Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.29 din 20 iulie 2015 cu privire la Rapoartele auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și întreprinderile de stat în care exercită funcția de fondator

Numar 247-252 din data de 2015-07-20 Nr. cerinte: 12 Nr. recomandari: 55

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului tehnologiei informației și comunicațiilor dl Vitalie Tarlev, secretarului de stat al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor dna Violeta Văsa, administratorilor: Î.S. „MoldData” – dl Dorian Bodiu; Î.S. „Radiocomunicații” – dl Mihai Iacob; Î.S. „Poșta Moldovei” – dl Serghei Nastas; Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” – dl Vladimir Zmuncilă, prim-vicedirectorului general al Î.S. „CRIS„Registru” dl Pavel Buciațchi, directorului economic, contabil-șef al Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio” – dna Tatiana Madan, precum şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (Anexa nr.1) și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2).
Examinînd rezultatele auditului şi audiind raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:

Pentru anul 2014, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor i-au fost alocate mijloace de la bugetul de stat în sumă totală de 30,1 mil.lei, inclusiv pentru cheltuieli administrative – 5,5 mil.lei, pentru preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic și documentarea cetățenilor domiciliați în localitățile din stînga Nistrului – 21,8 mil.lei, şi pentru acţiuni privind regimul de liberalizare a vizelor – 2,6 mil.lei.  
Managementul financiar al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în general, este funcțional şi atestă o asigurare rezonabilă în aspectele semnificative asupra conformității gestionării resurselor financiare şi bunurilor patrimoniale. Avînd în vedere competențele legale şi responsabilităţile implicate în procesul de administrare, monitorizare şi raportare a situaţiei financiare şi a celei patrimoniale, auditul relevă că nu s-a asigurat prezenţa tuturor elementelor sistemului de control intern asupra aplicării conforme a normelor legale, fapt care a generat în cadrul Aparatului central al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor utilizarea cu unele abateri a mijloacelor alocate pentru preschimbarea pașapoartelor de tip sovietic; efectuarea unor cheltuieli din contul întreprinderilor de stat în care deține calitatea de fondator; nerespectarea regulilor generale de reflectare în evidența contabilă şi de raportare a unor bunuri materiale, a valorii bunurilor investite în întreprinderile de stat, precum și unele carențe la planificarea și executarea achizițiilor publice.
În vederea asigurării viabilității sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în Republica Moldova, întreprinderile din subordine şi-au axat activitatea pe realizarea obiectivelor şi acţiunilor stabilite în Planul de activitate al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru anul 2014, precum şi a planurilor proprii de dezvoltare. Pe parcursul anului 2014, întreprinderile de stat în care Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor deține calitatea de fondator au obținut venituri în sumă de 1027,5 mil.lei, care, comparativ cu datele din anul precedent, au fost în creștere cu 182,5 mil.lei, consemnînd o tendinţă pozitivă de dezvoltare, reprezentată prin îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă, precum lichiditatea, creşterea profitabilităţii, rentabilității etc. Totodată, în cadrul întreprinderilor de stat auditate s-a relevat:
  • nepublicarea de către unele întreprinderi a tarifelor, modului şi condițiilor de furnizare a serviciilor publice prestate, fapt ce limitează transparența activităților desfășurate, generînd riscul prejudicierii intereselor utilizatorilor;
  • reglementarea necorespunzătoare a modului de activitate a membrilor Consiliilor de administrație în cazul eschivării sau exercitării neconforme a funcțiilor, fiind efectuate cheltuieli iraționale la salarizarea lor;
  • neasigurarea în deplină măsură a managementului ministerial asupra procesului de achiziţii, fiind identificate multiple încălcări ale legislației din partea întreprinderilor de stat care au efectuat procurări fără inițierea procedurilor de achiziții în sumă de peste 17,2 mil.lei; irelevanţa activităţii grupului de lucru pentru achiziţii, ineficienţa activităţilor de control şi de monitorizare a contractelor în procesul de achiziţii publice, neconformităţi în procesul de planificare şi efectuare a achiziţiilor publice, fapt ce limitează transparența și majorează riscul de denaturare a procesului de achiziţii;
  • neasigurarea din partea Consiliilor de administrație și administratorilor întreprinderilor de stat auditate a gestionării conforme a patrimoniului public, prin prisma atribuţiilor delegate, fiind admise nereguli şi erori, determinate de neconformitatea evidenţei patrimoniului gestionat în condiţii de neînregistrare integrală în evidenţa contabilă a 59 de clădiri cu suprafața de 4062 m2 și a 321 de terenuri cu suprafața de 110,1 ha, iar la organele cadastrale – a 35 de clădiri cu suprafața de 2280 m2 și 311 de terenuri cu suprafața de 88,8 ha;
  • monitorizarea insuficientă a procesului de dare în locațiune a încăperilor nelocative, precum și celor luate în locațiune și comodat, fapt ce determină riscul majorării cheltuielilor și înstrăinării neregulamentare a imobilelor care le aparțin.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (Anexa nr.1) și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2).

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit nominalizate în pct.1 se remit:
2.1. Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, pentru documentare, referitor la rezultatele auditurilor, şi întreprinderea măsurilor de rigoare conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor, şi se cere:
2.1.1. examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor auditurilor, asigurînd realizarea unor acţiuni concrete pentru lichidarea neregulilor constatate;
2.1.2. intensificarea controlului asupra respectării cadrului normativ din domeniul de activitate şi a reglementărilor privind organizarea şi funcționarea întreprinderilor de stat, în vederea asigurării unei bune guvernări a fondurilor publice;
2.1.3. examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de înregistrarea, administrarea şi monitorizarea patrimoniului statului;
2.1.4. intensificarea măsurilor de monitorizare a proceselor de gestionare a mijloacelor financiare în domeniul achizițiilor, remunerării muncii, utilizării transportului de serviciu, prin crearea unui sistem de management financiar şi control intern, bazat pe responsabilizarea membrilor Consiliilor de administrație și a administratorilor  întreprinderilor de stat în care ministerul exercită funcția de fondator;
2.1.5. înaintarea, în modul stabilit, către Guvern, pentru o posibila inițiativă legislativă, a propunerilor de modificare a:
- art.25 din Legea nr.463-XIII din 18.05.1995, care nu prevede clar condițiile și modul de acordare a spațiilor pentru amplasarea oficiilor poștale;
- Regulamentului-model al Consiliului de administraţie al întreprinderii de stat, Statutului-model al întreprinderii de stat, Contractului-tip încheiat între fondator şi administratorul întreprinderii de stat, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20.10.1994, prin prisma includerii în atribuțiile Consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și administratorilor a responsabilităților privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziții în corespundere cu prevederile Legii cu privire la întreprinderea de stat; 
- Regulamentului cu privire la modul de privatizare a încăperilor nelocuibile date în locaţiune, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.468 din 25.03.2008, cu stabilirea necesității sau a condițiilor clare și termenelor de locațiune care ar oferi dreptul de a comercializa ulterior imobilele;
- Hotărîrii Guvernului nr.915 din 19.12.1994 „Cu privire la modul de acordare a recompensei materiale specialiștilor confirmați (aleși) în componența Consiliului de administrație al întreprinderii de stat”, pentru determinarea funcțiilor, regimului şi condițiilor de muncă pentru fiecare specialist confirmat (ales) în componența Consiliului de administrație al întreprinderii de stat prin ordinul fondatorului;
2.2. Ministerului Finanțelor, pentru documentare şi luare de atitudine, conform competențelor, asupra utilizării peste termenul-limită a mijloacelor alocate pentru preschimbarea pașapoartelor de tip sovietic;
2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare;
2.4. Comisiei parlamentare permanente economie, buget şi finanţe, pentru informare;
2.5. Preşedintelui Republicii Moldova, pentru informare.
3. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2) se remit: Î.S. „MoldData”, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, Î.S. Pentru Exploatarea Clădirilor”, Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului.
4. Prin prezenta Hotărîre, se exclud din regim de monitorizare Hotărîrile precedente ale Curţii de Conturi nr.41 din 10.06.20102 și nr.14 din 24.03.20113, avînd în vedere executarea lor integrală şi/sau parţială, acestea fiind reiterate în Rapoartele de audit anexate.
5. Se ia act că, pe parcursul auditului, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și întreprinderile în care exercită funcția de fondator au întreprins un șir de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor și neregulilor constatate de audit și expuse în Rapoartele de audit anexate.
6. Despre măsurile întreprinse privind executarea punctelor 2.1. și 3. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Serafim URECHEAN,
Preşedintele Curţii de Conturi

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.41 din 10.06.2010 „Privind Raportul auditului regularităţii executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2009 la Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi  nr.14 din 24.03.2011 Privind Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public de către Î.S. „Poşta Moldovei” în anii 2009–2010.”

