Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.37 din 01 octombrie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței sistemului de achiziții publice

Numar 306-310/34 din data de 2015-10-01 Nr. cerinte: 28 Nr. recomandari: 73

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului finanțelor dl S.Botnari, directorului Agenției Achiziții Publice dl V.Moșneaga, viceministrului agriculturii și industriei alimentare dl N.Olaru, ex-viceministrului educației dl I.Grosu, șefului Direcției achiziții din cadrul Departamentului dotări al Ministerului Apărării dl V.Neaga, managerului-șef adjunct al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor dl I.Pașa, șefului adjunct al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne dl Gh.Cavcaliuc, directorului general al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chișinău dna T.Nagnibeda-Tverdohleb, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanței sistemului de achiziții publice.
Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi și conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20151.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit și bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor și concluziilor, auditul s-a desfășurat la Agenția Achiziții Publice (în continuare – AAP), cu colectarea probelor de audit la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Agenția „Apele Moldovei”, Inspectoratul General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, Direcția Educație, Tineret și Sport sect. Botanica, Direcția Educație, Tineret și Sport sect. Centru, Direcția Educație, Tineret și Sport sect. Rîșcani.
Activitatea de audit a fost orientată spre realizarea obiectivelor de audit: Obiectivul I „Își îndeplinește eficient AAP responsabilitățile de reglementare, supraveghere și control în domeniul achizițiilor publice?” și Obiectivul II „Au planificat, implementat și monitorizat autoritățile contractante achizițiile publice în conformitate cu cerințele legale și cu cele mai bune practici pentru a asigura transparența și eficiența achizițiilor?”.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie. Valoarea contractelor de achiziții publice înregistrate de AAP în anul 2014 a însumat 11538,4 mil.lei, ce constituie circa 10,3% din Produsul Intern Brut (111757 mil.lei). În acest context, AAP în comun cu autoritățile contractante, urmează să depună eforturi  în vederea îmbunătățirii activităților aferente achizițiilor publice prin înlăturarea devierilor constatate, întrucît orice îmbunătățire minoră în sistemul de achiziții publice creează beneficii în utilizarea eficientă a banilor publici. Astfel, în ce privește îndeplinirea responsabilităților de către Agenția Achiziții Publice în domeniul achizițiilor publice, se relevă că:
 • Informația aferentă achizițiilor publice inclusă de către AAP în Sistemul de Management Intern al Documentelor nu este, în toate cazurile, completă și veridică, fiind constatate și oportunități de îmbunătățire și dezvoltare a acestuia.
 • AAP nu are stabilite termene pentru situațiile de returnare/respingere a contractelor și dărilor de seamă în cazul în care acestea conțin nereguli, fiind tergiversat termenul de înregistrare și, respectiv, de livrare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor.
 • În unele cazuri, AAP a examinat contestațiile depuse de operatorii economici cu depășirea termenelor prevăzute de cadrul legal.
 • Lista operatorilor economici calificați și Lista de interdicție a operatorilor economici nu sînt cuprinzătoare și, respectiv, au utilitate insuficientă. AAP nu dispune de competențe de a iniția din oficiu procedura privind includerea în Lista de interdicție a operatorilor economici, aceasta fiind competența doar a organelor de control și a autorităților contractante.
 • AAP nu deține informații cu privire la numărul persoanelor implicate în procesul de achiziții publice din cadrul autorităților contractante și, respectiv, privind necesitățile acestora de instruire pentru a asigura eficiența achizițiilor publice.
Referitor la planificarea, organizarea și monitorizarea achizițiilor publice de către autoritățile contractante în condiții de transparență și eficiență, se relevă:
 • Autoritățile contractante nu au asigurat descrierea și documentarea proceselor operaționale aferente domeniului achizițiilor publice.
 • Autoritățile contractante nu își planifică adecvat necesitățile și nu asigură transparența achizițiilor publice prin întocmirea și publicarea anunțurilor de intenție.
 • Unele autorități contractante au planificat proceduri de achiziții în lipsa acoperirii financiare sau a dovezii alocării acestora, au selectat neregulamentar procedura de achiziție și au desfășurat proceduri de achiziții fără includerea acestora în planul anual de achiziții.
 • Grupurile de lucru din cadrul autorităților contractante, în unele cazuri, nu au întocmit și nu au semnat declarațiile de confidențialitate și imparțialitate, procesele-verbale de deschidere și evaluare a ofertelor, nu au evaluat corespunzător ofertele conform caietului de sarcini, nu au asigurat încasarea garanțiilor de bună execuție și nici încheierea regulamentară a contractelor de valoare mică și raportarea acestora la AAP.
 • Procesul de externalizare a serviciilor de curățenie și spălătorie de către Ministerul Sănătății s-a efectuat în lipsa unui studiu de fezabilitate și a unor reglementări aferente acestuia.
 • Pînă în prezent Ministerul Educației nu dispune de o metodologie de calculare a taxei de studii pentru învățămîntul superior, aprobată în modul stabilit, iar în aceste condiții nu se asigură utilizarea eficientă a mijloacelor bugetare, contractarea acestor servicii fiind efectuată prin procedura de achiziții dintr-o singură sursă.
 • Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu a asigurat conform și integral realizarea și monitorizarea achiziției centralizate a merelor potrivit Hotărîrii  Guvernului nr.958 din 17.11.2014 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor financiare pentru compensarea parțială a pierderilor producătorilor agricoli legate de blocarea exporturilor”. De asemenea, nu s-a asigurat respectarea prevederii referitor la raportarea către Guvern și publicarea pe pagina web a unui raport cu privire la executarea Hotărîrii de Guvern menționate.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
       
HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Raportul auditului performanței sistemului de achiziții publice, care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
       2.1. Agenției Achiziții Publice, pentru documentare referitor la rezultatele auditului, și se cere:
2.1.1. să întreprindă măsurile de rigoare, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor;
2.1.2. în vederea remedierii deficiențelor expuse în prezentul Raport, să țină cont la elaborarea cadrului normativ pentru implementarea Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015;
2.2. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării, Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, Agenției „Apele Moldovei”, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală,  Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău și Direcțiilor Educație, Tineret și Sport ale sectoarelor Rîșcani, Centru și Botanica, pentru documentare, și se cere:
2.2.1. examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;
2.2.2. aprobe și pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;
2.3. Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, pentru informare referitor la rezultatele auditului la Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, precum și, elaborarea și înaintarea spre examinare Guvernului a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, pînă la începutul anului bugetar, în scopul eficientizării procesului de organizare şi desfășurare a procedurilor de achiziții publice;
2.4. Ministerului Finanțelor, pentru documentare și monitorizare a procesului de elaborare a cadrului regulator în domeniul achizițiilor publice;
 2.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare;
2.6. Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru documentare;
2.7. Centrului Național Anticorupție și Procuraturii Generale, pentru informare și examinare, după competență, a faptelor expuse în prezentul Raport.
3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1., 2.2. și  2.3. din prezenta Hotărîre şi referitor la implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu informarea semestrială privind măsurile întreprinse.
4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Serafim URECHEAN,
Preşedintele Curţii de Conturi

1 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 08.12.2014 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015”.

