Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.9 din 29 martie 2016 ,,privind Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță, cu tematica „Generează impact benefic sistemul de management și control intern asupra gestiunii economice a Agenției „Moldsilva”?"

Numar 144-122 din data de 2016-03-29 Nr. cerinte: 19 Nr. recomandari: 29

Curtea de Conturi, în prezența președintelui Comisiei permanente parlamentare administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice dna Elena Bodnarenco, directorului general al Agenției „Moldsilva” dl Ion Cebanu, vicedirectorului general al Agenției „Moldsilva” dl Ion Platon, șefului Direcției finanțele economiei naționale și cheltuieli capitale din cadrul Ministerului Finanțelor dl Viorel Pană, șefului Serviciului finanțele economiei naționale din cadrul Ministerului Finanțelor dl Iurie Nastas, șefului Direcției administrarea proprietății publice din cadrul Agenției Proprietății Publice dl Mihail Doruc, șefului Direcției fond forestier, arii protejate, pază și protecție din cadrul Agenției „Moldsilva” dl  Petru Rotaru, șefului Direcției economie, finanțe și evidență contabilă din cadrul Agenției „Moldsilva” dna Anastasia Lungu, directorilor interimari ai Întreprinderilor pentru silvicultură: Edineț – dl Valeriu Svistun; „Hîncești-Silva”- dl Radu Ursu; directorilor Întreprinderilor pentru silvicultură: Soroca – dl Roman Gherasimov; „Nisporeni-Silva”– dl Sergiu Movileanu; „Silva-Sud” Cahul – Gheorghe Boghean; directorului Întreprinderii de stat Rezervația naturală „Pădurea Domnească” dl Valeriu Țarigradschii și altor responsabili din cadrul Agenției „Moldsilva” și întreprinderilor silvice, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță, cu tematica „Generează impact benefic sistemul de management și control intern asupra gestiunii economice  a Agenției „Moldsilva”?
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015, avînd drept scop evaluarea impactului sistemului de management și control intern din cadrul Agenției „Moldsilva” (în continuare - Agenția) asupra gestiunii economice a domeniului administrat în 2014, exprimat prin administrarea în mod econom și exigent a fondurilor proprietate publică, în spiritul bunei guvernări.
Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit, aplicabile conform cadrului normativ-metodologic instituțional aferent. Probele de audit au fost colectate prin: examinarea rapoartelor financiare și registrelor contabile ale entităților supuse auditării; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și informațiilor oferite; observații directe, precum și  prin familiarizarea cu explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților vizate. De asemenea, în acest sens, au fost studiate actele interne ale Agenției și entităților din subordine.
Examinînd rezultatele auditului și audiind rapoartele prezentate, precum și  explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:

Potrivit  sintezei cumulului de factori generatori de nereguli și riscuri, a căror origine o constituie preponderent neasumarea de către top-managementul Agenției „Moldsilva” a responsabilităților pentru o bună guvernanță și o gestiune corespunzătoare a resurselor proprietate publică, precum și reieșind din constatările  auditului, se relevă următoarele.
Managementul Agenției „Moldsilva” nu a realizat în mod sistemic, constant și coerent măsuri punctuale și complexe pentru ajustarea cadrului regulator adițional funcționării domeniului în ansamblu în scopul creării premiselor aferente unei gestiuni econoame și responsabile a fondului forestier patrimoniu național. Se atestă că Agenția nu a făcut față mai multor provocări, mai cu seamă , în materie de politici publice și management în domeniul administrat, nu și-a redimensionat competențele, nedelimitînd tranșant sferele și activitățile sectoriale și subsectoriale. Administrarea cu carențe expres vădite a domeniului, gradul subdezvoltat al sistemelor de control intern, precum și deficitul de expertiză în management au amplificat starea de lucruri, asupra remedierii cărora Curtea de Conturi s-a pronunțat de fiecare dată. Modul perpetuu defectuos de gestiune a complexului silvic per ansamblu, cauzat și de faptul ignorării de către persoanele decidente din cadrul Agenției a recomandărilor auditului public extern, se exprimă,
în aspect de  politici și reglementări, prin:  
    • neelaborarea unui program/plan de acțiuni pentru o perioadă pînă în 2020 aferent implementării Strategiei de dezvoltare durabilă a domeniului forestier;
    • neconceperea standardelor unice și normelor tehnice ale produselor și serviciilor forestiere pentru ramura silviculturii;
    • neasigurarea elaborării cadrului juridic adițional funcției de ținere a cadastrului silvic, în consecință, Agenția nedispunînd și neoferind pasibililor utilizatori datele din sistemul unic de ținere a evidenței de stat a fondului forestier și a cadastrului silvic;
    • neîntreprinderea măsurilor sistemice în materie de analiză a informației privind conservarea diversităților biologice și folosirea rațională a resurselor genetice și biologice;
    • neelaborarea metodologiei de formare a costurilor/prețurilor la produsele și serviciile silvice și cinegetice, ceea ce a condiționat neacumularea doar la 6 întreprinderi silvice  a unor pasibile venituri în sumă totală de 6,0 mil.lei;
    • nestabilirea exactă a tipului ariilor protejate și a modalității de finanțare a acestora, fapt ce nu contribuie la realizarea scopului de conservare, regenerare a speciilor rare de plante și animale, precum și la eficientizarea procesului de dezvoltare ulterioară a  rezervației;
    • nerespectarea cadrului juridic, precum și nestabilirea de către Agenția „Moldsilva” a unor criterii fundamentate în materie de personal și retribuirea muncii în sferele de activitate gestionate de aceasta, ceea ce a generat cheltuieli neconforme și  ineficiente în sumă de 6,3 mil.lei;
       privind  gestionarea  fondului forestier, prin:
    • nedelimitarea și neînregistrarea drepturilor de proprietate a statului asupra terenurilor fondului forestier, consecințele fiind contestările dreptului de proprietate asupra 192,72 ha, precum și ocuparea nelegitimă a suprafețelor de 178,85 ha de către persoane fizice și juridice;
 • disfuncțiile de sistem în procesele de gestionare a terenurilor fondului forestier arendate, de acumulare și de utilizare a veniturilor de la arenda acestora, lipsa de interacțiune cu autoritățile de resort, precum și managementul  financiar și control defectuos, care au condiționat:
  • îngrădirea dreptului legitim al cetățenilor de acces liber pe teritoriul fondului forestier prin instalarea ilegală a gardurilor și altor construcții capitale pe suprafețele arendate, în lipsa unor decizii ale organelor silvice de stat și ale autorităților publice locale cu privire la stabilirea unui regim de limitare și/sau interzicere a accesului în fondul silvic;
  • lipsa registrului unic al contractelor de arendă încheiate în anii precedenți (2008-2012);
  • nedelimitarea trupurilor de pădure, neinventarierea terenurilor fondului forestier arendat și lipsa unui control intern adecvat, soldate cu transmiterea în arendă a 22,2 ha din fondul forestier al autorităților publice locale;
  • nestabilirea criteriilor prompte privind calificarea construcțiilor la categoria celor ușor demontabile, ceea ce  a contribuit la edificarea obiectivelor pe terenurile arendate și la înregistrarea drepturilor de proprietate asupra lor;
  • necalcularea și neacumularea unor venituri pasibile din arenda fondului forestier în sumă totală de 1,3 mil.lei;
  • utilizarea veniturilor provenite din arenda terenurilor de interes public la discreția conducerii Agenției, fără o evaluare/administrare/contabilizare/raportare regulamentară (3,7 mil.lei);
  • trendul ascendent al creanțelor de la darea în arendă a terenurilor (10,6 mil.lei);
  • aplicarea unei modalități de transmitere neregulamentară a dreptului de arendă a fondului forestier, generatoare de venituri tenebre, în detrimentul cetățenilor și statului;
       în ceea ce privește securitatea pădurilor și gestionarea resurselor silvice, prin:
 • neconformarea reglementărilor interne ale Agenției la cadrul legal aplicabil privind documentarea și evaluarea pierderilor rezultate din tăierile ilicite, ce conține elemente de stimulare a fenomenului dat, fiind înregistrate tăieri ilicite și venituri pasibile semnificative (4579,7 m3, în sumă de 3,4 mil.lei – doar la o singură întreprindere silvică);
 • transmiterea către primării a bunurilor nou create pe suprafețele împădurite fără evaluarea lor în aspect economic, aceasta avînd ca efect neînregistrarea corespunzătoare în evidența contabilă a unității administrativ-teritoriale a terenurilor vizate, iresponsabilitatea materială, precum și neasigurarea existenței durabile a fondului silvic nou creat, fiind irosite mijloacele bugetului de stat alocate pentru lucrările de împădurire;
 • statutul juridic ambiguu și nedefinit  al Gărzii forestiere, exercitarea de către această unitate a unor funcții care se suprapun cu atribuțiile altor subdiviziuni de profil, ceea ce generează ineficiență per ansamblu și, respectiv, deficit de responsabilitate;
       referitor la administrarea domeniului, prin:
    • faptul că, în aspecte semnificative, activitatea consiliilor de administrație ale  întreprinderilor silvice constituie una preponderent reprezentativă, dar nu un instrument al fondatorului cu impact benefic asupra activității economico-financiare a entităților din subordine;
    • neinstituirea unui mecanism eficient și transparent privind echitatea și distribuirea alocațiilor bugetare la întreprinderile silvice, fapt ce nu asigură dezvoltarea durabilă a fondului forestier din cadrul unor întreprinderi, iar în unele cazuri a condiționat imobilizarea surselor financiare ale bugetului de stat și formarea stocurilor de bunuri nejustificate în sumă totală de 0,4 mil.lei;
    • managementul financiar și controlul intern la nivelul autorității centrale de profil, prin neluarea de atitudine, a creat premise de indisciplină financiară perpetuă, consecințele fiind multiplele derogări, mai cu seamă, în procesul achizițiilor publice, supracheltuielile, în acest sens, constituind circa 1,5 mil.lei;
    • preocuparea nepotrivită a top-managementului Agenției și a administratorilor întreprinderilor silvice privind asigurarea drepturilor patrimoniale ale statului asupra bunurilor gestionate, aceasta  soldîndu-se cu neînregistrarea în Registrul bunurilor imobile a 580 de obiecte cu valoarea inițială de 44,6 mil.lei;
    • managementul financiar-contabil necorespunzător la nivelul entităților, soldat cu iregularități: de ordin fiscal (0,5 mil.lei); contabilizarea necorespunzătoare a mijloacelor fixe (5,5 mil.lei) și a cheltuielilor anticipate (17,3 mil.lei), precum și necontabilizarea unor cheltuieli (2,1 mil.lei); nerecuperarea prejudiciilor cauzate (0,9 mil.lei); nerestituirea la bugetul de stat a subvențiilor utilizate necorespunzător (0,1 mil.lei) etc.
Plenul Curții de Conturi, în susținerea celor consemnate, reiterează convingerea că iregularitățile și indisciplina elucidate de auditul public extern reprezintă consecințele unor practici defectuoase în administrarea domeniului și subsectoarelor gestionate de către Agenție, fapt ce denotă o atitudine managerială iresponsabilă și contrară intereselor statului.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță, cu tematica „Generează impact benefic sistemul de management și control intern asupra gestiunii economice a Agenției „Moldsilva”? (se anexează).
2. Prezenta Hotărîre și Raportul de audit se remit:
2.1. Agenției „Moldsilva” și Întreprinderilor pentru silvicultură: Edineț, „Hîncești-Silva”, „Nisporeni-Silva”, „Silva-Sud” Cahul, Soroca, Întreprinderilor de stat Rezervațiile naturale „Pădurea Domnească” și „Prutul de Jos”, pentru conformarea strictă la standardele de bună guvernanță și aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării, fără echivoc, a managementului instituțional, corporativ și financiar, potrivit recomandărilor auditului;
2.2. În vederea responsabilizării actului managerial, se propune directorului general al Agenției „Moldsilva”:
- asumarea în mod plenar, prin măsuri ferme, cu continuitate și consecvență, a implementării efective și neîntîrziate a unui sistem integrat modern, care să asigure o transparență totală a activităților operaționale, precum și să prevină sustragerea ilegală de masă lemnoasă și fenomenele de distrugeri, degradări, pășunat, braconaj și alte fapte păguboase, reedificînd, în acest sens, cadrul de norme și reguli departamentale standardizate;
- perfectarea, prin redimensionare, și coordonarea, în modul stabilit, cu Ministerul Mediului  a organigramei aparatului central, obiectivul managerial fiind asigurarea unei structuri mult mai eficiente, care să răspundă în mod adecvat contextului actual de sarcini și provocări, pentru o administrare exigentă și eficientă a domeniului silviculturii;  
2.3. Ministerului Mediului, pentru documentare și luare de atitudine, și se cere:
2.3.1.reactualizarea, prin delimitare, a atribuțiilor și sferelor de responsabilitate ale Agenției „Moldsilva”;
2.3.2. redefinirea prerogativelor instituționale ale ministerului în materie de politici publice aferente domeniului silvic și revizuirea, în acest sens, a atribuțiilor de specialitate ale subdiviziunilor ministeriale și entităților cu funcții operaționale și de supraveghere a sectorului vizat (inclusiv, a subsectoarelor);
2.3.3. reeditarea strategiei naționale în domeniul silviculturii și revigorarea agendei de acțiuni ministeriale pentru implementarea respectivă a acesteia; reactualizarea cadrului legal și normativ în scopul refacerii factorului de mediu generator de impact aferent ameliorării, regenerării și integrității patrimoniului forestier proprietate publică;
2.3.4. inițierea, în comun cu Agenția „Moldsilva”, a propunerilor de rigoare privind completarea cadrului juridic aferent împăduririi terenurilor degradate, administrate de către autoritățile publice locale;
2.3.5. reevaluarea funcționarilor cu funcții publice manageriale din cadrul Agenției „Moldsilva”, pentru reexaminarea integrității, competențelor și abilităților profesionale și manageriale; aplicarea, după caz, a sancțiunilor disciplinare față de angajații responsabili de iregularități și de administrarea  precară a subsectoarelor și entităților din subordine;
2.4. Ministerului Finanțelor, pentru documentare, și se cere:
       2.4.1. dispunerea unui control tematic și a monitorizării continue privind funcționalitatea și eficiența sistemului de control intern în cadrul Agenției „Moldsilva”;
       2.4.2. actualizarea cadrului metodologic și normativ privind darea în arendă și plata pentru arenda terenurilor din fondul forestier;
       2.5. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru autosesizare, și se cere dispunerea unor controale tematice privind plenitudinea bazei impozabile aferente impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător și corectitudinea aplicării taxei pe valoarea adăugată în cazul comercializării producției forestiere pentru angajații întreprinderilor silvice;
       2.6. Inspecției de Stat în Construcții, pentru familiarizare, și se cere dispunerea unor acțiuni adiționale în vederea calificării statutului și legalității construcțiilor capitale edificate pe terenurile arendate în cadrul fondului forestier;
2.7. Guvernului, pentru informare și luarea de atitudine corespunzătoare privind disfuncționalitățile instituționale persistente în administrarea sectorului silvic, precum și pentru dispunerea, în acest sens, a unor controale adiționale problematicii în cauză;
2.8. Procuraturii Generale, pentru luare de atitudine și examinare, conform competențelor;
2.9. Comisiei Naționale de Integritate, pentru autosesizare și examinarea cazurilor de nerespectare a regimului juridic privind conflictul de interese;
2.10. Parlamentului Republicii Moldova, Comisiilor permanente parlamentare: administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice; economie, buget și finanțe, pentru autosesizare și posibilă audiere a top-managementului Agenției „Moldsilva” privind gestiunea economico-financiară contraindicată.
3. Dată fiind revendicarea în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre, a recomandărilor neexecutate ale misiunilor de audit precedente, se exclud din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.25  din  22.04.2010 „Privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenția Moldsilva” și întreprinderile subordonate în perioada anilor 2008-2009 și auditului de atestare a situațiilor financiare privind mijloacele alocate de la bugetul de stat pe anul 2009” și Hotărîrea Curții de Conturi nr.63 din 13.12.2013 „Privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenția Moldsilva” și întreprinderile din subordine pe anii 2011-2012”.
4. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, Agenția „Moldsilva” și entitățile  verificate au întreprins unele măsuri și au asigurat: contabilizarea bunurilor publice în valoare totală de 5571,9 mii lei; înregistrarea în evidența contabilă a veniturilor din activitatea financiară în sumă totală de 1914,4 mii lei; calcularea uzurii mijloacelor fixe în sumă totală de 38,7 mii lei; corectarea și prezentarea Declarațiilor privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător pentru anii 2013-2014; specificarea funcțiilor și stabilirea expresă a atribuțiilor fiecărui membru al grupului de lucru pentru achiziții publice.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1. - 2.6. din prezenta Hotărîre  se va informa Curtea de Conturi semestrial în termen de 18 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.
 
