Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 49 din 22 decembrie 2015 cu privire la Raportul de audit TI „Asigură Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge

Numar 20-24 din data de 2015-12-22 Nr. cerinte: 7 Nr. recomandari: 20

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei în exercițiu, dl B.Gîlcă, directorului Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, dna L.Sochircă, șefului Inspecției Sociale, dl M.Grigoriev, șefului Direcției asistență socială și protecție a familiei sect.Centru, mun.Chișinău, dna E.Parancenco, șefului Direcției asistență socială și protecție a familiei Criuleni, dna L.Brînză, șefului Direcției asistență socială și protecție a familiei Hîncești, dna T.Călugăru, șefului Direcției asistență socială și protecție a familiei Ialoveni, dna M.Tîrgoală, șefului Direcției asistență socială și protecție a familiei Telenești, dna A.Sîrbu, șefului Direcției generale elaborarea și dezvoltarea sistemului informațional din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale, dl I.Cuciaș, șefului adjunct al Direcției generale audit intern din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale, dna E.Țîbîrnă, precum și a altor persoane responsabile din cadrul autorităților vizate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului TI „Asigură Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge scopurile și obiectivele organizaționale?”, efectuat la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (în continuare – MMPSF), cu culegerea probelor de audit și de la alte autorități publice implicate în implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20152, ținînd cont de termenii de referință propuși de Banca Mondială, în scopul obţinerii probelor de audit competente, relevante şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor formulate în Raportul de audit, precum și înaintarea recomandărilor constructive, fiabile şi utile în acest sens.
Auditul a fost planificat şi desfășurat potrivit Standardelor Internaţionale de Audit puse în aplicare de Curtea de Conturi3, Manualului de audit al tehnologiilor informaţionale4, aprobat de Curtea de Conturi, precum și bunelor practici în domeniul auditului tehnologiilor informaționale.
 Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Curtea de Conturi este preocupată de inteligența/corectitudinea ce stă la baza investițiilor în tehnologiile informaționale (în continuare – TI) de către autoritățile publice, precum și de faptul ca aceste autorități să poată obține performanțe din utilizarea fondurilor publice și administrarea serviciilor publice.
Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială (în continuare – SIAAS), achiziționat din contul creditelor oferite de Banca Mondială, reprezintă o investiție de perspectivă în TI, care ar putea contribui semnificativ la progresul Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, precum și la realizarea cu succes a reformei în domeniul asistenței sociale, și nu numai. Potrivit cadrului normativ5, MMPSF este desemnat posesor și deținător al SIAAS, fiind responsabil de asigurarea administrării și dezvoltării continue a acestuia, prin instituirea activităților de control necesare și adecvate.
Scopul de bază al SIAAS, așa cum a fost prevăzut de Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 03.12.2008, constă în sporirea eficienței sistemului de asistență socială atît prin oferirea unui instrument de formare continuă, cît și prin asigurarea informațională a ministerelor, altor autorități administrative centrale și autorităților administrației publice locale, precum și a personalului din sistemul de asistență socială. Versiunea inițială a SIAAS a fost lansată în producție în luna septembrie 2013 și conținea 2 module de bază: „Ajutor Social” și „Servicii Sociale”. Totodată, avînd în vedere faptul că în cadrul structurilor MMPSF există și alte instituții subordonate, cu domenii de activitate specifice, însă cu impact în sectorul asistență socială, cu suportul Băncii Mondiale, pe lîngă cele 2 module de bază, au fost dezvoltate și integrate în SIAAS 7 module, inclusiv: „Inspecția Socială”, „CNDDCM6, „Fondul Local” și „Fondul Republican”, „Plăți locale”, „Acreditare”, „Raportare și monitorizare”. Versiunea extinsă a SIAAS a fost dată în exploatare practic în luna septembrie 2015.
Prin procedurile de audit efectuate, auditul a determinat, prioritar, carențele și disfuncționalitățile care, în perioada septembrie – noiembrie 2015, au afectat buna funcționare a versiunii extinse a SIAAS, înaintînd recomandările corespunzătoare prin care acestea ar putea fi eliminate, asigurînd implementarea cu succes a Sistemului în viitorul apropiat.
În perioada desfășurării auditului, SIAAS integrat cu noile funcționalități se afla la etapa incipientă de exploatare. În acest context, este necesar de menționat că concluziile auditului sînt provizorii sau se referă doar la ceea ce a fost realizat pînă la finalizarea misiunii.
Reieșind din constatările și concluziile de audit expuse în Raport, se relevă prezența unor impedimente, problematici și disfuncționalități, condiționate, în principiu, de lansarea prematură în exploatare a SIAAS. Acest fapt ar putea afecta succesul SIAAS și ar necesita întreprinderea stringentă a măsurilor corespunzătoare de către părțile responsabile implicate în vederea eliminării lor. Astfel, auditul concluzionează că, în perioada desfășurării auditului, SIAAS își îndeplinește parțial scopul pentru care a fost creat: realizarea unui sistem unitar pentru administrarea procesului de acordare și calculare a beneficiilor de asistență socială.
În anul 2015, similar anilor precedenți (conform rezultatelor auditurilor efectuate de Curtea de Conturi în 2013 și 20147), SIAAS a prezentat disfuncționalități care au condus fie la nefurnizarea de informații utile procesului decizional, fie la oferirea de informații incomplete/incorecte. Sistemul informațional la moment nu contribuie în totalitate la creșterea eficienței activității desfășurate de entitățile auditate și nu permite obținerea de informații, în mod operativ, care ar facilita analiza acestora, monitorizarea performanțelor și realizarea propriilor obiective.
        Totodată, trebuie de consemnat faptul că MMPSF nu dispune de resurse suficiente, inclusiv umane, care ar asigura administrarea adecvată și durabilitatea SIAAS, acesta fiind dependent în prezent de consultanții Băncii Mondiale, cu care sunt încheiate contracte pe termen limitat. În aceeași ordine de idei, activitatea unor entități implicate în utilizarea Sistemului este limitată și de insuficiența tehnicii de calcul necesare (calculatoare, imprimante etc.), fapt ce ar putea afecta aplicarea corespunzătoare a SIAAS și îndeplinirea obiectivelor stabilite.
În contextul celor expuse, pentru realizarea unui spectru larg de activități stabilite, MMPSF necesită susținere din partea Guvernului, precum și o conlucrare constructivă și transparentă cu entitățile implicate în utilizarea SIAAS. În lipsa celor enumerate, va fi dificil de atins obiectivele majore prevăzute în documentele de politici aprobate.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi 

