Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.48 din 21 decembrie 2015 privind Raportul auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Orhei pe anul 2014

Numar 25-30 din data de 2015-12-21 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 56

Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Orhei dl Tudor Golub, ex-președintelui raionului Orhei dl Ion Ștefîrța, reprezentantului Guvernului în teritoriu   dl Victor Verega, șefului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice dl Mihail Doruc, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Orhei, ex-primarului or. Orhei dl Vitalie Colun, șefului Oficiului Cadastral Teritorial Orhei dl Nicolai Stavilă, șefului Direcției Finanțe a Consiliului raional Orhei dna Galina Colun, șefului Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei a Consiliului raional Orhei dl Ion Racu, șefului Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Consiliului raional Orhei dna Ecaterina Negară, prim-viceprimarului or. Orhei dl Viorel Dandara, primarilor: s. Peresecina - dl Nicolae Buzu; com. Step-Soci - dl Mihail Bacioi; com. Seliște - dl Vasile Scripnic; com. Vatici - dl Ruslan Vascan, ex-primarului com. Vatici dl Petru Dohicher și managerului-șef al ÎM „Servicii Comunal-Locative” Orhei dl Nicolae Pulbere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Orhei pe anul 2014.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015, scopul fiind determinarea dacă autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) din raion au respectat legalitatea și regularitatea în procesul bugetar; au inventariat și evaluat materia impozabilă aferentă formării veniturilor bugetare; au gestionat prudent și econom alocațiile financiare; au raportat în modul corespunzător, precum și au asigurat gestionarea și integritatea patrimoniului public.
Auditul a fost realizat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit, aplicabile conform Hotărîrii Curții de Conturi2, și potrivit cadrului normativ-metodologic instituțional aferent. Probele de audit s-au  obținut prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. La fel, au fost examinate deciziile și dispozițiile Consiliului raional (în continuare – CR) și ale președintelui raionului, actele organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
       Identificînd și sintetizînd abaterile și neregulile admise de către decidenții și responsabilii din cadrul AAPL din raionul Orhei în procesul bugetar și în gestionarea patrimoniului public în anul 2014, se atestă că autoritățile de resort nu s-au angajat în mod plenar și nu au demonstrat preocuparea necesară și sistemică în materie de cuantificare a obiectelor și subiecților impozabili, respectiv nu au urmărit obiective clar definite întru consolidarea autonomiei financiare locale. Astfel, prioritățile stringente de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat sînt preponderent dependente de susținerea financiară din bugetul de stat. Deși AAPL din raion, în calitate de executori primari de buget, și-au orientat activitățile spre asigurarea conformității executării cheltuielilor, probele de audit au relevat prezența unor neconformități și incertitudini. În mod similar, implicit, neregulamentar și imprudent, se procedează și cu patrimoniul public local, în special cel imobiliar, a cărui gestiune defectuoasă nu generează resurse financiare aferente soluționării problemelor de interes public. Aparatul președintelui raionului, autoritățile de resort din cadrul administrației locale și cele desconcentrate nu conlucrează și nu asigură interacțiunea corespunzătoare pentru implementarea unui management instituțional și financiar aferent competențelor și responsabilităților ce le revin.
În acest sens, Plenul Curții de Conturi atrage atenția asupra faptului:
 • în procesul de evaluare și elaborare a proiecțiilor fiscal-bugetare (2014), autoritatea financiară din cadrul CR și unele AAPL au subestimat veniturile bugetare cu suma totală de 14,8 mil.lei (evaluate de misiunea de audit), la altele fiind identificate rezerve nevalorificate în sumă totală de 1,0 mil.lei;
 • nepreocuparea factorilor decizionali din cadrul AAPL privind consolidarea prin extindere a veniturilor proprii, inclusiv prin eficientizarea activității entităților de colectare a impozitelor și taxelor locale, neconlucrarea cu autoritatea fiscală din teritoriu s-au soldat cu denaturări ale bazei impozabile, respectiv, cu neîncasarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală (estimată de audit) de 11,5 mil.lei și în bugetul de stat – de 4,4 mil.lei;
 • managementul cheltuielilor publice contravine spiritului și normelor legale, în consecință fiind admise un șir de nereguli, care au determinat ineficiența utilizării mijloacelor publice, la originea acestora fiind neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern3. Astfel,
 • urmare suprasolicitării din bugetul de stat a suportului financiar pentru întreținerea instituțiilor preșcolare, corelat cu contingentul planificat, însă neracordat la numărul efectiv de beneficiari, administrația raionului a beneficiat în mod nejustificat de resurse supradimensionate (5,5 mil.lei);
 • valorificarea neconformă a mijloacelor destinate investițiilor și reparațiilor capitale, precum și nerespectarea legislației aferente acestui domeniu au determinat utilizarea neregulamentară a resurselor financiare în sumă totală de 11,3 mil.lei (inclusiv tergiversarea termenului de prezentare a documentelor justificative pentru lucrările executate –1,8 mil.lei; lucrări executate în lipsa proiectelor – 5,6 mil.lei; executarea lucrărilor necontractate – 1,8 mil.lei; neasigurarea executării în termen a lucrărilor – 1,5 mil.lei; acceptarea lucrărilor cu prețuri majorate în sumă de 0,4 mil. lei și a lucrărilor neexecutate – de 0,2 mil. lei);
 • s-au admis, în mod arbitrar, plăți neregulamentare în sumă totală de 18,1 mil.lei (1,9 mil.lei – cheltuieli pentru întreținerea unor structuri care nu se finanțează din bugetul local; 15,1  mil.lei – lucrări executate cu evitarea și nerespectarea procedurilor de achiziții; 0,5 mil.lei – plăți salariale; 0,6 mil.lei – alte cheltuieli etc.);
 • s-au dispus, fără suportul financiar aprobat, lucrări generatoare de datorii nesustenabile în sumă totală de 1,0 mil.lei;
 • sistemul de management al AAPL care, per ansamblu, nu întrunește rigorile legalității/regularității administrării patrimoniului public, precum și neaprobarea la nivel local a regulilor și procedurilor de rigoare s-au soldat cu:
 • raportarea eronată a patrimoniului la Agenția Proprietății Publice în valoare de 72,0 mil.lei;
 • neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de peste 34,3 mil.lei;
 • evidența neconformă a patrimoniului transmis în gestiune întreprinderilor municipale și a cotei-părți a acțiunilor în capitalul social al societății pe acțiuni în valoare de peste 104,0 mil.lei;
 • transmiterea neregulamentară unor asociații obștești/persoane fizice a proprietății publice locale: sonde arteziene, rețele de aprovizionare cu apă și canalizare, în valoare de 13,4 mil.lei, fără obținerea de către UAT a unui avantaj economic de cel puțin 0,9 mil.lei, precum și a 9 conducte de gaze în valoare totală de 17,0 mil.lei întreprinderilor de gaze;
 • neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică a statului, a UAT și privată, evidența defectuoasă și lipsa controlului asupra modului de utilizare a acestora, ceea ce amplifică riscul gestiunii neautorizate a terenurilor proprietate publică și, respectiv, al neimpunerii fiscale și pierderii, după caz, a dreptului de proprietate;
 • managementul financiar-contabil defectuos, exprimat prin înregistrări neconforme ale operațiunilor financiare, lipsa evidenței analitice, iregularitățile în decontări au determinat raportarea eronată a situațiilor patrimoniale;
 • verificările asupra conformării la cerințele și recomandările expuse în rapoartele precedente de audit (Hotărîrile Curții de Conturi nr.33 din 08.08.2011 și nr.32 din 02.07.2009) relevă că managementul AAPL din raion nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, măsurile întreprinse au fost superficiale, ceea ce a contribuit la perpetuarea unui management financiar/operațional contraperformant, fapt atestat și în actualul Raport de audit, fiind relevată prezența acelorași probleme.
Plenul Curții de Conturi, în contextul celor consemnate, stăruie să indice asupra unui cumul de factori care au condiționat managementul deficitar și contraperformant, per ansamblu, mai cu seamă: iresponsabilitatea persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul administrației raionului și instituțiilor desconcentrate; supravegherea necorespunzătoare din partea autorităților publice centrale, inclusiv a Oficiului teritorial Orhei din cadrul Cancelariei de Stat.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Orhei pe anul 2014, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului raional Orhei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Orhei, satelor/comunelor Bolohan, Isacova, Ivancea, Pelivan, Peresecina, Puțintei, Seliste, Step-Soci, Susleni, Vatici, pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;
2.2. Consiliilor locale și primarilor satelor/comunelor: Berezlogi, Biești, Brăviceni, Bulăiești, Chiperceni, Ciocîlteni, Clișova, Crihana, Cucuruzeni, Donici, Ghetlova, Mălăiești, Mitoc, Mîrzești, Morozeni, Neculăieuca, Piatra, Podgoreni, Pohorniceni, Pohrebeni, Sămănanca, Teleșeu, Vîșuți, Zahoreni, Zorile, pentru informare și luare de atitudine privind conformarea benevolă la recomandările auditului indicate în Raportul de audit, în scopul prevenirii și înlăturării deficiențelor similare;
2.3. Inspecției de Stat în Construcții, pentru expertizarea/verificarea construcțiilor și volumelor lucrărilor executate în cadrul obiectivelor investiționale: proiectarea Complexului sportiv european de moto-sport din or. Orhei; reparația acoperișului blocului chirurgical al Instituției medico-sanitare publice „Spitalul raional Orhei”; supraetajarea blocului administrativ al CR; lucrările de reparație a sălii festive și a acoperișului primăriei or.Orhei; lucrările de reparație capitală a gimnaziului din s. Puțintei; lucrările executate la primăria s. Peresecina (extinderea iluminatului stradal; reparația pieței; reparația cimitirului);
2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru autosesizare și inițiere, după caz, a unui audit public intern în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Orhei privind verificarea activităților desfășurate, inclusiv inventarierea materiei impozabile și conformarea voluntară;
2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind:
- activitatea autorităților financiare și fiscale din raionul Orhei ce ține de fundamentarea proiecțiilor fiscal-bugetare și eficiența administrării taxelor și impozitelor;
- necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind evidența contabilă a bunurilor imobile proprietate publică;
2.6. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autoritățile administrației publice locale a informației cu privire la patrimoniul public gestionat, precum și la înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;
2.7. Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat și se cere asigurarea controlului administrativ al activității autorităților administrației publice locale din raionul Orhei în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
2.8. Guvernului, pentru autosesizare și dispunerea controalelor de rigoare în cadrul administrației raionului Orhei și Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind exercitarea de către instituțiile respective a competențelor funcționale;
2.9. Procuraturii Generale, pentru examinare, conform competenței, a materialelor auditului referitor la: proiectarea Complexului sportiv european de moto-sport din or. Orhei; procurarea materialelor de construcție pentru reparația drumurilor locale în sumă totală de 1185,9 mii lei; reparația gimnaziului din s. Puțintei; concesionarea serviciilor de exploatare și întreținere a cimitirului public din or. Orhei; eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru prestarea serviciilor în domeniul jocurilor de noroc în lipsa licenței; instalarea iluminatului stradal în or. Orhei; reparația spitalului raional, precum și alte situații elucidate în Raportul de audit. Despre măsurile întreprinse se va informa Curtea de Conturi;
2.10. Comisiei Naționale de Integritate, pentru documentare și luare de atitudine privind posibilele conflicte de interese în cadrul administrației raionale Orhei, primăriei or. Orhei și primăriei com. Step-Soci;
2.11. Parlamentului Republicii Moldova și comisiilor parlamentare permanente: economie, buget și finanțe; administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, pentru informare.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, AAPL și instituțiile publice verificate au întreprins unele măsuri și au asigurat: contabilizarea bunurilor publice (imobile, terenuri, apeduct, documentație de proiect) în valoare totală de 1325,5 mii lei; calcularea și încasarea unor venituri în bugetele locale (din impozite și taxe) în sumă totală de 211,8 mii lei; restabilirea unor cheltuieli neconforme/neregulamentare (urmare utilizării unor prețuri majorate, precum și a unor lucrări neexecutate) în sumă totală de 98,3 mii lei.
4. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor misiunilor precedente de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.33 din 08.08.2011 privind Raportul auditului bugetului raional Orhei pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public și Hotărîrea Curții de Conturi nr.32 din 02.07.2009 asupra Raportului auditelor regularității executării bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Telenești, Cantemir, Ștefan-Vodă, Ocnița, Glodeni și Edineț pe anul 2008, în ce privește raionul Orhei.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1. și 2.3. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.
 Serafim Urechean
Președintele Curții de Conturi

