Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.44 din 20 noiembrie 2015 cu privire la Raportul auditului performanței sistemului administrării veniturilor publice

Numar 2-12 din data de 2015-11-20 Nr. cerinte: 14 Nr. recomandari: 36

Curtea de Conturi, în prezența ministrului în exercițiu al justiției dl V. Cebotari, directorului general al Serviciului Vamal dl T. Balițchi, șefului Departamentului venituri și control vamal din cadrul Serviciului Vamal dl C. Trofăilă, șefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Iu. Lichii, directorului adjunct al Camerei de Licențiere dl Ed. Hadei, secretarului de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor dl O. Tofilat, șefului Direcției inspecție tehnică, instruire și activități conexe transportului rutier a Agenției Naționale Transport Auto dl Iu. Gulca, șefului adjunct al Secției înmatricularea vehicule a Direcției înregistrarea transportului și calificarea conducătorilor auto a Î.S. „CRIS „Registru” dl I. Codru, specialistului principal al Secției politica fiscală și bugetul de stat  în cadrul Ministerului Economiei dna M. Apostu, șefului Direcției prognoze și analiza macroeconomică în cadrul Ministerului Finanțelor dna N. Scleruc, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanței sistemului administrării veniturilor publice.
Misiunea de audit s-a desfășurat în temeiul art.28 și art.31 din Legea Curții de Conturi și conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20151. Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit și bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor și concluziilor, auditul s-a desfășurat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, cu colectarea probelor de audit la Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Justiției, Agenția Națională Transport Auto, Î.S. „CRIS „Registru”, Camera de Licențiere, Departamentul de Administrare Judecătorească, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.
Activitatea de audit a fost orientată spre realizarea obiectivelor de audit: Obiectivul I „Care sînt factorii ce au influențat nivelul de încasare a veniturilor publice?” și Obiectivul II „Administratorii  veniturilor publice dispun de procese eficiente în administrarea veniturilor publice?”.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Evoluția economiei naționale în ultimii ani s-a caracterizat printr-un șir de transformări cu impact direct și indirect asupra finanțelor publice, care reprezintă ansamblul relațiilor economice aferente formării și administrării resurselor componentelor Bugetului Public Național. Colectarea deplină a veniturilor ce revin Bugetului Public Național este în interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova, fiind principala sursă de finanțare a necesităților statului, context în care rolul de bază revine sistemului de administrare a veniturilor publice.
Principalii indici realizați ai veniturilor Bugetului Public Național au înregistrat o tendință de creștere variabilă cu 13,8% în anul 2012, cu 9,8% în anul 2013 și cu 12,6% în anul 2014, însumînd 38308,8 mil.lei.
Performanța sistemului administrării veniturilor publice este afectată de prezența unora și acelorași probleme majore, care persistă pe parcursul mai multor ani, cu impact negativ asupra îmbunătățirii rezultatelor de asigurare a statului cu resursele necesare pentru exercitarea funcțiilor sale.
În vederea eficientizării administrării veniturilor publice, prin prisma atribuțiilor ce le revin, administratorii de venituri urmează să consolideze activitățile aferente proceselor de administrare a veniturilor în Bugetul Public Național, cu înlăturarea carențelor și problemelor, care afectează semnificativ calitatea fundamentării prognozelor de venituri bugetare, colectarea deplină și în termenele  legale a obligațiilor calculate, monitorizarea și controlul facilităților fiscale, urmărirea și aplicarea măsurilor de executare silită etc. Astfel, se evidențiază prezența următoarelor deficiențe și probleme:
  • Carențele în procesul de estimare/prognozare a unor venituri publice influențează calitatea indicilor bugetari, cauzînd frecvența modificării acestora în dependență de gradul de colectare a veniturilor în Bugetul Public Național.
  • Neasigurarea, în aspectul Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale și Birourilor vamale, a încasării la nivelul stabilit a impozitelor și taxelor indică  prezența rezervelor în procesul de administrare a veniturilor fiscale/vamale.
  • Neevaluarea facilităților fiscale în aspectul costurilor acordate, al impactului așteptat și realizat asupra creșterii economice a statului, precum și nerevizuirea termenului îndelungat de beneficiere de către careva grupuri de facilități fiscale limitează efectul scontat.
  • Administrarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător este afectată de modalitatea actuală de achitare și raportare a obligației fiscale pe acest tip de impozit, iar nivelul scăzut de conformare voluntară a unor contribuabili a generat creșterea esențială a restanțelor.
  • Lipsa unor reglementări, precum și existența reglementărilor incomplete sau insuficiente privind modalitatea de planificare și organizare a activităților de control fiscal și vamal; clasificarea obligațiilor calculate, dar neplătite; specificarea/nominalizarea categoriilor de bunuri care pot beneficia de regim preferențial pentru introducerea în capitalul social; prioritizarea măsurilor de încasare de către executorii judecătorești a plăților cuvenite Bugetului Public Național; modul de raportare de către alte autorități a obligațiilor calculate și celor neplătite etc. determină apariția riscurilor majore la care se expun procesele de administrare a veniturilor publice.
  • Vulnerabilitățile constatate la aplicarea măsurilor de executare și asigurare silită; neconlucrarea organelor abilitate cu dreptul de administrare a veniturilor publice; nefuncționarea unor procese aferente activității de licențiere; administrarea nedeplină de către executorii judecătorești a restanțelor la Bugetul Public Național au determinat semnificativ creșterea volumului arieratelor față de buget.
  • Evidența actuală a obiectului impozabil nu reflectă o bază rezonabilă pentru estimarea exactă a veniturilor de la taxa de folosire a drumurilor, iar prezența vulnerabilităților și a problematicilor în administrarea acestei taxe limitează colectarea integrală a ei la buget.
  • Executarea unor sarcini nespecifice organelor fiscale, stipulate în cadrul legal, afectează activitatea de bază a acestora, prin imobilizarea resurselor umane, utilizarea timpului aferent activității de bază, implicînd cheltuieli financiare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă Raportul auditului performanței sistemului administrării veniturilor publice, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
       2.1. Ministerului Finanțelor, pentru documentare referitor la rezultatele auditului, și se cere:
2.1.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului și să întreprindă măsurile de rigoare, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor;
2.1.2. să elaboreze propuneri privind reglementarea modului de prioritizare a executării de către instituțiile financiare a ordinelor de incaso înaintate de diferite organe, în vederea încasării primordiale a obligațiilor față de Bugetul Public Național;
2.1.3. să revadă atribuțiile nespecifice activității de bază, executate de organele fiscale, cu înaintarea în modul stabilit a propunerilor de rigoare;
2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, pentru documentare, și se cere:
2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere;
2.2.2. să elaboreze și să pună în aplicare măsuri concrete pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate;
2.3. Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, pentru documentare și examinarea, după competență, a rezultatelor auditului referitor la taxa de folosire a drumurilor, și se cere,  în comun cu Ministerul Finanțelor, să înainteze propuneri în vederea instituirii procedurii de preavizare a subiecților impunerii cu taxa de folosire a drumurilor;
2.4. Agenției Naționale Transport Auto, pentru documentare și examinarea, după competență, a rezultatelor auditului și elaborarea procedurilor automatizate de control la procesarea datelor aferente încasării taxei de folosire a drumurilor și raportării încasării acestei taxe;
2.5. Întreprinderii de Stat „CRIS „Registru”, pentru documentare și examinarea, după competență, a rezultatelor auditului referitor la taxa de folosire a drumurilor, și se cere, în comun cu Agenția Națională Transport Auto, să întreprindă măsuri în vederea integrării în Registrul de stat al transporturilor a tuturor informațiilor aferente autovehiculelor care formează obiectul impunerii cu taxa de folosire a drumurilor;
2.6. Camerei de Licențiere, pentru documentare și monitorizarea proceselor interne ce țin de evidența, sistematizarea și administrarea datelor privind taxele calculate, achitate și soldurile restante ale agenților economici, cu elaborarea rapoartelor respective;
2.7. Ministerului Economiei, pentru informare, și se cere, în comun cu Ministerul Finanțelor:
2.7.1. să reglementeze procedura de monitorizare și stopare a activității agenților economici cărora li s-au retras licențele, în vederea prevenirii obținerii veniturilor ilicite și a riscului de diminuare a veniturilor impozabile;
2.7.2. să reglementeze schimbul de informații dintre organele care participă la administrarea taxei de licență, în vederea eficientizării procesului de colectare a acesteia la Bugetul Public Național;
2.8. Ministerului Justiției, pentru informare și determinarea, în comun cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, asupra cadrului de raportare de către executorii judecătorești a executării documentelor executorii aferente încasării plăților la Bugetul Public Național și soldului restanțelor neexecutate;
2.9. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și o posibilă examinare a situațiilor în domeniul administrării veniturilor publice, în special, la capitolul restanțe și facilități fiscale acordate, și se cere:
2.9.1. să dispună, în condițiile cadrului legal, instituirea Comisiei pentru efectuarea controlului asupra Registrului de stat al transporturilor, în special, remedierii tuturor neajunsurilor și problematicilor constatate de audit în evidența obiectului impunerii.
3. Comisiei parlamentare permanente economie, buget și finanțe, pentru documentare.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1. - 2.8. din prezenta Hotărîre şi referitor la implementarea recomandărilor auditului se va informa semestrial Curtea de Conturi în termen de 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Se exclud din regim de monitorizare Hotărîrile Curții de Conturi menționate la compartimentul respectiv din Raportul de audit, dată fiind reiterarea cerințelor/recomandărilor implementate parțial.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.Serafim URECHEAN,
Președintele Curții de Conturi

1 Hotărîrea Curții de Conturi  nr.57 din 08.12.2014 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015”.

Recomandari (36)

1. Să fortifice acțiunile în procesul de estimare și planificare a veniturilor aferente Bugetului Public Național prin participarea tuturor autorităților care au tangență cu procesul de estimare a veniturilor publice.

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Anual la elaborarea bugetului de stat sînt solicitate estimări ce țin de partea de venituri de la 11 autorități publice.Suplimentar, în anul 2016, la etapa elaborării propunerilor de buget pentru a.2017 au fost solicitate estimări ale veniturilor (taxa de stat) din partea Min.Justiției, Consiliului Superior al Majistraturii, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. scris.nr.26-07/2/3371 din 24.07.17 La recomandarea nr.l din Raportul de audit - în scopul realizării obiectivului, SFS lunar în termen de până la 25 a lunii următoare lunii de gestiune, au prezentat Ministerului Finanţelor în format electronic prognoza pentru luna curentă, luna următoare şi prognoza anuală. Pe parcursul anului 2016, au fost prezentate 36 de prognoze, inclusiv 24 - lunare (iniţiale şi concretizate) şi 12 - anuale actualizate. In 6 luni 2017 - au fost prezentate 18 prognoze, inclusiv 12 - lunare (iniţiale şi concretizate) şi 3 - anuale actualizate. La solicitarea Ministerului Finanţelor, prin scrisoarea nr.26-15/2-08-1523/8017 din 27.09.2016 au fost prezentate propuneri de estimare a veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat pentru anii 2016-2019. Ulterior, după 01.07.2017 - urmează a fi prezentate propuneri privind estimarea veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat pentru anii 2017-2020. SFS a participat la şedinţa comună a Ministerului Finanţelor din 09.11.2016 privind indicatorii de buget la partea de venituri a Bugetului de stat pentru anul 2017.

RO_4756_197.pdf

2. În comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și Serviciul Vamal, să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare pe toate categoriile de taxe/impozite.

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Prevederile acestei recomandări sunt acoperite de măsurile incluse în Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor misiunii de audit ce ține de executarea bugetului de stat pe a.2015 (HCC nr.16 din 30.05.16, termen de executare aa.2017-2018) scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Prevederile acestei recomandări sînt acoperite de măsurile incluse în Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor misiunii de audit ce ţine de executarea bugetului de stat pe anul 2015 (Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 16 din 30 mai 2016), termenul de executare fiind 2017-2018. Totodată, pe parcursul anului 2016, cu suportul asistenţei tehnice oferite de UE în cadrul proiectului „Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea Reformei Managementului Finanţelor Publice în Republica Moldova” au fost realizate următoarele: - a fost elaborat studiul „Analiza metodelor de prognozare a veniturilor şi recomandări de perfecţionare a acestora", de care se va ţine cont Ia dezvoltarea în continuare a metodologiei de estimare a veniturilor; - au avut loc 2 instruiri specializate (30 mai - 03 iunie şi 12 - 14 decembrie 2016) cu tematica: „Introducerea în economie”, la care au participat colaboratorii Ministerului Finanţelor şi ai Ministerului Economiei. Scopul acestor instruiri a fost familiarizarea participanţilor cu metodele modeme de prognozare, precum şi cu utilizarea softului specializat Eviews.