hotărăște:

 1. Se aprobă Raportul auditului TIAsigură Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” protejarea activelor, integritatea datelor și funcționează eficient pentru a atinge scopurile și obiectivele organizaționale?” (se anexează).
 2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
  1. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru informare, și se cere:
   1. să examineze rezultatele auditului în prezența instituțiilor din subordine, precum și a Direcțiilor asistență socială și protecție a familiei teritoriale, utilizatori ai SIAAS, în scopul informării acestora despre rezultatele auditului și intensificării eforturilor necesare pentru asigurarea funcționării Sistemului;
   2. să întreprindă măsurile necesare în vederea eliminării deficiențelor constatate de audit, prin implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;
   3. revizuiască Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social8, în vederea includerii unor norme privind consimțămîntul subiectului (aplicantului pentru prestații sociale) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cu înaintarea propunerilor de modificare în modul stabilit;
   4. de comun cu instituțiile din subordine ale căror procese au fost automatizate și integrate în SIAAS, să inițieze o revizuire completă a cadrului normativ relevant activității lor, ținînd cont de utilizarea SIAAS în acest sens, cu înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit;
   5. evalueze necesitățile utilizatorilor SIAAS, inclusiv privind tehnica de calcul, în scopul asigurării realizării eficiente a activităților aferente aplicării Sistemului, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare;
  2. Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru informare, precum și în comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei să examineze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de rigoare în vederea asigurării interconexiunii SIAAS cu Sistemul Informaţional Automatizat „Acces Activ la Registrul Bunurilor Imobile”;
  3. Casei Naționale de Asigurări Sociale, Î.S. „CRIS „Registru””, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pentru informare și implementarea, de comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a recomandărilor din Raportul de audit;
  4. Inspecției Sociale, Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, Fondului Republican pentru Susținerea Populației și Direcțiilor asistență socială și protecție a familiei: sect.Centru, mun.Chișinău; mun.Bălți; Criuleni; Hîncești; Ialoveni și Telenești, pentru documentare și întreprindere a măsurilor necesare în vederea asigurării funcționării SIAAS;
  5. Oficiului Băncii Mondiale, pentru informare;
  6. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare;
  7. Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare și posibilă utilizare în luarea deciziilor aferente domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor.
 3. Despre executarea cerinţelor din subpunctele 2.1.-2.3. din prezenta Hotărîre, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, Curtea de Conturi va fi informată în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu raportarea semestrială privind măsurile întreprinse în acest sens.
 4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.

