Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.11 din 19 mai 2016 "Cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015"

Numar 157-162 din data de 2016-05-19 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 11

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale, dna Laura Grecu; vicepreşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale, dna Tatiana Popa; şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Serghei Pușcuța; șefului Direcției finanțele în ocrotirea sănătății și protecție socială din cadrul Ministerului Finanțelor, dna Marina Semeniuc; șefului adjunct al Direcției rapoarte din cadrul Direcției generale Trezoreria de Stat, dna Nadejda Slova; șefului Direcției politici de asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Nelea Rusu, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2015 şi 20162, avînd drept scop evaluarea activităților și tranzacțiilor prin prisma conformității cu actele legislative și cadrul de raportare aplicabil, cu exprimarea opiniei de audit.
Auditul s-a desfășurat în conformitate cu Standardele de audit3 și bunele practici în domeniu. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute de la Casa Națională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Națională sau CNAS) și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS), prin aplicarea procedurilor de audit corespunzătoare.
 Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:
bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – BASS), potrivit Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale4, este administrat de Casa Naţională. Astfel, CNAS deține atribuții de monitorizare, analiză și raportare a executării BASS, prin coordonarea acestuia cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (în continuare – MMPSF), Ministerul Finanţelor (în continuare – MF) și prezentarea Guvernului spre examinare şi aprobare.
În anul de referință, BASS a fost executat pînă la 12.04.2015 în baza bugetului provizoriu. Conform Legii nr.73 din 12.04.20155, indicatorii bugetului la venituri au fost stabiliți în sumă de 13691,7 mil.lei şi la cheltuieli – în sumă de 13670,6 mil.lei, cu un deficit de 50,9 mil.lei.
Potrivit Raportului privind executarea BASS, au fost încasate venituri în sumă de 13432,5 mil.lei, sau cu 1,4 la sută mai puțin decît nivelul precizat. Partea esențială la acest capitol o dețin veniturile proprii realizate în sumă de 9279,5 mil.lei. Concomitent, se denotă că executarea cheltuielilor BASS a constituit suma de 13490,2 mil.lei, ceea ce este cu 1,3 la sută mai puțin decît suma stabilită. Reieșind din datele raportate, exercițiul bugetar s-a încheiat cu un deficit de 57,7 mil.lei, care depășește cu 6,8 mil.lei nivelul celui precizat (50,9 mil.lei).
În conformitate cu reglementările în vigoare6, activitatea CNAS, respectarea modului stabilit de gestionare și integritate a mijloacelor bugetare urmau a fi supravegheate de Consiliul de Administrație. Însă, în anul 2015 acesta a activat în condiții în care mandatul legal al membrilor săi a expirat (la 06.11.2013)7. În situația creată, Casa Națională și-a desfășurat activitatea în lipsa sarcinilor strategice şi de perspectivă aprobate în modul corespunzător. Totodată, Consiliul de Administrație nu a examinat deficiențele de funcționare a Casei Naţionale şi/sau de aplicare a legislației în domeniu, identificate anterior de Curtea de Conturi8.
Rezultatele auditului asupra conformității administrării BASS atestă că managementul Casei Naționale a realizat activități în vederea: informării cetățenilor asupra funcționării sistemului public de asigurări sociale; perfectării controlului intern în procesul de înregistrare/evidență a plătitorilor la BASS și de declarare a obligațiunilor acestora; diminuării restanțelor etc. Indicatorii raportați în exercițiul bugetar 2015 reprezintă rezultatul activității factorilor ce dețin atribuții de: calculare/virare/declarare (contribuabili); acumulare/monitorizare/control al veniturilor (IFPS); acordare a drepturilor sociale (CNAS și alte autorități).
Totodată, se atestă că autoritățile responsabile de organizarea sistemului de planificare, executare, evidență contabilă și raportare a BASS (MMPSF, CNAS şi MF)9 nu au asigurat conlucrarea referitor la stabilirea indicatorilor de performanță