3. Să examineze oportunitatea reglementării modului de raportare a calculelor aferente taxei de licență, taxei de stat, în vederea excluderii supraplăților ireale la Bugetul Public Național și a situației condiționate la decontările cu bugetul.

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Se lucrează la acest capitol scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Principiile de bază ale licenţierii, precum şi criteriile de determinare a genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere stau la baza activităţii de întreprinzător, care inevitabil urmăreşte scopul de a dobîndi venituri şi în consecinţă se impozitează în modul general stabilit. Supravegherea şi controlul asupra desfăşurării activităţii pe bază de licenţă se efectuează de către Autorităţile de licenţiere (art. 6 din Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător), care au obligaţia de a controla respectarea condiţiilor de licenţiere a activităţilor pentru care se eliberează/prelungeşte licenţa. Conform prevederilor Legii nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu modificările şi completările ulterioare, una din condiţiile care stă la baza eliberării sau prelungirii licenţei este achitarea prealabilă a taxei pentru eliberarea licenţei. Astfel, în caz că se adoptă decizia privind eliberarea/prelungirea licenţei, iar contribuabilul nu a efectuat achitarea taxei sau nu a prezentat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea, reperfectarea acesteia sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera/prelungi sau repeifecta licenţa, autoritatea de licenţiere este în drept să anuleze decizia privind eliberarea/prelungirea, reperfectarea licenţei sau să adopte decizia privind recunoaşterea licenţei ca fiind nevalabilă, iar licenţa nu se eliberează. Totodată, termenul de valabilitate a licenţei, statuat de art. 13 din legea menţionată mai sus, poate fi de un an, de trei ani, cinci ani, opt ani sau se stabileşte prin legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă, în dependenţă de genul de activitate, fiind respectiv prevăzut modul şi periodicitatea achitării taxelor pentru eliberarea licenţelor (trimestrial, anual, integral pentru perioadă etc.). De asemenea, modul de achitare a taxei de licenţă pentru anumite genuri de activitate este determinat de către Ministerul Finanţelor, prin scrisoare anuală cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, achitările fiind virate la cfasifîcaţîa economică ECO 114521 (Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasate la bugetul de stat), în astfel de condiţii este inoportun şi imposibil de a iniţia elaborarea unei dări de seamă privind taxa pentru activitatea prin licenţiere. Mai ales că iniţierea acestora generează costuri, care nu pot fi justificate. Serviciul Fiscal de Stat ţine evidenţa încasărilor taxei de licenţă la ciasifîcaţia economică ECO 114521 Ia nivel de document de plată, şi deţine posibilitatea de selectare a plăţilor respective după contribuabil, localitate, perioadă fiscală. La aceste plăţi, în scopul excluderii determinării plăţilor achitate la taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate drept plăţi achitate în plus ca urmare a faptului că nu se generează dări de seamă (calcule), odată cu încheierea perioadei fiscale de gestiune (luna), nu se trec soldurile în contul curent al contribuabilului, fapt care minimalizează la maximum fenomenul de tratare a achitării taxelor (fără calcule) ca plăţi achitate în plus . Analogică situaţie se creează şi în procesul de evidenţă a taxei de stat. Astfel, conform prevederilor art.l din Legea taxei de stat nr.1216 din 3.12.1992, taxa de stat este suma percepută de către organele de stat, împuternicite special pentru acest fapt, de la persoanele fizice şi juridice, în ale căror interese sunt exercitate acţiuni sau eliberate documente de importanţă juridică. Reieşind din imposibilitatea determinării rezonabile a aprecierii corecte pe seama cui ar trebui pusă obligaţia de a întocmi dările de seamă privind calcularea taxei de stat (agenţilor economici, instituţiilor (organelor de stat) sau persoanelor fizice) considerăm inoportun de a iniţia o astfel de dare de seamă. Totodată, se propune ca alternativă în procesul de evidenţă a plăţilor menţionate, efectuarea achitărilor în mod obligatoriu prin sistemul MPay.

RO_4756_197.pdf

4. Să asigure revizuirea, monitorizarea, evaluarea și raportarea impactului facilităților fiscale acordate ținînd cont de bunele practici internaționale în domeniu.

response:
scris.nr. 05-02/1/5 din 30.03.17 scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Introducerea, menținerea și excluderea unor facilități fiscale și vamale se efectuiază reieșind din tendințele dezvoltării social-economice a țării și obiectivele de politică bugetar-fiscală și vamală trasate pe termen mediu, precum și de prognozele interne ale indicatorilor macroeconomici. În acest sens, Min.Finanțelor, anual întocmește formulare privind sinteza facilităților fiscale și vamale pe fiecare tip de impozite și taxe pentru perioada precedentă perioadei de gestiune, prin care solicită de la Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal costul ex-post al acestora. Ulterior se elaborează sinteza facilităților fiscale și vamale și costul acestora comparativ pentru ultimii doi ani, aceasta fiind inclusă și în Raportul privind executarea bugetului, care se prezintă spre examinare Guvernului.

RO_4045_Min Fin1.pdf
RO_4756_197.pdf

5. În comun cu Serviciul Fiscal de Stat și Serviciului Vamal, să instituie un mecanism de raportare de către beneficiari a facilităților fiscale.

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Min.Finanțelor și-a propus pînă la finele anului 2017 elaborarea unui Registru electronic care să conțină informația privind facilitățile fiscale și vamale. IFPS a elaborat și aprobat prin Ordinul nr.1165 din 10.11.2016 Registrul facilităților fiscale. scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17 La recomandarea nr.5 din Raportul de audit - prin ordinul SFS nr.l 165 din 10.11.2016 a fost aprobat Registrul facilităţilor fiscale.

RO_4756_197.pdf

6. Să implementeze instrumente funcționale în vederea administrării eficiente a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, cu diminuarea evaziunii fiscale.

response:
Scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Au fost elaborate și aprobate recomdări metodice privind particularitățile efectuării controalelor fiscale în domeniul agriculturii și industriei alimentare, transportului, tehnologiei informației și construcției în care au fost prevăzute și metodele de selectare și control a informației vis-a vis de impozitul pe venit, care ar favoriza diminuarea evaziunilor, după cum urmează: - Recomandări metodice cu privire la particularitățile controlului fiscal în domeniul construcțiilor, aprobat prin ordinul IFPS nr.176 din 10.03.16; - Recomandări metodice cu privire la particularitățile controlului fiscal în domeniul transportului, aprobat prin ordinul IFPS nr.459 din 19.05.16; - Recomandări metodice cu privire la particularitățile controlului fiscal în domeniul tehnologii informaționale, aprobat prin ordinul IFPS nr.537 din 13.06.16; - Recomandări metodice cu privire la particularitățile controlului fiscal în domeniul agriculturii și industriei alimentare, aprobat prin ordinul IFPS nr.548 din 20.06.16; Totodată, în cap.IV din Manualul de control fiscal ,,Organizarea, desfășurarea controlului fiscal și valorificarea rezultatelor acestuia,, sunt prevăzute norme generale cu privire la verificarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător. În scopul administrării eficiente a impozitului pe venit a fost elaborată lista tipurilor de erori care va permite identificarea contribuabililorcare, la completarea Declarației cu privire la imp.venit (forma VEN 12) au comis erori. scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17 La pct.6 din Raport - referitor la administrarea eficientă a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător comunicăm despre elaborarea şi aprobarea recomandărilor metodice privind particularităţile efectuării controalelor fiscale în domeniile agriculturii şi industriei alimentare, transportului, tehnologiei informaţiei şi construcţii în care au fost prevăzute şi metodele de selectare şi control a informaţiei vizavi de impozitul pe venit, ce ar favoriza diminuarea evaziunilor, după cum urmează: - Recomandări metodice cu privire la particularităţile controlului fiscal în domeniul construcţiilor, aprobate prin Ordinul SFS nr. 176 din 10.03.2016; - Recomandări metodice cu privire la particularităţile controlului fiscal în domeniul transportului, aprobate prin Ordinul SFS nr.459 din 19.05.2016; - Recomandări metodice cu privire la particularităţile controlului fiscal în domeniul tehnologiei informaţiei, aprobate prin Ordinul SFS nr.537 din 13.06.2016; - Recomandări metodice cu privire la particularităţile controlului fiscal în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, aprobate prin Ordinul SFS nr.548 din 20.06.2016. In actele normative menţionate a fost descrisă modalitatea de verificare a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător. Totodată, în Capitolul IV din Manualul de control fiscal „Organizarea, desfăşurarea controlului fiscal şi valorificarea rezultatelor acestuia" sunt prevăzute norme generale cu privire la verificarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător. In scopul administrării eficiente a impozitului pe venit obţinut de agenţii economici din activitatea sa de întreprinzător, de către SFS a fost elaborată lista tipurilor de erori care permite de a identifica contribuabilii care la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit au comis erori.

RO_4046_IFPS_2016.pdf
RO_4051_IFPS_2017.pdf
RO_4756_197.pdf

7. Să monitorizeze executarea sarcinii de colectare a impozitelor și taxelor de către organele fiscale teritoriale, în vederea asigurării încasării depline a acestora.

response:
Scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 A fost asigurată plasarea a 15 rapoarte privind analiza veniturilor încasate în raport cu sarcinile anuale stabilite, în rubrica corespunzătoare pe pagina oficială a SFS. Pe pagina web au fost plasate 36 rapoarte privind analiza veniturilor încasate în raport cu sarcinile anuale stabilite. A fost asigurată plasarea a 12 rapoarte privind sumele obligațiilor fiscale restante la BNP la plăți de bază, penalități și sancțiuni în aspect teritorial și pe tipuri de venituri administrate de SFS, informația privind dinamica restanței față de BPN, corespunzător clasificației veniturilor bugetare și informațiile lunare privind analiza acțiunilor de diminuare a restanțelor la BPN și bugetele componente prin încasare forțată, în raport cu anul precedent, inclusiv în aspect teritorial. Totodată, în baza ordinului IFPS nr.979 din 09.11.15, semestrial se generalizează rezultatele controalelor fiscale, care se publică pe pagina internă. scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17 La pct.7 din Raport - pe pagina internă a Serviciului Fiscal de Stat a fost asigurată plasarea rapoartelor lunare privind analiza veniturilor încasate în raport cu sarcinile anuale stabilite (darea de seamă privind încasările la BPN administrate de SFS corespunzător clasificaţiei veniturilor bugetare, analiza veniturilor la BPN administrate de SFS pe compartimente, analiza veniturilor la BPN administrate de SFS pe bugete şi teritorii). Pe parcurs a fost asigurată plasarea rapoartelor privind sumele obligaţiilor fiscale restante la BPN la plăţi de bază, penalităţi şi sancţiuni în aspect teritorial şi pe tipuri de venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat, informaţia privind dinamica restanţei faţă de bugetul public naţional corespunzător clasificaţiei veniturilor bugetare. A fost asigurată plasarea pe pagina internă a SFS a informaţiilor lunare privind analiza acţiunilor de diminuare a restanţelor la BPN şi bugetele componente prin încasare forţată, în raport cu anul precedent, inclusiv în aspect teritorial. Conform ordinului SFS nr.979 din 09.11.2015, semestrial se generalizează rezultatele controalelor fiscale privind sumele impozitelor şi taxelor calculate suplimentar, amenzile aplicate în cadrul controalelor fiscale prezentate de către Direcţiile generale „Nord”, „Centru”, „Sud” mun. Chişinău şi DGACM cu informarea ulterioară a conducerii SFS şi publicarea raportului pe pagina internă.

