Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.31 din 24 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice din raionul Drochia pe anul 2014

Numar 254-257 din data de 2015-07-24 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 51

Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Drochia, dl Vasile Grădinaru; ex-președintelui raionului, dl Andrei Marian; șefului Direcției finanțe a Consiliului raional, dna Irina Vița; șefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raion, dl Igor Velicico; șefului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice, dl Mihail Doruc; contabilului-șef al Aparatului președintelui, dna Rodica Aramă; primarilor: s.Chetrosu, dl Ion Prodan; s.Zgurița, dl Victor Guțu; s.Gribova, dl Chiril Macovețchi; ex-primarilor: or.Drochia, dl Igor Grozavu; s.Ochiul Alb, dna Rodica Șchiopu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice din raion pe anul 2014.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015, avînd drept scop evaluarea conformării autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) principiilor managementului financiar și controlului intern privind gestionarea procesului bugetar și patrimoniului public.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit aplicabile (temei: Hotărîrea Curţii de Conturi2). Probele de audit au fost obţinute prin: examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe; contrapunerea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor auditate etc. În acest sens, misiunea de audit s-a documentat cu deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional şi ale preşedintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.
Examinînd rezultatele misiunii de audit şi audiind Raportul prezentat, precum şi expunerile de motive ale persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
măsurile întreprinse de autorităţile deliberative și executive din raionul Drochia în materie de management al fondurilor publice nu s-au caracterizat prin complexitate sistemică și prin coerență în aplicare, respectiv, nu au vizat obiectivul mobilizării integrale a resurselor disponibile și redistribuirii efective cu impact economico-financiar și social. Exercițiul bugetar și gestionarea patrimoniului proprietate publică nu au întrunit exigențele de legalitate și regularitate, în consecință gestiunea economico-financiară nu a fost conformă, sub toate aspectele semnificative, cu prescripțiile cadrului juridic aferent. Baza economică, generatoare de venituri pentru bugetele locale, a fost subevaluată. Gestiunea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public nu au respectat principiile de austeritate, economicitate și integritate.
În acest context, Plenul Curții de Conturi atestă:
  • neidentificarea și neevaluarea cu prudență de către AAPL a potențialului economic disponibil, respectiv, a materiei impozabile aferente finanțelor publice, mai cu seamă a celei din cadrul bugetelor locale. Autoritatea financiară nu s-a axat pe sisteme analitice pentru fundamentarea proiecțiilor fiscal-bugetare; nu a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL și cu instituțiile fiscale, statistice și cadastrale, precum și cu agenții economici-contribuabili. Astfel, neimplementarea instrumentelor și procedurilor de fond s-a soldat cu diminuarea propunerilor de impozite și taxe, auditul public extern evaluînd sume subestimate, implicit, necuantificate și necolectate în bugetele locale, acestea cifrîndu-se la circa 18,0 mil.lei;
  • practici de evaluare, alocare și execuție a cheltuielilor bugetare contrar regulilor de bună gestiune, care nu corespund principiului cost-eficiență. În acest sens, în cel mai defectuos mod sînt administrate alocațiile capitale, procesul respectiv neîntrunind pre-condițiile incontestabile, fiind admise: inițierea lucrărilor fără studii de impact, precum și în lipsa proiectelor și suportului financiar adițional; obiecte nefinalizate cu riscul dezintegrării fizice etc. Neregulile, cu certitudine, generatoare de risipă a banului public în domeniul evocat, constituie circa 17,0 mil.lei;