                                       Serafim URECHEAN,
Președintele Curții de Conturi

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864.
2 Programul activității de audit a Curții Conturi pe anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.57 din 08.12.2014 (cu modificările ulterioare).
3 ISSAI 100 „Principiile fundamentale ale auditului sectorului public”, ISSAI 300 „Principiile fundamentale ale auditului de performanță” și ISSAI 5310 „Metodologia de revizuire a Sistemelor de securitate informațională – Ghidul privind revizuirea sistemelor de securitate informațională în autoritățile publice”, puse în aplicare prin Hotărîrile Curții de Conturi nr.60 din 10.12.2013 și, respectiv, nr.7 din 10.03.2014.
4 Manualul de audit al tehnologiilor informaţionale, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.69 din 30.12.2010.
5 Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 03.12.2008 „Cu privire la aprobarea Structurii Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, cu modificările și completările ulterioare, în continuare Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 03.12.2018.
6 Modulul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (în continuare – modulul „CNDDCM”).
7 Hotărîrea Curții de Conturi nr.65 din 17.12.2013 „Privind Raportul auditului performanței ,,Sînt administrate eficient fondurile programelor de ajutor social și direcționate către păturile defavorizate ale populației?”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.22 din 06.05.2014 „Privind Raportul auditului operaţional al Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” pentru perioada 2011-2013”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.6 din 27.02.2015  „Cu privire la Raportul auditului performanţei „Managementul gestionării Programelor de ajutor social fiind unul funcţional, necesită îmbunătăţiri continue””.
8 Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008.

Recomandari (20)

2. Să efectueze o evaluare exhaustivă a riscurilor aferente implementării SIAAS, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare pentru asigurarea funcționalității și sustenabilității acestuia.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "În baza regulamentului proiectului (pct.5), grupul de lucru, periodic efectuează evaluarea riscurilor aferente implementării Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială” și le fixează în registrul riscurilor. *Anexat - Registrul riscurilor "

3. Să realizeze misiuni de audit intern pentru Proiectele în derulare, în vederea evaluării eficienței proceselor/procedurilor de implementare a acestora.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 N-au fost realizate acțiuni în vederea realizării recomandărilor înaintate

4. Să analizeze erorile și disfuncționalitățile generate de SIAAS, precum și cauzele acestora cu întreprinderea măsurilor necesare de eliminare a lor în scopul asigurării funcționalității modulelor SIAAS.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Prin intermediul sistemului de ticket-uri, care este oferit de compania dezvoltatoare a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei urmărește erorile și disfuncționalitățile SIAAS raportate la linia fierbinte, deasemenea este efectuată înlăturarea acestora de către compania care asigură mentenanța SIAAS. Totodată, compania care asigură mentenanța SIAAS, prezintă lunar rapoartele privind lucrările efectuate. În cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Secția “e-Transformare” primește rapoartele lunare și verifică efectuarea obligațiunilor de către compania dezvoltatoare. *Anexat – Model al raportului lunar și extras din sistemul de ticket-uri pentru un anumit ticket . "

5. Să elaboreze și să înainteze pentru aprobare în modul stabilit proiecte de acte normative, inclusiv Regulamentul de funcționare a SIAAS, în vederea asigurării instrumentelor și pîrghiilor necesare pentru gestiunea eficientă a SIAAS.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "În luna august 2016, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat și aprobat Regulamentul proiectului SIAAS, regulament în care sunt descrise regulile și mecanismele de colaborare în cadrul proiectului, strategia de implementare, forma de colaborare a părților, gestionarea schimbărilor, riscurilor, etc.

