Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.50 din 23 decembrie 2015 privind Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din mun. Bălți pe anul 2014

Numar 32-37 din data de 2015-12-23 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 16

Curtea de Conturi, în prezența viceprimarului mun.Bălți dl Leonid Babii, șefului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice dl Mihail Doruc, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Bălţi dl Anatolii Panțîr, șefului adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Bălţi dna Tatiana Neghina, șefului Oficiului cadastral teritorial Bălți dl Andrei Chetrari, șefului Direcției generale financiar-economice dna Vera Rusu, șefului Direcției asistență socială și protecția familiei dna Veronica Munteanu, șefului adjunct al Direcției proprietate municipală și relații funciare dl Andrei Popa, administratorului Întreprinderii municipale „Apă Canal Bălți” dl Victor Corcodel, administratorului Întreprinderii municipale „Direcția construcții capitale comanditar unic” dna Larisa Bragari, administratorului Întreprinderii municipale „Gospodăria locativ-comunală” dna Tatiana Parascan, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1), lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din mun.Bălți pe anul 2014. 
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20152, avînd drept scop verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) din mun.Bălți a prevederilor actelor normative în procesul bugetar; corespunderii cadrului normativ-metodologic de evaluare, planificare și administrare a impozitelor/taxelor locale, precum și de fundamentare, alocare și raportare a cheltuielilor bugetare; administrării și integrității patrimoniului public. 
Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele internaționale de audit public extern3, aplicabile cadrului normativ-metodologic instituțional aferent. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative aferente raportărilor; observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. De asemenea, misiunea de audit a verificat deciziile consiliului local și dispozițiile primarului.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
Evaluările auditului public extern atestă anumite tendințe pozitive în administrarea fondurilor publice, dar mai cu seamă cuantifică slăbiciunile instituționale generatoare de nereguli și ineficiență. Astfel, administrația locală nu și-a asumat obiective prestabilite pentru extinderea bazei impozabile aferente consolidării bugetelor locale, în vederea realizării intereselor de dezvoltare economică și socială a teritoriului administrat. Modul de gestionare a cheltuielilor bugetare și patrimoniului proprietate publică nu întrunește criterii de prudențialitate și economicitate. În acest context, auditul relevă următoarele.
În perioada supusă auditării, AAPL nu au identificat și nu au evaluat punctual și per total potențialul economic, respectiv, nu au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin estimarea și prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari, pentru asigurarea sustenabilității finanțelor locale. Neimplementarea instrumentelor analitice și deficiențele cadrului metodologic au determinat subevaluări de taxe și impozite generatoare de venituri bugetare. Această stare de lucruri denotă sisteme nepotrivite și nefuncționale în materie de monitorizare a obiectelor și subiecților impozabili, în special a fondului de salarizare în ansamblu, fondului imobiliar, precum și a taxelor administrate nemijlocit de către AAPL. În consecință, deficiențele constatate au condiționat neidentificarea bazei de calcul la formarea părții de venituri ale bugetelor locale în sumă totală de 26,7 mil.lei (impozitele pe venit – 4,9 mil.lei; impozitele pe proprietate – 0,3 mil.lei; alte venituri din proprietate – 1,5 mil.lei; taxele locale – 9,2 mil.lei; veniturile din mijloace speciale – 7,2 mil.lei; veniturile din gestiunea terenurilor și bunurilor publice – 3,6 mil.lei). Neconlucrarea dintre autoritățile de resort (financiare, economice, fiscale, statistice și cadastrale), neasumarea plenară de către aceste instituții a obiectivelor-cheie pentru cuantificarea veniturilor bugetare au cauzat deficiențe sistemice evidente în inventarierea și (re)evaluarea autentică a materiei impozabile, per ansamblu și per categorii de plăți fiscale/nefiscale, auditul public extern evaluînd venituri necalculate și necolectate în bugetul local de circa 8,5 mil.lei.