  • iregularități semnificative în domeniul achizițiilor publice (mărfuri/lucrări/servicii) exprimate prin: proceduri de achiziții ad-hoc; divizări de achiziții și procurări dintr-o singură ofertă; favoritism pentru unii beneficiari de contracte cu reputație reprobabilă etc.;
  • management financiar-contabil defectuos, impactul fiind: bunuri imobiliare neînregistrate regulamentar (151,0 mil.lei), inclusiv rețele de gazoduct; bunuri materiale neinventariate și necontabilizate (24,8 mil.lei); evidență neconformă a patrimoniului transmis în gestiune instituțiilor medico-sanitare publice și întreprinderilor municipale (11,1 mil.lei); patrimoniu neutilizat în stare de dezintegrare ( 9,2 mil.lei); denaturări în rapoartele financiare aferente situațiilor patrimoniale (circa 64,0 mil.lei).
În susținerea celor expuse, Plenul Curții de Conturi atrage atenția administrației raionului Drochia și sensibilizează autoritățile publice centrale asupra nivelului scăzut al disciplinei financiar-bugetare, ceea ce indică un deficit evident de responsabilitate din partea factorilor decizionali din cadrul AAPL, precum și a managementului instituțiilor desconcentrate de profil.
Neconformarea persoanelor cu funcții de răspundere recomandărilor dispuse de  Curtea de Conturi (Hotărîrea nr.46 din 25.08.20113), confirmă în mod cert prezenta concluzie.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice din raionul Drochia pe anul 2014, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului raional Drochia, preşedintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or.Drochia, s.Chetrosu, s.Gribova, s.Ochiul Alb, com.Șuri și s.Zgurița, pentru implementarea, fără echivoc, a recomandărilor misiunii de audit, cu dispunerea unor acțiuni punctuale și cuprinzătoare aferente remedierii deficiențelor constatate;
2.2. Oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității autorităților administrației publice locale în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor specificate în Raportul de audit;
2.3. Consiliilor locale și primarilor satelor/comunelor: Baroncea, Drochia, Fîntîniţa, Hăsnăşenii Mari, Hăsnăşenii Noi, Maramonovca, Miciurin, Mîndîc, Moara de Piatră, Nicoreni, Palanca, Pelinia, Pervomaiscoe, Petreni, Popeştii de Jos, Popeştii de Sus, Sofia, Şalvirii Vechi, Ţarigrad; șefului Direcției finanțe, șefului Secției cultură, directorului Gimnaziului „I.Creangă” din s.Ţarigrad; directorului Liceului Teoretic „V.Cantemir” din s.Sofia, pentru documentare și călăuză în prevenirea și neadmiterea iregularităților similare celor elucidate în Raportul de audit;
2.4. Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru documentare și autosesizare, în sensul redresării carențelor instituționale menționate în Raportul de audit;
2.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și dispunerea verificării instituțiilor centrale și locale vizate;
2.6. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit:
3.1. Aparatul președintelui raionului a contabilizat regulamentar: clădirea Școlii-internat din or.Drochia în sumă totală de 7381,8 mii lei; bunurile transmise în gestiune/concesiune instituțiilor medico-sanitare publice din s.Gribova, s.Țarigrad, s.Hăsnășenii Mari și s.Șuri în sumă de 3674,6 mii lei;
3.2. Primăria or.Drochia a încasat venituri în sumă totală de 283,7 mii lei; a achitat datoriile creditoriale pentru sursele termoenergetice – 48,6 mii lei; a înaintat două materiale în instanța de judecată privind încasarea de la doi agenți economici a datoriilor la plata pentru locațiune și servicii comunale în sumă de 105,2 mii lei;
3.3. Primăria s.Zgurița a înregistrat în evidență clădirea spitalului în sumă de 1738,2 mii lei;
3.4. Primăria s.Miciurin a înregistrat în evidență 10 bunuri imobile (construcții) în sumă totală de 412,6 mii lei;
3.5. Primăria s.Antoneuca a recuperat cheltuielile neregulamentare la achitarea salariului în sumă de 6,8 mii lei.
4. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor precedentelor misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 25.08.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2011 şi gestionării patrimoniului public”.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1. și 2.2. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.
 Serafim Urechean,
Preşedintele Curţii de Conturi


