Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.41 din 28 octombrie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței ,,Întrunește cadrul decizional de bugetare a investițiilor publice criteriile aferente realizării priorităților strategice?”

Numar 332-339 din data de 2015-10-28 Nr. cerinte: 21 Nr. recomandari: 208

Curtea de Conturi, în prezența dnei Loretta Handrabura, ministru al Tineretului și Sportului; dlui Eduard Serbenco, viceministru al Justiției; dlui Gheorghe Postica, viceministru al Culturii; dlui Mihai Vieru, vicepreședinte al Academiei de Științe; dlui Viorel Pană, șef al Direcției finanțele economiei naționale și cheltuieli capitale a Ministerului Finanțelor; dnei Mariana Covic, șef al Direcției finanțe și evidență contabilă a Ministerului Mediului; dnei Alina Rusnac, șef al Direcției contabilitate și patrimoniu a Ministerului Sănătății; dnei Larisa Malcoci, șef adjunct al Direcției generale economie și finanțe a Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere din cadrul Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Educației, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanței ,,Întrunește cadrul decizional de bugetare a investițiilor publice criteriile aferente realizării priorităților strategice?”.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2014 și 20152, avînd drept scop evaluarea sistemelor și practicilor aplicabile procesului investițional la scară națională, verificarea eficienței gestionării resurselor financiare și relevanței deciziilor instituționale criteriilor de cost-eficiență și impact în domeniul respectiv.
Auditul a fost efectuat conform Standardelor Internaționale de Audit (ISSAI 100, ISSAI 400)3 și  manualelor adiționale, abordarea fiind bazată pe verificarea relevanței și plenitudinii cadrului de reguli și proceduri aferente managementului instituțional și financiar aplicat în domeniu. În efectuarea acestui audit, echipa de audit a fost îndrumată de experții străini din cadrul Proiectului Twinning „Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova”.
Auditul a cuprins activitățile operaționale ale entităților auditate, racordarea acestora la bunele practici internaționale în spiritul afirmării sistemelor de management financiar și control. Astfel, misiunea de audit a fost realizată prin chestionarea a 23 de autorități publice centrale gestionabile de fonduri publice investiționale finanțate din bugetul de stat, dintre care la 20 de autorități publice centrale s-a desfășurat acumularea probelor de audit.
Examinînd Raportul prezentat și audiind rezultatele auditului, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:

Managementul finanțelor publice, în ansamblu, și cel din domeniul investițional, în particular, nu întrunește rigorile corespunzătoare aspirațiilor și provocărilor aferente modernizării instituțiilor statului. Această constatare rezultă din auditul efectuat în materie de management financiar și control pe care îl exercită autoritățile, neracordînd strategiile (sectoriale, regionale, locale) la resursele bugetate. În consecință, dezvoltarea social-economică ce ține de edificarea unei infrastructuri moderne se realizează incoerent și nesistemic, proiectele investiționale se implementează în lipsa fundamentărilor respective și fără o certitudine privind finalizarea, impactul nefiind determinat. Auditul public extern, în acest context, a cuantificat multiple slăbiciuni instituționale, neremedierea și neajustarea cărora amplifică fenomenele defectuoase încetățenite de risipă a resurselor materiale și financiare.  
Ca observație generală, Curtea de Conturi reține atenția autorităților publice de toate nivelurile asupra modului necorespunzător de gestionare a procesului investițional și, respectiv, asupra sistemului existent în care performanța utilizării fondurilor publice nu este un criteriu prioritar. Contrar principiilor managementului finanțelor publice, ministerele n-au demonstrat preocuparea necesară pentru sporirea capacităților de a elabora bugete investiționale în concordanță cu strategiile sectoriale și în raport cu volumul  resurselor alocate. Mai mult, Instituția Supremă de Audit reiterează disfuncționalități instituționale evidente și un derapaj pronunțat în managementul alocațiilor capitale, impactul constituind resursele de zeci  și sute de milioane imobilizate în multiple obiecte nici pe departe de a fi finalizate.  
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului performanței ,,Întrunește cadrul decizional de bugetare a investițiilor publice criteriile aferente realizării priorităților strategice?”, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit nominalizat în pct.1 se remit:
2.1. autorităților administrației publice centrale auditate4, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;
2.2. Ministerului Finanțelor și se cere reevaluarea, respectiv, consolidarea funcțiilor aferente procesului investițional într-o unitate structurală specializată;  
       2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare și autosesizare privind:
  • examinarea în ședință publică a rezultatelor prezentului audit public extern, pentru o evaluare autentică a situației precare atestate;
  • dispunerea către ministere, alte autorități centrale și administrații locale a:
       - inventarierii complete a tuturor obiectelor investiționale din sectorul public per total pe țară, cu implicarea personalului calificat în domeniu în eventualele decizii de continuare/finalizare, respectiv, de determinare a resurselor pasibile și/sau comercializare a activelor ce nu reprezintă interes public;
       - revizuirii tuturor proiectelor și programelor investiționale;
       - respectării regulilor potrivit cărora angajarea planurilor de investiții în cadrul bugetării  anuale/trienale să fie precedată de studii de fezabilitate/impact și racordată la suportul financiar disponibil;
       - uniformizării și standardizării procesului investițional în sectorul public;
  • necesitatea redefinirii atribuțiilor autorităților publice centrale și locale în aspectele ce țin de procesul investițional per ansamblu, prin:
       - reinstituționalizarea subdiviziunilor responsabile de managementul investițiilor la nivel ministerial, departamental și de administrație locală;
       - reconfirmarea împuternicirilor exclusive ale autorității centrale de resort pentru consolidarea și gestionarea resurselor financiare investiționale bugetate din fonduri autohtone și externe;
    • asumarea susținerii unui management prudent și performant al finanțelor publice, privind dezvoltarea unui sistem eficient și durabil de interacțiune a procesului de elaborare a politicilor publice cu procesul bugetar per ansamblu, inclusiv în materie de investiții publice, prin racordarea strategiilor la resursele financiare disponibile și sustenabile, recomandîndu-se în acest sens:
       - stabilirea în mod unic și expres în legea bugetară anuală a alocațiilor capitale defalcate per programe, per domenii, per unități teritorial-administrative și gestionate prin Trezoreria de Stat;    
       - extinderea prevederilor Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1029 din 19.12.2013, în ce privește fundamentarea oportunității și cost-eficienței proiectelor angajate, indiferent de sursele de finanțare, valoarea obiectelor investiționale și instituțiile/entitățile implementatoare;
       2.4. Comisiei parlamentare permanente Economie, Buget și Finanțe, pentru informare, și se recomandă, în comun cu alte comisii permanente de profil, să inițieze audieri ale ministerelor și altor autorități centrale și locale privind starea lucrurilor în gestiunea proceselor investiționale, identificarea soluțiilor pentru redimensionarea strategiilor sectoriale/zonale/locale în funcție de resursele financiare bugetate.  
       3. Se atenționează entitățile auditate, în special Ministerul Mediului, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor, privind neimplementarea și/sau implementarea formală a cerințelor și recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi.
4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1-2.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 24 de luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu informarea semestrială privind măsurile întreprinse.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.Serafim Urechean
Președintele Curții de Conturi

1 M.O., nr.237-240/864 din 31.12.2008.
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 11.12.2013 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2014”, cu modificările și completările ulterioare; Hotărîrea Curții de Conturi nr.57 din 08.12.2014 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
4 Cancelariei de Stat; Ministerului Finanțelor; Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerului Sănătății; Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor; Ministerului Mediului; Ministerului Economiei; Ministerului Educației; Ministerului Justiției; Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Ministerului Afacerilor Interne; Ministerului Culturii; Ministerului Tineretului și Sportului; Agenției Naționale de Siguranță a Alimentelor; Agenției Relații Funciare și Cadastru; Biroului Național de Statistică; Consiliului Superior al Magistraturii; Academiei de Științe a Moldovei; Fondului de Investiții Sociale din Moldova; Fondului Provocările Mileniului.

Recomandari (208)

13. Inițierea reactualizării Regulamentului aprobat prin HG nr.1029 din 19.12.2013, prin extinderea prevederilor privind fundamentarea oportunității și cost-eficienței proiectelor angajate, indiferent de sursele de finanțare, valoarea obiectelor investiționale și instituțiile/entitățile implementatoare.

15. Elaborarea și aprobarea cadrului metodologic privind capitalizarea (înregistrarea sporirii valorii activelor de capital) cheltuielilor suportate pentru investițiile publice (pentru cele finanțate din BS, dar și pentru cele finanțate din alte bugete/surse de finanțare) atît la instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, cît și la fondatorii acestora (APC);

1. Organizarea, cu concursul și prin intermediul Academiei de Administrare Publică, a programelor de instruire/perfecționare a personalului subdiviziunilor bugete și analiză/planificare strategic, în vederea dezvoltării abilităților de conformare a documentelor de planificare strategică și a strategiilor sectoriale de cheltuieli la resursele bugetare disponibile;

response:
Prin Scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 la rec. nr. 1 CS a menționat că a fost aprobat un program de instruire ce conține subiecte de planificare trategică și planificare bugetară, aprobat prin HG nr. 850 din 09.12.2015

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF

2. Inițierea, în comun cu MAI și MTS, a revizuirii HG nr.1376 din 18.11.2003 și HG nr.916 din 30.09.2010 privind transmiterea la balanța/în folosința Comitetului Național Olimpic a clădirii din str.A.Pușkin nr.11 (mun.Chișinău) și patrimoniului taberei de odihnă din s.Romănești (r-nul Strășeni), în vederea indicării APC responsabile de evidența imobilelor respective proprietate de stat;

response:
Prin scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 CS a înștiințat CCRM că a fot inițiat procesul de examinare a stării de fapt conform dispozițiilor HG nr 1376 din 18.11.2003 și HG nr. 916 din 30.09.2010 cu privire la transmiterea unui imobil. Ca urare a constatărilor efectuate vor fi întreprinse măsuri de remediere a lacunelor identificate. Răspunsul nu soluționează deficiența atestată. Cu privire la revizuirea Hotărîrii Guvernului nr.1376 din 18.11.2003, Ministerul Afacerilor Interne a informat Cancelaria de Stat că nu poate interveni pentru revizuirea acesteia, precum şi nu are competenţe să identifice o APC care să preia imobilul, întrucît imobilul al fost exclus de la balanţa MAI. Ministerul Tineretului şi Sportului a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.916 din 30.10.2017. Prin indicația nr.21-01-1042 din 14.02.2017, Cancelaria de Stat a restituit proiectul acestui minister pentru examinare suplimentară, în comun cu Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv, în contextul respectării prevederilor pct.2 al Hotărîrii Guvernului nr.916 din 30.09.2010 ,,Cu privire la transmiterea unui bun imobil", inclusiv cu evaluarea situaţiei la faţa locului. Proiectul respectiv nu a fost înaintat repetat Cancelariei de Stat pentru promovare.

