Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 72 din 17 noiembrie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Criuleni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public

Numar din data de 2011-11-17 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 32

Curtea de Conturi, în prezenţa deputatului Parlamentului Republicii Moldova dna E.Frumosu, preşedintelui raionului Criuleni dl V.Rotaru, ex-preşedintelui raionului Criuleni dl D.Simon, şefului Direcţiei Generale Finanţe dna V.Anii, şefului Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei dl I.Ţîgovas, şefului Direcţiei Cultură şi Turism dna V.Bobeico, şefului Direcţiei Generale Învăţămînt dl Vl.Soltanici, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetului raional Criuleni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.

Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept obiectiv evaluarea conformităţii execuţiei veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional, verificarea corespunderii raportării situaţiilor patrimoniale, precum şi gestionării patrimoniului public aflat în proprietate.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul bugetului raional Criuleni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a constatat un şir de nereguli şi abateri în exerciţiul bugetar şi în gestiunea patrimoniului public local.

În acest context, se relevă că:

  • Procedurile bugetare privind analiza şi planificarea veniturilor nu asigură veridicitate şi credibilitate, indicatorii fiind subestimaţi şi planificaţi necorespunzător. Numai în cazul impozitului pe venit din salariu, Direcţia Generală Finanţe, în lipsa unei fundamentări de rigoare, a diminuat indicatorii de buget pentru UAT de nivelul I cu 10 la sută. Această situaţie şi altele similare denotă abilităţile profesionale necorespunzătoare, soldate cu devieri semnificative dintre indicatorii aprobaţi şi cei realizaţi. În rezultat, relaţiile interbugetare dintre autorităţile locale şi bugetul de stat s-au constituit cu disproporţii, transferurile fiind determinate nejustificat.
  • Auditul a constatat abateri şi la formarea şi executarea părţii de cheltuieli.

Astfel:

- conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, nerespectînd rigorile, au admis abuzuri, prin acordarea diferitor premii şi sporuri, precum şi risipă de mijloace în sumă totală de 203,1 mii lei;

- procesul de achiziţionare a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor nu a întrunit aspectul legal, fiind constatate diferite nereguli la încheierea a 98 contracte în sumă totală de 25,9 mil.lei, inclusiv privind divizarea achiziţiei publice - 1,1 mil.lei. Au fost elucidate cazuri de achiziţionare de către conducătorii instituţiei publice a unor bunuri materiale de la agentul economic în cadrul căruia deţine calitatea de fondator fără a prezenta declaraţia intereselor personale. Toate neregulile admise în acest domeniu au ca impact diminuarea eficienţei utilizării mijloacelor publice.

  • Indisciplină financiară din partea executorilor de buget s-a constatat în procesul derulării lucrărilor de reparaţii capitale, fiind utilizate mijloace bugetare în sumă totală de 2953,2 mii lei. Această stare de lucruri generează eventuale riscuri de majorare a volumului de lucrări, precum şi limitează controlul asupra valorificării mijloacelor publice în acest scop. Au fost executate lucrări de reparaţii capitale în sumă de 259,9 mii lei de către persoane fizice care nu dispuneau de licenţele respective în domeniu, fapt ce determină riscul executării necalitative a lucrărilor. Atît administraţia raională, cît şi cea locală nu dispun de un studiu de impact privind mijloacele necesare pentru finalizarea unor obiective iniţiate anterior (inclusiv în anii 1990-1992), precum şi de o previziune privind gestionarea acestora pe viitor.
  • Managementul şi controlul intern insuficient în procesul de gestionare a patrimoniului public creează premisele unor riscuri de neintegritate a patrimoniului public local. Astfel, nu a fost soluţionată problema ce ţine de evaluarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor proprietate publică, fapt ce determină denaturarea datelor privind valoarea patrimoniului aflat în proprietatea UAT. O altă problemă nesoluţionată de mai mulţi ani este neînregistrarea la organul cadastral a patrimoniului public local - bunuri imobiliare în valoare totală de 99,0 mil.lei.
  • Nereguli semnificative s-au înregistrat în gestionarea patrimoniului public aflat în proprietatea UAT - 21 reţele de gaze cu valoarea de 16,8 mil.lei, edificate din contul mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor UAT, deşi în realitate sînt gestionate de un agent economic, fără ca statul sau UAT să obţină avantaj economic.
  • Nu corespunde rigorilor nici nivelul asigurării evidenţei contabile la entităţi. Încălcările admise de factorii de decizie au condiţionat erori contabile în sumă de 13,0 mil.lei, precum şi denaturarea datelor rapoartelor financiare cu suma totală de 4,9 mil.lei.

