Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.39 din 27 octombrie 2015 cu privire la aprobarea Raportului auditului de performanță privind sistemul de pensii în Republica Moldova

Numar 317-323 din data de 2015-10-27 Nr. cerinte: 11 Nr. recomandari: 15

Curtea de Conturi, în prezența ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dl Mircea Buga, președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale, dna Maria Borta, consultantului principal al Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, dl Gheorghe Cojocari, șefului Direcției dezvoltare socială a Cancelariei de Stat, dl Iurii Bucinschi, directorului Inspectoratului de Stat al Muncii, dl Dumitru Stăvilă, șefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Andrian Timotin, șefului Direcției protecție și asistență socială din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dl Mihai Capbătut, șefului Direcției pensii din cadrul Ministerului Apărării, dl Vasile Rebeja, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului de performanță privind sistemul de pensii în Republica Moldova.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:

Statul, prin intermediul sistemului de pensii, acordă suport financiar persoanelor ajunse la vîrsta de pensionare. Astfel, pentru acumularea resurselor necesare, se colectează venituri din achitările de contribuții sociale de stat obligatorii, ceea ce are ca scop asigurarea unui echilibru financiar la oferirea pensiilor.
În ultimii ani, sistemul de pensii din Republica Moldova a fost influențat de tendința unor factori socioeconomici, cum ar fi îmbătrînirea populației, intensificarea emigrării persoanelor apte de muncă etc., ca urmare fiind afectat bugetul asigurărilor sociale de stat prin diminuarea numărului de contribuabili. Pentru susținerea echilibrului financiar al acestui buget, anual au fost alocate mijloace financiare din bugetul de stat.
Totodată, în vederea acordării pensiilor stabilite de către organele de forță, din bugetul de stat sînt alocate anual circa 800,0 mil.lei, inclusiv Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Departamentului Instituțiilor Penitenciare și Serviciului de Protecție și Pază de Stat.
În contextul majorării resurselor alocate de la bugetul de stat pentru sistemul de pensii, implicit, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, se impun activități în vederea asigurării sustenabilității financiare a sistemului. Astfel, este necesară încurajarea contribuirii la formarea veniturilor acestui buget, precum și aplicarea unor instrumente eficiente de monitorizare și control la colectarea veniturilor. Totodată, în cadrul misiunii de audit au fost constatate următoarele deficiențe și probleme:
 • unele obiective strategice nu au fost realizate, cum ar fi: asigurarea unui trai decent, crearea fondurilor nestatale de pensii;
 • cadrul legislativ-normativ necesită actualizări, în special modalitatea de determinare a indicatorilor ce țin de calcularea pensiei, a condițiilor speciale la acordarea pensiei unor categorii de cetățeni (vîrsta de pensionare, baza de calcul a pensiei etc.);
 • nerespectarea disciplinei bugetare la achitarea contribuțiilor sociale și, ca rezultat, anularea/stingerea unor obligațiuni fiscale ale contribuabililor în baza normelor legale și a hotărîrilor judecătorești, fără a fi compensate (968,8 mil.lei);
 • existența fenomenului muncii nedeclarate.
       Modalitatea și condițiile de stabilire a pensiei de către Casa Națională de Asigurări Sociale sînt reglementate în multiple acte legislative și normative, ale căror prevederi, în unele cazuri, nu sînt exhaustive, ceea ce lasă loc de interpretări. Aceste condiții oferă posibilitatea determinării arbitrare a unor indicatori care participă la calculul pensiei, în special a celor de pînă la 01.01.1999. Pentru această perioadă nu există date automatizate referitor la indicatorii realizați, ceea ce determină riscul de fraudă la prezentarea documentelor ce justifică venitul asigurat.
       În același timp, sistemul de control intern al Casei Naționale de Asigurări Sociale necesită îmbunătățiri în vederea descrierii tuturor procedurilor și situațiilor specifice, pe niveluri de competență, în special ce ține de criteriile de selectare spre verificare a certificatelor de salariu, fapt ce ar asigura transparența procesului.
       Pentru asigurarea transparenței procesului de acordare și oferire a dreptului beneficiarului de a cunoaște modul de calculare a pensiei și a indicatorilor ce au stat la baza determinării acesteia, sînt necesare măsuri și activități concrete în acest sens din partea organelor abilitate.
       Acordarea pensiilor de către Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării se realizează în baza cadrului legislativ, fără a dispune de reglementări sau proceduri interne actualizate, care ar conține exhaustiv activitățile ce țin de acest proces. Neverificarea de către autoritățile centrale de specialitate a corectitudinii mijloacelor bănești solicitate de către instituțiile financiare în vederea achitării pensiilor a generat formarea soldurilor de mijloace bănești pe parcursul anului de gestiune.
       Totodată, cadrul regulator actual nu stabilește cerințe de sistematizare la nivel central a datelor privind numărul pensionarilor în Republica Moldova și a cheltuielilor aferente, ceea ce face imposibilă deținerea unei informații ample cu privire la sistemul de pensii.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:

 1. Se aprobă Raportul auditului de performanță privind sistemul de pensii în Republica Moldova, conform Anexei.
 2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
  1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru examinare conform competențelor, și se cere:
   1. implementeze recomandările expuse în Raportul de audit;
   2. examineze oportunitatea consolidării/unificării normelor legale pentru toate categoriile de pensionari, cu specificarea criteriilor și condițiilor de acordare a pensiei;
   3. elaboreze propuneri privind modificarea/completarea cadrului legal, în vederea acoperirii cheltuielilor pentru acordarea pensiilor persoanelor asigurate care au activat în întreprinderile supuse procesului de insolvabilitate, ale căror datorii au fost stinse;
   4. elaboreze, în comun cu autoritățile de forță (Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție), propuneri:
 • de completare a cadrului legislativ-normativ privind descrierea exhaustivă a noțiunilor de „vechime în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea militară” și „alte plăți de stimulare cu caracter permanent”;
 • de elaborare a modalității de integrare a datelor ce ar oferi evidența și raportarea exhaustivă a numărului de beneficiari și a cheltuielilor privind sistemul de pensii din Republica Moldova;
2.2. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Inspectoratului de Stat al Muncii și se cere implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit;
2.3. Guvernului, pentru informare, luare de atitudine și:
2.3.1. examinare, în cadrul unei şedinţe, a rezultatelor auditului, în scopul evaluării deficiențelor şi problemelor constatate ce afectează sustenabilitatea sistemului de pensii;
2.3.2. examinare a oportunității de consolidare a capacităților Casei Naționale de Asigurări Sociale, în vederea unificării cadrului instituțional privind responsabilitățile de evidență, raportare și evaluare a datelor aferente sistemului de pensii;
2.4. Parlamentului, pentru informare şi o posibilă utilizare la adoptarea deciziilor aferente ajustării cadrului legislativ ce reglementează sistemul de pensii din Republica Moldova.
3. Se ia act că, pe parcursul misiunii de audit, au fost întreprinse următoarele măsuri:
 • Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat un proiect de lege privind modificarea termenului de emitere a deciziei de acordare/respingere a drepturilor la pensie de la 15 la 30 zile, care a fost examinat în ședința Guvernului;
 • Casa Națională de Asigurări Sociale a înaintat propuneri de modificare a cadrului legal privind compensarea veniturilor neîncasate la bugetul asigurărilor sociale de stat urmare a lichidării agentului economic, precum și în cazul altor situații;
 • Inspectoratul de Stat al Muncii a încheiat un acord de colaborare cu Casa Națională de Asigurări Sociale privind accesul la SI „Protecţia Socială”, pentru furnizarea de date privind  numărul de angajați raportați și contribuțiile aferente ale agenților economici, ceea ce va eficientiza activităţile de control privind munca nedeclarată;
 • Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General de Poliție și Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova au emis un ordin comun privind crearea şi conlucrarea echipelor multidisciplinare, fiind verificați 1208 contribuabili pe parcursul a 6 luni ale anului 2015;
 • Casa Națională de Asigurări Sociale a inițiat elaborarea unei metodologii care va conține criterii de selectare a certificatelor de salariu ce urmează a fi supuse verificării;
 • Ministerul Afacerilor Interne, în Planul de acțiuni pe anul 2015, a prevăzut descrierea și revizuirea, după caz, a proceselor sale de bază, inclusiv a celor financiare;
 • Ministerul Apărării a inițiat elaborarea unor reglementări interne cu descrierea tuturor etapelor în procesul de acordare a pensiilor, inclusiv de calculare a vechimii în muncă;
 • Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării au inițiat procedura de colaborare cu Î.S. „CRIS Registru” în vederea actualizării listei pensionarilor care urmează a fi menținuți în evidență ca beneficiari de pensii.
4. Despre măsurile întreprinse privind executarea cerințelor din subpunctele 2.1.-2.3. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor auditului, se va informa semestrial Curtea de Conturi în termen de 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008.
Serafim URECHEAN,
Președintele Curții de Conturi

1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare), în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008.