RO_4046_IFPS_2016.pdf
RO_4051_IFPS_2017.pdf
RO_4756_197.pdf

8. Să reglementeze modalitatea de calificare a supraplăților prin delimitarea acestora de sumele plătite în avans.

response:
Conform legislației fiscale, achitarea în avans a unor tipuri de impozite și taxe este reglementată. Concomitent, din momentul primirii deciziei de utilizare a SIA CCC de către IS „Fiscservinform”, echipa ce a elaborat Sistemul nu a mai recepționat solicitările de ajustare a acestuia, care pe viitor vor fi recepționate deja de ÎS ”Fiscservinform” după finisarea lucrărilor de mentenanță totală. scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Impozitul pe venit achitat în rate de către agenții economici este declarat prin completarea anexeinr.8 la Declarația cu privire la impozitul pe venir (forma VEN 12) scris.nr.26-07/2-17/3371 La pct.8 din Raport - conform legislaţiei fiscale, achitarea în avans a unor tipuri de impozite şi taxe este reglementată. Concomitent, din momentul primirii deciziei de utilizare a SIA CCC de către I.S. „Fiscservinform”, echipa ce a elaborat Sistemul nu a mai recepţionat solicitări de ajustare a acestuia, care pe viitor vor fi recepţionate deja de Î.S. „Fiscservinform” după finisarea lucrărilor de mentenanţă totală. Prin scrisoarea nr.26-15/2-14-606/3593 din 15.03.2017 a fost solicitată elaborarea unui raport informaţional privind delimitarea supraplăţilor de sumele achitate înaintea termenului de calculare. La moment SFS examinează amendamentul prezentat la 07.07.2017 pentru aprobare. scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Conform art. 84 din Codul fiscal, agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu VA din suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, pentru anul respectiv sau impozitul ce urma să fie plătit, pentru anul precedent. Sumele achitate în rate sînt declarate de către agenţii economici prin completarea anexei nr.8 la Declaraţia cu privire Ia impozitul pe venit (forma VENI 2).

RO_4051_IFPS_2017.pdf
RO_4756_197.pdf

9. Să instituie proceduri pentru clasificarea obligațiilor fiscale calculate suplimentar urmare controalelor efectuate, în aspectul perioadelor istorice, metodelor de calcul etc.

response:
A fost elaborat și aprobat Ordinul IFPS nr. 458 din 19.05.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului în cadrul căruia este posibilă depistarea încălcării legislației, a fost aprobat formularul privind rezultatele controlului, cu mențiunea că acestea va fi utilizat odată cu lansarea modulului „Controlul persoanelor juridice, etapa I” din SIA SMCal Sistemului informațional al SFS. scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 În formular se vor consemna rezultatele controlului fiscal și încălcările contravenționale. Conform Ordinului IFPD nr. 458 din 19.05.016 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului în cadrul căruia este posibilă depistarea încălcării legislației. O dată cu acesta a fost aprobat Modelul formularului privind rezultatele controlului efectuat, completarea acestuia va fi posibilă odată cu implementarea actului de control și a deciziei electronice în cadrul SIA ,,SMC,, (sistem de management al cazurilor). scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17 scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La pct.9 din Raport - informăm că conform Ordinul SFS nr.458 din 19.05.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului, a fost emisă şi modalitatea de efectuare a verificărilor în cadrul cărora este posibilă depistarea încălcărilor legislaţiei. Odată cu acesta a fost aprobat Modelul formularului privind rezultatele controlului efectuat „RC” - anexa nr.7 la Regulament, care este utilizat experimental odată cu lansarea modulului „Control - persoane juridice, etapa I” din SIA „SMC” al Serviciului Fiscal de Stat (începând cu 18.05.2017 prin ordinul nr.101 din 16.05.2017). In formular se vor consemna rezultatele controlului fiscal efectuat, atât pentru încălcările fiscale, cât şi pentru cele contravenţionale. Formularul RC conţine poziţii în care funcţionarii fiscali urmează să indice tipul şi metoda de efectuare a controlului. De asemenea, în tabela „Sumele calculate suplimentar conform deciziei” a fost prevăzută o poziţie pentru indicarea perioadei supuse controlului, după cum urmează: -„perioada supusă controlului de la”- urmează a fi indicată data începutului perioadei supuse controlului pe fiecare impozit, taxă, plată fiscală, penalitate sau amendă în parte; -„perioada supusă controlului până la” - urmează a fi indicată data sfârşitului perioadei supuse controlului pe fiecare impozit, taxă, plată fiscală sau amendă în parte. Totodată, completarea acesteia va fi posibilă odată cu implementarea actului de control şi a deciziei electronice în cadrul SIA „SMC”.

RO_4046_IFPS_2016.pdf
RO_4051_IFPS_2017.pdf
RO_4756_197.pdf

10. Să implementeze instrumente, inclusiv informaționale, în vederea planificării eficiente a controalelor fiscale, cu reglementarea indicatorilor de performanță și a termenelor de efectuare a acestora.

response:
a fost elaborat Capitolul III al Manualului de control fiscal „Analiza riscurilor și planificarea controalelor fiscale” și capitolul IV „Organizarea, desfășurarea controlului fiscal și valorificarea rezultatelor acestuia” subcapitolul 4.14 „Sistematizarea și analiza informației aferente rezultativității controalelor fiscale și dezvoltarea continuă a modului de evaluare a riscurilor aplicate pentru planificarea controalelor fiscale”. În scopul planificării eficiente a controalelor fiscale și a indicatorilor de performanță, SFS va analiza rezultatele controalelor fiscale planificate în vederea stabilirii corectitudinii procedurii de efectuare a controalelor, plenitudinii încasărilor constatate, precum și evaluarea eficacității controalelor fiscale, cu înaintarea propunerilor pînă la sfîrșitul trimestrului, astfel încît rezultatele obținute să fie superior eforturilor depuse. scris. nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Totodată, se menționează că la 02.03.17 Grupul de lucru responsabil de coordonarea lucrărilor de elaborare, testare și implementare a modulului ,,Controlul-persoane juridice,etapa I din SIA ,,Sistem de management al cazurilor,, a primit acces la serviciul de test cu scopul de a monitoriza instrumentele informaționale pentru planificarea eficientă a controalelor fiscale și a indicatorilor de performanță. scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17, scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La pct.10 din Raport - în scopul planificării eficiente a controalelor fiscale şi a indicatorilor de performanţă, Serviciul Fiscal de Stat analizează rezultatele controalelor fiscale planificate în vederea stabilirii corectitudinii procedurii de efectuare a acestora, plenititudinii încălcărilor constatate, precum şi evaluării eficacităţii controalelor fiscale, cu înaintarea propunerilor până la sfârşitul perioadei curente, astfel încât rezultatele obţinute să fie mai superioare eforturilor depuse. La 02.03.2017 Grupul de lucru responsabil de coordonarea lucrărilor de elaborare, testare şi implementare a modulului „Control - persoane juridice, etapa I” din SIA „SMC” a primit acces la serverul de test cu scopul de a monitoriza instrumentele informaţionale în partea ce ţine de planificarea eficientă a controalelor fiscale şi a indicatorilor de performanţă.

RO_4046_IFPS_2016.pdf
RO_4051_IFPS_2017.pdf
RO_4756_197.pdf

11. Să elaboreze un clasificator al încălcărilor depistate în cadrul controalelor fiscale, în aspectul tipurilor de impozite și taxe, cu sistematizarea acestora.

response:
În Formularul RC (Ordinul IFPS nr. 458 din 19.05.2016), în tabelul „Sumele calculate suplimentar conform deciziei” (pct. 20), coloana 17 a fost prevăzut pentru indicarea numărului articolului din lege, în baza căruia a fost aplicată amenda. scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Completarea acesteia va fi posibilă odată cu implementarea actului de control și a deciziei electronice în cadrul SIA ,,SMC,, scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17, scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La pct. 11 din Raport - în formularul RC aprobat prin ordinul IFPS nr.458 din 19.05.2016, în tabelul „Sumele calculate suplimentar conform deciziei” a fost prevăzut un indicator referitor la numărul articolului din lege, în baza căruia a fost aplicată amenda (cod). Completarea acestuia este posibilă odată cu implementarea actului de control şi a deciziei electronice

RO_4046_IFPS_2016.pdf
RO_4051_IFPS_2017.pdf
RO_4756_197.pdf

12. Să asigure corelarea planurilor anuale de activitate cu prioritățile cuprinse în Planul de dezvoltare, stabilind indicatori de performanță vizînd implementarea obiectivelor acestora, cu asigurarea unui mecanism de monitorizare și evaluare a lor.

response:
A fost elaborată strategia de dezvoltare a SFS pentru anii 2016-2020, care în prezent este în proces de avizare de către Colegiul MF. Prin Ordinul IFPS nr. 410 din 18.05.2015 a fost instituit Comitetul pentru riscuri al IFPS, iar toate direcțiile IFPS au avizat planurile de activitate a direcțiilor la Comitetul pentru riscuri. La data de 03.02.2016, prin Ordinul MF nr. 24 a fost atrobat Planul de activitate al IFPS pentru anul 2017. Ordinul IFPS nr. 149 din 07.02.2017 stabilește obligativitatea subdiviziunilor structurale ale SFS să asigure implementarea acțiunilor incluse în Plan. scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24/07.17, scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La pct. 12 din Raport - în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.33, a fost elaborată şi aprobată de către Colegiul Ministerului Finanţelor prin decizia nr.4/1 din 03.08.2016, Strategia de dezvoltare a SFS pentru anii 2016-2020. La data de 03.02.2017, prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.24 a fost aprobat Planul de activitate al SFS pentru anul 2017, care prevede corelaţii prioritare incluse în Strategia de dezvoltare a SFS pentru anii 2016-2020. Prin Ordinul SFS nr.62 din 28.04.2017 a fost aprobat Planul de activitate al SFS pentru anul 2017. Priorităţile planului sunt corelate cu direcţiile de dezvoltare a SFS incluse în Strategie şi conţin obiective şi activităţi care să contribuie la atingerea obiectivelor strategice. A fost instituit Comitetul pentru riscuri, care desfăşoară activitatea sa în conformitate cu Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, conform ordinului MF nr.189 din 15.11.2015, Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi în conformitate cu alte acte legislative şi normative de specialitate. Respectiv, toate subdiviziunile SFS au avizat planurile sale de activitate şi registrele de riscuri, apoi prin ordinul nr.124 din 26 mai 2017 a fost ajustat la structura nouă şi aprobat Registrul riscurilor Serviciului Fiscal de Stat.

RO_4046_IFPS_2016.pdf
RO_4051_IFPS_2017.pdf
RO_4756_197.pdf

13. Să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea colectării depline a veniturilor de către birourile vamale.

response:
scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 A fost aprobat Ordinul nr. 301-O din 27.06.2013 prin care în scopul facilitării traficului de mărfuri și mijloace de transport s-a autorizat efectuarea de către agenții economici a procedurilor de vămuire la orice birou vamal, indiferent de locul de înregistrare a sediului juridic al întreprinderii și fără prezentarea detașării referitoare la vămuire în alte birouri vamale. scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Pentru aplicarea și uniformă a prevederilor legislației modificate, a fost solicitată asistența metodologică de la autoritățile competente privind următoarele probleme: - particularitățile impozitării mărfurilor transportate prin posturile vamale interne de control (nr.2820-15378 din 15.12.15 și nr.2820-15429 din 16.12.15); - includerea TPV la determinarea valorii impozabile a mărfurilor cu TVA (nr.2820-1136 din 28.01.16); - detalii privind mecanismul de aplicare a tratamentului tarifar preferențial la importul mărfii de la poziția tarifară 170230900 originară din Ucraina (2820-4426 din 18.03.16); - aplicarea corectă a TV la importul mărfurilor de la subpozițiile tarifare 391732000 și 392690970 în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE (nr.2820-5052 din 31.03.16); - precizarea datei acordării scutirii de TVA și TV conform prevederilor din HG nr.1165 din 24.10.16 ,,Pentru aprobarea listelor ,ateriei prime medicamentoase,materialelor, articolelor, ambalajului primar și secundar, utilizate la prepararea și producerea medicamentelor,, (nr.2820-1673 din 28.10.16); - aplicarea facilităților fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29 din Codul Fiscal și art.28 lit.q) din Legea cu privire la tariful vamal nr.1380 din 20.11.97 (nr.2820-17723 din 15.11.16); - aplicarea corectă a TV reduse la importul mărfurilor de la subpozițiile tarifare 39173200, 391739000, 392590800, 392690970 conform prevederilor Acordurilor de Comerț Liber dintre RM și Turcia (nr.2820-18352 din 29.11.16); - aplicarea corectă și uniformă a prevederilor art.103 alin.(1) pct.24 din Codul Fiscal privind scutirea de TVA la importul vehiculelor cu motor electric (nr.2820-18692 din 05.12/16); - aplicarea corectă a prevederilor din HG nr.576 din 06.05.16 Cu privire la întroducerea unei măsuri de apărare comercială a pieței interne (nr.2820-19843 din 26.12.16);

RO_4048_Serv.Vamal.pdf
RO_4756_197.pdf

14. Să asigure funcționalitatea deplină a Modulului „Valoarea în vamă” ca instrument eficient utilizat în procesul de determinare a valorii în vamă.

response:
scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Prin Ordinul SV nr. 06-O din 14.01.2016 modulul „valoarea în vamă” a fost implementat în regim de testare în SIIV Asycuda World pentru toate posturile vamale începînd cu 20.01.2016. În vederea asigurării funcționalității modulului au fost instruiți șefii Secțiilor venituri și valoare în vamă din cadrul birourilor vamale privind aspectele fundamentale ale funcționalității și implementării modulului în vederea diseminării informațiilor în cadrul posturilor vamale.