1  Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
3 Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010.

Recomandari (56)

1. Cr și preşedintele raionului Orhei, de comun cu autoritățile de resort, să elaboreze și să aprobe un plan de conlucrare punctuală și rezultativă între subdiviziunile CR, organul fiscal, alte părți implicate în subprocesul de evaluare/planificare bugetară, implementînd în acest sens modele analitice și proceduri tehnice aferente inventarierii materiei impozabile, cu stabilirea expresă a responsabilităților.

response:
Scris. Președintele r-nul Orhei: Prin Dispoziția nr.035-d din 29 martie 2016 a fost institut un grup de lucru în scopul elaborării planului de acțiuni intersectorial (Serviciul funciar al CR, Inspectoratul Fiscal, OTC Orhei, Direcția Finanțe CR și reprezentant al APL de nivelul întâi) in vederea implementării procedurilor metodico-practice aferente inventarierii materiei de impozitare a impozitelor pe proprietate cu eliminarea neregulilor constatate; Recomandare către autoritățile publice de primul nivel în vederea solicitării avizului Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei la angajarea, evaluarea performanțelor individuale a specialiștilor responsabili de încasarea impozitelor și taxelor. Ținând cont de descentralizarea financiara, consolidarea autonomiei AAPL ca urmare a aplicării noului sistem de formare a bugetelor locale majorarea veniturilor proprii si extinderea bazei fiscale devine о cointeresare directa și motivațională. Permanent AP este în identificarea activităților necesare în scopul conjugării eforturilor excluzând competențele fragmentate a serviciilor de specialitate.

2. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente a sistemului de management financiar și control în cadrul subdiviziunilor consiliilor locale, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare.

response:
S-a efectuat monitorizarea extraselor bancare și evidenta achitării plații pentru locațiunea funciara/arenda terenurilor conform deciziilor CO Orhei și calculat prin borderoul de calcul; S-a efectuat monitorizarea achitării plații pentru vânzarea- cumpărarea terenurilor din proprietate publica a orașului; S-a efectuat monitorizarea achitării impozitului privat; S-a efectuat evidenta zilnica a achitărilor taxelor locale aprobate prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei și s-a verificat corectitudinea încasărilor cu IFS. S-a efectuat analiza executării veniturilor bugetare pe capitole și paragrafe cu scopul prognozării/planificării veniturilor bugetare (sunt anexate documente justificative).

2. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente a sistemului de management financiar și control în cadrul subdiviziunilor consiliilor locale, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare.

response:
Pe teritoriul comunei Seliște о parte din terenuri nu au fost înregistrate in Registrul cadastral al bunurilor imobile în cadrul înregistrărilor masive a bunurilor imobile din comuna Seliște raionul Orhei. Formarea bunurilor imobile a terenurilor rămase se realizează pe etape, deoarece volumul lucrărilor in totalitate presupune cheltuieli financiare esențiale, fapt care APL Seliște nu-l poate admite de aceia formarea si înregistrarea lor se realizează consecutiv, în fiecare an. În primăria Seliste raionul Orhei a fost întocmit Registrul de evidența a terenurilor, care include: codul cadastral, suprafața, destinația s.a. Registrul de evidența a caselor de locuit, terenurilor aferente, cu menționarea numelui proprietarului, codul cadastral, suprafața. Pe parcursul anului 2016 a fost întocmită lista obiectelor si construcțiilor aflate la etapa de finisare de 50% si mai mult pentru a fi impozitate si anual la situația 01 ianuarie se actualizează listele cu bunurile imobile, valoarea si suprafața lor.

2. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente a sistemului de management financiar și control în cadrul subdiviziunilor consiliilor locale, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare.

response:
La elaborarea bugetelor locale, APL a conlucrat cu IF Orhei pentru stabilirea corectă a sumelor pe impozite de la persoanele juridice. În cadrul CL Vatici au fost aduse în discuție toate persoanele juridice și fizice care au datorii pe impozite. Pentru planificarea impozitului funciar se vor întreprinde următoarele măsuri: -Se vor delimita terenurile din domeniul public și privat; -Se va colecta informația juridică și tehnico-economică sistematizată în Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri. Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă a fost planificat conform evaluării terenurilor și a contractelor. Impozitul pe bunurile imobiliare și veniturile pe bunurile imobiliare achitate de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată a bunurilor imobiliare este planificat cu aproximație din cauza lipselor de mijloace bănești pentru efectuarea evaluării bunurilor imobiliare.

2. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente a sistemului de management financiar și control în cadrul subdiviziunilor consiliilor locale, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare.

response:
Prin intermediul sistemului informațional automatizat (SIA) „Cadastru Fiscal”- se asigură activitatea de evidenta, calcul, colectarea si monitorizarea informației despre subiecții și obiectele impozitate in limitele stabilite de legislație, care activează în formă automatizată în cadrul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal Principal de Stat (Î.S.Fiscsevinform).

2. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente a sistemului de management financiar și control în cadrul subdiviziunilor consiliilor locale, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare.

response:
În conformitate cu Decizia nr. 6 p.2 din 22 iulie 2016, consiliul local a aprobat un plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionarii patrimoniului public, prin care specialistul pentru reglementarea regimului funciar din cadrul primăriei are obligațiunea de a întocmi: -registre cadastrale privind evaluarea bunurilor imobile atât a persoanelor juridice, cit și fizice; -includerea s.Peresecina in programul de evaluare a bunurilor imobile pentru anul 2017; -solicitarea Inspectoratului Fiscal teritorial Orhei, de a include evaluarea bunurilor efectuate la capitolul corespunzător, conform Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 cu modificările ulterioare. APL Peresecina va atrage о atenție mai sporita la întocmirea corecta și conforma bilanțului funciar a dărilor de seama fiscale (FUNJ-13 și BIPF- 1). Conform deciziei nr. 11 p. din 10.12.2015 “Cu privire la aprobarea taxelor locale in cadrul primăriei Peresecina” a fost stabilit taxa pentru amplasarea dispozitivelor publicitare, ce constitute 100 lei pentru m2. Lista agenților economici plătitori de taxa de publicitate a fost transmisa IFS Orhei (anexa Decizia CL). APL Peresecina confirma faptul ca la data de 01.02.2016, datoriile formate în urma încheierii contractelor de vânzare-cumpărare au fost achitate 100%.

2. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente a sistemului de management financiar și control în cadrul subdiviziunilor consiliilor locale, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare.

response:
aPlanul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului din Raportul de audit aprobat in cadrul organului deliberative (Decizia nr.2/4 din 25 martie 2016) dispune identificarea și descrierea proceselor asigurând un sistem de management și control în scopul fundamentării prognozei bugetare. Conform circularei Serviciului Fiscal de Stat nr.26-08/3-11 -9199/5453 din 08.07.2016 către IFS teritoriale ca urmare a recomandărilor expuse în hotărârea Curții de Conturi nr.31 din 24.07.2015 s-a solicitat organizarea inventarierii de comun cu AAPL în termen până la 01.03.2017. S-a realizat cu excepția primăriei or.Orhei și se denota terenuri si bunuri imobile evaluate în pondere neesențiala ce determina о activitate complex in acest sens.

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Raspunsul prezentat de AP Orhei: Inspectoratul Fiscal de Stat raionul Orhei în comun reprezentanții subdiviziunilor Consiliului Raional (Direcția Finanțe, Serviciul funciar și cadastru etc.), Oficiului Teritorial Cadastral v-a organiza о instruire externă privind aplicarea cadrului legal de specialitate de către Serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale, specialiștii de reglementare a proprietății funciare, de comun cu primarii, ținând cont de neregularitățile constatate. Autorităților publice de primul nivel li s-a solicitat avizul Inspectoratul Fiscal de Stat Orhei la angajarea, evaluarea performanțelor individuale a specialiștilor responsabili de încasarea impozitelor și taxelor.

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
În perioada anului 2016 împreună cu angajații Inspectoratului Fiscal de Stat Orhei, au fost întreprinse mai multe acțiuni de colectare a datoriilor de la contribuabili, iar celor ce s-au eschivat de la plata impozitelor le-au fost aplicate sancțiuni. Este întocmita lista restanțierilor, în privința cărora permanent sunt întreprinse acțiuni de recuperare a datoriilor. Din 01.01.2016 în cadrul primăriei Seliște a fost achiziționat și aplicat în practică programul automatizat pentru colectarea impozitelor „CADASTRU”. Prin dispoziția primarului comunei Seliște nr.49 din 19.10.20l6 a fost instituit grupul de lucru privind inventarierea bunurilor imobiliare a cetățenilor cât și celor publice, a fost efectuată evaluarea bunurilor imobile.

