Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.28 din 17 iulie 2015 cu privire la Raportul auditului TI cu elemente de performanță: „Platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP) asigură atingerea scopului propus?”

Numar 228-261 din data de 2015-07-17 Nr. cerinte: 24 Nr. recomandari: 10

Curtea de Conturi, în prezenţa Secretarului General Adjunct al Guvernului dl Sergiu Ceauș, directorului executiv al Centrului de Guvernare Electronică dl I. Țurcanu, managerului e-servicii sectoriale al Centrului de Guvernare Electronică dl I. Bercu, directorului Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” dl S. Popovici, precum și a specialiștilor implicați în procesul de elaborare, administrare și utilizare a Platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP), delegați la ședință de către Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit. a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului TI cu elemente de performanță: „Platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP) asigură atingerea scopului propus?”, efectuat la Centrul de Guvernare Electronică (CGE), cu culegerea probelor de audit și de la alte autorități publice implicate în implementarea serviciilor electronice conform agendei de e-Transformare.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015, avînd drept scop obţinerea probelor de audit competente, relevante şi rezonabile pentru susţinerea raţionamentelor, constatărilor şi concluziilor formulate în Raportul de audit, înaintarea recomandărilor constructive, fiabile şi utile.
Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat potrivit Standardelor Internaţionale de Audit puse în aplicare de Curtea de Conturi, Manualului de audit al performanţei şi Manualului de audit al tehnologiilor informaţionale, aprobate de Curtea de Conturi, precum și bunelor practici în domeniul auditului tehnologiilor informaționale.
 Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Curtea de Conturi este, inevitabil, preocupată de inteligența ce stă la baza investițiilor în TI de către autoritățile publice subordonate Guvernului, și nu în ultimul rînd din cauza semnificației atribuite acestui lucru prin Programul guvernamental de e-Transformare, dar și de faptul ca autoritățile publice să poată obține valoare pentru bani/performanțe din utilizarea fondurilor publice și administrarea serviciilor publice.
Platforma guvernamentală de registre și acte permisive, achiziționată de Guvernul Republicii Moldova din contul creditului nr. 5000-MD, oferit de Banca Mondială, reprezintă o investiție inteligentă în TI, care, instituită adecvat, ar putea contribui semnificativ la progresul Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), prin dinamizarea implementării serviciilor electronice la nivel sectorial și prin modelarea proceselor de business din cadrul autorităților publice, colectarea și diseminarea informației după necesitate.
Potrivit cadrului normativ, Centrul de Guvernare Electronică este desemnat posesor al PGRAP, inclusiv responsabil de asigurarea administrării și dezvoltării continue a acesteia, prin instituirea activităților de control necesare și adecvate. Costul inițial al Proiectului de dezvoltare a PGRAP, împreună cu patru sisteme informaționale complet funcționale generate de PGRAP, a constituit 650,0 mii dolari SUA, iar în urma amendamentelor operate pînă la finele lunii mai 2015 s-a majorat pînă la 684,7 mii  dolari SUA.
Realizarea proiectului PGRAP implică implementarea PGRAP în sine, cu 4 aplicații bazate pe aceasta:
 1. Serviciul de eliberare a Autorizației de folosință specială a apei;2
 2. Registrul de Stat al Controalelor;3
 3. Registrul Producătorilor și Procesatorilor Produselor de Origine Animală și Vegetală;4
 4. Serviciul electronic ”e-Autorizație în Transport”5, inițial fiind selectată aplicația Programări on-line la Autoritățile publice.
Prin examinările efectuate, auditul înainte de toate a determinat dacă există condiții bune pentru ca proiectul să reușească, înaintînd recomandări prin care acestea ar putea fi asigurate în viitorul apropiat.
Criteriile generale de bază ale auditului au constituit prevederile din setul de reglementări tehnice, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr.94 din 17.09.20096, care vizează cerințe generale pentru prestarea calitativă a serviciilor publice electronice, asigurarea securității informaționale la prestarea acestora și alte aspecte relevante. Aceste reglementări se conformează, în general, bunelor practici în domeniul TI, îndeosebi Cadrului de referință COBIT 4.1., însă necesită a fi actualizate/ajustate, urmare modificărilor operate în cadrul legislativ-normativ pe parcursul anilor.
La momentul efectuării auditului, PGRAP era în etapa de implementare, fiind operaționale PGRAP și primele 2 aplicații. În acest context, este necesar de menționat faptul că concluziile auditului sînt provizorii sau se referă doar la ce a fost realizat pînă la momentul finalizării acestuia.
Reieșind din constatările și concluziile de audit, menționate în Raport, se relevă existența unor impedimente, problematici și disfuncționalități, care ar putea afecta succesul proiectului PGRAP și care necesită întreprinderea măsurilor concrete de către părțile responsabile implicate, în vederea eliminării acestora. Totodată, pentru realizarea unui spectru larg de activități prevăzute în Programul strategic de reformare a guvernării (e-Transformare), Centrul de Guvernare Electronică are nevoie de susținere și încurajare din partea Guvernului și a Cancelariei de Stat, precum și de o conlucrare constructivă și inteligentă, mai deschisă și mai transparentă cu Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, cu Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” și alte autorități publice, care dispun, sau vor dezvolta în viitor aplicații pe PGRAP.  Fără susținerea și conlucrarea profesională constructivă între părți va fi greu de atins obiectivele majore prevăzute în documentele de politici aprobate.
        De menționat și necesitatea intensificării monitorizării aplicării reglementărilor tehnice în vigoare la prestarea serviciilor electronice de către autoritățile publice înainte de implementarea activităților expuse în Planul de acțiuni privind implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-20167, care vizează responsabilitatea Cancelariei de Stat de a elabora şi a aproba metodologia-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate, în comun cu Ministerul Finanţelor, pînă în decembrie anul curent (pct.1.4.), precum și metodologia de elaborare a regulamentelor administrative de prestare a serviciilor publice, pînă în aprilie 2016 (pct.1.6).