Serafim URECHEAN
Președintele Curții de Conturi


Recomandari (29)

1. Directorul general al Agenției „Moldsilva” să asigure măsuri eficiente pentru consolidarea sistemului de management financiar și control și să monitorizeze activitățile aferente prin abordarea eficientă a sarcinilor stabilite prin lege.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Au fost stabilite criterii clar definite și axate pe reguli standardizate, inclusiv prin următoarele: • Au fost elaborate/ajustate Regulamentele Direcției fond forestier, arii protejate, pază și protecție; Serviciului fond forestier, arii protejate și produse accesorii; Serviciului regenerări, pază, protecția pădurii și gospodăria cinegetică; Serviciului silvic. Totodată, prin ordinul nr.03-personal din 06.01.2017 Cu privire la aprobarea statului de personal al Agenției ”Moldsilva” (autogestiune) pentru anul 2017 s-a inclus personalul care efectuează deservirea tehnică. Astfel elaborarea Regulamentului Serviciului administrativ și-a pierdut din actualitate. • Au fost incluse în fișele de post ale angajaților obligațiunile cu privire la implementarea / dezvoltarea sistemului management financiar și control; • A fost elaborat registrul riscurilor în vederea asigurării gestionării riscurilor (inclusiv riscuri de fraudă și de conflict de interese) la Serviciul silvic, responsabil de paza pădurilor și gestionarea terenurilor silvice date în arenda; Deoarece identificarea, descrierea proceselor este o activitate continuă, în cadrul Agenției permanent se identifică procesele operaționale aferente îndeplinirii sarcinilor de bază ale entității, și se comunică personalului implicat în modul stabilit. Totodată, avînd în vedere modificarea frecventă a cadrului legal și normativ cu incidență în domeniul activității Agenției ”Moldsilva”, (Legea nr. 168 din 31.07.2015 pentru modificarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Hotărîrile Guvernului nr. 244 din 02.04.2014 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.150 din 2 martie 2010), există dificultăţi în ceea ce priveşte identificarea şi documentarea proceselor operaţionale. Respectiv, există necesitatea de efectuare a instruirilor şi acordării asistenţei în continuu în acest domeniu pentru creşterea capacităţilor în identificarea şi documentarea proceselor. În contextul celor expuse, precum și întru consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea eficientă a resurselor conform obiectivelor stabilite ale Agenției ”Moldsilva”, pe baza principiilor bunei guvernări, dezvoltării sistemului de management financiar şi control şi a activităţii de audit intern în cadrul entității publice, inclusiv prin eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor; conformitatea cu cadrul normativ şi cu reglementările interne; siguranţa şi optimizarea activelor şi a pasivelor; siguranţa şi integritatea informaţiei, a fost emis ordinul nr. 150 din 24 iunie 2017 conform căruia a fost aprobat Registrul proceselor de bază și suport din cadrul Agenției ”Moldsilva”.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

2. Directorul general al Agenției „Moldsilva” să întreprindă măsuri în vederea înlăturării deficiențelor constatate de audit în activitatea unității de audit intern.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Planurile anuale ale Serviciului audit intern pentru anii 2015-2017 nu includ misiuni de audit în Î.S. Întreprinderile pentru Silvicultură subordonate Agenției ”Moldsilva”. Astfel, activitatea Serviciului audit intern se desfășoară în conformitate cu realizarea prevederilor Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014 – 2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1041 din 20.12.2013, misiunile de audit intern fiind selectate, potrivit Planului de acţiuni privind dezvoltarea CFPI pentru anii 2014-2017 și recomandărilor Ministerului Finanțelor.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

3. să asigure elaborarea și aprobarea sistemului unic de ținere a evidenței de stat a fondului forestier și a cadastrului silvic;

response:
Scrisoarea nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017, scrisoarea Agenția ,,Moldsilva" nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Evidenţa de stat a fondului forestier s-a efectuat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 30.10.1997 ,.Cu privire la evidenţa de stat a fondului forestier. Hotărîrea menţionată a fost emisă în contextul îndeplinirii prevederilor art. 8 şi 74 al; Codului Silvic, precum şi în scopul folosirii raţionale a fondului forestier, regenerării pădurilor, asigurării pazei şi protecţiei lor. controlului sistematic al modificărilor cantitative produse în structura şi compoziţia pădurilor. În contextul îndeplinirii hotărîrii menţionate în anul 1998, sub egida Agenţiei „Moldsilva” s-a efectuat evidenţa de stat a fondului forestier naţional. Datele care ţin de terenurile gestionate de Agenţia „Moldsilva” în baza materialelor de amenajare a pădurilor au fost generalizate şi prelucrate. Evidenţele respective conţin date privind repartiţia fondului forestier pe categorii funcţionale (stabilite conform Hotărîrii- Guvernului nr. 1008 din 30.10.2007), precum şi pe categorii de terenuri. Este de menţionat că, activitatea insuficientă a autorităţilor administraliei publice locale, care din lipsa materialelor de amenajare a pădurilor din gestiune au prezentat datele incompletei a condus la nefinisarea lucrărilor de evidentă a fondului forestier naţional. Realizarea evidenţei de stat la momentul actual este defieilă. din cauza că pentru majoritatea fondului forestier din gestiunea autorităţilor administraţiei publice locale nu sunt efectuate lucrările de amenajare a pădurilor din lipsa surselor financiare (la moment sunt amenajate circa 25.0 mii ha cu suportul financiar din diferite proiecte naţionale si internaţionale.) Reieşind din cele expuse, evidenţa de stat a pădurilor la nivel naţional poate fi realizată numai după delimitarea fondului forestier naţional şi finalizarea procesului de amenajare a pădurilor aliate în gestiunea altor deţinători. Entităţile silvice prezintă în fiecare an rapoarte referitoare la evidenţa de stat a fondului forestier. Aceste rapoarte sunt coordonate cu serviciile cadastrale raionale'şi fac parte din cadastrul funciar republican, care se aprobă prin Hotărâre de Guvern. Din cauza lipsei metodologiei de calculare a serviciilor ecosistemice majoritatea ţărilor vecine nu au un cadastru silvic până în prezent, majoritatea ţărilor organizîndu-şi inventarul forestier național (IFN) propriu. Pentru organizarea elaborării metodologie menționate cadastrului fondului forestier naţional sunt necesare surse financiare oferite din cadrul bugetului de stat, dar care nu sunt disponibile în prezent. Pentru depăşirea acestor carenţe de către Agenţia „Moldsilva" a fost solicitată asistenţa organismelor internaţionale. Astfel, în cadrul etapei a II a Programului ENPI FLEG ( pentru perioada 2013 - 2016) a fost elaborat un studiu analitic privind serviciile ecosistemice prestate de către pădurile din R. Moldova. În continuare, în cadrul Memorandumului de înţelegere între IC AS R.Moldova şi ICAS România şi Planului de acţiuni aferent acestuia sunt prevăzute acţiuni de elaborare a inventarului forestier naţional în R. Moldova cu suportul ICAS România.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