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Pe parcursul anului 2016 în vederea majorării bazei impozabile au fost constatate bunuri neevaluate și prin scrisori s-a solicitat „Cadastru” OCT și IFS să asigure evaluarea și introducerea în SIA Cadastrul Fiscal. Au fost stabilite obiective individuale de activitate a funcționarilor publici responsabili de încasarea impozitelor și taxelor locale și indicatori de performanta privind majorarea veniturilor, micșorarea restantelor, recuperarea datoriilor (sunt anexate documente justificative).

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Administratorul SRL „Ordonatcom” a fost informat despre Hotărârea Curții de Conturi nr.48 din 21.12.2015 si masurile, care urmează sa fie întreprinse de către APL Bolohan pentru a înlătura ilegalitățile constatate de Curtea de Conturi. La ședința din martie 2016, administratorul SRL„Ordonatcom” nu a fost de acord cu bonitate terenului stabilită (75), perioada de achitare anii 2011-2016 si procentul indicat in formula de calcul. La moment actual chestiunea dată este examinată în instanța de judecată.

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
În ianuarie 2017 din partea ÎS „Posta Moldovei” a parvenit о solicitare cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor unde este amplasat oficiul poștal (scrisorile se anexează). Referitor la restantele arendașilor: GT „Burlescu S.V.” - a achitat toate restantele (copie extras din contul trezorerial, copie din registrul de evidenta a contribuabililor la impozitul funciar si pe bunurile imobiliare se anexează); Persoana fizica Bratutel Tudor - au fost inaintate documentele în instanța de judecata (se anexeaza citatie de chemare in judecata); Au fost expedite scrisori de preîntâmpinare SRL,,Energiclimat”, SRL ”Frontkonstrukt” privind restituirea sumelor de: 59,4 mii lei și respectiv, 11,8 mii lei (scrisorile se anexeaza).

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Persoanele responsabile: primar com. Vatici; perceptorul fiscal.

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Primăria Step-Soci deține dosare ale tranzacțiilor efectuate și înregistrate la OCT Orhei filiala a ÎS „Cadastru” unde sunt evaluate bunurile imobile. Conform acestor evaluări specialistul în domeniul perceperii fiscale colectează impozitele pe aceste bunuri imobile. Conform tranzacțiilor si altor schimbări privind terenurile, Primăria comunei Step-Soci înscrie în registrele cadastrale si în registrele de gospodărie schimbările corespunzătoare. Anual, după caz, se efectuează calculul impozitelor, se fac modificări în darea de seama funciara, care se prezinta la Serviciul Relații Funciare si Cadastru raional spre aprobare.

3. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Evaluarea specialiștilor responsabili de perceperea fiscal (Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primarii lor (SCITL)) din cadrul APL de nivelul unu precum și monitorizarea activității se efectuează de IFS permanent. O instruire externă în acest scop s-a organizat cu participarea IFS pe raionul Orhei, Serviciul funciar și cadastru, Oficiul Teritorial Cadastral, Direcția Finanțe cu invitarea primarilor, specialiștilor SCITL, specialiștilor de reglementare a proprietății funciare (anexa nr.5 agenda seminarului). Un factor determinant în acest proces este lipsa specialiștilor calificați în AAPL formarea cărora fiind un obiectiv important.

4. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniul achizițiilor publice și investițiilor capitale, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare.

response:
Investițiile capitale în suma de 290,9 mii lei au fost contabilizate conform facturilor și proceselor de executare a lucrărilor. Reparația capitală la Gimnaziul Furceni in suma de 705,8 mii lei – analogic (vezi se ia act).

4. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniul achizițiilor publice și investițiilor capitale, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare.

4. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniul achizițiilor publice și investițiilor capitale, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare.

4. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniul achizițiilor publice și investițiilor capitale, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare.

response:
S-a întreprins un control intern pentru verificarea calității serviciilor și numirea unei persoane din cadrul aparatului primarului pentru controlul serviciilor și a inginerului tehnic la executarea proiectelor. Au fost controlate foile de deplasări în contabilitate, și apoi au fost înregistrate. În acest moment APL elaborează un plan anual și trimestrial de efectuare a achizițiilor publice, la contractarea bunurilor și serviciilor pentru perioada anului. Persoanele responsabile: primarul com.Vatici și contabil-șef.

4. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniul achizițiilor publice și investițiilor capitale, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare.

response:
Se va exclude practica includerii în procesele-verbale de îndeplinire a lucrărilor capitale a unor prețuri mai mari decât devizele oferta. Sunt respectate criteriile de transparenta, concurență și eficiență la efectuarea achizițiilor publice pentru lucrările de reparație a drumurilor, iar pe viitor se va atrage о atenție mai sporita în acest sens.

4. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniul achizițiilor publice și investițiilor capitale, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare.

response:
directorului Casei de Cultura Seliște este salarizat doar cu 1,0 unități de director. La primăria Seliște sunt întocmite contractele individuale de muncă cu toți salariații. Funcționarii publici dispun de fișa postului, adusa la cunoștința sub semnătura. Referitor la foile de parcurs, acestea se întocmesc zilnic cu indicarea rutei, kilometrilor parcurși, cantitatea combustibilului disponibili. Grupul de lucru pentru achizițiile publice dispune de atribuții bine determinate pentru fiecare membru, la fel prezintă și semnează declarații de confidențialitate și imparțialitate. Dosarele de achiziții publice au fost cusute, ștampilate, sigilate.

4. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniul achizițiilor publice și investițiilor capitale, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare.

response:
În vederea asigurării elaborării planurilor anuale de efectuare a achizițiilor publice, a fost aprobată Dispozitia nr. 145 din 23.03.2016. De asemenea, procesul efectuării achizițiilor publice a fost conformat la prevederile cadrului legal în vigoare.

4. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniul achizițiilor publice și investițiilor capitale, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare.

response:
Primăria Peresecina asigură: -controlul intern privind valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiții și reparații capitale. - neadmiterea asemenea cazuri și respectarea în totalitate a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. APL Peresecina a efectuat planurile trimestriale și anuale privind achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor conform prevederilor Legii 131 din 03.07.2015.

4. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniul achizițiilor publice și investițiilor capitale, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare.

4. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniul achizițiilor publice și investițiilor capitale, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare.

response:
Prin ordinul DASPF nr. 12 din 29.01.2016 sunt stabilite limitele de parcurs a autoturismelor aflate in gestiunea Direcției. Decizia Consiliului Raional nr.8/2.1 din 23.12.2016 reglementează stabilirea numărului de autoturisme. Mijloacele bugetare neutilizate pentru alimentație în anul 2014 conform DCRO nr.1/2.1 din 24.02.2015 „Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2015” a fost suplimentat volumul alocațiilor aprobate pe anul 2015 pentru instituțiile de învățământ cu suma soldurilor bănești înregistrate la 31.12.2014. Pentru anul 2016 alocațiile aprobate pentru alimentare pe parcursul anului nu au fost diminuate. La momentul finanțării cheltuielilor se efectuează control cameral, verificând documentele justificative pentru fiecare activitate (deviz de cheltuieli, lista participanților, contracte, dispoziție, invitație). Suplimentar scris. AP nr.02/1-7-148 din 04.05.2017: S-au înlăturat iregularitățile constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare activitățile și descrierea documentelor justificative se prezinta conform anexei nr. 6. În perioada anului 2016 sau concediat conducătorul si contabilul-șef al DITS.

