Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.36 din 28 septembrie 2015 cu privire la Raportul auditului conformității privind utilizarea mijloacelor financiare publice destinate alegerilor parlamentare în anul 2014 la Comisia Electorală Centrală

Numar 291-295 din data de 2015-09-28 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 4

Curtea de Conturi, în prezența președintelui Comisiei Electorale Centrale, dl Iurie Ciocan, șefului Direcției finanțele autorităților publice a Ministerului Finanțelor, dl Andrei Prisăcari, sefului Direcției financiar-economice a Comisiei Electorale Centrale, dna Liliana Voiticovschi, și a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității privind utilizarea mijloacelor financiare publice destinate alegerilor parlamentare în anul 2014 la Comisia Electorală Centrală.
Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Comisia Electorală Centrală este organul de stat independent, înființat pentru realizarea politicii electorale în scopul unei bune desfășurări a alegerilor, pentru supravegherea și controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
În vederea organizării și desfășurării alegerilor parlamentare din anul 2014, Comisiei Electorale Centrale i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 35287,3 mii lei.
Evaluările auditului au relevat că Comisia Electorală Centrală, la executarea alocațiilor în perioada alegerilor parlamentare, a asigurat un management bazat pe reguli şi proceduri clare şi transparente. Astfel, probele de audit obținute denotă că unele procese financiare ale entității au fost susținute de controale interne privind respectarea cadrului legislativ-normativ aferent. Concomitent, în altele au fost identificate rezerve determinate de factori externi, precum şi de nefuncționarea corespunzătoare a unor elemente ale controlului intern, fiind atestate următoarele aspecte:
  • incertitudini la stabilirea numărului de membri în birourile electorale ale secțiilor de votare în funcție de numărul alegătorilor; absența normelor privind calcularea indicatorului aplicat la planificarea cheltuielilor ce țin de retribuirea muncii, din cauza lipsei reglementărilor de rigoare;
  • lipsa modului de distribuire și raportare a mijloacelor alocate pentru alegerile organizate și desfășurate peste hotarele țării;
  • carențe nesemnificative în executarea cheltuielilor privind remunerarea muncii și achiziția bunurilor și serviciilor;
  • funcționalitatea redusă a unor controale generale privind tehnologiile informaționale aferente evidenței contabile.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

  1. Se aprobă Raportul auditului conformității privind utilizarea mijloacelor financiare publice destinate alegerilor parlamentare în anul 2014 la Comisia Electorală Centrală.

  1. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Comisiei Electorale Centrale pentru documentare referitor la rezultatele auditului şi întreprinderea măsurilor de rigoare conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor, şi se cere:
2.1.1. să înainteze, în modul stabilit, pentru o posibilă inițiativă legislativă, propuneri de modificare a art.29 alin.(10) din Codul electoral, în scopul definirii criteriilor de determinare a numărului de membri în birourile electorale ale secțiilor de votare în funcție de numărul alegătorilor;
2.1.2. să stabilească, în comun cu Ministerul Finanțelor, modul de distribuire și raportare consolidată a mijloacelor alocate pentru alegeri, în conformitate cu prevederile Codului electoral, precum și normele privind calcularea indicatorului aplicat la planificarea cheltuielilor de remunerare a muncii;
2.2. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare;
2.3. Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru informare.

  1. Despre măsurile întreprinse privind executarea subpunctului 2.1. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Raportul de audit, Curtea de Conturi va fi informa în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

  1. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.           
Serafim URECHEAN
Președintele Curții de Conturi

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).

Recomandari (4)

1. Să asigure respectarea prevederilor legale la determinarea salariului mediu pentru remunerarea muncii personalului Comisiei Electorale Centrale.

response:
Scris.CEC nr.8/441 din 07.10.2016: Au fost întreprinse modificările de rigoare privind retribuirea muncii membrilor CEC şi angajaţilor permanenţi ai aparatului CEC, astfel că începînd cu următorul scrutin de după alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, modul de calculare a sporului la salariu membrilor CEC şi angajaţilor permanenţi ai aparatului CEC, pentru perioada electorală, a fost ajustat în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (2) din Codul electoral în coroborare cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

2. Să asigure planificarea conformă a achizițiilor, cu includerea elementelor esențiale în contractele de achiziții.

response:
Scris.CEC nr.8/441 din 07.10.2016: Mecanismul intern privind procesul de planificare, comandare, recepţie, depozitare, identificare şi protejare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, dar şi atribuţiile şi responsabilităţile funcţionarilor CEC în acest segment este reglementat în Procedura ISO cu privire la achiziţii, elaborată în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice şi cadrul legal conex. Totodată, în vederea optimizării procesului de achiziţie în perioada electorală, Procedura ISO cu privire la achiziţii a fost completată, în anul 2015, cu un nou capitol "Achiziţionarea bunurilor/serviciilor şi lucrărilor în perioada electorală", се cuprinde puncte distincte cu privire la procedura de colectare şi planificare a necesităţilor, precum şi de aprovizionare în perioada electorală. Suplimentar, cu privire la procesul de planificare a bunurilor şi serviciilor pentru organizarea şi desfaşurarea alegerilor, precizăm că acestea se planifică la maxim, însă achitarea lor se realizează în limita necesităţilor utilizate şi în limita plafonului existent.