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi 

hotărăște:

 1. Se aprobă Raportul auditului TI cu elemente de performanță: „Platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP) asigură atingerea scopului propus?” (se anexează).
 2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
  1. Centrului de Guvernare Electronică, pentru examinare, și se cere:
   1. să întreprindă măsurile necesare în vederea eliminării carențelor/deficiențelor constatate de audit, prin implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;
   2. să informeze Comisia Naţională pentru e-Transformare despre rezultatele auditului;
   3. să efectueze o revizuire completă și să consolideze sistemele de back-up al datelor și de recuperare în caz de dezastru, relevante pentru utilizarea PGRAP de către beneficiari, care să includă, cel puțin, evaluarea serviciilor de continuitate a activității, de recuperare în caz de dezastru și de back-up, disponibile CGE, pentru a ajuta la protejarea PGRAP, și disponibile beneficiarilor, pentru a ajuta la protejarea aplicațiilor bazate pe PGRAP;
  2. Cancelariei de Stat pentru informare, precum și pentru:
   1. urgentarea aprobării Acordului-tip cu privire la utilizarea PGRAP, în vederea protejării și responsabilizării părților implicate;
   2. intensificarea activităților de monitorizare și control asupra instituirii/dezvoltării PGRAP;
   3. a ține cont de Reglementările tehnice în vigoare, la implementarea activităților expuse în Planul de acțiuni privind implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016;
  3.  Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit și îmbunătățirea procesului de prestare a serviciilor în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu Centrul de Guvernare Electronică, în vederea asigurării calității serviciilor prestate pe PGRAP;
  4. Cancelariei de Stat, Ministerului Mediului, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Centrului Național de Sănătate Publică, pentru:
   1. informare și implicarea mai activă în procesul de dezvoltare, promovare și utilizare a aplicațiilor dezvoltate pe baza PGRAP;
   2. asigurarea delegării angajaților potriviți din rîndul specialiștilor săi, precum și a specialiștilor din cadrul instituțiilor din subordine relevante, astfel încît ultimii să fie capabili să utilizeze și să administreze aplicațiile plasate pe PGRAP, precum și să instruiască colegii ori de cîte ori va fi necesar;
   3. întreprinderea măsurilor necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;
  5. Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea:
   1. intensificării monitorizării și controlului asupra respectării Reglementărilor tehnice la prestarea serviciilor publice electronice;
   2. actualizării Reglementărilor tehnice potrivit modificărilor și completărilor operate în cadrul normativ și legislativ relevant;
  6. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare, și se recomandă să stabilească un set minim de indicatori ai performanței obligatorii la prestarea serviciilor de către entitățile desemnate ca fiind responsabile de executarea Hotărîrilor Guvernului, inclusiv Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, precum și mecanisme de monitorizare și evaluare a acestora;
  7. Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare și posibila utilizare a informației respective la luarea deciziilor aferente domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor;
  8. Oficiului Băncii Mondiale, pentru informare.
 3. Despre executarea cerinţelor din punctele 2.1. - 2.4. ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, Curtea de Conturi va fi informată în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția cerințelor din subpunctele 2.1.3., 2.2.3. și pct.2.5., pentru executarea cărora se stabilește un termen de 12 luni de la data publicării Hotărîrii, cu informarea semestrială despre măsurile întreprinse.
 4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.

                                       Serafim URECHEAN,
Președintele Curții de Conturi


1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.
2 Beneficiari ai SI: Ministerul Mediului (Inspectoratul Ecologic de Stat).
3 Beneficiar al SI: Cancelaria de Stat.
4 Beneficiari al SI: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor).
5 Beneficiari al SI: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (Agenția Națională de Transport Auto).
6 Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr.94 din 17.09.2009„Cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice”.
7 Hotărîrea Guvernului nr.122 din 18.02.2014 „Cu privire la Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016”.

Recomandari (10)

1. în comun cu CTS, să asigure consolidarea și perfecționarea cadrului de management al serviciilor TI prin stabilirea indicatorilor de performanță și de calitate în prevederile contractelor încheiate cu furnizorii de servicii, în vederea conformării cu cele mai înalte standarde posibile de bună practică în domeniu;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 Au fost definiți indicatorii de performanță și au fost incluși în contractul de administrare a platformei MCloud încheiat între CGE și CTS.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf

2. în comun cu CTS, să definitiveze și să aprobe în mod regulamentar „Modelul de Operare a Platformei tehnologice comune guvernamentale (MCloud) și a serviciilor livrate din platforma respectivă”.

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 A fost actualizat „Modelul de Operare a Platformei tehnologice comune guvernamentale (MCloud) și a serviciilor livrate din platforma respectivă”. Documentul actualizat urmează a fi aprobat de Centrul de Guvernare Electronică până la 20 aprilie 2016. Scris. 3304-68 din 19.10.2016 La 25.02.2016 Centrul de Guvernare Electronică a organizat o ședință de lucru cu Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” cu privire la unele măsuri de executare a Contractului de achiziții publice dintr-o singură sursă nr.3009-53 din 29.09.2016 privind prestarea serviciilor de administrare a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) (copia scanată a Procesului-verbal nr.85/o/13-16 din 25.02.2016 a fost remisă la adresa electronică ). La ședința respectivă s-a examinat oportunitatea aplicării de către Beneficiar (CGE) a politicilor, procedurilor și standardelor relevante ale Prestatorului (CTS) în contextul prestării serviciilor de administrare a platformei tehnologice comune (MCloud). Astfel, s-a decis că, în scopurile executării Contractului nr.3009-53 din 29.01.2016, Beneficiarul a preluat, a aprobat și aplică următoarele procedurile și standarde ale Prestatorului, după cum urmează: 1. Procedura operațională pentru serviciul Internet; 2. Procedura operațională pentru serviciul MPLS-VPN; 3. Instrucțiune de configurare a echipamentului Adaptive Security Appliance în regim failover; 4. Procedura operațională pentru sistemul de monitorizare The Dude; 5. Procedura de acces Data Centrului de către persoanele terțe; 6. Procedura de acces la resursele Data Centrului; 7. Procedura operațională pentru serviciul de virtualizare; 8. Procedura operațională pentru platforma de virtualizare; 9. Procedura operațională pentru serviciul DNS; 10. procedura operațională pentru servere baza de date; 11. Procedura operațională pentru servere web; 12. Procedura operațională pentru serviciul de monitorizare; 13. Procedura operațională pentru platforma de stocare; 14. Procedura operațională pentru serviciul Active Directory; 15. Procedura operațională pentru platforma de colectare si analiză loguri; 16. Procedura privind gestiunea resurselor informaționale; 17. Procedura privind analiza și evaluarea riscurilor de securitate a informației; 18. Regulament privind gestiunea schimbărilor în sistemele TI; 19. Regulament privind gestiunea incidentelor de securitate a informației. Dat fiind faptul că procedurile respective poartă un caracter confidențial, s-a stabilit expres că Prestatorul va oferi accesul la acestea doar a persoanelor responsabile ale Beneficiarului, în timpul programului său de lucru, în incinta sediului său (Piața Marii Adunări Naționale 1, et. 4, sala de ședințe).