5. în comun cu autoritățile de resort, să asigure înregistrarea conformă a drepturilor asupra patrimoniului public local la organele cadastrale, precum și în evidența contabilă.

response:
Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului din Raportul de audit aprobat în cadrul organului deliberative ( Decizia nr.2/4 din 25 martie 2016) prevede acțiuni în vederea realizării conforme a drepturilor asupra patrimoniului public rațional la OTC și evidenta contabila. Președintele raionului a dispus instituirea unui grup de lucru pentru evaluarea problemelor înregistrării patrimoniului CR Orhei, inventarierii anuale, monitorizării gestionarii patrimoniului (anexa nr. 8 Dispoziția nr.036-d din 29.03.2016). Monitorizarea gestionarii patrimoniului este în vizorul permanent a CR Orhei fiind adoptate în acest scop 14 decizii a CR Orhei în anul 2016-2017. Președintele r-nul Orhei: 1. Direcția Generală Educație a întreprins următoarele: - Demers nr. 06/01-182 din 07.04.16 primăria Orhei privind înregistrarea la OCT a Liceului teoretic „On. Ghibu”, Lotul Experimental a Stației Tinerilor Naturaliști, depozitul DGE, Stadionul gimnaziului „Gr.Vieru” (răspunsul primăriei Orhei nr.02/1-7- 190 din 29.06.16); - Demers Ministerului Mediului cu răspunsul nr.03-07/1922 din 14.09.16 cu privire la terenul aferent Т/о „Miorița”; - Sala de Box transmisă la școala Sportivă în baza facturii f/n din 20.09.2016. 2. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei: - Demers OCT nr.2108 din 13.10.2016 cu privire la înregistrarea patrimoniului; - Demers primăria Peresecina privind înregistrarea terenului aferent clădirii CCM „Generate PRO” din s. Peresecina; - CM Isacova transmis conform DCRO nr.4/9 din 08.07.2016; - CM Ghetlova transmis conform DCRO nr. 1/6 din 03.03.2016; - CM Peresecina - Decizia Consiliului local Peresecina nr.9.2 din 14.11.2012 (valabil pana in anul 2017); - CM Mitoc - contract comodat nr.06 din 22.12.2014 (valabil pana la 22.12.2017); - Locuința protejată Orhei - contract comodat nr.07 din 22.12.2014 (valabil până la 22.12.2017). 3. Aparatul președintelui raionului: - Terenul aferent clădirii Centrului Militar înregistrat in evidența contabila Dt 014 Ct 250 - decembrie 2015. 4.Primaria Peresecina: - Se va asigura înregistrarea regulamentară a patrimoniului public (clădiri, terenuri) - 2016-2017. 5. Primăria Seliște: -Formarea comisiei pentru inventarierea terenurilor - aprilie 2015; -Instituirea comisiei pentru inventarierea bunurilor imobile - februarie 2017. 6.Primaria Vatici: -Planificarea mijloacelor bănești pentru înregistrarea patrimoniului la OCT - anul 2017. 7.Primaria Orhei: - Inițierea procesului de înregistrare la OCT a Grădiniței nr.3; - Asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale a patrimoniului primăriei Orhei (lista pregătită, proiect de decizie - până la 31.12.2016); -Asigurarea înregistrării caselor de locuit (expediate scrisori); -Evaluate construcțiile amplasate pe terenurile cu cod cadastral 6401303044 și 6401403391.02; - Terenul pentru extragerea zăcămintelor cu suprafața de 44,0 ha, cod cadastral 640140333 înaintată cerere in judecata. 8.Primaria Pelivan: - Demers OCT privind delimitarea terenurilor nr.220 din 06.10.2016; - Cerere in judecata nr.76 din 12.03.2016 privind anularea contractelor de cumpărare a terenurilor cu suprafața 0,04 ha și 0,07 ha.

5. să asigure înregistrarea conformă a drepturilor asupra patrimoniului public local la organele cadastrale, precum și în evidența contabilă.

response:
Au fost planificate deja mijloace bănești necesare în buget pentru numere cadastrale și acte de evaluare a mijloacelor fixe. Urmează a fi pregătite câteva dosare cadastrale privind terenurile arendate, iar contabilitatea va asigura reflectarea veniturilor și datoriilor aferente tranzacțiilor cu fondul funciar.

5. să asigure înregistrarea conformă a drepturilor asupra patrimoniului public local la organele cadastrale, precum și în evidența contabilă.

response:
Au fost aprobate deciziile Consiliului orășenesc Orhei „Cu privire la declararea terenului proprietate publica din domeniul public” (anexate: Deciziile nr.3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7, 3.9.8 din 22.04.2016 și nr.9.15 din 09.12.2016); Au fost aprobate deciziile Consiliului orășenesc Orhei „Cu privire la declararea terenului proprietate publica din domeniul privat” (anexate: Deciziile nr. 14.16 din 29.12.2015, 3.10.1 din 22.04.2016, nr.3.10.2 din 22.04.2016, nr. 3.10.3 din 22.04.2016, nr.3.10.4 din 22.04.2016; 5.4.1 din 07.06.2016, 5.4.2 din 07.06.2016; 5.4.3 din 07.06.2016, 5.4.4 din 07.06.2016, 5.4.5 din 07.06.2016; 5.45.6 din 07.06.2016; 5.8 din 07.06.2016; nr. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8, 8.8.9 din 22.09.2016); Sunt pregătite proiecte de decizie cu privire la declararea terenului proprietate publica din domeniul privat, care urmează a fi propuse spre examinare și aprobare la una din următoarele ședințe ale Consiliului orășenesc Orhei (anexă: 13 proiecte de decizie cu privire la declararea terenului proprietate publica din domeniul privat); A fost aprobata decizia Consiliului orășenesc Orhei „Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publica din domeniul public al orașului Orhei” (anexă: decizia nr.9.10 din 09.12.2016);

6.1. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui;

response:
Elaborat proiectul bugetului pentru anul 2016 la capitolul lucrări cadastrale și transmis contabilității pentru planificarea bugetului anual; Corectată și ajustata fișa centralizatoare cadastrala a bilanțului funciar. Expediată scrisoare în adresa primarului comunei Seliște privind eliberarea deciziei Consiliului local privind schimbarea destinației terenului cu suprafața de 5,0 ha, cod cadastral 6401404277. A fost efectuată evaluarea construcțiilor amplasate pe terenurile cu cod cadastral 6401303044 și 6401403391.02 pentru a fi supuse impozitării, de asemenea au fost evaluate terenurile cu cod cadastral 6401105204, 6401105040. Informația respectivă a fost transmisă perceptorilor fiscali. Au fost întreprinse măsuri privind neadmiterea reeșalonării plaților pentru terenurile procurate la licitație. Reziliat contractul privind terenul cu suprafața de 0,1513 ha, cod cadastral 6401404277. Înaintata instanței de judecata reclamația cu privire la încasarea chiriei și reparația prejudiciului pentru folosirea neautorizata a terenului cu cod cadastral 6401310100. Înaintată cerere de chemare in judecata pentru revendicarea terenului orașului pentru extragerea zăcămintelor cu suprafața de 44,0 ha, cod cadastral 6401403333 (sunt anexate documente justificative)

6.1. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui;

response:
APL Peresecina a realizat inventarierea patrimoniului public transmis in administrarea întreprinderilor fondate si înregistrarea conforma a acestuia in evidența contabila, inclusiv a drepturilor asupra lui.