1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”.
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.46 din 25.08.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2011 şi gestionării patrimoniului public”.

Recomandari (51)

1. să asigure elaborarea, aprobarea şi monitorizarea implementării proceselor operaţionale ce ţin de planificarea proiecţiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităţilor.

1. să asigure elaborarea, aprobarea şi monitorizarea implementării proceselor operaţionale ce ţin de planificarea proiecţiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităţilor.

response:
Chestiunea privind prognozarea corectă şi colectarea deplină a impozitelor şi taxelor, precum şi încasarea la bugetul raional a restanţelor acumulate este luată la evidenţă de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Drochia, Direcţia Finanţe şi Aparatul preşedintelui raionului. De către Direcția Finanțe va fi efectuat studiu analitic al factorilor de influență asupra prognozării volumului veniturilor pentru anul 2016 și estimarea veniturilor provenite din taxa pentru folosirea drumurilor în baza calculelor și informațiilor privind baza de impozitare a acestora

2. să asigure conlucrarea între subdiviziunile Consiliului raional, inclusiv Direcția finanțe, Secţia economie, organele fiscale şi cadastrale, privind crearea unei baze de date aferente formării, monitorizării şi evaluării bazei de impozitare pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I şi nivelul II), care constituie obiect al impozitării.

response:
în anul 2015 au fost implementate noi prevederi legislative, Legea finanțelor publice şi responsabilitățile bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014, prin care au fost operate o serie de modificări orientate la îmbunătățirea managementului finanțelor publice locale, la asigurarea responsabilității bugetar- fiscale in cadrul AAPL şi la consolidarea in continuare a sistemului de descentralizare economico- administrativă. Prin aplicarea noului sistem de formare a bugetelor UAT cheltuielile APL au fost determinate de nivelul veniturilor obţinute de fiecare UAT, astfel fiecare UAT este direct interesat să identifice cît mai multe venituri pentru nevoile lor specifice.

3. în conlucrare cu AAPL de nivelul I şi cu alte părţi implicate în procesul de formare a bugetului, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate, pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale şi nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT.

response:
De către Direcţia Finanţe va fi desfășurate instruiri referitor la crearea bazei de impozitare fundamentale, pentru elaborarea prognozelor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale și nefiscale.

4. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plăţii pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectivelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi.

response:
Prin decizia nr. 2/4 din 12.06.2015 ”Cu privire la scoaterea de la evidenţa contabilă a unor bunuri imobile”, s-au scos din evidenţa contabilă bunuri imobile in valoare totală de 7249259 lei 00 bani, în legatură cu faptul, ca blocurile de locuinţe au fost privatizate, fiind propriatate privată a cetăţenilor.(Copia deciziei se anexează)

5. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locaţiunea bunurilor publice şi arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile cadrului legal-normativ în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit în acest domeniu şi privind acumularea veniturilor publice.

response:
în baza deciziei CO Drochia, din fondul funciar, au fost transmise în arendă (ре un termen de 5 ani,a.2011-2016) persoanelor fizice Manea Andrei teren agricol cu suprafaţa de 59,813 ha şi Climauţan Gheorge -teren agricol cu suprafaţa de 50,0 ha. În scopul legitimării relațiilor de posesie (arendă a terenului agricol), aceste bunuri au fost formate in baza deciziei nr. 5/10 din 17.08.2016 şi au fost înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile la Oficiul Cadastral Teritorial Drochia al Intreprinderii de Stat Cadastru. (Copia deciziei se anexeza). La şedinţa Consiliului orăşenesc Drochia prin decizia nr.6/5 din 28.09.2016, la bunurile respective s-a stabilit iniţierea procedurii de licitaţie pentru obţinerea dreptului de încheiere a contractului de arendă a terenului cu destinaţie agricolă.(Copia deciziei se anexează)

5. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locaţiunea bunurilor publice şi arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile cadrului legal-normativ în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit în acest domeniu şi privind acumularea veniturilor publice.

5. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind locaţiunea bunurilor publice şi arenda terenurilor, cu ajustarea acestora la prevederile cadrului legal-normativ în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit în acest domeniu şi privind acumularea veniturilor publice.

6. să asigure încasarea plăților respective pentru captarea apei, conform prevederilor legale.

7. să asigure calcularea şi evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

7. să asigure calcularea şi evidenţa conformă a plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

8. de comun cu AAPL de nivelul I, să asigure stabilirea priorităţilor în vederea finanţării lucrărilor de construcții/reparații capitale în curs de execuţie, cu identificarea mijloacelor necesare și implementarea măsurilor de rigoare pentru finalizarea lucrărilor.

response:
în scopul asigurării respectării legislaţiei în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale colaboratorii responsabili ale Secţiei construcţii, gospodaria comunală şi drumuri, permanent se acordă ajutorul metodic şi practic entităţilor, ce se adresează cu probleme în domeniul construcţiilor.