pentru planificarea pe anul 2015 a acestui buget.
Verificările auditului asupra conformităţii administrării și gestionării de către CNAS a veniturilor și cheltuielilor BASS relevă existența unor rezerve și probleme în cadrul proceselor auditate, după cum urmează:
  • înregistrarea neconformă a plătitorilor la BASS (încălcarea termenului de înregistrare la CNAS; necorespunderea datelor din SI „Protecția Socială” cu documentele justificative);
  • procedurile de control intern din cadrul monitorizării de către CNAS a procesului de prezentare de către plătitori a dărilor de seamă obligatorii nu a asigurat declararea contribuțiilor, deși acestea stau la baza formării veniturilor proprii BASS (45,3% din contribuabili);
  • lipsa criteriilor distincte, precum și a documentelor justificative privind atribuirea unor plătitori la categoria „suspendat”, cu toate că unii dintre ei aveau obligația de prezentare a declaraţiei BASS, ceea ce nu a asigurat evidența statutului plătitorului;
  • luarea tardivă la evidență specială de către CNAS a obligațiunilor cu risc major de neîncasare, determinată de neasigurarea operativă de către IFPS a Casei Naționale cu date corespunzătoare, ceea ce poate genera calcularea nejustificată a penalităților;
  • documentarea neconformă a procesului de acordare a unor prestaţii de asigurări sociale şi asistenţă socială, majoritatea cazurilor fiind corectate pe parcursul misiunii de audit (indemnizații de maternitate; indemnizații lunare pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, pentru persoanele asigurate);
  • neasigurarea comunicării între CNAS și organele de asistență socială în vederea neadmiterii cazurilor de acordare concomitentă a unor drepturi sociale, determină riscul de calculare neconformă a alocațiilor de îngrijire, însoțire și supraveghere;
  • la contractarea de către CNAS a serviciilor de plată a drepturilor sociale, nu au fost prevăzute pîrghii de constrîngere şi penalizare a prestatorilor, în situații de nerespectare a clauzelor contractuale. Totodată, nu a fost stabilit, de comun cu instituțiile financiare, formatul și structura dărilor de seamă, care ar asigura posibilitatea contrapunerii/reconcilierii cu alte dări de seamă ale CNAS și care ar confirma evidența analitică a achitării/restituirii prestațiilor;
  • controlul intern ce ține de procesul de achiziție a serviciilor de plată a drepturilor sociale a fost unul neadecvat, fapt ce a determinat nerespectarea prevederilor legale, inclusiv la capitolul documentarea procedurilor.
Auditarea raportării unor indicatori din Raportul privind executarea BASS pe anul 2015 atestă:
  • reglementarea neexhaustivă în normele metodologice în vigoare a particularităților de raportare a sumelor restituite pe conturile CNAS de către prestatorii de servicii de plată a prestațiilor sociale și de către beneficiari;
  • atribuirea neconformă10 a cheltuielilor aferente altor prestații sociale la cheltuieli efective privind alocația de îngrijire, însoțire și supraveghere (33,5 mil.lei).
Privitor la executarea Hotărîrii Curții de Conturi nr.14 din 16.06.2015, s-a constatat managementul CNAS și entitățile vizate au întreprins un șir de activități în vederea executării/implementării integrale a cerințelor/recomandărilor înaintate.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, parte componentă a prezentei Hotărîri.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Casei Naționale de Asigurări Sociale și se cere asigurarea implementării recomandărilor înaintate pentru fortificarea sistemului de control intern la administrarea și gestionarea BASS;
2.2. Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru informare în vederea examinării rezultatelor auditului, precum şi monitorizare a implementării recomandărilor înaintate;
2.3. Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru examinare conform competențelor, şi se cere:
2.3.1 să stabilească, de comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, indicatori de performanță relevanți pentru BASS, coordonîndu-i cu Ministerul Finanțelor în vederea sporirii utilității și asigurării corespunderii acestora normelor metodologice;
2.3.2 să ajusteze, de comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, cadrul regulator exhaustiv care ar asigura colaborarea între Casa Națională și organele de asistență socială, pentru neadmiterea acordării unor servicii sociale concomitent cu alocațiile de îngrijire, însoțire și supraveghere;
2.3.3 să examineze posibilitatea includerii noțiunii „întreținere deplină a statului” în legislația care reglementează domeniul asistență și protecție socială;
2.4. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competenţelor, şi se cere:
2.4.1 să întreprindă măsuri, de comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, în vederea aducerii în concordanță a prevederilor normative referitoare la metodele de raportare a executării BASS;
2.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru examinare conform competențelor, precum şi aprobare a componenței nominale a Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale;
2.6. Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, pentru informare;
2.7. Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, pentru documentare.
3. Se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.14 din 16.06.2015 „Privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014”.
4. Despre executarea cerințelor din subpunctele 2.1-2.4 ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.Serafim URECHEAN,
Preşedintele Curţii de Conturi1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare) (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 08.12.2014 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015 (cu modificările şi completările ulterioare); Hotărîrea Curţii de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2016”.
3 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi” şi Hotărîrea Curţii de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