RO_4048_Serv.Vamal.pdf
RO_4756_197.pdf

15. Să asigure evaluarea și revizuirea periodică a eficienței criteriilor de selectivitate pe riscul subevaluării valorii în vamă, precum și pe alte riscuri.

response:
Direcția valoare în vamă și clasificarea mărfurilor în colaborare cu Direcția analiza riscurilor asigură permanent revizuirea periodică a criteriilor de selectivate pe riscuri subevaluări vamale. scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Serviciul Vamal asigură revizuirea permanentă a criteriilor de selectivitate pe riscul subevaluării valorii în vamă. Astfel, pe parcursul a.2016 au fost evaluate 146 criterii de selectivitate, create 282 criterii, modificate 88 criterii și anulate 62 criterii;

RO_4048_Serv.Vamal.pdf
RO_4756_197.pdf

16. Să asigure implementarea unor instrumente eficiente privind sporirea calității controalelor ulterioare.

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 În scopul asigurării implementării recomandărilor date, s-au întreprins următoarele acțiuni: - a fost implementat Modulul VI ,,Control ulterior,, în SI ,,ANTIFRAUDA,, prin ordinul Serviciului Vamal nr.21-O din 28.01.16, care este utilizat în efectuarea controalelor ulterioare pînă la moment; - a fost elaborat Proiectul HG Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale, care a fost prezentat CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție; scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 în scopul asigurării implementării recomandării date, de către Serviciul Vamal, au fost întreprins următoarele acţiuni: - a fost implementat Modulul VI „Control ulterior” în SI „ANTIFRAUDA”, prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 23-0 din 28.01.2016, care este utilizat în efectuarea controalelor ulterioare pînă la moment; - a fost identificată necesitatea reglementării procedurii de analiză de risc, precum şi ajustarea prevederilor cadrului normativ instituţional de profil la prevederile Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător asupra domeniului vamal, în baza recomandările experţilor care asistă procesul de reformare a sistemului legislativ şi instituţional de efectuare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător şi în scopul executării prevederilor pp.2 şi 3 ale Hotărîrii Guvernului nr. 512 din 25.04.2016 „Cu privire la revizuirea actelor normative cu caracter de reglementare a activităţii de întreprinzător emise de Serviciul Vamal”. In acest context, a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale”. Analiza efectuată, precum şi cerinţa de racordare la standardele internaţionale din domeniu, prezintă argumentarea în ceea ce priveşte necesitatea elaborării actului normativ nominalizat, transpunerea prevederilor cadrului normativ existent (Ordinul Serviciului Vamal nr. 63 din 11.01.2013) şi, în consecinţă, abrogarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 63-0 din 11.01.2013 „Cu privire la aprobarea normelor metodologice privind realizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire şi re verificarea declaraţiilor vamale”. Modificarea este necesară pentru reglementarea dispoziţiilor comune ambelor forme de control ulterior, joncţiunea normei de profil la prevederile art.48 din Regulamentul nr.952/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 09.10.2012 de stabilire a practicii internaţionale. Proiectul respectiv a fost supus expertizei anticorupţie şi este în proces de definitivare

RO_4756_197.pdf

17. Să aplice eficient modalitățile de executare silită în vederea încasării restanțelor agenților economici.

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Prin Legea nr.281 din 16.12.16 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, au fost operate completări la Codul Vamal, astfel a fost modificat art.130 alin.(2), care prevede că urmărirea bunurilor se face prin aplicarea de interdicții și/sau prin sechestrare.

RO_4756_197.pdf

18. Să revizuiască modalitatea de stingere a obligațiilor vamale cu termenul de prescripție expirat, cu înaintarea propunerilor de rigoare.

response:
De către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător a fost examinată Analiza preliminară a impactului de reglementare la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la Hotărârea Guvernului nr.1000 din 28.12.2012 „cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale și/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripție a expirat” precum și proiectul Hotărârii de Guvern propriu-zis, care urmează a fi transmis Guvernului spre aprobare. scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 întru implementarea recomandării date, a fost aprobată Hotărirea Guvernului nr. 1057 din 15.09.2016 „Pentru modificarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat, aprobat prin Hotărirea Guvernului nr.1000 din 28 decembrie 2012”, prin care a fost abrogat pct.5 din hotărire, care contravenea art.265 din Codul fiscal, inclusiv a fost modificat pct.13 referitor la pachetul de documente care confirmă expirarea termenului de prescripţie.

RO_4048_Serv.Vamal.pdf

19. Să aprobe reglementări interne referitor la procesul și procedurile de executare silită a obligației vamale în vederea eficientizării acestora.

response:
Colaboratorii Secției supravegherea încasării obligației vamale au participat la seminarul cu tematica „Procesul de insolvabilitate și procedura de executare a documentelro executorii”. A fost elaborată și aprobată Decizia SV nr. 285-d din 22.05.2015 cu privire la asigurarea executării, evidenței și refletării deciziilor de sancționare cu amendă și/sau confiscate emise în cadrul proceselor de contravenție vamală. scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, au fost operate completări ia Codul vamal, astfel a fost modificat articolul I302 alineatul (2), care prevede că urmărirea bunurilor se face prin aplicarea de interdicţii şi/sau prin sechestrare.

RO_4048_Serv.Vamal.pdf
RO_4756_197.pdf

20. Să asigure efectuarea, cu stabilirea periodicității, controalelor asupra facilităților fiscale acordate beneficiarilor, în special asupra celor acordate în mod „individual”.

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 IFPS a selectat pentru efectuarea controalelor 15 contribuabili din cei ce au beneficiat de facilități fiscale ,,individuale,,. Astfel, în urma analizei criteriilor de risc, s-a planificat efectuarea controalelor la 4 agenți economici: SRL FFA Trans Oil c/f 1003600098975, A.E.I. Supercredit c/f 1003602024011, I.M. Eurospid-Broker c/f 1012609000955, SRL Trans-Cargo Terminal c/f 1004601000262. În urma rezultatelor obținute se va decide asupra oprtunității dispunerii controalelor la toți contribuabilii selectați. scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Luînd în considerare moratoriul asupra controlului de stat, instituit prin Legea nr. 18 din 04.03.2016, care prevedea restricţii ia iniţierea şi efectuarea controalelor fiscale Ia faţa locului, Ia sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit de desfăşurare a activităţilor de întreprinzător, Serviciul Fiscal de Stat nu a planificat controale fiscale pentru trimestrele I, II şi III ale anului 2016. Totodată, dat fiind faptul că echipa de audit a specificat în Raportul de audit despre necesitatea efectuării controalelor fiscale asupra respectării cadrului legal, prin care au fost acordate unele facilităţi fiscale „individuale”, cum ar fi: Hotărirea Guvernului nr.949 din 12.10.2010 „Pentm aprobarea Regidamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite de Acordul „ Compact ” Hotărirea Guvernului nr. 765 din 20.08.2010 „Privind aprobarea Regidamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010"; Hotărirea Guvernului nr.777 din 25.09.2014 „Privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la unele măsuri referitor la procedura falimentului Societăţii pe Acţiuni „Termocom"’’; Legea cu privire la Portul International Liber „Giurgiuleşti” nr.8-XV din 17.02.2005, Serviciul Fiscal de Stat a studiat posibilitatea iniţierii unor astfel de controale. In contextul dat, 15 contribuabili din cei care au beneficiat de facilităţi fiscale „individuale”, au fost selectaţi pentru efectuarea controalelor. Ulterior, în urma analizei criteriilor de risc, Serviciul Fiscal de Stat a planificat efectuarea controalelor la 4 agenţi economici: LC.S. FFA Trans Oii Ltd S.R.L. (c/f 1003600098975), A.E.L Supercredit (c/f 1003602024011), I.M. Eurosped-Broker S.R.L. (c/f 1012609000955) şi S.C. Trans Cargo Terminal S.R.L. (c/f 1004601000262). La ultimii 3 agenţi economici deja au fost efectuate controale, în rezultatul cărora au fost calculate suplimentar impozite, taxe, penalităţi şi aplicate sancţiuni în sumă de 100,8 mii lei. Concomitent, au fost întreprinse acţiuni de control la 3 agenţi economici, care beneficiază de unele categorii de facilităţi privind TVA, fiind stabilită fictivitatea operaţiunilor de livrare documentară. In consecinţă, au fost efectuate verificări şi la 6 agenţi economici beneficiari ai întreprinderilor scutite de plata TVA. In rezultat au fost calculate impozite şi taxe în mărime de 468,7 mii lei, penalităţi - 162,2 mii Iei şi aplicate amenzi în sumă de 149,3 mii lei. In cazul controalelor efectuate la beneficiarii întreprinderilor scutite de plata TVA, au fost calculate 26853,9 mii lei - impozite şi taxe, 63 50,1 mii lei - penalităţi şi aplicate amenzi în sumă de 8839,5 mii lei.

RO_4756_197.pdf

20. Să asigure efectuarea, cu stabilirea periodicității, controalelor asupra facilităților fiscale acordate beneficiarilor, în special asupra celor acordate în mod „individual”.

