Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Raportul auditului privind realizarea de către Ministerul Finanțelor a sarcinilor și activităților în procesul de monitoring financiar al întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

Numar 69-77 din data de 2016-02-25 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 6

        Curtea de Conturi, în prezenţa secretarului de stat al Ministerului Finanțelor dna V.Ursu, directorului adjunct al Agenției Propietății Publice dna A.Susanu, directorului  general adjunct al Biroului Național de Statistică dna I. Maslo, șefului interimar al Direcției analiză și reglementări a activelor statului și sectorului financiar din cadrul Ministerului Finanțelor dna A.Prodan, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului privind realizarea de către Ministerul Finanțelor a sarcinilor și activităților în procesul de monitoring financiar al întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Monitoringului financiar al activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat  îi revine un rol important în economia Republicii Moldova, avînd ca scop consolidarea disciplinei financiare şi sporirea eficienţei utilizării patrimoniului public.
Constatările auditului, care a analizat și a evaluat realizarea de către Ministerul Finanțelor a sarcinilor și activităților în procesul de monitoring financiar al întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat la toate etapele, au evidențiat anumite probleme și deficiențe, unele dintre care au fost generate de ambiguitățile cadrului legislativ-normativ. Astfel,
  • neexhaustivitatea cadrului legislativ-normativ cu privire la responsabilizarea părților implicate în prezentarea pe deplin și în termen a datelor a determinat nedeținerea informațiilor integrale și relevante privind rezultatele economico-financiare obținute de entitățile cu capital integral sau majoritar de stat;
  • lipsa prevederilor privind responsabilizarea fondatorilor și autorităților administrației publice centrale care au în administrare entități cu capital integral sau majoritar de stat în vederea prezentării, pentru evaluare, Ministerului Finanțelor a indicatorilor de performanță stabiliți și evaluați nu permite aprecierea atingerii scopului de consolidare a disciplinei financiare și de eficientizare a gestionării patrimoniului public;
  • caracterul recomandabil al cadrului normativ și lipsa reglementărilor privind responsabilizarea autorităților administrației publice centrale implicate au dus, în unele cazuri, la nevalorificarea de către părțile interesate a rezultatelor monitoringului financiar, ceea ce nu asigură stabilirea și întreprinderea acțiunilor de sporire a eficienței gestionării patrimoniului public.
Problemele constatate, ambiguitățile cadrului legislativ-normativ, precum și unele atribuții improprii prevăzute pentru Ministerul Finanțelor determină imposibilitatea atingerii scopului monitoringului financiar și evaluării finalității acestui proces.
De asemenea, lipsa reglementărilor aferente analizei și evaluării entităților ce dețin cota statului mai mică de 50% nu asigură o imagine cu privire la eficiența gestionării patrimoniului public de către entitățile respective, unele din care sînt strategice pentru economia națională.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Raportul auditului privind realizarea de către Ministerul Finanțelor a sarcinilor și activităților în procesul de monitoring financiar al întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Ministerului Finanțelor, pentru documentare referitor la rezultatele auditului, şi se cere:
2.1.1. să întreprindă măsurile de rigoare, conform competenţelor, privind implementarea recomandărilor;
2.1.2. să ţină cont de necesitatea ajustării cadrului legislativ-normativ și a celui intern în vederea remedierii problemelor expuse în prezentul Raport;
2.2. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, pentru informare, şi se cere să ajusteze cadrul legislativ-normativ în vederea corelării activităților comune cu Ministerul Finanțelor, inclusiv a termenelor de prezentare către Guvern a informațiilor aferente gestionării patrimoniului public;
2.3. Biroului Național de Statistică, în comun cu Ministerul Finanțelor, pentru informare, şi se cere să elaboreze și să convină asupra formatului de prezentare a informațiilor/datelor necesare realizării monitoringului financiar și asupra termenelor rezonabile de prezentare a acestora;
2.4. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare, și se recomandă, prin intermediul Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei, să examineze:
2.4.1. oportunitatea elaborării reglementărilor aferente responsabilizării autorităților administrației publice centrale pentru determinarea măsurilor de eficientizare a gestionării patrimoniului public, prin stabilirea și evaluarea indicatorilor de performanță;
2.4.2. responsabilizarea autorităților administrației publice centrale în vederea analizei situației patrimoniale și a riscurilor aferente pentru societățile comerciale cu cota statului de pînă la 50%, cu informarea ulterioară a Agenției Proprietății Publice.
3. Comisiei parlamentare permanente economie, buget şi finanţe, pentru documentare.
4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1., 2.2., 2.3. și 2.4.  din prezenta Hotărîre şi referitor la implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu informarea semestrială privind măsurile întreprinse.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.Serafim URECHEAN
Preşedintele Curţii de Conturi