Recomandari (73)

1.AAP Să reglementeze procedura de corectare a dărilor de seamă și contractelor de achiziții depuse de autoritățile contractante pentru verificare și înregistrare în cazurile în care sînt identificate erori.

response:
scrisoare AAP nr. 29/66-563 din 23.05.2017 Competenţele Agenţiei Achiziţii Publice reglementate de Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost revizuite prin Legea nr. 299 din 23.09.16 (MO379-386/04.11.16 an.777) privind modificarea unor acte legislative. Astfel, conform noilor prevederi legale Agenţia Achiziţii Publice nu mai înregistrează contractele de achiziţii publice, iar ce ţine de dările de seamă este menţionat că Agenţia examinează dările de seamă în vederea monitorizării şi evaluării funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice conform pct. 6 subpct. (3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efcctivul-limită al acesteia, aprobat prin 1 lotărîrca Guvernului nr. Nr. 1.34 din 09.03.2017. Prin urmare, la momentul actual nu există o procedură de corectare a dărilor de seamă, iar deficienţele constatate la examinarea acestora sunt luate în considerare la etapa de selectare a procedurilor de achiziţie supuse controlului ex-post.

RO_4347_AAP.pdf

2.AAP - Să identifice metode de încurajare a operatorilor economici să solicite includerea în Lista operatorilor economici calificați.

response:
scrisoare AAP nr. 29/66-563 din 23.05.2017 Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1420 din 28.12.2016.Noile reglementări prevăd pe lîngă cererea depusă de înscriere în Listă şi documentele ce atestă înregistrarea'constituirea persoanei fizice sau juridice şi a cel puţin unei recomandări din partea unei autorităţi contractante privind executarea calitativă a unui contract de achiziţie publică. Prin urmare. Agenţia Achiziţii Publice poate efectua o verificare, IUI doar formală cum era în trecut, pentru a identifica dacă operatorul economic solicitant întruneşte cerinţele de înscriere în această listă. Totodată, formatul cererii a fost modificat şi conţine o declaraţie sau angajament al operatorului economic să respecte necondiţionat prevederile actelor normative din domeniul achiziţiilor publice, cu adoptarea unei conduite oneste şi imparţiale în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Acest instrument este menit de a responsabiliza operatorii economici participanţi la procedurile de achiziţii publice.

RO_4347_AAP.pdf

3.Să înainteze propuneri privind modificarea cadrului legal, astfel încît să permită AAP inițierea procedurii de includere a operatorilor economici în Lista de interdicție.

response:
scrisoare AAP nr. 29/66-563 din 23.05.2017 Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1418 din 28.12.2016. Potrivit pct. 9 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1418 din 28.12.2016, înscrierea în Listă se efectuează prin decizia Achiziţii Publice în cazurile de autosesizare, la sesizarea autorităţii contractante care a suportat un prejudiciu sau căreia i-a fost afectată activitatea ori la sesizarea Agenţiei Naţionale pentru Agenţiei Soluţionarea Contestaţiilor in urma realizării atribuţiilor sale. Astfel, pe lîngă autorităţile contractante, organele de control şi Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, dreptul de a iniţia procedura de includere în Lista de interdicţie îl are şi Agenţia Achiziţii Publice în cazuri de autosesizare.

RO_4347_AAP.pdf

4.AAP - Să extindă Lista autorităților contractante care vor utiliza în mod obligatoriu SIA „RSAP”, pentru a asigura transparența și eficiența procesului de achiziții.

response:
scrisoare AAP nr. 29/66-563 din 23.05.2017 90 autorităţi contractante au fost incluse suplimentar în lista autorităţilor contractante obligate să iniţieze procedurile de achiziţie publică prin SIA RSAP. Pe parcursul anului 2016 a fost asigurată desfăşurarea a 4 seminare de instruire privind utilizarea SIA RSAP. în rezultatul cărora au fost instruiţi angajaţii a 90 autorităţi contractante, care au fost incluse suplimentar în lista autorităţilor contractante obligate să iniţieze toate procedurile de achiziţie publică mai sus menţionate prin SIA RSAP. Respectiv. în perioada anului 2016 de către cele 311 autorităţi contractante au fost iniţiale şi desfăşurate prin intermediul SIA RSAP 3 775 de proceduri de achiziţii publice, în rezultatul cărora au fost încheiate 8 915 acte juridice de achiziţie în sumă de 4 793 366 625.29 lei.

RO_4347_AAP.pdf

5.AAP - Să identifice măsuri de responsabilizare a operatorilor economici la depunerea contestațiilor nefondate, în vederea eficientizării procesului de achiziții.

response:
scrisoare AAP nr. 29/66-563 din 23.05.2017 Ca urmare a adoptării Legii privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţia Agenţiei Achiziţii Publice de soluţionare a litigiilor din domeniul achiziţiilor publice a fost atribuită Agenţiei Naţionale de Soluţionare a Contestaţiilor care urma a fi creată în subordinea Parlamentului Republicii Moldova. Prin urmare. Agenţia Achiziţii Publice nu mai are atribuiţii în ceea ce ţine de soluţionarea contestaţiilor din domeniul achiziţiilor publice şi. respectiv, responsabilizarea operatorilor economici la depunerea contestaţiilor nefondate reprezintă o acţiune ce urmează a fî integrată în instrumentele de soluţionare a contestaţiilor la nivelul Agenţiei Naţionale de Soluţionare a Contestaţiilor.

RO_4347_AAP.pdf

6. AAP - Să asigure eficientizarea procesului de planificare a instruirilor avînd la bază evidența persoanelor implicate în procesul de achiziții publice, precum și nivelul de instruire a acestora

response:
scrisoare AAP nr. 29/66-563 din 23.05.2017 A fost creată Direcţia consultanţă şi instruiri în cadrul Agenţiei Achiziţii Publice. Eficientizarea procesului de planificare a instruirilor precum şi a sporirii nivelului de instruire a reprezentanţilor autorităţilor contractante, membri ai grupurilor de lucru, reprezintă o prioritate strategică pentru Guvernul Republicii Moldova, iar în acest sens menţionăm că a fost aprobată Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia prin llotărîrea Guvernului Nr. 1332 din 14.12.2016. Astfel. Strategia menţionată prevede acţiunea de elaborare a unui Program naţional dc instruire pentru a asigura o bază solidă, privind întărirea capacităţii instituţionale la nivelul tuturor autorităţilor contractante şi profesionalizării specialiştilor în achiziţii publice.Totodată, informăm că Agenţia Achiziţii Publice a fost restructurată, iar în acest sens putem menţiona Hotărîrea Guvernului Nr. 134 din 09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia, inclusiv Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 127-pdin 14.03.2017 prin care a fost aprobată structura nouă a Agenţiei Achiziţii Publice, care cuprinde Direcţia consultanţă şi instruiri de competenţa căreia va ţine elaborarea Programului naţional de instruire, inclusiv desfăşurarea nemijlocită a seminarelor de instruire.