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF
RO_4566_CS nr_21_06_6048.PDF

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
Împreună cu experţii din Proiectul „Reforma Climatului Investiţional în Republica Moldova”, dezvoltat de Grupul Băncii Mondiale pentru Practici Globale în domeniul Comerţului şi al Competitivităţii, Agenţia a participat la elaborarea Strategiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor a RM pe anii 2017-2022, care ulterior a fost transmisă către avizare ministerelor de resort.

RO_4572_ANSA nr_ 01_6_1539.PDF

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
Scrisoarea nr. 36/01-08/951 din 13.05.2016 - Agenția informează că elaborează Strategia de dezvoltare a Infrastructurii Naționale de Date Spațiale pentru a. 2016-2025. Răspunsul primit nu asugură executarea recomandării înaintate.

RO_3516_Cadastru_1.PDF
RO_4766_Cadastru_747.pdf

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
Strategia de dezvoltarea a Sistemului Național a fost elaborată în conformitate cu prevederile HG nr. 33 din 2007, în procesul de consultare publică cu autoritățile cetrale și părțile interesate. Până la sfârșitul anului 2017, BNS va elabora Planul Operațional pentru implementarea SD SSN 2016-2020. Pînă la sfîrșitul anului 2017 BNS va elabora Plaanul operațional pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Stemului Statistic Național 2016-2020 (SD SSN), ccea ce va permite precizarea acțiunilor, subdiviziunilor responsabile și termenelor din Planul de Acțiuni dar și prioritizarea unor acțiuni care la etapa elaborării SD SSN nu erau suficient de clare.

RO_4565_BNS nr_10_1_09_38.PDF
RO_4767_BNS_766.pdf

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
Prin scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 CS a înștiințat CCRM că odată cu implementarea Strategiei de reformare a administrației publice pentru anii 2016-2020. Proiectul prevede o serie de obiective pentru dezvoltarea cadrului normativ care reglementează cilul politicilor publice, consolidarea corelării procesului de bugetare și de politici și crearea competențelor necesare pentru planificarea eficientă a resurselor și implementarea eficientă a politicilor. Răspunsul primit nu atestă implementarea recomandării. Cu privire la recomandările din pct.3-5 ce țin de îmbunătățirea calității documentelor de politici elaborate, acestea vor fi implementate în contextul Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.911 din 25.07.2016) și Planul de acţiuni al acesteia pe anii 2016-2018 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1351 din 15.12.2016), prin care se propun obiective care reglementează ciclul politicilor publice, consolidarea corelării procesului de bugetare și de politici și crearea competențelor necesare pentru planificarea eficientă a resurselor și implementarea eficientă a politicilor. Totodată, Cancelaria de Stat a inițiat revizuirea mecanismului de elaborare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici, cu ulterioara modificare a HG nr.33 din 11.01.2007.

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF
RO_4566_CS nr_21_06_6048.PDF

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Implementat. Documentele de politici sectoriale conţin şi referinţe/estimări financiare necesare pentru implementare. Prioritizarea/concordarea obiectivelor şi politicilor cu resursele financiare disponibile se realizează prin intermediul Strategiei Sectoriale de Cheltuieli (pe termen mediu - 3 ani), care se actualizează anual.

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor: Documentul de bază pentru sectorul justiției pentru perioada evaluată este Strategia de reformare a Sectorului justiției 2011-2016, anul 2016 fiind ultimul an de implementare. Dat fiind faptul că Raportul auditului a fost elaborat spre finele anului 2015, nu a fost rațional de a modifica Strategia și Planul în ultimul an de implementare.În urma celor relatate comunicăm că în anul 2017 va fi elaborat un nou document de politici în sectorul justiției unde se vor regăsi Recomandările înaintate de Curtea de Conturi . Departamentul instituțiilor penitenciare: În anul 2016 a fostaprobată Hotărîrea Guvernului Nr. 1462 din 30.12.2016, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementareaa cesteia, care este însoțită de o estimare prudentă a impactului financiar.

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 În cadrul strategiilor elaborate sunt reflectate scopuri și obiective, pe programe, în care acțiunile în derulare sunt în corespundere cu resursele financiare disponibile. Totodată, sunt și acțiuni noi fără acoperire financiară, care urmează a fi identificate de către Ministerul Finanțelor în comun cu MMPSF. De asemenea menționăm, că Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei are în gestiunea sa (conform competențelor atribuite prin Hotărîrea Guvernului nr.691 din 17 noiembrie 2009) 15 domenii de politici pe cît de diverse, pe atît şi de sensibile, fapt ce face dificilă prioritizarea măsurilor, politicile fiind toate importante și vitale în egală măsură, cu impact social major. Domeniul social necesită reforme complexe și multidimensionale, care sunt deloc ușoare, dar de durată, efectul lor fiind așteptat cu nerăbdare de societate. Promovarea lor oportună și eficientă este condiționată și de necesitatea echilibrului între reformele economice și cele de suport financiar, prin consolidarea dialogului cu autoritățile administrative, societatea civilă și partenerii de dezvoltare.

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
scris.nr.08/731 din 05.07.2017 Strategia Sectoriaă de Cliclluicli, in contextul elaborării CBTM. este revizuită şi actualizată anual, fiind stabilite priorităţile, obiectivele şi măsurile de bază pentru sectorul tinerelului şi sportului, in corespundere cu resursele financiare disponibile.

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 1. Strategia naţională de ordine şi securitate publică pentru anii 2017 - 2020, aprobată prin HG nr. 354 din 31.05.17; 2. Strategia de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017 — 2020, aprobată prin HG nr. 357 din 31.05.17; 3. Modificarea şi completarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016, operate prin HG nr. 298 din 11.05.17.

RO_4469_MAI.pdf

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Implementat. Priorităţile de politici pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar au fost revizuite şi definite în Strategia Naţională de Dezvoltare Agricolă şi Rurală pentru anii 2014-2020 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014). Acestea s-au bazat pe o analiză amplă a sectorului agroalimentar, fiind identificate 3 obiective generale de dezvoltare (fiecare având câte câte 3 obiective specifice): 1) creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar, prin restructurarea şi modernizarea pieţei; 2) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură; şi 3) îmbunătăţirea nivelului de trai în zonele rurale. în Strategia dată sunt trasaţi indicatorii de progres, rezultatele scontate şi resursele financiare necesare în scopul realizării obiectivelor de dezvoltare

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
scris. 08-09/650 din 13.07.2017 Strategia sectorială de cheltuieli Cultura este elaborată ţinând cont de priorităţile şi obiectivele stabilite în documentul strategic de dezvoltare a culturii Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”, de Legea Bugetului şi de Regulamentul de activitate al Ministerului Culturii nr. 696 din 19 noiembrie 2009.

RO_4492_MCULTURII.pdf

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
scris.nr.10-1263 din 04.07.17 Legea nr.239 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 (anexa nr.6)

3.Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17: Setul de documente de politici pe sectoarele gestionate de Ministerul Economiei au fost elaborate în strînsă corelare cu priorităţile stabilite la nivel naţional în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” și Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018. Concomitent, menţionăm că, practic toate Strategiile sectoriale și intersectoriale ale Ministerului Economiei sunt elaborate în conformitate cu regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007. Atît timp cît hotărîrea respectivă rîmâne intactă, nu există temei juridic pentru ca autoritățile să purceadă la revizuirea Strategiilor naționale pentru a introduce careva îmbunătăţiri. Or, responsabilitatea de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 o deține Cancelaria de Stat (Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 06.11.2009). Cu referire la ”stabilirea unor principii clare de prioritizare/ concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile”, ținem să menționăm că actualmente autorităţile se ghidează de Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209 din 24.12.2015. În conformitate cu acesta, priorităţile de politică pentru ciclul bugetar se stabilesc de către Comitetul Interministerial pentru Planificarea Strategică (CIPS), condus de Prim-ministru, după care, de către Grupul coordonator pentru elaborarea CBTM, condus de ministrul finanțelor, se determină priorităţile de cheltuieli în conformitate cu prioritățile de politică și documentele de planificare strategică de nivel naţional şi sectorial, asigurîndu-se corelarea acestora cu cadrul disponibil de resurse. Ulterior, în conformitate cu instrucțiunile stabilite de Grupul coordonator pentru elaborarea CBTM, la nivel instituțional grupurile de lucru sectoriale elaborează strategiile sectoriale de cheltuieli, prioritizînd obiectivele şi priorităţile de politici sectoriale pentru ciclul bugetar următor, în baza limitelor sectoriale de cheltuieli stabilite.

3. Revizuirea Strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, prin stabilirea unor principii clare de prioritizare/concordare a obiectivelor și politicilor cu resursele financiare disponibile;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Strategiile sectoriale de cheltuieli în domeniul Ştiinţei şi inovării sunt revizuite fiecare an, ținând cont de cerințele susmenționate. Măsurile de politică propuse pentru CBTM sunt rezulte din o analiză a utilizării resurselor în sectoare, iar accentul în alocarea resurselor este pus pe prioritizarea acțiunilor.

RO_4482_AŞM.pdf

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

RO_4766_Cadastru_747.pdf

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
Pentru a evalua necesitățile financiare, inclusiv investiționale este necesar de a implementa analiza costurilor activităților statistice. Acest fapt, va permite estimarea/evaluarea și reevaluarea necesităților și costurilor prezente și viitoare. În același timp, acest exercițiun va permite cenectarea obiectivelor strategice cu aspectele de planificare financiară.