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf
RO_3387_scris. Cancelarie de stat CGE nr.3304-68 din 19.10.2016.pdf

4.să stabilească un mecanism eficient de selectare a potențialilor cursanți în vederea asigurării sustenabilității proiectelor în domeniul TI;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 A fost stabilită o listă de cerințe pentru cursanții care vor participa la instruiri pe PGRAP și aplicațiile elaborate pe PGRAP. Beneficiarii rămân în continuare responsabili de selectarea potențialilor cursanți care pot participa la instruirile pe aplicațiile PGRAP.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf

3.să intensifice procedurile de monitorizare și control asupra implementării prevederilor contractuale de către furnizorul platformei și CTS, în scopul asigurării calității serviciilor prestate pe PGRAP;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 Indicatorii de performanță privind asigurarea calității serviciilor prestate pe PGRAP au fost incluși în contractul de administrare a platformei MCloud încheiat între CGE și CTS. Datorită reducerii bugetului alocat pentru administrarea platformei MCloud, activitățile de monitorizare a serviciilor pe PGRAP nu au acoperire financiară. Scris. 3304-68 din 19.10.2016 În scopul intensificării procedurilor de monitorizare și control asupra implementării prevederilor contractuale de către furnizorul platformei și Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, pentru a asigura calitatea serviciilor prestate pe PGRAP, Centrul de Guvernare Electronică a întreprins următoarele măsuri: 1. Timpul de răspuns la fiecare interpelare a Centrului de Guvernare Electronică către furnizorul platformei nu depășește 48 de ore; 2. PGRAP și aplicațiile dezvoltate pe bază de PGRAP se actualizează până la sfârșitul proiectului (10.10.2016). 3. Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” este implicat direct în procesul de actualizare a PGRAP, ceea ce permite transferul de cunoștințe de la furnizorul platformei către specialiștii Î.S. „CTS”; 4. Persoanele din managementul furnizorului platformei au fost introduse în comunicarea cu Centrul de Guvernare Electronică ce ține de etapele importante ale proiectului. În prezent monitorizarea se face după principiul „cel mai bun efort”.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf
RO_3387_scris. Cancelarie de stat CGE nr.3304-68 din 19.10.2016.pdf

5.să definitiveze și să înainteze, în modul stabilit, proiectul Acordului-tip de prestare a serviciilor de pe PGRAP, asigurînd că versiunea finală este capabilă să răspundă cerințelor de activitate și legislative ale beneficiarilor (în ceea ce privește disponibilitatea TI, fiabilitatea serviciilor, calitatea serviciilor, capacitatea de creștere, nivelul de suport, planificarea continuității, securitatea și constrîngerile cererii);

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 Acordul-tip a fost perfecționat și definitivat conform recomandărilor Curții de Conturi, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr.655-A din 23.11.2015 „Pentru aprobarea Acordului-tip cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP)”, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.1098 din 14.12.2015 și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 15.01.2016, nr.2-12, art.12.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf

6. să încheie acorduri de prestare a serviciilor de pe PGRAP cu beneficiarii aplicațiilor dezvoltate și funcționale;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 Acordul-tip a fost finalizat, aprobat și publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 15.01.2016, nr.2-12, art.12. Acordurile de prestare a serviciilor de pe PGRAP cu beneficiarii actuali au fost elaborate și sunt în proces de semnare de către părți. Scris. 3304-68 din 19.10.2016 Acordul-tip cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP) a fost aprobat prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.655-A din 23.11.2015, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.1098 din 14.12.2015 și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 15.01.2016, nr.2-12, art.12. Pct.2 din actul normativ departamental în speță a prevăzut expres că, pentru utilizarea PGRAP, autoritățile și instituțiile publice care dețin sisteme informaționale vor încheia cu Instituția publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” acorduri privind utilizarea PGRAP, în baza acordului-tip aprobat prin ordinul respectiv. În ceea ce privește acordurile de prestare a serviciilor de pe PGRAP cu beneficiarii aplicațiilor, precizăm că acestea vor fi încheiate după ce aplicațiile dezvoltate vor fi pe deplin funcționale și transferate la bilanțul contabil al beneficiarilor respectivi, în modul stabilit de legislație. Astfel, pentru aplicațiile „Serviciul electronic de eliberare a autorizației de mediu a folosinței speciale a apei (AMFSA)” (beneficiar – Ministerul Mediului) și „Registrului de stat al controalelor” (beneficiar – Cancelaria de Stat) acordurile cu beneficiarii urmează a fi încheiate în ianuarie 2018, iar în cazul aplicațiilor „Registrului Digital Agricol (RDA)” (beneficiar – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare) și „Serviciului electronic „e-Autorizație în Transport” (beneficiar – Agenția Națională Transport Auto) acordurile cu beneficiarii urmează a fi încheiate în octombrie 2019.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf
RO_3387_scris. Cancelarie de stat CGE nr.3304-68 din 19.10.2016.pdf

7. să elaboreze și să asigure implementarea unui plan de continuitate și recuperare în caz de dezastru pentru PGRAP și aplicațiile sale, ce presupune inclusiv crearea copiilor de rezervă ale datelor și restabilirea acestora în caz de dezastru, pentru a ajuta la protejarea PGRAP și a aplicațiilor sale;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 A fost actualizat procedura de creare/ștergere tenant cu adăugarea unui capitol special privind executarea copiilor de rezervă și procedurile de recuperare în caz de dezastru. în scopul asigurării continuității și recuperării în caz de dezastru pentru PGRAP și aplicațiile sale, în Manualul de instalare-administrare mediu de producție ECMP (în limba română - PGRAP) v9.1 au fost introduse proceduri de Backup – Restore, care prevăd obligativitatea executării copiilor de rezervă ale datelor și restabilire a acestora în caz de dezastru.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf

8. să instituie proceduri de control intern privind asigurarea și monitorizarea implementării cerințelor de securitate potrivit nivelurilor de responsabilitate definite în Arhitectura de securitate.

