Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.32 din 5 august 2015 privind auditul situațiilor financiare ale Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova” pe anii 2013-2014

Numar 247-252 din data de 2015-08-05 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 2

Curtea de Conturi, în prezența ministrului educației dna Corina Fusu, coordonatorului Proiectului dl Sergiu Harea, consultantului în management financiar al Proiectului dna Eva Podlubnîi, analistului în management financiar al Biroului de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova dna Oxana Druță, ex-coordonatorului Proiectului dna Eugenia Veveriță, șefului adjunct al Direcției finanțele în învățămînt, cultură și știință din cadrul Ministerului Finanțelor dna Raisa Ghilan, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare), a examinat Raportul auditului situaţiilor financiare ale Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova” pe anii 2013-2014.
Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi 
a constatat:

Guvernul Republicii Moldova, în scopul demarării reformelor din domeniul învățămîntului, a încheiat cu Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare Acordul de finanţare, ratificat prin Legea nr.89 din 19.04.20131. Astfel, în baza sprijinului financiar în sumă de 26,1 mil. Drepturi Speciale de Tragere, sau echivalentul de 40,0 mil.dolari SUA, Guvernul susține consolidarea calității și ameliorarea eficienței sectorului educațional, prin intermediul unui credit finanţat în cadrul Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”, cu perioada de implementare 2013-2018.
Proiectul „Reforma învățămîntului în Moldova” este implementat de către Ministerul Educației și include 3 Componente intercorelate, prin definirea cadrului de rezultate.
Componentele I și II cuprind finanțarea a 25,1 mil. Drepturi Speciale de Tragere, echivalentă cu 38,5 mil.dolari SUA, ca suport bugetar, și sînt destinate implementării standardelor de asigurare a calității pentru școli, îmbunătățirii sistemului de evaluare a elevilor și calității sistemului de date și sistemului informațional de management, precum și îmbunătățirii eficienței în învățămîntul general.
Componenta III cuprinde finanţarea a 1,0 mil. Drepturi Speciale de Tragere,  echivalentă cu 1,5 mil.dolari SUA, și este destinată dezvoltării capacităților de monitorizare a reformei învățămîntului.
În vederea implementării obiectivelor Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”, în anii 2013-2014, pentru Componentele I și II au fost debursate mijloace financiare în sumă totală de 5,1 mil. Drepturi Speciale de Tragere, echivalentă cu    7,7 mil.dolari SUA, sau 107,1 mil.lei, din care s-au efectuat cheltuieli în sumă de                 2,1 mil.dolari SUA, sau 25,9 mil.lei, înregistrîndu-se la finele anului de gestiune 2014 un sold nevalorificat în valoare de 5,7 mil.dolari SUA. Pentru Componenta III a fost debursată suma de 270,0 mii Drepturi Speciale de Tragere, echivalentă cu 411,5 mii dolari SUA, sau 5,7 mil.lei, cheltuielile constituind 271,8 mii dolari SUA, sau 3,8 mil.lei, iar soldul debursat pentru cheltuielile din perioadele ulterioare – 139,7 mii dolari SUA, sau 1,9 mil.lei.
Rezultatele evaluării funcționalității controalelor interne, precum şi ale verificării operațiunilor financiare aferente Proiectului au confirmat înregistrarea și raportarea integrală a acestora. Totodată, activitățile de audit desfășurate au relevat corectitudinea contabilizării tuturor operațiunilor economice înregistrate în perioadele corespunzătoare acestora și ulterior incluse în Rapoartele prezentate Băncii Mondiale, Ministerului Finanțelor și Ministerului Educației, nefiind constatate cheltuieli neeligibile, precum şi plăți neîntemeiate din conturile desemnate. De asemenea, auditul atestă veridicitatea datelor raportate Băncii Mondiale referitor la salarizarea cadrelor didactice.
Rezumînd constatările şi concluziile menţionate în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre, se relevă că sistemul de management financiar şi control, implementat la realizarea Proiectului, asigură veridicitatea situaţiilor financiare reflectate în anii 2013 și 2014, iar rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, prezintă o imagine fidelă la situaţiile din 31.12.2013 și 31.12.2014.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului situaţiilor financiare ale Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova” pe anii 2013-2014, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit anexat se remit:

2.1. Biroului de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, Ministerului Finanțelor, Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare;
2.2. Ministerului Educației, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;
2.3. Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, pentru informare.
3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctului 2.2. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.

Serafim URECHEAN
Preşedintele Curţii de Conturi

1 Legea nr.89 din 19.04.2013 ,,Pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova”.

Recomandari (2)

1. Să asigure colaborarea cu Ministerul Finanțelor și autoritățile publice locale în vederea evidenței și monitorizării resurselor financiare valorificate pentru Componentele I și II ale Proiectului prin prisma responsabilităților care le revin.

2. Să fortifice activitățile de control și de monitorizare în vederea valorificării surselor financiare la destinațiile și în termenul prevăzut pentru implementarea tuturor Componentelor.

Cerinte (1)

2.2. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;