RO_4565_BNS nr_10_1_09_38.PDF
RO_4767_BNS_766.pdf

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
Prin scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 CS a înștiințat CCRM că odată cu implementarea Strategiei de reformare a administrației publice pentru anii 2016-2020. Proiectul prevede o serie de obiective pentru dezvoltarea cadrului normativ care reglementează cilul politicilor publice, consolidarea corelării procesului de bugetare și de politici și crearea competențelor necesare pentru planificarea eficientă a resurselor și implementarea eficientă a politicilor. Răspunsul primit nu atestă implementarea recomandării.

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
În scopul evaluării și fundamentării exhaustive a necesităților, inclusiv investiționale, pentru organizarea procesului de planificare bugetară în instanțele judecătorești, inclusiv a mijloacelor fiannciare destinate realizării acțiunilor din documentele de politici și strategii sectoriale de cheltuieli pe termen mediu și a propunerilor de buget anual, în vederea remedierii și îmbunătățirii unor aspecte privind planificarea bugetară în bază de performață a instanțelor, prin Hotărârea CSM nr. 109/3 din 28.01.2014 a fost apbobată Metodologia planificării bugetului instanțelor judecătorești. Suplimentar, pentru organizarea sistemelor de management financiar și control intern aferent procesului investițional, în scopul sporirii capacităților de elaborare a bugetelor investiționale în concordanță cu strategiile sectoriale și în raport cu volumul resurselor alocate.

RO_4768_CSM_768.pdf

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Re)evaluarea şi fundamentarea necesităţilor, inclusiv investiţionale. pentru realizarea politicilor sectoriale se realizează anual prin intermediul Strategiei Sectoriale de Cheltuieli

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 În cadrul strategiilor elaborate sunt reflectate scopuri și obiective, pe programe, în care acțiunile în derulare sunt în corespundere cu resursele financiare disponibile. Totodată, sunt și acțiuni noi fără acoperire financiară, care urmează a fi identificate de către Ministerul Finanțelor în comun cu MMPSF. De asemenea menționăm, că Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei are în gestiunea sa (conform competențelor atribuite prin Hotărîrea Guvernului nr.691 din 17 noiembrie 2009) 15 domenii de politici pe cît de diverse, pe atît şi de sensibile, fapt ce face dificilă prioritizarea măsurilor, politicile fiind toate importante și vitale în egală măsură, cu impact social major. Domeniul social necesită reforme complexe și multidimensionale, care sunt deloc ușoare, dar de durată, efectul lor fiind așteptat cu nerăbdare de societate. Promovarea lor oportună și eficientă este condiționată și de necesitatea echilibrului între reformele economice și cele de suport financiar, prin consolidarea dialogului cu autoritățile administrative, societatea civilă și partenerii de dezvoltare.

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
scris.nr.08/731 din 05.07.2017 Nu au fost alocate fonduri 2015-2017 pentru investiţii capitale.

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 La elaborarea şi modificarea Strategiilor menţionate supra s-a efectuat evaluarea necesităţilor.

RO_4469_MAI.pdf

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
scris.nr.1-4-2460 din 05.06.17 Implementată. în anul 2016, MAIA a iniţiat un proces-pilot de planificare a subvenţionării producătorilor agricoli pentru anul 2016, în baza fundamentărilor economico-ftnanciare parvenite din partea reprezentanţilor ramurilor agricole şi definitivate în colaborare cu direcţiile MAIA. Astfel, a fost elaborată Nota explicativă cu privire la fundamentarea necesarului de investiţii pe măsuri de sprijin pentru anul 2017, ce a fost aprobată în cadrul grupului de lucru responsabil de elaborarea proiectului Regulamentului de subvenţionare pentru anul 2017 (Proces verbal nr. 1 din 16 noiembrie 2016).

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
scris. 08-09/650 din 13.07.2017 La etapa actuală, finanţarea acţiunilor investiţionale se realizează doar în urma unor analize complexe privind necesitatea acestor cheltuieli, având Ia bază memorii justificative, fundamentate documentar, care sunt prezentate instanţelor corespunzătoare, cum ar fi Ministerul Finanţelor (anexa nr.45).

RO_4492_MCULTURII.pdf

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
scris.nr.10-2163 din 04.07.17 (anexa nr.7) aprobat în anul 2014: * Programul regional sectorial în domeniul eficienţei energetice a clădirilor publice din RDN; * Programul regional sectorial în domeniul managementul deşeurilor solide pentru RDN; * Programul regional sectorial în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare pentru RDN * Programul regional sectorial în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare pentru RDC * Programul regional sectorial de management al deşeurilor solide pentru RDC » Programul regional sectorial în eficienţa energetică pentru RDC * Programul regional în eficienţa energetică pentru RDS * Programul regional în aprovizionarea cu apă şi de canalizare pentru RDS aprobat în anul 2015: ■ Programul regional sectorial în domeniul infrastructurii drumurilor regionale şi locale pentru RDC ■ Programul regional sectorial în domeniul infrastructurii drumurilor regionale şi locale pentru RDS aprobat în anul 2017: Programul regional sectorial în domeniul sporirii activităţii turistice a RDN Programul regional sectorial în domeniul creşterii atractivităţii turistice în RDC Programul regional sectorial în domeniul creşterii atractivităţii turistice în RDS

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
Scris.nr.07-3589 din 23.06.17: În conformitate cu cerințele unificate față de documentele de politici, precum și a literaturii de specialitate în domeniul planificării strategice, necesitățile, inclusiv investiţionale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale sunt identificate și fundamentate în baza unor analize complexe, care însoțesc fiecare document de planificare strategică (descrierea situației și definirea problemelor). Examinarea conținutului documentelor de planificare strategică ale Ministerului Economiei, arată că necesitățile, totalizate, de regulă, în Planuri de acțiuni, reies din asemenea analize, fiind bazate pe dovezi și evidențe, cuprinzând soluții orientate spre atingerea obiectivelor propuse. De menţionat că, Planurile de acțiuni conțin activități, finanțarea cărora se planifică a fi realizată în limita resurselor bugetare, cît și celor externe, inclusiv a partenerilor de dezvoltare.

4. (Re)evaluarea și fundamentarea exhaustivă a necesităților, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "Prin analiza situației actuale în domeniul de cercetare și dezvoltare, precum și identificarea obiectivelor generale și specifice ale reformelor, efectuate în cadrul Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 „Moldova Cunoaşterii”, au fost evaluate necesitățile, inclusiv investiționale, pentru realizarea politicilor în domeniul în cauză. În PLANUL de acţiuni pentru implementarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 au fost stabilite costurile realizării acțiunilor respective. El, de asemenea, conține principalii indicatori de performanţă măsurabile și stabilite în termen,inclusiv: - Numărul doctorilor habilitaţi încadraţi în cercetare-dezvoltare către anul 2020 – 560 persoane, - Numărul doctorilor încadraţi în cercetare-dezvoltare către anul 2020 - 1550 persoane, - Ponderea tinerilor cercetători (pînă la 35 de ani) către anul 2020 – 34%, - Cheltuieli bugetare pentru sfera cercetării-dezvoltării, % din PIB - 0,7 %, - Cheltuieli private în sfera cercetării-dezvoltării, din volumul total de finanţare a sferei cercetării- dezvoltării către anul 2020 – 15%, - Ponderea patrimoniului ştiinţific digitizat şi accesibil către anul 2020 – 100%, - Cheltuieli pentru echipament ştiinţific, din volumul total de finanţare a sferei cercetării-dezvoltării către anul 2020 – 7% etc. Proiecte instituționale în curs de desfășurare, precum și proiecte din cadrul programelor din stat includ cercetările pentru realizarea politicilor și strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale aprobate. Actul de implementare a lucrărilor științiifice în producție din 22.12.2016 se anexează. "

16. Elaborarea și aprobarea reglementărilor tehnice care ar indica expres tipul de lucrări ce țin de întreținerea curentă, reparația curentă, reparația capitală și reconstrucția: drumurilor, rețelelor exterioare de apă, canalizare, gaze, energie termică și electrică etc., necesare pentru planificarea și raportarea corectă a cheltuielilor investiționale.

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
Scrisoarea nr. 36/01-08/951 din 13.05.2016 - Agenția informează că elaborează Strategia de dezvoltare a Infrastructurii Naționale de Date Spațiale pentru a. 2016-2025. Răspunsul primit nu asugură executarea recomandării înaintate.

RO_3516_Cadastru_1.PDF

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic Național a fost elaborată în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 33 din 2007, în proces de consultare publică cu autoritățile publice centrale și părțile interesate. Pînă la sfîrșitul anului 2017, BNS va elabora Planul Operațional pentru implementarea SD SSN 2016-2020.

RO_4767_BNS_766.pdf

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
Prin scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 CS a înștiințat CCRM că odată cu implementarea Strategiei de reformare a administrației publice pentru anii 2016-2020. Proiectul prevede o serie de obiective pentru dezvoltarea cadrului normativ care reglementează cilul politicilor publice, consolidarea corelării procesului de bugetare și de politici și crearea competențelor necesare pentru planificarea eficientă a resurselor și implementarea eficientă a politicilor. Răspunsul primit nu atestă implementarea recomandării.

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Planurile de acţiuni aferente realizării strategiilor sectoriale în vigoare sunt elaborate în conformitate cu regulile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.33 din 11.01.2007.

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Menționăm , că toate planurile de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale au fost elaborate conform H.G. nr. 33 din 11.01.2007. La moment, ministerul deține 7 documente de politici în vigoare (domeniul securității demografice; protecție a copilului; ocupării forței de muncă; egalității între femei și bărbați; asigurărilor sociale), precum și 4 proiecte în proces de elaborare.

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
scris.nr.08/731 din 05.07.2017 Planurile de acţiuni aferente realizării strategiilor naţionale/ sectoriale ş intcrscctorialc sînt revizuite anual, asigurăndu-se executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007, cu delimitarea acestora în operaţionale şi de dezvoltare.

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 1. Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de ordine şi securitate publică pentru anii 2017-2020; 2. Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017 - 2020.

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Imnlementată. A fost elaborat şi aprobat, prin Hotărârea Guvernului nr. 742 din 21 octombrie 2015, Planul de Acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Agricolă şi Rurală pentru anii 2014-2020, în care sunt stabilite acţiunile necesare a fi realizate şi costurile aferente acestor acţiuni.