Recomandari (55)

1. MTIC Să elimine practica de delegare a activităţilor ce nu revin Serviciului control intern şi audit, în vederea asigurării activităţii în strictă conformitate cu Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010.

response:
SCRIS. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 - Atribuţii privind raportarea situaţiei patrimoniale la nivel central precum şi evaluarea indicatorilor şi monitorizarea unor întreprinderi de stat au fost anulate prin Dispoziţia MTIC nr. d-06 din 14.03.2016. - La data de 05.10.2015 a fost aprobată „Instrucţiunea privind desfăşurarea misiunilor de audit în cadrul MTIC în care a fost definită aria de aplicabilitate a Serviciului control intern şi audit precum şi realizarea activităţii şi comunicarea rezultatelor. - în vederea anulării practicii de delegare a activităţilor ce nu revin Serviciului control intern şi audit prin Ordinul MTIC nr.44 din 10.05.2016 au fost ajustate următoarele: - Regulamentul cu privire la modul de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe ale întreprinderilor de stat în care MTIC exercită funcţia de fondator, aprobat prin Ordinul nr.66 din 15.07.2013; - Regulamentul cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat în care MTIC exercită funcţia de fondator aprobat prin Ordinul nr. 66 din 15.07.2013;

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

2. MTIC Să înainteze propuneri privind excluderea S.A. „Eliri” din Lista societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de MTIC, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.389 din 17.05.2010

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Prin Hotărirea Guvernului nr. 962 din 08.08.2016, S.A. ”ELIRI” a fost exclus din Lista societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de MTIC.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

3. MTIC Să aprobe reglementările aferente raporturilor de muncă cu salariaţii prin încheierea contractului colectiv de muncă şi diferenţierea acestuia de Regulamentul intern al unităţii.

response:
SCRIS. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Conform prevederilor art.30 - 34 al Codului Muncii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) nu este obligat de a încheia un contract colectiv de muncă. In perioada I semestru al anului 2016, de către conducerea MTIC, Patronatul din comunicaţii şi Federaţia Sindicatelor Comunicaţiilor, a fost negociată şi semnată Convenţia colectivă Ia nivelul ramurii TIC pentru anii 2016-2019. Ce ţine de remunerarea muncii în cadrul instituţiei: funcţionarii publici sunt salariaţi strict conform prevederilor Legii nr.48 din 22.03.2012 „Privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici”; personalul care deţin funcţii de demnitate publică, personalul din cabinetul demnitarului şi personalul cu funcţii de deservire tehnică, conform Legii nr.355 din 23.12.2005 „cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

4. MTIC Să consolideze activitatea grupului de lucru privind achiziţiile publice, în vederea conformării proceselor de planificare, desfăşurare şi monitorizare în domeniul achiziţiilor publice, cu elucidarea deficienţelor constatate.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 - In aspectul conformităţii procedurilor de achiziţii publice a fost ajustată componenţa Grupului de lucru privind achiziţiile prin Ordinul MTIC nr.46 din 11.05.2016. - Membrii grupului de lucru, au fost instruiţi în cadrul seminarelor organizate de Centrul Naţional Anticorupţie, de Agenţia Achiziţii Publice şi MF (24 martie, 08 iunie şi 15 iunie 2016). De asemenea informam, că toate documentele aferente achiziţiilor publice sunt înregistrate în SIA „Registrul de stat al achiziţiilor publice "(SIA RSAP), ceea ce exclude posibilitatea sustragerii sau înlocuirii documentelor aferente licitaţiei publice desfăşurate. Conform Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 54 din 12.04.2013, este specificată obligaţia MTIC de a iniţia şi realiza procedurile de achiziţii publice de tip “Licitaţie publică ” şi "Cerere a ofertelor de preţuri" exclusiv prin intermediul SI A RSAP începînd cu data de 01.05.2013, ca urmare, Grupul de achiziţie nu are obligaţiunea de a proba procedura de licitaţie electronică prin alte mijloace.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

5. MTIC Să fundamenteze şi să înainteze propuneri referitoare la stabilirea numărului unităţilor de transport necesare pentru executarea obiectivelor ce i se impun, iar la elaborarea bugetului, în comun cu Ministerul Finanţelor, să prevadă necesarul de mijloace financiare pentru întreţinerea lor.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 În scopul asigurării optime a activităţii şi a recomandărilor din raportul Curţii de Conturi, prin scrisoarea MTIC nr. 01/110 din 01.02.2016, adresată Ministerului Finanţelor, au fost solicitate surse suplimentare financiare pentru procurarea unui mijloc de transport şi acoperirea de cheltuieli pentru combustibil în suma de 570,0 mii lei, care nu au fost incluse în bugetul instituţiei pentru anul 2016. MTIC urmăreşte obiectivul de a procura doua autoturisme de serviciu pentru asigurarea cu transport, conform normelor de deservire specificate în Hotărârea Guvernului 1404 din 30.12.2005. Scris. min fin nr. 05-02/1/10 din 15.09.16 Potrivit art. 51 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, autorităţile publice centrale elaborează şi prezintă Ministerului Finanţelor, în termenul stabilit de acesta, propuneri pentru elaborarea proiectului legii bugetului de stat. Totodată, art.52 din Legea menţionată supra, stabileşte că rezultatele examinării propunerilor/proiectelor de buget se supun consultării cu autorităţile publice corespunzătoare în conformitate cu procedura stabilită de Ministerul Finanţelor.Prin urmare, la etapa consultărilor bugetare, după caz, autoritatea respectivă urmează să comunice dacă sunt careva divergenţe la buget.

RO_3352_scris. MF.pdf
RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

6. MTIC Să excludă practica de a interveni în activitatea operaţională a întreprinderilor de stat prin utilizarea mijloacelor de transport, cu suportarea cheltuielilor respective.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 S-a exclus intervenirea în activitatea operaţională a întreprinderilor de stat prin utilizarea mijloacelor de transport, cu suportarea cheltuielilor respective. Astfel, în anul 2016 MTIC foloseşte autoturismul C RI 908 (care se află la balanţa APC) în interes deserviciu, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere de către CRIS "Registru”, în baza contractului de comodat nr.02/11-9 din 06.03.2014 şi contractului de achiziţie a serviciilor de valoare mică nr.02/11-22 din 24.12.2015, cu restituirea lor ulterioară de către MTIC în baza alocaţiilor bugetare aprobate prin Bugetul anual.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

7. MTIC Să fortifice elementele sistemului de control intern asupra planificării şi utilizării mijloacelor financiare alocate la articolele de destinaţie.

response:
Scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Conform art.70 alin.2 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014 se prevede, că „la data încheierii anului bugetar, alocaţiile bugetare nevalorificate, precum şi soldurile de mijloace băneşti din conturile trezoreriale ale autorităților/instituțiilor bugetare se închid, cu excepţia soldurilor proiectelor finanţate din surse externe”. Menţionăm, că mijloacele financiare alocate la articolele 113 şi 131 în perioada anului 2014 pentru preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic, în baza Legii Bugetului de stat pentru anul 2014 şi HG nr.210 din 24.03.2014 "Cu privire la acordarea înlesnirilor Ia eliberarea actelor de identitate” au constituit 2644.7 mln lei şi 21800,0 mln Iei respectiv. Utilizarea surselor bugetare alocate au alcătuit 2467,8 mln lei şi 21184,9 mln lei respectiv (extrasul din fişa executării planului de finanţare pentru 2014 eliberat de Trezoreria de Stat se anexează). Astfel, soldul mijloacelor neutilizate a constituit 176,9 mii lei şi 615,0 mii lei respectiv, care nu a fost valorificat la situaţia 31.12.2014, şi nici nu a rămas Ia dispoziţia MTIC şi prin urmare expresia soldul mijloacelor alocate şi neiitilizate în sumă de 505,4 mii lei a rămas la dispoziţia MTIC, nefiind restituite bugetului de stat este nefondată.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

8. MTIC Să stabilească, în comun cu Ministerul Finanţelor, modalitatea restituirii sau a utilizării soldului de mijloace alocate, dar neutilizate, pentru preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic, precum şi o posibilă reducere a termenului de finalizare a procesului de preschimbare a paşapoartelor de tip sovietic.