RO_4347_AAP.pdf

7. Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

response:
scris. nr 11/638 din 22.05.2017 In conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03 iulie 2015 şi Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.667 din 27 mai 2016, la data de 13.09.2016 a fost aprobat ordinul Ministrului Apărării nr.484, cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii, unde au fost strict delimitate atribuţiile fiecărui membru al grupului de lucru. De asemenea, au fost revizuite atribuţiile angajaţilor Direcţiei achiziţii publice care nu sunt incluşi în componenţa grupului de lucru, prin ajustarea/completarea fişelor funcţiei/postului acestora.

RO_4187_Min Apărării.pdf

7. Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

response:
Pentru anul 2016, toate ordinele de instituire a grupurilor de lucru privind realizarea achiziţiilor publice în cadrul Ministerului Educaţiei, au fost elaborate şi completate în modul corespunzător prin stabilirea atribuţiilor concrete membrilor grupului, inclusiv cu introducerea responsabilităţilor specificate în acţiune şi au fost aprobate de către Ministrul Educaţiei. scris. M.Educ nr. 11/15-2149/256J din 31.05.2017 Au fost elaborate și aprobate ordinele privind instruirea grupurilor de lucru pentru achiziții ale Ministerului Educației,pentru anul 2016, prin includerea completărilor prezentate după cum urmează: a) fiecare membru a grupului de lucru se obligă să semneze procesele verbale de deschidere și de evaluare, întocmite în cadrul procedurilor de achiziții publice; b) contabilul șef se obligă să primească și să monitorizeze garanțiile bancare și de bună execuție depuse de către operatorii economici; c) fiecare membru este responsabil de executarea contractului pe sectorul patronat de acesta; de întocmirea caietului de sarcini și prezentarea către SPAIE în termenii indicați conform Planului de achiziții pentru inițierea procedurii pe sectorul patronat etc.

RO_4130_M.EDUC.PDF

7. Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

response:
scrisoare DGETS Chișinău nr. 01-18/1560 din 09.06.17 Anual se elaborează ordin privind grupul de lucru, fiind distribuite sarcinile şi obligaţiunile fiecărui membru privind organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice

RO_4357_DGEST CHISINAU.pdf

7. Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

response:
scrisoare DETS sect. Rîșcani nr. 01-23/244 din 28.05.2017 Conform ordinelor nr.211 din 02.12.2016 şi nr.18 din 01.02.2017 „Cu privire la crearea şi modul de activitate a grupului dc lucru pentru achiziţii publice” fiecărui membru al grupului de lucru i-au fost stabilite atribuţiile concrete, inclusiv cu întroducerea responsabilităţilor specificate în acţiune.

RO_4352_DETS RISCANI.pdf

7. Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

response:
scris. DETS Botanica nr. 01-19/405 din 02.06.2017 Prin ordinul DETS Botanica nr.74 din 28.06.2016, nr.22 din 20.02.2017 au fost stabilite atribuţiile si responsabilităţile fiecărui membru a grupului de lucru privind achiziţiile publice.

RO_4284_DETS BOTANICA.pdf

7. Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

7. Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

response:
SCRIS ASD nr. 11-36/1188 din 24.05.2017 Prin ordinul managerului întreprinderii nr.25 din 30 iunie 2016 a fost instituit grupul de lucru pentru achiziţii de mărfuri şi lucrări (reparaţii curente, tratamente bituminoase şi utilaje pentru întreţinerea drumurilor) cu stabilirea expres a funcţiilor fiecărui membru al grupului. De asemenea prin ordinul nr. 26 din 30 iunie 2016 a fost instituit grupul pentru achiziţii de lucrări (reparaţii, reconstrucţii şi construcţii) şi servicii de proiectare, cu stabilirea expres a funcţiilor fiecărui membru al grupului.

RO_4281_ASD.pdf

7. Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

response:
Scrisoare IMSP CRDM nr. 01-10/200 din 07.06.2017 A fost emis ordinul nr.01- 04/58 din 02.09.2016 cu privire la repartizarea sarcinilor în cadrul grupului de lucru

RO_4356_IMSP.pdf

7. Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

response:
SCRISOARE IGP NR. 34/9-797 DIN 08.06.2017 - ordinul IGP nr. 208 din 10.05.17 cu privire la componenţa nominală a Grupului de lucru pentru achiziţii, care prevede expres atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru.

RO_4355_IGP1.PDF

7.Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

response:
scris. APM nr. 05-04/0506 din 25.05.2017 Ordinul nr.4 din 04.01.2016 „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru efectuarea achiziţiilor publice” au fost delimitate atribuţiile grupului de lucru. S-a instruit personalul implicat în procesul de achiziţii, pentru implementarea şi aplicarea corectă de către acesta a cadrului legal privind achiziţiile publice.

RO_4282_ApeleMD.pdf

7. Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

response:
scris. MS nr.02-34/94 din 29.05.2017 Prin ordinul nr. 363 din 15.05.2017 al Ministrului Săntătii s-au stabilit toate atribuţiile si responsabilităţile grupului de lucru responsabil de achiziţii în cadrul Ministerului.

RO_4285_MIN SANATATII.pdf

7. Să stabilească concret atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al grupului de lucru privind achizițiile publice.

response:
SCRIS MAIA nr. 11-4-2460 din 05.06.17 Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor grupului de lucru sunt stabilite în Ordinul Ministerului nr. 71 din 31 martie 2016 cu privire la modificarea Ordinului Ministrului nr. 28 din 17.02.2011 privind grupul de lucru pentru achiziţii (anexa nr. 1).

RO_4280_MAIA (2).pdf

8. Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

response:
Pentru anul 2016, a fost efectuată planificarea reală a necesarului de bunuri, servicii şi lucrări cu calcularea valorii estimate a contractelor de achiziţii publice, bazată pe valoarea totală spre plată, fără taxa pe valoarea adăugată şi estimată de către Ministerul Educaţiei, în limitele alocaţiilor aprobate.