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
scris. 08-09/650 din 13.07.2017 Documentele de politici elaborate de Ministerul Culturii transpune în practică principalele rigori ale Hotărârii menţionate. Totodată, Strategia sectorială de cheltuieli Cultura este elaborată conform cerinţelor şi normelor metodologice înaintate de Ministerul Finanţelor. Pentru anii 2018-2020 structura Strategiei a fost modificată, fiind cu uşurinţă identificate tipurile de cheltuieli, inclusiv cele investiţionale.

RO_4492_MCULTURII.pdf

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
scris.nr.10-1263 din 04.07.17 Planurile de acţiuni aferente realizării strategiilor naţionale sunt aprobate de Guvern pentru perioada implementării SNDR şi constituie un element important pentru elaborarea Planurilor aferente realizării strategiilor regionale. Revizuirea Planurilor de acţiuni aferente realizării strategiilor naţionale şi regionale se efectuează anual. Eventualele modificări propuse spre operare în planurile de acţiuni se discută şi se aprobă în cadrul şedinţelor Consiliilor Regionale de Dezvoltare, la nivel regional şi în cadrul CNCDR, la nivel naţional, în data de 8 iunie curent a fost aprobată Hotărârea Guvernului privind Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020

5.Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17: Urmare analizei Planurilor de acţiuni aferente strategiilor Ministerului Economiei, constatăm că acestea sunt întrunite în conformitate cu pct. 14 al Hotărîrii Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 şi conţin obiective; acţiuni practice pentru realizarea obiectivelor stabilite; termene de realizare a acţiunilor; costuri aferente implementării; responsabili pentru implementare; indicatori de progres; proceduri de raportare şi evaluare. Privitor la mențiunea ”delimitarea acțiunilor în operaționale/ curente și de dezvoltare/ investiționale”, putem constata că potrivit pct. 14 al Hotărîrii Guvernului nr. 33 din 11.01.2007, astfel de cerințe nu sunt prevăzute la elaborarea Planurilor de acțiuni. În contextul dat, remarcăm că actualmente nu există temei juridic pentru ca autoritățile să purceadă la revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor, avînd în vedere că baza normativă a rămas neschimbată. Or, responsabilitatea de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 o deține Cancelaria de Stat (Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 06.11.2009).

5. Revizuirea planurilor de acțiuni aferente realizării strategiilor naționale/sectoriale/intersectoriale/zonale, asigurînd executarea întocmai a Regulilor aprobate prin HG nr.33 din 11.01.2007 , precum și indicarea concretă/exactă a acțiunilor, respectiv, delimitarea acestora în operaționale/curente și de dezvoltare/ investiționale;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 a fost elaborat reieșind din cerințele stabilite în HG nr. 33 din 11.01.2007. Descrierea succintă a planului nominalizat este prezentată la răspunsul din punctul 3. "

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 • A fost descris procesul investiţional prin metoda narativă. • Au fost identificate, evaluate şi înregistrate riscurile specifice procesului investiţional, inclusiv prin identificarea procedurilor de control intern caracteristice. • A fost elaborat şi aprobat Regulamentul de activitate a Direcţiei generale economie, patrimoniu şi finanţe in conformitate cu prevederile Hotărârii (îuvernului nr. 433 din 15.07.2015 prin includerea responsabilităţilor privind analiza şi evaluarea cheltuielilor de investiţii capital Totodată, a fost modificata fişa de post pentru persoana responsabilă dc investiţii capitale prin introducerea sarcinii de evidenţa, fundamentare, gestiune şi analiza impactului obiectelor investiţionale. • Proiectele finanţate din surse externe de care beneficiază Ministerul Educaţiei sunt implementate prin direcţiile responsabile ale ministerului asistaţi de către un grup dc consultanţi locali antrenaţi în cadrul acestor proiecte, fără crearea UIP. • A fost aprobat Regulamentul de activitate a Direcţiei generale economie, patrimoniu şi finanţe în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 433 din 15.07.2015 prin specificarea divizata a activităţilor de evidenţă contabilă şi a celor dc cele de analiză si bugetare.

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
A fost aprobată Componenţa Comisiei privind investiţiile capitale şi Regulamentul privind managementul investiţilor capitale (Ordinul nr. 226 din 30 iunie 2017).

RO_4572_ANSA nr_ 01_6_1539.PDF

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

6.Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: •descrierea narativă și grafică a procesului investițional; •identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; •stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; •reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; •delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
Secția resurse umane: Cu referire la acțiunea nr. 6 din Anexa nr. 2 la demersul Curții de Conturi comunicam ca Ministerul Justiției a expediat spre avizare la Cancelaria de Stat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției. Potrivit proiectului menționat în structura aparatului central al Ministerului a fost prevazuta subdiviziunea „ Secția patrimoniu și logistică” în cadrul căreia se va regăsi și funcția de inginer. Direcția economico-financiară și administrativă: În cadrul Direcţiei economică-financiară și administrativă activitatea de evidentă contabilă se efectuează de către Secția evidentă contabilă, iar cele de analiză și bugetare – de către Secția economică.

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
Responsabilitatea de identificare a necesitțiilor de investiții capitale îi revine BNS. BNS este o autoritate administrativă creată pe lîngă Guvern pentru conducerea și coordonarea activității în domeniul statisticii, inclusiv să organizeze recensăminte generale agricole în baza Hotărîrii de Guvern nr.309 din 17.03.2007. Astfel, începînd cu anul 2007 BNS a identificat un program specific, adică organizarea și efectuarea Recensămîntului General Agricol. În baza Hotărîrii menționate, Direcția financiar-economică și evidență contabilă a elaborat, pentru anii 2010-2012, un Programul separat, bazat pe indicatori de performanțe pentru efectuarea a unui astfel de Recensămînt cu: • scop; • obiective clar definite; • descriere succintă • rezultate de produs • rezultate de eficiență-cost, care a fost evaluat la costul estimativ pe ani, valorificat în perioada 2010-2013 (auditul acestui program a fost efectuat în anul 2013) și cu finanțarea din contribuția Guvernului și a surselor externe (SIDA). Astfel, au fost respectate toate etapele ciclului proiectului specific ”Recensămîntul Agricol”. • 1. Identificarea şi evaluarea preliminară a proiectului; (Propunerile de buget pe programe pe anii 2010-2012 , respectiv pe anii 2011-2013 elaborate și aprobate în modul stabilit) • 2. Fundamentarea tehnico-economică; (Anexa cu descifrarea detaliată a acțiunilor, subacțiunilor și costurilor lor pe ani a fost prezentată) • 3. Examinarea documentației aferente proiectului și consultările externe; (Examinate în cadrul multiplelor ședințe în cadrul BNS convocate de către directorul general adjunct –responsabil de acest proiect cît pe intern atît și cu participare donatorilor externi). • 4. Aprobarea finanţării și includerea în CBTM/bugetul anual (propunerile de buget înaintate de BNS, aprobate de Legea Bugetului anuală). • 5. Implementarea, managementul şi monitorizarea proiectului (implementarea proiectului a fost efectuat conform acțiunilor aprobate și respectiv responsabililor desemnați în conformitate cu anexa la Ordinul BNS nr.30 din 12.03.2009). • 6. Evaluarea proiectelor finalizate și auditul; Evaluarea concretă a fost efectuată în final de către secția evidență contabilă în baza documentelor efective. Plus la toate, în anul 2013 a fost efectuat și auditul de către un auditor selectat de însăși donator, cu prezentarea lui atît donatorilor cît și BNS. Proiectul fiind unul specific, nu putem vorbi de careva criterii de selectare a obiectelor, ultimele fiind clar definite în lege, HG, Planuri de acțiuni concrete, aprobate prin respectivele ordine ale BNS pentru acest proiect. Astfel, planificarea Programului specific s-a efectuat în strictă conformitate cu cerințele înaintate de Ministerul Finanțelor și legislația în vigoare.

RO_4565_BNS nr_10_1_09_38.PDF
RO_4766_Cadastru_747.pdf

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
Prin scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 CS a înștiințat CCRM că în perioada 2011-2014 CS și structurile din subordine nu au beneficiat de mijloare financiare pentru realizarea proiectelor de investiții capitale. Pentru realizarea constatărilor și recomandărilor din raportul de audit, a fost emisp Indicația prim-ministrului Pavel Filip nr. 1423/50 din 26.01.2016. Răspunsul primit nu atestă implementarea recomandării.

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
CSM prin Hotărârea nr. 1044/34 din 23.12.2014 a acceptat elaborarea și implementarea procedurilor de management financiar și control în cadrul instanțelor judecătorești.

RO_4768_CSM_768.pdf

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
Au fost executate doar 1 acțiuni din 4. Scrisoarea nr. 01-4662 din 19.12.2016 scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "A fost emis Ordinul cu privire la investițiile capitale publice ale MMPSF prin care a fost creată Comisia privind investițiile capitale publice ale MMPSF și a fost aprobat Regulamentul privind managementul investițiilor capitale publice în cadrul MMPSF, în conformitate cu prevederile HG nr.1209 din 19.12.2013 ”Cu privire la investițiile capitale publice” , Ordinului ministrului finanțelor nr.185 din 03.11.2015 ”Cu privire la aprobarea instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale” și Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24.12.2015. Regulamentul descrie toate etapele și responsabilitățile în cadrul ciclului de proiect de investiții capitale. A fost descrisă procedura operațională privind procesul investițional Conform Statului de personal aprobat (nr.01-13 din 22 februarie 2017) evidența contabilă este ținută de Direcția management financiar al politicilor, iar analiza și bugetarea de Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor "

RO_3731_MS.PDF

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 - Conform acţiunii 2.2 a Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor auditului financiar şi de conformitate al Curţii de Conturi la Ministerul Afacerilor Interne şi unele instituţii din subordine pentru exerciţiul bugetar 2016 aprobat prin ordinul MAI nr 170 din 12 iunie 2017 descrierea schematic/narativă a proceselor urmează a fi realizată pînă la finele anului curent. Procedura în sine a fost deja demarată prin elaborarea circularei cu indicarea suportului metodologic pentru realizarea indicatorului şi identificarea necesităţilor de consultări practice. - elaborarea Ghidului de management al riscurilor în cadrai Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin ordinul MAI nr.389 din 09.12.2016 şi remiterea acestuia entităţilor MAI;iniţierea procedurilor practice de elaborare a Registrelor riscurilor manageriale în entităţile MAI. La momentul actual Registrele de riscuri au fost elaborate în majoritatea subdiviziunilor aparatului central al MAI. în cel mai scurt timp după prezentarea Registrelor de riscuri de către toate subdiviziunile, urmează a fi elaborat Registrul comun al riscurilor pe aparatul central al MAI. - Va fi realizată pînă la finele anului - Ordinul MAI nr. 46 din 16.02.2017 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în anul 2017 a Strategiei de dezvoltare a poliţiei (2017-2020) - în cadrul Direcţiei generale economie şi finanţe a Ministerului Afacerilor Interne se regăseşte Direcţia finanţe, contabilitate şi executări bugetare cu funcţie contabilă şi Direcţia politici, planificare şi raportare financiară cu funcţie de analiză şi buget. Serviciile financiare din cadrul autorităţilor administrative din subordine sunt structurate în mod similar.