Recomandari (15)

1. Să elaboreze norme de determinare a indicatorilor de monitorizare și evaluare, stabiliți în Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”, care vor asigura o raportare amplă a datelor privind realizarea obiectivelor proprii sistemului de pensii (rata de înlocuire a salariilor cu pensii; rata sărăciei absolute a pensionarilor; rata deficitului BASS (față de media de 1% în anii 2006-2010)).

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 01-666 din 27.05.2016 În vederea stabilirii normelor de determinare a acestor indicatori, MMPSF a solicitat suportul Casei Naţională de Asigurări Sociale, Biroului Naţional de Statistică, Ministerului Economiei şi Academiei de Ştiinţe din Moldova. Urmare examinării răspunsurilor entităților menționate,calcuarea indicatorilor nominalizați în recomandare nu a fost explicată exhaustiv. Astfel, la calcularea - ratei de înlocuire a salariilor cu pensii, AȘM relevă despre raportul mărimii medii a pensiei pentru limită de vîrstă (în cadrul auditului fiind identificate mai multe calcule, pentru limită de vîrstă și pentru pensia medie pe țară) și a cîștigului salarial mediu lunar calculat; - ratei sărăciei absolute a pensionarilor, este descris ce presupune acest indicator, nu și formula de calcul exactp. Totodată, potrivit răspunsului ME, acest indicator trebuie să fie calculat de NS, iar potrivit BNS - de către ME. (Neexecutat) - ratei deficitului BASS (față de media de 1% în anii 2006-2010) - AȘM a descris indicatorul ratei deficituui BASS. (Neexecutat) scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Una din acțiunile prioritare a componentei „Sistem de pensii: echitabil şi sustenabil” al Strategiei națională de dezvoltare ”Moldova 2020”, este Reforma sistemului de pensionare. În acest sens, menționăm că prin Dispoziția Guvernului nr 116-d din 5 august 2016 a fost aprobat Conceptul de reformă a sistemului de pensii din Republica Moldova, al cărui obiectiv general constituie asigurarea funcționării unui sistem de pensii echitabil şi sustenabil, care să garanteze un trai decent beneficiarilor de pensii. Conceptul, urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice: 1. Asigurarea funcționării unui sistem de pensii sustenabil, în primul rînd din punct de vedere financiar; 2. Reducerea inechităților din sistemul de pensii, racordarea la principiile de asigurări sociale; 3. Sporirea nivelului de beneficii, pentru un trai decent și reducerea sărăciei; 4. Guvernanță transparentă și cu capacități consolidate de administrare a sistemului de pensii. Reieșind din obiectivele specifice menționate și în vederea realizării Conceptului de reformă a sistemului de pensii, a fost elaborată și adoptată Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Prin prisma celor expuse supra, menționăm că modificările operate la sistemul public de pensii au drept scop realizarea obiectivelor țintă a indicatorilor de monitorizare prevăzuți în Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”. "

2. Să examineze posibilitatea ajustării cadrului legislativ-normativ în vederea uniformizării modalității de calcul al pensiilor pentru unele categorii de pensionari.

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 05/33 din 09.01.17 A fost elaborată şi adoptată Legea nr. 290 din 16.12.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea şi completarea Legii nr. 156-X1V din 14 octombrie 1998), conform căreia pensiile de asigurări sociale indiferent de categoria de persoane (deputaţi, membri de Guvern, funcţionari publici, aleşi locali, judecători), vor fi calculate în temeiul condiţiilor egale şi după aceeaşi formulă de pensionare (excluderea Capitolului VI din lege).

3. Să examineze oportunitatea elaborării politicilor de încurajare a declarării și achitării contribuțiilor sociale, cu ajustarea condițiilor de pensionare, ținînd cont de indicatorii macroeconomici, inclusiv de nivelul speranței de viață.