6. În comun cu entitățile ale căror activități au fost automatizate și integrate în SIAAS, să revizuiască cadrul normativ aferent activității entităților respective, în scopul ajustării buissnes-proceselor adaptate la noile funcționalități ale SIAAS.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Reieșind din faptul că Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei se află în faza de derulare al proiectului de extindere funcțională a SIAAS a fost creat grupul de lucru, prin ordinul MMPSF, format din reprezentantii responsabili din fiecare subdiviziune interesată. In cadrul gr. de lucru, la etapa de analiză business, sunt create noi business procese care vor sta la baza modificării sau creării a documentelor de proceduraă norme si altor acte normative care reglementează lucrul utilizatorilor din Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială”. Astfel, documentele justificative, aprobate de conducerea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei vor fi prezentate concomitent cu acceptarea modulelor respective. * Anexat – Ordinul privind instituirea grupurilor de lucru întru eficientizarea procesului de implementare a extinderii funcționale a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”. "

7. Să revizuiască documentele cu privire la politica de securitate și confidențialitate a datelor, în scopul ajustării acestora la condițiile/necesitățile actuale, în contextul extinderii funcționalităților SIAAS, creșterii numărului de utilizatori și implicării mai multor instituții în formarea resurselor informaționale.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Reieșind din faptul că la momentul de față suntem la etapa activă de extindere funcțională a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, ajustarea Regulamentului și politicii de securitate și confidențialitate a datelor va fi efectuată în dependență de soluțiile care vor fi implementate în cadrul proiectului. Versiunea finală a politicii de securitate și confidențialitate a datelor va fi prezentată la aprobarea de către conducerea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, numai după finalizarea fazei a doua de dezvoltare a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”.

8. Să asigure implementarea prevederilor interne în domeniul securității informaționale și protecției datelor cu caracter personal, prin instituirea instrumentelor manageriale necesare aplicării și monitorizării acestora.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "În cadrul extinderii funcționale a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei dezvoltă un model nou de formare și testare a personalului. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei planifică realizarea unui curs separat destinat securității informaționale și protecției datelor cu caracter personal. Fiecare utilizator al SIAAS va confirma parcurgerea cursului prin susținerea unui test. În cazul în care numărul de puncte acumulat de către utilizator va fi insuficient, sistemul îl va obliga să treacă repetat cursul. Suplimentar, vă aducem la cunoștință că cadrul proiectului de ajustare a Regulamentului securității informaționale, este prevăzut un punct conform căruia, acordarea accesului la modulele SIAAS va fi posibilă numai după susținerea testelor corespunzătoare.

9. În funcție de modificările intervenite în fluxurile modulelor integrate în SIAAS, să asigure ajustarea și completarea documentației aferente funcționării SIAAS (ghidurile/manualele pentru utilizatori, ghidul administratorului SIAAS, documentația tehnică a infrastructurii etc.).

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Contractul și Regulamentul proiectului prevăd prezentarea obligatorie a tuturor documentelor aferente Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială” de către dezvoltator. Reieșind din faptul că Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei se află în faza de derulare a proiectului de extindere funcțională a SIAAS, ghidurile, manualele pentru utilizatori și documentația tehnică a infrastructurii finale ale sistemului vor fi aprobate la etapa de finalizare a proiectului. Fără documentele nominalizate, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei nu este în drept să semneze acceptanța finală a modulelor. "

10. Să asigure respectarea procedurilor de management al schimbărilor, cu documentarea adecvată a modificărilor intervenite în SIAAS.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "În Regulamentul proiectului (pct.3.5) sunt descrise regulile de gestionare a schimbărilor, realizarea schimbărilor și monitorizarea schimbărilor. * Anexat - Regulamentului proiectului. "