response:
Intrarea în vigoare a Legii nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, IFPS nu a planificat controale fiscale pentri trimestrele I, II și III ale anului 2016. scris.nr.05-02/1/5/ din 30.03.17 IFPS a planificat controale fiscale la 4 agenți economici din 15 selectați, care au beneficiat de facilități fiscale ,,individuale,, și anume: SRL FFA Trans Oil c/f 1003600098975, A.E.I.Supercredit c/f 1003602024011, I.M.Eurosped-Broker SRL c/f 1012609000955, SRL Trans Cargo Terminal c/f 1004601000262. scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17 La pct.20 din Raport - în legătură cu moratoriul asupra controlului de stat, introdus prin Legea nr. 18 din 04.03.2016 care prevedea restricţii la iniţierea şi efectuarea controalelor fiscale la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit de desfăşurare a activităţilor de întreprinzător, SFS nu a planificat controale fiscale pentru trimestrele I, II şi III ale anului 2016. Luând în consideraţie că în Raportul de audit al Curţii de Conturi s-a menţionat despre necesitatea efectuării controalelor fiscale asupra respectării cadrului legal, prin care au fost acordate unele facilităţi fiscale „individuale”, cum ar fi: Hotărârea Guvernului nr.949 din 12.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite de Acordul „Compact”; Hotărârea Guvernului nr.765 din 20.08.2010 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010; Hotărârea Guvernului nr.777 din 25.09.2014 privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la unele măsuri referitor la procedura falimentului Societăţii pe Acţiuni „Termocom"; Legea cu privire la Portul International Liber „Giurgiuleşti” nr.8-XV din 17.02.2005, SFS a studiat posibilitatea iniţierii unora pe parcursul executării Hotărârii. Reieşind din cele menţionate, 15 contribuabili din cei ce au beneficiat de facilităţi fiscale „individuale”, au fost selectaţi şi înaintaţi pentru efectuarea controalelor. Astfel, în urma analizei criteriilor de risc, SFS a planificat efectuarea controalelor la 4 agenţi economici: I.C.S. FFA Trans Oii Ltd S.R.L. (c/f 1003600098975), A.E.I. Supercredit (c/f 1003602024011), I.M. Eurosped- Broker S.R.L. (c/f 1012609000955) şi S.C. Trans Cargo Terminal S.R.L. (c/f 1004601000262). La ultimii 3 agenţi economici deja au fost efectuate controale, în rezultatul cărora au fost calculate suplimentar impozite, taxe, penalităţi şi aplicate sancţiuni în sumă de 100,8 mii lei. Concomitent, au fost întreprinse acţiuni de control la 3 agenţi economici, care beneficiază de unele categorii de facilităţi privind TVA, fiind stabilită Activitatea operaţiunilor de livrare documentară. Ca consecinţă, au fost efectuate verificări şi la 6 agenţi economici beneficiari ai întreprinderilor scutite de plata TVA. în rezultat au fost calculate impozite şi taxe în mărime de 468,7 mii lei, penalităţi - 162,2 mii lei şi aplicate amenzi în sumă de 149,3 mii lei. în cazul controalelor efectuate la beneficiarii întreprinderilor scutite de plata TVA, au fost calculate 26853,9 mii lei - impozite şi taxe, 6150,1 mii lei - penalităţi şi aplicate amenzi în sumă de 8839,5 mii lei. scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Luînd în considerare moratoriul asupra controlului de stat, instituit prin Legea nr. 18 din 04.03.2016, care prevedea restricţii ia iniţierea şi efectuarea controalelor fiscale Ia faţa locului, Ia sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit de desfăşurare a activităţilor de întreprinzător, Serviciul Fiscal de Stat nu a planificat controale fiscale pentru trimestrele I, II şi III ale anului 2016. Totodată, dat fiind faptul că echipa de audit a specificat în Raportul de audit despre necesitatea efectuării controalelor fiscale asupra respectării cadrului legal, prin care au fost acordate unele facilităţi fiscale „individuale”, cum ar fi: Hotărirea Guvernului nr.949 din 12.10.2010 „Pentm aprobarea Regidamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite de Acordul „ Compact ” Hotărirea Guvernului nr. 765 din 20.08.2010 „Privind aprobarea Regidamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010"; Hotărirea Guvernului nr.777 din 25.09.2014 „Privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la unele măsuri referitor la procedura falimentului Societăţii pe Acţiuni „Termocom"’’; Legea cu privire la Portul International Liber „Giurgiuleşti” nr.8-XV din 17.02.2005, Serviciul Fiscal de Stat a studiat posibilitatea iniţierii unor astfel de controale. In contextul dat, 15 contribuabili din cei care au beneficiat de facilităţi fiscale „individuale”, au fost selectaţi pentru efectuarea controalelor. Ulterior, în urma analizei criteriilor de risc, Serviciul Fiscal de Stat a planificat efectuarea controalelor la 4 agenţi economici: LC.S. FFA Trans Oii Ltd S.R.L. (c/f 1003600098975), A.E.L Supercredit (c/f 1003602024011), I.M. Eurosped-Broker S.R.L. (c/f 1012609000955) şi S.C. Trans Cargo Terminal S.R.L. (c/f 1004601000262). La ultimii 3 agenţi economici deja au fost efectuate controale, în rezultatul cărora au fost calculate suplimentar impozite, taxe, penalităţi şi aplicate sancţiuni în sumă de 100,8 mii lei. Concomitent, au fost întreprinse acţiuni de control la 3 agenţi economici, care beneficiază de unele categorii de facilităţi privind TVA, fiind stabilită fictivitatea operaţiunilor de livrare documentară. In consecinţă, au fost efectuate verificări şi la 6 agenţi economici beneficiari ai întreprinderilor scutite de plata TVA. In rezultat au fost calculate impozite şi taxe în mărime de 468,7 mii lei, penalităţi - 162,2 mii Iei şi aplicate amenzi în sumă de 149,3 mii lei. In cazul controalelor efectuate la beneficiarii întreprinderilor scutite de plata TVA, au fost calculate 26853,9 mii lei - impozite şi taxe, 63 50,1 mii lei - penalităţi şi aplicate amenzi în sumă de 8839,5 mii lei.

RO_4046_IFPS_2016.pdf
RO_4051_IFPS_2017.pdf
RO_4756_197.pdf

21. Să elaboreze și să implementeze un sistem automatizat al proceselor interne aferente evidenței, sistematizării și administrării taxei de licență, cu generarea rapoartelor privind calculele și soldurile restante ale agenților economici.

response:
scris.nr.17-3430 din 19.06.17 La Camera de Licențiere a fost semnat Ordinul Directorului nr.26g din 30.11.16 ,,Cu privire la monitorizarea și achitarea taxelor de licență, însă n-au fost resurse bănești pentru crearea unui sistem automatizat al proceselor interne privind evidența, sistematizarea și administrarea datelor privind taxele calculate, achitate și soldurile restante ale agenților economici, cu elaborarea/generarea rapoartelor. Referitor la sumele restante a taxelor de licență (3,6 mln.lei), Camera de Licențiere a remis un demers în adresa instanțelor judecătorești privind executarea actelor de judecată, conform art.15 alin.(2) lit.b) din Codul de Executare nr.443-XV din 24.12.2004. Suplimentar informăm că, urmare a aprobării Legii nr.291 din 16.12.16 cu privire la organizarea și desfpșurarea jocurilor de noroc, reglementarea, supravegherea și controlul de stat al activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc este în competența Min.Finanțelor și Agenției Servicii Publice.

22. Să elaboreze, în comun cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, reglementări privind modalitatea de informare a Camerei de Licențiere despre rezultatele procedurii de executare silită a documentelor executorii privind încasarea taxei de licență.

response:
Secția executori judecătorești Este în proces de implementare Sistemul Informațional Automatizat ,,Registrul Procedurilor de Executare” dezvoltat de către Ministerul Justiției în vederea realizării acțiunii 3.3.3. ,,Îmbunătățirea sistemului de management al informației și de comunicare prin asigurarea accesului la bazele de date” din Strategia de reformare a sectorului justiției. Registrul procedurilor de executare (RPE) este destinat ca platformă unică de documentare pentru dosarele procedurilor de executare, precum şi ca sistem de interacţiune electronică a executorilor judecătoreşti cu toate bazele de date, pe de o parte, şi efectuarea procedurilor în format electronic, pe de altă parte. Toate procedurile urmează a fi efectuate doar prin intermediul acestui registru, cu excluderea totală a fluxurilor funcţionale pe hârtie. La data de 5 august 2014 a fost încheiat contract nr. 14/01310/1 privind achiziționarea sistemului SIA Registrul procedurilor de executare cu S.C. “GREENSOFT” S.R.L, în sumă de 381,6 mii lei. În baza actului de predare- primire și a facturii fiscale costul serviciilor prestate a fost achitat integral. Comisionul bancar pentru efectuarea transferului în valută străină, în mărime de 0,5% din suma transferului a constituit 1,9 mii lei. Astfel, cheltuielile totale au constituit 383,5 mii lei. La data de 2 iunie 2015, în încinta Ministerului Justiţiei, a avut loc testarea Registrului procedurilor de executare (e-Executare), cu implicarea beneficiarilor. La eveniment au participat atît reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei cît şi reprezentanţi ai Uniunii Executorilor Judecătoreşti. Ulterior, au fost remise circulare tuturor executorilor judecătorești pentru a testa Registrul și de a remite obiecţiile, propunerile, sugestiile de rigoare. La data de 13 septembrie 2016 prin Ordinul ministrului justiției nr.896 au fost transmise sistemele informaționale din gestiunea economică a Ministerului Justiției în gestiunea economică a Centrului de Informații Juridice și pentru perioada raportată au fost întreprinse următoarele acțiuni: La data de 13 ianuarie 2017 a fost remisă o solicitare (12-03/86 din 13.01.2017) în adresa Direcției economico-financiare și administrativă de a demara procedura de achiziție cu referire la achiziționarea serviciilor de dezvoltare a funcționalităților noi și mentenanță post implementare a Sistemul informațional automatizat „Registrul procedurilor de executare” (e-Executare). A fost elaborat și remis pentru coordonare Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat “Registrul procedurilor de executare” (e-executare) către Uninea Națională a Executorilor Judecătorești, Direcția profesii și servicii juridice, Secția executori judecătorești, Serviciul e-Transformare din cadrul Ministerului Justiției (nr. 12-23/146 din 14.02.2017). Ulterior, proiectul sus menționat a fost remis pentru promovare Direcției generale a legislației din cadrul Ministerului (12-18/708 din 23.03.2017). S-a demarat procedura de achiziție de a achiziționa servicii de dezvoltare a funcționalităților noi și mentenanță a SIA Registrul procedurilor de executare. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești prezintă Ministerului Justiției rapoarte statistice care cuprind informații privind numărul documentelor executorii de încasare în beneficul statului aflate în executare, executate și rămase în restanță.

RO_4044_Min Just.pdf

23. Să examineze, în comun cu Î.S. „CRIS „Registru”” situațiile privind lipsa în Registrul de stat al transporturilor a înscrierilor aferente unităților de transport care au fost supuse testării tehnice și să înainteze Guvernului propuneri în vederea reglementării mecanismului și procedurii de achiziționare a acestora.

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 MTID a lansat unele propuneri, care va institui procedura de preavizare a subiecţilor impunerii cu taxa de folosire a drumurilor aşa ca: - integrarea sistemului "Automobilistul" şi a evidenţei trezoreriale prin atribuirea codului unic fiecărei tranzacţii. - elaborarea unei proceduri automatizate de control; - elaborarea unor filtre de validare a datelor introduse in sistemul "Automobilistul"; - integrarea sistemului "Automobilistul" cu baza de date de la Î.S. Registru. - calcularea automatizată a taxei rutiere, în vederea instituirii procedurii de preavizare a subiecţilor impunerii cu taxa de folosire a drumurilor către sistemul "Automobilistul".

24. În comun cu Ministerul Finanțelor, să examineze și să înainteze Guvernului propuneri în vederea modificării cadrului legal privind modalitatea de achitare la Bugetul Public Național a taxei pentru folosirea drumurilor, cu instituirea procedurii de preavizare a subiecților impunerii.

response:
Ministerul Finanțelor informează că în proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legistative în partea ce ține de realizarea politicii fiscale, vamale și bugetare pe anul 2016, s-a propus introducerea impozitului pe autovehiculele îmatriculate în RM în sistemul taxelor locale, concomitent cu excluderea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculile înmatriculate în RM din sistemul taxelor rutiere. crisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 în proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare s-a propus introducerea impozitului pe autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în sistemul taxelor locale, concomitent cu excluderea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova din sistemul taxelor rutiere. Totodată, s-a propus ca mecanismul de calcul al impozitului pe autovehicule să fie acelaşi ca şi la impozitul pe bunurile imobiliare al persoanelor fizice, urmînd ca plata impozitului pe autovehicule să fie efectuată prin intermediul avizului de plată expediat de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al primăriei pentru persoanele juridice şi fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova. Proiectul însă nu a fost susţinut în Parlament.

RO_4045_Min Fin1.pdf
RO_4756_197.pdf

25.1. să asigure examinarea și înaintarea, în modul stabilit, Guvernului a propunerilor referitor la modificarea cadrului normativ-legal privind normele care au admis, în situații specifice, formarea supraplăților nereale;

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Admiterea supraplăților la TVA nu atrage după sine modificarea Codului Fiscal și problema în cauză este soluționată prin monitorizarea și întreprinderea măsurilor necesare de către Serviciul Fiscal în situații specifice identificate. scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17 Recomandarea din pct.25.1 din Raport - propunerile referitoare la modificarea cadrului normativ privind admiterea situaţiilor specifice la formarea supraplăţilor nereale au fost comentate în pct.8 din Raport scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Admiterea formării supraplăţilor la TVA nu atrage după sine modificarea Codului fiscal şi problema în cauză este soluţionată prin monitorizarea şi întreprinderea acţiunilor necesare de către Serviciul Fiscal de Stat în situaţii specifice identificate.