RO_4130_M.EDUC.PDF

8. Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

response:
SCRISOARE IGP NR. 34/9-797 DIN 08.06.2017 planul anual de achiziţii publice se elaborează conform necesităţilor IGP, în limitele alocaţiilor financiare şi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice. Astfel, pentru asigurarea transparenţei, Planul anual de achiziţii se publică pe pagina web a IGP, iar după caz, dacă apar modificări în buget, Planul se modifică/completază, plasându-se actualizat.

RO_4355_IGP1.PDF

8.Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

response:
scris. APM nr. 05-04/0506 din 25.05.2017 Planul anual al achiziţiilor publice pe anul 2016 a fost aprobat şi publicat. Pentru anul 2016 s-a efectuat planificarea reală a necesarului de bunuri, lucrări şi servicii, reieşind din limitele alocaţiilor bugetare aprobate.

RO_4282_ApeleMD.pdf

8. Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

8. Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

response:
Scrisoare IMSP CRDM nr. 01-10/200 din 07.06.2017 Ţinînd cont de faptul ca activitatea instituţiei ţine de domeniul prestării serviciilor medicale, în faţa grupului de lucru a fost pusă sarcina de a conlucra cu subdiviziunile instituţiei în vederea planificării reale a necesităţilor reeşind din numărul de pacienţi, care au necesitatea de a efectua infestigaţii, inclusiv în baza metodologii lor elaborate de către MS.

RO_4356_IMSP.pdf

8. Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

response:
scris. DETS Botanica nr. 01-19/405 din 02.06.2017 Alimentaţia elevilor/copiilor se îndeplininește conform normativelor stabilite în baza legislaţiei în vigoare.Mijloacele financiare privind alimentaţia elevilor/copiilor sânt planificate şi aprobate în baza Notelor metodologice stabilite de către MF al RM.

RO_4284_DETS BOTANICA.pdf

8. Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

response:
scrisoare DGETS Chișinău nr. 01-18/1560 din 09.06.17 Planificarea reală a necesarului de bunuri, lucrări nu poate fi planificată deoarece atât în anul 2016 cât şi în anul 2017 este pus în aplicare pe o periaodă de mai mult de 5-6 luni Bugetul provizoriu. Alocaţiile bugetare sunt aprobate cu întârziere, iar planul se elaborează după aprobarea bugetului. La planificare se analizeaza preţurile reale .Se publică planurile de achiziţii pe pagina web a autorităţii contractante şi a Primăriei mun. Chişinău.

RO_4357_DGEST CHISINAU.pdf

8. Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

response:
scrisoare DETS sect. Rîșcani nr. 01-23/244 din 28.05.2017 Anual prin demers de la toate instituţiile subordinate Direcţiei se solicită necesarul de bunuri şi sevicii. Pentru anul 2016 a fost efectuată planificarea reală a necesarului de bunuri, lucrări şi servicii cu justificarea costurilor estimative a contractelor de achiziţii publice, bazate pe valoarera totală spre plată fără taxa pe valoarea adăugată. în limitele alocaţii lor aprobate

RO_4352_DETS RISCANI.pdf

8. Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

8. Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

response:
scris. MS nr.02-34/94 din 29.05.2017 Deja pentru anul 2016, a fost colectat tot necesarul de la subdiviziunile aparatului central şi suprapus cu alocaţiile bugetare în baza carora s-a făcut Planul de achiziţii. planul de achiziții a fost elaborat în baza necesarului colectat de la toate subdiviziunile instituției și în limita alocațiilor bugetare aprobate pentru anul curent.

8. Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

response:
scris. nr 11/638 din 22.05.2017 Au fost desfăşurate şedinţe cu reprezentanţii structurilor Ministerului Apărării şi Armatei Naţionale, cu competenţe în domeniul planificării, asigurării cu resurse, în vederea eficientizării procesului de planificare şi estimare a costurilor necesare achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări. Astfel, planificarea necesarului se efectuează de către structurile abilitate ale Armatei Naţionale în limitele alocaţiilor bugetare. Departamentul Dotări este structura responsabilă de organizarea procedurilor de achiziţie care se efectuează în baza solicitărilor structurilor abilitate ale AN şi sursele financiare alocate în acest scop. A fost stabilit un mecanism de conlucrare mai eficientă între autoritatea contractantă (Departamentul Dotări) şi structurile solicitante de bunuri/servicii/lucrări.

RO_4187_Min Apărării.pdf

8. Să asigure o planificare reală a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, cu justificarea costurilor estimative prin calcule bazate pe norme naturale (cantitative) de consum și reieșind din limitele alocațiilor aprobate.

response:
scris. MAIA nr.11-4-2938 din 05.06.2017 Planificarea necesarului de bunuri, lucrări şi servicii a fost asigurată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi este reflectată în planul de achiziţii pentru anul 2016, 2017 aprobat prin Proces- verbal nr. 1 din 22 februarie 2016. Justificarea costurilor estimative a fost realizată reieşind din limitele alocaţiilor aprobate (anexa nr. 2, 3). scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Planificarea necesarului de bunuri, lucrări şi servicii a fost asigurată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi este reflectată în planul de achiziţii pentru anul 2016 aprobat prin Proces- verbal nr. 1 din 22 februarie 2016. Justificarea costurilor estimative a fost realizată reieşind din limitele alocaţiilor aprobate.

RO_4131_MAIA.PDF
RO_4280_MAIA (2).pdf

9. Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

response:
Scrisoare IMSP CRDM nr. 01-10/200 din 07.06.2017 Anual şi ulterior pe parcursul anului în dependenţă de volumul investigaţiilor are loc ajustarea planului

9. Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

response:
scris. DETS Botanica nr. 01-19/405 din 02.06.2017 In planul de achiziţii sânt incluse toate necesităţile instituţionale în limita mijloacelor financiare aprobate de către CMC mun.Chisinău.Planul de acţiuni va fi modificat si completat în limita mijloacelor financiare alocate suplimentar şi va fi plasat pe pagina web în lunele iunie, octombrie a anului curent.

9. Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

9. Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

response:
scrisoare DETS sect. Rîșcani nr. 01-23/244 din 28.05.2017 Planul de achiziţii publice pentru anul 2016 a fost elaborat şi aprobat ţinînd cont de toate necisităţile Direcţiei. Pe parcursul anului, planul de achiziţii publice, a fost ajustat la modificările efectuate pentru limitele alocaţiilor bugetare.

RO_4352_DETS RISCANI.pdf

9. Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

response:
scrisoare DGETS Chișinău nr. 01-18/1560 din 09.06.17 Se examinează şi se identifică necesităţile la elaborarea planurilor anuale şi trimestriale de achiziţii.