• Managementul cheltuielilor și creanțelor nu corespunde rigorilor legale, astfel fiind admise o serie de abateri și nereguli, care au diminuat eficiența alocațiilor și încasarea creanțelor. Rezultatul evaluărilor de audit se rezumă la elucidarea multiplelor derogări în gestionarea alocațiilor bugetare estimate per total în sumă de 114,0 mil.lei, inclusiv 37,4 mil.lei – curente, 76,6 mil.lei – capitale.
• Sistemul de management al AAPL, în condițiile lipsei cadrului de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local, nu a asigurat regularitatea și legalitatea administrării patrimoniului public, procesul soldîndu-se cu:
√ neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de  382,8 mil.lei și a drepturilor de folosință – de 134,5 mil.lei;
√ nereflectarea în evidența contabilă a bunurilor patrimoniale în sumă totală de 14,4 mil.lei și a creanțelor în sumă de 3,4 mil.lei;
√ raportarea necorespunzătoare în evidență a patrimoniului (uzura) în valoare de 19,7 mil.lei;
√ administrarea ineficientă a activității întreprinderilor municipale (24,7 mil.lei).
• Verificările asupra conformării la cerințele și recomandările auditului efectuat anterior de Curtea de Conturi relevă faptul că AAPL din mun.Bălți nu au perseverat în remedierile de rigoare. Astfel, din 21 de recomandări expuse în Hotărîrea precedentă a Curții de Conturi nr.36 din 04.07.20134, 11 au fost executate parțial. 
Plenul Curții de Conturi rezumă prin a reitera că iregularitățile consemnate denotă un cumul de cauze-efecte, inclusiv iresponsabilitatea factorilor de decizie, dar și lipsa unui sistem de control intern relevant.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din mun.Bălți pe anul 2014, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Consiliului municipal Bălți și primarului mun.Bălți, pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;
2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, și se cere Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Bălţi implementarea unor sisteme standardizate de profil ce țin de gestiunea materiei impozabile și administrarea evaziunilor/restanțelor fiscale, de conformarea voluntară a contribuabililor, precum și asigurarea interacțiunii instituționale cu administrația locală;
2.3. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind activitatea și conlucrarea autorităților financiare și fiscale din municipiul Bălți în materie de proiecții fiscal-bugetare și de colectare a taxelor și impozitelor;
2.4. Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, pentru informare și luare de atitudine la exercitarea controlului administrativ al activității AAPL potrivit cadrului legal;
2.5. Guvernului, pentru informare și conformarea autorităților publice centrale de resort și a celor locale privind respectarea cadrului legal și regulator în materie de evidență/cadastrare/integritate a patrimoniului public gestionat;
2.6. Procuraturii Generale, pentru documentare și o posibilă autosesizare;
2.7. Parlamentului Republicii Moldova și comisiilor parlamentare permanente: economie, buget și finanțe; administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, pentru informare.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit în UAT, unele deficiențe au fost remediate: în evidența primăriei mun. Bălți au fost înregistrate cheltuielile de proiect în sumă de 111,7 mii lei; la conturile extrabilanțiere - veniturile din redevență în sumă de 2,5 mil.lei; în bilanțul AAPL a fost înregistrată valoarea obligațiunilor financiare de 0,8 mil.lei; un agent economic a efectuat recalcularea taxei de piață (8,8 mii lei); 8 agenți economici au autorizat activitatea de comerț.
4. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor misiunilor precedente de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.36 din 04.07.2013 privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din municipiul Bălți în perioada 2011-2012.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctului 2.1. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