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 Procedura de control intern privind asigurarea și monitorizarea implementării cerințelor de securitate este în curs de elaborare și va fi finalizat până în septembrie 2016 Scris. 3304-68 din 19.10.2016 Pentru a asigura și monitoriza implementarea cerințelor de securitate potrivit nivelurilor de responsabilitate definite în Arhitectura de securitate și executarea cerinței respective din Raportul Curții de Conturi, Planul de continuitate a activității (BCP) și Planul de recuperare în caz de dezastru (DRP) ale platformei MCloud sunt părți componente ale proiectului de extindere a platformei MCloud, care este în curs de desfășurare. În cadrul proiectului dat sunt prevăzute a serie de mecanisme care asigură implementarea BCP si DRP la nivel de platformă MCloud cum ar fi: 1) Implementarea unui centru de date adițional pentru asigurarea BCP /DRC în caz de dezastru; 2) Implementarea tehnologiei de Metro Clustering la nivel de echipamente de stocare care asigură scrierea sincronă a datelor în ambele centre de date concomitent; 3) Implementarea redundanței la nivel de echipamente fizice (servere, unități de stocare, echipamente de rețea, etc.); 4) Implementarea tehnologiei de SRM (site recovery manager) la nivel de componente de virtualizare care permite restabilirea automată a sistemelor informaționale într-un alt centru de date în cazul unor probleme cu primul centru; 5) Implementarea serviciului de back-up (backup as a service) care va permite utilizatorilor să-și facă back-up la date direct pe benzi magnetice. Documentele justificative au fost remise la adresa electronică și anume: - Oferta tehnică (Technical Bid Offer) unde sunt prezentate cerințele față de noua platformă MCloud și este descris cum furnizorul va îndeplini cerințele respective (a se vedea în mod special capitolele 2.2 (C4, C8, C9), 2.3, 2.4.3,2.4.4, 2.4.5, 2.5, Apendex 1-4, pe care le considerăm relevante); - Planul de implementare a proiectului (Project Implementation Plan) care descrie implementarea în timp a componentelor relevante BCP/DRC. Totodată, atașăm Raportul pe auditul de Securitate efectuat de Omega Trust care este în faza de implementare a recomandărilor Curții de Conturi. Implementarea lor va fi finalizată în decembrie 2016, odată cu finalizarea implementării proiectului de extindere MCloud

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf
RO_3387_scris. Cancelarie de stat CGE nr.3304-68 din 19.10.2016.pdf

9.să opereze modificări în Actul de primire-predare în folosință a SI „Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei” din 20 martie 2015, în vederea corectării perioadei de garanție potrivit perioadei de garanție asigurate de furnizorul platformei, conform contractului în vigoare.

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 scris. MM nr. 01-07/743-E Actul de primire-predare a fost modificat. Termenul de garanție a fost setat la 3 ani conform contractului în vigoare (31.12.2017). Sistemul a fost transferat către Ministerul Mediului spre utilizare și administrare.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf

9.să opereze modificări în Actul de primire-predare în folosință a SI „Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei” din 20 martie 2015, în vederea corectării perioadei de garanție potrivit perioadei de garanție asigurate de furnizorul platformei, conform contractului în vigoare.

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 SCRIS. MM nr. 01-07/743-E Actul de primire-predare a fost modificat. Termenul de garanție a fost setat la 3 ani conform contractului în vigoare (31.12.2017). Sistemul a fost transferat către Ministerul Mediului spre utilizare și administrare.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf
RO_3254_MM.pdf

Cerinte (24)

2.1.1. să întreprindă măsurile necesare în vederea eliminării carențelor/deficiențelor constatate de audit, prin implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf

2.3. Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit și îmbunătățirea procesului de prestare a serviciilor în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu Centrul de Guvernare Electronică, în vederea asigurării calității serviciilor prestate pe PGRAP;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 Întrucît procesul de transfer al administrării PGRAP către Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” a fost amînat din motivul lipsei resurselor financiare necesare în acest sens pentru administrarea platformei, Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” va putea să-și revadă acțiunile aferente administrării PGRAP și să îmbunătățească procesul de prestare a serviciilor, doar odată cu reluarea prestării acestor servicii.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf

2.1.2. să informeze Comisia Naţională pentru e-Transformare despre rezultatele auditului;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 scris. nr. 3304-68 din 19.10.2016 De la emiterea Hotărîrii Curții de Conturi nr.28 din 17.07.2015 nu a avut loc nici o ședință a Comisiei Naționale pentru e-Transformare. La prima ședință plenară a Comisiei, Centrul de Guvernare Electronică obligatoriu va informa membrii Comisiei despre rezultatele executării cerințelor din Hotărîrea în speță și implementarea recomandărilor din Raportul Curții de Conturi.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf
RO_3387_scris. Cancelarie de stat CGE nr.3304-68 din 19.10.2016.pdf

2.1.3. să efectueze o revizuire completă și să consolideze sistemele de back-up al datelor și de recuperare în caz de dezastru, relevante pentru utilizarea PGRAP de către beneficiari, care să includă, cel puțin, evaluarea serviciilor de continuitate a activității, de recuperare în caz de dezastru și de back-up, disponibile CGE, pentru a ajuta la protejarea PGRAP, și disponibile beneficiarilor, pentru a ajuta la protejarea aplicațiilor bazate pe PGRAP;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 La inițiativa Centrului de Guvernare Electronică, în Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul anual 2014 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.288 din 12.03.2016, au fost incluse două acțiuni distincte întru implementarea cerinței respective a auditului: acțiunea 50 - „Actualizarea procedurilor de back-up al datelor și de recuperare în caz de dezastru în conformitate cu cerințele de securitate pentru Platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)” (termen de realizare - martie, 2016). acțiunea 53 - „Revizuirea procedurilor de back-up al datelor și de recuperare în caz de dezastru, oferite de furnizorul Platformei guvernamentale de registre și acte permisive ca parte componentă a setului de livrabile ale proiectului respectiv. scris. nr. 3304-68 din 19.10.2016 Procedurile de back-up al datelor și de recuperare în caz de dezastru relevante pentru utilizarea PGRAP, cât și pentru protejarea aplicațiilor bazate pe PGRAP, au fost revizuite și incluse în livrabilul „Procedura creare-ștergere tenant mediu de producție ECMP v15.2” (paginile 12, 16, 32, 36, 40, 68, 94, 121 și 129), prezentat de dezvoltatorul PGRAP, ca parte componentă a setului de livrabile ale proiectului respectiv. Precizăm că documentul în cauză este unul foarte voluminos și, în caz de necesitate, poate fi oferit Curții de Conturi, la solicitare.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf
RO_3387_scris. Cancelarie de stat CGE nr.3304-68 din 19.10.2016.pdf