response:
scris. MTIC nr, 01/1164 din 02.09.2016 Conform art.70 alin.2 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014 se prevede, că „la data încheierii anului bugetar, alocaţiile bugetare nevalorificate, precum şi soldurile de mijloace băneşti din conturile trezoreriale ale autorităților/instituțiilor bugetare se închid, cu excepţia soldurilor proiectelor finanţate din surse externe”. Menţionăm, că mijloacele financiare alocate la articolele 113 şi 131 în perioada anului 2014 pentru preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic, în baza Legii Bugetului de stat pentru anul 2014 şi HG nr.210 din 24.03.2014 "Cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate” au constituit 2644.7 mln lei şi 21800,0 mln Iei respectiv. Utilizarea surselor bugetare alocate au alcătuit 2467,8 mln lei şi 21184,9 mln lei respectiv (extrasul din fişa executării planului de finanţare pentru 2014 eliberat de Trezoreria de Stat se anexează). Astfel, soldul mijloacelor neutilizate a constituit 176,9 mii lei şi 615,0 mii lei respectiv, care nu a fost valorificat la situaţia 31.12.2014, şi nici nu a rămas la dispoziţia MTIC şi prin urmare expresia soldul mijloacelor alocate şi neiitilizate în sumă de 505,4 mii lei a rămas la dispoziţia MTIC, nefiind restituite bugetului de statC este nefondată. scris. MF nr. 05-02/1/10 din 15.09.16 Privind luarea de atitudine asupra utilizării peste termenul-limită a mijloacelor alocate pentru preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic, se menţionează că, Planul de acţiuni privind preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.776 din 04 octombrie 2013, urma a fi implementat pînă la 01 septembrie 2014, cu toate acestea, instituţiile responsabile de implementarea prevederilor prezentului Plan nu au deţinut controlul integral asupra executării hotărîrii menţionate, în condiţiile în care deţinătorii paşapoartelor de tip sovietic, din motive obiective sau subiective, nu au solicitat perfectarea buletinelor de identitate. Concomitent, prevederile pct. 2.2), lit. b) şi c) din Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 24 martie 2014 „Cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate” stabilesc că, bugetul de stat va acoperi costurile efective şi taxa pe valoare adăugată ce ţin de eliberarea buletinului de identitate în schimbul paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), cît şi prestarea serviciilor persoanelor imobilizate la preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic prin intermediul oficiilor mobile. De asemenea, se accentuează că norma menţionată supra are drept scop ca fiecare deţinător al paşaportului sovietic să poată beneficia de înlesniri legale, indiferent de perioada cînd se adresează autorităţilor publice de specialitate.

RO_3352_scris. MF.pdf
RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

9. Să întreprindă măsuri concrete în vederea înregistrării drepturilor patrimoniale, evaluării cadastrale, ajustării numărului imobilelor şi costului bunurilor reflectate în evidenţa contabilă, cu înlăturarea divergențelor.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 În prezent, pentru gestionarea situaţiilor patrimoniale, înlăturarea divergenţelor şi respectarea prevederilor HG nr.351 din 23.03.2005, MTIC a reflectat în Bilanţul contabil - codul rîndului 3.1.3 ”acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării” şi evidenţa contabilă - borderoul la contul contabil 415120 „Procurarea cotei părţi in capital social” mărimea cotelor de participare în capitalul social al întreprinderilor de stat în care îşi execută funcţia de fondator în sumă de 272,4 mln lei. În scopul eliminării neconcordanţei datelor bunurilor imobile proprietate publică de stat, înscrise în Registrul Patrimoniului Public şi incluse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005, la data de 31 martie 2014, în baza Dispoziţiei MTIC nr. d-08 s-a desfăşurat procedura de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a statului. Datele prezentate de responsabilii cadastrali din cadrul întreprinderilor au fost verificate şi contrapuse cu informaţia din Registrul Cadastral de Stat. Ca urmare, la data de 27 martie 2015 prin scrisoarea nr. 01/358, MTIC a prezentat Ministerului Economiei şi Comerţului lista bunurilor imobile care urmează a fi reflectat în anexa nr. 20 la HG nr. 351. În corespundere cu cadrul legislativ, se asigură raportarea sistematică către Agenţia proprietăţii publice: - Darea de seamă privind patrimoniul public aflat în administrare (în baza art.20 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 ”Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice" şi pcl.2 din HG nr.675 din 06.06.2008 ”Cu privire la Registrul patrimoniului public "); - Raportul privind administrarea proprietăţii publice din ramură pentru anul de gestiune 2015 (în baza art.8 aiin.î lit.i) şi art.20 pct.6 din Legea nr. 121 -XVI din 04.05.2007 ” Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice'’ şi pct.2 din HG nr. 568 din 06.05.2008 "Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului /unităţilor administrativ- teritoriale ”).

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

10. MTIC Să documenteze transmiterea bunurilor proprietate de stat administratorilor întreprinderilor de stat, cu anexarea la contractele încheiate a listei privind componenţa bunurilor transmise.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Au fost încheiate 3 contracte de management cu administratorii I.S. ”CRIS”Registru”, Î.S. „MoldData”, Î.S. ” Pentru Exploatarea Clădirilor” la care au fost anexate lista privind bunurile transmise.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

11. MTIC Să asigure conformitatea efectuării inventarierii generale a elementelor de activ şi pasiv, cu determinarea drepturilor patrimoniale şi remedierea neregularităţilor constatate.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Conform Ordinelor MTIC nr. 111 din 30.11.2012, nr. 109 din 02.12.2013, nr. 46 din 26.05.2014 şi nr. 91 din 30.10.2014, au fost constituite Comisii centrale de inventariere anuală a bunurilor în cadrul MTIC, care, conform prevederilor ordinelor respective, au efectuat inventarierea bunurilor materiale aflate la balanţa contabilă MTIC, sarcină care a fost realizată în totalmente şi strict conform normelor prescrise. Totodată, conform Ordinului MTIC nr.48 din 29.05.2015, Comisia centrală de inventariere anuală a MTIC a efectuat inventarierea tuturor bunurilor materiale gestionate de angajaţii MTIC conform sarcinilor stabilite. Ca rezultat, examinînd activitatea Comisiei, constatăm faptul ca inventarierea bunurilor materiale aflate la balanţa contabilă MTIC a fost efectuată îndeplină măsură, iar inventarierea tuturor bunurilor materiale gestionate de angajaţii MTIC nu a fost efectuată în anul 2014, din motivul că această sarcina nu a fost pusă în faţa Comisiei. Conform ordinului MTIC nr. 48 din 29.05.2015 a fost efectuată inventarierea tuturor bunurilor gestionate de către angajaţii MTIC. Surplusurile depistate, conform procesului verbal din 10.06.2015 au fost transmise în gestiunea Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”. Întru remedierea neregularităţilor privind inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv, la 29.10.2015 în baza Ordinului MTIC nr.89 s-a petrecut inventarierea tuturor bunurilor materiale, iar la situaţiile 31.12.2015 şi 31.03.2016 în baza Ordinului MTIC nr.71 din 21.06.2016 s-a efectuat inventarierea creanţelor şi datoriilor.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

12. MTIC Să revizuiască Politica de contabilitate prin includerea metodelor, principiilor şi regulilor de constatare şi înregistrare a investiţiilor pe termen lung în părţi legate conform cadrului regulator

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 05.09.2016 Urmare a recomandării Curţii de Conturi RM, prin Ordinul MTIC nr. 32 din 05.04.2016 a fost revizuită şi aprobată Politica de Contabilitate.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

13. MTIC Să desemneze, prin ordinul ministrului, o persoană responsabilă de gestionarea şi evidenţa bunurilor materiale din cadrul aparatului central al MTIC.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Art. 339 al in.(2) din Codul Muncii prevede că nomenclatorul funcţiilor precum şi contractul-tip cu privire la răspunderea materială individuală deplină, se aprobă de Guvern. în acest sens este de menţionat, că funcţionarii publici nu se regăsesc în lista anexei 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 449 din 29.04.2004 privind enumerarea funcţiilor deţinute şi lucrările executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise, ceea ce face imposibilă implementarea recomandării respective, în forma propusă. scris.nr.01/741 din 22.06.17 MTIC a remis același răspuns primit prin scris.nr.01/1164 din 02.09.2016

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

1. Să înainteze propunerile de rigoare în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de stat.

response:
Scris. MTIC nr. 01/1164 din 05.09.2016 Administratorii întreprinderilor, în care MTIC exercită funcţia de fondator, au prezentat în cadrul şedinţelor Consiliilor de Administraţiei a întreprinderilor, propuneri în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de Stat, în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi a Republicii Moldova. Astfel - au fost aprobate în redacţie nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016 - 7 regulamente ale Consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator; - au fost modificate 7 statute prin Ordinele MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016) - au fost ajustate 3 contracte de management între MTIC şi administratorii întreprinderilor de stat, conform ultimelor modificări a HG nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

1. Să înainteze propunerile de rigoare în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de stat.

response:
Scris. MTIC nr. 01/1164 din 05.09.2016 Administratorii întreprinderilor, în care MTIC exercită funcţia de fondator, au prezentat în cadrul şedinţelor Consiliilor de Administraţiei a întreprinderilor, propuneri în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de Stat, în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi a Republicii Moldova. Astfel - au fost aprobate în redacţie nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016 - 7 regulamente ale Consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator; - au fost modificate 7 statute prin Ordinele MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016) - au fost ajustate 3 contracte de management între MTIC şi administratorii întreprinderilor de stat, conform ultimelor modificări a HG nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