6.1. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui;

response:
Suma de 10,0 mii lei ca capital statutar a fost contabilizata in luna decembrie 2015 (DT-136 CT- 265). Bunurile imobiliare transmise in gestiune I.M.”Servicii Comunale Pelivan au fost contabilizate la finele anului 2016.

6.1. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, cu înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui;

response:
Inventarierea și înregistrarea contabilă asigurata integral în raportul consolidat a raionului integral pentru 16 întreprinderi municipale. Decizia CRO nr.1/25 din 03.03.2016: Au fost incluse în raportul financiar pentru anul 2015 datele privind 16 întreprinderi municipale în valoare de 104,0 mil. lei in 20 APL de nivelul I și Aparatul Președintelui; Decizia CRO nr.4/18 din 18.07.2016 ”Cu privire la scoaterea din evidenta a patrimoniului Î.M. „Construcții Capitale și Servicii” in suma de 5,0 mil.lei. Decizia CRO nr.7/13.6 din 17.12.2015: Remedierea situației privind diferințele referitoare la valoarea patrimoniului transmis in administrare IM Complexul Sportiv Raional;

6.2. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea conformării statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate.

response:
A fost aprobată decizia Consiliului orășenesc Orhei „Cu privire la aprobarea Statutului Î.M. „Servicii Comunal - Locative” Orhei in redacție noua (Decizia nr.7.22 din 24.10.2014). Au fost înregistrate modificările aprobate în modul stabilit la Camera Înregistrării de Stat (Decizia Camerii Înregistrării de Stat privind inregistrarea modificarilor (dosarul nr.1003606002183)).

6.2. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea conformării statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate.

6.2. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea conformării statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate.

6.2. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea conformării statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate.

response:
S-au evaluat statutele și activitățile întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate, fiind radiata ÎM Biroul de proiectări, prospecțiuni si servicii.

7. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă proprietate publică locală, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare.

7. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă proprietate publică locală, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare.

response:
Monitorizarea procesului de gestionare a rețelelor de apeduct și canalizare, care sunt gestionate de Asociația Obșteasca.

7. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă proprietate publică locală, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare.

response:
Toate rețelele de aprovizionare cu apă din comuna Vatici, fântânile arteziene, stația de epurare și rețeaua de canalizare existente sunt deja date în gestiune Întreprinderii Municipale ”Servicii Comunale Vatici” prin decizia CL. Pe parcursul anului 2017 urmează să mai fie data în exploatare și apoi dată în gestiune ÎM stația de epurare din satul Curchi, rnul Orhei. Același lucru se va întâmpla în 2018 cu sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare din s.Tabara, rnul Orhei.

7. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă proprietate publică locală, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare.

response:
Privitor la modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apa, care este dat in gestiunea Asociației Obștești „Apele Bolohanului”, în localitate se construiește sistemul centralizat de canalizare cu stație de epurare. La moment a demarat procedura de fondare a întreprinderii municipale, unde vor fi transmise în gestiune și rețelele de aprovizionare cu apa.

8. să asigure delimitarea și evidența conformă a terenurilor proptietate publică; încheierea contractelor respective conform cadrului legal existent; calcularea, recuperarea restanțelor și încasarea penalităților.

response:
Privitor la neregulile admise la tranzacțiile de vânzare-cumpărare si arenda terenurilor au fost efectuate recalculări referitor la terenurile oferite in arenda, pentru neachitarea la timp a plății pentru arenda au fost calculate penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Au fost încheiate contracte de locațiune cu S.A. „Moldtelecom”, S.C,,CosComSat”, cooperativa „Consumcoop” pe un termen de 3 ani. S-a calculat plata chiriei, conform prevederilor legale. Au fost efectuate lucrări suplimentare pentru instalarea cazanului la Casa de Cultura Seliște. Referitor la suma de 9000 lei pentru lucrările efectuate la stadionul de la gimnaziul Lucășeuca: 5000 lei au fost restituiți în contul Primăriei Seliște de către agentul economic „Sandcons” S.R.L., iar suma de 4000 lei a fost utilizată pentru efectuarea lucrărilor suplimentare. A fost contabilizată corect valoarea proiectelor, programul 1C, precum și proiectul apeductului din sectorul „Burcuta” în valoare de 975,2 mii lei.

8. să asigure delimitarea și evidența conformă a terenurilor proptietate publică; încheierea contractelor respective conform cadrului legal existent; calcularea, recuperarea restanțelor și încasarea penalităților.

response:
1.Au fost examinate materiale privind delimitarea terenului proprietate publica a statului aferent lacului orășenesc cu codul cadastral 6401105046 elaborate de LS. „Institutul de proiectări pentru Organizarea Teritoriului” și aprobate prin decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.3.7.din 22.04.2016; 2.Au fost examinate materiale privind delimitarea terenului proprietate publica a statului aferent Serviciului Stării Civile cu codul cadastral 6401105046 elaborate de I.S. "Institutul de proiectări pentru Organizarea Teritoriului" pentru a fi aprobate prin decizia Consiliului orășenesc Orhei; 3.Au fost examinate materiale privind delimitarea terenurilor proprietate publica a statului de sub pilonii liniilor de transport electric și modificate in legătura cu aceasta hotarele sectoarelor de teren cu codurile cadastrale 6401212210 și 6401402395, și înregistrate ulterior aceste modificări la OCT Orhei (Decizia nr.9.14.1 și nr.9,14,2 din 09.12.2016); 4.Referitor la terenul din str. V. Lupu 164 a cu codul cadastral 6401105010 a fost expediat demers privind desfășurarea lucrărilor privind delimitarea terenului dat in mod selectiv de Î.S. „Institutul de proiectări pentru Organizarea Teritoriului” (Demers nr.02/1-7 c-2827 din 15.11.2016); 5.Pentru delimitarea terenurilor ce aparțin or. Orhei, a fost instituita prin Dispoziția Primarului or. Orhei nr. 168 din 04.04.2016 comisia de lucru privind desfășurarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publica, și ulterior au fost examinate, verificate și confruntate datele respective în sectoarele cadastrale 6401301, 6401302 și 6401303, elaborate de I.S. „Institutul de proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, pentru a fi prezentate consiliului orășenesc Orhei spre aprobare și, ulterior, pentru înregistrate la OCT Orhei; 6.Adresate în instanța de judecata cereri de încasare forțată a datoriilor și a cheltuielilor de judecata: -Cerere de chemare în instanța de judecată cu privire la încasarea datoriilor contractuale în mărime de 408167,00 lei și 2987,00 lei (pârât NOUR Octavian) nr.14908 din 07.09.2016; -Cerere de chemare în instanța de judecata cu privire la încasarea sumei de încasarea din contul pârâtului S.C.„Doltanat Service” SRL, IDNO 1006606006414, în beneficiul Primăriei or. Orhei a sumei de bani reținute fără justa cauza în mărime de 610344,50 (șase sute zece mii trei sute patruzeci și patru) MDL nr. dosarului 02-2r-25250-11112016; -Cerere de chemare in instanța de judecata cu privire la rezilierea contractului de posesie (folosința) a terenului nr. 171 din 10.04.2014, încasarea datoriei contractuale $i revindecarea bunului imobil din posesie nelegitima, parat SRL ”ORDONATCOM” nr. 21604 din 22.12.2016; -Cerere de chemare în instanța de judecata cu privire la revindecarea bunului din posesia nelegitima, rectificarea in Registrul bunurilor imobile și interzicerea acțiunilor care cauzează prejudiciu nr.8606 din 26.05.2016; -Somarea persoanei fizice ANDRITCO Ruslan privind executarea (pe deplin) a obligațiilor contractuale nr. 02/1-7e-2371 din 02.09.2016; -Somarea SRL ”TEHNICA”, administrator Valeriu SCORPAN, privind executarea (pe deplin) a obligațiilor contractuale - achitarea datoria în mărime de 1 265 650,00 lei; -Somarea persoanei fizice Valeriu Dumbrava privind executarea (pe deplin) a obligațiilor contractuale nr. 02/1-7e-2536 din 27.09.2016; -Sesizarea executorului judecătoresc Olga Zaharescu despre masurile întreprinse privind transferarea in contul bugetului local a sumei de 19250,0 lei, datoria restanta a debitorului Serghei ȘOPRONCU nr. 02/1-7e-2537 din 27.09.2016. 7.Pentru perioada de activitate 2014-2015 s-au perfectat și repartizat borderouri de calcul pentru toate contractele de locațiune active a terenurilor proprietate publica (inclusiv pentru „Locatorii” ce au refuzat să achite și înregistrau restante la momentul efectuării auditului). 8.Pentru recuperarea datoriilor și restantelor s-au înaintat 10 somații, prin urmare, la situația din 01.01.2016 s-a recuperat suma de 542.111,00 lei pentru locațiunea terenurilor și suma de 35.381,00 lei pentru contractele de vânzare-cumpărare, in comparație cu situația din 21.12.2015 datoriile pentru locațiunea terenurilor proprietate publica constituie suma de - 545.333,50 lei și pentru contractele de vânzare-cumpărare - 462.798,00 lei. 9.S-a transmis informația cu privire la restanțieri specialiștilor juriști pentru recuperarea datoriilor prin instanța de judecata (Șoproncu S., Nour O., Andritco R.)