 Serafim URECHEAN
Președintele Curții de Conturi

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.57 din 08.12.2014 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015”.
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.
4 Hotărîrea Curții de Conturi nr.36 din 04.07.2013 privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul
autorităților publice locale din municipiul Bălți în perioada 2011-2012.

Recomandari (16)

1.1. să elaboreze și să aprobe un plan de conlucrare punctuală și rezultativă între subdiviziunile CMB, organul fiscal, alte părți implicate în subprocesul de evaluare/planificare bugetară, implementînd în acest sens modele analitice și proceduri tehnice aferente inventarierii materiei impozabile, cu stabilirea expresă a responsabilităților;

response:
Într-o conlucrare constructive și cu rezultate în procesul de elaborare și executare a bugetului municipal a fost elaborat și aprobat Planul comun de acțiuni al Primăriei mun.Balti și Inspectoratul Fiscal de Stat mun.Balti pentru anul 2016. În scopul elaborării modalităților unice pe toate UAT de determinare a modelelor analitice și procedurile tehnice, cu asigurarea accesului la baza de date informaționala Fisc, Cadastru, Statistica, Registru care ar da posibilitatea inventarierii materiei impozabile separat pe fiecare sursa de venit (impozite și taxe), s-a expediat demersul in adresa Guvernului RM (nr. 03-04/2404 din 09.06.2016). Se anexează răspunsurile respective de la organele centrale aferente.

1.2. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente a sistemului de management financiar și control în cadrul subdiviziunilor CMB, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

response:
Întru identificarea, evaluarea bazei fiscale și întru fundamentarea prognozării și planificării conforme a veniturilor bugetare s-a elaborat Dispoziția Primarului nr.295 din 25.06.2016 cu privire la prezentarea lunara/trimestriala a datelor informative de către structurile Primăriei pe impozite, taxe, plați și alte venituri ale bugetului municipal. Pentru implementarea unui management financiar și control eficient a fost emisă, în adresa IFS mun.Balti (nr.03-11/2345 din 03.06.2016), solicitarea privind rezultatele acțiunilor întreprinse și controalelor fiscale efectuate pe impozite și taxe. În urma solicitării, au fost recepționate, de la IFS mun.Balti - 2 informații (pentru I și al II-lea semestru al anului 2016) cu privire la analiza încasărilor impozitelor și taxelor locale precum și masurile întreprinse de IFS mun.Balti. În scopul asigurării încasării depline a veniturilor pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice s-a solicitat de la IFS mun.Balti actualizarea rapoartelor Forma CF-21, CF-20, reflectând în acestea informația despre baza impozabilă, sectoare de teren transmise in arenda persoanelor juridice (nr.03-11/2381 din 06.06.2016). S-au desfășurat 4 ședințe ale comisiei financiar-economice a Primăriei mun.Balti privind audierea agenților economici care au înregistrat restante in bugetul municipal (s-au întocmit 4 procese-verbale: nr.l din 25.02.2016, nr.2 din 25.05.2016, nr.3 din 26.07.2016, nr.4 din 16.11.2016). În rezultatul acestor comisii în bugetul municipal s-a achitat, de către agenții economici restante în suma de 276,4 mii lei. Întru identificarea surselor de venituri la buget au fost operate modificări și completări in Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate în proprietate municipală, modificările au fost operate prin Decizia Consiliului Municipal Bălți nr. 1/20 din 04.02.2016. În Regulamentul sus-menționat s-a concretizat aplicarea coeficientului de piața (K4) în dependență de zona de amplasare a obiectului, transmis în locațiune, dar și unele specificații în textul Regulamentului in corespundere cu legislația in vigoare. Pentru impunerea cerințelor necesare în vederea desfășurării activității în domeniul comerțului și prestării serviciilor pe teritoriul mun.Balti, prin Decizia Consiliului Municipal nr.9/3 din 29.09.2016, a fost aprobat Regulamentul de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul mun.Balti in redacție nouă. Regulamentul respectiv prevede eliberarea autorizației tuturor agenților economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul mun.Balti, conform Clasificatorului. Activităților economice din R.M., intru executarea Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior.