1. Să înainteze propunerile de rigoare în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de stat.

response:
Scris. MTIC nr. 01/1164 din 05.09.2016 Administratorii întreprinderilor, în care MTIC exercită funcţia de fondator, au prezentat în cadrul şedinţelor Consiliilor de Administraţiei a întreprinderilor, propuneri în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de Stat, în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi a Republicii Moldova. Astfel - au fost aprobate în redacţie nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016 - 7 regulamente ale Consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator; - au fost modificate 7 statute prin Ordinele MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016) - au fost ajustate 3 contracte de management între MTIC şi administratorii întreprinderilor de stat, conform ultimelor modificări a HG nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

1. Să înainteze propunerile de rigoare în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de stat.

response:
Scris. MTIC nr. 01/1164 din 05.09.2016 Administratorii întreprinderilor, în care MTIC exercită funcţia de fondator, au prezentat în cadrul şedinţelor Consiliilor de Administraţiei a întreprinderilor, propuneri în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de Stat, în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi a Republicii Moldova. Astfel - au fost aprobate în redacţie nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016 - 7 regulamente ale Consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator; - au fost modificate 7 statute prin Ordinele MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016) - au fost ajustate 3 contracte de management între MTIC şi administratorii întreprinderilor de stat, conform ultimelor modificări a HG nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

1. Să înainteze propunerile de rigoare în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de stat.

response:
Scris. MTIC nr. 01/1164 din 05.09.2016 Administratorii întreprinderilor, în care MTIC exercită funcţia de fondator, au prezentat în cadrul şedinţelor Consiliilor de Administraţiei a întreprinderilor, propuneri în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de Stat, în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi a Republicii Moldova. Astfel - au fost aprobate în redacţie nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016 - 7 regulamente ale Consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator; - au fost modificate 7 statute prin Ordinele MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016) - au fost ajustate 3 contracte de management între MTIC şi administratorii întreprinderilor de stat, conform ultimelor modificări a HG nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

1. Să înainteze propunerile de rigoare în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de stat.

response:
Scris. MTIC nr. 01/1164 din 05.09.2016 Administratorii întreprinderilor, în care MTIC exercită funcţia de fondator, au prezentat în cadrul şedinţelor Consiliilor de Administraţiei a întreprinderilor, propuneri în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de Stat, în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi a Republicii Moldova. Astfel - au fost aprobate în redacţie nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016 - 7 regulamente ale Consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator; - au fost modificate 7 statute prin Ordinele MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016) - au fost ajustate 3 contracte de management între MTIC şi administratorii întreprinderilor de stat, conform ultimelor modificări a HG nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

1. Să înainteze propunerile de rigoare în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de stat.

response:
Scris. MTIC nr. 01/1164 din 05.09.2016 Administratorii întreprinderilor, în care MTIC exercită funcţia de fondator, au prezentat în cadrul şedinţelor Consiliilor de Administraţiei a întreprinderilor, propuneri în vederea corelării cu legislaţia în vigoare a actelor interne privind reglementarea instituţională a întreprinderilor de Stat, în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi a Republicii Moldova. Astfel - au fost aprobate în redacţie nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016 - 7 regulamente ale Consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator; - au fost modificate 7 statute prin Ordinele MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016) - au fost ajustate 3 contracte de management între MTIC şi administratorii întreprinderilor de stat, conform ultimelor modificări a HG nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

2. MTIC Să desemneze membrii Consiliului de administraţie în strictă conformitate cu prevederile legale.

response:
SCRIS. MTIC nr. 01/1164 din 05.09.2016 Includerea în componenţa consiliului de administraţie areprezentanţilor Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor, care vor constitui majoritatea, ar reduce la minimum posibilităţile fondatorului de a gestiona întreprinderile subordonate. Coraportul existent al reprezentanţilor diferitor ministere permite luarea coordonată şi univocă a deciziilor, dar fără implicarea directă a ministerelor în activitatea întreprinderii. Anume acest coraport al voturilor în consiliu permite exercitarea unui management eficace al întreprinderii, asigurînd implicarea indispensabilă a membrilor Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor în activitatea întreprinderii. Este de menţionat că în anul 2015, entităţile din subordine au generat venituri din vânzări în mărime de 1 090,8 mii. lei. ce constituie o creştere faţă de anul precedent cu 6,6%. Totodată profitul net a constituit 44 051,4 mii. Lei, ce constituie o creştere faţă de anul precedent cu 38.2%. In acest sens constatăm faptul că în cadrul întreprinderilor de stat în care MTIC îşi exercită funcţia de fondator, pe perioada anilor precedenţi se atestă o majorare continuă a defalcărilor în bugetul stat al Moldovei şi nu în ultimul rînd este de menţionat faptul, că cota defalcărilor la bugetul Republicii Moldova pe domeniile gestionate de MTIC este una din cele mai mari pe Autorităţile publice In acelaşi context, se prezumă că Ministerul Finanţelor prin recomandările de menţinere în continuare a unei astfel de situaţii, acceptă modul de gestionare şi componenţa consiliilor de administraţie în care majoritatea o constituie reprezentanţii fondatorului. Menţionăm, suplimentar, că aceasta este şi opinia Guvernului, care la data de aprilie 2010 a aprobat propunerea de amendare a art. 7 alin. (2) din Legea nr, 146- XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, privind excluderea majorităţii reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor din cadrul Consiliilor întreprinderilor de stat. Totodată, atragem atenţia, că au fost constatate absenţele nemotivate (6 la număr) de la şedinţele consiliilor de administraţie, notificate prin scrisoarea nr. 06-909 din 03.08.2016 a Agenţiei Proprietăţii Publice, absenţele sunt admise de membrii delegaţi din partea Ministerului Finanţelor şi Ministerului Economiei.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

3. MTIC Să asigure aprobarea indicilor economici pentru întreprinderile de stat în care exercită funcţia de fondator, ţinînd cont de nivelul obţinut în perioadele precedente, de specificul activităţii întreprinderilor şi de posibilul impact social.

response:
SCRIS. MTIC nr. 01/1164 din 05.09.2016 MTIC a actualizat modul de raportare despre activitatea economico-financiară a întreprinderilor monitorizate prin Dispoziţia d-06 din 14.03.2016. Dispoziţia conţine anexa cu indicii economici pentru întreprinderile de stat, obligatori pentru monitorizare.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

4. Să instituie proceduri de control intern asupra modului de aprobare şi publicare a tarifelor elaborate.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Potrivit Planului de acţiuni privind implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, pînă în decembrie 2015, Cancelaria de Stat şi Ministerul Finanţelor urma să elaboreze Metodologia-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată, în baza căreia MTIC şi întreprinderile vor elabora şi aproba propriile metodologii în modul în care va fi stabilit. Pînă în prezent Metodologia-cadru nu a fost aprobată.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

4. Să instituie proceduri de control intern asupra modului de aprobare şi publicare a tarifelor elaborate.

response:
Scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 - Metodologia de calcul al costurilor serviciilor prestate de Î.S. „MoldData” este elaborată în corespundere cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi cu alte acte legislative şi normative interne şi este aprobată de către conducătorul întreprinderii. Ordinul de bază „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. „MoldData” nr.02 din 20.01.2014 este actualizat regulat în funcţie de oscilaţiile cursului valutar pentru serviciile prestate, preţul la care este stabilit în dolari SUA. - Informaţia privind tarifele pentru servicii este publicată pe site-ul întreprinderii la compartimentul Servicii.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

4. Să instituie proceduri de control intern asupra modului de aprobare şi publicare a tarifelor elaborate.

response:
Scris. MTIC nr. 01/1164 din 05.09.2016 Din momentul punerii în aplicare a Legii comunicaţiilor electronice, Î.S. „Radiocomunicaţii”, ca furnizor de servicii de comunicaţii electronice, care nu este desemnat ca avînd putere semnificativă pe o piaţă relevantă, este în drept de sine stătător să-şi stabilească tarifele Ia serviciile furnizate în conformitate cu prevederile art.6 din Legea cu privire ia antreprenoriat şi întreprinderi şi art.12 al Legii cu privire la întreprinderea de stat. - prin Ordinul nr.389 din 12.09.2011 a fost elaborată şi aprobată o nouă Metodologie de calcul a tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. „Radiocomunicaţii”, care a înlocuit-o pe cea precedentă; - în legătură cu implementarea la scară naţională a televiziunii digitale terestre, prin Ordinul nr.338 din 31.12.2015 a fost aprobată Metodologia de calcul a tarifelor şi alocare a costurilor pentru serviciile prestate de Î.S. „Radiocomunicaţii”, în baza căreia în prezent sunt calculate tarifele respective şi se alocă costurile pe genurile de activitate ale întreprinderii. - Conform art.22 al Legii comunicaţiilor electronice nr.24 3 din 15.11.2007, doar tarifele, modul şi condiţiile de furnizare a serviciilor publice de comunicaţii electronice urmează a fi făcute publice. Din totalul serviciilor prestate de către Î.S. „Radiocomuninicaţii”, la categoria servicii publice de comunicaţii electronice pot fi atribuite doar serviciile de radio prin cablu prestate populaţiei în mun. Chişinău. Informaţia privind aceste tarife este publicată pe site-ul Î.S.“Radiocomunicaţii” la compartimentul Servicii. - în cadrul desfăşurării concursului privind suplinirea capacităţii disponibile a MUX A au fost făcute publice tarifele pentru servicii furnizare multiplex pentru difuzarea programelor posturilor de televiziune în sistemul digital terestru de televiziune Multiplexul naţional A.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

