Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 45 din 07 decembrie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Cimișlia pe anul 2014

Numar 13-19 din data de 2015-12-07 Nr. cerinte: 12 Nr. recomandari: 32

Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Cimișlia dl Mihail Olărescu, ex-președintelui raionului dl Maxim Colța, șefului Direcției administrarea proprietății publice în cadrul Agenției Proprietății Publice dl Mihail Doruc, șefului Direcției finanțe a Consiliului raional Cimișlia dna Irina Veverița, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Cimișlia dna Maria Burac, șefului adjunct al Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat dna Olga Pașcanean, șefului Oficiului cadastral teritorial Cimișlia dl Igor Comerzan, șefului Direcției dezvoltare teritorială a Consiliului raional Cimișlia dl Vasile Tocaru, șefului adjunct al Direcției finanțe dna Maria Cărăuș, primarilor: or. Cimișlia, dl Gheorghe Raileanu; s. Batîr, dl Anatolie Spînu; s. Satul Nou, dna Natalia Chistol; s. Selemet, dna Tatiana Badan, și viceprimarului or.Cimișlia dl Florin Berejan, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Cimișlia pe anul 2014.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015, avînd drept scop verificarea: conformării  autorităților administrației publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Cimișlia cadrului legal-normativ aferent procesului bugetar; consistenței și credibilității proiecțiilor fiscal-bugetare; gestiunii conforme a veniturilor și cheltuielilor; administrării raționale a patrimoniului public.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele internaționale de audit ale instituțiilor supreme de audit, puse în aplicare prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.20132. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. De asemenea, au fost examinate deciziile Consiliului raional (în continuare – CR) și dispozițiile președintelui raionului, actele organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
Activitățile desfășurate de către autoritățile administrației publice locale din raionul Cimișlia, mai cu seamă în materie de management financiar, nu sînt întocmai complimentare principiilor și rigorilor bunei gestiuni economico-financiare, astfel fiind admise unele abateri și nereguli. De asemenea, se relevă un șir de slăbiciuni instituționale și o preocupare inadecvată a factorilor responsabili și decizionali din cadrul AAPL în prevenirea și minimalizarea efectelor adverse prudențialității și regularității administrării resurselor și fondurilor publice. Aceste disfuncționalități, în consecință, influențează negativ dezvoltarea social-economică a UAT în ansamblu. Sintetizînd constatările expuse în Raportul de audit, Plenul Curții de Conturi relevă următoarele.
 • În perioada supusă auditării, AAPL din raion nu au identificat și nu au evaluat potențialul economico-financiar, respectiv, nu au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin susținerea unor practici fiscal-bugetare  concludente pentru un suport financiar susținut al bugetelor UAT (de nivelul I și nivelul II) și pentru neadmiterea disproporțiilor și inegalităților în raporturile interbugetare. Autoritatea financiară nu a aplicat exigențele de specialitate pentru fundamentarea proiecțiilor fiscal-bugetare, nu a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL și cu autoritățile fiscale, statistice și cadastrale, precum și cu agenții economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare, ca urmare fiind redus și gradul de responsabilitate atribuit Direcției finanțe prin atribuțiile funcțional-instituționale care-i revin. Neasigurarea instrumentelor analitice și deficiențele cadrului metodologic au avut ca rezultat diminuarea propunerilor de venituri la buget cu suma de circa 0,9 mil. lei și, respectiv, necolectarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală de pînă la 1,7 mil.lei.
O rezervă nevalorificată la acumularea veniturilor în bugetele UAT o constituie restanțele contribuabililor, care, la situația din 31.12.2014, au însumat 2,4 mil.lei.
 • Managementul cheltuielilor bugetare a fost afectat de unele abateri de la cadrul regulator, care afectează eficiența utilizării mijloacelor publice, această situație fiind determinată de neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern3. Astfel, se menționează:
 • valorificarea neconformă a mijloacelor destinate investițiilor și reparațiilor capitale, precum și nerespectarea legislației în vigoare privind acest domeniu, care au condiționat utilizarea și înregistrarea contabilă neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 2,3 mil.lei;
 • neconformarea la cadrul de proceduri regulamentare și la principiul de transparență în procesul achizițiilor publice;
 • nerespectarea normelor financiare aferente alimentației copiilor în instituțiile preșcolare, fiind diminuate alocațiile bugetare pentru această destinație (0,1 mil.lei).
 • Activitatea necorespunzătoare a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I și nivelul II) în vederea asigurării conformității administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, nerespectarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare și lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public s-au soldat cu:
 • neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare în valoare de 193,8 mil.lei și asupra terenurilor  cu suprafața de 22,8 mii ha;
 • înregistrarea neconformă a tranzacțiilor de vînzare-cumpărare și de arendă a terenurilor, precum și necontabilizarea creanțelor din aceste operațiuni în sumă de 3,0 mil.lei;
 • neasigurarea înregistrării regulamentare și gestionării eficiente a obiectelor de infrastructură amplasate pe teritoriul administrat de către AAPL din raion.
 • Atît AAPL (ca fondatori), cît și administratorii întreprinderilor municipale nu au manifestat respect și prudență privind implementarea sistemelor de management corporativ și financiar, gestiunea economică nefiind axată pe rezultate și eficiența  fondurilor materiale/financiare administrate. Drept rezultat, auditul a identificat multiple slăbiciuni instituționale, exprimate prin:
 • neelaborarea principiilor de gestiune economiși a indicatorilor bazați pe rezultate, inclusiv de cost-eficiență, în sectorul prestării serviciilor publice;
 • neasigurarea evidenței conforme a patrimoniului public transmis de către AAPL din raion în gestiune economică întreprinderilor municipale și a valorilor mobiliare în sumă totală de 124,4 mil.lei;
 • neîntreprinderea de către AAPL a măsurilor privind redresarea situației economico-financiare precare a entităților fondate.
 • Managementul financiar-contabil necorespunzător nu a asigurat în deplină măsură respectarea principiilor de bază ale organizării și ținerii evidenței contabile, precum și raportarea situațiilor financiare potrivit normelor stabilite, constatîndu-se înregistrări neconforme ale operațiunilor financiare, deținerea bunurilor materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii lor și, ca urmare, fiind raportate eronat situațiile financiare și patrimoniale.
Abaterile de la cadrul legal-normativ elucidate în administrarea de către AAPL a resurselor și fondurilor publice exprimă, în mare măsură, gradul redus de coordonare și supraveghere a implementării instrumentelor de control intern.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Cimișlia pe anul 2014, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului raional Cimișlia, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor orașelor/satelor/comunelor: Cimișlia, Batîr, Gura Galbenei, Mihailovca, Satul Nou, Selemet și se cere:
2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;
2.1.2. președintele raionului, în comun cu autoritățile de resort, să asigure implementarea unor măsuri punctuale privind dezvoltarea capacităților instituționale, în scopul implementării Legii nr.229 din 23.09.2010, aplicării rigorilor și instrumentelor de control intern;
2.2. Consiliilor locale și primarilor satelor/comunelor: Albina, Cenac, Ciucur-Mingir, Codreni, Ecaterinovca, Gradiște, Hîrtop, Ialpujeni, Ivanovca Nouă, Javgur, Lipoveni, Porumbrei, Sagaidac, Suric, Topala, Troițcoe, Valea Perjei, șefului Direcției învățămînt, directorului Liceului teoretic din or.Cimișlia, directorului Gimnaziului din s.Batîr, pentru informare și luare de atitudine privind conformarea benevolă la recomandările auditului, indicate în Raportul de audit, avînd în vedere prezența deficiențelor similare constatate în cadrul UAT supuse auditării;
2.3. Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL de nivelul I și nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate și expuse în Raportul de audit;
2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Cimișlia: confruntarea indicilor din Sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind relevanța și plenitudinea materiei impozabile, dar și sporirea gradului conformării voluntare;
2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind activitatea autorităților financiare și fiscale din raionul Cimișlia ce ține de identificarea și evaluarea bazei de impozitare aferente formării și mobilizării integrale a veniturilor bugetare;
2.6. Guvernului, pentru elaborarea mecanismului și identificarea mijloacelor financiare în vederea punerii în aplicare a cadrului legal și regulator în materie de evidență/cadastrare/înregistrare a patrimoniului public gestionat de către AAPL;
2.7. Parlamentului Republicii Moldova și Comisiilor permanente parlamentare: economie, buget și finanțe; administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, pentru informare.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, AAPL, instituțiile publice și întreprinderile fondate au înregistrat în evidența contabilă lucrările executate la investiții și reparații capitale în sumă de 16,2 mil.lei; au contabilizat patrimoniul transmis/primit în gestiune de către întreprinderile municipale în valoare totală de 122,2 mil.lei; au reflectat regulamentar în evidența contabilă activele AAPL și ale instituțiilor publice în sumă totală de 80,2 mil.lei; au contabilizat valorile mobiliare care le aparțin în sumă totală de 2,2 mil.lei.
4. Dată fiind reiterarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor din precedentele misiuni de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.32 din 08.08.2011 „Privind Raportul auditului bugetului raional Cimișlia  pe anul 2010 și gestionării patrimoniului  public”.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1., 2.3. și 2.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008. Serafim Urechean,
Președintele Curții de Conturi

