Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.1 din 16 februarie 2016 privind Raportul auditului conformității utilizării mijloacelor financiare publice pentru organizarea și desfășurarea de către Comisia Electorală Centrală și unele consilii electorale de circumscripție a alegerilor locale generale din 2015

Numar 55-58 din data de 2016-02-16 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 3

Curtea de Conturi, în prezența președintelui Comisiei Electorale Centrale, dl Iurie Ciocan, șefului Direcției financiare economice din cadrul Comisiei Electorale Centrale, dna Liliana Voiticovschi, șefului Direcției finanțele autorităților publice din cadrul Ministerului Finanțelor, dl Andrei Prisăcar, auditorului intern al Comisiei Electorale Centrale, dna Elizaveta Oțel, precum și a altor persoane responsabile din cadrul Comisiei Electorale Centrale, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității utilizării mijloacelor financiare publice pentru organizarea și desfășurarea de către Comisia Electorală Centrală și unele consilii electorale de circumscripție a alegerilor locale generale din 2015.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2015 și, respectiv, 2016, avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la conformitatea gestionării fondurilor publice privind desfășurarea alegerilor locale generale din 2015.
Auditul a fost realizat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit, aplicabile conform Hotărîrii Curții de Conturi2, și potrivit cadrului normativ-metodologic instituțional aferent.
Reieșind din obiectivul auditului, din volumul resurselor financiare alocate pentru organizarea alegerilor, precum și urmare a identificării zonelor cu probabilitate de apariție a riscurilor, abordarea de audit a fost una bazată pe proceduri de fond, probele de audit fiind acumulate prin contrapunerea informațiilor obținute ca rezultat al examinării raportului financiar, registrelor contabile, documentelor primare și informațiilor financiare.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
pentru Comisia Electorală Centrală, din bugetul de stat inițial au fost aprobate alocații în sumă totală de 73,0 mil.lei, din care 65,0 mil.lei – pentru organizarea alegerilor locale generale din 2015, fiind ulterior precizate în sumă de 63,4 mil.lei. Totodată, pentru organizarea și desfășurarea turului doi de scrutin, alocațiile au fost suplinite din fondul de rezervă al Guvernului cu suma de 10,98 mil.lei, aceste mijloace urmînd a fi restabilite la o ulterioară rectificare a bugetului de stat pe anul 2015.
Conform Raportului financiar al Comisiei Electorale Centrale la situația din 30.09.2015, cheltuielile de casă pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor din contul mijloacelor bugetului de stat și fondului de rezervă au însumat, respectiv, 61,0 mil.lei și 9,97 mil.lei, fiind executate la nivel de 96,2% și, respectiv, de 90,8% față de alocațiile precizate. De menționat că, conform informației oferite de Ministerul Finanțelor, în urma rectificărilor bugetare (2015), cu luarea în considerare a soldurilor mijloacelor neutilizate (atît din contul alocațiilor de bază, cît și din contul fondului de rezervă), bugetul Comisiei Electorale Centrale a fost majorat cu circa 7,4 mil.lei, totodată fiind restabilite mijloacele fondului de rezervă al Guvernului (10,98 mil.lei).
Auditul a constatat că gestiunea resurselor bugetare pentru campania alegerilor locale din 2015 în linii generale a întrunit cerințele cadrului normativ.  Totodată, gestiunea cheltuielilor per ansamblu pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale nu a întrunit rigorile unei discipline financiar-bugetare exemplare, ceea ce a condiționat anumite nereguli în retribuirea muncii; achiziții publice; managementul financiar-contabil.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului conformității utilizării mijloacelor financiare publice pentru organizarea și desfășurarea de către Comisia Electorală Centrală și unele consilii electorale de circumscripție a alegerilor locale generale din 2015, anexat la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Comisiei Electorale Centrale și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;
2.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind necesitatea revizuirii, de comun cu Comisia Electorală Centrală, a legislației electorale, în scopul optimizării cheltuielilor bugetare, în special prin redimensionarea numărului de membri ai comisiilor/birourilor electorale în funcție de numărul de alegători arondați;
2.3. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit Comisia Electorală Centrală: (i) a efectuat corectările/recalculările de rigoare privind retribuirea muncii, în sumă totală de 235,2 mii lei; (ii) a operat corectările privind procurarea și trecerea direct la cheltuieli a bunurilor materiale, în sumă totală de 3751,0 mii lei; (iii) a restabilit în evidența contabilă bunurile materiale decontate neregulamentar, în sumă de 8,5 mii lei.
4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctului 2.1. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

Serafim URECHEAN,
Președintele Curții de Conturi

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.