3. Să întreprindă măsuri de implementare a componentelor controlului financiar public intern, în scopul identificării și evaluării riscurilor ce pot apărea la raportarea și utilizarea mijloacelor publice destinate alegerilor.

response:
Scris.CEC nr.8/441 din 07.10.2016: În cadrul CEC funcționează un proces sistematic de identificare, evaluare, gestionare, monitorizare şi control al riscurilor, reglementat şi aprobat prin Procedura ISO cu privire la managementul riscurilor. Procesul de management al riscurilor reprezintă un instrument ce ajută managementul CEC să anticipeze şi să reacţioneze adecvat la diferite evenimente, oferind capacitatea de a estima şi preveni factorii de risc pentru a nu periclita realizarea obiectivelor strategice şi operaţionale. Acest proces de management se aplică inclusiv şi riscurilor financiare, indiferent de perioada apariţiei, fie electorală, fie dintre alegeri, şi are la bază măsurile de control financiar public intern prevăzute de Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, precum şi de Instrucţiunea metodologica suplimentară de aplicare a standardului național de control intern in sectorul public nr. 10 „Managementul riscurilor, adoptată de Ministerul Finanţelor.

4. Să adopte măsuri suplimentare în vederea minimizării riscului de ștergere a datelor procesate aferente evidenței contabile, a informațiilor acumulate în sistem, prin elaborarea registrului operațiunilor anulate.

response:
Scris.CEC nr.8/441 din 07.10.2016: în acest sens au fost blocate sectoarele de evidenţă contabilă, astfel încît fiecare funcţionar din cadrul Direcţiei financiar-economice a Aparatului CEC are acces la evidenţa contabilă doar la sectorul de care este responsabil. Totodată, sistemul de evidenţă contabilă 1С a fost ajustat astfel încît orice interventie (modificare, corectura, anulare) operată în conţinutul documentelor contabile din cadrul softului contabil 1С, se înregistrează în Registrul documentelor modificate, şterse, generat de acelaşi sistem. Modul cum arată Registrul menţionat mai sus este prezentat în documentul ataşat la această scrisoare.

Cerinte (2)

2.1.1. să înainteze, în modul stabilit, pentru o posibilă inițiativă legislativă, propuneri de modificare a art.29 alin.(10) din Codul electoral, în scopul definirii criteriilor de determinare a numărului de membri în birourile electorale ale secțiilor de votare în funcție de numărul alegătorilor;

response:
Scris.CEC nr.8/441 din 07.10.2016: La data de 11 septembrie 2015, prin Dispoziţia nr. 35-a a Preşedintelui CEC, a fost constituit un Grup de lucru interinstituţional pentru elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral şi, după caz, a legislaţiei conexe. Ca urmare, vizavi de alin. (10) al art. 29 din Codul electoral, a fost formulată propunerea de completare a acestuia la final cu următoarea frază: „La constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare se va asigura ca membrii să fie reprezentați de femei și bărbați, iar ponderea sa nu coboare sub 40%". Prin introducerea prevederii propuse se urmăreşte asigurarea reprezentării echitabile pe criteriul de gen in birourile electorate ale secţiilor de votare. De asemenea, în vederea realizării acţiunii nr. 2.1.1. şi pornind de la faptul că unicul organ împuternicit cu atribuţii de creaţie legislativă este Parlamentul, Comisia Electorală Centrală a adresat о solicitare (nr. de ieşire CEC-8/5625 din 17.06.2016) Comisiei juridice, numiri şi imunităţi de a se ţine cont, la amendarea Codului electoral, de recomandarea Curţii de Conturi privind reglementarea unui mecanism de determinare a numărului de membri m birourile electorate ale secţiilor de votare în funcţie de numărul de alegători arondaţi secţiei de votare.

RO_3418_CEC.pdf

2.1.2. să stabilească, în comun cu Ministerul Finanțelor, modul de distribuire și raportare consolidată a mijloacelor alocate pentru alegeri, în conformitate cu prevederile Codului electoral, precum și normele privind calcularea indicatorului aplicat la planificarea cheltuielilor de remunerare a muncii;

response:
Scris.CEC nr.8/441 din 07.10.2016: Cu referire la acest aspect, Comisia Electorală Centrală va întocmi raportul consolidat al mijloacelor alocate pentru alegeri m corespundere cu prevederile Codului electoral, precum şi în temeiul informaţiei prezentate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în calitate de executor nemijlocit al mijloacelor alocate pentru necesităţile birourilor electorate ale secţiilor de votare de peste hotarele ţării. Totodată, unul din obiectivele trasate de către CEC pentru anii 2016-2017 este studierea practicii Internaționale in vederea identificării mecanismelor de implementare a unui sistem de recompense, îmburtătăţit, diferenţiat şi stimulatoriu, pentru funcționarii electorali.