RO_4756_197.pdf

25.2. să asigure examinarea și înaintarea, în modul stabilit, Guvernului a propunerilor referitor la modificarea cadrului normativ-legal privind înștiințarea obligatorie și în termene proxime de către notari a organelor SFS privind modificarea fondatorilor;

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Modificarea cadrului normativ-legal la Codul Contravențional urmează să fie prezentată de Min.Justișiei, care va asigura elaborarea și definitivarea unui proiect unic de modificare și completare a CC. scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17, scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La pct.25.2 din Raport - prin scrisoarea nr.26-15/1-10-2188/10662 din 30.12.2016 a fost solicitat Ministerul Justiţiei să desemneze instituţia responsabilă de a promova proiectul de completare a Codului contravenţional, prin care persoanele juridice care au înregistrat la notar contracte de vânzare - cumpărare a cotei părţi, însă n-au efectuat modificările respective la Camera înregistrării de Stat. Prin solicitarea menţionată au fost înaintate propuneri prin care aceste acţiuni va fi corect să fie sancţionate. Ministerul Justiţiei prin scrisoarea nr.03/644 din 19.01.2017 a informat că, la solicitarea de desemnare a instituţiei responsabile de promovarea proiectului privind modificarea Codului contravenţional, în contextul dispoziţiei Guvernului nr. 1506-686 din 13.09.2016, propunerile ce vizează amendamentele la Codul contravenţional se prezintă direct în adresa Ministerului Justiţiei, care va asigura elaborarea şi definitivarea unui proiect unic de modificare şi completare a Codului contravenţional.

RO_4756_197.pdf

25.3. să asigure examinarea și înaintarea, în modul stabilit, Guvernului a propunerilor referitor la modificarea cadrului normativ-legal privind instituirea conturilor trezoreriale destinate TVA a contribuabililor, în scopul stopării evaziunilor fiscale în procesul de administrare a taxei respective;

response:
scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Conceptul propus a fost examinat mai mulți ani la rînd, atît de către autoritățile naționale, cît și de cele internaționale, cum ar fi FMI. Aceștia s-au expus negativ asupra realizării conceptului, deoarece duce la înrăutățirea activității agenților economici, inclusiv disponibilizarea mijlocelor financiare care pot fi utilizate la efectuaraea investițiilor sau altor scopuri. scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 De asemenea, în contextul angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere între RM și UE, armonizarea Codului Fiscal, în partea ce ține de TVA, se realizează în conformitate cu prevederile Directivelor UE, care la rîndul său nu reglementează conceptul privind instituirea conturilor trezoreriale destinate TVA. scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17 La pct.25.3 din Raport - Serviciul Fiscal de Stat repetat a solicitat Trezoreria de Stat (nr.26- 08/2-10/1-11551/3393 din 09.03.2017) să se expună pe marginea posibilităţii instituirii conturilor trezoreriale destinate TVA a contribuabililor, în scopul stopării evaziunilor fiscale în procesul de administrare a taxei respective.

RO_4045_Min Fin1.pdf
RO_4756_197.pdf

25.4. să asigure examinarea și înaintarea, în modul stabilit, Guvernului a propunerilor referitor la modificarea cadrului normativ-legal privind revizuirea statutului juridic al IFPS și inspectoratelor fiscale teritoriale, cu optimizarea și centralizarea instituțională;

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 A fost adoptată Legea nr.281 din 16.12.16 Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, care va intra în vigoare din 01.04.17 scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17 La pct.25.4 din Raport - a fost elaborată şi aprobată Legea nr.281 din 16.12.2016, care a întrat în vigoare de la 01.04.2017 şi a operat modificările respective în Codul fiscal. La 05.06.2017 a fost adoptată Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.395, prin care a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat, în temeiul căruia este asigurată revizuirea actelor normative ce prevăd asigurarea implementării noului statut juridic al Serviciului Fiscal de Stat. scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Intru implementarea recomandării date, a fost aprobată Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016, care va intra în vigoare de la 01.04.2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 472-477/947, 27.12.2016). Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 05.06.2017 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat, în temeiul căruia este asigurată revizuirea actelor normative ce prevăd asigurarea implementării noului statut juridic al Serviciului Fiscal de Stat

RO_4756_197.pdf

26. să revizuie cadrul regulator aferent evidenței contabile în instituțiile publice, cu includerea prevederilor ce țin de ajustarea valorii contabile la valoarea cadastrală a bunurilor imobile gestionate de instituțiile publice.

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Pe parcursul anului 2016 au fost înaintate Agenției Proprietăți Publice demersuri privind modificarea Listei bunurilor proprietate de stat prin includerea a 4 imobile, care nu sunt utilizate de SFS. scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17 scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La pct.26 din Raport - pe parcursul anului trecut au fost înaintate Agenţiei Proprietăţii Publice demersuri privind modificarea Listei bunurilor proprietate de stat prin includerea a 4 imobile, care nu sunt utilizate de Serviciul Fiscal de Stat. La 28.12.2016 despre ajustarea valorii contabile a fost informat Ministerul Finanţelor. In legătură cu reorganizarea SFS de la 01.04.2017, bunurile aflate în gestiunea fostelor organe fiscale teritoriale trec în gestiunea organului centralizat. La moment, se desfăşoară procedura de transmitere a bunurilor conform certificatelor cadastrale, care ulterior urmează să fie înregistrate legal.

RO_4756_197.pdf

27. să definitiveze implementarea sistemului de management financiar și control la nivelul SFS, în vederea asigurării gestionării conforme a resurselor bugetare și patrimoniului public;

response:
În vederea asigurării gestionării conforme a resurselor bugetare și patrimoniului public au fost remise MF două scrisori cu infromația despre listele bunurilor imobiliare proprietate publică aflate în gestiunea IFPS și instectoratelor fiscale teritoriale. Prin Ordinul IFPS nr. 444 din 06.05.2016 au fost apronat Catalogul Proceselor business scris.nr.26-07/2-17/3371 din 24.07.17 Despre măsurile aplicate cu scopul executării recomandărilor nr.27-30 din Raport, Curtea de Conturi a fost deja informată prin anexarea documentelor justificative necesare (informaţia din 22.07.2016 nr.26-17/13-294/122, remisă şi Ministerului Finanţelor). scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La moment, continuă procesul de implementare a sistemului de management financiar şi control în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Totodată, în cadrul proiectului pregătitor pentru implementarea Proiectului TÂMP, pînă la finele lunii aprilie 2016, au fost descrise şi cartografiate 126 de procese de lucru, în două versiuni (română şi engleză). Ulterior, prin Ordinul IFPS nr. 444 din 06.05.2016, a fost aprobat Catalogul proceselor de business.

RO_4046_IFPS_2016.pdf
RO_4756_197.pdf

28. să asigure ținerea evidenței și raportarea reală a situației patrimoniale, prin eliminarea neajunsurilor constatate de auditul precedent;

response:
scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 IFPS a întocmit informația privind patrimoniului public aflat în administrarea subdiviziunilor structurale ale SFS la situația de 01.01.16, conform anexelor nr.8 și nr.14 la Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin HG nr.675 din 06.06.08. scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Serviciul Fiscal de Stat, în vederea asigurării ţinerii evidenţei şi raportării reale a situaţiei patrimoniale, prin eliminarea neajunsurilor constatate de audîtul precedent a identificat şi a întocmit Informaţia privind patrimoniul public aflat în administrarea subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat Ia situaţia de 1 ianuarie 2016, conform anexelor nr.8 şi nr.14 la Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 675 din 06.06.2008. Despre acest fapt, Curtea de Conturi a fost informată prin scrisoarea IFPS nr. 26-17/13-294/122 din 22.07.2016.

RO_4756_197.pdf

29. să dezvolte produsele informaționale existente ale SFS pentru asigurarea ținerii evidenței facturilor fiscale eliberate contribuabililor, transparenței circulației și stocurilor de facturi fiscale aflate în gestiunea contribuabililor plătitori de TVA;

response:
IFPS la 17.06.2016 a înaintat o solicitare de prestare a serviciilor de mentenanță adaptivă pentru subsistemele sistemului informațional al SFS la ÎS „Fiscservinform”. scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Copia solicitării de prestare a serviciilor de mentenanţă adaptivă pentru subsistemele sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat la I.S. „Fiscservinform” a fost prezentată Curţii de Conturi prin scrisoarea IFPS nr. 26-17/13-294/122 din 22.07.2016.

RO_4046_IFPS_2016.pdf
RO_4756_197.pdf

30. să instituie un mecanism care să stipuleze termenele concrete de anulare a înregistrării contribuabilului ca plătitor de TVA.

response:
scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Prin Ordinul IFPS nr. 1106 din 04.12.2015 a fost aprobată Instrucțiunea privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere”, iar prin Ordinul nr. 80 din 02.02.2016 a fost aprobat Regulamentul cu privire la unele măsuri de administrare fiscală la compartimentul TVA. scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Se menționează că modul de administrare a procesului de anulare a statutului de plătitor TVA a agenților economici care se deservesc în mun.Chișinău, afost aprobat prin Ordinul nr.1142 din 07.11.16, termenii de anulare pot fi diferiți.

RO_4046_IFPS_2016.pdf
RO_4756_197.pdf

31. să asigure definitivarea înregistrării la oficiile cadastrale, evaluării cadastrale și ajustării costului bunurilor reflectate în evidența contabilă a entităților, cu eliminarea neajunsurilor constatate de auditul precedent;

response:
SV a început procedura de înregistrare la OTC a cîtorva imobile. scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Ministerul Finanţelor, prin scrisoarea nr.16-04/264 din 11.05.2017, a prezentat Agenţiei Proprietăţii Publice darea de seamă privind valoarea patrimoniului public la situaţia din 01.01.2017.

RO_4048_Serv.Vamal.pdf
RO_4756_197.pdf

32. să întreprindă măsurile necesare în vederea executării în termenele prevăzute a activităților stabilite pentru implementarea Proiectului IMPEFO, cu utilizarea eficientă a mijloacelor acordate din sursele externe, în scopul realizării obiectivelor acestuia.

response:
scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Au fost întreprinse măsurile necesare în vederea realizării în termen a ultimilor activități, prevăzute în proiect, întru atingerea tuturor obiectivelor și utilizarea eficientă a mijloacelor acordate din surse externe. scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 - S-a conlucrat cu compania ROFA din Austria, în vederea înlocuirii detectorului pentru determinarea punctului de cristalizare de la Analizatorul pentru determinarea punctului de scurgrre a produselor petroliere, ISL CPP5Gs; - S-a conlucrat cu compania Teamnet International SRL în vederea înlăturării defectelor tehnice la Distilatorul Oenologic, model RAYPA, ENODEST, precum și reparării tubului de sticlă și a tubului de inox la Polarimetru, Unipol L; - Au fost înaintate demersuri către UAB LOKMIS și SRL LOKMERA, în vederea înlăturării scurgerilor de antigel la generatoarele de la Laboratoarele mobile, înlăturării altor neajunsuri, depistate în perioada de garanție a echipamentelor și a respectării tuturor angajamentelor, stipulate în contracte, ce țin de verificarea metrologică a echipamentelor, etalonarea acestora, livrarea unor materiale de referință certificate; - S-a conluctar cu antreprenorul general întru lichidarea de către acesta, în perioada de garanție, a unor neajunsuri la construcția Laboratorului Vamal (scurgeri de apă, sistem de încălzire);

RO_4048_Serv.Vamal.pdf
RO_4756_197.pdf

Cerinte (14)

2.1.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului și să întreprindă măsurile de rigoare, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor;

response:
În cadrul Colegiului Ministerului Finanțelor, din 24.03.2016, au fost examinate rezultatele auditului performanței sistemului de administrare a veniturilor publice. La fel în cadrul ședinței s-a decis elaborarea și aprobarea de către Serviciul Vamal și IFPS a planurilor de măsuri privind implementarea recomandărilor CCRM scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La data de 24 martie 2036 a avut loc şedinţa Colegiului Ministerului Finanţelor, în cadrul căruia au fost examinate rezultatele auditului performanţelor sistemului de administrare a veniturilor publice. Suplimentar, în cadrul şedinţei au fost puse în discuţie şi măsurile imediate de executare a Hotârîrii Curţii de Conturi. Astfel, întru realizarea cerinţelor şi recomandărilor din partea hotărîtoare au fost întreprinse următoarele acţiuni: Serviciul Fiscal de Stat: - a aprobat Planul de măsuri concrete, necesare a fi aplicate pentru implementarea recomandărilor şi cerinţelor, expuse în Raportul de audit efectuat de către Curtea de Conturi (hotărîrea nr. 44 din 20.11,2015) cu privire la performanţa sistemului administrării veniturilor publice de către organele Serviciului Fiscal de Stat, prin Ordinul IFPS nr.392 din 26.04.2016 (anexa nr.3). Serviciul Vamal: - a aprobat Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 44 din 20.11.2015 privind Raportul auditului performanţei sistemului administrării veniturilor publice, prin Ordinul SV nr. 515-0 din 30.12.2015 (anexa nr.4).

