Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.30 din 24 iulie 2015 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Curtea de Apel Chișinău în anul 2014

Numar 247-252 din data de 2015-07-24 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 8

Curtea de Conturi, în prezența președintelui Curții de Apel Chișinău, dl. Ion Pleșca; șefului Secretariatului Curții de Apel Chișinău, dnei Lilia Ciocoi, șefului Serviciului Financiar Economic dnei Irina Perșanov precum și altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.4 alin.(1) lit. a) și lit. c) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Curtea de Apel Chișinău în anul 2014
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, Curtea de Conturi

a constatat:

Curtea de Apel Chișinău este la etapa de inițiere a unui management bazat pe reguli și proceduri clare și transparente.  Probele de audit obținute denotă că, unele procese economico-financiare ale entității sînt susținute de controale interne care asigură respectarea cadrului legislativ-normativ aferent, în altele fiind identificate rezerve care urmează a fi valorificate. Astfel au fost atestate:
 • carențe în organizarea evidenței contabile, care afectează conformitatea raportării situației financiare și prezintă riscuri pentru asigurarea integrității bunurilor patrimoniale ale statului;
 • iregularități ce țin de achizițiile publice, privind: organizarea activității grupului de lucru pentru achiziții publice; planificarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice; monitorizarea executării contractelor de achiziții;
 • deficiențe în derularea procesului investițional, cauzate preponderent de proiectarea necalitativă a lucrărilor de construcție care s-au soldat cu cheltuieli neprevăzute.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

 1. Se aprobă Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Curtea de Apel Chișinău în anul 2014, conform Anexei.
 2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1 Curții de Apel Chișinău și se cere implementarea recomandărilor din Raportul de audit;
2.2. Consiliului Superior al Magistraturii pentru documentare și luare de atitudine, conform competențelor;
2.3 Guvernului Republicii Moldova, pentru informare.
2.4 Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
3. Se ia act , pe parcursul misiunii de audit, Curtea de Apel Chișinău a întreprins următoarele măsuri:
 • prin ordinele conducătorului a fost: desemnat Grupul de lucru responsabil de implementarea sistemului de management financiar și contreol în Curtea de Apel Chișinău; creat un nou Grup de lucru pentru achiziții precum și delimitate atribuțiile membrilor acestuia; aprobat contractul - modelul de răspundere materială individuală deplină a angajaților Curții de Apel Chișinău și care este procedura aplicată;
 • a fost elaborat și aprobat Regulamentul Serviciului Financiar Economic;
 • s-a corectat în evidență valoarea mijloacelor fixe, documentației de proiect  și altor active în sumă de 516,01 mii lei;
 • a fost restricționat accesul atît în aplicația „1C Buget” cît şi în sistemul Windows;
 • a fost estimată valoarea terenului în sumă de 9258,6 mii lei și ulterior înregistrat în evidența contabilă;
 • s-a prezentat Raportul de verificare a Serviciului de Stat Expertizare și Verificare nr.0210-07-14(09) din 01.06.2015 la proiectul nominalizat.
4. Despre măsurile întreprinse privind executarea subpunctului 2.1. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Raportul de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția recomandărilor nr.3 și nr.8 din Raportul de audit, pentru implementarea cărora se stabilește termenul de 12 luni.
5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

Serafim URECHEAN
Președintele Curții de Conturi

Recomandari (8)

1. Să elaboreze și să aprobe Regulamentul său intern de funcționare;

response:
În data de 19.02.2016 prin Dispoziția Președintelui Curții de Apel Chișinău nr. 8 a fost aprobat regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Curții de Apel Chișinău.