Recomandari (6)

1. să revizuiască, să elaboreze și să înainteze în modul stabilit propuneri privind ajustarea cadrului legislativ-normativ și departamental/intern aferent monitoringului financiar al activității întreprinderilor de stat și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu reglementarea: 1) responsabilităților părților implicate și termenelor de prezentare a informațiilor/ datelor necesare procesului (1.1.);

response:
Scrisoarea MF nr. 16-03/661 din 11.12.2017 A fost aprobată HG 56 din 17.01.2018

RO_5300_Raspuns MF 11.12.2017 (3).pdf

2. să revizuiască, să elaboreze și să înainteze în modul stabilit propuneri privind ajustarea cadrului legislativ-normativ și departamental/intern aferent monitoringului financiar al activității întreprinderilor de stat și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu reglementarea: 2) prevederilor privind responsabilizarea fondatorilor și autorităților administrației publice centrale care au în administrare entități cu capital integral sau majoritar de stat în vederea prezentării, pentru evaluare, Ministerului Finanțelor a indicatorilor de performanță stabiliți și evaluați aferenți realizării scopului de consolidare a disciplinei financiare și de eficientizare a gestionării patrimoniului public (2.1.);

response:
Scrisoarea MF nr. 16-03/661 din 11.12.2017 A fost aprobată HG 56 din 17.01.2018

RO_5300_Raspuns MF 11.12.2017 (3).pdf

3. să revizuiască, să elaboreze și să înainteze în modul stabilit propuneri privind ajustarea cadrului legislativ-normativ și departamental/intern aferent monitoringului financiar al activității întreprinderilor de stat și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu reglementarea: 3) procesului de monitoring, inclusiv aprecierea atingerii indicatorilor de consolidare a disciplinei financiare și de sporire a eficienței utilizării patrimoniului public, prestabiliți de către fondatori (2.1.);

response:
Scrisoarea MF nr. 16-03/661 din 11.12.2017

4. să revizuiască, să elaboreze și să înainteze în modul stabilit propuneri privind ajustarea cadrului legislativ-normativ și departamental/intern aferent monitoringului financiar al activității întreprinderilor de stat și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu reglementarea: 4) precizării noțiunilor principale ale cadrului normativ și a prevederilor acestuia privind verificarea documentară și a activităților ce derivă din aceasta, în conformitate cu atribuțiile Ministerului Finanțelor (2.1.);

response:
Scrisoarea MF nr. 16-03/661 din 11.12.2017

5. să revizuiască, să elaboreze și să înainteze în modul stabilit propuneri privind ajustarea cadrului legislativ-normativ și departamental/intern aferent monitoringului financiar al activității întreprinderilor de stat și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu reglementarea: 5) excluderii caracterului recomandabil la valorificarea de către părțile implicate a rezultatelor monitoringului financiar pentru elaborarea previziunilor cu privire la diagnosticarea stării financiare și evoluția indicatorilor în acest sens, a nivelului de gestionare a patrimoniului de stat (3.3.)

response:
Scrisoarea MF nr. 16-03/661 din 11.12.2017

6. să revizuiască, să elaboreze și să înainteze în modul stabilit propuneri privind ajustarea cadrului legislativ-normativ și departamental/intern aferent monitoringului financiar al activității întreprinderilor de stat și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu reglementarea: 6) obligării autorităților administrației publice centrale care au în administrare entități cu capital integral sau majoritar de stat/fondatorilor de a informa Ministerul Finanțelor privind măsurile întreprinse în vederea implementării recomandărilor ministerului ca rezultat al monitoringului financiar pentru asigurarea scopului acestuia (3.4.).