RO_4045_Min Fin1.pdf
RO_4756_197.pdf

2.1.2. să elaboreze propuneri privind reglementarea modului de prioritizare a executării de către instituțiile financiare a ordinelor de incaso înaintate de diferite organe, în vederea încasării primordiale a obligațiilor față de Bugetul Public Național;

response:
Scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Cadrul legal în vigoare reglementează procedura de percepere a restanțelor la buget prin prisma prevederilor art.197 din Codul Fiscal și art.92 din Codul de Executare, inclusiv cu beneficierea prioritară a sumelor percepute conform art.144-146 din Codul de executare scris.nr.26-07/2-17/13371 din 24.07.17 La pct.2.1.2 al Hotărârii - anterior a fost menţionat că, cadrul legal în vigoare la moment reglementa procedura de percepere a restanţelor la buget prin prisma prevederilor art.197 din Codul fiscal şi art.92 din Codul de executare, inclusiv cu beneficierea prioritară a sumelor percepute conform art.art.144-146 din Codul de executare. Conform art. 145 din Codul de executare sunt stabilite 3 categorii de creanţe. Toate impozitele, taxele şi alte plăţi aferente bugetului public naţional, sunt atribuite la categoria a doua de creanţe, iar contribuţiile de asigurări sociale de stat, la categoria întâi de creanţe. In cazul, în care Ministerul Finanţelor va elabora amendamente la acest articol, SFS va li disponibil să conlucreze şi să avizeze eventualele proiecte. scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 Cadrul legal în vigoare reglementează procedura de percepere a restanţelor la buget prin prisma prevederilor art.197 din Codul fiscal şi art.92 din Codul de executare, inclusiv cu beneficierea prioritară a sumelor percepute conform art.art. 144-146 din Codul de executare.

RO_4756_197.pdf

2.1.3. să revadă atribuțiile nespecifice activității de bază, executate de organele fiscale, cu înaintarea în modul stabilit a propunerilor de rigoare;

response:
Scris.nr.05-02/1/5 din 30.03.17 Se lucrează la capitolul dat. scris.nr.26-07/2/3371 din 24.07.17 La pct.2.1.3 al Hotărârii - anterior Curtea de Conturi a fost informată despre propunerile înaintate Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor privind excluderea din atribuţiile SFS a funcţiei de control asupra respectării Hotărârii Guvernului nr.774 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante. Ulterior, a fost propusă excluderea funcţiei de control asupra Legii cu privire la medicamente şi a Hotărârii Guvernului cu privire la modul de înregistrare a preţurilor de producător la medicamente şi formarea preţurilor la comercializarea acestora, precum şi referitor Ia asistenţa metodologică a colectării taxei pentru plata contribuţiei în Fondul Viei şi Vinului, lichidarea asociaţiilor obşteşti înregistrate până la 1996 şi altele. în condiţiile necesităţii excluderii activităţilor nespecifice Serviciului Fiscal de Stat, au fost elaborate propuneri ce prevăd excluderea atribuţiilor de organizare a evidenţei, evaluării şi vânzării bunurilor uşor alterabile, tară stăpân, etc. - confiscate, sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, cu investirea organelor abilitate cu drept de ridicare, de sechestrare, de declarare a bunurilor cu statut juridic de corpuri delicte sau de confiscare, atribuindu-le gestionarea acestora.  De asemenea, au fost identificate drept funcţii nespecifice aferente Serviciului Fiscal de Stat administrarea veniturilor ce nu cad sub incidenţa legislaţiei fiscale. Astfel, din numărul total de clasificaţii bugetare, aferente încasărilor la momentul auditului, circa 1/3 din ele nu erau prevăzute de legislaţia fiscală, fapt pentru care era necesară aplicarea diferitor moduri de evidenţă a veniturilor reflectate în Sistemul de evidenţă. In acest sens, a fost înaintate propuneri la Legea nr.480-XV din 26.07.2017 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal, Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10.03.2006 în partea ce ţine de administrarea contribuţiilor obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţie Alcoolice, Codul de Executare nr.443 din 24.12.2004, Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului nr.1026 din 02.11.2010 cu privire la organizarea activităţii de inspecţie financiară, Legea insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012 scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 în condiţiile necesităţii excluderii activităţilor nespecifice Serviciului Fiscal de Stat, au fost elaborate propuneri ce prevăd excluderea atribuţiilor de organizare a evidenţei, evaluării şi vînzării bunurilor uşor alterabile, fără stăpîn etc. - confiscate, sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, cu investirea organelor abilitate cu drept de ridicare, de sechestrare, de declarare a bunurilor cu statut juridic de corpuri delicte sau de confiscare, atribuindu-le gestionarea acestora. De asemenea, au fost identificate drept funcţii nespecifice aferente Serviciului Fiscal de Stat administrarea veniturilor ce nu cad sub incidenţa legislaţiei fiscale. Astfel, din numărul total de clasificaţi! bugetare, aferente încasărilor la momentul auditului, circa 1/3 din ele nu erau prevăzute de legislaţia fiscală, fapt pentru care era necesară aplicarea diferitor moduri de evidenţă a veniturilor reflectate în Sistemul de evidenţă. în acest sens, a fost înaintate propuneri la Legea nr.480-XV din 26,07.2017 pentru punerea în aplicare a titlului V ai Codului fiscal, Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10.03.2006 în partea ce ţine de administrarea contribuţiilor obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţie Alcoolice, Codul de Executare nr.443 din 24.12.2004, Legea privind calitatea în construcţii nr.72I din 02.02.1996, Hotărirea Guvernului nr.1026 din 02.11.2010 cu privire la organizarea activităţii de inspecţie financiară, Legea insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012.

RO_4756_197.pdf

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere;

response:
scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La data de 24 martie 2016 a avut ioc şedinţa Colegiului Ministerului Finanţelor, în cadrul căruia au fost examinate rezultatele auditului performanţelor sistemului de administrare a veniturilor publice. Suplimentar, în cadrul şedinţei au fost puse în discuţie şi măsurile imediate de executare a Hotăririi Curţii de Conturi. Astfel, întru realizarea cerinţelor şi recomandărilor din partea hotărîtoare au fost întreprinse următoarele acţiuni: Serviciul Fiscal de Stat: - a aprobat Planul de măsuri concrete, necesare a fi aplicate pentnt implementarea recomandărilor şi cerinţelor, expuse în Raportul de audit efectuat de către Curtea de Conturi (hotărirea nr. 44 din 20.! 1.2015) cu privire la performanţa sistemului administrării veniturilor publice de către organele Serviciului Fiscal de Stat, prin Ordinul IFPS nr. 392 din 26.04.2016 (anexa nr.3). Serviciul Vamal: - a aprobat Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi expuse în Hotărirea Curţii de Conturi nr. 44 din 20.11.2015 privind Raportul auditului performanţei sistemului administrării veniturilor publice, prin Ordinul SV nr. 515-0 din 30.12.2015 (anexa nr.4).

RO_4756_197.pdf

2.2.2. să elaboreze și să pună în aplicare măsuri concrete pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate;

response:
a fost aprobat Planul de acțiuni scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La data de 24 martie 2016 a avut ioc şedinţa Colegiului Ministerului Finanţelor, în cadrul căruia au fost examinate rezultatele auditului performanţelor sistemului de administrare a veniturilor publice. Suplimentar, în cadrul şedinţei au fost puse în discuţie şi măsurile imediate de executare a Hotăririi Curţii de Conturi. Astfel, întru realizarea cerinţelor şi recomandărilor din partea hotărîtoare au fost întreprinse următoarele acţiuni: Serviciul Fiscal de Stat: - a aprobat Planul de măsuri concrete, necesare a fi aplicate pentnt implementarea recomandărilor şi cerinţelor, expuse în Raportul de audit efectuat de către Curtea de Conturi (hotărirea nr. 44 din 20.! 1.2015) cu privire la performanţa sistemului administrării veniturilor publice de către organele Serviciului Fiscal de Stat, prin Ordinul IFPS nr. 392 din 26.04.2016 (anexa nr.3). Serviciul Vamal: - a aprobat Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi expuse în Hotărirea Curţii de Conturi nr. 44 din 20.11.2015 privind Raportul auditului performanţei sistemului administrării veniturilor publice, prin Ordinul SV nr. 515-0 din 30.12.2015 (anexa nr.4).

RO_4756_197.pdf

2.3. pentru documentare și examinarea, după competență, a rezultatelor auditului referitor la taxa de folosire a drumurilor, și se cere, în comun cu Ministerul Finanțelor, să înainteze propuneri în vederea instituirii procedurii de preavizare a subiecților impunerii cu taxa de folosire a drumurilor;

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Pentru a îmbunătăţi gestiunea şi controlul procedurilor de testare tehnică a mijloacelor de transport şi a colectării defalcărilor in Fondul Rutier, in anul 2013 a fost elaborat şi lansat sistemul electronic de evidenţă ’’Automobilistul". In acest sistem este introdusă fiecare operaţiune de testare tehnică, însoţită de confirmarea plăţilor taxei de folosire a drumurilor, in acelaşi timp, trezoreria de stat înregistrează fiecare tranzacţie de plată a taxei de folosire a drumurilor în programul propriu de evidenţă. La începutul anului 2014 a fost constatată o diferenţă de 200 mii. lei dintre datele totale generate de 'Automobilistul" şi informaţia de la trezorerie. Pentru a investiga cauzele, a fost creat un grup de lucru, care a inclus reprezentanţii MTID şi IFPS. Grupul de lucru a suprapus tranzacţiile din ambele baze de date şi a observat că 180 mii. lei din diferenţă se datorează înregistrării eronate în sistemul ’’Automobilistul“ a taxei rutiere plătite. Alte 20 mii. lei se datorează vehiculelor care au trecut de cîteva ori pe an revizia tehnică, taxa pentru folosirea drumurilor fiind plătită o singură dată. Deoarece sistemul "Automobilistul” cere obligatoriu confirmarea achitării impozitului, această sumă este reflectat eronat la totaluri de citeva ori în plus.

RO_4401_Min.Transporturilor.pdf

2.4. pentru documentare și examinarea, după competență, a rezultatelor auditului și elaborarea procedurilor automatizate de control la procesarea datelor aferente încasării taxei de folosire a drumurilor și raportării încasării acestei taxe;

response:
Scris nr.02/1-1-9025 din 15.11.2017: La începutul anului 2014 a fost constatată о diferență de 200 mil. lei dintre datele totale generate a programului ’’Automobilistul” si informatia de la trezorerie. Pentru a investiga cauzele acestei diferențe, a fost creat un grup de lucru, care au fost incluși reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor si Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Grupul de lucru a analizat si a suprapus tranzactiile din ambele baze de date si a constatat, ca 180 mil. lei din diferenta se datoreaza inregistrarii eronate in sistemul ’’Automobilistul” a taxei rutiere platite. Insa, 20 mil. lei se datoreaza vehiculelor care au trecut de citeva ori pe an revizia tehnica, taxa pentru folosirea drumurilor fiind platita о singura data. Deoarece sistemul ’’Automobilistul” cere obligatoriu confirmarea achitarii impozitului, aceasta suma este reflectata eronat la totaluri de citeva ori în plus. În cadrul ședințelor de lucru cu reprezentanții Î.S.”Registru”, Inspectoratului Principal Fiscal de Stat si A.A.”ANTA” s-au lansat unele propuneri, privind instituirea procedurii de preavizare a subiectilor impunerii cu taxa de folosire a drumurilor, astfel încât să se asigure: - integrarea sistemului ”Automobilistul” și a evidenței trezoreriale, prin atribuirea codului unic fiecarei tranzacții; - elaborarea unei proceduri automatizate de control; - integrarea sistemului ”Automobilistul” cu baza de date de la Î.S. Registru; - calcularea automatizată a taxei rutiere, în vederea instituirii procedurii de preavizare a subiecților impunerii cu taxa de folosire a drumurilor catre sistemul ”Automobilistul”. Recent, Agenda a elaborat si implementat in sistemul informational filtre de verificare a datelor, introduse de către persoanele responsabile din cadrul stațiilor de inspecție tehnică periodică. Răspunsul nu a fost remis Curtii de Conturi deoarece, Agenda la 22 iunie 2017 a fost remis Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, care la rândul său, urma sa о generalizeze, să о completeze și să informeze Curtea de Conturi.