4. în comun cu întreprinderile din subordine, să elaboreze și să aprobe un plan de acțiuni în vederea înregistrării conforme, în termen rezonabil, a bunurilor administrate de întreprinderile silvice

response:
Scris.nr. AM 08/01-1190 din 11.04.2017, Scrisoarea nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: La situația de 28.06.2017 menționăm următoarele: Au fost înregistrate 71 de obiecte cu valoarea iniţială 5167,4 mii lei, (obiecte/mii lei), inclusiv: Î.S.Î.S. Călărași (2/99,2); R.N. ”Prutul de Jos” (1/35,9); Î.S.Î.S. Bălţi (3/483,3); Î.S.Î.S. Comrat (5/1,3); Î.S.Î.S. Edineţ (14/156,6); Î.S.Î.S. Glodeni (5/1690); Î.S.Î.S.”Hînceşti –Silva” (5/271,8); Î.S.Î.S.”Silva –Sud” Cahul (6/582,3); Î.S. R.N. Codrii (7/456); Î.S. R.N. Plaiul Fagului (23/1391). Este de menţionat că, principalul impediment pentru înregistrarea bunurilor imobile îl constituie lucrările de delimitare a terenurilor în fond forestier care la moment nu sunt efectuate din motiv că acestea necesită mijloace financiare suplimentare. De asemenea, neînregistrarea bunurilor este condiționată din lipsa mijloacelor financiare necesare pentru această procedură. În prezent bunurile imobile neînregistrate constituie 497 de obiecte cu valoarea iniţială 40,0 mln. lei în următoarele entităţi: (obiecte/mii lei) Î.S.Î.S. Bălți (25/882,3); Î.S.C. Cimișlia (58/4163,6); Î.S.Î.S. Chișinău (25/2200,7); Î.S.Î.S. Edineț (87/3542,2); Î.S.Î.S. Glodeni(61/5148,3); Î.S.Î.S. Nisporeni-Silva (57/6068,5); Î.S.Î.S. ”Silva-Sud” Cahul (12/483,4); Î.S.Î.S. Hînceşti- Silva (1/0,4); Î.S.Î.S. Orhei (10/482,9); Î.S.Î.S. Silva- Centru Ungheni (1/75,1); Î.S.Î.S. Soroca (5/236,6); Î.S.Î.S. Şoldăneşti (57/5922,4); Î.S.Î.S. Teleneşti (6/133,1), Î.S.Î.S. Tighina (11/5804,7); Î.S.C. Străşeni (68/3537,6); Î.S. R.N. ”Codrii” (7/914,7); R.N. ”Plaiul Fagului” (3/250,7). Se menționează că, entitățile silvice în bugetul anului 2017, au identificat rezerve interne și au planificat 521,0 mii lei pentru înregistrarea bunurilor imobile. Deasemenea informăm că, întru soluționarea chestiunii în cauză Agenția ”Moldsilva” prin scrisoarea nr. AM-02/02-1127 din 05.04.17 s-a adresatAgenției Relații Funciare și Cadastru, la rîndul său instituția în cauză informînd că pentru înregistrarea construcțiilor cantoanelor, sediilor de producție etc., și terenurilor aferente acestora, inițial este necesar de efectuat lucrări cadastrale în vederea delimitării obiectelor fondului foerstier de stat, conform prevederilor Legii privind terenurile porprietate publică și delimitarea lor nr. 91-XVI din 05.04.2007 și art. 8, 101 al Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, iar potrivit unui studiu pentru efectuarea lucrărilor de delimitare a terenurilor fondului forestier proprietate publică a statului sunt necesare surse financiare în sumă de peste 30,0 mln. lei. Respectiv, conform legislației în vigoare (Legea nr. 91 din 5.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor) cheltuielile de delimitare sunt asigurate din bugetul de stat.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

5. să elaboreze un program de măsuri privind implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a sectorului forestier din Republica Moldova;

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017, și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018:Prin scrisoarea nr. AM-02/01-2653 din 27.12.2016 Agenția ”Moldsilva” a prezentat Ministerului Mediului spre examinare și promovare a proiectului HG ”Cu privire la implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a sectorului forestier național pentru anii 2017-2020, Nota informativa la proiectul HG. Scris.MADRM nr.01/01-2728 din 05.06.2018: Comentariu: Proiectul Planului de acțiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltarii durabile a sectorului forestier din Republica Moldova a fost remis la Guvern prin scr. nr. 01/01-2102 din 18.02.2017 și restituit de Guvern prin scr. nr. 21-06-1495 din 23.02.2017 cu remarca: „pentru reexaminare prin prisma abordarii strategice consolidate de mediu". Astfel, recomandarea Cancelariei de Stat este ca este mai ratională integrarea actiunilor documentelor strategice, planificate de a fi elaborate conform Acordului de Asociere RM-UE si altor strategii „umbrela’’ in proiect de modificare al Strategiei de Mediu. Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, cu sustinerea Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, a remis 2 demersuri la Cancelaria de Stat nr.01/01-2018 din 23.04.2018 si nr. 01/01-2479 din 22.05.2018 prin care a expus pozitia privind dezacordul ca prevederile din Planul de Actiuni in domeniul forestier sa fie integrate in Strategia de mediu, din motivul ca, domeniul forestier - este un sector separat al economiei nationale si ingrijorarea privind imposibilitatea de respectare a angajamentelor internationale.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

6. să elaboreze și să aprobe standarde unice și norme ale produselor și serviciilor forestiere, inclusiv metodologiile adecvate pentru formarea prețurilor la produsele (lemnoase și nelemnoase) și serviciile din domeniile silviculturii și cinegeticii;

response:
Scris. nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2016, Scrisoarea nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017, Scris. Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Prin ordinul nr. 294 din 06 decembrie 2016 emis de către Agenție s-a aprobat metodologia formării, aplicării și reglementării prețurilor de comercializare a produselor lemnoase, politica de preț în cadrul ramurii silvice, ce are ca scop reglementarea modului formării și aplicării preţurilor de comercializare la producția lemnoasă, în cadrul ramurii silvice, tactica de manevrare și flexibilitatea acestora, fiind prezentată și adusă la cunoștință entităților subordonate. Astfel, pentru perioada anului 2017, aceasta a servit temei pentru determinarea catalogului de prețuri a masei lemnoase a entităților silvice subordonate. Se menţionează că, întru realizarea recomandării menționate s-au elaborat proiectele metodologiilor (proces- verbal nr.1 din 28 februarie 2017 și proces -verbal nr. 2 din 30 martie 2017) al ședinței Grupului de lucru în vederea: „Formării, aplicării și reglementării plăților pentru folosințele silvice accesorii din flora spontană a fondului forestier de stat gestionat de entitățile subordonate Agenției “Moldsilva”; „Formării, aplicării și reglementării prețurilor de comercializare a producției auxiliar-industrială și de prestare a serviciilor, politica de preț în cadrul ramurii silvice”. Proiectele metodologiilor în versiunea finalizată au fost trimise entitățiilor silvice în format electronic pentru examinarea și ulterior prezentarea propunerilor cu privire la completarea și/sau modificarea acestora pînă la data de 04.04.2017, la adresa: icaspiu@starnet.md. Ca rezultat, prin ordinul nr.90 din 18.04.2017 emis de către Agenție și s-au aprobat următoarele metodologii: 1. Metodologia formării, aplicării și reglementării plăților pentru folosințele silvice a produselor accesorii din flora spontană a fondului forestier de stat gestionat de entitățile subordonate Agenției ”Moldsilva”; 2. Metodologia formării, aplicării și reglementării prețurilor de comercializare a producției auxiliar-industrială și de prestare a serviciilor, de formare a politicii de prețuri în cadrul ramurii silvice. Prin ordinul nr.93 din 21.04.2017 emis de către Agenție s-au aprobat începând cu 01 aprilie 2017, normele de muncă și retribuția muncii la recoltarea și prelucrarea plantelor medicinale, fructelor și pomușoarelor din flora spontană a fondului forestier de stat gestionat de entitățile silvice subordonate. Pentru perioada trimestrului II 2017 s-a planificat aducerea în concordanță cu standardele europene și prezentarea spre aprobare, în modul stabilit, a standardelor unice și normelor produselor și serviciilor forestiere, multiplicarea și distribuirea acestora către toate entitățile silvice subordonate. Deasemena în vederea sporirii nivelului de gospodărire a fondului foerstier gestionat, excluderii subestimării și/sau supraestimarea volumului brut de lemn pe picior, inclusiv cu includerea tuturor speciilor întîlnite în pădurile fondului forestier național, categoriilor de grosime ce nu se regăsesc în tabelele de cubaj respective, etc., prin ordinul nr. 149 din 24.06.17 a fost aprobat Ghidul pentru lucrările de punere în valoare a masei lemnaose destinate exploatării, recepției, atestării parchetelor și a lucrărilor de tăiere, precum și pentru planificarea și evidența lucrărilor silvie. Prin ordinul nr. 136 din 28.04.2016 Cu privire la aprobarea unor reglamentări pentru facilitarea implementării aplicației vizând trasabilitatea producției forestiere lemnoase s-au aprobat: -regulile de asimilare a speciilor la perfectarea actului de punere în valoare a masei lemnoase destinată exploatări în baza măsurătorilor de teren, după metoda tabelelor de cubaj pe sortimente pentru lemnul pe picior, precum și unele recomandări pentru utilizarea acestor tabele, avizate favorabil de către Consiliul tehnico-științific al Agenției ”Moldsilva” din 20.02.2015. -lista cu tipurile de tăieri și codurile aferente acestora permise a fi incluse în fișa de inventariere și actul de punere în valoare a masei lemnoase destinată exploatării; -lista cu codurile unice atribuite entităților silvice, ocoalelor silvice, sectoarelor silvice și cantoanelor silvice; -lista speciilor utilizate în formularul mișcarea masei lemnoase.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

7. să efectueze instruirile/consultările personalului din cadrul întreprinderilor silvice responsabil de domeniul activităților de producere și comercializare a produselor forestiere, cu documentarea corespunzătoare a acestora;

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM 01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: A fost elaborat și aprobat, în modul stabilit, Planul ramural privind instruirea/reciclarea continuă a personalului din cadrul entităților silvice responsabil de domeniul activităților de producere și comercializare a produselor forestiere, care se desfășoară potrivit termenelor (Ordinul 125 din 18.04.2016 Despre organizarea și desfășurarea cursurilor de perfecționare a cadrelor în anul 2016). Ca rezultat, au fost organizate instruirile respective. Deasemenea, acestea se asigurâ prin: (1) respectarea prevederilor Catalogului de preţuri de comercializare a producţiei lemnoase a fiecărei entități silvice, elaborat în baza metodologiei formării, aplicării și reglementării prețurilor de comercializare a produselor lemnoase, politica de preț în cadrul ramurii silvice aprobat (coordonat) în şedinţele Consiliului de administraţie; (2) Prin respectarea prevederilor Metodologiei formării, aplicării și reglementării prețurilor de comercializare a produselor lemnoase, politica de preț în cadrul ramurii silvice aprobată prin ordinul nr. 294 din 06 decembrie 2016, care include: • Legislaţia ce reglementează politica în domeniul formării și aplicării preţurilor în cadrul ramurii silvice; • Principiile de bază utilizate la realizarea politicii formării preţurilor de comercializare a produselor lemnoase; • Tipurile de preţuri aplicate în ramura silvică; • Modul de formare şi reglementare a preţurilor de comercializare a produselor lemnoase; • Modul de calcul a prețurilor de comercializare a produselor lemnoase; • Modul de modificare a preţurilor de comercializare a produselor lemnoase.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

8. să efectueze analiza și confruntarea informației privind conservarea diversității biologice și folosirea rațională a resurselor genetice și biologice, respectînd prevederile legale în această privință.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Agenţia „Moldsilva” conform prevederilor art. 10 alin. (3) lit. c) al Legii regnului vegetal nr. 239-XVI din 08.11.2007, a solicitat Î.S. „Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice” efectuarea studiului cu privire la posibilitatea de colectare a plantelor medicinale, precum şi posibilitatea de colectare a fructelor şi pomuşoarelor din flora spontană a fondului forestier de stat gestionat de entităţile subordonate. În conformitate cu prevederile art. 27, alin. (1) al Legii regnului vegetal nr. 239-XVI din 08.11.2007, Agenţia „Moldsilva” a remis studiul sus menţionat Ministerului Mediului, solicitând eliberarea autorizaţiei cu privire la colectarea şi comercializarea obiectelor regnului vegetal. Ulterior, Ministerul Mediului a eliberat autorizaţia solicitată, seria 004 nr.001/2016. În perioada anului 2016, de către entităţile subordonate Agenţiei „Moldsilva”, au fost recoltate resurse biologice (seminţe forestiere) în volum de 192,9 tone. Totodată, informăm că au fost colectate și achiziționate obiecte a regnului vegetal (pomușoare și plante medicinale) în volum de 350,1 tone și respectiv 70,6 tone. În conformitate cu pct.31 al Regulamentului Gospodăriei Cinegetice, anexa nr.1 la Legea Regnului animal nr. 439 din 27.04.1995, efectivul de vînat în fondul cinegetic se reglementează în limita densităţii optimale a populaţiilor speciilor respective, astfel ca potenţialul lor biotic să asigure autoreproducerea adecvată neafectînd ecosistemele silvic şi agricol. Evaluarea efectivelor de vînat, se efectuează în conformitate cu Instrucţiunile tehnice privind evaluarea efectivelor din fondul forestier administrat de Agenţia „Moldsilva” şi de calculare a propunerilor de recoltă, aprobate prin ordinul nr.59 din 14.02.2014. Anual, sunt evaluate efectivele a 15 specii de animale, specii de interes cinegetic şi specii rare luate sub protecţie. În baza evaluărilor efectivelor se stabileşte cota de recoltă a mistreţului, care parvine de la fiecare entitate silvică subordonată, cu excepţia ariilor naturale de stat (art.29, pct. 4. al Legii Regnului animal nr. 439 din 27.04.1995). Propunerile de recoltă se analizează pe fiecare entitate silvică în cadrul şedinţei comisiei de examinare şi coordonare a cotei de recoltare a speciilor de vînat, creată prin ordinului Agenţiei „Moldsilva” nr. 96 din 14.05.2013, formată din reprezentanţii Academiei de Științe a Moldovei, Ministerului Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat. Ca urmare, cota de recoltă se remite pentru avizare Academiei de Științe a Moldovei, ulterior, însoţită de avizul acestei instituţii se remite Ministerului Mediului pentru emiterea Hotărîrii Guvernului cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare, anual. Astfel, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.963 din 08.08.2016 ”Cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2016-2017” și a ordinului Agenției ”Moldsilva” nr.231 din 20.09.2016 ”Cu privire la deschiderea vînătorii la mistreț în anul 2016 în sectoarele arendate” în fondurile respective a fost propus spre recoltare 201 mistreţi, dintre care au fost recoltaţi 54 (27%) de exemplare. Totodată, menționăm că în fondurile de vînătoare gestionate de Agenție pentru perioada anilor 2015-2016, vînătoarea la mistreți a fost strict interzisă.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