2.2.1. urgentarea aprobării Acordului-tip cu privire la utilizarea PGRAP, în vederea protejării și responsabilizării părților implicate;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 În scopul executării pct.4 subpct.2) şi pct.7 subpct.2) din Hotărîrea Guvernului nr.717 din 29 august 2014 „Privind platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP)” a fost aprobat Ordinul secretarului general al Guvernului nr.655-A din 23.11.2015 „Pentru aprobarea Acordului-tip cu privire la utilizarea platformei guvernamentale de registre şi acte permisive (PGRAP)”, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr.1098 din 14.12.2015 şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 15.01.2016, nr.2-12, art.12.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf

2.2.2. intensificarea activităților de monitorizare și control asupra instituirii/dezvoltării PGRAP;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016, scris. nr. 3304-68 din 19.10.2016 În scopul intensificării activităților de monitorizare și control asupra instituirii/dezvoltării PGRAP, CGE a inițiat procesul de transfer al administrării PGRAP către Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”. La inițiativa CGE măsura respectivă a fost inclusă și în Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul anual 2014 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (acțiunea 51), Totodată, prin scrisoarea nr.3004-17 din 22.01.2016, CGE a solicitat MFin examinarea posibilității includerii cheltuielilor necesare pentru contractarea serviciilor respective de la Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” în legătură cu preluarea în administrare a PGRAP. însă, din lipsa resurselor financiare şi în condițiile austerității bugetului acest proces de transfer a fost amînat şi va fi reluat odacă ce vor fi identificate mijloacele financiare necesare. Totodată, în scopul dezvoltării continue a PGRAP, CGE a identificat un partener local, care deține competențe avansate în tehnologiile utilizate în PGRAP și va acorda consultanță Centrului în extinderea funcționalităților platformei respective.

RO_3387_scris. Cancelarie de stat CGE nr.3304-68 din 19.10.2016.pdf

2.2.3. a ține cont de Reglementările tehnice în vigoare, la implementarea activităților expuse în Planul de acțiuni privind implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 Cancelaria de Stat, în calitate de autoritate responsabilă de coordonarea realizării documentului de politici respectiv, cu suportul CGE, va asigura monitorizarea respectării inclusiv şi a reglementărilor tehnice în vigoare aferente domeniului TI. Cu referire nemijlocit la implementarea PGRAP, Cancelaria menționează că, pentru a asigura respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, Acordul-tip privind utilizarea PGRAP prevede că dezvoltarea aplicațiilor în baza PGRAP se va face în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv respectând reglementările tehnice. La inițiativa CGE măsura respectivă a fost inclusă şi în Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul anual 2014 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (acţiunea 52). De menționat că acțiunea respectivă urmează să poarte un caracter permanent. scris. nr.3304-68 din 19.10.2016 La realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni privind implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.122 din 18.02.2014, care prevăd, în special, lansarea în baza PGRAP a SI „Registrul digital agricol” (acțiunea 5.6.) și a SI „e-Autorizaţie transport” (acțiunea 5.7.), Cancelaria de Stat, în calitate de autoritate responsabilă de coordonarea realizării documentului de politici respectiv, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică, reieșind din atribuțiile ce-i revin în calitate de posesor al PGRAP și furnizor al serviciilor PGRAP, ține cont de reglementările tehnice relevante, și anume, Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viaţă al software-ului" RT 38370656 - 002:2006, aprobată prin Ordinul MTIC nr.78 din 01.06.2006, și reglementările tehnice aprobate prin Ordinul MTIC nr.94 din 17.09.2009, care stabilesc modul de evidenţă a serviciilor publice electronice, componentele obligatorii ale procesului de prestare a serviciilor publice electronice, cerințe tehnice de asigurare a securității informaționale la prestarea serviciilor publice electronice și normativele de determinare a costului de elaborare şi implementare a sistemelor informaționale automatizate.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf
RO_3387_scris. Cancelarie de stat CGE nr.3304-68 din 19.10.2016.pdf

2.4.1. informare și implicarea mai activă în procesul de dezvoltare, promovare și utilizare a aplicațiilor dezvoltate pe baza PGRAP;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 Cancelaria de Stat şi CGE care are calitatea de posesor al PGRAP, conform HG nr.717 din 29.08.2014, a inițiat elaborarea unui cadru de digitizare a serviciilor Guvern pentru Cetățeni (G2C) în baza PGRAP. De asemenea, la inițiativa CGE, în Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul anual 2014 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public a fost inclusă acțiunea 49 - „Elaborarea planului de promovare a serviciilor Platformei guvernamentale de registre şi acte permisive” (termen de realizare - finele lunii martie 2016). scris. nr. 3304-48 din 19.10.2016 Prin Hotărîrea Guvernului nr.966 din 09.08.2016, a fost aprobat Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. Documentul de politici publice în cauză a fost promovat de Cancelaria de Stat, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică, și conține o serie de acțiuni concrete de instruire a personalului implicat în procesul de modernizare și prestare a serviciilor publice, precum și de lansare și implementare a unui program de comunicare și instruire a populației și mediului de afaceri în utilizarea serviciilor publice electronice și încurajarea utilizării acestora, inclusiv în utilizarea aplicațiilor dezvoltate pe baza PGRAP. De asemenea, Planul respectiv conține și acțiuni concrete de modernizare a unor servicii publice selectate, inclusiv prin dezvoltarea sistemelor informaționale de tip registre și eliberare de acte permisive (spre exemplu: Registrul situațiilor financiare (acțiunea 3.10.), Ghișeu unic de eliberare a actelor permisive (acțiunea 3.11.), SIA „Registrul de stat al actelor de stare civilă” (acțiunea 3.13.), Serviciul de înregistrare a bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor (acțiunea 3.14.) etc. În conformitate cu dispozițiile pct.4 subpct.1) din Hotărîrea Guvernului nr.717 din 29.08.2014 „Privind platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP)”, la dezvoltarea sistemelor informaționale menționate, autoritățile responsabile de implementare, urmează să considere utilizarea PGRAP ca primă opțiune. Cancelaria de Stat va monitoriza executarea de către autoritățile vizate a cerinței enunțate, prin intermediul avizării de către Centrul de Guvernare Electronică a documentației de proiect aferente dezvoltării SI respective.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf
RO_3387_scris. Cancelarie de stat CGE nr.3304-68 din 19.10.2016.pdf