RO_4469_MAI.pdf

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05.06.17 Realizat partial. Cu privire la recomandările 6,7, 8, 10,11 şi 12, conform datelor prezentate de Curtea de Conturi RM termenul de implementare este 11.12.2017 La moment - este elaborat un proiect de ordin care prevede: - Regulamentul privind managementul investiţiilor capitale publice in cadrul Ministerului Agriculturii, la moment este la examinare si avizare DAMEP. - Propus spre aprobare o comisia privind investiţiile capitale publice, cu repartizate exhaustiv a responsabilităţilor in cadrul procesului de investiţii pentru fiecare membru.

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
în temeiul prevederilor H.G nr.836 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009, la 02.12.2015 a fost creat Serviciul investiţii capitale ca subdiviziune structurală autonomă (anexa nr.23). Efectivul fiind constituit din 3 persoane. Misiunea Serviciului creat, constă în promovarea obiectivelor strategice ale Ministerului Culturii, prin gestionarea eficientă a surselor financiare alocate pentru extinderea mijloacelor fixe disponibile, edificarea de construcţii noi, restaurarea, renovarea/reconstrucţia şi reparaţia capitală a imobilelor, precum şi ţinerea evidenţei bunurilor imobiliare aflate în gestiunea autorităţii publice şi a instituţiilor din subordine. Astfel, activitatea serviciului începe în luna aprilie 2016 odată cu numirea şefului Serviciului în funcţie (anexa nr.46). Activităţile de ajustare şi corectare a situaţiei ce ţine de evidenţa bunurilor imobile proprietate publică din gestiunea ministerului, înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate de către instituţiile din subordine, evaluarea şi înregistrarea la evidenţă contabilă a patrimoniului de stat dat în folosinţă, inventarierea obiectelor de investiţii capitale nefinalizate, gestionarea proiectelor de investiţii capitale la etapa de pregătire, realizare precum şi darea în exploatare a obiectului au fost îndeplinite parţial, pe parcursul anului 2016, din lipsă de personal. întru remedierea situaţiei existente în perioada anilor 2010-2013, descrisă şi în Raportul de audit, au fost planificate şi aprobate în Planul anual de acţiuni al Serviciului pentru anii 2016-2017 următoarele obiective: 1. Completarea şi perfecţionarea cadrului normativ privind ajustarea anexei nr.10 „Proprietatea statului, aflată în administrarea Ministerului Culturii conform situaţiei de la 1 decembrie 2004 a H.G. nr.351 din 23.03.2005”; 2. Gestionarea eficientă a mijloacelor financiare pentru realizarea proiectelor de investiţii capitale conform principiilor şi regulilor bugetar-fiscale; 3. Acordarea asistenţei de specialitate personalului administrativ din instituţiile din subordine prin desfăşurarea seminarelor de instruire pentru angajaţii instituţiilor (se anexează în copie Planul de acţiuni al Serviciului investiţii capitale anii 2016-2017 — anexa nr.47).

RO_4492_MCULTURII.pdf

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
scris.nr.10-1263 din 04.07.17 Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi construcţiei nr,108-A din 27.09.2016 cu privire la investiţiile capitale publice implementate de MDRC (anexa nr.5)

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: •descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17 "Realizată. Urmare a concluziilor și recomandărilor Curții de Conturi, precum și în vederea reglementării managementului investițiilor capitale în cadrul Ministerului Economiei, a fost aprobat Ordinul Ministrului Economiei nr. 94 din 17.05.2016 ”Cu privire la investițiile capitale publice”. Ordinul conține următoarele prevederi: • Aprobă componența Comisiei privind investițiile capitale publice ale Ministerului. Comisia este responsabilă de examinarea și evaluarea preliminară a propunerilor de investiții capitale și evaluarea finală a eligibilității proiectelor de investiții capitale. • Aprobă Regulamentul privind managementul investițiilor capitale publice, care stabilește:  Procesul de planificare, examinare, aprobare, implementare, monitorizare, evaluare și auditul proiectelor de investiții capitale ale Ministerului;  responsabilitățile subdiviziunilor implicate;  obligativitatea elaborării registrului riscurilor pentru fiecare propunere de proiect investițional. Ordinul dat a fost elaborat în baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1029 din 19 decembrie 2013 „Cu privire la investițiile capitale publice”; Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 185 din 3.11.2015 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale” și Setului metodologic privind elaborare, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24 decembrie 2015."

6. Organizarea neîntîrziată în cadrul APC și entităților din subordine a sistemelor de management financiar și control intern aferente procesului investițional, care să asigure respectarea principiilor de economicitate, eficiență, transparență, legalitate și regularitate, asigurînd: • descrierea narativă și grafică a procesului investițional; • identificarea, evaluarea, înregistrarea și monitorizarea sistematică a riscurilor ce pot afecta procesul investițional; • stabilirea unității (subdiviziunii)/funcției/persoanei responsabile de evidența, fundamentarea, gestiunea și analiza impactului obiectelor investiționale ai căror beneficiari sunt APC și entitățile din subordine; • reglementarea și delimitarea exhaustivă a responsabilităților în cadrul procesului investițional între APC, beneficiarii de investiții publice și UIP; • delimitarea (prin separare) funcțională și/sau organizațională a activităților de evidență contabilă de cele de analiză și bugetare;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "A fost elaborat proiectul care urmeaza sa fie aprobat la sedinta al CSSDT al AȘM; Au fost identificate riscurile care urmează a fi introduse in registrul riscurilor; Persoana responsabila din cadrul AȘM prvind gestionarea investițiilor este confirmat prin Dispozitia nr. 09-275 din 30.12.20416 (se anexează), atribuțiile fiind detaliate în fisa postului(se anexează); În perioada 2011-2014 nu au fost date in exploatare obiective investiționale.

RO_4482_AŞM.pdf

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 în baza Ordinului ministrului educaţiei (OME) nr. 1043 din 14 decembrie 2016 au fost aprobate modificări la ordinul nr. 1086 din 10 noiembrie 2015 prin care s-au introdus în grupul de lucru privind implementarea sistemului de management financiar şi control, câte un reprezentant din cadrul proiectelor finanţate din surse externe. în care Ministerul Educaţiei are statut de beneficiar.

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

response:
A fost aprobată Componenţa Comisiei privind investiţiile capitale şi Regulamentul privind managementul investiţilor capitale (Ordinul nr. 226 din 30 iunie 2017)

RO_4572_ANSA nr_ 01_6_1539.PDF

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

response:
Prin scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 CS a înștiințat CCRM că în perioada 2011-2014 CS și structurile din subordine nu au beneficiat de mijloare financiare pentru realizarea proiectelor de investiții capitale. Pentru realizarea constatărilor și recomandărilor din raportul de audit, a fost emisp Indicația prim-ministrului Pavel Filip nr. 1423/50 din 26.01.2016. Răspunsul primit nu atestă implementarea recomandării.

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "În cadrul MMPSF proiectele finanțate din surse externe nu se implementează de unitățile menționate. Managementul financiar al proiectelor existente este asigurat de Direcția management financiar al politicilor cu suportul consultantului în management financiar. "

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

response:
CSM și instanțele judecătorești nu au proiecte fiannțate din surse externe.

RO_4768_CSM_768.pdf

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 In anul 2016 şi semestrul I al anului 2017 nu au demarat proiecte noi finanţate din surse externe în cadrul MAI, pentru a fi pusă în aplicare recomandarea Curţii de Conturi

RO_4469_MAI.pdf

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

response:
scris. 08-09/650 din 13.07.2017 în cadrul ministerului nu există unităţi pentru implementare a proiectelor finanţate din surse externe.

RO_4492_MCULTURII.pdf

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

response:
scris.nr.10-1263 din 04.07.17 în conformitate cu acordul de finanţare semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţia de Cooperare a Germaniei (GIZ Moldova), cu suportul financiar GIZ, Ministerul a implementat la zi 14 proiecte, din care 8 proiecte în regiunea de nord, 8 proiecte regiune centru si 4 proiecte regiunea sud. La zi 2 proiecte se află în etapa de finalizare şi patru sunt în derulare (2 regiunea centru şi 2 regiunea sud). Din suma totală încasată de 6 495,2 mii euro pentru implementarea proiectului ’’Modernizarea serviciilor publice locale” sunt valorificate 3 011,1 mii euro ceea ce constituie 46,4% Indicatorul valorificării este tergiversat de procedurile de avisare şi coordonare cu Oficiul Central din Eschbom, Germania

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17: La implementarea recomandării sa constatat deficiență în sisteme distincte/paralele de management financiar, inclusiv în domeniul investiţiilor publice, de salarizare şi de raportare a cheltuielilor publice, ceea ce nu asigură un sistem omogen de administrare. Recomndarea in cauză va fi luată în calcul la etapa definitivării reformei administrative.