9.1. să aprobe şi să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în domeniul investițiilor publice;

9.1. să aprobe şi să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în domeniul investițiilor publice;

9.1. să aprobe şi să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în domeniul investițiilor publice;

response:
Procedurile: 1.Identificarea priorităţii obiectelor pentru investiţii şi reparaţii capitale. 2. Comandarea şi întocmirea devizului de cheltuieli, documentaţiei tehnice a obiectului cu avizele organelor responsabile de arhitectură şi urbanizm. 3. Petrecerea procedurilor de achiziţii conform proiectului. 4. Încheierea contractului cu partea câștigătoare. 5. Întocmirea actului de primire-predare a lucrărilor cu indicarea garanţiei şi calităţii.

9.1. să aprobe şi să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în domeniul investițiilor publice;

9.1. să aprobe şi să implementeze proceduri de control intern care să eficientizeze valorificarea cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi să asigure respectarea prevederilor regulamentare în domeniul investițiilor publice;

9.2. să asigure selectarea conformă a obiectelor pentru investiţii capitale și achiziţionarea/contractarea regulamentară a lucrărilor de construcție/reparaţie capitală, cu înlăturarea neajunsurilor constatate de audit.

9.2. să asigure selectarea conformă a obiectelor pentru investiţii capitale și achiziţionarea/contractarea regulamentară a lucrărilor de construcție/reparaţie capitală, cu înlăturarea neajunsurilor constatate de audit.

9.2. să asigure selectarea conformă a obiectelor pentru investiţii capitale și achiziţionarea/contractarea regulamentară a lucrărilor de construcție/reparaţie capitală, cu înlăturarea neajunsurilor constatate de audit.

9.2. să asigure selectarea conformă a obiectelor pentru investiţii capitale și achiziţionarea/contractarea regulamentară a lucrărilor de construcție/reparaţie capitală, cu înlăturarea neajunsurilor constatate de audit.

9.2. să asigure selectarea conformă a obiectelor pentru investiţii capitale și achiziţionarea/contractarea regulamentară a lucrărilor de construcție/reparaţie capitală, cu înlăturarea neajunsurilor constatate de audit.

10. să identifice procesele de bază ale controlului intern şi descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor şi serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

10. să identifice procesele de bază ale controlului intern şi descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor şi serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

10. să identifice procesele de bază ale controlului intern şi descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor şi serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

10. să identifice procesele de bază ale controlului intern şi descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor şi serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

10. să identifice procesele de bază ale controlului intern şi descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor şi serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
A descris procesul de achiziție publică: 1.Crearea grupului de lucru cu repartizarea funcţiilor. 2. Întocmirea planului anual de achiziţii publice . 3. Petrecerea procedurilor de achiziţii conform planului. 4. La efectuarea procedurii de achiziţie entitatea se bazează pe legislaţia în vigoare ,cu întocmirea şi îndeplinirea pachetului de documente necesar ce confirmă corectitudinea procedurii achiziţiei. 5. încheierea contractului cu partea câștigătoare. 6. Arhivarea şi păstrarea pachetului de documente pentru minimizarea riscului de sustragere.

10. să identifice procesele de bază ale controlului intern şi descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor şi serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

10. să identifice procesele de bază ale controlului intern şi descrierea acestora privind achiziționarea bunurilor şi serviciilor din fonduri publice, inclusiv sub aspectul monitorizării continue a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Întru instruirea grupului de lucru la IP Liceul Teoretic "Viorel Cantemir" ( actul IP gimnaziul "Viorel Cantemir") s-a emis ordin nr. 165 din 13.08.2014. Înregistrarea ofertelor operatorilor economici se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. A fost aprobată Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Drochia pentru anii 2016-2020 prin decizia Consiliului raional nr.2/2 din 14.04.2016.

11. să asigure respectarea cadrului legal-normativ care reglementează domeniul retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

11. să asigure respectarea cadrului legal-normativ care reglementează domeniul retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
-plata pentru cumularea de profesii sau funcţii se efectuează conform notei informative prezentate de funcţionar; -plata gradului de nocivitate al lucrătorului se efectuează conform Regulamentului aprobat, adică sunt atestate locurile de muncă; -calcularea şi achitarea indemnizației de concediu se efectuează conform HG nr.426 din 26.04.2004; -acordarea indemnizaţiei unice în proporţie de 15% din salariul de funcţie a fost achitate conform cererii depuse de funcţionar şi dispoziţiei preşedintelui raionului; -spor pentru acces la secretul de stat nu se efectuează.