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 05/33 din 09.01.17 Modificarea formulei de stabilire a pensiei de asigurări sociale prin asigurarea interdependenţei dintre contribuţiile de asigurări sociale şi mărimea pensiei, stimularea rămînerii cît mai îndelungate a persoanelor în cîmpul muncii, extinderea limitei de activitate pentru funcţionarii publici legate de vîrsta standard de pensionare etc. Neexecutat. Au fost operate modificări la Legea privind sistemul public de pensii. Potrivit scrisorii MMPSF din 09.01.17, aceasta va asigura interdependenţa dintre contribuţiile de asigurări sociale şi mărimea pensiei, stimularea rămânerii cât mai îndelungate a persoanelor în cîmpul muncii. În opinia auditului, majorarea vârstei de pensionare și a stagiului de cotizare, nu este un stimul pentru rămânerea persoanelor în câmpul muncii, ci o obligativitate pentru a obține dreptul la pensie. Totodată responsabil de declararea și achitarea contribuțiilor de asigurări sociale, potrivit legislației în vigoare, este plătitorul de contribuții la BASS. Studierea de către audit a reglementărilor a relatat că politicile în acest sens au rămas neschimbate din anul 2015, când a fost realizat auditul sus menționat. Respectiv, auditorul consideră că recomandarea nr.3 nu a fost implementată. Urmare a modificării Legii nr. 156-XFV din. 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, a fost majorată vîrsta de pensionare pînă ia 63 de ani atît pentru bărbaţi cît şi pentru femei (cu 4 luni anual până la 1 iulie 2019 - pentru bărbaţi şi cu 6 luni anual până la 1 iulie 2028 - pentru femei), majorarea graduală cu 6 luni anual a stagiului de cotizare pînă la 34 ani atît pentru femei cît şi pentru bărbaţi, precum şi majorarea perioadei ce acordă dreptul funcţionarilor publici de a continua activitatea în aceeaşi autoritate de la 3 ani pînă îa 5 ani, etc.

4. Să asigure elaborarea studiilor privind implementarea, în sistemul informațional, a evidenței analitice a cheltuielilor aferente diferenței dintre cuantumul pensiei minime și cuantumul pensiei calculate, precum și pentru alte categorii finanțate de la bugetul de stat.

response:
Scrisoarea CNAS nr. II-03/04-12557 din 05.05.2016 Întru asigurarea evidenţei nominale a cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare în SI „Protecţia Socială” a fost elaborat Raportul de evidenţă nominală a cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare.Totodată, funcţionalităţile SI „Protecţia Socială” pentru asigurarea evidenţei analitice a cheltuielilor aferente diferenţei dintre cuantumul pensiei minime şi cuantumul pensiei calculate sunt în proces de testare. Scrisoarea CNAS nr. II-03/04-12557 din 22.11.2016 Curtea a fost informată privind implementarea unei evidențe analitice a cheltuielilor menționate pentru fiecare pensionar, cu prezentarea documentelor confirmative. (Anexa 1 la scrisoare) Executat. În sistemul informaţional „Protecţia Socială”, au fost elaborate „Raportul de evidenţă nominală a cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare”, „Raportul privind cheltuielile aferente acoperirii diferenţei între pensia calculată şi cea minimală”. În scopul asigurării evidenţei analitice a cheltuielilor aferente perioadelor incluse în stagiul de cotizare a perioadelor de activitate realizate pe teritoriul din stînga Nistrului s-a participat la şedinţele de lucru cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţie Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Biroului Politici de Reintegrare, urmare cărora s-a decis elaborarea proiectul de lege cu privire la completarea art.5 alin. (2) din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, care va propune includerea perioadelor de activitate realizată în entităţile din partea stângă a Nistrului după 01.01.1992 în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă (asimilată stagiului de cotizare).Anexa 1.

RO_3152_CNAS 05.05.2016.pdf
RO_3467_CNAS 22.11.16.PDF

5. Recomandare Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și Inspectoratul de Stat al Muncii: Să revizuiască și să perfecționeze instrumentele, mecanismele, tehnicile și procedurile de colectare a veniturilor BASS, cu eficientizarea activităților de control asupra calculării, raportării și achitării de către agenții economici a contribuțiilor sociale.