7. Întreprinderea măsurilor de integrare și unificare a managementului financiar din cadrul unităților pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe și al autorităților administrației publice;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "Pe data de 1 iulie 2014, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare ORIZONT 2020. Realizarea statutului de țara asociată include două acțiuni importante și anume: participarea în apelurile de concurs anumțate în cadrul Programului ORIZONT 2020 și integrarea în Spațiul European de Cercetare (European Research Area). Pentru implementarea acestora, concomitent cu lansarea Programului ORIZONT, a fost elaborat Planul de Acțiuni: Moldova în ORIZONT 2020 (2014-2020) privind crearea platformei funcționale care asigură integrarea în Spațiului European de Cecretare și participarea în Programului ORIZONT prin susținerea activității Rețelei Punctelor Naționale de Contact, participarea la Comitete de Program ORIZONT 2020 și Comitetele Strategice ale UE, funcționarea Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST/IGLO), promovarea Programului EURAXESS și organizarea evenimentelor informaționale și de promovare a oportunităților oferite din Cadrul Programului ORIZONT 2020. În afară de aceasta, pentru stimularea participării în Programul Orizont 2020 şi valorificarea statutului Republicii Moldova de ţară asociata la H2020, și cu suportul Comisiei Europeane au fost elaborate şi realizate un șir întreg de activităţi specifice, printre care sunt: programele de concurs noi, module de traininguri și evenimente de visibilitate și promovare. Astfel, au fost anunţate trei programe de concursuri noi pentru eficientizarea participării în Programul Orizont 2020 pentru stimularea și asigurarea participării comunității ştiinţifice din domeniul cercetării și dezvoltării, IMM-urilor, ONG-urilor și altor instituții la apelurile anunţate printre care sunt: a) Conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova la Infrastructura Europeană de Cercetare (12 de proiecte); b) Creşterea participării în cadrul Programului Orizont 2020 prin susţinerea mobilităţii cercetătorilor (135 de proiecte) c) BONUS EUROPEAN pentru stimularea participării la Programul Orizont 2020 (66 de proiecte) Republica Moldova în cadrul Programului comunitar de cercetare-inovare Orizont 2020 au depus peste 240 de propuneri de proiecte: 98 de la instituții de cercetare, 86 de la universități, 51 - IMM, 28 - ONG și 16 din alte organizații. Comisia Europeană a luat decizia pozitivă pentru susținerea a 26 de proiecte cu participarea a 29 organizații științifice în suma de peste 2 mln de euro. O parte din proiecte înaintate la diferite Apeluri de concurs la H2020, au obţinut un punctaj mult mai mare decît marja de trecere şi sînt pe lista de asteptare. "

RO_4482_AŞM.pdf

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

response:
scri.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Implementat. în perioada 2011-2014. Ministerul Educaţiei a iniţiat în calitate de obiectele investiţionale, lucrări de construcţii de centrale termice autonome pe gaze naturale în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, la baza deciziilor de realizare a acestor investiţii au fost puse necesităţile prioritare şi aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu agent termic. Impactul pentru aceste obiecte investiţionale date în exploatare includ îmbunătăţirea considerabilă a condiţiilor de studii ale elevilor (localuri. acoperişuri. cabinete, coridoare, grupurile sanitare) care sunt aduse în conformitate cu cerinţele minime ale standardelor europene.

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

response:
A fost emis Ordinul nr. 228 din 04.07.2017 cu privire la bunurile imobile proprietate publică a statului, Ordinul 229 din 04.07.2017 cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe , precum şi evaluarea bunurilor imobile proprietate publică a statului şi Ordinul nr. 242 din 11.07.2017 cu privire la bunurile imobile proprietate publică a statului.

RO_4572_ANSA nr_ 01_6_1539.PDF

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

response:
Prin scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 CS a înștiințat CCRM că în perioada 2011-2014 CS și structurile din subordine nu au beneficiat de mijloare financiare pentru realizarea proiectelor de investiții capitale. Pentru realizarea constatărilor și recomandărilor din raportul de audit, a fost emisp Indicația prim-ministrului Pavel Filip nr. 1423/50 din 26.01.2016. Răspunsul primit nu atestă implementarea recomandării.

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 1) Construcţia anexei la clădirea existentă la Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de fiinţe umane (CAP) finisată în anul 2014 din contul mijloacelor financiare ale bugetului de stat în sumă de 1068,2 mii lei. Numărul mare de copii aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți a determinat necesitatea extinderii capacității CAP, pentru a răspunde necesităților specifice ale beneficiarilor, în special ale copiilor. Noul serviciu destinat copiilor a contribuit considerabil la creşterea calităţii serviciilor prestate în cadrul CAP, prin facilitarea accesului la serviciile de calitate în asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, precum şi abordarea individualizată a necesităţilor copilului şi adultului ca şi beneficiari ai acestei instituţii. Ca rezultat, în anul 2016 un număr impunător de copii (308 copii; 25 octombrie - 31 decembrie 2016 în cadrul anexei – 8 minori fără însoţitor) au primit asistenţă în cadrul CAP. În perioada 01.01.2017- 27.05.2017 au fost asistaţi 111 copii, dintre care 30 copii au fost fără însoţitor. Rezultatul obţinut în urma implementării proiectului investițional este echivalent cu cel planificat la etapa de inițiere. Abateri nu au fost înregistrate. 2) Internatul psihoneurologic, com. Cocieri, r-nul Dubăsari – Investițiile alocate și utilizate în sumă de 282,3 mii lei pentru necesitatea construcției gardului în jurul cimitirului, unde sunt înhumați beneficiarii Internatului s-au efectuat dat fiind faptul, că terenul dat până la construcţia gardului era folosit ca păşune. La Primăria com. Cocieri au fost înregistrate mai multe adresări de la rudele beneficiarilor, referitor la neglijența în care se află teritoriul cimitirului, și anume accesul animalelor pe teritoriul în cauză din lipsa unui gard. 3) Centrul Republican Experimental protezare, Ortopedie și Reabilitare din mun. Chișinău (bloc B). Impact pozitiv - Creşterea numărului de paturi de staţionar de la 40 la 100 şi posibilitatea acordării a unei game mai largi de proceduri recuperatorii cu utilaj modern, la un nivel contemporan. Impact negativ - Insuficienţa mijloacelor financiare pentru a utiliza la capacitate maximă Secţiile Reabilitare de Staţionare şi Fizioterapie, amplasate în Blocul “G” al CREPOR-ului , construit şi dat în exploatare în anul 2012 din contul surselor bugetului de stat în sumă de 49600,0 mii lei.

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

response:
Obiectivele investiționale ale instanțelor judecătorești date în exploatare în perioada 2011-2014 au fost inițiate de către Ministerul Justiției, constituind APC pentru instanțele judecătorești până la 01.01.2014. Totodată obiectele investiționale date în exploatare în perioada respectivă se află la balanța Ministerului Justiției, care urma să efectuieze studiile de impact ale acestora.

RO_4768_CSM_768.pdf

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

response:
scris.nr.08/731 din 05.07.2017 în perioada 2011-2014 au existat investiţii capitale, dar care nu au fost date în exploatare: sala Haltere, baza de canotaj Vatra, stadion Stăuceni a şcolii de fondbol nr 2. în anii 2015-2017 total investiţii capitale 396,2 mii ki, stadion Stăuceni a şcolii de fondbal nr. 2, 150.0 mii lei, sala haltere 246,2 mii Iei care nu au fost suficienţi.

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 La etapa actuală Ministerul Afacerilor Interne identifică unitatea de evaluare de profil aptă să realizeze studiul menţionat.

RO_4469_MAI.pdf

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

response:
scris. 08-09/650 din 13.07.2017 Ministerul a preconizat, după finalizarea lucrărilor de restaurare a Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, să elaboreze o evaluăre de impact pentru a putea releva dacă aceste investiţii generează eficienţă în activitatea instituţiei. De asemenea, urmează să fie elaborate astfel de studii de impact şi la alte obicete investiţionale, după finalizarea şi darea în exploatare a acestora.

RO_4492_MCULTURII.pdf

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

response:
scris.nr.10-1263 din 04.07.17 29 de proiecte au fost supuse evaluării. Anexa nr.8 Lista proiectelor de dezvoltare regională care au fost supuse evaluării impactului în perioada anilor 2012-2016

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17: În perioada 2011-2014, Ministerul Economiei a gestionat 4 obiective investiționale, toate în sectorul energetic: • Proiectul ”Conducta de interconectare a sistemului de transport de gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni”; • Proiectul ”Energetic II” (componenta electrică : îmbunătățirea securității și siguranței sistemului de transport al energie și furnizării en gros a energie electrice. Componenta termică: de a îmbunătăți disponibilitatea, calitatea și eficiența încălzirii în clădirile publice prioritare selectate); • Proiectul ”Interconectarea sistemelor energetice din Republica Moldova și Ucraina la Comunitatea Europeană a operatorilor de Energie electrică (ENTSO-E); • Proiectul ”Reabilitarea rețelelor electrice”- ÎS ”Moldelectrica”. Aceste obiective investiționale au fost finanțate în baza acordurilor de finanțare internaționale, încheiate cu partenerii de dezvoltare. A fost finalizat doar proiectul ”Energetic II”. La finalizarea proiectului a fost elaborat și prezentat raport de finalizare în adresa Băncii Mondiale. "

8. Realizarea studiilor de impact pentru obiectele investiționale date în exploatare în perioada 2011-2014, compararea rezultatelor obținute cu cele planificate la etapa de inițiere a investiției, cu determinarea cauzelor abaterilor depistate;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 În perioada 2011-2014 nu au fost date in exploatare obiective investiționale

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Implementai. Ministerului Educaţiei a solicitat efectuarea inventarierii de către instituţiile publice de învăţământ aflate la autogestiune şi întreprinderile de stat subordonate acestuia şi prezentarea rezultatelor în cadrul raportării anuale privind bunurile imobile ale statului. în formatul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 675 din 06 iunie 2008 "cu privire la Registrul patrimoniului public”. Instituţiile publice de învăţământ respective şi întreprinderile de stat au prezentat listele exhaustive a tuturor bunurilor proprietate publică conform condiţiilor solicitate de minister şi cu respectarea formatului stabilit prin hotărârea sus-anunţată. Ministerul Educaţiei a elaborat darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului pentru a fi prezentată către Ministerul Economiei. Tot în acest context, informăm că Ministerul Educaţiei asigură evidenţa patrimoniului public în conformitate cu prevederile cadrului legal în vigoare.