12. de comun cu instituțiile din cadrul Consiliului raional să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, organizarea festivităților etc.), precum și optimizarea acestora.

response:
A fost aprobat Regulamentul privind aprobarea numărului - limita al autoturismelor de serviciu şi a parcursului limită anual conform Deciziei CR nr.9/9.4 din 10.12.2015. Trecerea la cheltuieli a combustibilului la automobilul VAZ 2121 nu se efectuează. Efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu în străinătate se efectuează conform HG nr. 10 din 05.01.2012 şi prezentarea notei informative.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, organizarea festivităților etc.), precum și optimizarea acestora.

response:
Primarul urmează să elaboreze şi aprobeze Regulamentul intern de folosirea transportului de serviciu cu indicarea numărului unităţilor de transport şi limitei anuale a distanţei de parcurs.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, organizarea festivităților etc.), precum și optimizarea acestora.

12. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea efectuării cheltuielilor, pentru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (întreținerea autoturismelor de serviciu, efectuarea deplasărilor în interes de serviciu, organizarea festivităților etc.), precum și optimizarea acestora.

13.1. să asigure monitorizarea şi controlul realizării proiectelor în care autorităţile administrației publice locale participă în calitate de partener public, cu implementarea unor proceduri ale controlului intern care să excludă deficiențele admise;

13.2. să întreprindă măsurile de rigoare, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, în vederea soluționării situațiilor create la implementarea Proiectului „Energie renovabilă cu zero emisii CO2 pentru şcoala sportivă Drochia”, cu înlăturarea iregularităților constatate de audit.

14. să opereze modificările de rigoare pentru reîntregirea fondului cu destinație specială pentru drumuri și realocarea mijloacelor în scopurile respective.

15. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

15. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

15. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Prin decizia nr. 3/13 din 06.04.2016 „Cu privire la întocmirea sau actualizarea planurilor cadastrale şi a planurilor geometrice şi stabilirea hotarelor terenurilor aferente blocurilor locative şi constructor”, s-a actualizat planul geometric a terenului aferent construcţiilor cu suprafaţa de 17,2099 str. Bretela de circulate c/c 3601104281, care a fost transmis de către primărie in anul 2007 S.A. „Sudzuker-Moldova". (punctul 1 din anexa la decizie) (Copia deciziei se anexeză)

15. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

15. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

15. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării şi înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Aparatul președintelui raionului a luat la evidență clădirea școlii internat Drochia la valoare de 7 381, 8 mii lei. La fel, bunurile imobile transmise in gestiunea IMSP s.Gribova, s.Ţarigrad, s.Hăsnăşănii Mari, s.Şuri la valoarea de 3 674,6 mii lei.

16. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

16. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

16. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Patimoniul public, deţinut de primărie, este înregistrat la OCT Drochia. Conform legislaţiei în vigoare primăria în fiecare an petrece inventarierea patrimoniului public aflat la balanţa primăriei. După efectuarea auditului primăria a luat la evidență clădirea spitalului în sumă de 1738,2 m.l. (transmisă prin act de comodat şi scoasă de la balanţa primăriei din greșeală)

16. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

16. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce ţin de domeniul contabilității, care să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, în scopul raportării regulamentare a situaţiilor financiare, cu remedierea iregularităţilor constatate de audit.

response:
Prin decizia nr. 7/4 din 18.11.2015 Cu privire la excluderea de la evidența contabila a primăriei bunurile -fostul hotel, care a fost vândut prin licitație în a.2014 şi apartamentul nr.8, str. M. cel Bătrîn nr.4, care prin instanța de judecată i s-a autentificat Certificate de moștenitor legal, s-a decis: scoaterea de la evidenţa contabilă a bunurilor.(Copia deciziei se anexează)

17. în comun cu IMSP, să asigure inventarierea şi să aducă în concordanţă valoarea investiţiilor pe termen lung, pentru excluderea diferenţelor între datele instituțiilor/întreprinderilor şi datele fondatorului.

