Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.42 din 17 noiembrie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței „Așteptările suportului oferit de Uniunea Europeană în domeniul securității frontierei de stat pot fi realizate numai în condițiile funcționării unui mecanism eficient de coordonare a asistenței externe”

Numar 340-346 din data de 2015-11-17 Nr. cerinte: 8 Nr. recomandari: 6

Curtea de Conturi, în prezența președintelui Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică dl V.Untila, viceministrului afacerilor externe și integrării europene dna D.Cujbă, șefului Departamentului Poliției de Frontieră dl D. Purice, directorului Biroului Migrație și Azil dna O.Poalelungi, șefului adjunct al Direcției generale relații internaționale și integrare europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Interne dl P.Țurcan, vicedirectorului Departamentului managementul proiectelor și servicii din cadrul Î.S ,,Cris Registru” dl V.Ciornîi, precum și a altor persoane responsabile din cadrul instituțiilor auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanței „Așteptările suportului oferit de Uniunea Europeană în domeniul securității frontierei de stat pot fi realizate numai în condițiile funcționării unui mecanism eficient de coordonare a asistenței externe”.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:
Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă obiectivul politic strategic al țării, care implică din partea Republicii Moldova, printre alte angajamente, alinierea la reglementările, standardele și bunele practici europene în domeniul gestiunii frontierei. Prin aceasta, se urmărește scopul compatibilizării conceptuale și operaționale între autoritățile specializate naționale și cele europene. Modelul de management al frontierei dezvoltat în Uniunea Europeană și-a dovedit viabilitatea, oferind Republicii Moldova un exemplu concludent de experiențe și bune practici. Pe de o parte, acesta asigură echilibrul necesar între facilitarea circulației persoanelor și mărfurilor, avînd la bază respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Pe de altă parte, permite prevenirea și combaterea migrației ilegale, criminalității transfrontaliere și altor situații ce periclitează securitatea frontierelor.
Pentru dezvoltarea managementului integrat al frontierei de stat, în perioada anilor 2011-2015 (9 luni), Republica Moldova a beneficiat de asistență externă substanțială din partea Uniunii Europene în cadrul Programului ,,Suport în implementarea Planului de Acțiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize” şi a 13 proiecte, inclusiv suportul managerial la implementarea acestora în valoare totală de circa 57,6 mil.euro. Este foarte important ca țara beneficiară să dispună de un mecanism clar și eficient de programare, acceptare, monitorizare, asimilare și auditare a unor astfel de surse financiare.
În acest context, Curtea de Conturi a decis realizarea unui audit al performanței în domeniul asistenței externe oferite de Uniunea Europeană pentru securitatea frontierei de stat, cu obiectivul de audit:
Mecanismul existent de coordonare a asistenței externe oferite de Uniunea Europeană în domeniul securității frontierei de stat este funcțional și eficace?

Reieșind din domeniul supus auditării, în conformitate cu procedurile aplicate și aspectele evaluate, misiunea de audit a relevat că capacitățile de absorbție a asistenței externe sînt limitate, fiind determinate de o serie de probleme și carențe, care afectează implementarea eficientă a proiectelor și programelor de asistență externă, precum și limitează durabilitatea acestora, fiind condiționate de următorii factori:
 • instituirea necorespunzătoare a cadrului instituțional și a mecanismului de coordonare a asistenței externe la nivel sectorial;
 • comunicarea deficitară între actorii responsabili, atît la nivel național, cît și la nivel sectorial, în cadrul proceselor de programare, implementare și monitorizare a proiectelor, programelor de asistență externă în domeniul securității frontierei de stat;
 • nerespectarea principiilor de echitate și transparență la planificarea și repartizarea mijloacelor financiare destinate implementării Programului ,,Suport în implementarea Planului de Acțiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize”;
 • instabilitatea politică și evoluțiile macroeconomice înregistrate în anul 2015, care au avut ca efect suspendarea temporară a finanțării, ceea ce a cauzat și realizarea neintegrală a indicatorilor preconizați în cadrul Programului ,,Suport în implementarea Planului de Acțiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize”;
 • neasumarea responsabilităților la nivel guvernamental pentru asigurarea durabilității rezultatelor obținute urmare implementării Proiectului ,,Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru Poliția de Frontieră a Republicii Moldova”, fapt ce compromite aspectul durabil al sistemului ,,TETRA”.