response:
Scrisoarea MF nr. 16-03/661 din 11.12.2017

Cerinte (5)

2.1. Ministerului Finanțelor, pentru documentare referitor la rezultatele auditului, şi se cere: 2.1.1. să întreprindă măsurile de rigoare, conform competenţelor, privind implementarea recomandărilor; 2.1.2. să ţină cont de necesitatea ajustării cadrului legislativ-normativ și a celui intern în vederea remedierii problemelor expuse în prezentul Raport;

response:
Scrisoarea MF nr. 16-03/661 din 11.12.2017 A fost aprobată HG 56 din 17.01.2018

RO_3307_MF 12.09.16.pdf
RO_5300_Raspuns MF 11.12.2017 (3).pdf

2.2. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, pentru informare, şi se cere să ajusteze cadrul legislativ-normativ în vederea corelării activităților comune cu Ministerul Finanțelor, inclusiv a termenelor de prezentare către Guvern a informațiilor aferente gestionării patrimoniului public;

response:
Scrisoarea ME nr. 21-4891 din 11.08.16 A fost elaborat proiectul HG cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in unele HG. Modificările se referă la modificarea HG 568/2008 si HG 519/2014: extinderea termenului de prezentare a Raportului privind adminisrarea și deetatizarea proprietății publice de la 15 la 20 iunie, stabilit în pct. 2.1 din HG 568/2008. Totodată, termenul de prezentare a APP către Guvern este 30 iunie, astfel acesta rămîne necorelat. Scrisoarea ME nr. 21-483 din 26.01.2017 Scrisoarea APP nr. 06-02-213 din 20.02.2017 scris.nr.06-02-786 din 24.06.17 Raportat Curţii de Conturi prin demersul nr.06-02-213 din 20.02.2017. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1450 din 30.12.2016 au fost operate modificări în Hotărârea Guvernului nr.568 din 06.05.2008 ”Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administrativ-teritoriale”, prin care termenul de prezentare către Guvern a Raportului privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice s-a extins cu 5 zile (până la 20 iunie). Termenul respectiv a fost stabilit reieşind din prevederile art.69 alin (3) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, care stabileşte că Guvernul prezintă anual în Parlament, pînă la 1 iulie, un raport privind totalurile administrării şi deetatizării proprietăţii publice pentru anul precedent. Scrisoarea MF nr. 16-03/661 din 11.12.2017

RO_3306_ME 11.08.16.pdf
RO_3805_ME 26.01.17 HCC3 2016.PDF
RO_5300_Raspuns MF 11.12.2017 (3).pdf

2.3. Biroului Național de Statistică, în comun cu Ministerul Finanțelor, pentru informare, şi se cere să elaboreze și să convină asupra formatului de prezentare a informațiilor/datelor necesare realizării monitoringului financiar și asupra termenelor rezonabile de prezentare a acestora;

response:
Scrisoarea MF nr. 16-04/11 din 06.01.17 În procesul de avizare a proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Programului lucrărilor statistice pentru anul 2017, a fost solicitat repetat Biroului Naţional de Statistică (conform adresării nr. 10-12-305 din 01 noiembrie 2016) diminuarea termenului de prezentare Ministerului Finanţelor a situaţiilor financiare şi rapoartelor statistice, precum şi includerea în raportarea trimestrială a veniturilor şi cheltuielilor a tuturor entităţilor cu capital de stat (întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat). Totodată, a fost solicitată includerea în conţinutul raportului Nr. 5-CI „Consumurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii”, a indicatorului „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune”, pentru a asigura o analiză amplă a activităţii entităţilor cu capital de stat, în cursul anului. Scrisoarea BNS nr.10/1-09/38 din 21.07.2017. Comform HG nr.875 din 21.10.2014 MF trimestrial efectueaza monitoringul activitatii economico-financiare al IS Editura de Imprimare "Statistica" administrata de BNS. BSN a completat raportul statistic Nr. 5-CI „Consumurile, cheltuielile şi investiţiile întreprinderii”, a indicatorului „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune”. Concomitent, au fost incluse toate IS si SC cu capital integral sau majoritar de stat, pentru a evita prezentarea unei imagini incomplete a situatiei entitatilor cu capital de stat in cursul anului. Scrisoarea MF nr. 16-03/661 din 11.12.2017