5. MTIC Să revadă practica de antrenare a colaboratorilor Î.S. „Poşta Moldovei” şi Î.S „CRIS „Registru” în îndeplinirea sarcinilor exclusive ale MTIC.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 - Potrivit pct. 13 din HG nr. 962 din 08.08.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, MTIC a format grupuri de lucru cu antrenarea colaboratorilor din cadrul unor întreprinderi subordonate, pentru efectuarea unor analize/studii comune în sectorul TIC cu specificarea funcţiilor, sarcinilor şi misiunilor, conform dispoziţiilor: nr.d-04 din 01.03.2016; nr. d-11 din 23.05.2016; nr. d-12 din 23.05.2016; nr. d-13 din 23.05.2016; nr. d-14 din 23.05.2016; nr. d-15 din 23.05.2016; nr.d-17 din 27.06.2016. - Secţia elaborare acte normative a Î.S. Poşta Moldovei a fost reorganizată în Secţia Reglementări şi proceduri Operaţionale, modificările corespunzătoare au fost operat în structura organizatorică a întreprinderii. Regulamentul şi fişa postului au fost ajustate la domeniul de activitatea al acesteia.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

6. Să instituie proceduri de control intern aferente procesului de achiziţii, în vederea asigurării conformităţii achiziţiilor efectuate şi remedierii tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 - Prin Ordinul Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” nr.31/I din 10.05.2016 a fost instituită Comisia de control intern a procesului de achiziţii. - Comisia de control intern a procesului de achiziţii asigură controlul conformităţii achiziţiilor efectuate la întreprindere cu documentele normative în vigoare şi remedierii tuturor deficienţelor constatate. - Conform Ordinului Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” nr.31/I din 10.05.2016, s-a iniţiat elaborarea Instrucţiunii de control a achiziţiilor ce va conţine proceduri de control a procesului de achiziţii.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

6. Să instituie proceduri de control intern aferente procesului de achiziţii, în vederea asigurării conformităţii achiziţiilor efectuate şi remedierii tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
SCRIS. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 - S-a elaborat proiectul unui nou Regulament privind organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul Î.S. „Poşta Moldovei”, proiect care urmează a fi dezbătut şi după caz, aprobat în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie al întreprinderii; - A fost elaborat Planul achiziţiilor Î.S. „Poşta Moldovei’' pentru anul 2016.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

6. Să instituie proceduri de control intern aferente procesului de achiziţii, în vederea asigurării conformităţii achiziţiilor efectuate şi remedierii tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 - S-a organizat procedura de achiziţii sub formă de licitaţie deschisă pentru achiziţionarea uniformei de serviciu; - Toate anunţurile şi invitaţiile de participare la procedurile de achiziţii se publică pe site-ul întreprinderii www.dpp.md, în Monitorul Oficial (după necesitate) şi revista Capital Market (după necesitate); - Se încheie contracte cu orice furnizor de bunuri, servicii, lucrări; - MTIC a aprobat Regulamentul-cadru cu privire la procedura de realizare achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile întreprinderilor de stat în care MTIC exercită funcţia de fondator Ordinul nr. 22 din 17.03.2016.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

7. MTIC Să consolideze sistemul de administrare în ce priveşte achiziţiile de mărfuri si servicii de către întreprinderile de stat, pentru asigurarea unei transparenţe maxime, inclusiv elaborarea unui regulament-tip privind achiziţiile, racordat cu prevederile legale privind achiziţiile, şi instruirea membrilor grupurilor de lucru din cadrul întreprinderilor de stat privind desfăşurarea procedurilor de achiziţii conform cadrului legal naţional.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 în vederea consolidării sistemului de administrare şi a asigurării unei transparenţe maxime ce privesc achiziţiile de mărfuri şi servicii de către întreprinderile de stat, MTIC a elaborat şi a aprobat Regulamentul-tip aprobat prin Ordinul nr. 22 din 17.03.2016.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

6. Să instituie proceduri de control intern aferente procesului de achiziţii, în vederea asigurării conformităţii achiziţiilor efectuate şi remedierii tuturor deficienţelor constatate de audit.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 În prezent, procesul de achiziţii în cadrul întreprinderii se efectuează conform procedurilor stabilite de Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor, literarilor şi serviciilor, aprobat prin decizia Consiliului de administraţie, proces-verbal nr.8 din 20.12.2013, care prevede responsabilităţi din partea membrilor Grupului de lucru, cît şi responsabilitatea administratorului întreprinderii în domeniul dat, respectiv, controlul administratorului asupra procesului de achiziţii.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

8. Să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor clădirilor şi terenurilor aferente şi documentarea drepturilor patrimoniale la organul cadastral.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor" a evaluat şi a reflectat în evidenţa contabilă separat (anexa nr.l) terenul aferent imobilului amplasat în or. Vatra în conformitate cu Raportul de evaluare N°197 efectuat de Vibimobil SRL (anexa nr.2). Garajele înregistrate după Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor” care nu se regăseau în evidenţa contabilă au fost constatate demolate anterior neautorizat şi radiate din Registrul bunurilor imobile în baza Certificatului privind demolarea clădirii nr. 154794 din 17 octombrie 2014 (anexa nr.3).

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

8. Să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor clădirilor şi terenurilor aferente şi documentarea drepturilor patrimoniale la organul cadastral.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Clădirile ce aparţin întreprinderii sunt în totalitate înregistrate în evidenţa contabilă a întreprinderii şi la organele cadastrale respective. -Referitor Ia terenurile întreprinderii, conform art.5 al Legii cu privire la activitatea de evaluare, evaluarea obligatorie se efectuează în cazul înstrăinării obiectelor evaluării, transmiterii dreptului de folosinţă, transmiterii obiectelor evaluării în calitate de aport în capitalul social al întreprinderii, etc. In acest sens, Î.S. „Radiocomunicaţii” nu a primit şi nici nu transmite aceste terenuri, respectiv nu are obligaţia de a evalua terenurile în cauză. -Referitor la înregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor aferente construcţiilor aflate la bilanţul întreprinderii, menţionăm, că acestea sunt terenuri proprietate publică şi nu au fost transmise în capitalul social al Î.S.„Radiocomunicaţii” sau în gestiunea întreprinderii. Aceste terenuri sunt folosite temporar de întreprindere, ca terenuri pe care sunt amplasate construcţiile, turnurile şi pilonii întreprinderii. La Oficiul Cadastral Teritorial, terenurile respective sunt înregistrate ca proprietate a statului şi/sau ca proprietate a administraţiei publice locale. Conform prevederilor art.7 din Standardul Naţional de Contabilitate 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung'* şi art.4, 8 din Comentariile privind aplicarea SNC 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, aceste terenuri nu pot fi calificate ca active materiale pe termen lung, şi după criteriul apartenenţei ele sunt clasificate ca active aflate în folosinţă temporară. Totodată, comunicăm, că aceste terenuri sunt supuse inventarierii, evidenţa contabilă a acestor terenuri este asigurată, respectiv, se calculează şi se achită Ia buget impozitul pe bunurile imobiliare.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

8. Să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor clădirilor şi terenurilor aferente şi documentarea drepturilor patrimoniale la organul cadastral.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 S-a efectuat inventarierea tuturor bunurilor imobile aflate în gestiunea economică a întreprinderii cu întocmirea Listei tuturor bunurilor imobile aflate în gestiunea economică a întreprinderii şi a fost prezentată către MTIC pentru modificarea HG nr. 351 din 23.03.2005.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

8. Să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor clădirilor şi terenurilor aferente şi documentarea drepturilor patrimoniale la organul cadastral.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Terenul cu suprafaţa de 0,1067 ha, număr cadastral 0100205193, a fost înregistratla OCT, fapt confirmat prin extrasul din Registrul bunurilor imobile din data de 15.04.2015

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

8. Să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor clădirilor şi terenurilor aferente şi documentarea drepturilor patrimoniale la organul cadastral.

response:
Scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Au fost expediate MTIC, Ministerului Finanţelor, Agenţiei Proprietăţii Publice scrisori cu solicitarea de a fi acordate recomandări metodologice privind modalitatea de luare la evidenţă a terenului, cu o suprafaţă de 0,3272 aferent imobilului de pe adresa mun. Chişinău, str. Colina Puşkin, 19/1.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

8. Să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor clădirilor şi terenurilor aferente şi documentarea drepturilor patrimoniale la organul cadastral.