11. Să asigure o participare mai activă a angajaților Ministerului la toate etapele de gestionare/dezvoltare a Sistemului, în scopul formării memoriei instituționale și asigurării durabilității SIAAS.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "A fost elaborat și aprobat Ordinul nr.121 din 22.06.2016 privind instituirea grupurilor de lucru pentru participarea activă a angajaților MMPSF și a altor persoane la procesul de extindere funcțională și asigurării durabilității SIAAS. Totodată a fost instituit comitetul de conducere care monitorizează executarea lucrărilor în cadrul proiectului. *Anexat - Ordinului privind instituirea grupurilor de lucru întru eficientizarea procesului de implementare a extinderii funcționale a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială” Faza II . "

12. Să acorde suportul necesar utilizatorilor modulelor integrate în SIAAS pentru asigurarea funcționalității adecvate a Sistemului și realizarea scopurilor pentru care acesta a fost creat.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Suportul necesar utilizatorilor modulelor integrate în SIAAS este acordat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei prin intermediul secției “e-Transformare”, deasemenea prin intermediul proiectului Băncii Mondiale "Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială" și la Linia fierbinte a companiei care asigură mentenanța SIAAS. Monitorizarea este efectuată în baza rapoartelor lunare prezentate Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de către compania care asigură mentenanța SIAAS, care prezintă informația referitoare la statisticile apelurilor către Linia fierbinte, raportarea și soluționarea problemelor apărute. Totodată, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat un modul nou de formare al personalului prin care vor fi publicate ghidurile de utilizare și explicații la utilizarea mai eficientă a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”. Este necesar de menționat, că prin intermediul modulului respectiv poate fi publicată atît informație textuală cît și video. *Anexat – Raport lunar pe ticket-uri . "

13. Să definească clar rolurile utilizatorilor pentru fiecare nivel de acces la aplicație, cu documentarea criteriilor în funcție de acordarea dreptului de acces.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Reieșind din faptul că MMPSF se află în faza de derulare al proiectului de extindere funcțională a SIAAS, documentația respectivă finală va fi definitivată și aprobată la etapa de finalizare a proiectului.

14. De comun cu entitățile care utilizează modulele SIAAS, să asigure actualizarea periodică a listelor utilizatorilor cu drept de acces la SIAAS.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Entitățile care utilizează modulele SIAAS (în mare parte Direcțiile de asistență socială și protecție a familiei), expediază către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei demersuri semnate de către conducerea instituției cu informația referitoare la conturile persoanelor care necesită de a avea acces în SIAAS și a celor care necesită de a fi sistat accesul sau modificate rolurile de acces în SIAAS. Procedura respectivă este definită în Regulamentul securității informaționale și este efectuată de fiecare dată cînd apare o astfel de necesitate. Totodată, Sistemul Informațional Automatizat „Asistență Socială” are prevăzut un mecanism de blocare automată a utilizatorilor care nu utilizează sistemul. La moment SIAAS este setat pentru blocarea utilizatorului, dacă acesta nu a intrat în sistem mai mult de 1 lună. *Anexat – Demers de creare/blocare a contului . "

15. Să instituie proceduri privind modul și periodicitatea efectuării și testării copiilor de rezervă ale SIAAS, cu documentarea obligatorie a acestora.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Procedurile de efectuare a copiilor de rezervă ale Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială” și testarea acestora se realizează conform normelor specificate în Regulamentul securității informaționale a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (pct.16). Totodată vă aducem la cunoștință că în baza necesității măririi fiabilității SIAAS, a fost luată decizia de a transfera SIAAS în MCloud, in rezultat asigurarea procedurii de backup va fi asigurată și efectuată conform viitorului contract între MMPSF si Centrul de Guvernare Electronică. * Anexat - Regulamentul Proiectului SIAAS . "

1. Să instituie un mecanism adecvat de gestionare a riscurilor, inclusiv a Proiectelor, în scopul asigurării realizării cu succes a obiectivelor stabilite.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 În cadrul proiectului “Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” , pentru extinderea funcțională a SIAAS, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat și aprobat Regulamentul proiectului, în care sunt descrise regulile și mecanismele de colaborare în cadrul proiectului. Un capitol separat al Regulamentului (pct.5) prevede modul de gestionare a riscurilor și problemelor apărute în cadrul proiectului. În baza Regulamentului a fost instituit jurnalul de riscuri, completarea și modificarea căruia are loc în cadrul ședințelor periodice ale comitetului de conducere al proiectului. *Anexat - Regulamentului proiectului ; Registrul riscurilor. "