2. Șeful Secretariatului, de comun cu șefii de subdiviziuni: să elaboreze și să aprobe regulamentele interne de funcționare, planurile de activitate, obiectivele individuale și indicatorii de performanță măsurabili în conformitate cu cerințele cadrului legal;

response:
În perioada 22.01-25.01.2016 au fost elaborate și aprobate regulamentele interne de funcționare a următoarelor subdiviziuni: Direcția de sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul; Direcția evidență și documentare procesuală; Secția translare; Serviciul expediție; Serviciul arhivă; Secția resurse umane. Totodată, pînă la finalizarea misiunii de audit a fost elaborat și aprobat Regulamentul Serviciului Financiar Economic. Odată cu aprobarea acestora au fost aprobate și planurile anuale de activitate pentru anul 2016 pe fiecare subdiviziune care conțin obiectivele, acțiunile și indicatorii de rezultat.

3. Să asigure implementarea sistemului de management financiar și control intern ținînd cont de activitățile preconizate în Planul de acțiuni aprobat prin Ordinul Președintelui Curții de Apel Chișinău nr.267 din 07.07.2015;

response:
Sa efectuat descrierea narativă și grafică a următoarelor procese: - ,,Procesul de identificare a necesităților financiare, elaborare și prezentare spre aprobare a proiectului de buget al instanței de judecată" - ,,Procesul: Raportarea executării resurselor financiare ale instanței judecătorești" - ,,Procesul: Realizarea plăților (decontării cu furnizorii și antreprenorii) pri sistemul trezorerial". - ,,Procesul: Evidență și executarea resurselor financiare ale instanței de judecată"

4. Să elaboreze și să aprobe politica de securitate a informației, inclusiv cu delimitarea prin ordin a responsabilităților angajaților ce operează în programele informatice;

response:
Întru executarea Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Curtea de Apel a elaborat și aprobat Politica de securitate prin Ordinul nr.11 din 12.01.2015. totodată prin Dispoziția nr. 5 din 19.01.2015 au fost delimitate responsabilitățile angajaților ce operează în programele informatice.

5. Să definitiveze și să aprobe Politica de contabilitate

response:
Prin ordinul Președintelui Curții de Apel Chișinău nr.161 din 06.05.2016 a fost aprobată Politica de contabilitate (tip elaborată de CSM). Politica de contabilitate tip elaborată de către CSM a fost coordonată cu Ministerul Finanțelor.

6. Să desfășoare procedura de inventariere anuală a patrimoniului instituției cu respectarea obligatorie a cerințelor prevăzute de cadrul normativ de reglementare;

response:
Curtea de Apel Chișinău la data de 15.10.2015 în baza ordinului nr. 427 a efectuat evaluarea patrimoniului economic. astefl au fost inventariate conturile 010, 013, 014, 015, 016, 018, 019, 063, 067, 069 atît la componenta de bază cît și din mijloacele extrabugetare. totodată au fost supuse inventarierii și documentele cu regim special: carnete de muncă, facturi fiscale și foile de parcurs. la data inventarierii mijloacelor și documentelor bănești din casierie au fost depistate 1636,96 lei în valută națională ceea ce corespunde cu suma înregistrată în registrul de casă.

7. Grupul de lucru pentru achiziții să asigure planificarea conformă a achizițiilor publice în baza propunerilor șefilor de subdiviziuni, prin identificarea și prioritizarea acestora, cu estimarea reală a valorii contractelor de achiziții publice;

response:
Curtea de Apel Chișinău a aprobat Planul de achiziții a mărfurilor lucrărilor și serviciilor pe anul 2016.

8. Să înregistreze Acordul adițional privind modificarea contractului de antrepriză nr.40 din 25.09.2013 la Agenția Achiziții Publice și la Ministerul Finanțelor.

response:
Recomandarea dată și-a pierdut din actualitate, dat fiind faptul că contractul respectiv a avut efect în perioada anului 2013. Auditul va verifica în cadrul Curții de Apel Chișinău existența cazurilor de acest fel în perioada anului 2017.

Cerinte (1)

2.1 Curții de Apel Chișinău și se cere implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_3074_curtea de apel 1.pdf