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
A fost emis Ordinul nr. 228 din 04.07.2017 cu privire la bunurile imobile proprietate publică a statului, Ordinul 229 din 04.07.2017 cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe , precum şi evaluarea bunurilor imobile proprietate publică a statului şi Ordinul nr. 242 din 11.07.2017 cu privire la bunurile imobile proprietate publică a statului.

RO_4572_ANSA nr_ 01_6_1539.PDF

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
Scrisoarea nr. 36/01-08/951 din 13.05.2016 - Agenția informează că va solicita inventarierea tuturor bunurilor imobilr și prezentarea către întreprinderile de stat subordonate Agenției. Răspunsul primit nu asugură executarea recomandării înaintate. Scrisoarea nr. 36/01-05/2067 din 18.11.2016 - în urma inventarierii au fost reflectate în evidența contabilă bunuri imobile în valoare totală de 109443356 lei.

RO_3516_Cadastru_1.PDF
RO_3517_Cadastru_2.PDF

9.Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
Agenția de administrare a instanțelor judecătorești Comunicăm că referitor la sediile instanțelor judecătorești Ministerul Justiției a contractat Întreprinderea de Stat „Cadastru” prin contractul nr.68-AA/PS din 20.04.2017 privind achiziţionarea lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi în scopul recepţiei lucrărilor de construcţie/reparaţie/restaurare, servicii de înregistrare a dreptului de proprietate a statului și dreptului de gestiune/administrare a Ministerului Justiției asupra bunurilor imobile, servicii de corectare a erorilor în registrul bunurilor imobile și furnizare a informației privind bunurile imobile şi drepturile înregistrate in scopul inventarierii bunurilor imobile, proprietate a statului date în gestiune Ministerului Justiției în care activează instanțele judecătorești (HG nr.351 din 23 martie 2005, anexa nr.224 ).

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
Prin scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 CS a înștiințat CCRM că în perioada 2011-2014 CS și structurile din subordine nu au beneficiat de mijloare financiare pentru realizarea proiectelor de investiții capitale. Pentru realizarea constatărilor și recomandărilor din raportul de audit, a fost emisp Indicația prim-ministrului Pavel Filip nr. 1423/50 din 26.01.2016. Răspunsul primit nu atestă implementarea recomandării.

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice se efectuiază anual de către toate instanțele judecătorești. Suplimentar, anual CSM întocmește și prezintă Agenției Proprietăți Publice Darea de seamă privind valoarea patrimoniului public aflat în administrarea CSM.

RO_4768_CSM_768.pdf

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
scrisoarea nr. 01-4662 din 19.12.2016 Prezentarea dărilor de seama către APP nu reprezintă inventarierea tuturor bunurilor scris.nr.01-1853 din 21.06.17 A fost elaborat Registrul tuturor bunurilor proprietate publică aflate în gestiunea întreprinderilor de stat, autorităților administrative și instituțiilor publice, care conține informații privind mărimea capitalului social, capitalului propriu, profitului, valoarea mijloacelor fixe, suprafața și valoarea imobilului, terenului, suprafața imobilului transmis în locațiune. Totodată, au fost elaborate Registrele de evidență a bunurilor imobile pentru fiecare întreprindere, autoritate administrativă și instituție publică.

RO_3731_MS.PDF

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 Pînă la finele anului se va institui comisia de inventariere a patrimoniului (proiectul de ordin este în elaborare).

RO_4469_MAI.pdf

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
scris.nr.11-4-2460 din 05/06.17 Realizată. Inventarierea exhaustive a tuturor bunurilor proprietate publică a fost realizată în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare prin Ordinul Ministerului nr.241 din 16 noiembrie 2016 cu privire la efectuarea inventarierii bunurilor care a avut loc în perioada 01-15 decembrie 2016. Inventarierea generală s-a efectuat în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29 mai

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
scris. 08-09/650 din 13.07.2017 Procesul de inventariere a început în luna mai 2017, odată cu angajarea specialistului în domeniu în cadrul Serviciului Investiţii Capitale. La moment, a fost actualizată informaţia din Darea de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea ministerului, inclusiv a instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat din subordine, întocmită conform situaţiei din 01.01.2017, potrivit anexei nr. 14 a Regulamentului cu privire la Registrul patrimoniului public

RO_4492_MCULTURII.pdf

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
scris.nr.10-1263 din 04.07.17 în conformitate cu ordinele nr.149 din 28 noiembrie 2016 şi 146 din 01 decembrie 2016 în cadrul ministerul şi întreprinderilor din subordine o fost desfăşurată inventarierea bunurilor proprietate publică (anexa nr.9&l 0)

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17: Inventarierea elementelor de active de catre intreprinderile de stat si agentii economici cu capital majoritar de stat este efectuata in conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr.60 din 29.05.2012 (Monitorul Oficial nr.166-169/953 din 10.08.2012),

9. Inventarierea exhaustivă a tuturor bunurilor proprietate publică, inclusiv a celor formate în rezultatul investițiilor publice (din gestiunea instituțiilor publice aflate la autogestiune, întreprinderilor de stat și agenților economici cu capital majoritar de stat), cu asigurarea unei evidențe uniforme și conforme a patrimoniului gestionat atît la acestea, cît și la fondatorii acestora (APC);

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Executat prin Dispoziția AȘM nr. 10-14 din 17.01.2017 confirmat prin Copia preceselor verbale a rezultatelor inventarierii.

RO_4482_AŞM.pdf

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Parțial implementat. A fosl aprobat proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea "Metodologiei de realizare a raportului de expertiză privind încetarea necesităţii menţinerii în domeniul public a unor bunuri imobile din gestiunea instituţiilor de învăţământ” (şedinţa de Guvern din 25 ianuarie 2017) ce va demonstra încetarea necesităţii aflării bunurilor imobile, cu destinaţie în educaţie. în domeniul public al statului sau APL. cu trecerea acestora în domeniul privat.

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

response:
A fost aprobată Componenţa Comisiei privind investiţiile capitale şi Regulamentul privind managementul investiţilor capitale (Ordinul nr. 226 din 30 iunie 2017). A fost emis Ordinul nr. 228 din 04.07.2017 cu privire la bunurile imobile proprietate publică a statului, Ordinul 229 din 04.07.2017 cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe , precum şi evaluarea bunurilor imobile proprietate publică a statului şi Ordinul nr. 242 din 11.07.2017 cu privire la bunurile imobile proprietate publică a statului

RO_4572_ANSA nr_ 01_6_1539.PDF

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

response:
Prin scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 CS a înștiințat CCRM că în perioada 2011-2014 CS și structurile din subordine nu au beneficiat de mijloare financiare pentru realizarea proiectelor de investiții capitale. Pentru realizarea constatărilor și recomandărilor din raportul de audit, a fost emisp Indicația prim-ministrului Pavel Filip nr. 1423/50 din 26.01.2016. Răspunsul primit nu atestă implementarea recomandării.

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

response:
investițiile inițiate de instanțele judecătorești se află în proces de executare. În caz de necesitate, CSM înaiteaă propuneri Ministerului Justiției pentru asigurarea resuselor financiare în bugetul de stat, în mod prioritar, pentru finisarea proiectelor în curs de execuție, întru evitarea nefinalizării ulterior a investițiilor începute.

RO_4768_CSM_768.pdf

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

response:
scrisoarea nr. 01-4662 din 19.12.2016 Entitatea dispune de un singur obiectiv nefinalizat, pe care intenționează să-l finalizeze pe perioada 2017-2019.

RO_3731_MS.PDF

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 MAI a constatat necesitatea de finalizare a tuturor investiţiilor începute, propunerile de rigoare se regăsesc în solicitările de finanţare

RO_4469_MAI.pdf

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

response:
scris. 08-09/650 din 13.07.2017 Ministerul Culturii a revizuit lista obiectelor de investiţii începute şi nefinalizate, punând accent pe obiectele ce sunt în proces de finalizare a lucrărilor de reparaţie şi restaurare capitală.

RO_4492_MCULTURII.pdf

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

response:
scris.nr.10-1263 din 04.07.17 Proiectele regionale finanţate din FNDR au o perioadă de implementare până la 36 luni şi costuri ce depăşesc alocările bugetate anual. Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale prin intermediul MDRC asigura consecutivitatea şi implementarea proiectelor şi realizarea indicatorilor stipulaţi Strategia Naţională Dezvoltare Regională. Proiectele din Documentul Unic de Program 2012 - 2017 (HG 933 din 18.12.2012) care nu au fost finalizate au fost transferate î (lOproiecte) pentru finalizare în DUP 2017 - 2020 (HG 203 din 29.03.2017)

10.Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

10. Determinarea modului de folosință ulterioară a investițiilor începute și nefinalizate, precum și a necesității finalizării acestora;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Obiectivelor investiționale nefinalizate le sunt menținute destinația inițiala și importanța finalizării acestora este argumentată la elaborarea proiectul bugetului anual pentru alocarea surselor financiare necesare finalizării construcțiilor. Dar în ultima perioada nu au fost acceptate propunerile AȘM privind alocarea surselor financiare pentru finalizarea obiectivelor investiționale.

RO_4482_AŞM.pdf

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 A fost creată o bază de date privind investiţiile publice care se completează in modul corespunzător.

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

response:
Prin scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 CS a înștiințat CCRM că în perioada 2011-2014 CS și structurile din subordine nu au beneficiat de mijloare financiare pentru realizarea proiectelor de investiții capitale. Pentru realizarea constatărilor și recomandărilor din raportul de audit, a fost emisp Indicația prim-ministrului Pavel Filip nr. 1423/50 din 26.01.2016. Răspunsul primit nu atestă implementarea recomandării.