Rezumînd cele menționate în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre, se conchide implementarea mecanismului de coordonare a asistenței externe necesită îmbunătățiri majore. În vederea eliminării deficiențelor și îndeplinirii obiectivelor stabilite în domeniul managementului frontierei de stat, este necesară asigurarea unei conlucrări eficiente între actorii implicați în activitățile de coordonare a asistenței externe, redefinirea actualului sistem de promovare a proiectelor și intensificarea activităților de monitorizare a progreselor înregistrate în realizarea acestora, precum și asumarea la nivel strategic a responsabilității pentru garantarea sustenabilității beneficiilor obținute.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului performanței „Așteptările suportului oferit de Uniunea Europeană în domeniul securității frontierei de stat pot fi realizate numai în condițiile funcționării unui mecanism eficient de coordonare a asistenței externe”, conform Anexei.
2. Hotărîrea și Raportul de audit se remit:
2.1. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Departamentului Poliției de Frontieră, Biroului Migrație și Azil, Serviciului Vamal, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor auditului;
2.2. Cancelariei de stat, pentru:
   1. modificarea mecanismului existent de coordonare a asistenței externe, prin responsabilizarea subiecților implicați în acest proces;
   2. monitorizarea activității Consiliului sectorial al Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru instituirea unor proceduri de asigurare a unei comunicări adecvate și eficiente între Unitatea națională de coordonare a asistenței externe și Coordonatorul sectorial;
2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru luare de atitudine, precum și pentru:
2.3.1. examinarea rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe de Guvern, precum și în cadrul ședinței Comitetului interministerial pentru planificare strategică, în vederea evaluării punctelor slabe și problemelor constatate în implementarea mecanismului de coordonare a asistenței externe în domeniul securității frontierei de stat;
2.3.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea impulsionării activităților pentru realizarea, în limita mijloacelor disponibile, a acțiunii „Dezvoltarea capacităților software pentru recunoaștere facială”, prevăzută în Matricea de rezultate privind liberalizarea regimului de vize și pusă în sarcina Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor;
2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine după competență;
2.5. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare;
2.6. Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.7. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget și finanțe; securitate națională, apărare și ordine publică, pentru informare și o posibilă utilizare la luarea deciziilor aferente reformelor și inițiativelor de susținere a politicilor în domeniul managementului frontierei de stat, precum și consolidării mecanismului instituțional de coordonare a asistenței externe.
3. Despre executarea cerințelor din subpunctele 2.1.-2.2. ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor din Raportul de audit, se va informa Curtea de Conturi semestrial, pe măsura implementării acestora, în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi.


                                       Serafim URECHEAN,
Președintele Curții de Conturi

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (6)

1. Să revizuiască cadrul normativ prin stabilirea expresă a termenelor pentru avizarea, examinarea și aprobarea proiectelor și programelor de asistență externă;

response:
În contextul recomandărilor înaintate, CS a informat că Regulamentul aprobat prin HG nr.561 din 19.08.2015 definește clar competențele entităților implicate în procesul de programare, implementare, monitorizare și evaluare a asistenței externe acordate de comunitatea donatorilor și stabilește o procedură uniformă și eficientă de programare și monitorizare a asistenței externe.

2. Să elaboreze la nivel național un Ghid pentru potențialii beneficiari de asistență externă, în vederea descrierii consecutivității etapelor, atribuțiilor și responsabilităților actorilor implicați în cadrul procesului de coordonare a asistenței externe, inclusiv pentru asistența externă oferită sub forma suportului bugetar;

3. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea implementării corespunzătoare a mecanismului de coordonare a asistenței externe la nivel sectorial;

response:
Au fost actualizate actele normative ale Ministerului Afacerilor Interne in domeniul gestionarii asistentei externe: - Ordinul MAI nr. 72 din 12 martie 2016 „Privind crearea Consiliului sectorial al MAI in domeniul asistentei externe"; - Ordinul MAI nr. 73 din 12 martie 2016 „Privind monitorizarea asistentei externe oferite de catre partenerii externi de dezvoltare". Astfel, au fost actualizate atribuțiile subdiviziunilor, autoritatilor administrative si institutiilor subordonate ale MAI, în corespundere cu Hotarirea Guvernului nr. 561 din 19.08.2015 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cadrul instituțional si mecanismul de coordonare a asistentei externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale si țările donatoare", precum si introduse proceduri operaționale standard in domeniul gestionarii asistentei externe (modelul de raportare, mecanismul de selectare a inițiativelor, dezvoltarea si identificarea cursurilor de instruire specializate).