response:
Scrisoarea IFPS nr. 26-17/13-81/1888 din 16.03.2016 Parțial executat. IFPS, prin scrisoarea din 16.03.2016 a informat CCRM despre întocmirea a 1587 acte de control în anul 2015, cu calcularea suplimentară în 845 cazuri a 5,0 mil.lei. Respectiv, CNAS, prin scrisoarea din 05.05.2016, a informat că reieşind din competenţele instituţionale, a fost elaborat proiectul de lege de modificare şi completare a unor acte legislative şi remis spre promovare MMPSF. Acțiunile despre care a informat CNAS implică excluderea atribuției din partea CNAS a funcției de control pentru calcularea și achitarea contribuțiilor sociale, pedepsirea pentru evaziune fiscală inclusiv pentru neachitarea contribuțiilor, ș.a. În opinia auditul, propunerile CNAS nu presupun și modificarea mecanismelor, tehnicilor de colectare a veniturilor BASS în vederea perfecționării acestora. Scrisoarea CNAS nr.II-03/04-12557/15 din 26.05.2017: au fost elaborate propuneri de modificare și completare a cadrului legislativ, înaintate spre promovare MMPSF (definitivarea și prezentarea propunerilor în cadrul Executivului ține de competența APC cu drept de inițiativă legislativă). Scrisoarea CNAS nr. II-03/04-12557 din 05.05.2016 Reieşind din competenţele instituţionale, a fost elaborat proiectul de lege de modificare şi completare a unor acte legislative, care încorporează în sine modificarea prevederilor Codului contravenţional nr.218/24.10.2008, Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr.131/08.06.2012, Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/08.07.1999, Codului Penal al Republicii Moldova nr.985/14.04.2002, Legii insolvabilităţii nr. 149/29.06.2012, şi remis spre promovare Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Acțiunile despre care a informat CNAS implică excluderea atribuției din partea CNAS a funcției de control pentru calcularea și achitarea contribuțiilor sociale, pedepsirea pentru evaziune fiscală inclusiv pentru neachitarea contribuțiilor, ș.a, și nu presupun modificarea inclusiv a mecanismelor, tehnicilor de colectare a veniturilor BASS în vederea perfecționării acestora. Scrisoarea MMPSF nr. 01-666 din 27.05.2016 scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Începînd cu anul 2016, în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 au fost incluse unele prevederi conform cărora plătitorii care, la situaţia de 1 ianuarie 2016, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă Forma BASS utilizînd, în mod obligatoriu metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice. Această prevedere este reglementată și în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. De asemenea, menționăm, că Ministerul Economiei a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative și prezentat prin scrisoarea nr. 04/1-3005 din 13.05.2016 (se anexează) Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familei spre avizare. Conform Notei Informative, scopul proiectului prezentat spre avizare este simplificarea procesului de raportare financiară și statistică prin lansarea unei platforme unice de raportare la Inspectoratul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, excluderea dublării informației prezentate de agenții economici către instituțiile publice și stabilirea organului responsabil pentru recepționarea și procesarea lor. Implementarea Raportului unificat urmează a fi examinat ca un instrument pentru instituțiile publice de combatere a evaziunii fiscale, oferind următoarele beneficii: - Substituirea a 5 rapoarte existente cu un raport unificat; - Acordarea Serviciului Fiscal de Stat a unui instrument eficient de combatere a fenomenului „salariilor în plic”; - Concentrarea datelor privind fondul de remunerare a muncii, impozitele și contribuțiile calculate, precum și stabilirea unei perioade unice de raportare și achitare a lor. De asemenea, prezentăm în anexă măsurile întreprinse de Inspectoratul de Stat al Muncii întru implementarea recomandării menționate supra.

RO_3098_IFS 16.03.2016.pdf
RO_3152_CNAS 05.05.2016.pdf

6. Să specifice în cererea pentru stabilirea/reexaminarea pensiei, precum și în dovada de recepționare a acesteia, documentele prezentate și cele suplimentare necesare de prezentat.

response:
Scrisoarea CNAS nr. II-03/04-12557 din 05.05.2016 În urma modificării formatului cererii pentru stabilirea/reexaminarea pensiei şi a dovezii de recepţionare a acesteia, emise din SI “Protecţia Socială”, formularele prenotate au fost completate cu indicii privind documentele prezentate şi documentele necesare ce urmează a fi prezentate (documentele confirmative au fost prezentate)

7. Să reglementeze procesul de selectare a certificatelor de salariu care necesită a fi verificate, cu stabilirea criteriilor de selectare.

response:
Scrisoarea CNAS nr. II-03/04-12557 din 05.05.2016 S-a asigurat reglementarea procesului de selectare a certificatelor de salariu care necesită a fi verificate, cu stabilirea criteriilor de selectare prin elaborarea “Metodologiei criteriilor de selectare a certificatelor de salariu supuse verificării”.