Iregularităţile şi abaterile existente se datorează nivelului scăzut al responsabilităţii atît a conducerii raionului Criuleni, cît şi a factorilor de decizie din cadrul instituţiilor verificate, nerespectării întocmai a normelor în materie de disciplină financiar-bugetară, precum şi controlului intern nesatisfăcător.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetului raional Criuleni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Aparatului preşedintelui raionului Criuleni, Direcţiei Generale Finanţe, Direcţiei Generale Învăţămînt, Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Direcţiei Cultură şi Turism, pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raport, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea remedierii deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspecţiei de Stat în Construcţii, pentru verificarea volumelor de lucrări executate de persoane fizice la reparaţia capitală a acoperişului gimnaziului din or.Criuleni.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre neajunsurile constatate la executarea bugetului raional Criuleni pe anul 2010 şi se solicită:

3.1. să ia atitudine privind subestimarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT, fapt ce afectează raporturile interbugetare stabilite la alocarea transferurilor din fondul de susţinere financiară a acestora, precum şi privind nerespectarea normativelor de cheltuieli pentru întreţinerea transportului de serviciu;

3.2. în procesul de estimare bugetară, să ceară Aparatului preşedintelui raionului Criuleni şi primăriei s.Cruglic fundamentarea mijloacelor necesare pentru finalizarea obiectivului "Anexe la şcoala din s.Cruglic", reieşind din utilitatea în perspectivă a acestuia.

4. Se solicită Guvernului Republicii Moldova să întreprindă măsuri în vederea soluţionării problemei ce ţine de proprietatea UAT - reţelele de gaze, edificate din contul mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor UAT, care în realitate sînt gestionate de întreprinderile de gaze ale S.A. "Moldovagaz".

5. Se informează Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova despre rezultatele auditului bugetului raional Criuleni pe anul 2010.

6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (32)

1.1. Standardizarea proceselor operaţionale şi proceselor de lucru aferente elaborării prognozei bugetare, mai cu seamă ce ţine de formarea veniturilor, ţinînd cont de bunele practici în domeniul dat, cu punerea lor în aplicare.

1.2. o conlucrare eficientă cu UAT de nivelul I, cu alte părţi implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor cuvenite atît bugetului raional, cît şi bugetelor locale.

2. Preşedintele raionului să asigure o conlucrare cu IFS pe raion şi primarii UAT de nivelul I, în vederea colectării integrale a impozitelor şi taxelor, precum şi să întreprindă acţiuni privind încasarea la bugetul local a restanţelor acumulate.

3. Consiliul raional să reexamineze organigrama şi statele de personal ale subdiviziunilor sale, cu racordarea efectivului-limită la normele stipulate în Hotărîrea Guvernului nr.689 din 10.06.2003.

4. Preşedintele raionului, factorii responsabili din cadrul DGÎ, DASPF şi DCT să asigure respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul retribuirii muncii.

5.1. Să asigure examinarea neregulilor în domeniul achiziţiilor publice, admise de către membrii grupului de lucru pentru achiziţii din cadrul subdiviziunilor CR Criuleni, cu raportarea rezultatelor către Consiliu, în vederea adoptării deciziilor de rigoare.

5.2. Să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziţii din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional şi autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I.

6. Primarul or.Criuleni să examineze faptul achiziţionării lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului gimnaziului din oraş şi, după caz, să înainteze materialele respective în organele de resort.

7. Preşedintele raionului, în comun cu Direcţia Dezvoltare Comunitară, să asigure excluderea pe viitor a cazurilor de executare a lucrărilor de construcţie din contul mijloacelor publice, în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, verificată şi expertizată potrivit prevederilor legale.

8. Preşedintele raionului, în comun cu primăria s.Cruglic, să asigure evaluarea necesarului de mijloace publice pentru finisarea „Anexei la şcoala din s.Cruglic", reieşind din utilitatea în perspectivă a acesteia.

9. Aparatul preşedintelui raionului să elaboreze şi să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional un proiect al Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, inclusiv un set de criterii care definesc cheltuielile „cu caracter excepţional şi imprevizibil".

10. Aparatul preşedintelui raionului să optimizeze cheltuielile bugetare pentru întreţinerea mijloacelor de transport, precum şi să propună Consiliului raional stabilirea plafoanelor-limită anuale de kilometraj pentru autoturismele de serviciu, cu respectarea Normelor aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005.