9. să asigure revizuirea/perfectarea/ajustarea reglementărilor interne ce țin de domeniul arendei terenurilor fondului forestier, cu remedierea iregularităților constatate de audit și implementarea procedurilor respective de control;

response:
Scris. nr. AM 08/01-1190 din 11.04.2017, crisoarea nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Agenția „Moldsilva” a intensificat procesul de monitorizare a sectoarelor arendate prin controalele efectuate de către reprezentanții Agenției și a persoanelor din cadrul entităților subordonate. Astfel, prin Ordinele nr. 63 din 17.02.2014, nr. 86 din 18.03.2016 și nr. 32 din 27.02.2017 cu privire la asigurarea regimului silvic pe terenurile forestiere gestionate şi date în arendă de către Agenţia „Moldsilva” au fost delegate entităților din subordine dreptul de monitorizare asupra organizării și desfășurării gospodăririi cinegetice și de recreere în sectaorele arendate, cu raportarea către Agenţie despre constatările efectuate. S-au stabilit noi responsabilități persoanelor antrenate în procesul de monitorizare și respectarea regimului silvic din sectoarele fondului forestier transmis în arendă, totodată, în fiecare întreprindere silvică prin ordin intern au fost numite persoanele responsabile de monitorizarea fondului forestier transmis în arendă. De asemenea, pentru evidența contractelor de arendă pentru anii 2016 și 2017 au fost emise ordinele nr. 374 din 23.12.2015 și nr. 299 din 14.12.2016, cu privire la modul de perfectare /prezentare a dării de seamă trimestriale, simestriale și pentru perioada de activitate nouă luni, în temeiul cărora entitățile silvice prezintă notele informative cu privire la sectoarele transmise în arendă. Pe parcursul anului 2016 urmare a ordinelor sus-menționate au fost expediate către întreprinderile silvice faxogramele nr. AM-11/01/893 din 17.05.2016 și nr. AM-11/01-2420 din 18.11.2016 prin care a fost solicitat să fie efectuate controale a sectoarelor arendate și să prezinte informația Agenției „Moldsilva” (informație prezentă la inginerul arenda fondului forestier). Totodată, începînd cu anul 2017 pentru o sistematizare a informației cu privire la controalele sectoarelor transmise în arendă a fost elaborat Registru de evidență a actelor de control. Prin HG nr.770 din 17 iunie 2016 MO169-183/24.06.16 art.830 au fost operate mai multe modificări și completări asupra prevederilor Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere, aprobat prin HG 187 din 20.02.2008. Astfel, conform acestor modificări se interzice expres transmiterea dreptului de arendă în scop de recreere către alte persoane fiizce sau juridice, indiferent de forma organizatorico-juridică, dar și subarenda terenurilor forestiere, rascumpărarea lor și transmiterea dreptului de arendă de către deținătorul acestui drept către alte persoane fizice sau juridice, fiind inclusă și majorarea taxei a unui hectar de teren forestier arendat în scop de recreere în mărime de la 4025 lei pînă la 19092 lei pe an.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

10. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea ajustării clauzelor contractuale ce țin de arenda fondului forestier la prevederile obligatorii asupra formei și conținutului actului juridic (conform Codului civil);

response:
Scrisoarea nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017, Scris. nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/01-616 din 23.04.2018: Clauzele contractelor de arendă încheiate între Agenția „Moldsilva” în temeiul Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere aprobat prin HG 187 din 20 februarie 2008, corespund prevederilor actului normativ invocat. Totodată unele clauze incluse în contracte, care nu sunt prevăzute în Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere, au fost incluse în contracte în temeiul Codului civil. Libertatea contractului este principiul fundamental care stă la baza Codului Civil. Dreptul părţilor de a determina liber dacă doresc să încheie un contract şi dacă da, cu cine şi în ce condiţii să încheie acest contract constituie unul din elementele fundamentale ale libertății contractuale. Libertatea determinării clauzelor contractuale este limitată de normele imperative, adică de normele care în scopul protecţiei intereselor generale stabilesc nişte reguli de la care părţile nu pot deroga. Menționăm că, clauzele contractuale, sau în general contractele, care ar fi în contradicție cu prevederile Codului Civil sau a altor acte normative în vigoare pot fi catalogate ca fiind nule. La data curentă contracte de arendă a fondului forestier anulate din motivele sus invocate nu sunt. La moment din totalul de 528 contracte de arendă lipsesc actele de predare-primire la 78 contracte. Menționăm că, terenurile arendate se transmit prin act de primire-predare de către entitățile silvice subordonate în gestiunea cărora se află terenul în cauză. Măsură impusă directorilor întreprinderilor silvice prin ordinului nr. 32 din 27.02.2017, astfel pînă la data de 01.07.2017 urmează de a fi întreprinse măsurile necesare de a finaliza procesul de transmitere a fondului forestier arendat prin actele de predare-primire. Deasemenea Agenția ”Moldsilva” pe parcursul lunilor mai iunie curent în scris a informat arendași asupra necesității perfectării actelor de prredare- primire a sectoarelor arendate. Referitor la deținătorii taberelor de odihnă din fondul forestier care pînă în prezent nu au încheiat contracte de arendă informăm că, prin scrisoarea nr. AM-11/01-760 din 10.03.2017 Agenția a solicitat de la întreprinderile din subordine să identifice toate taberele și instituțiile social-curative din fondul forestier. Totodată, prin scrisoarea nr. AM-11/01-907 din 13.03.2017 adresată Ministerului Mediului am solicitat să se expună asupra modului prin care urmează să fie încheiate aceste contracte urmare a modificărilor și completărilor Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 17 iunie 2016. De asemenea, prin modificările și completările Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de ospodărire cinegetică și/sau de recreere aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 17 iunie 2016 a fost majorat prețul de arendă a fondului forestier de la 4025 la 19092,37 lei. Prin acord comun al părților la 26 contracte a fost mărit prețul pentru arendă. În rest, majoritatea arendașilor refuză să se prezinte la Agenție pentru a modifica plata, nefiind de acord cu plata mărită. În acest context, prin scrisoarea nr. AM-11/01-759 din 10.03.2017 înaintată către Cancelaria de Stat, am solicitat să se expună asupra puterii retroactive a modificărilor efectuate în Regulamentul menționat, și dacă modificările noi suprimă sau desființează efectele deja produse sau în curs de realizare în baza unor contracte încheiate pînă la intrarea în vigoare a modificărilor. În altă ordine de idei, este în drept Agenția să perceapă o plată mai mare doar în temeiul modificărilor operate fără a fi modificate contractele de arendă a fondului forestier, dacă da, care este modul (actul juridic) în baza căruia urmează să fie incasată plata pentru arenda fondului forestier în varianta modificată? Pînă în prezent nu a fost recepționat un răspuns clar.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

11. să efectueze o revizuire a construcțiilor edificate pe terenurile fondului forestier arendat, cu întreprinderea măsurilor de rigoare față de iregularitățile admise, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare;

response:
Scris. nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, Scrisoarea nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/01-616 din 23.04.2018: În perioada decembrie 2015 – februarie 2016 de către entitățile din subordine a fost efectuată inventarierea sectoarelor arendate unde sunt montate construcții. Astfel, s-a constatat că în ultimii ani nu s-a intervenit cu lucrări în fondul forstier și nu sunt sectoare noi unde să fie desfășurate lucrări de construcție/montaj. Informăm că, pentru toate sectoarele fondului forestier arendate unde sunt desfășurate activități este prezentat planul general de dezvoltare coordonat de către Agenția „Moldsilva” și/sau de către Întreprinderea silvică în gestiunea căreia se află sectorul transmis în arendă, de asemenea sunt anexate toate documentele aferente eliberate de către instituțiile abilitate. Agenția „Moldsilva” este responsabilă de supravegherea regimului silvic și coordonarea planului general și nu se poate pronunța asupra legalității și corectitudinei lucrărilor de construcție și a construcțiilor propriu-zise. Astfel, pe parcursul anului 2015 au fost expediate mai multe demersuri către Inspecția de Stat în Construcții prin care s-a solicitat de a se expune asupra tipului construcțiilor din fondul forestier arendat, la care pînă în prezent nu am recepționat un răspuns. De asemenea, repetat prin scrisoarea nr. AM11/01-756 din 09.03.2017 am solicitat de la Inspecția de Stat în Construcții să se expună asupra obiectelor montate în fondul forestier arendat. Pentru încălcările admise în procesul de amenajare a fondului forestier pe parcursul anului 2016 au fost înaintați în judecată arendașii fondului forestier S.R.L. „Pincors”, S.R.L. „Autoaura”, S.R.L. „Tree House”, S.R.L. „Vas Internațional Plus”. Totodată pentru anul 2017 întru asigurarea regimului silvic pe terenurile forestiere gestionate și atribuite în arendă de către Agenția „Moldsilva” a fost emis ordinul nr. 32 din 27.02.2017, prin care a fost stabilit că pînă la 30.04.2017 să fie efectuate controale la toate sectoarele unde sunt desfășurate activități și sunt montate construcții.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

12. să întreprindă măsurile de rigoare pentru recuperarea datoriilor la plățile pentru arendă.

response:
Scrisoarea nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Conform situației curente datoriile la plata pentru arenda fondului forestier constituie 13,78 mln. lei. Menționăm că, din suma totală urmează a fi anulată datoria pentru 15 contracte care au fost reziliate sau anulate prin hotărîre de judecată sau prin acord de reziliere prin care a fost anulată și plata pentru arenda fondului forestier, în sumă de 1.2 mln. lei, astfel contabilitatea urmează să anuleze aceste datorii. De asemenea, informăm că pentru aproximativ 6,5 milioane lei sunt 87 titluri de executare depuse la executorul judecătoresc dintre care 34 au fost remise către executor în anul 2016 pentru care au fost încasate 93452 lei, iar restul fiind în curs de executare. Pentru suma de 2,5 milioane lei sunt 114 dosare înaintate în instanță. Astfel, pentru datoriile la plata pentru arenda fondului forestier în sumă de 2,5 mln. lei în perioada ianuarie-martie 2017 au fost expediate 206 somații arendașilor rău platnici, care au fost informați despre necesitatea de a achita, iar în caz contrar vor fi înaintați în judecată unde Agenţia „Moldsilva” va cere încasarea datoriei, a dobânzii de întîrziere și a cheltuielilor de judecată, precum și rezilierea contractului de arendă. Pe parcursul a 9 luni ale anului 2017 au fost înaintate în judecată 88 de arendași, suma totală estimîndu-se la 2,9 mln lei.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

13. Directorul general al Agenției „Moldsilva” să asigure aprobarea Instrucțiunii cu privire la efectuarea reviziilor și controlului operativ, precum și stabilirea costului lemnului pe picior pentru masa lemnoasă dobîndită ilicit.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Agenția „Moldsilva” prin ordinul 159 din 30 mai 2016 a aprobat Instrucțiunea cu privire la efectuarea reviziilor și controlului operativ, în fondul forestier, proprietate publică a statului, precum și a modului de stabilire a costului lemnului pe picior pentru masa lemnoasă dobîndită ilicit. În conformitate cu prevederile Instrucțiunii menționate, în cazul depistării tăierilor ilicite, cînd confiscarea masei lemnoase este imposibilă (din vina contravenientului silvic), cuantumul despăgubirii se va majora cu costul masei lemnoase eliberate conform prețurilor în vigoare ale întreprinderii silvice respective. La admiterea tăierilor ilicite depistate în procesul reviziilor de toate tipurile și controlului operativ, cuantumul prejudiciului pentru masa lemnoasă tăiată ilicit se stabilește în conformitate cu anexa nr. 1 al Codului Silvic (Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin tăierea ilicită și vătămarea arborilor și arbuștilor pînă la gradul de încetare a creșterii lor) cu majorarea acestuia cu costul masei lemnoase eliberate pe picior conform prețurilor în vigoare ale întreprinderii. Pentru tăierile ilicite depistate în urma reviziilor efectuate sub egida Agenției „Moldsilva„ în întreprinderea silvică Edineț, prin ordinul administratorului Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Edineț„ nr. 152 din 01.09.2015 au fost sancționate 30 persoane, inclusiv eliberate din funcție 15 persoane. În casa întreprinderii a fost achitat prejudiciul în sumă de 180,0 mii lei. De către întreprinderea silvică, cuantumul prejudiciului cauzat în urma tăierilor ilicite depistate în rezultatul reviziilor menționate a fost calculat în conformitate cu prevederile Instrucțiunii aprobată prin ordinul directorului general al Agenției nr. 188 din 06.12.1996 pe contravenții neidentificați în mărimea taxei pentru lemnul eliberat pe picior, stabilită conform Codului Fiscal (art. 332).