RO_4357_DGEST CHISINAU.pdf

9. Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

9. Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

response:
SCRISOARE IGP NR. 34/9-797 DIN 08.06.2017 planul anual de achiziţii publice se elaborează conform necesităţilor IGP, în limitele alocaţiilor financiare şi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice. Astfel, pentru asigurarea transparenţei, Planul anual de achiziţii se publică pe pagina web a IGP, iar după caz, dacă apar modificări în buget, Planul se modifică/completază, plasându-se actualizat.

RO_4355_IGP1.PDF

9. Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

response:
scris. MAIA nr.11-4-2938 din 05.06.2017 Toate necesităţile instituţionale au fost incluse în planul de achiziţii pentru 2016 aprobat prin procesul-verbal nr. 1 din 22 februarie 2016 , iar modificările şi completările parvenite pe parcursul anului au fost incluse în Planul de achiziţii pentru 2016, 2017, aprobat prin Proces-verbal nr.7 din 24 august 2016 (anexa nr. 4). scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată Toate necesităţile instituţionale au fost incluse în planul de achiziţii pentru 2016 aprobat prin procesul-verbal nr.l din 22 febuarie 2016, iar modificările şi completările parvenite pe parcursul anului au fost incluse în Planul de achiziţii pentru 2016, aprobat prin Proces-verbal nr.7 din 24 august 2016.

RO_4280_MAIA (2).pdf

9. Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

response:
scris. nr. 11/638 din 22.05.2017 Toate necesităţile instituţionale sunt incluse in planurile de achiziţii în limita surselor financiare alocate. In cazul apariţiei unor necesităţi neprevăzute, după confirmarea alocării surselor financiare, autoritatea contractantă operează modificările de rigoare prin ajustarea planurilor de achiziţie.

RO_4187_Min Apărării.pdf

9. Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

response:
Planul de achiziţii pentru anul 2016 a fost elaborat şi aprobat ţinând cont de toate necesităţile instituţionale. Pe parcursul perioadei nominalizate a fost ajustat Planului de achiziţii la modificările efectuate pentru limitele alocaţiilor bugetare. care pot fi consultate la următorul link: http://edu.gov.md/ro/content/planuri-de-achizitii.

RO_4130_M.EDUC.PDF

9. Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

response:
scris. MS nr.02-34/94 din 29.05.2017 Pentru anul 2016 Planul de achiziţii nu a fost ajustat şi a fost executat conform aprobării iniţiale.

9.Să includă în planul de achiziții toate necesitățile instituționale, cu ajustarea planului de achiziții la modificările și completările parvenite pe parcursul anului la limitele de alocații.

response:
scris. APM nr. 05-04/0506 din 25.05.2017 Planul de achiziţii al Agenţiei „Apele Moldovei” pe parcursul anului nu a fost ajustat, modificat si completat.pot fi consultate accesînd link-ul: http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=183.

RO_4282_ApeleMD.pdf

10. Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

10. Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

response:
Scrisoare IMSP CRDM nr. 01-10/200 din 07.06.2017 Divizarea achiziţiilor publice în scopul limitării concurenţii nu a fost utilizată în practică în instituţia noastră, iar fiecare caz în parte de organizare a procedurilor de achiziţie este analizat şi prin prisma stimulării concurenţii. La moment în urma creării Centrului pentru Achiziţii Publice Centarlizate in Sănătate, însăşi numărul procedurilor de achiziţie organizate de către instituţia noastră este diminuată substanţial.

RO_4356_IMSP.pdf

10. Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

response:
scris. DETS Botanica nr. 01-19/405 din 02.06.2017 Responsabil pentru evidenţa achiziţiilor publice este numit jurisconsult şi contabil responsabil de achiziţii publice.Divizarea achiziţiilor publice se va ţine la un control strict pentru a fi limitate (evidenta achiziţiilor publice se efectuiază pe ECO în baza registrului).

10. Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

response:
scrisoare DGETS Chișinău nr. 01-18/1560 din 09.06.17 Se efectuiază calculele pentru estimarea procedurii de achiziţii publice la etapa de planificare a achiziţiilor. Pentru asigurarea economiei, eficienţei, nedescriminării şi transparenţei în achiziţii se utilizează procedurile cu publicarea pe pagina web a Direcţiei şi publicării în Buletinul Achiziţiilor Publice. Neadmiterea divizării depinde în mare măsură de planificarea efectuată de secţia economie şi planificare. în dependenţă de planificarea corectă a alocaţiilor bugetare pe articole se atribuie corect procedura de achiziţie. Achiziţionarea volumelor mai mari este mai eficientă. Tototodată se studiază piaţa pentru a evita atribuirea contractului la preţuri exagerate faţă de cele existente la piaţa.

RO_4357_DGEST CHISINAU.pdf

10. Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

response:
scrisoare DETS sect. Rîșcani nr. 01-23/244 din 28.05.2017 în cadrul Direcţiei se limitează divierea achiziţiilor publice, iar dacă aceasta se întîmplă sunt justificate prin documente şi demersul instituţiei date.

RO_4352_DETS RISCANI.pdf

10. Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

10. Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

response:
SCRISOARE IGP NR. 34/9-797 DIN 08.06.2017 factorii de decizie din cadrul IGP ţin cont de exigenţele art. 72, alin.(l), al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, pentru neadmiterea divizării procedurilor de achiziţii publice.

RO_4350_MIN FIN.pdf
RO_4355_IGP1.PDF

10. Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

response:
scris. MAIA nr.11-4-2938 din 05.06.2017 Pe parcursul anului 2016 autoritatea contractanta a limitat divizarea achiziţiilor publice şi v-a asigura pe parcursul anului 2017 respectarea prevederilor legale privind divizarea achiziţiilor publice, iar cazurile admise vor fi însoţite cu justificări ulterioare (anexa nr.4). scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Pe parcursul anului 2016 autoritatea contractanta a limitat divizarea achiziţiilor publice şi v-a asigura pe parcursul anului 2017 respectarea prevederilor legale privind divizarea achiziţiilor publice, iar cazurile admise vor fi însoţite cu justificări ulterioare.

RO_4280_MAIA (2).pdf

10. Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

response:
scris. nr. 11/638 din 22.05.2017 Actualmente, grupul de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice, practic a exclus divizarea achiziţiilor la acelaşi articol de cheltuieli, iar cazurile admise, doar în situaţii excepţionale/neprevăzute, sunt justificate şi documentate prinîntocmirea proceselor-verbale corespunzătoare.

RO_4187_Min Apărării.pdf

10. Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

response:
In anul 2016, au fost achiziţionate biletele avia prin procedura acord-cadru.

RO_4130_M.EDUC.PDF

10. Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

response:
Autorităţile contractante au întreprins măsurile de rigoare în vederea limitării divizării achiziţiilor publice, pe parcursul anului 2016 divizări ale achiziţiilor publice nu au fost admise în cadrul Ministerului Sănătăţii (darea de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoarea mică, anexa nr 11)

RO_4350_MIN FIN.pdf

10.Să limiteze divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu intenționează să prevină concurența.

response:
scris. APM nr. 05-04/0506 din 25.05.2017 Cazuri de divizare a achiziţiilor publice nu au avut loc.

11. Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

11. Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

response:
Scrisoare IMSP CRDM nr. 01-10/200 din 07.06.2017 în cadrul instituţiei subdiviziunile beneficiare a licitaţiilor monitorizeză respectarea clauzelor contractuale şi insăşi executarea contractului cu posibilitatea de a implica serviciul juridic în eventualitatea unor abateri de la condiţiile contractuale

RO_4356_IMSP.pdf

11. Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

response:
scris. DETS Botanica nr. 01-19/405 din 02.06.2017 Atribuţiile revine şeful secţiei evidenţa produselor alimentare, contabili şefi adjuncţi a DETS. In cazul îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractual înnaintează calculile argumentate către grupul de lucru. Jurisconsult în conformitatea cu legislaţia în vigoare stabileşte sancţionarea operatorului economic.

RO_4284_DETS BOTANICA.pdf

11. Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

response:
scrisoare DGETS Chișinău nr. 01-18/1560 din 09.06.17

11. Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

response:
scrisoare DETS sect. Rîșcani nr. 01-23/244 din 28.05.2017 în Caietul de sarcini sunt stipulate toate criteriile obligatorii ce ţin de calitatea, cantitatea şi ambalajul bunuri lor/seviciilor. Cu agentul economic cîştigător se încheie contractul de achiziţii publice, în care este stipulat deasemanea calitatea, cantitatea, ambalajul şi cerinţele obligatorii ce ţin de livrarea bunurilor/seviciilor. în caz de nerespectare a clauzelor contractuale agentul economic este avertizat în scris prin scrisoare oficială, în cazul depistării mai multor încălcări, grupul de lucru decide de al include în lista neagră sau de a rezilia contractul

RO_4352_DETS RISCANI.pdf

11. Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

11. Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

response:
SCRIS. IGP nr. 34/9-883 din 25.05.2016 Referitor la lipsa unui Ghid în domeniul achiziţiilor publice, care să conţină „procedure scrise” privind modul de lucru a grupului de lucru în funcţie de procedură aleasă pentru atribuirea contractului, de către IGP a fost elaborat „Regulamentul privind etapele procesului de achiziţionare publică a bunurilor/lucrărilor/serviciilor în cadrul IGP” aprobat prin Ordinul IGP nr. 111 din 11.06.2015. Acest regulament stabileşte modul de organizare a procesului de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice în cadrul IGP şi are ca obiectiv crearea mecanismului în vederea planificării, iniţierii, desfăşurării şi încheierii contractelor de achiziţii publice. Totodată, menţionăm despre măsurile întreprinse întru modificarea şi completarea fişelor de post a persoanelor responsabile de achiziţiile publice efectuate de către Inspectoratul General al Poliţiei al MAI, si responsabilizarea acestora în vederea neadmiterii cazurilor similare celor specificate în Raportul de audit al Curţii de Conturi a RM. Inspectoratul General al Poliţiei al MAI a participat la programul de instruire a membrilor grupului de lucru pentru achiziţii organizat de către Centrul Naţional Anticorupţie privind "Managementul riscurilor de corupţie aferente procesului de achiziţii publice” cît şi la "Seminarul de instruire în domeniul achiziţiilor publice” organizat de către Agenţia Achiziţii Publice avînd ca bază instruirea personalului responsabil de efectuarea achiziţiilor publice în contextul implementării Legii 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

RO_4128_IGP.PDF

11. Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

response:
scris. MAIA nr.11-4-2938 din 05.06.2017 Toţi membrii grupului de lucru în cadrul procedurilor de achiziţii publice semnează declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate. In toate contractele de achiziţii sunt stabilite condiţii în scopul respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă sunt aplicate sancţiuni în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei dc interdicţie a operatorilor economici. Pe parcursul anului 2016 toţi operatorii economici cu care au fost încheiate contracte au respectat în totalitate condiţiile contractelor. scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. în toate contractele de achiziţii sunt stabilite condiţii în scopul respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă sunt aplicate sancţiuni în conformitate cu HOTĂRÎRE Nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici. Pe parcursul anului 2016 toti operatorii economici cu care au fost încheiate contracte au respectat în totalitate condiţiile contractelor.

RO_4280_MAIA (2).pdf

11. Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

response:
scris. nr. 11/638 din 22.05.2017 In conformitate cu cerinţele Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.667 din 27 mai 2016, la data de 13.09.2016 a fost aprobat ordinul MA nr.484 cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii unde au fost strict delimitate atribuţiile fiecărui membru al grupului de lucru, de asemenea au fost revizuite atribuţiile angajaţilor Direcţiei achiziţii publice care sunt responsabili de monitorizarea respectării clauzelor contractuale (pe parcursul anului 2016, pentru nerespectarea clauzelor contractuale au fost aplicate sancţiuni, prin reţinerea garanţiilor bancare, la şase operatori economici). In acest sens, a fost revizuit şi ajustat, conform cerinţelor actelor legislative/normative în vigoare, Regulamentul de funcţionare a Departamentului dotări şi subdiviziunile acestuia, fişele funcţiilor/posturilor ce prevăd atribuţiunile specifice ale efectivului responsabil de monitorizarea şi respectarea clauzelor contractuale.

RO_4187_Min Apărării.pdf

11. Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

response:
Ordinele de instituire a grupurilor de lucru pentru achiziţiile publice cât şi actele interne aferente procedurilor de achiziţii respective includ responsabilitatea subdiviziunilor sau a persoanelor (după caz) privind monitorizarea executării contractului de achiziţie de către operatorul economic.

RO_4130_M.EDUC.PDF

11. Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

response:
scris. MS nr.02-34/94 din 29.05.2017 Pentru anul 2016 toate contractele au fost executate în totalitate cu respectarea tuturor clauzelor contractuale. proiectul Ordinului MS cu privire la crearea Grupului de lucru responsabil de realizarea achiziţiilor publice, care va abroga Ordinul MS nr. 844 din 31.10.2016 (anexele nr. 8 şi 9) stabileşte inclusiv proceduri scrise pentru persoanele implicate în achiziţiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, precum şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea acestora. Pentru anul 2016 toate contractele au fost executate în totalitate cu respectarea tuturor clauzelor contractuale.