4. Să asigure documentarea subiectelor ce vizează coordonarea asistenței externe la nivel sectorial pe categoriile de donatori, etapele de programare, implementare și monitorizare;

response:
Conform Ordinului MAI nr. 340 din 18.12.2015 privind implementarea recomandărilor analizei funcționale a fost inițiat procesul de creare a unui soft pentru gestionarea corespunzătoare a proiectelor, care presupune contribuția tuturor subdiviziunilor implicate in gestionarea proiectelor. Soft-ul MAI urmează sa fie interoperabil cu Platforma pentru Gestionarea Asistentei Externe a Cancelariei de Stat. Aceasta va contribui la monitorizarea eficienta a modului de gestionare si valorificare a finanțării externe, fund asigurata transparenta la nivel instituțional si interinstituțional.

5. Să instituie proceduri de control intern în vederea asigurării transparenței în procesul de bugetare și distribuire a mijloacelor financiare în cadrul Programului ,,SIPALRV”;

response:
Au avut loc întrevederi la nivel de viceministru (MAI-MinFin) pentru deblocarea asistentei externe intru implementarea Suportului bugetar privind liberalizarea regimului de vize. Astfel, din ianuarie 2016, conform bugetului provizoriu a fost redistribuită între subdiviziunile MAI suma de 43 308,5 mln lei pentru realizarea acțiunilor din anul 11, restul sumei de 15 556,9 mii lei, urmînd a fi repartizată după adoptarea legii bugetului pentru anul 2016. După realocarea resurselor pentru anul II de Suport bugetar, a demarat procesul de realizare a acțiunilor restante din anul 2015, precum si inițierea implementării activităților pentru anul III de Suport bugetar. Astfel, in vederea coordonării activităților pe Matricea de politiei, pe parcursul anului 2016, au fost organizate 2 ședințe ale Comitetului Director, după cum urmează: (25.02.2016) ședința Comitetului Director axata pe raportarea statutului curent al evoluțiilor privind implementarea obiectivelor pentru anul II de SB, precum si gestionarea echitabila si eficienta a resurselor financiare deblocate; - (10.03.2016) ședința Comitetului Director dedicată realizării acțiunilor pe segmentul IT prevăzute in Matricea de politici. Totodată, in cadrul ședințelor Comitetului Director, conducătorii subdiviziunilor MAI au aprobat modul de distribuire a bugetului provizoriu la nivel sectorial, fund informați periodic privind evoluțiile la capitolul gestionarii resurselor financiare alocate pentru implementarea Matricei de politici. Transparenta si coordonarea eficienta a deciziilor adoptate in cadrul ședintelor Comitetului Director menționate, a fost asigurata, inclusiv prin intermediul participării reprezentanților din cadrul Cancelariei de Stat, Ministerului Afacerilor Externe si Integrării Europene si Ministerului Finanțelor. In aceeași ordine de idei, grupurile de lucru sectoriale (GLS) au organizat о serie de ședinte pe segmentele de responsabilitate in care au decis asupra subiectelor puse in sarcina. Respectiv, în baza resurselor financiare deblocate, GLS au inițiat procesul de lichidare a restantelor pentru anul II, fiind prelungită de comun acord cu Delegația UE, Cancelaria de Stat si MAEIE, perioada de implementare a acțiunilor, pîna in luna iunie a.c, misiunea de evaluare fiind planificată pentru luna septembrie 2016. Concomitent, GLS au inițiat procesul de realizare a condiționalităților prevazute pentru anul III de SB.

6. Să implementeze mecanisme și instrumente de evidență a defecțiunilor, remedierilor, intervențiilor în scopul realizării statisticii de exploatare și asigurării bunei funcționări a Sistemului ,,TETRA”.