response:
SCRIS. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 La situaţia din 01.06.2016, terenul din mun. Bălţi, str. V.Alecsandri 8 (SEDP Bălţi), cu nr. cadastral 0300304020, a fost aprobat de Primăria or. Bălţi, coordonat cu MTIC. Documentaţia tehnică a fost prezentată în adresa Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru eliberarea Titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. - Documentaţia tehnică pentru înregistrarea terenurilor din mun. Chişinău, str. Grosu 7, nr. cadastral 0100212197 şi din or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare 66 (BÎT şi DCA Teleneşti), nr. cadastral 8901215074, sunt înaintate la Consiliile Orăşeneşti pentru aprobare. scris. ÎS. CRIS Registru nr. 01/166 din 19.01.2016 Au fost perfectate şi înregistrate la OCT titlurile de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren la 5 terenuri cu suprafaţa totală de 1.0299 ha. (copiile se anexează). Pe parcursul înregistrării la organele cadastrale ale adreselor Puşkin, 42 şi Alexandru cel Bun, 59 din mun. Chişinău s-a constatat că aceste terenuri se suprapun şi în rezultat a fost luată decizia de comasare a acestor terenuri prin includerea adresei Alexandru cel Bun, 59 în cea de pe str. Puşkin, 42 din mun. Chişinău (respectiv au fost înregistrate 6 terenuri). In prezent sunt efectuate lucrări cadastrale (planurile geometrice) pentru elaborarea titlurilor de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren în subdiviziunile teritoriale din: mun. Chişinău, str. G. Grosu, 7, nr. cadastral 0100212197 - a fost înaintat la şedinţa consiliului Primăriei Chişinău (extras de la şedinţa consiliului Primăriei Chişinău - se anexează), mun. Bălţi, str. Vasile Alecsandri 8, nr. cadastral 0300304020 - a fost înaintat la Şedinţa consiliului orăşenesc Bălţi (răspunsul Primăriei mun. Bălti - se anexează). Hotăririle autorităţilor locale respective, ulterior vor fi prezentate pentru perfectarea Titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren şi înregistrare în organele cadastrale teritoriale. în contextul celor expuse solicităm prelungirea termenului executării înregistrării acestor edificii şi perfectării Titlului deţinătorului de teren pentru o perioadă de un an. Ultimul teren, or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare 66, nr. cadastral 8901215074 a fost aprobat la Consiliul Orăşenesc Teleneşti şi este transmis la ÎS „Ingeocad” pentru perfectarea titlului.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

9. MTIC Să responsabilizeze administratorii şi membrii Consiliilor de administraţie, pentru o mai bună gestionare a patrimoniului de stat din cadrul întreprinderilor de stat în care exercită funcţia de fondator.

response:
SCRIS. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 - au fost aprobate în redacţie nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016 - 7 regulamente ale Consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator; - au fost modificate 7 statute prin Ordinele MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016) - au fost ajustate 3 contracte de management între MTIC şi administratorii întreprinderilor de stat, conform ultimelor modificări a HG nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

10. MTIC Pentru prevenirea cazurilor de privatizări ineficiente a patrimoniului de stat, să stabilească, ca măsură obligatorie, evaluarea comparată a beneficiilor rezultate din locaţiunea încăperilor nelocuibile şi privatizate, înainte de adoptarea deciziilor privind privatizarea lor.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Urmare a modificărilor şi completărilor operate în pct.5 din Regulamentul cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune, (Hotărîrea Guvernului nr. 299 din 18.03.2016), MTIC, de rînd cu Acordul scris al fondatorului privind privatizarea bunului, va efectua şi evaluarea comparată a beneficiilor rezultate din locaţiunea încăperilor nelocuibile şi solicitate spre privatizare.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

11. Să efectueze o inventariere totală a încăperilor în care funcţionează oficiile poştale, cu determinarea apartenenţei şi modului de înregistrare a lor.

response:
scris. MTIC nr.01/1164 din 02.09.2016 Inventarierea bunurilor s-a desfăşurat pe data de 31.05.2016. Toate contractele de locaţiune/comodat care se încheie pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la OCT.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

12. Să instituie proceduri adecvate de control intern ce vizează procesul de calculare şi achitare a plăţilor pentru deplasări în interes de serviciu, precum şi procesul de efectuare a cheltuielilor la întreţinerea transportului şi de documentare a lor, în vederea respectării legislaţiei privind domeniile respective şi evitării cheltuielilor neconforme şi/sau neeficiente.

response:
scris. MTIC nr, 01/1164 din 02.09.2016 Comisia instituită pentru determinarea consumului real de benzină, a întocmit procesul verbal constatînd o creştere a consumului de combustibil faţă de normele stabilite din cauza gradului înalt (100%) de amortizare a autoturismelor. Cheltuielile ce ţin de întreţinerea transportului sunt documentate conform legislaţiei.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

12. Să instituie proceduri adecvate de control intern ce vizează procesul de calculare şi achitare a plăţilor pentru deplasări în interes de serviciu, precum şi procesul de efectuare a cheltuielilor la întreţinerea transportului şi de documentare a lor, în vederea respectării legislaţiei privind domeniile respective şi evitării cheltuielilor neconforme şi/sau neeficiente.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Abaterile nesemnificative privind completarea foilor de parcurs au fost înlăturate (anexa nr.4). în vederea respectării prevederilor Instrucţiunii privind completareaşi prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme, aprobată prin ordinul Departamentului Analize Statistice şi Sociologie al RM nr.108 din 17.12.1998, va fl exercitat un control mai riguros la corectitudinea completării foilor de parcurs.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

12. Să instituie proceduri adecvate de control intern ce vizează procesul de calculare şi achitare a plăţilor pentru deplasări în interes de serviciu, precum şi procesul de efectuare a cheltuielilor la întreţinerea transportului şi de documentare a lor, în vederea respectării legislaţiei privind domeniile respective şi evitării cheltuielilor neconforme şi/sau neeficiente.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Î.S.„Detaşamentui de Pază Paramilitară” a luat act de recomandarea Curţii de Conturi. Menţionăm, că în perioada aprilie 2015 - iunie 2016, Î.S.„ Detaşamentul de Pază Paramilitară” nu a comercializat active neutilizate, inclusiv automobile de serviciu.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

12. Să instituie proceduri adecvate de control intern ce vizează procesul de calculare şi achitare a plăţilor pentru deplasări în interes de serviciu, precum şi procesul de efectuare a cheltuielilor la întreţinerea transportului şi de documentare a lor, în vederea respectării legislaţiei privind domeniile respective şi evitării cheltuielilor neconforme şi/sau neeficiente.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Administraţia întreprinderii a luat act de necesitatea sporirii controlului intern ce vizează procesul de calculare şi achitare a plăţilor pentru deplasări în interes de serviciu şi va ţine la un control mai riguros respectarea prevederilor cadrului normativ aferente. în cadrul întreprinderii fiecare unitate de transport are deja instalat sistemul de monitorizare GPS, prin care se identifică operativ locul aflării unităţii de transport, abaterile de la ruta/traseiil stabilit şi se poate de verificat numărul Km parcurşi în timp real. De asemenea, la întreprindere a fost emis Ordinul nr.179 din 29 iunie 2015, prin care sunt aprobate limitele (normativele) Km parcurşi lunar pentru fiecare unitate de transport. Totodată, foile de parcurs ale automobilelor se întocmesc corect, fără a admite corectări la îndeplinirea acestora.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

13. Să întreprindă măsuri prevăzute de cadrul legal şi de contractele încheiate pentru a asigura recuperarea creanţelor şi lichidarea datoriilor, cu elaborarea şi implementarea procedurilor de control intern în acest sens.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 LS.,,Radiocomunicaţii”, în scopul neadmiterii acumulării creanţelor, permanent urmăreşte situaţia achitărilor pentru serviciile prestate. Astfel, în flecare lună, pînă la data de 15 se întocmeşte o Listă privind creanţele cu descifrare pe beneficiari, care se prezintă administratorului şi se întreprind următoarele măsuri: - celor cu datorii, termenul cărora depăşeşte o lună, li se fac preîntîmpinări prin telefon sau notificări în scris (în funcţie de suma datoriei) despre necesitatea achitării datoriei şi posibilitatea suspendării prestării serviciilor în cazul neachitării în termen de 10 zile; - celor cu datorii, termenul cărora depăşeşte trei luni, li se înaintează reclamaţii, cu oferirea unui termen fixat de achitare a datoriei şi avertizarea adresării în judecată; - ulterior, dacă situaţia nu se remediază şi datoriile nu sunt achitate, către aceşti debitori se înaintează cereri de chemare în judecată (intentarea dosarelor în instanţa de judecată competentă), unde pe lîngă suma datoriei, se calculează şi penalitatea de întîrziere a plăţilor.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

13. Să întreprindă măsuri prevăzute de cadrul legal şi de contractele încheiate pentru a asigura recuperarea creanţelor şi lichidarea datoriilor, cu elaborarea şi implementarea procedurilor de control intern în acest sens.

response:
scris. MTIC nr.01/1164 din 02.09.2016 Î.S. „Poşta Moldovei” a elaborat dispoziţia nr. 101-D din 05.08.2015 cu privire la informarea de către filialele întreprinderii privind inexistenţa datoriilor din partea persoanelor fizice şi juridice faţă de filialele întreprinderii. (Dispoziţia se anexează)