Recomandari (3)

1. Să dispună implementarea unor proceduri eficiente privind evaluarea și ținerea registrului riscurilor, cu repartizarea corespunzătoare a obligațiunilor și funcțiilor de control intern pe subdiviziuni.

response:
În urma recomandării propuse, Comisia Electorala Centrala a elaborat Procedura cu privire la managementul riscurilor in cadrul CEC, aprobata prin dispoziția Președintelui CEC nr. 9-a din 26 februarie 2016, care stabilește un cadru general unitar in domeniul managementului riscului la nivelul subdiviziunilor structurale ale Comisiei Electorale Centrale, menit sa asigure funcționalitatea tuturor elementelor de control intern. CEC a instituit și menține un sistem al calității și un sistem de control intern, care stabilesc responsabilitățile, procedurile și principiile de management al riscului pentru activitățile pe care le desfășoară la nivelul subdiviziunilor structurale ale Comisiei.

2. Să aprobe Ghidul privind evidența contabilă a alocațiilor din bugetul de stat pentru organizarea și desfășurarea alegerilor.

response:
Comisia Electorala Centrala a luat act de recomandarea data, pe viitor toate Ghidurile privind evidența contabila elaborate de CEC vor fi aprobate in cadrul ședințelor Comisiei.

3. Să implementeze măsuri eficiente în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit, cu stabilirea persoanelor responsabile.

response:
In acest sens a fost înaintata о scrisoare către Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități cu nr. CEC 8/5625 din 17 iunie 2016, prin care Comisia Electorala Centrala adresează solicitarea de a se ține cont de recomandarea Curții de Conturi privind reglementarea unui mecanism de determinare a numărului de membri in birourile electorale ale secțiilor de votare in raport cu numărul de alegatori arondați secției de votare, pornind de la faptul ca unicul organ împuternicit cu atribuții de creație legislative este Parlamentul. Totodată, s-a menționat ca, până în prezent, constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare se realizează in conformitate cu art. 29 alin. (10) și (11) din Codul electoral, conform căruia birourile electorale ale secțiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripție cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, dintr-un număr impar de membri, de cel puțin 5 și cel mult 11 persoane. Pentru alegerile de orice nivel și pentru referendumurile republicane, birourile electorale ale secțiilor de votare se constituie in același termen. Candidaturile a 3 membri ai biroului electoral al secției de votare se propun de către consiliile locale. Candidaturile celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare se propun de către partide și alte organizații social-politice reprezentate in Parlament, câte unul de la fiecare partid sau alta organizație social-politica, iar daca nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de circumscripție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcționarilor electorali. Membrii biroului electoral al secției de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale și membri de partid. În cazul când partidele și alte organizații social-politice nu prezinta candidaturile lor in component biroului electoral al secției de votare cel târziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a biroului, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local, iar daca nici acesta nu prezinta candidaturile, biroul electoral se completează de consiliul electoral de circumscripție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcționarilor electorali. CEC s-a conformat și pentru planificarea mijloacelor financiare pentru anul 2016 a întocmit devizul de cheltuieli pentru primirea delegaților străine, iar Direcția responsabila de primirea delegațiilor străine a întocmit darea de seama cu privire la vizita experților electorali in cadrul misiunilor de observare a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015. CEC a luat act de deficientele constatate si a stabilit о noua regula de prezentare a Dărilor de seama de către CECE II.

Cerinte (1)

2.1. Comisiei Electorale Centrale și se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
Conform scrisorii CEC nr.18/211 din 02.09.2016: Conducerea Comisiei Electorale Centrale a informat CC cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării Hotărârii vizate.

RO_3788_CEC scris.pdf
RO_3789_CEC anexe.pdf