response:
Departamentul Politiei de Frontiera a elaborat cadrul de reglementare intern, implementat la nivel local, regional si central, cu scopul deținerii, monitorizării statisticii de exploatare si asigurare a bunei funcționări a Sistemului telecomunicațional in standard TETRA, după cum urmează: -Registrul de evidenta a mentenantei generate anuale a sistemului de telecomunicatii TETRA; -Registrul de evidenta a tehnicii defecte a sistemului de telecomunicatii TETRA; -Registrul de evidenta a tichetelor privind defectiunile si remedierea compartimentelor sistemului TETRA; -Registrul evidentei contractelor privind exploatarea si intretinerea sistemului de catre antreprenori/contractori; -Registrul evidentei parolelor/cheilor/indicativelor/licențelor/bazelor de date/programelor speciale; -Registrul statistici de exploatare fiabila si decizii; -Registrul riscurilor ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor si realizarea performantelor planificate; -Registrul tehnicii securității in timpul efectuării lucrărilor în domeniul de activitate; -Registrul evidentei actelor comisiilor de verificare, inventariere, audit; -Registrul de evidenta a instruirilor si diseminării cunoștințelor obținute. Registrele de evidenta a statisticii au fost înregistrate in secretariatul Departamentului Politiei de Frontiera la 21.12.2015. Totodata, la 10.02.2016 a fost finisată baza de date centralizata, care prevede implementarea mecanismelor si instrumentelor de evidenta a defecțiunilor, remedierilor, intervențiilor în scopul evidentei datelor asociate procesului de mentenanță si care sa fie utilă în luarea deciziilor si fundamentarea estimării necesarului de mijloace financiare a activităților de mentenanță. La baza de date menționată vor avea acces subdiviziunile regionale de profil, prin care se va înregistra activitatea exploatării sistemului. De asemenea, întru consolidarea procesului de ghidare a angajaților privind corectitudinea procedurii de exploatare, securitatea sistemului, securitatea personalului si mentenanta subsistemelor de telecomunicatii, au fost elaborate mai multe instructiuni la nivel departamental, dupa cum urmeaza: Instrucțiunea privind organizarea radiocomunicatiilor in standard TETRA, in cadrul subdiviziunilor Politiei de Frontiera (aprobata prin Ordinul DPF nr. 1 OR din 18.03.2016); Ghid de utilizare a terminalelor TETRA (aprobat prin Ordinul DPF nr. 10R din 18.03.2016); Instructiunea cu privire la exploatarea, verificarea, evidenta tehnicii si echipamentelor, masurile de siguranta a personalului autorizat (aprobata prin Ordinul DPF nr. 5R din 12 martie 2015); Instructiunea privind exploatarea generatoarelor diesel din dotarea Politiei de Frontiera (aprobata prin Ordinul DPF nr. 5R din 12 martie 2015); Instructiunea cu privire la sistemul de supraveghere video (aprobata prin Ordinul DPF nr. 5R din 12 martie 2015); Instructiunea cu privire la utilizarea indicativelor radio in cadrul Politiei de Frontiera (aprobata prin Ordinul DPF nr. 9R din 18.03.2016). De menționat, că viziunea principală a DPF constă în asigurarea unei mentenanțe eficiente, dezvoltarea, extinderea, identificarea riscurilor si continuarea documentarii proceselor, precum si monitorizarea statisticii de exploatare, care va permite urmărirea funcționarii fiabile a sistemului de telecomunicații în scopul gestionarii corecte a acestuia.

Cerinte (8)

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor auditului;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor auditului;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor auditului;

response:
Conducerea MAI (scr. Nr.18/522 din 04.04.2016), a informat despre întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor înaintate.

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor auditului;

response:
Scr. Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr.01/1623 din 15.12.2016 conține explicații cu referire la deficiențele stabilte, care țin de competența instituției.

RO_3730_HCC_42_MTIC.pdf

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor auditului;

2.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor auditului;

2.2.2. monitorizarea activității Consiliului sectorial al Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru instituirea unor proceduri de asigurare a unei comunicări adecvate și eficiente între Unitatea națională de coordonare a asistenței externe și Coordonatorul sectorial;

response:
procesul de monitorizare a activității Consiliului sectorial al MAI, este efectuat prin prisma calității de membru, în cadrul Consiliului, a reprezentantului Unității naționale de coordonare din cadrul Direcției generale coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice centrale.

2.2.1.modificarea mecanismului existent de coordonare a asistenței externe, prin responsabilizarea subiecților implicați în acest proces;

response:
Cancelaria de Stat a informat (scr. Nr.21-25-04-234 din 23.05.2016), în scopul creșterii eficienței, eficacității și durabilității asistenței externe prin o mai bună coordonare pe parcursul întregului proces de programare, implementare, monitorizare și evaluare a asistenței externe, la data de 19.08.2015 a fost aprobată HG nr.561, prin care se stabilește principiile de bază și reglementează cadrul instituțional și mecanismul de coordonare a asistenței externe acordate RM de organizațiile internaționale și țările donatoare.