2.4.1. informare și implicarea mai activă în procesul de dezvoltare, promovare și utilizare a aplicațiilor dezvoltate pe baza PGRAP;

response:
scris. 01-07/743-E din 11.04.2016 Reieşind din prevederile Hotărârii Guvernului (HG) nr. 894 din 12,11.2013 cu privire la organizarea si funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosirea specială a apei, Ministerul Mediului a desemnat Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) în calitate de instituţie responsabilă de eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru folosirea specială a apei (Ordinul ministrului mediului nr. 31 din 30.03.2015).

RO_3254_MM.pdf

2.4.1. informare și implicarea mai activă în procesul de dezvoltare, promovare și utilizare a aplicațiilor dezvoltate pe baza PGRAP;

response:
Scris. nr. 07-03/59 din 01.02.2016 se va preciza faptul că unica autoritate din domeniu, care efectiv operează cu date electronice și care a înregistrat realizări importante pe marginea dezvoltării, promovării și utilizării aplicațiilor dezvoltate pe baza PGRAP este Agenția Națională Transport Auto (în continuare ANTA - autoritate subordonată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor) / în acest sens, se menționează că pentru ANTA, PGRAP este privită şi ca o platformă de perspective pentru migrarea și altor procese de activități ale Agenției / respectiv după implementarea serviciului public "e-Autorizatei transport, se intenționează dezvoltarea pe baza PGRAP inclusiv a altor procese ale Agenției, precum „Sistemul informațional pentru ținerea evidenței personalului instruit la Centrele de Instruire" și „Perfecționare și atestare profesională din domeniul transporturilor rutiere și activitățile conexe ale acestuia” scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Pe parcursul anilor 2015-2016 au fost organizate multiple şedinţe de lucru a specialiştilor ANTA şi specialiştilor Centrului de Guvernare Electronică privind ajustarea specificaţiilor tehnice ai S1A ,,E-A utorizaţie Transport". La 12 octombrie 2016 a fost semnal actul de primire-predare prin care ANTA a primit in utilizare şi administrate Sistemul informatic „Atribuirea Electronică a Autorizaţiilor Transport“ de la Centrul de Guvernare Electronică. Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport rutier aprobat prin Hotărirea Guvernului nr. 257 din 28.04.2017 prevede obligativitatea utilizării exclusive a sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport" in procesul de repartizare şi raportare a autorizaţiilor rutiere intră in vigoare la 01 ianuarie 2018. PGRAP este privită ca o platformă de perspectivă pentru migrarea şi altor procese de business ale Agenţiei. Respectiv după implementarea “e- Autorizaţie transport" urmează a fi implementate şi alte procese ale Agenţiei, precum Sistemul Informaţional pentru ţinerea evidenţei personalului instruit la centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională din domeniul transporturilor rutiere şi activităţile conexe ale acestuia, motiv fiind unificarea băncilor de dale ale Agenţiei.

RO_3060_MTID.pdf

2.4.1. informare și implicarea mai activă în procesul de dezvoltare, promovare și utilizare a aplicațiilor dezvoltate pe baza PGRAP;

response:
scris. MAIA nr. 23/76 din 01.04.2016 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare se implică activ în caz de necesite, în procesul de dezvoltare promovare şi utilizare a aplicaţiilor dezvoltate pe baza PGRAP, astfel în perioada menţionată CGE a organizat cursuri de instruiri pentru utilizarea aplicaţiilor dezvoltate pe baza de PGRAP la care au participat o persoană din cadrul MAIA, 3 persoane din cadrul I.S. Centrul Informaţional Agricol şi o persoană din cadrul ANSA, cu acelaşi scop s-au organizat grupuri de lucru pentru stabilirea unui acord de colaborare între CGE-MAIA-ANSA, care urmează să fie semnat. La moment ANSA nu dispune de persoane angajate în serviciul e-Transformare , astfel creându-se impedimente majore în dezvoltarea ulterioară a proiectelor menţionate.

RO_3257_MAIA.pdf

2.4.1. informare și implicarea mai activă în procesul de dezvoltare, promovare și utilizare a aplicațiilor dezvoltate pe baza PGRAP;

response:
scris. CNSP nr. 01-3/736 din 05.04.2016 în instituţie au fost extinse şi fortificate capacităţile informaţionale, fiind dotată cu noi computere, inclusiv cu servere pentru stocarea şi păstrarea memoriei instituţionale ce ţine de registrele şi actele permisive. De asemenea, pentru buna desfăşurare a procesului de prestare a serviciilor publice în primul trimestru al a.2016 a fost modernizat „Ghişeul unic”, fortificând potenţialul uman şi tehnic de procesare a cererilor agenţilor economici şi de la cetăţeni.