RO_4350_MIN FIN.pdf

11.Să stabilească proceduri scrise pentru persoanele implicate în achizițiile publice, în scopul monitorizării respectării clauzelor contractuale, iar în cazurile cînd operatorii economici nu le respectă, să aplice sancțiuni.

response:
scris. APM nr. 05-04/0506 din 25.05.2017 Au fost stabilite proceduri scrise pentru persoanele implicate în achiziţiile publice, întru respectarea legislaţiei în vigoare. Cazuri de nerespectare a procedurilor de achiziţii publice nu au fost depistate şi sancţiuni nu au fost aplicate. Agenţia „Apele Moldovei” “ asigură transparenţa achiziţiilor publice prin publicarea acestora în BAP şi pe pagina web a Agenţiei. A fost asigurată depunerea garanţiei de bună execuţie de către operatorii economici în conformitate cu prevederile legale.

12.1 Să revizuiască cadrul legal-normativ aferent achizițiilor publice, prin reglementarea: - obligativității autorităților contractante să publice informații cu referință la executarea contractelor de achiziții (modificarea valorii contractului și termenului de executare, respectarea acestora, calcularea sancțiunilor etc.), care să fie posibile de accesat pe pagina web a autorităților contractante;

response:
scrisoare Ministerul Finanțelor nr.05-02/1/15/437 din 05.06.2017 Potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016, grupul de lucru va asigura monitorizarea executării contractelor de achiziţie publică, întocmind rapoarte în acest sens, trimestrial/semestrial şi anual. Rapoartele respective, care vor include în mod obligatoriu informaţii cu privire la etapa de executare a obligaţiunilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamaţiile înaintate şi sancţiunile aplicate, menţiuni cu privire la calitatea executării contractului etc., vor fi plasate pe pagina web a autorităţii contractante, iar în lipsa acesteia pe pagina oficială a autorităţii centrale căreia i se subordonează sau a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea.

RO_4350_MIN FIN.pdf

12.2 Să revizuiască cadrul legal-normativ aferent achizițiilor publice, prin reglementarea: - obligativității de depunere a garanției de bună execuție pe un termen care să depășească termenul de executare a contractului, precum și să indice necesitatea extinderii termenului de valabilitate a garanţiei în cazul extinderii termenului de executare a contractului;

response:
scrisoare Ministerul Finanțelor nr.05-02/1/15/437 din 05.06.2017 Garanţia de bună execuţie a contractului presupune, asigurarea autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 3 iulie 2015, garanţia de bună execuţie se retumează de către autoritatea contractantă la momentul executării integrale a contractului de achiziţii publice şi nu poate fi reţinută după expirarea termenului de valabilitate a contractului. Totodată, în ceea ce priveşte garanţia pentru lucrări după expirarea contractului, conform art. 30 alin. (1) din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, proiectantul, verificatorul de proiecte atestat din cadrul instituţiei autorizate în verificarea proiectelor, fabricanţii şi furnizorii de produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic atestat, dirigintele de şantier atestat, specialistul din laboratorul de încercări în construcţii, expertul tehnic în construcţii răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrării, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.

RO_4350_MIN FIN.pdf

12.3 Să revizuiască cadrul legal-normativ aferent achizițiilor publice, prin reglementarea: - obligativității grupului de lucru pentru achiziții de a monitoriza garanțiile de bună execuție prin întocmirea unor registre de evidență a acestora;

response:
scrisoare Ministerul Finanțelor nr.05-02/1/15/437 din 05.06.2017 Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 3 iulie 2015, grupul de lucru monitorizează contractele de achiziţii publice, precum şi păstrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Astfel, ţinerea evidenţei, inclusiv a garanţiei de bună execuţie, este prevăzută de cadrul legal în vigoare.

RO_4350_MIN FIN.pdf

12.4 Să revizuiască cadrul legal-normativ aferent achizițiilor publice, prin reglementarea: - excluderii necesității de elaborare a planurilor de achiziții trimestriale, în contextul în care planurile anuale de achiziții indică luna în care urmează să fie efectuată procedura de achiziție.

response:
scrisoare Ministerul Finanțelor nr.05-02/1/15/437 din 05.06.2017 în conformitate cu pct. 18 din Hotărîrea Guvernului nr.1419 din 28 decembrie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire Ia modul de planificare a contractelor de achiziţii publice”, autoritatea contractată este obligată să publice pe pagina sa web planul provizoriu şi planul anual de achiziţii, în termen de 15 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia.

RO_4350_MIN FIN.pdf

13.Să elaboreze un studiu de fezabilitate în vederea analizei costului și beneficiului procesului de externalizare a serviciilor de curățenie, spălătorie și de închiriere a lenjeriei curate.

response:
scris. MS nr.02-34/94 din 29.05.2017 Prin dispoziţia nr.374d din 26.05.2017 s-a dispus ca conducătorii instituţiilor vizate în procedura de externalizare a serviciilor de curăţenie să creeze un grup de lucru care va efectua analiza costului şi beneficiului procesului menţionat.

RO_4285_MIN SANATATII.pdf

14.Să prezinte Guvernului Raportul cu privire la executarea Hotărîrii Guvernului nr.958 din 17.11.2014.

response:
scris. MAIA nr.11-4-2938 din 05.06.2017 în conformitate cu punctul 10 din Hotărîrea Guvernului nr. 958 din 17.11.2014 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor financiare pentru compensarea parţială a pierderilor producătorilor agricoli legate de blocarea exporturilor a fost prezentat către Guvernul Republicii Moldova Raport din 10.02.16 nr.06- 1/94 pe marginea executării Hotărîrii Guvernului enunţate mai sus (anexa nr. 5). scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementată. întru executarea recomandării. Direcţia Juridică şi armonizarea legislaţiei în comun cu Direcţia finanţe şi politici bugetare au elaborat si transmis Guvernului Raportul respectiv prin scrisoarea nr. 06-1/94 din 10.02.2016

RO_4280_MAIA (2).pdf

15.Să asigure elaborarea și aprobarea metodologiei de calculare a taxei de studii pentru învățămîntul superior de stat pentru a asigura respectarea cadrului legal în domeniul achizițiilor publice și a eficientiza utilizarea banilor publici.

response:
A fost elaborat proiectul „Metodologiei de calculare a taxei de studii pentru elevii colegiilor din subordinea instituţiilor de învăţământ superior, studenţii din învăţământul superior (ciclul I, ciclul 11, studii integrate, învăţământul medical şi farmaceutic), rezidenţii, secundariaţii clinici, doctoranzii şi auditorii cursurilor de formare profesională continuă, cetăţenii străini şi apatrizii”, pentru care urmează să se obţină avizele autorităţilor competente. In anul 2018, metodologia urmează să fie pilotată în cadrul cîtorva instituţii de învăţământ superior selectate. scris. nr 11/15-2149/256J din 31.05.17 MEduc a elaborat de comun acord cu experții români în cadrul proiectului Twining un proiect de finanțare a învățămîntului superior care urmează să fie definitivat și propus Guvernului RM în septembrie 2017.