16. Să elaboreze și aprobe un Plan de continuitate și de recuperare în caz de dezastru, inclusiv proceduri și documentația aferentă, cu monitorizarea și testarea periodică a realizării acestuia în scopul asigurării sustenabilității SIAAS.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a avut un șir de întîlniri și discuții cu reprezentanții Centrului de Guvernare Electronică în vederea creării unei copii de rezerva a SIAAS pe serverele MCloud, care de facto va reprezenta soluția optimă de recuperare în caz de dezastru. Discuțiile au început în primul semestru al anului 2016, dar după trecerea la MCloud II deja au apărut alte necesități și circumstanțe care trebuiau revăzute din nou, fapt care a dus la extinderea perioadei de implementare a migrării. La momentul actual, a fost angajat un expert care evaluează modalitatea optimă și necesitățile pentru migrare.

17. Să identifice forma și periodicitatea raportării de către centrul de asistență/echipa de mentenanță a SIAAS din cadrul subcontractantului a erorilor generate de SIAAS și a solicitărilor utilizatorilor privind problemele apărute la utilizarea Sistemului.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Monitorizarea este efectuată în baza rapoartelor lunare prezentate Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de către compania care asigură mentenanța SIAAS, care prezintă informația referitoare la statisticile apelurilor către Linia fierbinte, raportarea și soluționarea problemelor apărute. Totodată, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat un modul nou de formare al personalului prin care vor fi publicate ghidurile de utilizare și explicații la utilizarea mai eficientă a Sistemului Informațional Automatizat „Asistență Socială”. Este necesar de menționat, că prin intermediul modulului respectiv, poate fi publicată atît informație textuală cît și video. *Anexat - Rapoart lunar pe ticket-uri . "

18. Să intensifice procedurile de monitorizare a soluționării problemelor relatate de către utilizatori, în scopul asigurării satisfacerii utilizatorilor SIAAS și funcționalității adecvate a Sistemului.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 MMPSF în permanentă monitorizează prin sistemul de ticketuri. oferit de compania dezvoltatoare, in care este posibil de vizualizat si de extras fiecare ticket in parte, cu urmărirea tuturor etapelor de soluţionare a problemelor apărute.

RO_4341_raspuns Min.Muncii.pdf

19. MMPSF, în comun cu CNAM Să încheie acorduri privind formalizarea schimbului de date necesar formării corecte și consistente a resurselor informaționale aferente funcționării SIAAS.

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a revizuit acordurile deja încheiate, unele din ele fiind actualizate cu altele noi pentru a fi în concordanță cu nesesitățile actuale. În prezent nu exista necesitate de a încheia acorduri adiționale. *Anexat – Acorduri "

20. MMPSF, în comun cu CNAS și ÎS „CRIS „Registru”” Să revizuiască acordurile încheiate privind schimbul de informații între SI ale instituțiilor, ținînd cont de modificările efectuate urmare a extinderii funcționalităților SIAAS, pentru asigurarea disponibilității datelor necesare și relevante utilizatorilor Sistemului și excluderea dublării sau generării unor date inutile și contradictorii.

response:
Scris. CNAS nr. II- 03/04-63 din 19.12.16 A fost revizuit și semnat între părți „Acordul de colaborare între MMPSF și CNAS” în procesul de acordare și plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului. Totodată, a fost încheiat „Acordul privind schimbul de informații între SI „Protecția Socială” al CNAS și SIA „Asistența Socială ” al MMPSF. scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "La momentul de față, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei are încheiate acorduri de schimb de date cu mai multe instituții, printre care se numără Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Departamentul Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, etc. Contractul nr.448-COI de prestare a serviciilor informaționale prin intermediul Common Object Interface încheiat la date de 21 decembrie 2011 între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU” a fost revizuit, acesta satisfăcînd în totalitate necesitățile existente. La data de 9 decembie 2016 a fost semnat un acord nou de colaborare între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Casa Națională de Asigurări Sociale, acord care reglementează schimbul de informații. De asemenea, Acordul între Departamentul Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei privind schimbul de informații, semnat la data de 17 iulie 2015, a fost revăzut, acesta întrunind necesitățile curente. Totodată, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă au semnat la data de 19 mai 2015 un Contract de prestare a serviciilor informaționale, care reglementează schimbul de informații dintre entități. *Anexat – Anexa 8.1 , Anexa 8.2, Anexa 8.3, Anexa 8.4, Anexa 8.5 "