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

14. Directorul general al Agenției „Moldsilva” să asigure instruirea și responsabilizarea membrilor grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Instruirea și responsabilizarea membrilor grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice se asigură prin implementarea prevederilor ordinului emis de către Agenția „Moldsilva” nr.4 din 13 ianuarie 2017 Cu privire la crearea grupului pentru achiziții, prin care s-a aprobat Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentu achiziții, membrii grupului de lucru fiind informați și responsabilizați.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

15. Directorul general al Agenției „Moldsilva” să perfecteze cadrul ramural ce reglementează remunerarea muncii personalului Agenției și al întreprinderilor din subordine prin completarea normativelor de personal și racordarea sistemului de remunerare la rezultatele cost-eficiență.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: În vederea perfectării cadruui ramural ce reglementează remunerarea muncii personalului Agenției și al întreprinderilor din subordine Agenția „Moldsilva” prin ordinul nr.332 din 20.11.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind salarizarea personalului entităţilor silvice, ordinul nr. 33 din 27.02.2017 cu privire la modificarea ordinului nr.332 din 20.11.2015 a modificat/actualizat prevederile Regulamentului privind salarizarea personalului Agenției ”Moldsilva” și entităţilor silvice de stat subordonate Agenţiei, prin care s-a stabilit modul mărimii şi condiţiilor de salarizare a muncii angajaţilor entităţilor silvice de stat,Agenției în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, volumul şi calitatea muncii, nivelul de pregătire profesională, precum şi cu rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderii/instituției. De asemenea, Agenția a emis ordinul nr.319 din 30.12.2016 prin care a aprobat Regulamentul privind plata ajutorului material, premiului anual şi suplimentelor la salariu, şi altor plăţi suplimentare funcţionarilor publici şi a personalului care efectuează deservirea tehnică, prin care prevederile Regulamentului menționat au acțiune asupra tuturor persoanelor care dețin statutul de funcţionar public, şi personalului care efectuează deservirea tehnică al aparatului central al Agenției ”Moldsilva” Totodată, prin ordinul Agenției nr.283 din 29 noiembrie 2016, s-a dispus: • crearea Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Clasificatorului ocupațiilor și stabilirii normativelor pentru personalul de conducere, specialștilor altor categorii de angajați din cadrul ramurii silvice; • aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Grupului de lucru. Astfel, grupul de lucru, a elaborat proiectul “Normativelor pentru personalul de conducerea, specialiștilor, altor categorii de angajați din cadrul ramurii silvice”, care a fost aprobat prin ordinul nr. 155 din 28 iunie 2017, respectiv entitățile silvice subrdonate urmează să prezinte concomitent cu darea de seamă pentru 9 luni a.c., și proiectul statului de personal pentru verificare, astfel încît începînd cu 01 ianuarie 2018 acesta să fie implementat în cadrul ramurii silvice.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

16. să întreprindă măsurile de rigoare privind modificarea/ajustarea suprafețelor ariilor protejate în toate rezervațiile naturale din subordinea Agenției în vederea corespunderii acestora prevederilor Legii nr.1538-XIII din 25.02.1998;

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017, Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Agenția „Moldsilva” comunică: În baza Hotărîrii CCRM nr. 9 din 29 martie 2016, Agenția ”Moldsilva” a înaintat un demers în adresa Ministerului Mediului prin care a solicitat suportul, conform competențelor, întru realizarea măsurilor ce țin de modificarea/ ajustarea suprafeșelor ariilor naturale protejate de stat. Totodată menținăm, că modificarea/ajustarea suprafeţelor ariilor protejate din subordinea Agenţiei „Moldsilva” va fi efectuată numai în procesul lucrărilor de delimitare şi înregistrare a fondului forestier de stat, cu includerea lor ulterioară în redacţia nouă a Legii nr. 1538-XI11 din 25 februarie 1998. La moment este în proces de finisare înregistrarea fondului forestier aflat în gestiunea Rezervaţiei Naturale „Codrii”. În Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului” se lucrează asupra soluţionării litigiului dintre rezervaţie şi Primăria Rădenii –Vechi, ce ţine de amplasarea Taberei de odihnă a copiilor pe teritoriul rezervaţiei. Suprafaţa Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească” va fi modificată în rezultatul procesului delimitării terenului. În ceea ce privește suprafaţa Rezervaţiei „Prutul de Jos”, ajustarea teritoriului acesteia va fi posibilă concomitent cu schimbarea categoriei/ statutului de Rezervaţie a Biosferei, modificări care se vor regăsi în Legea nr. 1538-XI11 din 25 februarie 1998. Stabilirea zonelor de protecţie integrală în rezervaţiile ştiinţifice, se face în baza unor studii ştiinţifice şi recomandări ale instituţiilor ştiinţifice competente. Pentru astfel de zone, investigaţiile ştiinţifice sînt bazate pe un studiu complex, care determină valoarea ecosistemică a teritoriului, numărul de specii rare, vulnerabile şi periclitate de floră, faună, obiective de protecţie al patrimoniului natural etc. În această zonă se includ numai terenurile cu ecosisteme naturale de valoare deosebită, păduri de provienenţă naturală, care nu sînt afectate de specii invazive şi condaminate de boli şi vătămători ş.a. Suprafaţa zonelor de protecţie integrală a fost stabilită de către instituţiile ştiinţifice de profil al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform unor studii fundamentale în domeniu. Totodată, pentru soluţionarea problemelor, Ministerul Mediului a înaintat un demers (ser. nr. 04-07/1-37 din 24.06.2013) către Academia de Ştiinţe a Moldovei (Institutul de Ecologie şi Geografie) cu solicitarea efectuării unui studiu suplimentar asupra reevaluării suprafeţelor zonelor de protecţie integrală în rezervaţiile ştiinţifice: „Codrii”, „Plaiul Fagului”, „Pădurea Domnească” şi „Prutul de Jos” cu posibilitatea măririi suprafeţei acestora.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

17. în comun cu managerul ÎS RN „Pădurea Domnească”, să asigure condiții adecvate de întreținere a zimbrilor, cu implementarea recomandărilor expuse în raportul expertului european.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scrisoarea Agenției ,,Moldsilva" nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Conform recomandărilor elaborate de către “Senior Service” Bonn, Germania privind reîntroducerea zimbrilor în Republica Moldova pe parcursul anilor 2008-2010 după apariția primului puiet volierul cu suprafața de 30,8 ha a fost împărțit în cinci sectoare preconizate pentru separarea puietului, femelelor și masculului. În prezent volierul are 6 porți de acces, inclusiv și pentru vehicole. Furajarea zimbrilor se efectuează conform recomandărilor expertului european, care a investigat proiectul de reintroducere a zimbrului în RM, este întocmită o recetă care asigură o furajare suficientă. Apa utilizată din surse proprii este anual invetigată de către Centrul de Sănătate Publică Glodeni. În perioada rece a anului, cînd învelișul ierbos lipsește și este hrănit cu fîn și se mai administrează și hrana complementară, orz, porumb, ovăs, morcov, mere, sfeclă furageră. În anul 2016 s-a construit un țarc separat cu suprafața de 10,8 ha pentru a reduce accesul către puiet și s-a delimitat zona separată pentru puii nou născuți. Efectuarea unor analize ADN pentru identificare istorică parentală nu a fost necesară, pentru că în conlucrarea cu centrul European Bison din Polonia, sa aflat arborele genealogic a zimbrilor aduși din parcurile naturale din Polonia. Concomitent în scopul evitării consangvinizării şi asigurării continuităţii populaţiei de zimbri în cadrul Rezervaţiei “Pădurea Domnească” a fost iniţiată repetat procedura de schimb a masculilor de zimbri născuţi în rezervatie cu zimbri din Polonia, masculi şi femele (demers către Ministerul Mediului Nr.AM-02/03-1032 din 31.03. 2017), fapt ce nu a fost posibil anterior din cauza epidemiei de Blue Tang (boala limbii albastre) care a afectat tot spaţiul European.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

18. în comun cu directorii entităților din subordine, să implementeze măsuri/acțiuni eficiente în vederea îmbunătățirii sistemelor de management din cadrul întreprinderilor silvice, cu ajustarea acestora rigorilor disciplinei financiare și responsabilizarea factorilor decizionali;

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Conform Legii nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la Întreprinderea de Stat, art. 6; 7; 8 este stabilită competența fondatorului, consiliului de administrație și respectiv administratorului întreprinderii de stat. Normele menționate stabilesc competențele în așa mod încît acestea pot fi interpretate în direcția exercitării acestora de către doi sau mai mulți factori de decizie din conducerea întreprinderii. Astfel, art. 6 lit. b) și art. 7 pct. 8 lit. e) din Legea menționată sunt înterdependente, or aprobarea indicilor economici de către fondator și prezentarea raportului cu privire la activitatea economico-financiară de către consiliul de administrație presupune aceeași activitate aferentă activității economico-financiare a întreprinderii. Art. 8 lit. h) din Legea 146 stipulează că administratorul prezintă fondatorului propuneri coordonate cu consiliul de administrație privind schimbarea componenței, reconstrucției, lărgirea, reutilarea tehnică a bunurilor transmise în gestiunea operativă a întreprinderii, iar art. 7 pct. 8 lit. b) stipulează că consiliul de administrație ia măsuri ce vor asigura integritatea și folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii, or prevederile sus-menționate, examinate în coraport au același conținut și stabilesc aceeași competență mai multe nivele de decizie. Se atestă că, unele competențe sînt comune atît pentru fondator, cît și pentru consiliul de administrație, precum aprobarea planurilor și indicilor economico-financiari și asigurarea integrității și folosirii eficiente a bunurilor gestionate de întreprindere, iar altele se completează reciproc, cum ar fi desemnarea administratorului întreprinderii. Din aceste considerente, avînd în vedere imperfectitudinea prevederilor legislației în vigoare, se crează impresia că Agenția „Moldsilva” prin statutele entităților subordonate, regulamentele consiiliilor de administrație, contractele individuale de muncă ale administratorilor, etc, a dublat atribuțiile acestora. În scopul neadmiterii pe viitor a abaterilor stabilite, s-a luat act de constatările Curții de Conturi, și în perioada 01.01.2016 – 01.03.2017, angajarea și eliberarea din funcție a administratorilor întreprinderilor silvice a avut loc prin ordinul fondatorului la propunerea consiliului de administrație al entității. Respectiv, în această perioadă au fost desemnați trei administratori în întreprinderile din subordine și eliberați trei administratori. Astfel, a fost intensificat procesul de transparență și obiectivitate a procedurilor respective, în conformitate cu prevederile Legii nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat și a Codului muncii. Deși, cadrul normativ stabilește funcțiile, regimul și condițiile de muncă pentru fiecare nivel decizional acestea par a fi în contradicție cu principiile ierarhizării manageriale (funcțională și organizatorică) stabilite prin Legea nr.146-XIII din 16.06.1994. În contextul celor expuse, menționăm că reexaminarea competențelor fondatorului și ale Consiliului de administrație, prevăzute în statutele întreprinderilor în vederea identificării și eliminării funcțiilor care sunt relevante activității nivelului decizional respectiv a fost efectuată în parametrii cadrului legal existent. Alte modificări vor fi efectuate doar după reformarea cadrului regulator cu privire la întreprinderile de stat, în general, și a cadrului instituțional silvic, în particular. La acest capitol se menționează că, de către Agenție a fost emisă și expediată entităților subordonate faxogramă AM 01/03-2155 din 21.09.16 în vederea responsabilizării și excluderii cazurilor de premiere și acordarea ajutoarelor materiale membrilor consiliilor de administrație, respectiv, în urma monitorizării la cest capitol nu au fost depăistate cazuri premiere și acordarea ajutoarelor materiale membrilor consiliilor de administrație.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