1.3. să se autosesizeze în privința funcționalității subdiviziunii, respectiv a personalului cu funcții de colectare a taxelor/plăților locale din subordinea primăriei și să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale;

response:
În procesul aplicării procedurilor de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare au fost perfectate și expediate în adresa Agenției Relații Funciare și Cadastru, Oficiilor Cadastrale Teritoriale, interpelări privind activizarea procedurilor de reevaluare in masa a bunurilor imobiliare amplasate în mun.Balti. În scopuri fiscale și pentru evaluarea bunurilor imobiliare, s-a desfășurat, inventarierea bunurilor imobiliare aflate la о etapa de finisare a construcției de 50 la suta și mai mult, ramase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție (Procesul verbal nr. 4 din 05.04.2016). De către Direcția Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale a Primăriei mun.Balti s-a elaborat un nou sistem informațional, intru evidenta și calcularea impozitului pe bunurile imobiliare transmise persoanelor fizice și juridice în locațiune.

1.4. să impună aprobarea unor reguli care să asigure darea în folosință regulamentară a bunurilor proprietate publică (arenda/locațiunea), prin organizarea licitațiilor directe și încasarea/înregistrarea conformă a plăților de folosință, cu eficientizarea sistemului de evidență și asigurarea contabilizării conforme a acestor operațiuni.

response:
În scopul eficientizării controlului intern, majorarea nivelului de responsabilitate în teritoriu, Direcția Învățământ Tineret și Sport a emis ordinul nr.39/1 din 25.01.2016, cu privire la majorarea responsabilității conducătorilor instituțiilor din subordinea DITS in cazul dării în locațiune a activelor neutilizate, prin care conducătorii instituțiilor au fost obligați sa respecte strict prevederile legislației ce țin de modul de dare în locațiune/chirie a activelor neutilizate in conformitate cu contractele încheiate. Conducătorilor instituțiilor le este strict interzis de a permite ocuparea spatiilor de către chiriași sau a bunurilor acestora in alte ore, decât în cele indicate in contractul de locațiune. Chiriașii, care ocupa spatii în condițiile folosinței cu ora, au fost preîntâmpinați despre necesitatea respectării stricte a condițiilor contractelor de locațiune (nr.02-13/151/4; nr. 02- 13/151/5; nr.02-15/151/2; nr.02-15/151/3; nr.02-15/151/4; nr.02-15/151/6). În scopul stabilirii termenelor fixe a condițiilor pentru valorificarea loturilor de teren, a fost elaborate Decizia Consiliului mun. Bălți nr.5/25 din 23.06.2016 „Cu privire la expunere sectoarelor de teren la licitația cu „strigare” și Decizia Consiliului mun. Bălți nr.9/32 din 29.09.2016 „Cu privire la expunerea sectoarelor de teren la licitația ,,cu strigare” și abrogarea parțială a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/39 din 28.11.2013 „Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale/geometrice, expunerea sectoarelor de teren la licitația ,,cu strigare”. Pentru asigurarea achitării plații de arenda și a serviciilor comunale, Direcția Învățământ Tineret și Sport expediază, trimestrial, înștiințări tuturor restanțierilor privind achitarea datoriilor înregistrate. Întru eficientizarea sistemului de evidenta a contractelor de locațiune cu aplicarea penalităților în cazul nerespectării plaților de chirie, în termenii stabiliți, de către Direcția Proprietate Municipale și Relații Funciare a fost elaborat un registrul automatizat privind monitorizarea contractelor de locațiune. Registrul este elaborat în programa Excel, toate contracte de arenda sunt selectate și introduse in programa după destinații, unde sunt reflectate toate calcule și sumele conform contractelor. Pentru încasarea restantelor din contul debitorilor Primăriei mun.Balti, in perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 de către Direcția Juridica a Primăriei mun.Balti au fost depuse în instanța de judecata acțiuni privind încasarea datoriilor din contul persoanelor fizice și juridice, recunoaștere a dreptului de proprietate in cuantum de 11 162,5 mii lei, acțiunile examinate de instanțele de judecata in cuantum de 787,0 mii lei, acțiunile înaintate de Primăria mun.Balti și satisfăcute de instanțele de judecata in cuantum de 645,3 mii lei.