8. Să elaboreze reglementări interne privind determinarea coeficientului individual (în caz de substituire a perioadelor necontributive, lipsă a arhivei, excludere a lunilor incomplete etc.) şi a venitului asigurat.

response:
Scrisoarea CNAS nr. II-03/04-12557 din 22.11.2016 În adresa Curții au fost remise Recomandări metodice pe marginea unor particularități de determinare a coeficientului individual al salariului pensionarului (k) și Explicații metodice privind particularitățile determinării venitului asigurat realizat după 01.01.1999. (Anexa 2 la scrisoare)

RO_3467_CNAS 22.11.16.PDF

9. Să asigure reexaminarea cuantumului pensiei urmare a modificărilor survenite în conturile personale ale persoanelor asigurate.

response:
Scrisoarea CNAS nr. II-03/04-12557 din 22.11.2016 În contextul reexaminării cuantumului pensiei urmare a modificărilor survenite în conturile personale ale persoanelor asigurate a fost elaborată “Lista persoanelor asigurate cărora a fost modificată istoria asigurării după stabilirea pensiei”. Pentru facilitarea procesului au fost elaborate explicaţii metodice specialiştilor CTAS privind utilizarea datelor din documentul respectiv care este extras lunar şi reexaminate deciziile de stabilire a pensiei (Anexa 3).

RO_3467_CNAS 22.11.16.PDF

10. Să elaboreze reglementări interne privind modul de confirmare a stagiului de cotizare pentru cazuri specifice (lichidarea agentului economic, pierderea documentelor, calamități naturale, situații excepționale etc.).

response:
Scrisoarea CNAS nr. II-03/04-12557 din 22.11.2016 Au fost elaborate şi remise specialiştilor CTAS explicaţii metodice privind modul de confirmare a stagiului de cotizare pentru cazuri specifice conform cadrului legislativ în vigoare (Anexa 4).

RO_3467_CNAS 22.11.16.PDF

11. Să elaboreze și să înainteze spre aprobare modificări legislative privind actualizarea indicatorilor utilizați în formula de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă.

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 05/33 din 09.01.17 A fost elaborată şi adoptată Legea nr. 290 din 16.12.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea, şi completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998), care prevede o formulă nouă de calculare a pensiei pentru limită de vîrstă, valorizarea venitului asigurat realizat după 01.01.1999 şi valorizarea pensiilor pentru limită de vîrstă şi a pensiilor de dizabilitate stabilite pînă la 1 aprilie 2017 care se va efectua pe etape (anii 2001-2008 prima etapă). Următoarele etape de valorizare vor fi stabilite de Guvern.

12. Să asigure, în vederea respectării transparenţei decizionale, completarea cadrului legislativ cu referire la informarea pensionarilor privind indicatorii de calcul al pensiei (perioadele de activitate incluse în stagiul de cotizare, venitul asigurat luat în calcul), prin eliberarea deciziei de stabilire a pensiei.

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 01-666 din 27.05.2016 Cadrul legislativ va fi modificat, iar pensionarului în mod obligatoriu i se va elibera decizia de stabilire a pensiei. scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Ulterior, în contextul realizării prevederilor Conceptului de reformă a sistemului de pensii din Republica Moldova, a fost adoptată Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative. Astfel, începând cu 1 aprilie 2017 se aplică o nouă formulă de calculare a pensiei pentru limită de vîrstă, care înlocuieşte modalitatea de calcul în vigoare pînă la această dată, considerată deosebit de complicată, neînţeleasă de cetăţeni şi care necesită implicarea lor în colectarea mai multor acte justificative (certificare de salarii, extrase din ordine etc.). Totodată, noua formulă reprezintă un mecanism transparent și simplu de administrat. În același timp, persoanele vor confirma doar stagiul de cotizare realizat pînă la 1 ianuarie 1999, nefiind necesară prezentarea certificatelor de salariu și a altor documente. De asemenea, menționăm că legislația cu privire la sistemul public de pensii prevede expres prevederi cu privire la perioadele care se includ în stagiul de cotizare. Totodată, persoana poate solicita extrasul din contul personal de asigurări sociale de la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu, în baza căruia se duce evidenţa individuală a contribuţiilor de asigurări sociale. Concomitent, ținem să Vă informăm că potrivit informației Casei Naționale de Asigurări Sociale la solicitare, persoanei i se acordă de către casele teritoriale de asigurări sociale decizia de stabilire a pensiei. "

13. Recomandare Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, de comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale: Să elaboreze și să înainteze spre aprobare modificări legislative privind modul de confirmare a stagiului de cotizare pentru cazuri specifice (lichidarea agentului economic, pierderea documentelor etc.).