11. Comisia specială respectivă să reexamineze cazul restituirii bunurilor achitate neargumentat, cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie privind recuperarea sumei de 12,8 mii lei.

12. Preşedintele raionului să solicite de la factorii de decizie ai UAT de nivelul I propuneri în vederea identificării soluţiei privind înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, precum şi privind gestionarea eficientă a acestuia.

15. DGF, în calitate de organ responsabil de metodologia evidenţei contabile, să elaboreze şi să aprobe un plan de acţiuni, menit să asigure îmbunătăţirea componentei date, cu utilizarea instrumentelor de bază (instruiri şi seminare în domeniul vizat), precum şi cu monitorizarea şi controlul evidenţei contabile la executorii de buget.

14. Factorii de decizie de la DCT şi DGÎ să asigure respectarea legislaţiei în vigoare privind organizarea şi efectuarea inventarierii generale a patrimoniului gestionat

14. Factorii de decizie de la DCT şi DGÎ să asigure respectarea legislaţiei în vigoare privind organizarea şi efectuarea inventarierii generale a patrimoniului gestionat

13.1. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să înregistreze în evidenţa contabilă obiectele finalizate (mijloace fixe) în valoare totală de 7472,7 mii lei.

13.1. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să înregistreze în evidenţa contabilă obiectele finalizate (mijloace fixe) în valoare totală de 7472,7 mii lei.

13.1. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să înregistreze în evidenţa contabilă obiectele finalizate (mijloace fixe) în valoare totală de 7472,7 mii lei.

13.2. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure majorarea valorilor de bilanţ ale mijloacelor fixe cu suma totală de 4247,1 mii lei.

13.2. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure majorarea valorilor de bilanţ ale mijloacelor fixe cu suma totală de 4247,1 mii lei.

13.2. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure majorarea valorilor de bilanţ ale mijloacelor fixe cu suma totală de 4247,1 mii lei.

13.2. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure majorarea valorilor de bilanţ ale mijloacelor fixe cu suma totală de 4247,1 mii lei.

13.2. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure majorarea valorilor de bilanţ ale mijloacelor fixe cu suma totală de 4247,1 mii lei.

13.2. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure majorarea valorilor de bilanţ ale mijloacelor fixe cu suma totală de 4247,1 mii lei.

13.3. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure omiterea denaturărilor admise în rapoartele financiare în sumă totală de 4843,9 mii lei.

13.3. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure omiterea denaturărilor admise în rapoartele financiare în sumă totală de 4843,9 mii lei.

13.3. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure omiterea denaturărilor admise în rapoartele financiare în sumă totală de 4843,9 mii lei.

13.3. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure omiterea denaturărilor admise în rapoartele financiare în sumă totală de 4843,9 mii lei.

13.3. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure omiterea denaturărilor admise în rapoartele financiare în sumă totală de 4843,9 mii lei.

13.3. Responsabilii de la UAT de nivelul I şi nivelul II să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit, inclusiv să asigure omiterea denaturărilor admise în rapoartele financiare în sumă totală de 4843,9 mii lei.

Cerinte (6)

2.2. Inspecţiei de Stat în Construcţii, pentru verificarea volumelor de lucrări executate de persoane fizice la reparaţia capitală a acoperişului gimnaziului din or.Criuleni.

3.1. Să ia atitudine privind subestimarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT, fapt ce afectează raporturile interbugetare stabilite la alocarea transferurilor din fondul de susţinere financiară a acestora, precum şi privind nerespectarea normativelor de cheltuieli pentru întreţinerea transportului de serviciu.

3.2. În procesul de estimare bugetară, să ceară Aparatului preşedintelui raionului Criuleni şi primăriei s.Cruglic fundamentarea mijloacelor necesare pentru finalizarea obiectivului „Anexe la şcoala din s.Cruglic", reieşind din utilitatea în perspectivă a acestuia.

4. Se solicită Guvernului Republicii Moldova să întreprindă măsuri în vederea soluţionării problemei ce ţine de proprietatea UAT - reţelele de gaze, edificate din contul mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor UAT, care în realitate sînt gestionate de întreprinderile de gaze ale S.A. „Moldovagaz".

2.1. Aparatului preşedintelui raionului Criuleni, Direcţiei Generale Finanţe, Direcţiei Generale Învăţămînt, Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Direcţiei Cultură şi Turism, pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raport, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea remedierii deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1. Aparatului preşedintelui raionului Criuleni, Direcţiei Generale Finanţe, Direcţiei Generale Învăţămînt, Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, Direcţiei Cultură şi Turism, pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raport, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea remedierii deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.