RO_3256_CNSP2.pdf

2.4.2. asigurarea delegării angajaților potriviți din rîndul specialiștilor săi, precum și a specialiștilor din cadrul instituțiilor din subordine relevante, astfel încît ultimii să fie capabili să utilizeze și să administreze aplicațiile plasate pe PGRAP, precum și să instruiască colegii ori de cîte ori va fi necesar;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 La inițiativa CGE, în Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul anual 2014 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public a fost inclusă acțiunea 39 — „Elaborarea cerințelor tehnice pentru utilizatorii și administratorii Platformei guvernamentale de registre și acte permisive şi asigurarea corespunderii persoanelor delegate de către autoritățile publice acestor cerințe. CGE a recurs deja la executarea acțiunii respective. Totodată, au fost actualizate ghidurile de administrare și utilizare a PGRAP. A fost inițiată procedura de elaborare a unui ghid complex privind dezvoltarea şi administrarea aplicațiilor dezvoltate în baza PGRAP: portal public pentru cetățeni/mediul de afaceri şi portal intern pentru funcționari publici (prestatori de servicii). A fost elaborat un mediu de dezvoltare a aplicațiilor PGRAP care conține toate componentele necesare dezvoltării unei aplicații pe baza de PGRAP. Mediul dat poate fi oferit ca platforma (PaaS) pentru dezvoltare de aplicații pe baza de PGRAP atât autorităților publice cât și sectorului privat. Scris. 3304-68 din 19.10.2016 Pentru realizarea acestei recomandări, Centrul de Guvernare Electronică, în calitate a posesor al PGRAP și furnizor al serviciilor PGRAP, a elaborat „Cerințele tehnice pentru utilizatorii și administratorii Platformei guvernamentale de registre și acte permisive și asigurarea corespunderii persoanelor delegate de către autoritățile publice acestor cerințe” (documentul justificativ a fost expediat la adresa electronică). Totodată, au fost actualizată documentația, inclusiv ghidurile de administrare și utilizare a PGRAP. Întreaga documentație este voluminoasă (circa 80Mb) și, în caz de necesitate, poate fi oferit Curții de Conturi, la solicitare.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf
RO_3387_scris. Cancelarie de stat CGE nr.3304-68 din 19.10.2016.pdf

2.4.2. asigurarea delegării angajaților potriviți din rîndul specialiștilor săi, precum și a specialiștilor din cadrul instituțiilor din subordine relevante, astfel încît ultimii să fie capabili să utilizeze și să administreze aplicațiile plasate pe PGRAP, precum și să instruiască colegii ori de cîte ori va fi necesar;

response:
scris. 01-07/743-E din 11.04.2016 Reieşind din prevederile Hotărârii Guvernului (HG) nr. 894 din 12,11.2013 cu privire la organizarea si funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosirea specială a apei, Ministerul Mediului a desemnat Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) în calitate de instituţie responsabilă de eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru folosirea specială a apei (Ordinul ministrului mediului nr. 31 din 30.03.2015).

RO_3254_MM.pdf

2.4.2. asigurarea delegării angajaților potriviți din rîndul specialiștilor săi, precum și a specialiștilor din cadrul instituțiilor din subordine relevante, astfel încît ultimii să fie capabili să utilizeze și să administreze aplicațiile plasate pe PGRAP, precum și să instruiască colegii ori de cîte ori va fi necesar;

response:
scris. MAIA nr. 23/76 din 01.04.2016 MAIA dispune de un număr restrîns de persoane cu studii în domeniu IT, delegarea angajaţilor fiind o sarcină dificilă, însă în caz de o strictă necesitate se face tot posibilul să se asigure participarea la instruiri şi la o colaborare eficientă. scris. MAIA nr. 11-4-2460 din 05.06.17 La solicitarile CGE cu privire la instruiri au fost delegate persoane din cadrul MAIA, I.S. CIA ANSA, CSTSP astfel incit in perioada de 01.03.2016-02.03.2016 au fost instruite 14 persoane din cadrul ANSA privind utilizarea aplicatiilor bazate pe PGRAP, 3 persoane din cadrul MAIA, 4 persoane din cadrul I.S CIA si 2 persoane din cadrul CSTSP. Referitor la administrarea programelor bazate pe PGRAP au fost instruiti un utilizator din cadrul MAIA, 1 din cadrul ANSA, 1 din cadrul I.S. CIA.

RO_3257_MAIA.pdf
RO_4279_SCRIS MAIA nr. 11-4-2460 din 05.06.17.pdf

2.4.2. asigurarea delegării angajaților potriviți din rîndul specialiștilor săi, precum și a specialiștilor din cadrul instituțiilor din subordine relevante, astfel încît ultimii să fie capabili să utilizeze și să administreze aplicațiile plasate pe PGRAP, precum și să instruiască colegii ori de cîte ori va fi necesar;

response:
Scris. nr. 07-03/59 din 01.02.2016 MTID va preciza faptul că colaboratorii Serviciului Tehnologii Informaţionale al ANTA au participat la cursurile de instruire a Analiștilor/Domen Experţilor în utilizarea platformei ECMP organizat de către Centrul de Guvernare Electronică în comun cu "Star Storage" / România; scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Colaboratorii Serviciului Tehnologii Informaţionale al Agenţiei au participat la cursurile de instruire a Analiştilor Domen Experţilor in utilizarea platformei ECM petrecut de către Centrul de Guvernare Electronică in comun cu “Star Storage” România. Suplimentar a fost instruit şi personalul ANTA din cadnil ghişeului unic privind modul de utilizare şi eliberare a actelor permisive prin Programul S1A ..E-Autorizaţie Transport"

RO_3060_MTID.pdf

2.4.2. asigurarea delegării angajaților potriviți din rîndul specialiștilor săi, precum și a specialiștilor din cadrul instituțiilor din subordine relevante, astfel încît ultimii să fie capabili să utilizeze și să administreze aplicațiile plasate pe PGRAP, precum și să instruiască colegii ori de cîte ori va fi necesar;

response:
scris. CNSP nr. 01-3/736 din 05.04.2016 Una din structurile cheie ale CNSPi, în activitatea cu ”Registrele şi Actele Permisive”, cum este Secţia de expertiză sanitară, de comun cu personalul din cadrul ”Ghişeului unic”, şi-au extins posibilităţile de utilizare şi administrare a aplicaţiilor plasate pe Platforma Guvernamentală de Registre şi Acte Permisive. Personalul secţiei nominalizate (în parte şeful secţiei şi un medic) au fost instruiţi de către personalul de la Centrul e-Guvernare pentru utilizarea PGRAP. Astfel, aceste persoane sunt abilitate cu posibilităţi de a instrui şi alt personal din instituţie.

