Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.10 din 12 mai 2016 "Privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Biroul Național de Statistică în exercițiul bugetar 2015"

Numar 151-155 din data de 2016-05-12 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 14

Curtea de Conturi, în prezența șefului Direcției administrare, management intern a Cancelariei de Stat dl Sorin Mihail, șefului Direcției finanțele autorităților publice în cadrul Ministerului Finanțelor dl Andrei Prisăcari, șefului Direcției administrarea proprietății publice a Agenției Proprietății Publice dl Mihail Doruc, directorului adjunct al Biroului Național de Statistică dl Vitalie Valcov, ex-directorului general al Biroului Național de Statistică dna Lucia Spoială, șefului adjunct de Direcție, contabil-șef al Biroului Național de Statistică dna Iulia Ursu, ex-contabilului-șef dna Maria Bordeianu, administratorului adjunct al Î.S. Editura de Imprimate „Statistica” dna Alexandra Ravineală, contabilului-șef al Î.S. Editura de Imprimate „Statistica” dna Ludmila Struț, precum şi a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit. a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului situațiilor financiare consolidate și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Biroul Național de Statistică în exercițiul bugetar 2015.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20162, avînd drept scop atestarea corectitudinii întocmirii şi prezentării sub toate aspectele semnificative a situațiilor financiare raportate de către entitate la situația din 31.12.2015, precum și a conformității gestionării fondurilor publice în exercițiul bugetar 2015, cu expunerea opiniei și a concluziei generale de audit.    
Examinînd rezultatele auditurilor și audiind rapoartele prezentate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publicăю

1 Legea Curţii de Conturi  nr.261-XVI din 05.12.2008.
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2016.

Recomandari (14)

1. Să asigure implementarea sistemului MFC, inclusiv prin implementarea și dezvoltarea Planului de acțiuni, descrierea proceselor, identificarea și evaluarea riscurilor aferente gestionării fondurilor publice, cu stabilirea procedurilor de control menite să minimizeze riscurile respective;

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Întru asigurarea implementării sistemului MFC BNS: - A actualizat componența nominală a grupului de lucru pentru implementarea sistemului MFC în cadul BNS; - A organizat și desfășurat instruiri privind situația curentă de MFC; - A identificat riscurile aferente gestionării fondurilor publice și evaluate; - A actualizat Registrul Riscurilor al BNS; Este în proces de elaborare descrierea narativă a proceselor, descrierea grafică a proceselor operaționale din cadrul BNS și de elaborare a Catalogului proceselor din cadrul BNS.

2. Să elaboreze reglementări interne în Politica de contabilitate referitor la modul de elaborare/generare și consolidare a rapoartelor financiare;

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Politica de contabilitate a BNS elaborată și aprobată prevede reglementarea modalității de elaborare/generare și consolidare a rapoartelor financiare.

3. Să actualizeze politica de securitate a informației, inclusiv cu delimitarea prin ordin a responsabilităților angajaților care operează cu programele informatice;

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Politica de securitate a BNS, cît și Regulamentul de implementare a politicii de securitate a informației este pregătit în proporție de 85-90%. Aprobarea finală va fi posibilă nu mai târziu de 25.08.2017.

4. Să înregistreze la oficiile cadastrale teritoriale drepturile de proprietate asupra bunurilor patrimoniale gestionate și să asigure evaluarea și reflectarea corectă a acestora (valorică și cantitativă) în evidența contabilă;

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Toate bunurile proprietate aflate în administrarea BNS sunt aprobate în conformitate cu Anexa nr.2 din HG nr.351 din 23.03.2005 ,,Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile" și respectiv înregistrate la oficiile teritoriale Cadastru. Anual, BNS face actualizarea acestor bunuri și prezintă informația privind bunurile imobile proprietate publică și valoarea lor Agenției Proprietății Publice pe lîngă Ministerul Economiei. La solicitarea Ministerului Economiei, BNS prezintă informația actualizată pentru întroducerea modificărilor (În caz că există) în HG nr.351.

5. Să efectueze casarea mijloacelor fixe cu respectarea cadrului regulator și să elaboreze setul de acte obligatorii menționate în punctul 3.3. din prezentul Raport;

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: S-a efectuat casarea mijloacelor fixe, cu respectarea legislației în vigoare.

6. Să desfășoare procedura de inventariere anuală a patrimoniului instituției cu respectarea obligatorie a cerințelor prevăzute de cadrul normativ de reglementare.

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Procedura de inventariere a fost desfășurată în conformitate cu ordinul emis de BNS.

1. Să instituie proceduri de monitorizare care ar asigura eliminarea neconformităților constatate la planificarea și alocarea mijloacelor pentru procesarea datelor şi diseminarea rezultatelor recensămîntului populației și al locuințelor.

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Deoarece Recensământul populației și a locuințelor este o activitate cu peridiocitate de o data la 10 ani, la planificarea următorului recensământ se vor institui proceduri de monitorizare la planificarea și alocarea resurselor financiare la toate etapele lui.