2.1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure: conformitatea la toate etapele de inițiere, executare, recepționare și evidență a lucrărilor de construcții și reparații capitale; conformarea procedurilor de achiziții publice la cadrul legal; monitorizarea executării contractelor;

response:
Grupul de lucru a comisiei specializate a examinat și identificat obiectele prioritare care necesita lucrări de construcții și reparații capitale. În scopul eficientizării controlului intern, s-au identificat procesele operațional de baza în cadrul primăriei, inclusiv procesele de prognozare/ planificare a veniturilor bugetare, procese de inițiere, executare, recepționare și evidenta lucrărilor de construcții și reparații capitale. De asemenea, se monitorizează executarea contractelor de administrare și gestionare a patrimoniului public, cu sistematizarea lor in Catalogul proceselor, aprobat prin Dispoziția Primarului nr.97 din 29.02.2016 În planurile de activitate pentru anul 2016 ale subdiviziunilor Primăriei, a fost inclus ca obiectiv descrierea in termen de până la 31.12.2016, a proceselor operațional, care sa asigure identificarea/evaluarea exhaustive a bazei fiscale, conformarea cadrului legal a lucrărilor de construcții și reparații capitale și a achizițiilor publice, precum și о evidență conformă și înregistrarea corespunzătoare a drepturilor asupra patrimoniului public. Pentru monitorizarea executării planului aprobat de achiziții publice, cu modificările ulterioare, se prezinta sistematic, și la solicitare informații conducătorului grupului de lucru. Se monitorizează sistematic executarea condițiilor contractuale privind achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor. Astfel, în 2 cazuri de nerespectare a condițiilor contractuale, DITS a întreprins masuri privind soluționarea problemei respective.

2.2. să elaboreze/aprobe proceduri exhaustive în aspectul criteriilor ce țin de determinarea și executarea regulamentară a cheltuielilor pentru salubrizare și amenajare a teritoriilor, cu asigurarea respectării normelor legale, determinării indicilor cantitativi și calitativi a lucrărilor executate și înlăturării iregularităților constatate de audit în această privință;

response:
Întru excluderea cheltuielilor neîntemeiate sau neargumentate a subvențiilor acordate din bugetul municipal, totodată sporind transparent la capitolul gestionarii banilor publici, Direcția Gospodărie Comunala de comun cu Direcția Generala Financiar- Economica a elaborat un set de documente (contracte - tip de acordare a subvențiilor însoțite de formulare standard privind procentajul lucrărilor lunare îndeplinite). Prin Dispoziția Primarului nr. 141 din 29.03.2016 a fost constituita Comisia pentru efectuarea controlului justificării tarifelor aprobate pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnica și reparația blocurilor locative și echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare cu apa, de evacuare a apei uzate, de încălzire) lucrările de curățare a teritoriului fondului locativ municipal. Comisia are drept scop in activitatea sa atingerea echilibrului privind interesele economice ale consumatorilor de servicii pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnica și reparația blocurilor locative și echipamentelor tehnice din interiorul blocului și funcționarea efectiva a IM ,,GLC Bălți”.

2.3. să elaboreze/aprobe reglementările de rigoare privind modul de acordare a facilităților/compensațiilor (pentru călătoriile în transportul public urban; pentru acoperirea cheltuielilor pentru diferite lucrări la fondul locativ etc.), cu ajustarea la cadrul legal-normativ în vigoare și stabilirea criteriilor respective pentru acestea înlesniri.