17. să asigure inventarierea şi să aducă în concordanţă valoarea investiţiilor pe termen lung, pentru excluderea diferenţelor între datele instituțiilor/întreprinderilor şi datele fondatorului.

response:
Prin deciziile nr.5/11-2 din 20.08.2015 şi nr.7/22 din 18.11.2015 se reorganizează Î.M „Apă Canal" din Drochia şi Î.M „Gospodăria Comunală şi exploatarea Iocuinţelor din Drochia" prin fuziune (contopire) (Copiile la decizii se anexează). La moment Inspectoratul Fiscal Drochia efectuează controlul fiscal la întreprinderile municipale menţionate.

Cerinte (8)

2.1. pentru implementarea, fără echivoc, a recomandărilor misiunii de audit, cu dispunerea unor acțiuni punctuale și cuprinzătoare aferente remedierii deficiențelor constatate;

response:
nr.290 din 21.10.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3618_Chetrosu.pdf

2.1. pentru implementarea, fără echivoc, a recomandărilor misiunii de audit, cu dispunerea unor acțiuni punctuale și cuprinzătoare aferente remedierii deficiențelor constatate;

2.1. pentru implementarea, fără echivoc, a recomandărilor misiunii de audit, cu dispunerea unor acțiuni punctuale și cuprinzătoare aferente remedierii deficiențelor constatate;

response:
nr.566 din 30.09.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3614_or.Drochia.pdf

2.1. pentru implementarea, fără echivoc, a recomandărilor misiunii de audit, cu dispunerea unor acțiuni punctuale și cuprinzătoare aferente remedierii deficiențelor constatate;

2.1. pentru implementarea, fără echivoc, a recomandărilor misiunii de audit, cu dispunerea unor acțiuni punctuale și cuprinzătoare aferente remedierii deficiențelor constatate;

response:
nr.221din 24.10.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3616_Zgurita.doc
RO_3617_Zgurita scri 1.doc

2.1. pentru implementarea, fără echivoc, a recomandărilor misiunii de audit, cu dispunerea unor acțiuni punctuale și cuprinzătoare aferente remedierii deficiențelor constatate;

response:
nr.125 din 25.10.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3613_Suri.pdf

2.1. pentru implementarea, fără echivoc, a recomandărilor misiunii de audit, cu dispunerea unor acțiuni punctuale și cuprinzătoare aferente remedierii deficiențelor constatate;

response:
Raportul dat a fost examinat la şedinţa Consiliului raional (08.10.2015 și 10.12.2015), fiind aprobat un Plan de măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și stabilite termene şi persoane responsabile de implementarea recomandărilor (anexa: Decizia nr.8/2 din 08.10.2015 ”Cu privire la hotărîrea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr.31 din 24 iulie 2015" și Decizia Consiliului raional Drochia nr.9/5 din 10 decembrie 2015 „Cu privire la Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor hotărîrii Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr.31 din 24 iulie 2015)

RO_3611_AP Drochia.pdf
RO_3615_Presedinte anexe.pdf

2.2. pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității autorităților administrației publice locale în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor specificate în Raportul de audit;

response:
nr. 1303/OT9-201 din 08.08.2016: În cadrul ședințelor comune ale serviciilor publice desconcentrate şi Autorităților publice locale de ambele nivele din raionul Drochia le-a fost atrasă atenția reprezentanților AAPL asupra neajunsurilor şi iregularităţilor stabilite în cadrul misiunii de audit ce ţin în special de exercițiul bugetar, stabilirea bazei impozabile şi gestionarea patrimoniului public. A fost adusă la cunoştinţa reprezentanţilor AAPL legislaţia în vigoare şi date explicațiile de rigoare întru neadmiterea încălcărilor în domeniu. Angajații oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat au examinat Hotărârea Curţii de Conturi nr.31 din 24 iulie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul AAPL din raionul Drochia pe anul 2014 pentru informare şi asigurarea unui control administrativ calitativ al activității consiliilor, primarilor şi președintelui raionului pentru neadmiterea încălcărilor şi neajunsurilor depistate în Raportul de audit. Doar pe parcursul a 7 luni ale anului 2016 AAPL din raionul Drochia au fost notificate în 12 cazuri privind ilegalitatea actelor în domeniul gestionării patrimoniului public.

RO_3612_OT Soroca.pdf