RO_5259_2069.pdf

2.2.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere;

response:
scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La data de 24 martie 2016 a avut ioc şedinţa Colegiului Ministerului Finanţelor, în cadrul căruia au fost examinate rezultatele auditului performanţelor sistemului de administrare a veniturilor publice. Suplimentar, în cadrul şedinţei au fost puse în discuţie şi măsurile imediate de executare a Hotăririi Curţii de Conturi. Astfel, întru realizarea cerinţelor şi recomandărilor din partea hotărîtoare au fost întreprinse următoarele acţiuni: Serviciul Fiscal de Stat: - a aprobat Planul de măsuri concrete, necesare a fi aplicate pentnt implementarea recomandărilor şi cerinţelor, expuse în Raportul de audit efectuat de către Curtea de Conturi (hotărirea nr. 44 din 20.! 1.2015) cu privire la performanţa sistemului administrării veniturilor publice de către organele Serviciului Fiscal de Stat, prin Ordinul IFPS nr. 392 din 26.04.2016 (anexa nr.3). Serviciul Vamal: - a aprobat Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi expuse în Hotărirea Curţii de Conturi nr. 44 din 20.11.2015 privind Raportul auditului performanţei sistemului administrării veniturilor publice, prin Ordinul SV nr. 515-0 din 30.12.2015 (anexa nr.4).

RO_4756_197.pdf

2.2.2. să elaboreze și să pună în aplicare măsuri concrete pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate;

response:
a fost aprobat plan de acțiuni scrisoare MF nr. 05-02/1/25/630 din 31.07.2017 La data de 24 martie 2016 a avut ioc şedinţa Colegiului Ministerului Finanţelor, în cadrul căruia au fost examinate rezultatele auditului performanţelor sistemului de administrare a veniturilor publice. Suplimentar, în cadrul şedinţei au fost puse în discuţie şi măsurile imediate de executare a Hotăririi Curţii de Conturi. Astfel, întru realizarea cerinţelor şi recomandărilor din partea hotărîtoare au fost întreprinse următoarele acţiuni: Serviciul Fiscal de Stat: - a aprobat Planul de măsuri concrete, necesare a fi aplicate pentnt implementarea recomandărilor şi cerinţelor, expuse în Raportul de audit efectuat de către Curtea de Conturi (hotărirea nr. 44 din 20.! 1.2015) cu privire la performanţa sistemului administrării veniturilor publice de către organele Serviciului Fiscal de Stat, prin Ordinul IFPS nr. 392 din 26.04.2016 (anexa nr.3). Serviciul Vamal: - a aprobat Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi expuse în Hotărirea Curţii de Conturi nr. 44 din 20.11.2015 privind Raportul auditului performanţei sistemului administrării veniturilor publice, prin Ordinul SV nr. 515-0 din 30.12.2015 (anexa nr.4).

RO_4756_197.pdf

2.5. pentru documentare și examinarea, după competență, a rezultatelor auditului referitor la taxa de folosire a drumurilor, și se cere, în comun cu Agenția Națională Transport Auto, să întreprindă măsuri în vederea integrării în Registrul de stat al transporturilor a tuturor informațiilor aferente autovehiculelor care formează obiectul impunerii cu taxa de folosire a drumurilor;

response:
Vezi raspunsul prezentat de AA ”ANTA”

2.6. pentru documentare și monitorizarea proceselor interne ce țin de evidența, sistematizarea și administrarea datelor privind taxele calculate, achitate și soldurile restante ale agenților economici, cu elaborarea rapoartelor respective;

response:
scris.nr.17-3430 din 19.06.17 a Min.Economiei În calitate de mecanism de monitorizare a proceselor interne ce țin de administrarea datelor privind taxele de licențiere, Camera de Licențiere a elaborat și pus în funcțiune Ordinul Directorului nr.26g din 30.11.16 ,,Cu privire la monitorizarea și achitarea taxelor de licență,, Conform prevederilor acestuia s-a stabilit - monitorizarea constantă a taxelor pentru licență pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) lit.a, pct.5 și 7) din Legea nr.451 din 30.07.2001; - înștiințarea titularului de licență cu 5-10 zile lucrătoare înaintea de expirarea termenului despre apropierea termenului stabilit pentru achitarea licenței sau a ratei lunare/trimestriale. Camera de Licențiere n-a avut resurse financiare necesare pentru crearea unui sistem automatizat al proceselor interne privind evidența, sistematizarea și administrarea datelor privind taxele calculate, achitate și soldurile restante ale agenților economici, cu elaborarea/ generarea rapoartelor. Referitor la sumele taxelor restante pentru genul de activitate ,,organizarea și desfășurarea loteriilor, întreținerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîștiguri bănești, incluse în actele judecătorești, Camera de Licențiere a remis un demers în adresa instanțelor judecătorești privind executarea actelor de judecată conform art.15 alin.(2) lit.b) din Codul de Executare nr.443-XV din 24.12.2004. Odată cu aprobarea Legii nr.291 din 16.12.16 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, reglementarea, supravegherea și controlul de stat al activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc este în competența Min.Finanțelor și Agenției Servicii Publice.

2.7.1. pentru informare, și se cere, în comun cu Ministerul Finanțelor: să reglementeze procedura de monitorizare și stopare a activității agenților economici cărora li s-au retras licențele, în vederea prevenirii obținerii veniturilor ilicite și a riscului de diminuare a veniturilor impozabile;

response:
scris.nr.17-3430 din 19.06.17: La Camera de Licențiere suspendă sau retrage licența agentului economic în conformitate cu art.20 și 21 din Legea nr.451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. Odată cu emiterea deciziei de retragere a licenței, aceasta sesicează autoritățile de monitorizare și control, mandate în calitate de agent constatator (MAI, Procuratura, IFPS. Agenția pentru Protecția Consumatorului) pentru îndeplinirea acțiunilor relevante potrivit competențelor. Urmare comunicării instituționale permanente dintre Cameră și autoritățile enunțate, s-a constatat irelevanța reacțiilor și acțiunilor întreprinse de către Camera de Licențiere în repunerea situației în limitele legale, deoarece agenții economici din domeniul jocurilor de noroc continuă să activeze ilicit, fără să fie achitată taxa de licență. În acest sens au fost inițiate acțiuni privind reglementarea domeniului jocurilor de noroc și prevenirii obținerii veniturilor ilicite. În luna iunie 2016, prin ordinul Min.Economiei a fost instituit grupul de lucru privind elaborarea proiectului legii în domeniul jocurilor de noroc. Astfel, Legea nr.291 din 16.12.2016 conține prevederi privind reglemntarea, supravegherea și controlul de stat al activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc. Autoritățile responsabile de reglementarea de stat sunt Min.Finanțelor și Agenția Servicii Publice. scris.nr.07-3589 din 23.06.17: Camera de Licențiere suspendă sau retrage licența agentului economic în conformitate cu art. 20 și 21 al Legii nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. Odată cu emiterea deciziei de retragere a licenţei, aceasta sesizează autorităţile de monitorizare şi control, mandatate în calitate de agent constatator (MAI, Procuratura, IFPS, FISC, Agenţia pentru Protecţia Consumatorului, ANTA, etc.) întru întreprinderea acţiunilor relevante potrivit competenților. Astfel sarcina de control a agenților economici care activează fără licență revine exclusiv agenților constatatori sus menționați ((MAI, Procuratura, IFPS, FISC, Agenţia pentru Protecţia Consumatorului, ANTA, etc.), care conform, competenței urmează să întreprinde toate acțiunile necesare prin prisma legislației administrativ/penale. Suplimentar, în 2016 au fost inițiate acțiuni privind reglementarea domeniului jocurilor de noroc și prevenirii obţinerii veniturilor ilicite. Astfel, în luna iunie 2016, prin Ordinul Ministerului Economiei a fost instituit grupul de lucru privind elaborarea proiectului Legii în domeniul jocurilor de noroc (în redacţie nouă). Astfel, Legea nr. 285-XV din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc (legea veche) a fost abrogată odată cu intrarea în vigoarea a noii Legi nr. 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc. Noua lege conține prevederi exhaustive privind reglementarea, supravegherea și controlul de stat al activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc. Autoritățile responsabile de reglementarea de stat fiind Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice.

2.7.2. pentru informare, și se cere, în comun cu Ministerul Finanțelor să reglementeze schimbul de informații dintre organele care participă la administrarea taxei de licență, în vederea eficientizării procesului de colectare a acesteia la Bugetul Public Național;

response:
scris.nr.17-3430 din 19.06.17 Art.14 din Legea nr.451 din 30.07.2001 prevede eliberarea/ prelungirea licenței de activitate în termen de 3 zile lucrătoare după prezentarea documentului confirmativ privind achitarea taxei pentru eliberarea licenței, prin ce se exclude posibilitatea de obținere a licenței fără achitarea taxelor în BPN. De asemenea, pentru eficientizarea procesului de eliberare a licențelor de activitate, Trezoreria de Stat săptămînal prezintă fișiere cu lista agenților economici care au achitat taxa de licență la buget. Modulul ,,Taxe,, al sistemului ,,E-Licențiere,, presupune vizualizarea și verificarea taxelor de licență achitate de către titulari în regim automat, însă din motive tehnice acest compartiment la momentul actual nu este funcțional. În final menționăm că, în contextul reformei autorităților abilitate cu funcție de control aflate în proces de implementare, toate procesele privind interacțiunea dintre agent economic și instituții publice urmează a fi revizuite/reconcepute în vederea eficientizării acestora. scris.nr.07-3589 din 23.06.17: În vederea evitării situațiilor de neîncasare a veniturilor la Bugetul Public Național în termenii stabiliți, legislația în domeniul licențierii și anume art. 14 din Legea nr. 451 din 30.07.2001 prevede eliberarea/prelungirea licenței de activitate în termen de 3 zile lucrătoare doar după prezentarea documentului confirmativ privind achitarea taxei pentru eliberarea licenței. Astfel, este exclusă orice posibilitate de obținere a licenței fără achitarea taxelor la Bugetul Public Național. De asemenea, pentru eficientizarea procesul de eliberare a licențelor de activitate, Trezoreria de Stat prezintă săptămânal fișiere cu lista agenților economici care au achitat taxa de licență la buget. Modulul ”Taxe” al sistemului ”e-Licențiere” presupune vizualizarea și verificarea taxelor de licenţă achitate de către titulari în regim automat prin efectuarea legăturii cu autoritatea responsabilă. Din motive tehnice acest compartiment la momentul actual nu este funcțional. Totodată, Camera de Licențiere a întreprins, la finele anului 2016, acțiuni privind automatizarea înregistrării achitării taxei de licență cu Trezoreria de Stat, care este în proces de realizare. De asemenea, în contextul reformei autorităților abilitate cu funcție de control aflate în plin proces de implementare, toate procesele privind interacțiunea dintre agent economic și instituții publice urmează a fi revizuite/reconcepute în vederea eficientizării acestora.

2.8. pentru informare și determinarea, în comun cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, asupra cadrului de raportare de către executorii judecătorești a executării documentelor executorii aferente încasării plăților la Bugetul Public Național și soldului restanțelor neexecutate;

response:
Modernizarea cadrului de raportare de către executorii judecătorești a executării documentelor executorii aferente încasării plăților la Bugetul Public Național și soldului restanțelor neexecutate urmează a fi efectuat prin implementarea ”Registrului Procedurilor de Executare” urmează a fi dezvoltat de către Ministerul Justiției în vederea realizării acțiunii 3.3.3. ” Îmbunătățirea sistemului de management al informației și de comunicare prin asigurarea accesului la bazele de date” din Strategia de Reformare a sectorului justiției. În prezent, executorii judecătorești prezintă regulat Ministerului Justițieirapoarte statistice care cuprind informații privind numărul documentelro executorii de încasareîn beneficiul statului aflate în ecxecutare, executate și rămase în restanță. Scris nr. 13/7489 din 11.07.2017: Secția executori judecătorești: Rapoartele statistice prezentate de executorii judecătorești cuprind informații privind numărul documentelor executorii de încasare în beneficiul statului aflate în executare, executate și rămase în restanță, motiv din care nu se impune vre-o modificare a acestora. Informațiile statistice generalizate se prezintă Ministerului Justiției pe măsură ce sunt prelucrate de către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, urmare prezentării rapoartelor statistice de către fiecare executori judecătorești.

RO_4044_Min Just.pdf