response:
Scrisoarea CNAS nr. II-03/04-12557 din 05.05.2016 Prin Legea nr.26 din 04 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 106-113 din 22 aprilie 2016, au fost efectuate modificări în articolul 52 alin.(5) din Legea nr.l56-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat ce ţin de modalitatea calculării cuantumului pensiei în cazul în care documentele despre salariu nu s-au păstrat din cauza calamităţilor naturale sau altor situaţii excepţionale. Totodată, a fost modificat termenul de acordare a pensiei de la 15 la 30 de zile. Scrisoarea MMPSF nr. 01-666 din 27.05.2016 Ulterior vor fi operate modificări la Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 19.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat, în acest sens. Scrisoarea CNAS nr. II-03/04-12557 din 22.11.2016 Prin Legea nr.26 din 04 martie 2016, au fost efectuate modificări în articolul 52 al Legii nr.l56-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat ce ţin de modalitatea calculării cuantumului pensiei în cazul în care documentele despre salariu nu s-au păstrat din cauza calamităţilor naturale sau altor situaţii excepţionale. Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr.1046 din 14 septembrie 2016 au fost efectuate modificări şi în punctul 46 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.328 din 19 martie 2008 (Anexa 5).

14. Să elaboreze/actualizeze reglementări interne aferente proceselor operaționale, inclusiv pentru cele verificate de audit.

response:
Recomandarea nu mai este actuală ținînd cont de transmiterea atribuțiilor de stabilire și plată a pensiilor CNAS.

14. Să elaboreze/actualizeze reglementări interne aferente proceselor operaționale, inclusiv pentru cele verificate de audit.

response:
Srisoarea MA nr. 11/433 din 24.03.2016 MA, la finele anului 2015 a inițiat procedura de elaborare a unui Regulament privind modul de stabilire, calculare și plată a pensiilor, care va fi aprobat pînă la finele trimestrului III 2016. Recomandarea nu mai este actuală ținînd cont de transmiterea atribuțiilor de stabilire și plată a pensiilor CNAS.

RO_3113_MA 24.03.2016.pdf
RO_3114_MA 24.03.2016 Raport.pdf

Cerinte (11)

2.1.1. să implementeze recomandările expuse în Raportul de audit;

response:
A se vedea recomandările

RO_3183_MMPSF 27.05.2015.pdf

2.1.2. să examineze oportunitatea consolidării/unificării normelor legale pentru toate categoriile de pensionari, cu specificarea criteriilor și condițiilor de acordare a pensiei;

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 01-666 din 27.05.2016 Măsurile întreprinse au fost enunţate mai sus la recomandarea privind „examinarea posibilităţii ajustării cadrului legislativ-normativ în vederea uniformizării modalităţii de calcul al pensiilor pentru unele categorii de pensionari.

2.1.3. să elaboreze propuneri privind modificarea/completarea cadrului legal, în vederea acoperirii cheltuielilor pentru acordarea pensiilor persoanelor asigurate care au activat în întreprinderile supuse procesului de insolvabilitate, ale căror datorii au fost stinse;

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 01-666 din 27.05.2016 scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Menționăm că a fost elaborat un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care prevede inclusiv modificarea Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012. Proiectul a fost expediat spre avizare ministerelor și instituțiilor interesate conform prevederilor legislației în vigoare. Menționăm, că proiectul nominalizat nu a fost susținut de către autoritățile competente, fapt ce generează dificultăți în promovarea acestui proiect. Subliniem, că prevederile legale propuse spre modificare nu sunt suficiente pentru a recupera la bugetul asigurărilor sociale de stat suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat datorată obligatoriu de persoanele prevăzute la art. 4 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 și a disciplina plătitorii de contribuții. În aceste condiții bugetul asigurărilor sociale de stat este unul deficitar și pentru acoperirea cheltuielilor la plata pensiilor și altor prestații de asigurări sociale se fac transferuri de la bugetul de stat. "