response:
Mecanismul acordării compensației pentru călătoriile in transportul public urban a fost aprobat prin Decizia Consiliului Municipal nr.4/19 din 27.06.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și de plata a compensației pentru călătoriile in transportul comun urban, suburban și interurban (cu excepția taximetrelor) unor categorii de persoane cu dizabilități. Pe parcursul anului 2016 politica de acordare a compensației nu a fost revizuita pentru ca începând cu data de 01 ianuarie 2017 modul de stabilire și de plata a compensației pentru călătoriile in transportul public urban se reglementează prin Hotărârea Guvernului nr.1413 din pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata a compensației pentru serviciile de transport. A fost stabilit modul acordării compensației nominative, aprobat în Decizia Consiliului Municipal nr.11/5 din 04.11.2016 cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensației nominative pentru sezonul de încălzire 2016-2017 pentru unele categorii social- vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului municipal. începând cu anul 2015 a fost revizuita politica de acordare compensației date: solicitantul prezinta certificatul/informația privind lipsa veniturilor care se verifica in baza listelor primite de la CTAS și IFS. În urma acestor schimbări in anul 2016 au fost micșorate cheltuielile bugetului municipal pentru achitarea compensației nominative cu 1328,1 mii lei (din contul micșorării numărului beneficiarilor cu 1 585 persoane). La moment Direcția Gospodăriei Comunale de comun cu Direcția Asistenta Sociala și Protecție a Familiei lucrează asupra elaborării Regulamentului de acordare a ajutoarelor pentru acoperirea cheltuielilor de reparație pentru familiile social vulnerabile.

3.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniul achizițiilor publice și investițiilor capitale), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

response:
Managementul financiar în procesul planificării și utilizării cheltuielilor bugetare se axează pe stabilirea clara a priorităților și respectarea limitelor aprobate. Este stabilita procedura controlului lucrărilor efectuate din contul mijloacelor bugetare, prin urmare in conformitate cu Dispoziția Primarului nr. 107 din 27.01.2014 în termen de 30 zile din momentul finalizării lucrărilor și recepționarea lor. S-a stabilit procedura conform căreia setul de documente se examinează in cadrul comisiei de profil și ulterior se elaborează proiecte de Decizii privind majorarea valorii inițiale și se modifica registrul patrimoniului public. Înregistrarea cheltuielilor de reparație capitala și capitalizarea acestora se efectuează în termenii stabiliți, conform dispozițiilor primarului, actelor de executare a lucrărilor și facturilor fiscale.

3.2. să instituie proceduri de control intern la administrarea fondului de rezervă, menite să asigure utilizarea regulamentară și neadmiterea efectuării unor cheltuieli contrar destinației și competenței legale.

response:
Întru respectarea principiului transparentei decizionale în conformitate cu Decizia Consiliului Municipal Balti nr.11/2 din 04.11.2016 s-a modificat și completat DCM Balti nr.9/3 din 25.12.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și utilizarea Fondului de Rezerva al Primăriei mun.Balti. Întru asigurarea transparentei procesului de utilizare regulamentara a Fondului de Rezerva, a fost creată, prin Dispoziția Primarului nr.166 din 12.04.2016 comisia de examinare a solicitărilor de acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de Rezerva.

4.1. să determine gradul de responsabilitate a persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit;

response:
În scopul determinării gradului de responsabilitate a persoanelor implicate in procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, s-a elaborat Dispoziția Primarului nr.363 din 09.08.2016 pentru stabilirea subdiviziunilor responsabile de monitorizarea contractelor de Parteneriat Public Privat, precum și forma și termenele de raportare. Conform Dispoziției sus-menționate, conducătorii subdiviziunilor de specialitate a Primăriei, precum și conducătorii asociațiilor comerciale și organizații obștești, care au încheiat contracte de parteneriat public privat cu municipiul Bălți, se obliga sa prezinte trimestrial, până la data de 10 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar, Direcției Proprietatea Municipală și Relații Funciare, informația despre executarea contractelor de parteneriat public-privat.

4.2. să asigure înregistrarea conformă a drepturilor asupra patrimoniului public local la organele cadastrale, precum și în evidența contabilă, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar;