RO_3256_CNSP2.pdf

2.4.3. întreprinderea măsurilor necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

response:
Cancelaria de Stat Scris. Nr. 3004-74 din18.03.2016 Pentru a păstra memoria instituțională, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate de către instituții pe baza de PGRAP, CGE va organiza, în mod regulat, cu coordonatorii de e-Transformare din cadrul instituțiilor, ședințe de promovare și conștientizare a utilizării PGRAP. De asemenea, se vor organiza instruiri repetate ori de câte ori va fi necesar. La inițiativa CGE, în Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul anual 2014 al Curții de Conturi asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public a fost inclusă acțiunea 58 - „Organizarea seminarelor de promovare a Platformei guvernamentale de registre și acte permisive în cadrul ședințelor ordinare cu autoritățile publice și reprezentanții sectorului privat”. De menționat că acțiunea respectivă va purta un caracter permanent. Scris. 3304-68 din 19.10.2016 Pentru a păstra memoria instituțională în vederea asigurării durabilității și funcționalității aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP, ori de câte ori este necesar, Centrul de Guvernare Electronică organizează ședințe ordinare cu autoritățile publice vizate. Ultimul seminar petrecut a fost organizat de CGE la sfărșitul lunii mai al anului curent, tematica Registrul de Stat al Controalelor, cu participarea reprezentanților instituțiilor abilitate cu dreptul de control. De asemenea, pentru a promova PGRAP și serviciile prestate pe platforma respectivă, Centrul de Guvernare Electronică organizează, în mod regulat, cu coordonatorii de e-Transformare din cadrul autorităților publice, ședințe de promovare și conștientizare a utilizării PGRAP.

RO_3116_Cancelaria de Stat.pdf
RO_3387_scris. Cancelarie de stat CGE nr.3304-68 din 19.10.2016.pdf

2.4.3. întreprinderea măsurilor necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

response:
scris. 01-07/743-E din 11.04.2016 Reieşind din prevederile Hotărârii Guvernului (HG) nr. 894 din 12,11.2013 cu privire la organizarea si funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosirea specială a apei, Ministerul Mediului a desemnat Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) în calitate de instituţie responsabilă de eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru folosirea specială a apei (Ordinul ministrului mediului nr. 31 din 30.03.2015).

RO_3254_MM.pdf

2.4.3. întreprinderea măsurilor necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

response:
scris. MAIA nr. 23/76 din 01.04.2016 Nemotivarea financiară a cadrelor din segmentul dat care duce ulterior la fluctuaţia personalului, reprezintă un risc major şi crează impedimente în păstrarea memoriei instuţionale care ar asigura durabilitatea şi funcţionalitatea aplicaţiilor pe PGRAP. scris. MAIA nr. 11-4-2460 din 05.06.2017 La solicitarile CGE cu privire la instruiri au fost delegate persoane din cadrul MAIA, I.S. CIA ANSA, CSTSP astfel incit in perioada de 01.03.2016-02.03.2016 au fost instruite 14 persoane din cadrul ANSA privind utilizarea aplicatiilor bazate pe PGRAP, 3 persoane din cadrul MAIA, 4 persoane din cadrul I.S CIA si 2 persoane din cadrul CSTSP. Referitor la administrarea programelor bazate pe PGRAP au fost instruiti un utilizator din cadrul MAIA, 1 din cadrul ANSA, 1 din cadrul I.S. CIA.

RO_3257_MAIA.pdf
RO_4279_SCRIS MAIA nr. 11-4-2460 din 05.06.17.pdf

2.4.3. întreprinderea măsurilor necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

response:
Scris. nr. 07-03/59 din 01.02.2016 suplimentar mecanismelor de back-up al MCloud de care beneficiază ANTA, în comun cu Centrul de Telecomunicații Speciale (CTS), pentru ANTA se planifică organizarea păstrării copiilor de rezervă ale datelor bazate pe PGRAP inclusiv şi pe serverele locale ale ANTA. scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 in conformitate cu Regulamentul Serviciului Tehnologii Informaţionale (ANTA) se crează copii de rezervă (zilnic, săptămînal) a Băncilor de date ale ANTA, care este asigurat prin mecanismul implicit de bask-up al platformei tehnologice guvernamentale comune) M-Cloud) responsabili fiind Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CTS) şi Centrul de Guvernare Electronică (e-Guvemare).

RO_3060_MTID.pdf

2.4.3. întreprinderea măsurilor necesare orientate spre păstrarea memoriei instituționale, care ar asigura durabilitatea și funcționalitatea aplicațiilor dezvoltate pe PGRAP;

response:
scris. CNSP nr. 01-3/736 din 05.04.2016 potenţialul tehnologiilor informaţionale curente ale CNSP comparativ cu a.2015, au fost semnificativ fortificate, fiind în stare să asigure păstrarea memoriei instituţionale şi să creeze o durabilitate pentru funcţionalitatea aplicaţiilor dezvoltate în cadrul PGRAP.

RO_3256_CNSP2.pdf

2.5.1. intensificării monitorizării și controlului asupra respectării Reglementărilor tehnice la prestarea serviciilor publice electronice;

response:
Scris. MTIC nr. 01/1161 din 02.09.2016 Prin HG nr.966 din 09.08.2016 a fost aprobat Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021 care prevede ca APC urmează să implementeze un sistem de monitorizare a performanței și de colectare a datelor referitoare la prestarea serviciilor publice.

RO_3351_img-906151008.pdf

2.5.2. actualizării Reglementărilor tehnice potrivit modificărilor și completărilor operate în cadrul normativ și legislativ relevant;

response:
MTIC prin HG. nr.966 din 09.09.2016 a aprobat Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. în conformitate cu Planul menționat, Cancelaria de Stat împreună cu CGE și MTIC urmează să elaboreze și să aprobe Metodologia privind digitizarea serviciilor publice care va include și cadrul de asigurare a calității serviciilor electronice publice (pct. 1.2). totodată către trim II 2017 urmează a fi elaborate și aprobate standardele minime de calitate pentru serviciile publice administrative. (pct. 1.4). concomitent urmează a fi creat Registrul serviciilor publice prin care să se asigure evidența tuturor serviciilor publice prestate de către autoritățile publice centrale.

RO_3351_img-906151008.pdf