4 Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 (în continuare – Legea nr.181 din 25.07.2014).
5 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr.73 din 12.04.2015.
6 Art.45 din Legea nr.489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale; pct.11 din Statutul Casei Naționale de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.937 din 13.11.2014 „Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări Sociale”.
7 Componența nominală a Consiliului de Administrație a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.650 din 06.11.2009 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale”.
8 Hotărîrea Curții de Conturi nr.14 din 16.06.2015 „Privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.39 din 27.10.2015 „Cu privire la aprobarea Raportului auditului de performanţă privind sistemul de pensii în Republica Moldova”.
9 Legea nr.181 din 25.07.2014.
10 Art.14 alin.1) din Legea nr.499-XIV din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.

Recomandari (11)

5. Să elaboreze un plan de măsuri cu acţiuni şi responsabilităţi concrete, ce ar asigura intensificarea controlului intern în subdiviziunile teritoriale, prin sporirea procedurilor de verificare în vederea asigurării conformităţii stabilirii şi acordării indemnizaţiilor, precum şi perfectării dosarelor personale, potrivit cerinţelor stabilite.

response:
CNAS nr. II-03/03-195/16 din 09.06.2017 In baza planurilor de măsuri aprobate au fost intensificate activităţile de control intern în subdiviziunile teritoriale prin sporirea activităţilor de verificare, în vederea asigurării conformităţii stabilirii şi acordării indemnizaţiilor, care au cuprins: verificarea selectivă a dosarelor personale ale beneficiarilor, control inopinat în cadrul subdiviziunilor teritoriale CNAS, activităţi de instruire şi revizuire a actelor normative interne (Anexa 5).

RO_4726_604.pdf

1. Să aducă în concordanţă reglementările interne și cele normative cu referire la ţinerea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

response:
CNAS nr. II-03/03-195/16 din 09.06.2017 în adresa Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au fost înaintate propuneri de modificare a Regulamentului Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 03 mai 2016 (Anexa 2). CNAS la 16.11.2016 a înaintat propuneri MMPSF, de modificare a Regulamentului Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale . La 28.02.2017, Casa Națională a prezentat către minister aviz asupra proiectului pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.418 din 03.05.2000. Până la situația din 17.03.2017 aceste modificări și completări nu au fost aprobate de Legislativ.

RO_4726_604.pdf

2. Să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri, cu responsabilizarea persoanelor concrete, în vedere intensificării măsurilor de disciplinare a contribuabililor pentru prezentarea în termen a Declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum și a Declaraţiilor persoanelor asigurate.

response:
CNAS nr. II-03/03-195/16 din 09.06.2017 S-a asigurat intensificarea măsurilor de disciplinare a contribuabililor pentru prezentarea în termen a Declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum şi a Declaraţiilor persoanelor asigurate prin elaborarea Planului de acţiuni întru disciplinarea plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neprezentarea declaraţiilor (Anexa 3).

RO_4726_604.pdf

3. Să elaboreze reglementări interne ce ar stabili criteriile de calificare a unor contribuabili ca „suspendat”, precum şi activități concrete de monitorizare a acestora

response:
CNAS nr. II-03/03-195/16 din 09.06.2017 Au fost elaborate reglementări interne cu privire la criteriile de calificare a statutului plătitorului la bugetul asigurărilor sociale în sistemul informaţional: activ, suspendat, lichidat (Anexa 4).

RO_4726_604.pdf

4.Să stabilească termene concrete de prezentare a Deciziilor de luare la evidenţă specială a obligaţiilor plătitorilor faţă de BASS.

response:
Executat (concluzia auditului). La 22.12.2016 IFPS a modificat reglementările interne , prin care a stabilit termenul de remitere a Deciziei către CNAS de 3 zile lucrătoare din data emiterii deciziei.

6. Să opereze modificări în sistemul informațional, ce ar permite includerea în Decizia de stabilire a indemnizației de maternitate și indemnizației lunare a perioadei cu care au fost substituite veniturile asigurate luate în calcul la stabilirea prestației sociale.

response:
CNAS nr. II-03/03-195/16 din 09.06.2017 Efectuate modificări în sistemul informaţional cu reflectarea în Decizia de stabilire a indemnizaţiei de maternitate, precum şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului a informaţiei privind perioada de substituire a venitului asigurat luat în calcul (Anexa 6).