19. să asigure revizuirea statutelor întreprinderilor silvice, cu ajustarea acestora la cadrul legal-normativ în vigoare.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: În perioada 25 februarie-14 iunie 2016 de către Agenție au fost emise ordinele de aprobare a Statutelor întreprinderilor silvice în redacție nouă în scopul revizuirii statutelor entităților, cu ajustarea acestora la cadrul legal-normativ în vigoare. Astfel, în prezent acestea corespund cadrului legal-normativ în vigoare, majoritatea fiind plasate pe paginile web ale entităților silvice subordonate, link: silvicultura.md.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

20. să asigure calcularea și transferarea la bugetul de stat a TVA la comercializarea masei lemnoase angajaților din cadrul întreprinderilor silvice;

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Agenția comunică că, s-a conformat cerințelor Curții de Conturi și a întreprins măsuri în vederea calculării și transferării la bugetul de stat a TVA la comercializarea masei lemnoase angajaților de către toate entitățile subordonate (nu numai cele supuse verificărilor). Astfel, au fost recalculate și transferate 2,1 mln. lei. De către ÎS.Hînceşti -Silva a fost calculat diferenţa de TVA pentru anul 2013 la comercializarea masei lemnoase angajaţilor în sumă de 76920 lei, au fost corectate declaraţiile TVA 12 pentru lunile mai-decembrie 2013 din motivul ca a fost supusă în luna mai 2013 controlului fiscal. Pentru anul 2014 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de 919168 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi,ÎSS Chişinău, ÎSS Edineţ, ÎSS Glodeni, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Nisporeni- Silva, ÎSS Silva- Sud Cahul, ÎSC Străşeni, ÎSS Şoldăneşti, ÎSS Teleneşti, RN Pădurea Domnească şi ÎSS Soroca. Pentru anul 2015 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de 974056,62 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi,ÎSS Chişinău,ÎSS Edineţ, ÎSS Glodeni, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Nisporeni- Silva, ÎSS Orhei, ÎSS Silva- Sud Cahul, ÎSC Străşeni, ÎSS Şoldăneşti, ÎSS Teleneşti, RN Pădurea Domnească. Pentru anul 2016 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de `84235 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Teleneşti.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

20. să asigure calcularea și transferarea la bugetul de stat a TVA la comercializarea masei lemnoase angajaților din cadrul întreprinderilor silvice;

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017, nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Agenția comunică că, s-a conformat cerințelor Curții de Conturi și a întreprins măsuri în vederea calculării și transferării la bugetul de stat a TVA la comercializarea masei lemnoase angajaților de către toate entitățile subordonate (nu numai cele supuse verificărilor). Astfel, au fost recalculate și transferate 2,1 mln. lei. De către ÎS.Hînceşti -Silva a fost calculat diferenţa de TVA pentru anul 2013 la comercializarea masei lemnoase angajaţilor în sumă de 76920 lei, au fost corectate declaraţiile TVA 12 pentru lunile mai-decembrie 2013 din motivul ca a fost supusă în luna mai 2013 controlului fiscal. Pentru anul 2014 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de 919168 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi,ÎSS Chişinău, ÎSS Edineţ, ÎSS Glodeni, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Nisporeni- Silva, ÎSS Silva- Sud Cahul, ÎSC Străşeni, ÎSS Şoldăneşti, ÎSS Teleneşti, RN Pădurea Domnească şi ÎSS Soroca. Pentru anul 2015 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de 974056,62 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi,ÎSS Chişinău,ÎSS Edineţ, ÎSS Glodeni, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Nisporeni- Silva, ÎSS Orhei, ÎSS Silva- Sud Cahul, ÎSC Străşeni, ÎSS Şoldăneşti, ÎSS Teleneşti, RN Pădurea Domnească. Pentru anul 2016 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de `84235 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Teleneşti.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

20. să asigure calcularea și transferarea la bugetul de stat a TVA la comercializarea masei lemnoase angajaților din cadrul întreprinderilor silvice;

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM 01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Agenția comunică că, s-a conformat cerințelor Curții de Conturi și a întreprins măsuri în vederea calculării și transferării la bugetul de stat a TVA la comercializarea masei lemnoase angajaților de către toate entitățile subordonate (nu numai cele supuse verificărilor). Astfel, au fost recalculate și transferate 2,1 mln. lei. De către ÎS.Hînceşti -Silva a fost calculat diferenţa de TVA pentru anul 2013 la comercializarea masei lemnoase angajaţilor în sumă de 76920 lei, au fost corectate declaraţiile TVA 12 pentru lunile mai-decembrie 2013 din motivul ca a fost supusă în luna mai 2013 controlului fiscal. Pentru anul 2014 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de 919168 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi,ÎSS Chişinău, ÎSS Edineţ, ÎSS Glodeni, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Nisporeni- Silva, ÎSS Silva- Sud Cahul, ÎSC Străşeni, ÎSS Şoldăneşti, ÎSS Teleneşti, RN Pădurea Domnească şi ÎSS Soroca. Pentru anul 2015 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de 974056,62 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi,ÎSS Chişinău,ÎSS Edineţ, ÎSS Glodeni, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Nisporeni- Silva, ÎSS Orhei, ÎSS Silva- Sud Cahul, ÎSC Străşeni, ÎSS Şoldăneşti, ÎSS Teleneşti, RN Pădurea Domnească. Pentru anul 2016 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de `84235 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Teleneşti.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

20. să asigure calcularea și transferarea la bugetul de stat a TVA la comercializarea masei lemnoase angajaților din cadrul întreprinderilor silvice;

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017 scrisoare nr. 156 din 23.05.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017: A fost calculată TVA în sumă de 5333 1,33 lei, corectate şi declarate, Declaraţia privind TVA (forma TVA 12) pentru fiecare perioadă , şi a fost efectuat transferul în sumă de 53331,33 lei. Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Agenția comunică că, s-a conformat cerințelor Curții de Conturi și a întreprins măsuri în vederea calculării și transferării la bugetul de stat a TVA la comercializarea masei lemnoase angajaților de către toate entitățile subordonate (nu numai cele supuse verificărilor). Astfel, au fost recalculate și transferate 2,1 mln. lei. De către ÎS.Hînceşti -Silva a fost calculat diferenţa de TVA pentru anul 2013 la comercializarea masei lemnoase angajaţilor în sumă de 76920 lei, au fost corectate declaraţiile TVA 12 pentru lunile mai-decembrie 2013 din motivul ca a fost supusă în luna mai 2013 controlului fiscal. Pentru anul 2014 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de 919168 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi,ÎSS Chişinău, ÎSS Edineţ, ÎSS Glodeni, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Nisporeni- Silva, ÎSS Silva- Sud Cahul, ÎSC Străşeni, ÎSS Şoldăneşti, ÎSS Teleneşti, RN Pădurea Domnească şi ÎSS Soroca. Pentru anul 2015 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de 974056,62 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi,ÎSS Chişinău,ÎSS Edineţ, ÎSS Glodeni, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Nisporeni- Silva, ÎSS Orhei, ÎSS Silva- Sud Cahul, ÎSC Străşeni, ÎSS Şoldăneşti, ÎSS Teleneşti, RN Pădurea Domnească. Pentru anul 2016 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de `84235 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Teleneşti.

RO_4711_538.pdf
RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

20. să asigure calcularea și transferarea la bugetul de stat a TVA la comercializarea masei lemnoase angajaților din cadrul întreprinderilor silvice;

response:
Scrisoarea nr.165 din 11.05.2017. A fost calculată TVA la comercializarea masei lemnoase angajaților întreprinderii în contul normei de foc în sumă de 140,2 mii lei. Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: Agenția comunică că, s-a conformat cerințelor Curții de Conturi și a întreprins măsuri în vederea calculării și transferării la bugetul de stat a TVA la comercializarea masei lemnoase angajaților de către toate entitățile subordonate (nu numai cele supuse verificărilor). Astfel, au fost recalculate și transferate 2,1 mln. lei. De către ÎS.Hînceşti -Silva a fost calculat diferenţa de TVA pentru anul 2013 la comercializarea masei lemnoase angajaţilor în sumă de 76920 lei, au fost corectate declaraţiile TVA 12 pentru lunile mai-decembrie 2013 din motivul ca a fost supusă în luna mai 2013 controlului fiscal. Pentru anul 2014 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de 919168 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi,ÎSS Chişinău, ÎSS Edineţ, ÎSS Glodeni, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Nisporeni- Silva, ÎSS Silva- Sud Cahul, ÎSC Străşeni, ÎSS Şoldăneşti, ÎSS Teleneşti, RN Pădurea Domnească şi ÎSS Soroca. Pentru anul 2015 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de 974056,62 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi,ÎSS Chişinău,ÎSS Edineţ, ÎSS Glodeni, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Nisporeni- Silva, ÎSS Orhei, ÎSS Silva- Sud Cahul, ÎSC Străşeni, ÎSS Şoldăneşti, ÎSS Teleneşti, RN Pădurea Domnească. Pentru anul 2016 a fost calculat diferenţa de TVA în sumă de `84235 lei de către următoarele entităţi ÎSS Bălţi, ÎSS Hînceşti -Silva, ÎSS Teleneşti.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

21. să implementeze proceduri de control intern și măsuri de rigoare, care să asigure excluderea cheltuielilor neregulamentare/ineficiente, cu înlăturarea neregulilor constatate de audit.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM 01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/01-616 din 23.04.2018: În scopul eficientizării controlului asupra folosirii raționale a combustiilului și lubrifianților la efectuarea tăierilor silvice în cadrul fondului forestier gestionat, prin ordinul nr. 151 din 24.06.17 a fost aprobat ”Ghidul ramural al recomandărilor de utilizare a motoferăstraielor, în care au fost incluse referințele la normele de consum a combustibilului și lubrifianților pentru motoferăstrae. Conform recomandărilor CCRM entitățile silvice subordonate au efectuat corectările privind contabilizarea cheltuielilor privind amenajamentul pădurilor (fiind atribuite la cheltuielile perioade ide gestiune) perioada anilor 2012-2014, perfectînd și prezentînd dările de seamă (VEN 12 și DISM) Inspectoratului Ficsla de Stat. În darea de seamă pentru îndeplinirea planului de producere (forma 2-Silvicultura) pe anii 2012-2014, la cheltuielile pentru amenajarea pădurilor au fosr repartizate cheltuielile indirecte.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

21. să implementeze proceduri de control intern și măsuri de rigoare, care să asigure excluderea cheltuielilor neregulamentare/ineficiente, cu înlăturarea neregulilor constatate de audit.

response:
Scrisoarea nr.165 din 11.05.2017. A implementat proceduri de control intern referitor la interzicerea premierii angajaților în lipsa reglulamentelor aprobate in modul stabilit. A fost elaborat și aprobat regulamentul intern privind premierea angajaților și introduse modificări respective la contractul colectiv de muncă. Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017,scrisoare nr.AM 01/03-2250 din 02.10.2017, Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/01-616 din 23.04.2018: În scopul eficientizării controlului asupra folosirii raționale a combustiilului și lubrifianților la efectuarea tăierilor silvice în cadrul fondului forestier gestionat, prin ordinul nr. 151 din 24.06.17 a fost aprobat ”Ghidul ramural al recomandărilor de utilizare a motoferăstraielor, în care au fost incluse referințele la normele de consum a combustibilului și lubrifianților pentru motoferăstrae. Conform recomandărilor CCRM entitățile silvice subordonate au efectuat corectările privind contabilizarea cheltuielilor privind amenajamentul pădurilor (fiind atribuite la cheltuielile perioade ide gestiune) perioada anilor 2012-2014, perfectînd și prezentînd dările de seamă (VEN 12 și DISM) Inspectoratului Ficsla de Stat. În darea de seamă pentru îndeplinirea planului de producere (forma 2-Silvicultura) pe anii 2012-2014, la cheltuielile pentru amenajarea pădurilor au fosr repartizate cheltuielile indirecte.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

