru documentare și realizarea controlului legalității activităților economice de fabricare a varului, prin dispunerea posturilor fiscale în materie de identificare a bazei impozabile și reevaluare a impozitelor și taxelor provenite din activitățile desfășurate în zona monumentului naturii geologic și paleontologic ,,Defileul Trinca”;

response:
Scrisoarea IFPS din 29.07.2016 nr.26-10/3-10-/7679/125. Activitățile de extragere a substanțelor minerale utile sunt supuse licențierii în conf.cu Legea nr.451 din 30.07.2001 si poate fi desf. de către beneficiarul subsolului. S-a stabilit că nu sunt contribuabili ce ar dispune de asemenea drept. respectiv se constată imposibilitatea instituirii posturilor fiscale, menirea cărora ar fi contracarearea fenomenului de extragere ilicită a calcarului.