RO_4130_M.EDUC.PDF

Cerinte (28)

2.1. Agenției Achiziții Publice, pentru documentare referitor la rezultatele auditului, și se cere: 2.1.1. să întreprindă măsurile de rigoare, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor;

response:
scrisoare Ministerul Finanțelor nr.05-02/1/15/437 din 05.06.2017 Ministerul Finanţelor în comun cu Agenţia Achiziţii Publice au întreprins toate măsurile ce ţin de implementarea recomandărilor Curţii de Conturi din Raportul respectiv, precum şi s-au ţinut cont de acestea la elaborarea cadrului normativ pentru implementarea Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015 (a se vedea informaţiile la recomandările 1-6 şi, respectiv, recomandarea 12 din Raport).

RO_4350_MIN FIN.pdf

2.1. Agenției Achiziții Publice, pentru documentare referitor la rezultatele auditului, și se cere: 2.1.2. în vederea remedierii deficiențelor expuse în prezentul Raport, să țină cont la elaborarea cadrului normativ pentru implementarea Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015;

response:
crisoare Ministerul Finanțelor nr.05-02/1/15/437 din 05.06.2017 Ministerul Finanţelor în comun cu Agenţia Achiziţii Publice au întreprins toate măsurile ce ţin de implementarea recomandărilor Curţii de Conturi din Raportul respectiv, precum şi s-au ţinut cont de acestea la elaborarea cadrului normativ pentru implementarea Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015 (a se vedea informaţiile la recomandările 1-6 şi, respectiv, recomandarea 12 din Raport).

RO_4347_AAP.pdf
RO_4350_MIN FIN.pdf

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

response:
rezultatele auditurlui au fost analizate de către angajații din cadrul MEduc responsabili de segmentul expus auditului

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

response:
SCRISOARE IGP NR. 34/9-797 DIN 08.06.2017

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

response:
scris. APM nr. 05-04/0506 din 25.05.2017 Au fost examinate rezultatele auditului şi întreprinse măsurile necesare, fiind întocmit Procesul-verbal din 23.07.2015 al şedinţei finale a echipei de audit a Curţii de Conturi cu conducerea Agenţiei „Apele Moldovei” pe marginea Rezumatului constatărilor privind colectarea probelor de audit la Agenţia „Apele Moldovei” în cadrul auditului sistemului de achiziţii publice.

RO_4282_ApeleMD.pdf

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

response:
SCRIS ASD nr. 11-36/1188 din 24.05.2017 Neregularităţile depistate au fost examinate la şedinţa comună a reprezentanţilor ASD şi a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, la care s-a pus sarcina de elaborare a planului de acţiuni. Pentru neregularităţile depistate a fost demis din funcţie directorul ASD G. Curmei.

RO_4281_ASD.pdf

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

response:
scris. MS nr.02-34/94 din 29.05.2017

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

response:
scris. nr 11/638 din 22.05.2017 După emiterea Hotărârii Curţii de Conturi nr.37 din 01.10.2015, rezultatele raportului privind auditul performanţelor sistemului de achiziţii publice, a fost examinat în cadrul şedinţelor cu factorii de decizie ai Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al AN şi în cadrul şedinţelor Departamentului dotări, structură responsabilă de organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice.

RO_4187_Min Apărării.pdf

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere, precum și în cadrul altor ședințe de lucru;

response:
scris.nr.11-4-2460 sin 05.06.17 în conformitate cu HOTĂRÎREA nr. 37 din 01 octombrie 2015 cu privire la Raportul auditului performanţei sistemului de achiziţii publice au fost efectuate un şir de şedinţe de lucru în cadrul cărora s-au examinat rezultatele auditului şi au fost întreprinse măsuri întru executarea cerinţelor.

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

response:
SCRISOARE IGP NR. 34/9-797 DIN 08.06.2017

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 'întru executarea cerinţelor înaintate, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a elaborat Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Curţii de Conturi stipulate în Hotărîrea nr.37 din 1 octombrie 2015 „Cu privire la Raportul auditului performanţei sistemului de achiziţii publice”, aprobat prin Ordinului Ministerului Nr. 70 din 31 martie 2016.

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

response:
la data de 28.12.2015 a fost aprobat Panul privind înlăturarea neajunsurilor conform raportului auditului performanței sistemului de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. 37 din 01.10.2015 scris. nr 11/638 din 22.05.2017 Departamentului dotări a aprobat şi pus in aplicare planul de implementare a recomandărilor Curţii de conturi cu elaborarea şi aprobarea ulterioară a ordinului Ministrului apărării nr.484 din 13.09.2016 unde se regăsesc atribuţiunile de responsabilizare a fiecărui membru al grupului de lucru pentru achiziţii.

RO_4187_Min Apărării.pdf

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

response:
scris. MEDUC nr. 11/15-3448/588G din 30.12.2016 Planul de acţiuni şi termenele de implementare a recomandărilor a fost remis către Curtea de Conturi

RO_4130_M.EDUC.PDF

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

response:
scris. MS nr.02-34/94 din 29.05.2017

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

response:
scris. ÎS. ASD nr. 11-26/1895 din 08.08.2016 în cadrul întreprinderii a fost aprobat planul de acțiuni întru excluderea neconformităților depistate de CCRM. (se anexeaza)

RO_4129_IS. ASD.PDF

2.2.2. să aprobe și să pună în aplicare un plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate, prin responsabilizarea grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul autorităților contractante;

2.3. Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, pentru informare referitor la rezultatele auditului la Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, precum și, elaborarea și înaintarea spre examinare Guvernului a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, pînă la începutul anului bugetar, în scopul eficientizării procesului de organizare şi desfășurare a procedurilor de achiziții publice;

response:
scris. MTID nr. 03-02-5/776 din 20.11.2015 Ministerul prin scrisoarea nr. 03-02-5/766 din 16.11.2015 a informat persoanele responsabile de elaborarea şi prezentarea mijloacelor fondului rutier, inclusiv Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” cu privire la necesitatea elaborării proiectului Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pînă la începutul anului bugetar. Totodată, în legătură cu tergiversarea aprobării Legii bugetului pentru anul corespunzător, va fi problematică elaborarea şi prezentarea proiectului Programului nominalizat în termenii stabiliţi. Legiile anuale a bugetului de stat pe anul 2015 și 2016 a fost aprobate la 12.04.2015 si respectiv 01.07.2016, iar Programele privind repartizarea mijloacelor fondului rutier au fost aprobate în termen pînă la începutul anului bugetar la 06.05.2015 și respectiv 31.10.2016.

RO_4127_MTID nr. 03.02.5-776 din 20.11.15.pdf