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

response:
scrisoarea nr. 01-4662 din 19.12.2016 La moment în cadrul Ministerului nu este creată o bază de date privind investițiile publice scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "În conformitate cu prevederile Regulamentului privind managementul investițiilor capitale publice în cadrul MMPSF a fost aprobat formularul Registrului proiectelor de investiții capitale și numită unitatea responsabilă de ținerea Registrului. A fost elaborat Registrul proiectelor de investiții, care conține informații privind proiectele de investiții, beneficiari ai cărora sunt Întreprinderile de Stat, instituțiile din subordine și MMPSF, începînd cu anul 2011 și pînă în prezent. "

RO_3731_MS.PDF

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 O parte din informaţia indicată se regăseşte în propunerile de buget şi fişele de proiect din sistemul informaţional de management financiar gestionat de Ministerul Finanţelor. MAI consideră oportună dezvoltarea segmentului pentru a acoperi necesităţile integral pentru a evita unele costuri suplimentare pentru elaborarea unui sistem care să dubleze informaţia

RO_4469_MAI.pdf

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

response:
scris. 08-09/650 din 13.07.2017 în scopul creării unei baze de date privind investiţiile publice, Ministerul Culturii a solicitat, în scris, instituţiilor din subordine (anexa nr.48) informaţii depline privind obiectele investiţionale începute în 2005 şi pînă în prezent, informaţii necesare procesului de prioritizare a obiectivelor investiţionale. De asemenea, ministerul a creat un Registru al proiectelor de investiţii, care la fel conţine informaţii relevante privind obiectele investiţionale (anexa nr. 49).

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

response:
scris.nr.10-1263 din 04.07.17 Sistem Informaţional în proces de elaborare în cadrul Ministerului Finanţelor

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17: Punctul 8 din Regulamentul privind managementul investițiilor capitale publice în cadrul Ministerului Economiei, aprobat prin anexa nr. 2 la Ordinul nr. 94 din 17.05.2016 prevede crearea registrului proiectelor de investiții capitale ale Ministerului Economiei. Acest registru conține următoarele informații obligatorii:  denumirea;  beneficiarul proiectului;  anul lansării/finalizării proiectului,  etapa de implementare,  costul total,  bugetul proiectului repartizat pe ani.

11. Crearea unui sistem/unei baze de date privind investițiile publice în aspectul beneficiarilor și obiectelor investiționale, care să releve dinamica finanțării/execuției per ansamblu, costurile de deviz, sursele de finanțare, perioada de inițiere a finanțării, volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare și de dare în exploatare, indicatorii de performanță etc.;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 Pentru unicele 2 obiecte investitionale in derulare este creata baza de date in forma de tabel în care sint reflectate dinamica valorificării investiţiilor capitale pe fiecare obiectiv în parte în care sînt indicate volumele lucrărilor executate, volumul datoriilor înregistrate, perioada de finalizare şi de dare în exploatare, indicatorii de performanţă.

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Implementat. A fost elaborată circulara cu nr. 08/14-1116 din 14.12 2016 privind atribuirea corectă a cheltuielilor capitale şi a fost remisă către 11 instituţii de învăţământ superior şi 2 întreprinderi de stat (Î.S. Firmă Comercială de Intermediere "Mold- Didactica”, Î.S Hotelul “Zarea”)

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

response:
Prin scrisoarea nr. 2503-159 din 11.04.2016 CS a înștiințat CCRM că în perioada 2011-2014 CS și structurile din subordine nu au beneficiat de mijloare financiare pentru realizarea proiectelor de investiții capitale. Pentru realizarea constatărilor și recomandărilor din raportul de audit, a fost emisp Indicația prim-ministrului Pavel Filip nr. 1423/50 din 26.01.2016. Răspunsul primit nu atestă implementarea recomandării.

RO_3512_Cancelaria de stat.PDF

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Întreprinderile de Stat în care MMPSF are calitatea de fondator prezintă regulat rapoartele financiare anuale. Datele Rapoartelor financiare se verifică și se compară cu datele din Registrul bunurilor proprietate publică aflate în gestiunea întreprinderilor de stat și Registrul bunurilor imobile, proprietate de stat.

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

response:
scris.nr.08/731 din 05.07.2017 Cheltuieli capitale efectuate de către Ministerul Tineretului şi Sportului nu fost transmise prin act de primire - predare la Î.S. "Manejului de Atletică Uşoară", astfel acestea au fost luate la evidenţă contabilă şi a fost majorat termenul de exploatare a bunului imobil.

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 Conform prevederilor art. 11 alin (2) litera a) a Legii contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007 Ministerul Finanţelor: a) elaborează, examinează, aprobă şi publică: - Standarde Naţionale de Contabilitate; - Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi norme metodologice pentru sectorul bugetar; - regulamente, instrucţiuni, indicaţii metodice, reguli şi comentarii; - Planul general de conturi contabile; - formulare de documente primare, registre contabile şi norme metodologice de întocmire şi utilizare a acestora; b) reprezintă interesele Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale în domeniul contabilităţii şi raportării financiare; c) creează grupe de lucru pentru elaborarea actelor nonnative prevăzute la lit.a) a prezentului alineat; d) acordă entităţilor ajutor metodologic în aspectele problematice ale contabilităţii şi raportării financiare. In contextul celor menţionate realizarea recomandării respective nu ţine de competenţa Ministerului Afacerilor Interne

RO_4469_MAI.pdf

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

response:
scris. 08-09/650 din 13.07.2017 Actualmente, obiectele de investiţii nefinalizate până în prezent, nu sunt date în exploatare. Din aceste considerente, nu poate fi majorată valoarea activelor de capital proprietate publică, precum şi reflectarea cheltuielilor efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuielile capitale de către instituţiile publice aflate la autogestiune şi întreprinderile de stat din subordinea ministerului.

RO_4492_MCULTURII.pdf

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

response:
scris.nr.10-1263 din 04.07.17 Transferurile către Agenţiile de Dezvoltare Regională sunt efectuate în baza facturilor şi proceselor verbale de executare a lucrărilor. Soldul mijloacelor financiare în contul ADRunlor este datorat executării de casă a ordinelor de plată remise în Trezorerie în ultimele zile a lunii calendaristice. Respectiv ADRunlor nu reuşesc valorificarea mijloacelor.

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17: este domeniul de competenta a Ministerului Finantelor, iar intreprinderile de stat si agentii economici cu capital majoritar de stat urmeaza sa se conformeze cadrului juridic in vigoare.

12. Asigurarea raportării la cheltuieli capitale doar a cheltuielilor ce duc la majorarea valorii activelor de capital proprietate publică, precum și reflectării la cheltuielile efective a valorii reale a mijloacelor utilizate pentru cheltuieli capitale de către instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, asigurînd în acest sens prezentarea de către aceștia a rapoartelor financiare respective;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 "Se prezintă la timp Raportului statistic semestrial şi anual la Biroul Naţional de Statistică cu privire la investiţii (forma Nr.2- INV): Cap.I – investiţii în active materiale pe termen lung; Cap.II - utilizarea investiţiilor după destinaţie "

14. Includerea în proiectul legii bugetare anuale doar a propunerilor de obiecte investiționale, care sunt fundamentate în corespundere cu principiile de performanță, cost-eficiență, suport și sustenabilitate, indiferent de data demarării acestora;

15. Elaborarea și aprobarea cadrului metodologic privind capitalizarea (înregistrarea sporirii valorii activelor de capital) cheltuielilor suportate pentru investițiile publice (pentru cele finanțate din BS, dar și pentru cele finanțate din alte bugete/surse de finanțare) atît la instituțiile publice aflate la autogestiune, întreprinderile de stat și agenții economici cu capital majoritar de stat, cît și la fondatorii acestora (APC);

16. Elaborarea și aprobarea reglementărilor tehnice care ar indica expres tipul de lucrări ce țin de întreținerea curentă, reparația curentă, reparația capitală și reconstrucția: drumurilor, rețelelor exterioare de apă, canalizare, gaze, energie termică și electrică etc., necesare pentru planificarea și raportarea corectă a cheltuielilor investiționale.

response:
scris.nr.10-1263 din 04.07.17 NCM A.09.02-2005 ’’Deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia clădirilor locative, comunale şi social- culturale” (nu este publicat în MO, doar aprobat prin Ordinul Ministrului și poate fi accesat pe sait-ul ednc.gov.md) NCM L.01.03:2015 ’’Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparaţie a clădirilor şi obiectelor din domeniile economiei naţionale” (publicat în MO nr.267-273 din 02.10.15) NCM A.07.07:2016 ’’Clasificatorul tipurilor de obiecte de construcţii după destinaţie” - în proces de elaborare

Cerinte (21)

2.2. Ministerului Finanțelor și se cere reevaluarea, respectiv, consolidarea funcțiilor aferente procesului investițional într-o unitate structurală specializată.

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

RO_4766_Cadastru_747.pdf

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris. MJ nr.13/7489 din 11.07.17: Departamentul instituțiilor penitenciare: Concepția reformării sistemului penitenciar pentru anii 2004 – 2020 a fost abrogată prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1462 din 30.12.2016, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, care este însoțită de o estimare prudentă a impactului financiar inclusiv pentru obiectivele concrete de investiții.

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Executat. în scopul înlăturării deficienţelor constatate de Curtea de Conturi şi în scopul implementării recomandărilor, din Raportul de audit al performanţei „întruneşte cadrul decizional de bugetare a investiţiilor publice criteriile aferente realizării priorităţilor strategice”. Ministerul Educaţiei a elaborat un plan de acţiuni care include acţiunile planificate spre realizare, termenii şi persoanele responsabile de realizarea acestora.

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea nr. 15/4-1249 din 28.07.2016 nu atestă implementarea recomandărilor, referindu-se doar la unele constatări din raportul de audit. scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017

RO_3514_MAI.PDF
RO_4469_MAI.pdf

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
scris. 08-09/650 din 13.07.2017 Ministerul întreprinde toate măsurile necesare în vederea implementării recomandărilor/cerinţelor de remediere a deficienţelor expuse în raportul de audit.

RO_4492_MCULTURII.pdf

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate, pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris nr. 07-3589 din 23.06.2017: Reglementarea procesului de planificare, implementare, evaluare și audit al proiectelor de investiții capitale prin aprobarea Ordinului nr. Ministrului Economiei nr. 94 din 17.05.2016 ”Cu privire la investițiile capitale publice”

2.1. autorităților administrației publice centrale auditate , pentru conformare, și se cere implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
scris. AȘM nr.944-10/5 din 13.07.2017 a fost aprobat planul de acțiuni în vederea realizării recomandărilor CCRM