8. să asigure delimitarea și evidența conformă a terenurilor proptietate publică; încheierea contractelor respective conform cadrului legal existent; calcularea, recuperarea restanțelor și încasarea penalităților.

8. să asigure delimitarea și evidența conformă a terenurilor proptietate publică; încheierea contractelor respective conform cadrului legal existent; calcularea, recuperarea restanțelor și încasarea penalităților.

response:
De comun cu UAT de nivelul I și Ministerul Mediului (Demers Ministerul Mediului nr.03- 07/1922 din 14.09.2016) se asigură gestionarea conformă a fondului funciar, prin o conlucrare eficienta cu OCT, monitorizând lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publica și înregistrarea primara masiva a terenurilor, reieșind din neconformitățile stabilite.

9. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea conformă a bunurilor neprivatizate și aprobarea regulamentară a tarifelor pentru chiria acestora.

response:
A fost elaborat proiectul de decizie privind aprobarea tarifelor pentru chiria a bunurilor neprivatizate din fondul locativ, prezentând-ul spre aprobare Consiliului orășenesc Orhei. (Ordinul nr.88 din 31.10.2016 al Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei „Pentru efectuarea inventarierii”, Act de verificare intre Primăria orașului Orhei și Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei a mijloacelor fixe)

10. să determine gradul de responsabilitate a persoanelor implicate în procesul de raportare financiară, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

response:
APL Peresecina conștientizează faptul ca toate neclaritățile și nerespectările prevederilor legale a procedurilor se datorează faptului lipsei unui specialist cu pregătire juridica și a unui specialist de planificare și monitorizare strategică.

10. să determine gradul de responsabilitate a persoanelor implicate în procesul de raportare financiară, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

response:
Au fost aprobate obiectivele individuale de activitatea a contabilului șef pentru anul 2016 de activitate, în care s-a stabilit obiectivul privind asigurarea întocmirii corecte a rapoartelor financiare.

10. să determine gradul de responsabilitate a persoanelor implicate în procesul de raportare financiară, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

10. să determine gradul de responsabilitate a persoanelor implicate în procesul de raportare financiară, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

10. să determine gradul de responsabilitate a persoanelor implicate în procesul de raportare financiară, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

10. să determine gradul de responsabilitate a persoanelor implicate în procesul de raportare financiară, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

10. să determine gradul de responsabilitate a persoanelor implicate în procesul de raportare financiară, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

response:
Se asigură plenitudinea și corectitudinea inventarierii elementelor bilanțului contabil de activ și pasiv cu confirmarea efectivului și extraselor cadastrale. De comun cu primăria or. Orhei se întreprind măsuri de înregistrare în evidența contabilă a terenurilor proprietate publica. Direcția Finanțe a întocmit un demers către Ministerul Finanțelor nr. 106/4 din 15.04.2016 cu scopul contrapunerii raportului prezentat Agenției Proprietății Publice cu datele din bilanțul contabil a Aparatului Președintelui și a entităților raportate la poziția contracte in comodat. Prin Dispoziția președintelui raionului nr.036-d din 29.03.2016 s-a instituit un grup de lucru privind stabilirea unor modalități clare ce țin de inventarierea integrală, gestionarea patrimoniului public, cu întreprinderea masurilor eficiente de soluționare a problemelor existente, precum și examinarea problemei în cauza în cadrul ședinței Consiliului Raional. În acest sens se desfășoară instruiri și seminare. Suplimentar scris. AP nr.02/1-7-148 din 04.05.2017: S-au atenționat conducătorii instituțiilor (direcțiile, secțiile din subordinea Consiliului Raional) în vederea corectitudinii și plenitudinii rapoartelor financiare. Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului din Raportul de audit aprobat în cadrul organului deliberative ( Decizia nr.2/4 din 25 martie 2016) prevede acțiuni în vederea remedierii deficienților constatate monitorizând permanent executarea.

Cerinte (13)

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
Primăria Bolohan scr.nr.33 din 10.02.2017: la ședința Consiliului local Bolohan din 25 martie 2016 a fost aprobat un plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor (anexa Planul de acțiuni);

RO_3904_Bolohan_Orhei.pdf
RO_3905_Bolohan_anexe.pdf

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
primăria Isacova scr.nr.28 din 15.02.2017: a avut loc ședința consiliului local unde a fost pusa în discuție HCC, fiind aprobat și un plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit (se anexează);

RO_3892_Prim.Isacova_Orhei.pdf
RO_3893_Isacova _anexe 1.pdf
RO_3894_Isacova- anexe5.pdf
RO_3895_Isacova- anexe6.pdf
RO_3896_Isacova_anexe 2.pdf
RO_3897_Isacova_anexe.pdf
RO_3898_Isacova_anexe3.pdf
RO_3899_Isacova_anexe4.pdf
RO_3900_Isacova_Pl de actiuni pag.2.pdf
RO_3901_Isacova_Pl de actiuni.pdf
RO_3902_Isacova-anexe7.pdf
RO_3903_Isacova-anexe7pag2.pdf

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

RO_4043_Ivancea_Orhei.pdf

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
Primăria or. Orhei scr.nr. 02/1-7e-227 din 17.02.2017: a remis Nota informativă referitor la măsurile întreprinse de administrația publica locala a orașului Orhei în vederea implementării recomandărilor înaintate in „Raportul auditului de conformitate a exercițiului bugetar și a gestionarii patrimoniului public in cadrul autorităților publice locale din raionul Orhei pe anul 2014”.