21. să implementeze proceduri de control intern și măsuri de rigoare, care să asigure excluderea cheltuielilor neregulamentare/ineficiente, cu înlăturarea neregulilor constatate de audit.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scrisoarea Agenției ,,Moldsilva" nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: În scopul eficientizării controlului asupra folosirii raționale a combustiilului și lubrifianților la efectuarea tăierilor silvice în cadrul fondului forestier gestionat, prin ordinul nr. 151 din 24.06.17 a fost aprobat ”Ghidul ramural al recomandărilor de utilizare a motoferăstraielor, în care au fost incluse referințele la normele de consum a combustibilului și lubrifianților pentru motoferăstrae. Conform recomandărilor CCRM entitățile silvice subordonate au efectuat corectările privind contabilizarea cheltuielilor privind amenajamentul pădurilor (fiind atribuite la cheltuielile perioade ide gestiune) perioada anilor 2012-2014, perfectînd și prezentînd dările de seamă (VEN 12 și DISM) Inspectoratului Ficsla de Stat. În darea de seamă pentru îndeplinirea planului de producere (forma 2-Silvicultura) pe anii 2012-2014, la cheltuielile pentru amenajarea pădurilor au fosr repartizate cheltuielile indirecte.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

21. să implementeze proceduri de control intern și măsuri de rigoare, care să asigure excluderea cheltuielilor neregulamentare/ineficiente, cu înlăturarea neregulilor constatate de audit.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/03-616 din 23.04.2018: În scopul eficientizării controlului asupra folosirii raționale a combustiilului și lubrifianților la efectuarea tăierilor silvice în cadrul fondului forestier gestionat, prin ordinul nr. 151 din 24.06.17 a fost aprobat ”Ghidul ramural al recomandărilor de utilizare a motoferăstraielor, în care au fost incluse referințele la normele de consum a combustibilului și lubrifianților pentru motoferăstrae. Conform recomandărilor CCRM entitățile silvice subordonate au efectuat corectările privind contabilizarea cheltuielilor privind amenajamentul pădurilor (fiind atribuite la cheltuielile perioade ide gestiune) perioada anilor 2012-2014, perfectînd și prezentînd dările de seamă (VEN 12 și DISM) Inspectoratului Ficsla de Stat. În darea de seamă pentru îndeplinirea planului de producere (forma 2-Silvicultura) pe anii 2012-2014, la cheltuielile pentru amenajarea pădurilor au fosr repartizate cheltuielile indirecte.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

21. să implementeze proceduri de control intern și măsuri de rigoare, care să asigure excluderea cheltuielilor neregulamentare/ineficiente, cu înlăturarea neregulilor constatate de audit.

response:
Scrisoarea nr.AM 08/01-1190 din 11.04.2017 și nr.AM-01/03-1634 din 28.06.2017, scrisoare nr.AM01/03-2250 din 02.10.2017 și Scris.Agenția Moldsilva nr.AM 01/01-616 din 23.04.2018: În scopul eficientizării controlului asupra folosirii raționale a combustiilului și lubrifianților la efectuarea tăierilor silvice în cadrul fondului forestier gestionat, prin ordinul nr. 151 din 24.06.17 a fost aprobat ”Ghidul ramural al recomandărilor de utilizare a motoferăstraielor, în care au fost incluse referințele la normele de consum a combustibilului și lubrifianților pentru motoferăstrae. Conform recomandărilor CCRM entitățile silvice subordonate au efectuat corectările privind contabilizarea cheltuielilor privind amenajamentul pădurilor (fiind atribuite la cheltuielile perioade ide gestiune) perioada anilor 2012-2014, perfectînd și prezentînd dările de seamă (VEN 12 și DISM) Inspectoratului Ficsla de Stat. În darea de seamă pentru îndeplinirea planului de producere (forma 2-Silvicultura) pe anii 2012-2014, la cheltuielile pentru amenajarea pădurilor au fosr repartizate cheltuielile indirecte.

RO_4712_659.pdf
RO_4714_989.pdf

Cerinte (19)

2.1. conformarea strictă la standardele de bună guvernanță și aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării, fără echivoc, a managementului instituțional, corporativ și financiar, potrivit recomandărilor auditului;

2.1. conformarea strictă la standardele de bună guvernanță și aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării, fără echivoc, a managementului instituțional, corporativ și financiar, potrivit recomandărilor auditului;

2.1. conformarea strictă la standardele de bună guvernanță și aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării, fără echivoc, a managementului instituțional, corporativ și financiar, potrivit recomandărilor auditului;

2.1. conformarea strictă la standardele de bună guvernanță și aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării, fără echivoc, a managementului instituțional, corporativ și financiar, potrivit recomandărilor auditului;

response:
Scrisoarea nr.165 din 11.05.2017: La momentul actual sunt înregistrate 14 obiecte in sumă de 409,5 mii lei. Pentru anul 2017 sunt planificate 100,0 mii lei pentru înregistrarea cadastrala proprietăţi de stat. întreprinderea efectuează eventarierea fondurilor supuse înregistrării cadastrale de stat. La momentul actual sunt înregistate în amenajamentul silvic 12,1 ha fondului forestier inclusive: - trupul de pădure „Hancauţi,, (parcela 89) cu suprafaţa de 8,7 ha a fost inclus în Fondul Forestier de Stat la amenajarea din iunie 2015; - conform amenajarea din iunie 2015 terenul cu suprafaţa de 1,398 ha amplasat pe teritoriulprimăriei Brînzeni, a fost inclus de pădurea Brînzeni al o/c silvic Edineţ; - teren cu suprafaţa de 2,0 ha acoperit cu pădure, situat în interiorul trupului de pădure „Ruseni,, la amenajarea din 2004 a fost indicat eronat ca enclavă. în urma lucrărilor de ramenajare2015 a fost stabilit că terenul este parte componentă a Fondului Forestier de Stat şi respectiv amenajat, (informaţia ISIS Edineţ ICAS se anexează). Pe parcursul amenajării silvice din anul 2015 au fost corectate suprafeţele fondului forestier cu 8,66 ha inclusiv: - 4,46 ha fondului forestier la actuala amenajare împreună cu SRFC Ocniţa au fost constatat că acesta este de fapt amplasat în afara localităţii şi nu întră în terenuri APL; - privind amplasarea carierei de nisip în Trupul de pădure „Vîriţa,, (o/s Otaci) cu suprafaţa de cca 4,2 ha ceea ce nu a fost regăsit în amenajamentul silvic, comunicăm că la data de 2.10.2016 de către administraţia ÎS întreprinderea pentru Sivicultură Edineţ a fost expediat un demers către directorul SA „TEZEU-LUX,, cu privire de întreprinderea urgentă a măsurilor de legeferare a activităţii pe terenurile fondului silvic. La data de 12.09.2016 de către administraţia ÎS întreprinderea pentru Sivicultură Edineţ a fost înaintat un demers către OCT Edineţ cu privire la eliberarea informaţiei Registrul Bunurilor Imobile cu privire la dreptul de proprietate sau folosinţa a terenurilor cu suprafaţa de 0,9 ha pe care sunt amplasate obiecte neautorizate (drum de acces şi construcţii auxiliare) pe care agentul economic î-şi desfăşoară activitatea. La fel a fost expidîată şi o cerere faţă de administratorul SRL „Covilora GA„ cu privire de întreprinderea urgentă a mşsurîlor de legeferare a activităţii pe terenurile fondului silvic. De la OCT Edineţ a fost primit răspuns prin care a fost refuzaţ în eliberarea informaţiei solicitate, din motiv că,informaţia cu caracter personal se eliberează cu acordul persoanei la care se referă această informaţie sau prin hotărîrea instanţei de judecată, (copia demersurilor ISIS Edineţ şî răspunsurile se anexează). La data de 21.04.2016 Procuratura Edineţ şi Inspectoratul de poliţie Edineţ în temeiul demersului şefului o/s Edineţ Didîc Alexei a iniţiat ancheta privind construcţia hidrotehnică ilicită pe suprafaţa de 1,6 ha în trupul de pădure „Fîntîna Albă,, o/s Edineţ. În statele de personal a întreprinderii sunt întroduse o unitate „ Inspector găzîi forestiere,, Sunt elaborate şi aprobte obligaţiunile de funcţii conform fişei de post. La momentul actual n-a fost efectuată atestarea personalului gărzii forestiere şi n-a fost revizuite obligaţiunile de funcţii. ISIS Edineţ de sine stătător nu a efectuat revezuirea construcţiilor edificate pe terenurile fondului forestier arendat. A fost corectată declaraţia VEN-12 privind includerea cheltuelilor la plata premiilor de sărbători in sumă de 555,0 mii iei şi excluderea cheltuelilor la premii pentru Biocarbonaţi in sumă de 261,3 mii lei.

RO_4716_503.pdf

2.1. conformarea strictă la standardele de bună guvernanță și aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării, fără echivoc, a managementului instituțional, corporativ și financiar, potrivit recomandărilor auditului;

response:
Scrisoarea nr.01-183 din 13.04.2017: A fost elaborat şi implimentat un sistem de control intern prin aprobarea ordinului nr. 11 din 28.01.2016 „Cu privire la modalitatea de distribuire a carburanţilor si lubrifiantilor” si ordinul nr. 12 din 28.01.2016 „Cu privire la operaţiunile de casă în cadrul întreprinderii”. - Au fost elaborate şi aprobate Regulamentele interne pentru fiecare ocol silvic prin ordinul nr.91 din 03.10.2016. Au mai rămas de înregistrat drepturile de proprietate asupra 12 bunuri imobile la Oficiile Cadastrale. In acest scop, pentru anul 2017 a fost planificat suma de 50 mii lei, ceea ce va ajunge pentru înregistrarea a 4 bunuri imobile. Au fost excluse cazurile de acordare a premiilor angajaţilor întreprinderii aflaţi în perioada validităţii sancţiunilor disciplinare aplicate. - Au fost excluse cazurile de acordare angajaţilor întreprinderii a ajutoarelor materiale neconforme,rămînînd doar cele la concediul anual, toate încadrîndu-se în limitele stabilite. - Este monitorizată completarea corectă a bonurilor de lucru prin care se casează combustibilul. - Au fost întreprinse un şir de măsuri pentru îmbunătăţirea pazei fondului forestier împotriva incendiilor, si anume: a) a fost emis ordinul nr.40 din 16.03.2016 „Cu privire la intensificarea pazei fondului forestier de incendii”, conform căruia au fost numiţi responsabili de efectuarea patrulării teritorilului fondului forestier împotriva incendiilor. Totodată sunt organizate, conform acestui ordin, grupe mobile, dotate cu utilaje pentru localizarea incendiilor. Este întormit graficul de patrulare de către corpul ingineresc şi personalul silvic din ocoale silvice, şi în zilele de odihnă. b) în anul 2016 au fost efectuate măsuri antiincendiare, cum ar fi: crearea fîşiilor mineralizate - 50 ha si întreţinerea fîşiilor mineralizate - 100 ha.

RO_4713_450.pdf

2.1. conformarea strictă la standardele de bună guvernanță și aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării, fără echivoc, a managementului instituțional, corporativ și financiar, potrivit recomandărilor auditului;

2.1. conformarea strictă la standardele de bună guvernanță și aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării, fără echivoc, a managementului instituțional, corporativ și financiar, potrivit recomandărilor auditului;

2.1. conformarea strictă la standardele de bună guvernanță și aprobarea unui plan complex de măsuri și acțiuni punctuale adiționale redresării, fără echivoc, a managementului instituțional, corporativ și financiar, potrivit recomandărilor auditului;

2.2.1. asumarea în mod plenar, prin măsuri ferme, cu continuitate și consecvență, a implementării efective și neîntîrziate a unui sistem integrat modern, care să asigure o transparență totală a activităților operaționale, precum și să prevină sustragerea ilegală de masă lemnoasă și fenomenele de distrugeri, degradări, pășunat, braconaj și alte fapte păguboase, reedificînd, în acest sens, cadrul de norme și reguli departamentale standardizate;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2728 din 05.06.2018: Comentariu: Cerinta repectiva poate fi implementata dupa adoptarea proiectului Codului silvic in redactie noua, ajustat la noi cerinte internationale si europene in domeniul forestier, care va stabili cadrul legal cu privire la stoparea degradarii biodiversitatii forestiere, promovarea tipului atural fundamental de padure si asigurarea diversitatii biologice a padurii, neadmiterea folosirii neraționale a terenurilor din fondul forestier (fragmentarea terenurilor, constructii si arenda neautorizate), asigurarea integritatii fondului forestier, combaterea exploatarii ilegale a padurilor si a comertului aferent prin asigurarea metodelor de monitoring al circulatiei lemnului si certificare forestiera (trasabilitatea lemnului si certificarea forestiera). Proiectul Codului silvic se afla la etapa de avizare, este remis Centrului National Anticoruptie pentru efectuarea expertizei anticoruptie (scr. nr. 01/01-2076 din 24.04.2018).