RO_5300_Raspuns MF 11.12.2017 (3).pdf

2.4.1. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare, și se recomandă, prin intermediul Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei, să examineze: oportunitatea elaborării reglementărilor aferente responsabilizării autorităților administrației publice centrale pentru determinarea măsurilor de eficientizare a gestionării patrimoniului public, prin stabilirea și evaluarea indicatorilor de performanță;

response:
Scrisoarea ME nr. 21-4891 din 11.08.16 A fost elaborat proiectul HG cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in unele HG. Modificările se referă la modificarea HG 568/2008 si HG 519/2014. Scrisoarea MF nr. 16-03/661 din 11.12.2017 Scrisoarea MF nr. 16-04/11 din 06.01.17 au fost iniţiate discuţii cu reprezentanţii Serviciului Fiscal de Stat pentru a crea un instrument de monitorizare timpurie a activităţii economice a entităţilor cu capital de stat, cu suportul acestora. Astfel, la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, elaborat de Ministerul Economiei în vederea implementării pct. 2.4 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 3 din 25 februarie 2016, a fost propusă completarea Hotărîrii Guvernului nr. 568 din 06 mai 2008 cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităţilor administrativ-teritoriale, cu o prevedere nouă potrivit căreia întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat vor prezenta darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial în format electronic pînă la data de 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune. Proiectul hotărîrii Guvernului menţionat mai sus a fost contrasemnat de către Ministerul Finanţelor la data de 09 noiembrie 2016, urmînd a fi examinat şi aprobat în şedinţă de Guvern. Scrisoarea ME nr. 21-483 din 26.01.2017 s-a dispus completarea pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr.519/2014 ”Cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate” cu prevederi, care obligă autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate să asigure stabilirea pentru întreprinderile de stat şi promovarea prin intermediul consiliilor societăţilor comerciale cu cotă integrală şi majoritară de stat, indicatori de performanţă anuali şi semestriali ai activităţii economico-financiare (creşterea volumului vînzărilor, profitului net, rentabilităţii activelor, rentabilităţii financiare, precum şi stingerea creanţelor şi datoriilor, diminuarea cheltuielilor şi stocurilor de producţie şi materiale ş.a.), precum şi evaluarea performanţelor înregistrate. HG 568 din 06.05.2008 modificată prin HG 1450 din 30.12.2016.

RO_3306_ME 11.08.16.pdf
RO_3805_ME 26.01.17 HCC3 2016.PDF

2.4.2. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare, și se recomandă, prin intermediul Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei, să examineze: responsabilizarea autorităților administrației publice centrale în vederea analizei situației patrimoniale și a riscurilor aferente pentru societățile comerciale cu cota statului de pînă la 50%, cu informarea ulterioară a Agenției Proprietății Publice.

response:
Scrisoarea ME nr. 21-4891 din 11.08.16. A fost elaborat proiectul HG cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in unele HG. Modificarea (HG 519/2014) se referă la faptul că APC vor trebui să prezinte informații financiare aferente entităților cu capital de stat mai mare de 25% (în prezent - 30%), însă scopul cerinței era mărirea ariei de monitoring financiar din partea statului și pentru entitățile cu capital mai mic de 50%. Scrisoarea ME nr. 21-483 din 26.01.17 Guvernul prin Hotărârea nr.1450 din 30 decembrie 2016 a aprobat modificări în pct.2 din Hotărârea Guvernului nr.568/2008, prin care s-a stabilit că, rapoartele anuale privind administrarea proprietăţii publice prezentate de autorităţile publice centrale Guvernului şi Agenţiei Proprietăţii Publice, urmează să includă o analiză economico-fmanciară a activităţii întreprinderilor de stat şi/sau societăţilor comerciale cu cota de stat ce depăşeşte 25 la sută din capitalul social, precum şi rezultatele administrării urmare evaluării indicatorilor de performanţă stabiliţi, identificării riscurilor aferente fiabilităţii acestora (riscuri patrimoniale, de producere, de marketing, de credit ş.a.), precum şi măsurile întreprinse în scopul eficientizării administrării proprietăţii publice. Scrisoarea MF nr. 16-03/661 din 11.12.2017