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

14.Recomandări Consiliului de administraţie al Î.S. „Radiocomunicaţii” şi Î.S. „DPP”, în comun cu MTIC: Să asigure corelarea valorii patrimoniului de stat inclus în capitalul social cu valoarea activelor nete ale acesteia.

response:
SCRIS. MTIC. nr. 01/1164 din 02.09.2016 Au fost expediate MTIC, Ministerului de Finanţe, Agenţiei Proprietăţii Publice, scrisori cu solicitarea de a fi acordate recomandări metodologice privind procedura de modificare a capitalului social. Răspunsurile primite din partea acestor instituţii au fost prezentate. APP consideră inoportună includerea în capital social a bunurilor care potrivit legislației urmează a fi atribuite la domeniul public al statului.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

14.Recomandări Consiliului de administraţie al Î.S. „Radiocomunicaţii” şi Î.S. „DPP”, în comun cu MTIC: Să asigure corelarea valorii patrimoniului de stat inclus în capitalul social cu valoarea activelor nete ale acesteia.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 în cadrul întreprinderii se respectă corelarea valorii patrimoniului de stat inclus în capitalul social cu valoarea activelor nete ale întreprinderii.La data 31.12.2015, capitalul social era de 108757907 lei, iar valoarea activelor nete era de 142351741 lei. Astfel, se respectă prevederea legală, ca valoarea activelor nete să nu fie mai mică ca valoarea capitalului social al întreprinderii

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

15. Să revadă mărimea capitalului de rezervă în vederea asigurării utilizării eficiente a mijloacelor disponibile.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 La data de 31.12.2015 capitalul de rezerva Î.S. „MoldData” constituie 20 % din capitalul social. Mobilizarea surselor financiare la data de 31.12.2014 în capitalul de rezervă a avut drept scop valorificarea lor ulterioară în construcţia şi dotarea cu echipament a Centrului de date “MoldDataCloud”.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

16. Să asigure regularitatea efectuării inventarierii tuturor activelor, cu stabilirea existenţei, stării reale şi necesităţii lor în activitatea autorităţii publice şi reflectarea rezultatelor inventarierii în conformitate cu cerinţele legale.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Referitor la efectuarea inventarierii menţionăm că I.S. „Detaşamentul de Pază Paramilitară” respectă toate normele şi termenii legali la efectuarea inventarierii. a) Au fost atribuite numere de inventar obiectelor de imobilizări corporale aflate în exploatarea Î.S. „Detaşamentul de Pază Paramilitară”. b) Cardurile valorice privind alimentarea cu produse petroliere au fost contabilizate şi supuse inventarierii. c) A fost exclus din comisia de inventariere un gestionar.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

16. Să asigure regularitatea efectuării inventarierii tuturor activelor, cu stabilirea existenţei, stării reale şi necesităţii lor în activitatea autorităţii publice şi reflectarea rezultatelor inventarierii în conformitate cu cerinţele legale.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor” asigură efectuarea cu regularitate a tuturor activelor şi pasivelor întreprinderii. Ultima inventariere generală a fost efectuată în perioada noiembrie-decembrie 2015 conform ordinului nr.97 cu privire la instituirea Comisiei de inventariere pentru anul 2015 din 24 decembrie 2014 (anexa nr.5). Comisia de inventariere a inclus în formularele-tip toate elementele de activ şi pasiv, a perfectat Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii (anexa nr.6) şi a asigurat înregistrarea în contabilitate a rezultatelor. Bunurile necontabilizate constatate prin verificarea faptică au fost înregistrate în contabilitate conform Procesul uLverbal nr.l privind rezultatele inventarierii anul 2015 efectuat la aparatul central al MTIC din 05 iunie 2015 (anexele nr.7 şi 8).

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

16. Să asigure regularitatea efectuării inventarierii tuturor activelor, cu stabilirea existenţei, stării reale şi necesităţii lor în activitatea autorităţii publice şi reflectarea rezultatelor inventarierii în conformitate cu cerinţele legale.

response:
1. Politica contabilă a fost ajustată la prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate. 2. Începînd cu anul financiar 2015 Î.S. „Poşta Moldovei” asigură formarea capitalului de rezervă prevăzut de Statut. în acest sens suplimentar, în anul 2016 a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie a Regulamentului cu privire la fondurile create din contul profitului net rămas la dispoziţia întreprinderii.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

16. Să asigure regularitatea efectuării inventarierii tuturor activelor, cu stabilirea existenţei, stării reale şi necesităţii lor în activitatea autorităţii publice şi reflectarea rezultatelor inventarierii în conformitate cu cerinţele legale.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 La întreprindere se asigură efectuarea inventarierii tuturor activelor, anual, conform procedurilor stabilite de Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr.60 din 29.05.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea”. în rezultatul inventarierii, conform procedurilor de rigoare, se adoptă deciziile respective privind utilizarea de mai departe a activelor întreprinderii (casarea, conservarea, înstrăinarea, etc.). Referitor la inventarierea terenurilor, comunicăm, că acestea sunt supuse inventarierii, evidenţa contabilă a acestor terenuri este asigurată, respectiv, se calculează şi se achită Ia buget impozitul pe bunurile imobiliare.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

17. Să asigure demontarea elementelor ce conţin metale preţioase, cu extragerea ulterioară a acestora, stabilind persoanele gestionare a întreg procesului.

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 - în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie al Î.S. „Radiocomunicaţii”, din 24.10.2012 a fost discutată necesitatea identificării agenţilor economici - licenţiaţi în domeniu, cu care să fie încheiat un contract de prestarea serviciilor/lucrărilor de dezasamblare, selectate şi prelucrare a mijloacelor (fondurilor) fixe (echipamente TV şi RD, etc.), altor bunuri materiale, supuse casării, ce conţin metale feroase, neferoase şi preţioase. Ca rezultat, din numărul total de 6 agenţi economici, au fost identificate datele de contact şi adresele juridice la 4 agenţi economici, în adresa cărora au fost trimise scrisori oficiale, prin care au fost solicitate oferte cu costul lucrărilor de dezasamblare, selectare, prelucrare a mijloacelor fixe, precum şi preţul de achiziţionare a metalelor feroase, neferoase şi preţioase extrase. La aceste scrisori nu au fost primite răspunsuri oficiale, însă au venit reprezentanţii a două firme, care au dorit să conlucreze cu Î.S. „Radiocomunicaţii”, doar că nu conform prevederilor Regulamentului, aprobat de către Ministerul Finanţelor (obligatoriu pentru întreprindere), ci în baza unor contracte comerciale, în care plata va fi efectuată în corespundere cu cantitatea demetale extrase, ţinînd cont de cotaţia metalelor preţioase la Bursa din Londra, etc. Astfel, contracte nu au fost încheiate, iar echipamentele respective nu sunt dezasamblate şi se află în gestiunea persoanelor cu răspundere materială, adică a şefilor de Staţii din teritoriu.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

18. Să întreprindă măsuri concrete în vederea implementării cerinţelor/recomandărilor Curţii de Conturi, pentru asigurarea unui management financiar conform reglementărilor care guvernează întreprinderea, inclusiv a recomandărilor nr.23, nr.48 şi nr.55 din Raportul de audit precedent.

response:
scris. MTIC 01/1164 DIN 02.09.2016

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

Cerinte (12)

2.1.MTIC, pentru documentare, referitor la rezultatele auditurilor, şi întreprinderea măsurilor de rigoare conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor, şi se cere: 2.1.1.examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor auditurilor, asigurînd realizarea unor acţiuni concrete pentru lichidarea neregulilor constatate;

response:
În cadrul şedinţelor operative pe lîngă Ministru al TIC (proces-verbal nr. 13 din 07.09.2015), au fost discutate rezultatele auditului conformităţii gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către MTIC si întreprinderile de stat în care exercită funcţia de fondator, în vederea implementării recomandărilor expuse de auditul Curţii de Conturi şi asigurării acţiunilor concrete pentru remedierea neregulilor constatate. Concomitent, a fost desemnat responsabil de elaborarea Planului de acţiuni privind executarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 29 din 20.07.2015 auditorul intern al Serviciului control inter şi audit din cadrul Ministerului. Ca rezultat, a fost elaborat Sumarul executiv şi calendarul implementării recomandărilor, care a fost avizat de către subdiviziunile structurale şi aprobat de Ministrul TIC la data de 01.07.2016.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

2.1.2. MTIC intensificarea controlului asupra respectării cadrului normativ din domeniul de activitate şi a reglementărilor privind organizarea şi funcționarea întreprinderilor de stat, în vederea asigurării unei bune guvernări a fondurilor publice;

response:
Ministerul monitorizează permanent întreprinderile în care exercită funcția de fondator prin intermediul Consiliilor de administrație în vederea asigurării unei bune guvernări a fondurilor publice. (suplimentar la această cerință se dă răspuns în pct. 5, 6, 7 si 8 ce tine de Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către MTIC din Raportul privind implementarea recomandărilor, prezentat Curții de Conturi)