response:
La Oficiul Cadastral au fost depuse 21 cereri din 03.03.2016 privind inițierea procedurii de inventariere și efectuare a lucrărilor cadastrale pentru înregistrarea bunurilor imobile gestionate de IM „Ара Canal Balti” și 7 cereri din 03.12.2015 pentru înregistrarea a 7 cazangerii gestionate de Direcția Învățământ, Tineret și Sport; Bunurile imobile, loturile de teren, în total 19 parcele, care sunt înregistrate in registrul bunurilor imobile a IS „Cadastru”, prin Decizia Consiliului mun.Balti nr.5/23 din 23.06.2016, au fost transmise in administrare IM Regia „Ара Canal Bălți”. Suprafața totala transmisa prin actul de predare - primire din 15.08.2016 a loturilor de teren constituie 8,2005 ha cu prețul normativ de 10 593,1 mii lei. Bunurile imobile a întreprinderii - s-au inventariat, astfel s-au perfectat acte de inventariere și s-au expediat in adresa Ministerul Mediului a RM pentru coordonare (nr.03-13/5050 din 21.11.2016). IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți, a înregistrat in registrul bunurilor imobile următoarele imobile: 1. Blocul Central, amplasat pe adresa Decebal, 101 - înregistrat la data de 05.03.2009, sub numărul cadastral 0300209378. 2. Departamentul de Perenatologie, amplasat pe adresa Ștefan cel Mare, nr. 29 înregistrat la data de 22.11.2016, sub numărul cadastral 0300302356. In temeiul Deciziei Consiliului local nr.2/31 din 23.02.2012 §i Deciziei Consiliului local nr. 11/54 din 04.11.2016; Pentru înregistrarea conforma a drepturilor asupra patrimoniului public local la organele cadastrale, IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți a efectuat inventarierea următoarelor imobile: 1. Spălătoria, amplasata pe adresa Decebal, 101; 2. Departamentul de Pediatrie, amplasat pe adresa Decebal, 101; 3. Centrul Consultativ, amplasat pe adresa Decebal, 101; 4. Departamentul de Ftizio- ulmonologie, amplasat pe adresa Ștefan cel Mare, 140; Ca rezultat, la data de 30.12.2016 prin scrisoarea nr.01-10/908 au fost transmise actele de inventariere Primăriei mun.Balti spre coordonare §i aprobare. După aprobarea actelor de inventariere prezentate instituția va înregistra bunurile imobile in registrul bunurilor imobile. Direcția Proprietate Municipală și Resurse Funciare a perfectat Dispoziția Primarului nr.226 din 18.05.2016 cu privire la instituirea comisiei de lucru și tehnice de inventariere a fondului locativ, transmis m administrarea IM ,,GLC Balti".

4.3. să asigure evaluarea exhaustivă a terenurilor proprietate publică, inventarierea și raportarea regulamentară a situațiilor funciare, cu implementarea unui sistem eficient de administrare a fondului funciar;

response:
În urma lucrărilor de identificare a loturilor de teren a fost elaborat planul general a sectorului de teren de 2,13 ha unde sunt parcelate 14 loturi de teren pentru construcția caselor individuale de locuit. Astfel, de către Consiliul mun. Bălți a fost aprobata Decizia „Cu privire la inițierea procedurii atribuirii loturilor de teren familiilor nou-formate pentru construirea caselor individuale de locuit pe teritoriul municipiului Bălți. Ulterior prin Dispoziția Primarului nr.530 din 11.11.2016 a fost desfășurata tragerea la sort (15.12.2016).

4.4. de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor municipale și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare;

response:
S-a asigurat organizarea activității administratorilor patrimoniului public spre gestionarea efectiva a patrimoniului public, participând la perfectarea documentelor ce aduc In conformitate evidenta patrimoniului municipal. În temeiul Deciziilor Consiliului mun.Balti s-a exclus fondului locativ privatizat din evidenta contabila a întreprinderii. Astfel, la situația din 01.01.2017 din evidenta contabila a întreprinderii au fost excluse 16 427 apartamente privatizate. În anul 2016 au fost pregătite materialele încă pentru 5700 de apartamente, care au fost prezentate comisiei pentru gestionarea patrimoniului public. S-a perfectat Dispoziția Primarului nr.383 din 18.08.2016 „Cu privire la aprobarea masurilor de redresare a situației patrimoniale” pentru ameliorarea situației patrimoniale din municipiu. Conform Dispoziției sus-menționate conducătorii instituțiilor bugetare și publice, întreprinderilor municipale, se obliga, sub răspundere personala în timp de 3 luni sa aducă în conformitate cu prevederile legislației în vigoare documentația cadastrală a obiectelor imobiliare, ce se află în gestiune și să asigure reevaluarea lor după necesitate. După obținerea documentației actualizate, conducătorii instituțiilor trebuie sa efectueze inventarierea obiectelor imobiliare și să perfecteze actele de inventariere a bunurilor imobile cu coordonarea lor ulterioara cu autoritățile administrației publice interesate și aprobarea lor la ședința Consiliului mun. Balti. Ulterior, Direcția Proprietatea Municipala și Relații Funciare asigura operarea modificărilor corespunzătoare în Registrul bunurilor imobile al Oficiului Cadastral Teritorial Bălți.