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
3 Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010 ( în continuare – Legea nr. 229 din 23.09.2010).

Recomandari (32)

9. să examineze oportunitatea existenței ÎM fondate, cu luarea măsurilor de rigoare rezonabile.

response:
CR Cimișlia în calitate de fondator al ÎM "Dominație", în vederea redresării situației în cauză a întreprins măsurile de rigoare și prin Decizia Camerei Înregistrării de Stat din 01.2.2016 privind radierea persoanei juridice din registrul de Stat al persoanelor juridice (dosar 1016605000955), a fost radiată din Registrul de Stat ale persoanelor juridice ți întreprinzătorilor individuali ÎM ”Dominație” IDNO 1016605000955 din 04.12.1997 în temeiul deciziei fondatorului.

1. să asigure un cadru organizațional de conlucrare/interacțiune punctuală și rezultativă între subdiviziunile Consiliului raional, organul fiscal, alte părți implicate în subprocesul de evaluare/planificare bugetară, implementînd în acest sens modele analitice și proceduri tehnice aferente inventarierii potențialului economic și bazei impozabile, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

response:
La planificarea bugetară sunt implicate toate subdiviziunile subordonate Consiliului Raional, care, în urma conlucrării punctuale și rezultative, implementează modele analitice și proceduri tehnice aferente inventarierii potențialului economic și bazei impozabile. De asemenea, se deleghează fiecare din subdiviziuni cu responsabilitățile corespunzătoare, după care, în urma analizei necesităților se planifică bugetul pe articole de cheltuieli. Subdiviziunile CR Cimișlia sunt asigurate cu accesul la informație și comunicare prin intermediul ședințelor săptămânale și operative, ședințelor ale CR, dotarea cu materiale informaționale, ceea ce asigură un cadru organizațional de conlucrare și interacțiune între subdiviziunile CR Cimișlia. Periodic, se efectuează evaluarea bugetului executat pe articole de cheltuieli.

2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare pe toate categoriile de taxe/impozite etc.

response:
A fost asigurată confruntarea indicilor din sistemul informațional al Serviciului Fiscal cu datele a 23 primării din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare a bugetelor UTA de nivelul I, fiind corectate toate divergențele constatate și fiind ajustați/corelați toți indicatorii de venituri. A fost efectuată verificarea corectitudinii și plenitudinii calculării impozitului funciar și pe bunurile imobiliare. În scopul acordării ajutorului metodologic întru identificarea, evaluarea și administrarea bazei fiscale a bugetelor locale de către IFS Cimișlia au fost remise primăriilor scrisori informative/metodologice, pe problemele de eficientizare a procedurilor enumerate mai sus.