RO_3891_Pim or.Orhei.pdf

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
primaria Pelivan scr.nr.45 din 20.02.2017: a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului;

RO_3998_Pelivan_Orhei.pdf

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
primăria Peresecina nr.02/1-37-34 din 05.02.2016: consiliul local a aprobat un plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionarii patrimoniului public (Decizia nr. 6 din 22 iulie 2016);

RO_4052_Peresecina.pdf

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
primăria Seliște nr.14 din 07.02.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi;

RO_3835_Seliste_Orhei.pdf

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
primăria Step-Soci Scris.nr.1588 din 28.11.2016: în cadrul ședinței Consiliului comunal din 24.10 2016 s-au examinat rezultatele auditului efectuat de către Curtea de Conturi, cu aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor înaintate (Decizia Consiliului comunal nr.7.7 „Сu privire la examinarea hotărârii Curții de Conturi, Planul de acțiuni - se anexează).

RO_3818_Step soci Orhei.pdf

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
primăria Susleni (fară număr): Conform Deciziei nr.3/3 din 08.04.2016, s-a luat act de Raportul de audit, fiind stabilite termenele și persoanele responsabile de realizarea recomandărilor Curții de Conturi.

RO_3844_Susleni2_Orhei.pdf

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1. pentru luare de atitudine și implementarea fără echivoc a recomandărilor auditului din Raportul de audit, cu stabilirea acțiunilor punctuale și exhaustive aferente remedierii neregulilor, precum și cu asigurarea managementului instituțional și financiar conform exigențelor bunei guvernări;

response:
Scris. AP Orhei nr.02/1-7-40 din 02.02.2017: în cadrul ședinței Consiliului Raional Orhei din 25 martie 2016 s-a examinat Raportul auditului de conformitate a exercițiului bugetar si gestionarii patrimoniului public in cadrul autorităților publice locale din raionul Orhei pe anul 2014 cu aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului (Decizia Consiliului Raional Orhei nr.2/4 din 25.03.2015 „Сu privire la examinarea Raportului auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionarii patrimoniului public in cadrul autorităților publice locale din raionul Orhei pe anul 2014 ” și Planul de acțiuni - se anexează) Suplimentar scris. AP Orhei nr. 02/1-7-148 din 04.05.2017: s-au organizat si desfășurat ședințele consiliilor raional/locale cu aprobarea Planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului (anexa nr.2 Decizia nr.2/4 din 25 martie 2016, anexa nr.3 Sinteza activităților autorităților administrației publice locale de nivelul I).

RO_4072_CR Orhei.pdf
RO_4158_Cons_ORHEI.PDF

2.3. pentru expertizarea/verificarea construcțiilor și volumelor lucrărilor executate în cadrul obiectivelor investiționale: proiectarea Complexului sportiv european de moto-sport din or. Orhei; reparația acoperișului blocului chirurgical al Instituției medico-sanitare publice „Spitalul raional Orhei”; supraetajarea blocului administrativ al CR; lucrările de reparație a sălii festive și a acoperișului primăriei or.Orhei; lucrările de reparație capitală a gimnaziului din s. Puțintei; lucrările executate la primăria s. Peresecina (extinderea iluminatului stradal; reparația pieței; reparația cimitirului);

response:
Scris. ISC nr.357/I-4 din 17.02.17: în conformitate cu prevederile Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 31 iulie 2006), Inspecția de Stat in Construcții a efectuat controalele de specialitate privind volumul și costul lucrărilor executate la următoarele obiective: „Lucrări de eficientizare a energiei la gimnaziul din sat. Putinței”, „Lucrări de construcție-reparații a acoperișului și schimbarea ferestrelor la gimnaziul din sat. Putinței”, „Lucrări de reparație a salii festive și a acoperișului Primăriei or. Orhei”, „Reparația acoperișului blocului chirurgical al IMSP Spitalul raional Orhei”. Lucrările de construcție executate la gimnaziul din sat. Putinței au fost anterior verificate în anul 2014 la solicitarea Centrului National Anticorupție, iar rezultatele au fost expediate solicitantului pentru examinare conform competentei. Urmare a controlului efectuat la lucrările de reparație a acoperișului Primăriei or. Orhei au fost constatate exagerări în suma de 37,58 mii lei, iar in privința antreprenorului general S.R.L. „Vicdelen” au fost aplicate sancțiunile economice în conformitate cu prevederile legale. În rezultatul verificării lucrărilor executate la construcția acoperișului blocului chirurgical al IMSP Spitalul raional Orhei au fost constatate exagerări in suma de 135,47 mii lei, exprimate prin supraconsumul materialelor de construcție și altor resurse în comparație cu normele de consum, prin lucrări neexecutate incluse in costul obiectului prezentat spre recepție, prin lucrări executate cu abateri de la soluțiile de proiect. Construcția obiectivului „Supraetajarea cu un singur nivel și reconstrucția imobilului din str. Renașterii Naționale 18, or. Orhei” se executa de către investitorul S.R.L. „Giacomo Fontana” în baza contractului nr.180 din 28.07.2014 și acordului adițional nr.01 din 02.11.2015 încheiate cu beneficiarul Consiliul raional Orhei. Potrivit clauzelor contractuale investitorul efectuează din surse proprii ca partener lucrările de supraetajare cu un singur nivel și reconstrucția imobilului, prin intermediul unei organizații licențiate în domeniu, conform proiectului autorizat, în decurs de 30 luni din momentul obținerii autorizației de construire. În rezultatul reconstruit investitorul va obține dreptul de proprietar la spatiile supraetajate construite. În prezent lucrările de construcție la obiectiv nu se executa, nivelul de finalizare a acestora fiind de aproximativ 40 la suta. Documentația de proiect pentru construcția complexului sportiv moto-sport din or. Orhei a fost elaborată, însă nu a fost supusă unei expertize tehnice. Până la momentul actual de către Primăria or. Orhei careva licitații publice pentru realizarea construcției obiectivului vizat nu au fost petrecute. De asemenea, lucrările executate la Primăria sat. Peresecina (extinderea iluminatului stradal; reparația pieței; reparația cimitirului) n-au fost supuse verificărilor de specialitate prin verificări instrumental in legătura cu instituirea prin Legea Parlamentului cu nr. 18 din 04.03.2016 a moratoriului asupra controlului de stat, iar la expirarea perioadei acestuia și din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Astfel, verificările la obiectivele vizate vor fi efectuate în măsura ameliorării factorilor climaterici, iar rezultatele obținute vor fi expediate Curții de Conturi fără tergiversare.

RO_3995_ISC_48_Orhei.pdf
RO_3996_ISC_48_Orhei_anexe.pdf