RO_4726_604.pdf

7. Să întreprindă măsuri în vederea îmbunătățirii procesului de plată a drepturilor sociale, prin revizuirea contractelor încheiate cu prestatorii de servicii de plată, în vederea responsabilizării acestora în cazul nerespectării condițiilor contractuale.

response:
CNAS nr. II-03/03-195/16 din 09.06.2017 Revizuit contractul cu prestatorii de servicii de plată, cu responsabilizarea prestatorului şi beneficiarului în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiunilor contractuale (Anexa 7).

RO_4726_604.pdf

8. Să examineze oportunitatea de revizuire a formatului dărilor de seamă, cu precizarea confirmării analitice prezentate de instituțiile financiare.

response:
CNAS nr. II-03/03-195/16 din 09.06.2017 S-a efectuat analiza oportunităţii revizuirii formatului dărilor de seamă, cu precizarea confirmării analitice, prezentate de instituţiile financiare (Anexa 8).

RO_4726_604.pdf

9. Să întreprindă măsuri de consolidare a răspunderii manageriale pentru gestionarea conformă a procesului de control intern, precum și de responsabilizare a membrilor grupului de lucru, în vederea excluderii abaterilor de la prevederile legale în procesul de achiziții publice, inclusiv de documentare a acestuia

response:
CNAS nr. II-03/03-195/16 din 09.06.2017 Intensificat controlul intern în procesele ce ţin de achiziţii publice prin revizuirea ordinului cu privire la grupul de lucru pentru achiziţii, organizării activităţilor de instruire, precum şi documentării proceselor (Anexa 9).

RO_4726_604.pdf

10. Să îmbunătățească controlul intern prin descrierea procesului operațional aferent acordării alocației de îngrijire, însoțire și supraveghere, cu identificarea modalității de interacțiune cu organele de asistență socială

response:
CNAS nr. II-03/03-195/16 din 09.06.2017 Urmare înaintării propunerilor, în adresa Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, de modificare a Hotărârii Guvernului nr.929 din 15.08.2006 privind aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat, în şedinţa Guvernului din 05.04.2017 au fost aprobate modificările propuse, care vor intra în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial. Totodată, au fost atenţionate subdiviziunile teritoriale asupra îmbunătăţirii controlului intern în procesul menţionat (Anexa 10).

RO_4726_604.pdf

11. Să planifice, în perioadele viitoare, misiuni de audit intern aferente raportării bugetului asigurărilor sociale de stat

response:
CNAS nr. II-03/03-195/16 din 09.06.2017 Potrivit Planului anual de acţiuni al Direcţiei generale audit intern, CNAS pentru anul 2017 a inclus activităţi aferente evaluării procesului de raportare a executării BASS prin desfăşurare a două misiuni de audit intern, după cum urmează: 1.Evaluarea procesului de stabilire şi calculare a indemnizaţiilor de maternitate şi raportarea executării cheltuielilor pentru plata acestora; 2.Evaluarea procesului de stabilire a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat şi raportarea executării cheltuielilor pentru plata acestora.

RO_4726_604.pdf

Cerinte (6)

2.1 Asigurarea implementării recomandărilor înaintate pentru fortificarea sistemului de control intern la administrarea și gestionarea BASS;

response:
CNAS nr. II-03/03-195/16 din 09.06.2017 pentru asigurarea implementării recomandărilor înaintate a fost elaborat şi aprobat Programul de măsuri întru executarea cerinţelor (Anexa 1).

RO_4726_604.pdf

2.3.1 Să stabilească, de comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, indicatori de performanță relevanți pentru BASS, coordonîndu-i cu Ministerul Finanțelor în vederea sporirii utilității și asigurării corespunderii acestora normelor metodologice