4.5. să demareze acțiuni neîntîrziate de inventariere și evaluare a proprietății publice, parte a proiectelor investiționale, pentru asigurarea înregistrării și contabilizării conforme a acesteia;

response:
În scopul demarării acțiunilor de inventariere și evaluare a proprietății publice, Direcția Proprietate Municipală și Resurse Funciare a perfectat Dispoziția Primarului nr.557 din 18.11.2016 „Cu privire la efectuarea inventarierii anuale a proprietății municipale pentru anul 2016 de către instituțiile bugetare și publice, prezentarea întreprinderile municipale și darii de seama privind existenta și circuitul bunurilor proprietate municipale in urma inventarierii pentru anul 2016”. În conformitate cu Dispoziția Primarului nr.557 din 18.11.2016 conducătorilor instituțiilor bugetare și publice, întreprinderilor municipale se pune în sarcina efectuarea inventarierii proprietății municipale aflate in gestiune, sub proprie răspundere, până la finele anului curent, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Rezultatele inventarierii vor fi prezentate viceprimarilor mun.Balti, responsabili de domeniu si a Secretarului Consiliului Municipal Balti.

4.6. să asigure înregistrarea și determinarea modului de folosință a bunurilor domeniului public aflate în gestiunea terțelor persoane în lipsa unor drepturi legale;

response:
Bunurile imobile a IM „Ара Canal Balti” - s-a efectuat inventarierea, s-au perfectat actele de inventariere și s-au expediat in adresa Ministerului Mediului a RM pentru coordonare (51 de construcții). Bunurile imobile gestionate de DÎTS și anume 7 - cazangerii au fost înregistrate în registrul bunurilor imobile IS „Cadastru” sub următoarele numere cadastrale 0300201204, 0300201588, 0300206092, 0300213084, 0300206091, 0300213059, 0300302088.

4.7. să asigure confirmarea și înregistrarea conformă în evidență a investițiilor aferente contractelor de concesiune/parteneriat public privat/etc., precum și revizuirea condițiilor contractuale, cu includerea unor prevederi exhaustive ce ar prevedea posibilitățile de compensare a cheltuielilor bugetare suportate pe obiectul concesiunii.

response:
Direcția Proprietate Municipală și Resurse Funciare a efectuat inventarierea bunurilor imobile a IM “Apa Canal”, a perfectat acte de inventariere §i a remis acestea in adresa Ministerul Mediului a RM pentru coordonarea. La fel și lista bunurilor imobile administrate de instituțiile de învățământ a fost repetat remis in adresa Ministerului Educației pentru coordonare, prin scrisoarea nr. 03-13/5050 din 21.11.2016. S-a elaborat Dispoziția Primarului nr.363 din 09.08.2016 pentru stabilirea subdiviziunilor responsabile de monitorizarea contractelor de Parteneriat Public Privat, precum și forma și termenele de raportare”.

Cerinte (1)

2.1. Consiliului municipal Bălți și primarului mun.Bălți, pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. Pimăria mun. Bălți nr. P-03-11/110 din 27.01.2017: Prin Dispoziția nr.188 din 22.04.2016 a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora (sunt prezentate documentele justificative).

RO_3991_Prim.or.Balti.pdf
RO_3992_Anexe Balti.pdf