RO_3740_CNAS.PDF

Cerinte (7)

2.1.1. să examineze rezultatele auditului în prezența instituțiilor din subordine, precum și a Direcțiilor asistență socială și protecție a familiei teritoriale, utilizatori ai SIAAS, în scopul informării acestora despre rezultatele auditului și intensificării eforturilor necesare pentru asigurarea funcționării Sistemului;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 rezultatele auditului au fost examinate în scopul intensificării eforturilor necesare pentru asigurarea funcționării SIAAS

RO_4341_raspuns Min.Muncii.pdf

2.1.2. să întreprindă măsurile necesare în vederea eliminării deficiențelor constatate de audit, prin implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17

RO_4341_raspuns Min.Muncii.pdf

2.1.3. să revizuiască Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social , în vederea includerii unor norme privind consimțămîntul subiectului (aplicantului pentru prestații sociale) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cu înaintarea propunerilor de modificare în modul stabilit;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 MMPSF a elaborat un proiect de modificare și completare a HG nr. 1167 din 16.10.2008 privind Reg cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social. una din modificările propuse în proiect fiind excluderea anexei nr. 1 la Regulament ca urmare a recomandărilor propuse de CCRM. La moment proiectul este în proces de consultare cu instituțiile cointeresate.

RO_4341_raspuns Min.Muncii.pdf

2.1.4. de comun cu instituțiile din subordine ale căror procese au fost automatizate și integrate în SIAAS, să inițieze o revizuire completă a cadrului normativ relevant activității lor, ținînd cont de utilizarea SIAAS în acest sens, cu înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 In rezultatul examinării cerinţei date, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei in conlucrare cu Inspecţia Socială şi Consiliul Naţional de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, nu au identificat careva necesităţi de modificare la moment a cadrului legal

RO_4341_raspuns Min.Muncii.pdf

2.1.5. să evalueze necesitățile utilizatorilor SIAAS, inclusiv privind tehnica de calcul, în scopul asigurării realizării eficiente a activităților aferente aplicării Sistemului, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Menţionăm, că la momentul dării in exploatare a SIAAS, toţi utilizatorii au fost asiguraţi cu tehnica sie calcul necesară. Pe parcursul anilor, au fost examinate mai multe solicitări, iar MMPSF asigurai extinderea numărului punctele de conectare ale asistenţilor.

RO_4341_raspuns Min.Muncii.pdf

2.2. Agenției Relații Funciare și Cadastru, pentru informare, precum și în comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei să examineze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de rigoare în vederea asigurării interconexiunii SIAAS cu Sistemul Informaţional Automatizat „Acces Activ la Registrul Bunurilor Imobile”;

response:
Scrisoare ARFC nr. 36/01-08/387 din 25.02.2016 Informaţia solicitată pentru SIA „Asistenţa Socială” va putea fi prezentată în bază de web servicii doar după modificarea art. 6 al Legii cadastrului bunurilor imobile. In acest context. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a elaborat proiectul de lege necesar, a fost examinat în cadrul şedinţei Guvernului şi urmează a fi promovat în cadrul Parlamentului pentru aprobare. Conform proiectului respectiv Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a fost inclus în lista autorităţilor ce pot primi informaţie sistematizată despre bunurile imobile ce aparţin unei persoane, precum a fost specificat că informaţia respectivă atît ministerului, cît şi autorităţilor publice locale poate fi prezentată nu doar pe hîrtie, dar şi prin asigurarea accesului prin intermediul reţelelor de comunicaţii. După adoptarea modificărilor respective vor putea fi întreprinse activităţile necesare pentru realizarea accesului la informaţie, în mod automatizat, în bază de web-servicii

RO_4054_ARFC.pdf

2.3. Casei Naționale de Asigurări Sociale, Î.S. „CRIS „Registru””, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, pentru informare și implementarea, de comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a recomandărilor din Raportul de audit;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17