2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare pe toate categoriile de taxe/impozite etc.

2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare pe toate categoriile de taxe/impozite etc.

response:
vezi raspnsul prezentat de AP Cimislia

3. să inițieze un control tematic privind verificarea corectitudinii calculării și achitării taxelor locale de către agenții economici din raza de deservire a organului fiscal, întru determinarea punctuală și achitarea integrală a obligațiilor fiscale.

response:
Scris. IFS Cimișlia nr.44-1/1126 din 06.12.2016: Conform ordinului IFS Cimișlia, a efectuat raiduri cu genericul ”popularizarea legislației fiscale si stingerea restantelor”. La contribuabilii care înregistrează restanță au fost înmânate scrisori de conformare, pregătite materiale pentru înaintarea în instanța de judecata. Lunar sunt petrecute seminare cu perceptorii fiscali din cadrul primăriilor privind eficientizarea procesului de administrare a impozitelor gestionate, majorarea bazei impozabile si reducerea restanțelor existente. Se petrec seminare cu toții agenții economici din teritoriul administrat, în cadrul cărora sânt aduse spre cunoștință modificările în legislația fiscala, conformarea benevolă în vederea calculării corecte și pe deplin a impozitelor si achitării restanței, în scopul micșorării restanțelor față de bugetele UTA. De către Direcția Generală Finanțe a fost solicitată informația pentru anul 2014, care a fost prezentata în totalmente (se anexează). În ce privește primăriile, n-au parvenit careva solicitări. Totodată, în cadrul ședinței cu primarii și secretarii consiliilor locale petrecuta la data de 26.08.2015 și 09.11.2016, cit si in cadrul seminarelor, ședințelor de lucru petrecute de către organul fiscal au fost înștiințate toate APL, ca IFS Cimișlia este disponibil sa fumizeze informația necesara pentru asigurarea acumulării impozitelor si taxelor administrate de primarii, precum și informația necesara pentru elaborarea prognozei veniturilor bugetelor locale in baza solicitărilor APL. IFS Cimișlia in anul 2015 §i anul 2016 a supus verificării toate Deciziile APL, privind stabilirea anuala la adoptarea bugetelor UTA a impozitelor si taxelor locale și aducerea lor la cunoștința în termenele stabilite de legislate contribuabililor. În rezultatul verificărilor au fost întocmite Note informative, unde au fost stipulate toate încălcările stabilite cu remiterea lor in adresa Consiliilor locale și in adresa șefului-adjunct al Oficiului Teritorial Hîncești pe raionul Cimișlia. În anul 2015 a fost petrecut un seminar si în anul 2016 -2 seminare cu secretarii din cadrul primăriilor, privind corectitudinea perfectării setului de materiale pentru stabilirea taxelor locale pentru fiecare an. În cadrul seminarului li s-a adus la cunoștința modificările in legislația fiscala și corectitudinea întocmirii Deciziilor, privind stabilirea taxelor locale, discutând încălcările frecvente admise de către APL. Referitor la suprafața totala a terenului si a imobilelor amplasate pe teritoriul pieței, ce constituie obiectul impunerii la taxa de piața, IFS Cimișlia la data de 07.10.2015 a efectuat control fiscal la fata locului prin metoda verificării tematice, privind corectitudinea calculării si plenitudinea achitării taxei de piața, pentru perioada de la 01.01.2011 până la 30.06.2015 la Cooperativa de Consum “CoopConsum din or. Cimișlia” c/f 1003605006759. Controlul a stabilit de facto suprafața pieței constituie 5806 m2 si nu 7798 m2 după cum s-a expus in raportul Curții de Conturi. În rezultatul verificării s-a stabilit diminuarea taxei de piața in suma de 378,0 lei (anexează actul de control, informația de la primăria Cimișlia, planul geometric al pieței) În ce privește contribuabilul care desfășoară extragerea mineralelor utile, IFS Cimișlia la data de 21.05.2015 a remis in adresa agentului economic LI. “G.G. Prodius” c/f 1006605004985 scrisoare de conformare, referitor la prezentarea si achitarea taxei pentru extragerea mineralelor utile. La data de 21.07.2015 de către agentul economic tardiv s-au prezentat dările de seamă fiscale. La data de 22.07.2015 IFS Cimișlia intervine cu solicitare către Agenda pentru geologie si resurse minerale, fumizarea informației privind volumul extragerii substanțelor minerale utile (nisip) pentru perioada 2010-2014. La data de 28.07.2015 Agenția a prezentat răspuns la solicitare, ce a fost utilizata pentru verificarea corectitudinii prezentării dărilor de seama de către agentul economic. La data de 17.08.2015 agentul economic depune cerere de înregistrare in calitate de plătitor al TVA si la 26.08.2015 de către colaboratorii serviciului fiscal este efectuata vizita fiscala, in care se stabilește ca agentul economic a depășit volumul de livrări de 600 mii lei in data de 31.10.2014. Ulterior s-a efectuat control fiscal la fata locului prin metoda verificării tematice, in rezultatul căruia au fost calculate suplimentar impozite in suma de 6451 lei și aplicate amenzi in suma de 11658 lei. Totodată, IFS Cimișlia conlucrează permanent cu Consiliul raional- Cimișlia și Direcția Generala Finanțe pe toate problemele ce țin de veniturile fiscale ale bugetului, participând la toate ședințele pe problemele date.

4. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite etc., formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul public național și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Scris. Prim.or.Cimișlia nr.51 din 08.02.2017: Prin decizia nr.5/13 din 23.07.2014, în cadru primăriei este formata о comisie pentru examinarea in teren a situației cu privire la taxa pentru salubrizare, astfel sarcinile de baza a comisiei sunt: - examinarea cazurilor de neachitare sistematica a taxei; - examinarea cererilor, demersurilor, sesizărilor cetățenilor și organelor de resort referitoare la achitarea taxei, prezentând propuneri pentru scutiri și penalizări; - examinarea in teren a fiecărui caz cu acumularea informației cu privire la consumul de apa, gaz la adresa indicata; - emiterea unui proces-verbal cu concluzia lipsei/prezenței persoanei pe adresa indicata. La fața locului este înmânat avizul de preîntâmpinare sau/și procesul verbal de constatare la fața locului. De asemenea sunt depistate la locuințele contribuabililor mai multe persoane locuitoare la adresa data cât și găzdași. De asemenea mulți cetățeni nu achita aceasta taxa din cauza programului redus a băncilor comerciale. La momentul actual, plata taxei de salubrizare se efectuează prin BC ”Moldova – Agroindbank” S.A. și prin întreprinderea ”Poșta Moldovei” (de la 15.01.2017). BC ”Moldindcombank” continuă să ignore Legea Bugetului percepând cate 5 lei pentru о operațiune de achitare a avizului de plata a taxei de salubritate, totodată, menținând un program foarte restrâns (de la 14.00 până la 16.30) de servire a persoanelor fizice. Se întreprind masuri pentru acordarea posibilității achitării taxei prin intermediul internetului. Este semnat contractul de arenda cu Cooperativa de Consum la prețul anual de 5 % din prețul normativ al terenului in temeiul deciziei consiliului local nr. 9/10 din 04.09.2013 “Cu privire la piața orășenească și constituirea servitutii”. Aceasta decizie a fost dezbătuta in instanțele judecătorești. Tot acum, se realizează lucrările cadastrale de actualizare a terenului pieței cu stabilirea definitiva a suprafeței lui.

4. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite etc., formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul public național și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

4. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite etc., formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul public național și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Scris. Satul Nou nr.13 din 30.01.2017: a încheiat contracte pe un termen de trei ani cu agenții economici care prelucrează terenurile arabile sub drumurile proiectate pe о suprafața de 37,45 ha cu plata de arenda in suma de 30698,00; impozit funciar în suma de-3707,80 lei și gestionează terenurile aferente construcțiilor pe о suprafața de 6,00 ha cu plata de arenda in suma de 4910,5 lei și impozit funciar de la terenurile sub construcții in suma de 2632,50 lei. În total suma de 35608,50 lei - plata de arenda și suma de 6340,30 lei impozit funciar a fost achitată în anul 2016.

4. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite etc., formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul public național și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
De către organul fiscal în conlucrare cu SCITL din cadrul primăriilor au fost întreprinse măsuri întru reducerea restanțelor la impozitele administrate de către SCITL, inclusiv prin monitorizarea permanentă a încasărilor și reducerii restanței prin efectuarea analizei lunare a indicatorilor stabiliți cu remiterea în adresa fiecărui primării a informației respective, inclusiv cu stabilirea sarcinilor de încasări pentru luna ce urmează. Conform ordinului IFS Cimișlia au fost efectuate raiduri cu genericul ”Popularizarea legislației fiscale și stingerea restanțelor”. De asemenea, au fost înmânate scrisori de conformare, pregătite materiale pentru înaintarea în instanța de judecată, petrecute seminare cu perceptorii fiscal și cu agenții economici. Conform indicațiilor MF, în cadrul IFS Cimișlia este elaborat în fiecare an Ordin cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de furnizarea informației solicitate de către Direcția Generală de Finanțe și de către primării, în ce privește întocmirea prognozelor și estimării veniturilor colectate pe teritoriul raionului Cimișlia. IFS Cimișlia în anul 2015 și anul 2016 a supus verificării toate Deciziile APL, privind stabilirea anuală la adoptarea bugetelor UTA a impozitelor și taxelor locale și aducerea lor la cunoștința în termenele stabilite de legislație contribuabililor. În rezultatul verificărilor au fost întocmite Note informative, unde au fost stipulate toate încălcările stabilite cu remiterea lor în adresa Consiliilor locale și în adresa șefului-adjunct al Oficiului Teritorial Hîncești pe raionul Cimișlia. Au fost petrecute 3 seminare (I în 2015, 2 în 2016) cu secretarii din cadrul primăriilor, privind corectitudinea perfectării setului de material pentru stabilirea taxelor locale pentru fiecare an. Totodată, IFS Cimișlia conlucrează permanent cu Consiliul raional Cimișlia si Direcția Generală Finanțe pe toate problemele, ce țin de veniturile fiscale ale bugetului.

5. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la toate etapele de inițiere, executare și recepționare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Vezi raspunsul prezentat de catre AP Cimislia

5. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la toate etapele de inițiere, executare și recepționare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Scris. Prim.or.Cimișlia nr.51 din 08.02.2017: La finele anului 2015 s-au înregistrat regulamentar valoarea contribuției populației de 206,1 mii lei, care a fost colectata in cadrul proiectului cu FISM pentru construct obiectului „Aprovizionarea cu apa a cartierului Recea”. Pînă în prezent instanța de judecată nu a luat decizii definitive privind obiectele notificate in raport: școala nefinalizata de 1266 de locuri din or. Cimișlia, in valoare de 3642,8 mii - Primăria Cimișlia vizavi Consiliul Raional Cimișlia.

5. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure conformitatea la toate etapele de inițiere, executare și recepționare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, cu luarea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
S-au organizat seminare instructive privitor la executarea lucrărilor de construcții, reparații capitale și curente, modalitățile de finanțare a lucrărilor nominalizate, petrecerea procedurilor de achiziții publice, verificarea lucrărilor executate. Permanent s-au petrecut lucrări de verificare și asigurare a conformității la toate etapele de executare a lucrărilor de construcții și reparații capitale, de la întocmirea caietelor de sarcină, petrecerea procedurilor de achiziții publice și executarea lucrărilor. Totodată Direcția Dezvoltare Teritorială prin note informative a solicitat alocarea de surse financiare pentru finalizarea lucrărilor de construcție si punerea în funcțiune a gazoductelor spre localitățile Porumbeni, Sagaidac și Suric, finalizarea lucrărilor de construcție a podului peste râul Cogîlnic în regiunea satului Gura Galbenei. Permanent a efectuat controlul asupra bunurilor imobile în conformitate cu legislația în vigoare, a coordonat activitatea serviciilor reglementare a regimului proprietății funciare din autoritățile publice locale de nivelul I, a petrecut seminare instructive. Direcția Dezvoltare Teritorială în comun cu Direcția Finanțe, permanent a efectuat control la toate etapele de executare a lucrărilor de construcție și reparație, a monitorizat conformitatea ținerii evidenții contabile și veridicității rapoartelor financiare și patrimoniale. A fost elaborat criteriul de distribuire a mijloacelor financiare pentru cheltuielile capitale și reparații. Distribuirea mijloacelor s-a efectuat și se efectuează în baza unui control riguros de constatarea necesităților de distribuire și identificare lucrărilor propriu-zise. În procesul de distribuie sunt antrenați consilierii raionali și locali.

6. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

6. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Scris. Batîr fără număr din 08.02.2017: Dosarele de achiziții publice au fost aduse in ordine (cusute, numerotate).

6. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
S-a tinut cont de recomandarile Curtii de Conturi in privinta achizitiilor publice și pe măsura apariției necesității de a încheia un contract prin Achiziții publice ne stăruim să respectăm modalitatea și prevederea legii.

6. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
Scris. s. Selemet nr.26 din 08.01.2017: au fost întreprinse următoarele măsuri: a fost reexaminat procedura legală din Regulamentul aprobat prin HG nr.245 din 04.03.2008; a fost inițiat Registrul de înregistrare și evidenta a ofertelor depuse de operatorii economici, participant la concurs prin cererea ofertelor de preturi; au fost înregistrate toate dosarele de achiziții prin numerotarea paginilor și ștampilare; s-a ținut cont privind evidenta documentației prin lucrări de proiectare în sub contul 019 “Alte mijloace fixe” și deschis Registrul de evidenta și monitorizare a documentației pentru lucrări de proiectare;  s-au luat masuri privind asigurarea alimentației in grădinița de copii în respectarea stricta a normelor de alimentație in cadrul instituțiilor educaționale conform ordinului Ministerului Educației nr.1220 din 30.12.2013. De către contabilitatea primăriei este calculata zilnic in baza meniului de alimentație contribuția plății părintești în baza deciziei consiliului local nr.15/10 din 19.12.2015.

6. să implementeze proceduri de control intern la achiziționarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor (inclusiv descrierea proceselor aferente acestora), care să asigure conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal, monitorizarea executării contractelor, precum și înlăturarea iregularităților constatate de audit la acest compartiment.

response:
În scopul contractării mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, a fost elaborat și aprobat planul de achiziții publice pentru a. 2016. S-a efectuat inventarierea (actualizarea) potențialului economic și a bazei impozabile din raion. Informația respectivă este utilizată în procesul de conlucrare între subdiviziunile consiliului, de organizare și desfășurare a procedurilor de achiziții publice. De către re specialiștii direcției economiei și atragerea investițiilor, în parteneriat cu ODIMM (programul GEA) și Proiectul Energie și Biomasă, în anul 2016 s-au organizat 2 sesiuni de instruire gratuită pentru agenții economici și conducătorii instituțiilor de învățământ, specialiștii APL de nivelul I din raion în domeniul achizițiilor publice (35 în total), în cadrul cărora participanții s-au familiarizat cu procedurile de achiziții publice, modificările în legislație, au primit Ghidul de achiziției publice. Activitatea serviciului achiziții publice din cadrul consiliului a fost monitorizată de către proiectul ”Banii publici sunt și banii mei”. În rezultatul controlului, care a cuprins perioada 01 iulie 2015- 15 aprilie 2016, nu s-au depistat încălcări grave ale legislației în vigoare. În scopul popularizării achizițiilor publice și sporirii gradului lor de transparență, urmează să se utilizeze mai eficient pagina web, panourile informaționale ale consiliului raional, plasând informații despre organizarea licitațiilor: anunțuri, procese verbale ale grupului de lucru, dările de seamă despre anunțarea învingătorilor.

7. să asigure o monitorizare eficientă a procesului de alimentare a copiilor în instituțiile preșcolare în baza normelor financiare stabilite regulamentar.

response:
Scris. s. Gura Galbenei nr.296 din 07.03.2017: au fost întreprinse masuri corespunzătoare în asigurarea normelor naturale de alimentație a copiilor în instituțiile preșcolare și anume: -A fost îmbunătățita frecventa copiilor in ambele instituții preșcolare „Lăstăraș” și „Guguța”; -Plata părinteasca pentru întreținerea copiilor în instituțiile preșcolare a fost ajustata prin Decizia consiliului local din 20.12.2016 la normele indicate în Ordinul Ministerului Educației nr. 1220 din 30.12.2013 „Cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor din instituțiile sus numite; - la elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziționarea produselor alimentare s-a ținut cont de precedentele lacune in asigurarea de către agenții economici cu produse alimentare, care adeseori erau neconforme caietelor de sarcini, returnate și acest fapt ducea spre neîncadrarea normelor financiare prevăzute; -Au fost încheiate contracte noi de achiziționare a produselor alimentare care includ о gama variata de produse (carne, pește refrigerat, lactate...) ce au îmbunătățit respectarea normelor alimentare.

8. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării bunurilor imobile, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Scris. Prim.or.Cimișlia nr.51 din 08.02.2017: Pe data de 19.01.2017 Curtea Suprema de Justiție prin decizie definitivă și irevocabila a respins recursul SRL „Faclia”, concesionarul a sistemului de evacuare a apelor reziduale și a unei părți a rețelei de apeduct din or. Cimișlia. Recursul a fost depus de recurent împotriva deciziei instanței de fond de reziliere a contractului de concesiune. În așa fel, contractul de concesiune este reziliat. În prezent se efectuează transmiterea bunurilor concesionate de la SRL „Faclia” către IM “Servicii Publice Cimișlia”

8. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării bunurilor imobile, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Batîr: A fost luata la evidenta valoarea grădinii publice în suma de 116,6 mii. lei, valoarea lucrărilor capitale efectuate la grădinița de copii ,,Andrieș” cu suportul Fondului de Investiții Sociale din Moldova in suma de 1077,0 mii.lei și sa contabilizat suma de 29,0 mii.lei achitata pentru supravegherea lucra¬rilor efectuate, și a fost înregistrat proiectul pentru apeduct in suma de 123,7 mii.lei,au fost înregistrate în evidenta contabila trei terenuri de joaca amenajate de 41,7 mii.lei, a unui gard de metal in suma de 48,0 mii.lei, dig la iaz in suma de 21,3 mii.lei, construcții speciale si utilaj de 220,6 mii.lei. De asemenea a fost luat la evidenta mijloace fixa in suma 24,9 mii.lei aceste neregularități au fost înlăturate in timpul auditului.

8. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării bunurilor imobile, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Scris. s. Gura Galbenei nr.296 din 07.03.2017: la moment au fost înregistrate la OTC Cimișlia 22 de bunuri, iar celelalte sunt pe agenda de lucru al Consiliului sătesc pentru anul 2017.

8. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării bunurilor imobile, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
De catre „Cris Registru” Chisinau le-a fost eliberat certificat de deținere a acțiunilor în suma de 521,0 mii lei, care au fost contabilizate in timpul auditului. Până în prezent n-a fost înregistrată la Oficiul Cadastral conducta de gaz de presiune înalta cu lungimea de 9766 metri. În vara anului 2015 de către Ocolul Silvic au fost efectuate masurari a terenurilor proprietate publica UAT împădurite, fără punerea în cunoștința a primăriei la măsurarea carora au fost constatate 156,53 ha, dar în darea de seama funciară care a fost prezentată la 01.01.2015 figurează suprafața de 155,83 ha diferența constituind 0,7 ha. Această diferența a fost reflectată la Cadastrul raional dar la balanță funciară a primăriei, prezentată cu jumătate de an anterior, schimbări n-au fost evidențiate deoarece APL de faptul dat nu cunoaștea nimic. La data de 01.01.2016 diferența a 0,81 ha între Cadastrul raional și Primăria Mihailovca au fost luate la evidență.

8. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării bunurilor imobile, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Scris. Satul Nou nr.13 din 30.01.2017: S-a înregistrat regulamentar in evidenta contabila valoarea lucrărilor capitale efectuate, finanțate din surse externe (Guvernul României) prin FISM la grădinița de copii, în nota contabila nr.6 c din 31.01.2015 prin formula contabila Dt216 Ct319 suma de 861589,55 lei. Pe parcursul anului 2015 s-au finalizat și dat in exploatare, conform procesului verbal de recepție finala din 23.09.2015, lucrările de recepție finala a acoperișului și interiorului clădirii grădiniței de copii. Suma totala a acestor lucrări de 2245800 lei s-au reflectat la majorarea valorii clădirii grădiniței de copii. În anii 2015-2016 s-a beneficiat de alt proiect din sursa RO2 ”Lucrări exterioare la grădinița de copii” La situația de 01.01.2016 valoarea lucrărilor de reparație capitală, a fațadei clădirii grădiniței de copii constituie 1115,8 mii lei, iar in decursul anului 2016 lucrările s-au finalizat și au fost date in exploatare. Suma totala a obiectului-1359313 lei de la contul 319-” Investiții capitale în active în curs de execuție” trecuta la contul 311 -,,Clădirea grădiniței”. S-a restabilit în evidența contabilă la contul investiții pe termen lung in parți legate conform notei de contabilitate nr.9 din luna ianuarie 2015. La data de 01.01.2017 aceste active se reflecta in evident contabila la contul 415-„Acțuni și alte forme de participare in capital in interiorul țării”. S-a înregistrat in evidenta contabila cota parte depusa in capitalul social al SA Cimișlia in număr de 264 acțiuni cu suma de 264 mii lei la contul investiții pe termen lung in parți nelegate conform notei contabile nr. 18 din luna mai 2015. În prezent aceasta suma se reflecta la contul 415-„Acțiuni și alte forme de participare in capital in interiorul țării”.

8. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării bunurilor imobile, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Scris. s. Selemet nr.26 din 08.02.2017: a fost verificat terenul cu suprafața de 0,15 ha la OCT Cimișlia în urma căruia s-a stabilit ca terenul este proprietate publica a APL.

8. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului normativ-regulator existent în domeniul administrării și gestionării bunurilor imobile, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit și înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
De către Serviciul arhitectură urbanism și cadastru au fost întreprinse un șir de măsuri pentru asigurarea evidenție conforme a patrimoniului public. Prin Decizia Consiliului raional Cimișlia nr.06/22 din 05.12.2014 a fost aprobată lista de inventarierea a bunurilor imobile, în care au fost incluse 36 de bunuri imobile ale raionului Cimișlia, coordonate cu ministere de resort. Agenția Proprietății Publice al Republicii Moldova și autoritățile publice locale de nivelul . Conducându-ne de prevederile art.10 a Legii 121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, bunurile imobile proprietate a raionului Cimișlia, incluse în listă, pe măsura îndeplinirii lucrărilor de actualizare, vor fi înaintate pentru a fi înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile la OCT Cimișlia, filiala ÎS ”Cadastru”. În acest context, au fost contractate lucrări cadastrale privind actualizarea și inventarierea următoarelor bunuri imobile; 1. Actualizarea terenului aferent și inventarierea tehnică a clădirii Societății invalizilor, nr. cadastral 2901304396, situată în or.Cimișlia, str-la Livezilor, 17. Bunul imobil a fost înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile, proprietate a raionului Cimișlia. 2. Actualizarea terenului aferent și inventarierea tehnică a încăperilor clădirii, amplasate pe str.Stamati 4, or.Cimișlia, (căminul de fete), nr. cadastral 2901304.489.01.002. încăperile a fost înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile, proprietate a raionului Cimișlia. 3. Inventarierea tehnică a clădirii Arhivei raionale, situată pe str. Decebal, 10, or.Cimișlia, nr .cadastral 29013040366. În lipsa documentelor confirmative a fost înaintată o cerere în instanța de judecată pentru recunoașterea dreptului de proprietate. Cererea se află în proces de examinare. 4. Formarea bunului imobil, teren aferent clădirilor Muzeul raional, amplasat pe str. Livezilor nr.13 și 15, or.Cimișlia nr. cadastral 2901304.821. Terenul a fost înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile, proprietate a raionului Cimișlia. 5. Inventarierea tehnică a terenului, aferent clădirii garajelor Consiliului raional, amplasate pe bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 14, or. Cimișlia nr cadastral 2901304.410. lucrările nu sunt finisate, materialele nefiind coordonate de APL nivelul I a or.Cimișlia. 6. Actualizarea terenului aferent și inventarierea tehnică a clădirii garajelor Consiliului raional, amplasate pe bd.Ștefan cel Mare și Sfînt, 12, or. Cimișlia, nr. cadastral 2901304.406. lucrările sunt finisate. Clădirea a fost înregistrată în Registrul Bunurilor Imobile, proprietate a raionului Cimișlia. Terenul urmează a fi transmis în proprietate cu titlul gratuit raionului Cimișlia. 7. Actualizarea terenului aferent clădirii L.T. ”Mihai Viteazul”, amplasat pe bd. Mihai Viteazul, 44, or.Cimișlia, nr.cadastral29011313.173. terenul a fost înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile, proprietate a raionului Cimișlia. 8. Actualizarea terenului aferent clădirii administrative a CR Cimișlia, amplasat pr bd. Ștefan cela Mare și Sfînt, 12, or.Cimișlia, nr.cadastral 2901304.407. terenul a fost înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile, proprietate a raionului Cimișlia.

10. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

response:
Scris. Satul Nou nr.13 din 30.01.2017: S-a efectuat verificarea patrimoniului transmis în gestionarea ÎM Servicii publice Satul Nou – doua (2) fântâni arteziene si traseul apeduct in suma totala de 833226 lei. Prin decizia nr. 11/02 din 21.12.2016 ,,Cu privire la activitatea IM ,,Servicii Publice Satul Nou” s.Satul Nou”, a fost aprobat raportul prezentat de noul administrator al IM ,,Servicii Publice Satul Nou”. De asemenea a fost aprobat planul de activitate a IM „Servicii Publice Satul Nou” pentru anul 2017, a au fost aprobate statele de personal si salariul tarifar a întreprinderii municipale pentru anul 2017.

10. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

response:
Scris. Prim.or.Cimișlia nr.51 din 08.02.2017: Primăria Cimișlia a înregistrat în evidența contabilă patrimoniul I.M. „Servicii Publice Cimișlia” în suma totală de 121347,2 mii lei în timpul auditului. Anual se efectuează inventarierea patrimoniului și se întocmesc acte de verificare.

11. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, cu elaborarea și aprobarea unor mecanisme clare și măsuri de administrare a blocurilor de locuit, care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

12. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului și fondurilor publice, înregistrarea conformă a valorii patrimoniului public, inclusiv a drepturilor patrimoniale, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect.

response:
Satul Nou: A fost efectuat un control de inventariere si verificare a patrimoniului transmis in gestiune, precum si a documentației contabile a IM ,,Servicii Publice Satul Nou”. Patrimoniul primit in gestiune de către IM a fost contabilizat.

12. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului și fondurilor publice, înregistrarea conformă a valorii patrimoniului public, inclusiv a drepturilor patrimoniale, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect.

13. să asigure monitorizarea metodologică și activitatea de control asupra conformității ținerii evidenței contabile și veridicității rapoartelor financiare și patrimoniale ale AAPL de nivelul I și nivelul II.

response:
Au fost expediate circulare executorilor de buget din raiona nr.117-02/1-28 din 09.03.2016 primăriei or. Cimișlia nr.118-02/1-28 din 09.03.2016 primăriei s. Satul Nou, nr.119-02/1-28 din 096.03.2016celorlalte 21 APL de nivelul I, nr.53 din 10.06.2016 pentru 33 Direcții, Secții și instituiții juridice din subordinea CR, în care au fost expuse mai multe recomandări, ce țin de domeniul de activitate a fiecăruia, și respectarea cărora vor avea ca rezultat înlăturarea deficienților și încălcărilor constatate de audit și vor favoriza pe viitor un management adecvat. De asemenea, pentru neadmiterea prognozării vulnerabile a părții de venituri a bugetelor UAT, prin denaturarea sau neidentificarea bazei impozabile, care ulterior duce la neîncasarea deplină a tuturor veniturilor planificate, în special, a celor proprii, DF a formulat și expediat un ghid de elaborare a proiectului de buget la partea de venituri, tuturor primăriilor din teritoriu, cu recomandări de analiză amplă și complexă a potențialului economic-financiar din teritoriu, respectiv recăutarea și identificarea prealabilă a tuturor plătitorilor de impozite, plăți și taxe locale. Începând cu anul 2016, prognozarea venitorilor pe tipuri nu se efectuează în sistemul PROVIN-PLANTE care a fost disponibil în anii precedenți, și în acest context DF a selectat și sistematizat din arhiva poștei electronice un set de tabele, care vor facilita estimarea impozitului funciar și imobil funciar și imobil pe categorii de plăți. Specialiștii din cadrul DF monitorizează în permanentă conformitatea tinerii evidenței contabile și concomitent la prezentarea rapoartelor financiare și patrimoniale pe I semestre al anului 2016, întocmite de executorii de buget de nivelul I și II au fost analizate veridicitatea acestora. Este de menționat că, pe parcursul auditului de AAPL ale UAT de nivelul I și II din raionul Cimișlia, sub monitorizarea și îndrumarea DF au fost întreprinse mai multe măsuri în vederea înlăturării iregularităților depistate, acestea fiind descrise detaliat în Anexa nr.10 la Raportul Auditului.