2.2.2. perfectarea, prin redimensionare, și coordonarea, în modul stabilit, cu Ministerul Mediului a organigramei aparatului central, obiectivul managerial fiind asigurarea unei structuri mult mai eficiente, care să răspundă în mod adecvat contextului actual de sarcini și provocări, pentru o administrare exigentă și eficientă a domeniului silviculturii;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2728 din 05.06.2018: Comentariu: Procesul de initiere a reformei institutionale a sectorului forestier este in desfasurare, proiectul privind reorganizarea Agentiei „Moldsilva” a fost prezentat IP „Centrului de Implementare a Reformelor” (scr. nr.329 din 14.02.2018) si MADRM (scr. nr. 01/03-328 din 14.02.2018). Reorganizarea Agentiei "Moldsilva”, prin transformare, in Instituția publica „Agenția '’Moldsilva” in subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, a carei misiune va avea drept scop administrarea durabila si unitara, in conformitate cu prevederile legale, a fondurilor forestier si cinegetic proprietate publica a statului, precum si implementarii politicii de stat în domeniul silviculturii si cinegeticii. Ulterior, institutia publica instituita urmeaza sa-si restructureze unitatile sale functionale teritoriale si sa intreprinda reforme fundamentale axate pe buna guvernare, implementarea unor sisteme financiare si bugetare durabile, procese mai transparente de afaceri, identifice si sa dezvolte eficienta in intreaga organizatie. Doar in acest mod mecanismele organizationale vor deveni durabile si vor da rezultatele asteptate de Guvern si societate, si doar astfel padurile vor fi in stare sa furnizeze serviciile de mediu si beneficiile multiple in afara de furnizarea lemnului.

2.3.1. reactualizarea, prin delimitare, a atribuțiilor și sferelor de responsabilitate ale Agenției „Moldsilva”;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2728 din 05.06.2018: Comentariu: Delimitare atributiilor si sferelor de responsabilitate a Agentiei „Moldsilva” va fi stabilită in proiectul Hotaririi de Guvern privind reorganizarea Agentiei „Moldsilva”, mentionat la comentariul de la cerinta 2.2.2..

2.3.2. redefinirea prerogativelor instituționale ale ministerului în materie de politici publice aferente domeniului silvic și revizuirea, în acest sens, a atribuțiilor de specialitate ale subdiviziunilor ministeriale și entităților cu funcții operaționale și de supraveghere a sectorului vizat (inclusiv, a subsectoarelor);

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2728 din 05.06.2018: Comentariu: La data de 12 aprilie 2018 Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului a initial procedura de consultare si avizare a proiectului Hotaririi de Guvern privind crearea, organizarea si functionarea Agentiei de Mediu. In consecinta, Inspectoratul pentru Protectia Mediului urmeaza sa cumuleze si sa exercite doar functii de control in toate domeniile de mediu, iar celelalte functii privind autorizarea activitatilor cu impact asupra fondului forestier urmeaza sa fie preluate de о institute noua de mediu si anume Agenția de Mediu. Acest lucru reiese din prevederile Legii nr. 185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte legislative din domeniul reglementarii prin autorizare a activitatii de intreprinzator si anume din Art. CX, alin.(4) in care se mentioneaza ca, Guvernul va crea Agenția de Mediu - ca organ emitent al actelor permisive in domeniul mediului - in termen de 6 luni de la publicarea legii (pina la 27 aprilie 2018). Proiectul a fost remis Cancelariei de Stat pentru examinare si promovare in sedinta de Guvern (scr. 01/01-2534 din 23.05.2018).

2.3.3. reeditarea strategiei naționale în domeniul silviculturii și revigorarea agendei de acțiuni ministeriale pentru implementarea respectivă a acesteia; reactualizarea cadrului legal și normativ în scopul refacerii factorului de mediu generator de impact aferent ameliorării, regenerării și integrității patrimoniului forestier proprietate publică;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2728 din 05.06.2018: Comentariu: Proiectul Planului de acțiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltarii durabile a sectorului forestier din Republica Moldova a fost remis la Guvern prin scr. nr. 01/01-2102 din 18.02.2017 și restituit de Guvern prin scr. nr. 21-06-1495 din 23.02.2017 cu remarca: „pentru reexaminare prin prisma abordarii strategice consolidate de mediu". Astfel, recomandarea Cancelariei de Stat este ca este mai ratională integrarea actiunilor documentelor strategice, planificate de a fi elaborate conform Acordului de Asociere RM-UE si altor strategii „umbrela’’ in proiect de modificare al Strategiei de Mediu. Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, cu sustinerea Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, a remis 2 demersuri la Cancelaria de Stat nr.01/01-2018 din 23.04.2018 si nr. 01/01-2479 din 22.05.2018 prin care a expus pozitia privind dezacordul ca prevederile din Planul de Actiuni in domeniul forestier sa fie integrate in Strategia de mediu, din motivul ca, domeniul forestier - este un sector separat al economiei nationale si ingrijorarea privind imposibilitatea de respectare a angajamentelor internationale.

2.3.4. inițierea, în comun cu Agenția „Moldsilva”, a propunerilor de rigoare privind completarea cadrului juridic aferent împăduririi terenurilor degradate, administrate de către autoritățile publice locale;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2728 din 05.06.2018: Comentariu: Cerinta respectivă a fost implementata partial. Ministerul Mediului în comun cu Agenția „Moldsilva'’ a initiat elaborarea si promovarea Regulamentului privind efectuarea lucrarilor de impadurire a terenurilor degradate proprietate publica a unitatilor administrative teritoriale si terenurilor degradate proprietate privata, care a fost aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 1186 din 28 octombrie 2016. De asemenea, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului a initiat procedura de avizare a proiectului Codului silvic redactie noua, conform angajamentelor Republicii Moldova din Planul national de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeana in perioada 2017-2019 (pct. 369 L1 din Capitolul 13 „Comert si dezvoltare durabila” , Titlul V ,,Comerț”) si tratatelor Internationale in domeniul forestier si al biodiversitatii. Aprobarea noului Cod va avea un impact pozitiv asupra integritatii fondului forestier comunal, si va completa cadrul normativ cu privire la extinderea fondului forestier pe terenurile administrate de autoritatile publice locale.

2.3.5. reevaluarea funcționarilor cu funcții publice manageriale din cadrul Agenției „Moldsilva”, pentru reexaminarea integrității, competențelor și abilităților profesionale și manageriale; aplicarea, după caz, a sancțiunilor disciplinare față de angajații responsabili de iregularități și de administrarea precară a subsectoarelor și entităților din subordine;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-2728 din 05.06.2018: Comentariu: Cerinta nu a fost implementata din cauza aprobarii cu intarziere (prin Hotarirea Guvernului nr. 439 din 14.06.2017) a modificarilor la pct 2 din Anexa nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Agentiei „Moldsilva”, structurii și efectivului-limita ale aparatului central al acesteia” prin care о fost stabilit ca Agenția este autoritatea administrativă in subordinea organului central de mediu al administratiei publice. Un alt factor care a contribuit la neimplementarea cerintei a fost desfasurarea reformei cu privire la autoritatile publice centrale, in perioada septembrie - noiembrie 2018. In continuare Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului urmeaza sa întreprinda masurile necesare implementarii cerintei menționate.

2.4.1. dispunerea unui control tematic și a monitorizării continue privind funcționalitatea și eficiența sistemului de control intern în cadrul Agenției „Moldsilva”;

response:
Scrisoarea MF nr. 05-02/1/13 din 11.10.2016: MF la 27.09.2016 a organizat în cadrul Agenției „Moldsilva” un atelier de lucru cu tematica „Lacune curente ale sistemului de MFC și remedierea acestora” la care au participat 8 manageri operaționali. Supimentar la aspectele discutate privind neregulile/lacunele identificate de CCRM, au fost stabilite și acțiunile care urmează a fi întreprinse pe viitor. Scrisoare nr. 05-02/1/35 din 16.10.2017: Suplimentar, pe marginea unor constatări ale Curţii de Conturi ce ţin de buna guvemanţă şi gestiunea corespunzătoare a resurselor proprietate publică, Ministerul Finanţelor a atenţionat organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, prin scrisoarea nr. 18-11/54 din 15.03.2017 (se anexează), despre răspunderea ce se atribuie fiecărui manager al entităţii publice pentru asigurarea principiilor de bună guvernare.

RO_3380_MF 11.10.2016.pdf
RO_4715_1043.pdf

2.4.2. actualizarea cadrului metodologic și normativ privind darea în arendă și plata pentru arenda terenurilor din fondul forestier;

response:
Scrisoarea MF nr. 05-02/1/13 din 11.10.2016 Răspunsul Ministerului nu este relevant în vederea atestării realizării cerinței. Ministerul face referire la cadrul metodologic de contabilizare a resurselor obținute din arendă, pe cînd cerința se referă la o metodologie de utilizare a lor. Scrisoare nr. 05-02/1/35 din 16.10.2017: Cu referire la aspectele ce vizează actualizarea cadrului metodologic şi normativ privind darea în arendă şi plata pentru arenda terenurilor din fondul forestier, se menţionează că instituţiile bugetare contabilizează operaţiunile economice ce ţin de procurarea terenurilor, primirea acestora cu titlu gratuit, precum şi arenda terenurilor, conform prevederilor Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015. Astfel, conform prevederilor punctului 3.3.157 din ordinul menţionat, evidenţa contabilă a terenurilor aflate în gestiunea instituţiilor bugetare se ţin la subconturile de nivelul II respective ale grupei de conturi 371 „Terenuri”. In debitul acestor conturi se reflectă valoarea de intrare a terenurilor procurate sau intrate cu titlu gratuit, precum şi valoarea lor reevaluată, iar în credit - valoarea terenurilor ieşite. Totodată, conform prevederilor punctului 3.8.32 din acelaşi ordin, evidenţa sumelor calculate pentru plata arendei se ţine în contul extrabilanţier 822900 „Alte conturi extrabilanţiere”. Pe măsura încasării sumelor calculate se diminuează datoriile debitoare. încasarea sumelor se reflectă în conturi bilantiere. În contextul celor menţionate, cadrul normativ în vigoare prevede reflectarea în evidenţa contabilă a valorii de intrare a terenurilor, precum şi sumelor calculate pentru plata arendei terenurilor.

RO_3380_MF 11.10.2016.pdf

2.5. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru autosesizare, și se cere dispunerea unor controale tematice privind plenitudinea bazei impozabile aferente impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător și corectitudinea aplicării taxei pe valoarea adăugată în cazul comercializării producției forestiere pentru angajații întreprinderilor silvice;

response:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-17/7834 din 31.10.2017. SFS a efectua control fiscal, cu întocmirea actului de control și adoptată Decizia asupra cazului de încălcare fiscală.

RO_3174_MDRC 27.05.2016.pdf
RO_5312_Raspuns SFS 31.10.2017.pdf

2.6. Inspecției de Stat în Construcții, pentru familiarizare, și se cere dispunerea unor acțiuni adiționale în vederea calificării statutului și legalității construcțiilor capitale edificate pe terenurile arendate în cadrul fondului forestier;

response:
Scrisoarea MDRC nr. 01/08-1262 din 27.05.2016: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în comun cu Inspecţia de Stat în Construcţii a examinat indicaţia Domnului Pavel Filip, prim-ministru al republici Moldova, nr. 31-14-52-568 din 16.05.2016 privind examinarea conform competenţelor Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 9 din 29 martie 2016 comuni că potrivit art. 1 al Legii nr. 18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, efectuarea controlului de stat la fata locului a obiectivelor menţionate în prezentul Raport, la moment nu este posibilă, astfel Ministerul îşi asumă responsabilitatea prezentării informaţiei solicitate, în termenii stabiliţi în pct. 5 al Hotărîrii nominalizate.