2.1.4.să elaboreze, în comun cu autoritățile de forță (Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție), propuneri de completare a cadrului legislativ-normativ privind descrierea exhaustivă a noțiunilor de „vechime în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea militară” și „alte plăți de stimulare cu caracter permanent”;

response:
Srisoarea MA nr. 11/433 din 24.03.2016 MA a prevăzut în proiectul HG un punct prin care structurile de forță sunt obligate să prezinte trimestrial MMPSF o dare de seamă privind numărul de pensionari și fondul de pensii. MMPSF urmează să elaboreze un model de dare de seamă pe problema abordată. scris.nr.01-1853 din 21/06.17 p.1 Menționăm, că în acest sens, a fost elaborată și adoptată Legea nr. 282 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, reglementează preluarea de către Casa Naţională de Asigurări Sociale a atribuțiilor de stabilire și plată a pensiilor angajaților structurilor de forță (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat, Centrul Naţional Anticorupţie). Totodată, în vederea executării modificărilor operate, a fost eleborată și aprobată Hotărîrea de Guvern nr. 1427 din 28 decembrie 2016 cu privire la preluarea atribuțiilor de plată a pensiilor și prestațiilor sociale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, sistemul penitenciar, ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție, care prevede mecenismul de preluare a documentelor si a informației electronice privind pensiile și prestațiile sociale categoriilor menționate de beneficiari, stabilite pînă la 31 decembrie 2016. p.2 "Urmare a adoptării Legii nr. 282 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, a fost elaborată și aprobată Hotărîrea Guvernului nr 1427 din 28.12.2016 cu privire la preluarea atribuțiilor de plată a pensiilor și prestațiilor sociale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, sistemului penitenciar, ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție, precum și Hotărîrea Guvernului nr 1429 din din 28.12.2016 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului. Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2017, Casa Naţională de Asigurări Sociale a preluat atribuțiile de stabilire și plată a pensiilor și prestațiilor sociale angajaților structurilor de forță (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat, Centrul Naţional Anticorupţie), iar Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a preluat atribuțiile de elaborare/promovare a politicilor în domeniul respectiv. În acest context, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei urmează să inițieze/elaboreze procesul de revizuire a cadrului legal în acest sens. HG menționată va fi înaintată ministerelor cointeresate spre examinare și avizare.

RO_3113_MA 24.03.2016.pdf
RO_3114_MA 24.03.2016 Raport.pdf

2.2. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Inspectoratului de Stat al Muncii și se cere implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit;

response:
A se vedea recomandările

2.2. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Inspectoratului de Stat al Muncii și se cere implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit;

2.2. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Inspectoratului de Stat al Muncii și se cere implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit;

response:
A se vedea recomandările

2.2. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Inspectoratului de Stat al Muncii și se cere implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit;

response:
Srisoarea MA nr. 11/433 din 24.03.2016 MA a informat despre acțiunile întreprinse în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit. Totodată, MA a informat și despre alte acțiuni în vederea remedierii deficiențelor constatate de audit, precum: MA a elaborat un proiect de ordin departamental privind realizarea interconexiunii cu Registrul de Stat al Populației; MA a elaborat un proiect de HG care prevede includerea Direcției pensii a Marelui Stat Major în componența Direcției economico-financiare a MA. Proiectul a fost expediat ministerelor pentru examinare și avizare.

RO_3113_MA 24.03.2016.pdf
RO_3114_MA 24.03.2016 Raport.pdf

2.2. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Inspectoratului de Stat al Muncii și se cere implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit;

response:
A se vedea recomandările

RO_3467_CNAS 22.11.16.PDF

2.3.1. examinare, în cadrul unei şedinţe, a rezultatelor auditului, în scopul evaluării deficiențelor şi problemelor constatate ce afectează sustenabilitatea sistemului de pensii;

2.3.2. examinare a oportunității de consolidare a capacităților Casei Naționale de Asigurări Sociale, în vederea unificării cadrului instituțional privind responsabilitățile de evidență, raportare și evaluare a datelor aferente sistemului de pensii;

response:
Scrisoarea MMPSF nr. 05/33 din 09.01.17 A fost elaborată şi adoptată Legea nr. 282 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, reglementează preluarea de către Casa Naţională de Asigurări Sociale a atribuţiilor de stabilire şi plată a pensiilor angajaţilor structurilor de forţă (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul ele Informaţii şi Securitate, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Serviciul Protecţie şi Pază de Stat, Centrul Naţional Anticorupţie). Totodată, în vederea executării modificărilor operate, a fost elaborată şi aprobată Hotărîrea de Guvern nr. 1427 din 28 decembrie 2016 cu privire la preluarea atribuţiilor de plată a pensiilor şi prestaţiilor sociale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, sistemului penitenciar, ofiţerilor de protecţie şi colaboratorilor organelor securităţii statului şi Centrului Naţional Anticorupţie, care prevede mecanismul de preluare a documentelor şi a informaţiei electronice privind pensiile şi prestaţiile sociale categoriilor menţionate de beneficiari, stabilite pînă la 31 decembrie 2016.