2. Grupul de lucru pentru achiziții să asigure planificarea conformă a achizițiilor publice în baza propunerilor șefilor de direcții/subdiviziuni, prin identificarea și prioritizarea acestora, cu estimarea reală a valorii contractelor de achiziții publice.

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Grupul de lucru de achiziții elaborează în baza propunerilor șefilor subdiviziunilor BNS și după prioritizarea lor Planul anual și trimestrial de achiziționare a mărfurilor și serviciilor cu estimarea reală a valorii contractelor de achiziții publice. Grupul de lucru pentru achizișii al ÎS Editura de Imprimate ,,Statistica" a efectuat planificarea achizițiilor publice destinate acoperirii necesităților ale Întreprinderii pentru anul 2017, care au fost aprobate prin decizia Consiliului de Administrație al ÎS Editura de Imprimate ,,Statistica", expusă în Procesul verbal din 28.12.2016

3. Să elaboreze și să execute un plan de măsuri privind organizarea instruirilor persoanelor implicate în procesul de achiziții, întru aplicarea cadrului legal în domeniul achizițiilor publice.

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Agenția de achiziții publice conform planului de instruiri cu regularitate organizează și petrece instruiri pentru personalul implicat în procesul de achiziții în care BNS este participant activ. Prin Ordinul nr.15 din 20.02.2017 al ÎS Editura de Imprimate ,,Statistica" a fost aprobat Grupul de lucru. Membrii grupului de lucru au fost instruiți întru desfășurarea activității în baza legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

4. Să asigure întocmirea regulamentară a dosarelor pentru fiecare procedură de achiziție publică, cu implementarea controalelor suficiente, care să asigure integritatea și calitatea dosarului.

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Pentru fiecare procedură de achiziție publică se întocmește dosarul, în strictă conformitate cu legislația în vigoare. Editura de Imprimante ,,Statistica" procedurile de achiziții publice pentru procurarea materiei prime preconizează pentru tipar, materialelor consumabile și pieselor de schimb pentru utilaje tipografice, achiziționarea serviciilor de tipărire a formularelor tipizate cu regim special ș.a. sunt organizate și desfășurate cu asigurarea transparenței în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015.

5. Să utilizeze pîrghiile prevăzute de legislație care ar asigura încasarea integrală de la agenții economici a veniturilor din chiria bunurilor proprietate publică, conform contractelor de locațiune încheiate.

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Este asigurată încheierea contractelor de locațiune/comodat cu agenții economici, în strictă conformitate cu legea bugetului de stat, precum și controlul încasării veniturilor din prestarea serviciilor de chirie a bunurilor proprietate publică.

6. Î.S. Editura de Imprimate „Statistica” să încheie cu direcțiile teritoriale pentru statistică contracte de locațiune pentru încăperile nelocuibile utilizate gratuit.

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Direcțiile/secțiile/serviciile de statistică desconcentrate, unde Editura de Imprimate ,,Statistica" arendează spații nelocuibile, sînt în proces de perfectare și semnare a contractelor de comodat, care se aprobă de către directorul general al BNS.

7. Întru prevenirea cazurilor de privatizări ineficiente ale patrimoniului de stat, să stabilească, ca măsură obligatorie, evaluarea comparată a beneficiilor rezultate din locațiunea încăperilor nelocuibile și privatizate, înainte de adoptarea deciziilor privind privatizarea lor.

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: În adresa Agenției Proprietății Publice, prin scrisoarea nr.73 din 10.02.2017, a fost adusă informația cu privire la terenurile proprietate publică a statului, aferente bunurilor imobile proprietate privată cu nr. cadastral 0100205.568 (suprafața 0,0067 ha) și nr.cadastral 0100205.569 (suprafața 0,029 ha), situate pe adresa: str.București,34,mun.Chișinău, care cad sub incidența pct.293 din Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor, aprobat prin HG nr.1428 din 16.12.2008.

8. Să asigure racordarea statutului agentului economic fondat la prevederile statutului-model al întreprinderii de stat și coordonarea cu Consiliile de administrație a mărimii capitalului social reieșind din valoarea activelor nete, conform normelor legale.

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: Prin decizia Consiliului de Administrație al ÎS Editura de Imprimate ,,Statistica", expusă în Procesul verbal din 30.03.2017, a fost aprobată mărirea capitalului social al Editura de Imprimate ,,Statistica", conform normelor legale. Prin decizia Camerei Înregistrării de Stat din 07.07.2017 au fost aprobate modificările în actele de constituire a Editura de Imprimate ,,Statistica". Statutul Întreprinderii va fi modificat după intrarea în vigoare a Legii cu privire la Întreprinderea de Stat și Întreprinderea municipală în baza HG din 10.07.2017.

Cerinte (1)

2.1. Biroului Național de Statistică, pentru implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, prin realizarea unor acțiuni concrete în vederea lichidării neregulilor constatate, inclusiv la Î.S. Editura de Imprimate „Statistica”;

response:
Scris.BNS nr.10/1-09/39 din 21.07.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.