Cerinte (12)

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris. primăria or. Cimișlia nr.51 din 08.02.2017: Conform dipoziției primarului nr. 01-d din 01 ianuarie 2016 ”Cu privire la înlăturarea neajunsurilor constate în Raportul Curții de Conturi nr. 45 din 07.12.2015” au fost desemnate persoanele responsabile de implementarea acestora;

RO_3854_Prim.or.Cimislia.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris. fara numar: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3831_Batir, Cimislia.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris. primăria s. Gura Galbenei nr.296 din 07.03.2017: s-a luat act de informația parvenită de la Curtea de Conturi;

RO_4037_Gura Galbenei.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris. nr.597 din 17.05.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_4185_Mihailovca.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris nr.13 din 30.01.2017 - s-a luat act de HCC

RO_3814_Satul Nou Cimislia.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris. primăria s. Selemet nr.26 din 08.02.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_3853_Selemet_Cimislia.pdf

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Scris. președintelui raionului Cimișlia nr.148 din 10.04.2017: Întru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit a fost întocmit și aprobat de către președintele raionului Cimișia un plan de acțiuni cu delimitarea exactă a responsabilităților vicepreședintelor, șefilor direcțiilor și secțiilor din subordine și a termenilor de implementare a acestora conform deciziei Consiliului Raional Cimișlia nr.01/02 din 25 martie 2016.

RO_3798_AP Cimislia.pdf
RO_3799_AP Cimislia_ anexe 1.pdf
RO_3800_AP Cimislia_anexe 2.pdf
RO_3801_AP Cimislia_anexe.pdf

2.1.2. președintele raionului, în comun cu autoritățile de resort, să asigure implementarea unor măsuri punctuale privind dezvoltarea capacităților instituționale, în scopul implementării Legii nr.229 din 23.09.2010, aplicării rigorilor și instrumentelor de control intern;

response:
Întru asigurarea implementării măsurilor punctuale privind dezvoltarea capacităților instituționale, în scopul implementării Legii nr.229 din 23.09.2010, au fost aplicate un ansamblu de măsuri și tehnici de control utilizate pentru organizarea unei activități publice eficiente, flexibile, care utilizează optim resursele bugetare. De asemenea, se efectuează evaluarea periodică a instrumentelor de control, prin prisma cărora se scot în evidență punctele tari și punctele slabe și posibilitățile de îmbunătățire a activităților.

2.3. Oficiului teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL de nivelul I și nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate și expuse în Raportul de audit;

2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Cimișlia: confruntarea indicilor din Sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind relevanța și plenitudinea materiei impozabile, dar și sporirea gradului conformării voluntare;

response:
Scris. IFPS nr. 44-2/1-1124 din 06.12.2016: A fost asigurată confruntarea indicilor din sistemul informațional al Serviciului Fiscal cu datele din cadrul a 23 primarii din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare a bugetelor UTA de nivelul I, fiind corectate toate divergentele constatate și fiind ajustați/corelați toți indicatorii de venituri (actele de verificare pe 3 primarii se anexează). A fost efectuata verificarea corectitudinii si plenitudinii calculării impozitului financiar și pe bunurile imobiliare pentru anul 2014 administrate de SCITL din cadrul primăriilor (actele de verificare pe 3 primarii se anexează). Au fost verificate Deciziile Consiliilor locale a 23 primarii privind corectitudinea stabilirii taxelor locale pentru anul 2015-2016, precum și a cotelor impunerii impozitului funciar si pe bunurile imobiliare (note pe 7 primarii se anexează). În scopul acordării ajutorului metodologic întru identificarea, evaluarea si administrarea bazei fiscale a bugetelor locale, de către IFS Cimișlia au fost remise primăriilor scrisori informative/ metodologice, pe probleme de eficientizare a procedurilor enumerate mai sus: Nr. 44-2/1-195 referitor la modul de administrare a procesului de implementare de către autoritățile administrației publice locale a taxelor locale, reieșind din modificările și completările realizate in Titlul VII al Codului fiscal prin Legea nr. 324 din 23.12.2013. Nr. 44-1/1-651 cu privire la elaborarea unui nou formular al calculului impozitului pe bunurile imobiliare (forma BIJ 15) și instrucțiunea privind modul de completare. Nr. 44-2/1-657 din 06.07.2016 referitor la modul de eliberare a patentei de întreprinzător. Nr. 44-2/1-542 din 17.06.2016 cu referința la unele aspecte ce țin de administrarea corecta a taxei pentru amenajarea teritoriului calculate si perceputa de la gospodăriile țărănești. În cadrul seminarului cu secretarii CL și perceptorii fiscali din cadrul SCITL petrecut la data de 26.08.2015 au fost aduse la cunoștința și înmânate copiile următoarelor acte legislative: - Hotărârea Guvernului nr. 977 din 14.09.2001 “Privind înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermier)”; - Legea nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerțul interior”; - Hotărârea Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 „Privind activitatea SCITL din cadrul primăriei”. - Titlul VI al Codului Fiscal ”Impozitul pe bunurile imobiliare” nr. 1055-XTV din 16.06.2000; - Legea pentru punerea in aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.

2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Cimișlia: confruntarea indicilor din Sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din raion privind relevanța și plenitudinea materiei impozabile, dar și sporirea gradului conformării voluntare;

RO_3707_IFS Cimislia.pdf