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

2.1.3. MTIC examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de înregistrarea, administrarea şi monitorizarea patrimoniului statului;

response:
In acest sens menţionăm, că Agenţia relaţii funciare şi cadastru a RM, întru executarea prevederilor Legii nr. 91-XVI din 05.04.2007 „Privind delimitarea terenurilor proprietate publică” şi a Hotărîrii Guvernului nr.1528 din 29.12.2007 „Despre aprobarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică”, prin Î.S. POT a demarat executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului, şi terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, începînd cu UAT or.Străşeni, r-nul Străşeni. (suplimentar la această cerinţă se dă răspuns în pct. 2 si 8 care tin de Raportul auditului conformităţii gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către MTIC si în pct. 1, 6, 7 si 10 recomandarea 1 care tin de Raportul auditului conformităţii fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcţia de fondator din Raportul privind implementarea recomandărilor, prezentat Curţii de Conturi). scris.nr.01/741 din 22.06.17 în prezent, pentru gestionarea situaţiilor patrimoniale, înlăturarea divergenţelor şi respectarea prevederilor HG nr.351 din 23.03.2005, MTIC a reflectat în Bilanţul contabil - codul rîndului 3.1.3 "acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării” şi evidenţa contabilă - borderoul la contul contabil 415120 „Procurarea cotei părţi în capital social”, mărimea cotelor de participare în capitalul social al întreprinderilor de stat în care îşi execută funcţia de fondator în sumă de 272,4 mln lei. - în scopul eliminării neconcordanţei datelor bunurilor imobile proprietate publică de stat, înscrise în Registrul Patrimoniului Public şi incluse în anexele Ia Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005, la data de 31 martie 2014, în baza Dispoziţiei MTIC nr. d-08 s-a desfăşurat procedura de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a statului. Datele necesare din cadml întreprinderilor au fost verificate şi contrapuse cu informaţia din Registrul Cadastral dc Stat. Ca urmare, la data de 27 martie 2015 prin scrisoarea nr. 01/358, MT1C a prezentat Ministerului Economiei şi Comerţului lista bunurilor imobile care urmează a li reflectat în anexa nr. 20 Ia HG nr. 351. - în corespundere cu cadrul legislativ, se asigură raportarea sistematică către Agenţia proprietăţii publice: - Darea de seamă privind patrimoniul public aflat în administrare (în baza art.20 din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 "Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice" şi pct.2 din HG nr.675 din 06.06.2008 "Cu privire la Registrul patrimoniului public"): - Raportul privind administrarea proprietăţii publice din ramură pentru anul de gestiune 2015 (în baza art.8 alin.l lit.i) şi art.20 pct.6 din Legea nr.!21-XVI din 04.05.2007 ’’Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice" şi pct.2 din HG nr. 568 din 06.05.2008 ”Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului /unităţilor administrativ/teritoriale").

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

2.1.4. MTIC intensificarea măsurilor de monitorizare a proceselor de gestionare a mijloacelor financiare în domeniul achizițiilor, remunerării muncii, utilizării transportului de serviciu, prin crearea unui sistem de management financiar şi control intern, bazat pe responsabilizarea membrilor Consiliilor de administrație și a administratorilor întreprinderilor de stat în care ministerul exercită funcția de fondator;

response:
In vederea îndeplinirii măsurilor de remediere şi realizare a cerinţei privind intensificarea măsurilor de monitorizare a proceselor de gestionare a mijloacelor financiare în domeniul achiziţiilor, remunerării muncii, utilizării transportului de serviciu, responsabilizării membrilor Consiliilor de administraţie si a administratorilor întreprinderilor de stat, de către MTIC au fost întreprinse mai multe acţiuni descrise în pct. 3, 4, 5, 8 recomandarea 2, 9 recomandarea 3 care ţin de Raportul auditului conformităţii gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către MTIC şi pct. 1 recomandarea 1, 4, 5, 6 recomandarea 2 care ţin de Raportul auditului conformităţii fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcţia de fondator din Raportul privind implementarea recomandărilor, prezentat Curţii de Conturi.

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

2.1.5. MTIC înaintarea, în modul stabilit, către Guvern, pentru o posibila inițiativă legislativă, a propunerilor de modificare a: - art.25 din Legea nr.463-XIII din 18.05.1995, care nu prevede clar condițiile și modul de acordare a spațiilor pentru amplasarea oficiilor poștale; - Regulamentului-model al Consiliului de administraţie al întreprinderii de stat, Statutului-model al întreprinderii de stat, Contractului-tip încheiat între fondator şi administratorul întreprinderii de stat, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20.10.1994, prin prisma includerii în atribuțiile Consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și administratorilor a responsabilităților privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziții în corespundere cu prevederile Legii cu privire la întreprinderea de stat; - Regulamentului cu privire la modul de privatizare a încăperilor nelocuibile date în locaţiune, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.468 din 25.03.2008, cu stabilirea necesității sau a condițiilor clare și termenelor de locațiune care ar oferi dreptul de a comercializa ulterior imobilele; - Hotărîrii Guvernului nr.915 din 19.12.1994 „Cu privire la modul de acordare a recompensei materiale specialiștilor confirmați (aleși) în componența Consiliului de administrație al întreprinderii de stat”, pentru determinarea funcțiilor, regimului şi condițiilor de muncă pentru fiecare specialist confirmat (ales) în componența Consiliului de administrație al întreprinderii de stat prin ordinul fondatorului;

response:
scris. MTIC nr. 01/1164 din 02.09.2016 - Legea nr. 463-XIII din 18.05.1995 a fost abrogată. Potrivit art. 32 din Legea comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17.03.2016, AAPL vor acorda furnizorului de serviciu poştal universal (Î.S. Poşta Moldovei) spatii necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a serviciilor poştale prin transmiterea acestora în locuţiune/arendă sau comodat. Respectiv prin aprobarea Legii nr. 36 din 17.03.2016, considerăm că au fost precizate modalităţile şi condiţiile de acordare a spaţiilor de către APL. - au fost aprobate în redacţie nouă prin Ordinul MTIC nr. 15 din 29.02.2016 7 regulamente ale Consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor exercită funcţia de fondator, - au fost modificate 7 statute prin Ordinele MTIC (nr. 26 din 25.03.2016, nr. 42 din 03.05.2016, nr. 60 din 06.06.2016, nr. 66 din 13.06.2016, nr. 69 din 16.06.2016, nr. 81 din 28.06.2016, nr. 82 din 30.06.2016) - au fost ajustate 3 contracte de management între MTIC şi administratorii întreprinderilor de stat, conform ultimelor modificări a Hotărîrii Guvernului nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat. - în procesul avizării şi aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 288 din 12.03.2016, MTIC a asigurat, ca în Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul anual 2014 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public aprobat, să fîe inclus punctul 13 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.468 din 25 martie 2008 „Cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune”. Proiectul în cauză a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 299 din 18 martie 2016 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”. -Conform Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 17 din 19.06.2015, Guvernul a delegat ME, în comun cu APP, responsabilitatea de a stabili acţiunile corective pentru eliminarea neconformităţilor identificate. Prin urmare, entităţile vizate au înaintat Guvernului propunerea de politici publice, prin care a recomandat un set de soluţii de îmbunătăţire a administrării proprietăţii de stat. Astfel, în acest set s-a regăsit şi propunerea privind aprobarea unui proiect de act normativ, care urma să prevadă stabilirea criteriilor de selectare a funcţionarilor publici desemnaţi în componenţa consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni cu cota de participare a statului. în pofida acestui fapt, cerinţa înaintată a rămas realizată parţial din cauza neaprobării Propunerii de politici publice, elaborată la nivel guvernamental (în cadrul Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică). Totodată, MTIC a înaintat astfel de propuneri la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei (scr. nr 01/1526 dîn 18.11.2015)

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2) se remit: Î.S. „MoldData”, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”, Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului.

response:
scris. MTIC 01/1164 DIN 02.09.2016

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2) se remit: Î.S. „MoldData”, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”, Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului.

response:
scris. MTIC 01/1164 DIN 02.09.2016

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2) se remit: Î.S. „MoldData”, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”, Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului.

response:
scris. MTIC 01/1164 DIN 02.09.2016

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2) se remit: Î.S. „MoldData”, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”, Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului.

response:
scris. MTIC 01/1164 DIN 02.09.2016

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2) se remit: Î.S. „MoldData”, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”, Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului.

response:
scris. MTIC 01/1164 DIN 02.09.2016

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2) se remit: Î.S. „MoldData”, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”, Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului.

response:
scris. MTIC 01/1164 DIN 02.09.2016

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2) se remit: Î.S. „MoldData”, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”, Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului.

response:
scris. MTIC 01/1164 DIN 02.09.2016

RO_3393_Scrisoare MTIC din 02.09.2016.pdf