response:
MMPSF scrisoare nr. 01-2541 din 13.02.2017 proiectele Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16 decembrie 2016 au fost elaborate cu respectarea legislaţiei cu privire la bugetarea pe programe bazată pe performanţă. Scrisoarea nr.2659 din 21.06.2017 Menţionăm, că Legea nr. 156 din 01.07.2016 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi Legea nr. 286 din 16.12.2016 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 au fost elaborate conform prevederilor Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale cît şi a altor acte legislative şi normative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale dc stat. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost incluse în programul „Protecţia socială” şi repartizate pe subprogramele reflectate în anexa nr. 2 a legii. „Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat”, sunt fundamentate pe performanţă. Programele/subprogramele bugetului asigurărilor sociale de stat (scopul, obiectivele, descrierea, lista indicatorilor de performanţă) au fost elaborate în comun de către MMPSF cu CNAS potrivit Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 191 din 31 decembrie 2014. Menţionăm, că indicatorii de performanţă relevanţi pentru BASS au fost coordonaţi cu Ministerul Finanţelor. De asemenea, în perioada 11-15 iulie 2015 a avut loc seminarul de consolidare a capacităţilor în domeniul bugetarii bazate pe performanţă, iar în perioada 6-7 aprilie 2017 a avut loc cursul de instruire privind formarea formatorilor în monitorizarea şi evaluarea bugetării pe programe pentru autorităţile publice centrale /locale.

RO_4724_176.pdf
RO_4728_642.pdf

2.3.2 Să ajusteze, de comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, cadrul regulator exhaustiv care ar asigura colaborarea între Casa Națională și organele de asistență socială, pentru neadmiterea acordării unor servicii sociale concomitent cu alocațiile de îngrijire, însoțire și supraveghere

response:
MMPSF scrisoare nr. 01-2541 din 13.02.2017 a fost elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, care a fost înaintat spre examinare şi avizare instituţiilor competente prin scrisoarea nr. 05/181 din 31.01.2017. (se anexează) Scrisoarea nr.2659 din 21.06.2017. în trim I 2017 a fost elaborat și promovat un proiect de HG unde au fost propuse mecanisme de conlucrare dintre CTAS și STAS, precum și schimbul de informație pentru neadmiterea acordării unor servicii sociale concomitent cu alocațiile concomitent cu alocațiile pentru îngrijire, însoțite de supraveghere.

RO_4724_176.pdf
RO_4728_642.pdf

2.3.3 Să examineze posibilitatea includerii noțiunii „întreținere deplină a statului” în legislația care reglementează domeniul asistență și protecție socială;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "În scopul implementării recomandării date, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 4 mai 2017 cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului. Punctul 1, din Anexa nr. 1 la hotărîrea menționată mai sus modifică și completează Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat, și anume modul de plată a pensiilor și alocațiilor sociale persoanelor care se află la întreținere deplină a statului în cadrul unor servicii sociale. Odată cu aprobarea modificărilor și completărilor menționate a decăzut necesitatea implementării recomandării nr. 2.3.3. Scrisoarea nr.2659 din 21.06.2017. în scopul implementării recomandării date, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 4 mai 2017 cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului. Punctul 1, din Anexa nr. 1 la hotărîrea menţionată mai sus modifică şi completează Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii şi alocaţiilor sociale de stat, şi anume modul de plată a pensiilor şi alocaţiilor sociale persoanelor care se află la întreţinere deplină a statului în cadrul unor servicii sociale. Odată cu aprobarea modificărilor şi completărilor menţionate a decăzut necesitatea implementării recomandării nr. 2.3.3.

RO_4343_raspuns Min.Muncii.pdf
RO_4728_642.pdf

2.4.1 Să întreprindă măsuri, de comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, în vederea aducerii în concordanță a prevederilor normative referitoare la metodele de raportare a executării BASS

response:
MF nr. 0502/1/13 din 22.05.2017 Ministerul Finanţelor, prin scrisoarea nr.24/4-4-21 din 15 februarie 2016, a informat Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova despre modul de întocmire şi prezentare a raportului lunar privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (copia scrisorii se anexează). Totodată, în urma şedinţei de lucru cu reprezentanţii Casei Naţionale de * Asigurări Sociale, s-a convenit asupra formatului raportului lunar privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Formularul care conţine formatul menţionat supra a fost adus la cunoştinţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale prin scrisoarea nr.24/4-4-56 din 15 aprilie 2016 (copiile scrisorii şi a formularului se anexează). Astfel, ca urmare a acţiunilor întreprinse, a fost aprobat Ordinul ministrului finanţelor nr.38 din 17 februarie 2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 85-91 art. 587 din 24.03.2017).

RO_4725_535.pdf

2.2. Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru informare în vederea examinării rezultatelor auditului, precum şi monitorizare a implementării recomandărilor înaintate;

response:
Scrisoarea nr.II-03/04-6519/16 din 20.06.2017. În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CNAS din 19.06.2017 (Decizia nr.2/7) s-a luat act de informația prezentată pe marginea Raportului.

RO_4727_633.pdf