Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.12 din 19 mai 2016 ”Cu privire la Raportul auditului performanţei administrării și monitorizării datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat”

Numar 157-162 din data de 2016-05-19 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 8

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale, dna Laura Grecu, vicepreședintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale, dna Tatiana Popa, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Serghei Pușcuța, șefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Andrian Timotin, șefului Direcției politici de asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, dna Nelea Rusu, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanţei administrării și monitorizării datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – BASS).
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20162. Auditul și-a propus să examineze aspectele administrării de către părțile responsabile a obligațiilor contribuabililor, cu identificarea riscurilor și impedimentelor în procesul de stingere a datoriilor față de BASS.
Pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor de rigoare, auditul s-a desfăşurat la Casa Națională de Asigurări Sociale, cu colectarea probelor de audit la Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei și la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:
principala sursă a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat o constituie contribuțiile de asigurări sociale obligatorii (67%), cu impact direct asupra drepturilor sociale acordate ulterior cetățenilor Republicii Moldova. Neachitarea în termen a obligațiilor față de BASS de către contribuabili, precum și neaplicarea operativă a măsurilor de rigoare de către instituțiile vizate cu atribuții de administrare a veniturilor au condus la formarea restanțelor.
Astfel, în cadrul prezentei misiuni de audit au fost identificate unele probleme și divergențe în procesul de urmărire a restanțelor la BASS, care au creat obstacole la îndeplinirea principiilor de performanță în stingerea eficientă a acestora, cum ar fi:
  • imposibilitatea generării, pînă în anul 2015, din sistemul informațional gestionat de Casa Națională de Asigurări Sociale (în continuare – CNAS) a dărilor de seamă care să reflecte suma restanțelor din totalul datoriilor față de BASS, prin ce nu au fost create condiții de asigurare a monitorizării restanțelor;
  • persistența restanțelor privind contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii ale persoanelor fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual (2,3 mil.lei), deși calcularea acestora a fost exclusă din anul 2009;
  • calcularea automatizată a penalităților de către CNAS nu a responsabilizat plătitorii în achitarea deplină a obligațiilor la BASS, ci a condus la mărirea soldurilor datoriilor aferente penalităților (de la 141,4 mil.lei în anul 2013 la 177,9 mil.lei în anul 2015);
  • în anul de referință, din 40 de Case Teritoriale de Asigurări Sociale, doar 23 au constatat contravenții pentru netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuțiilor de asigurări sociale, ceea ce denotă neobținerea rezultatelor de progres la achitarea contribuțiilor. Totodată, nu au fost aplicate măsuri de rigoare contribuabililor pentru care statul a transferat la BASS mijloace financiare pentru obligațiile proprii acestora (630 de unități cu restanțe de 16,2 mil.lei);
  • admiterea, de către persoanele responsabile din cadrul organelor fiscale, a abaterilor de la prevederile legislației fiscale în procesul de aplicare a urmăririi silite a obligațiilor la BASS (nerespectarea modului de înregistrare a hotărîrilor și actelor de ridicare a mijloacelor bănești, tergiversarea depunerii la instituțiile financiare a mijloacelor bănești ridicate);
  • imposibilitatea aplicării de către organele Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS) a măsurilor de executare silită față de unii agenți economici care înregistrau restanțe, din cauză că aceștia nu dispuneau de bunuri sau mijloace financiare pasibile de a fi încasate în mod silit;
  • limitarea organelor SFS, în condițiile actualelor prevederi legale, în aplicarea metodelor de control pentru verificarea corectitudinii de calculare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Totodată, auditul atestă că procesul de schimb, între CNAS și IFPS, a datelor privind sumele de contribuții calculate și achitate atestă divergențe de 19,2 mil.lei ale soldului restanțelor la BASS.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturihotărăște:
  1. Se aprobă Raportul auditului performanţei administrării și monitorizării datoriilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat, anexat la prezenta Hotărîre.
  2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Casei Naţionale de Asigurări Sociale și Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru luare de atitudine conform competenţelor şi întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficienţelor constatate, precum şi implementarea recomandărilor înaintate;
2.2. Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pentru informare, examinare a rezultatelor auditului în cadrul unei şedinţe şi monitorizare a implementării recomandărilor înaintate;
2.3. Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru documentare și examinare conform competenţelor a rezultatelor auditului referitor la coordonarea şi monitorizarea implementării politicilor de asigurări sociale de către CNAS;
2.4. Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, pentru informare;
2.5. Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, pentru documentare.
3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1 - 2.3 din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu informarea semestrială privind măsurile întreprinse.
4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.
Serafim URECHEAN,
Preşedintele Curţii de Conturi


1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare) (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2016”.

Recomandari (8)

1. Să specifice în reglementările interne procedura de generare și atenționare lunară a CTAS-urilor privind datoriile formate de către plătitori;

response:
CNAS scrisoare nr. II-03/04-6515/16 DIN 09.09.17 Prin realizarea activităților prevăzute în ordinul CNAS din 10.08.2016 , a fost asigurată realizarea întocmirii și prezentării lunare de către CNAS către CTAS a listei plătitorilor de contribuții la BASS care au datorii la cel puțin un cod economic al clasificației economice.

RO_4722_598.pdf

2. Să elaboreze norme interne privind monitorizarea datoriilor BASS, în care să fie accentuată executarea și raportarea măsurilor întreprinse de CNAS, inclusiv de subdiviziunile teritoriale, în vederea responsabilizării contribuabililor restanțieri

response:
CNAS scrisoare nr. II-03/04-6515/16 DIN 09.09.17 În Planul de acțiuni aprobat la 10.08.2016, a fost prevăzută raportarea trimestrială a măsurilor întreprinse, fapt realizat de plățile vizate.

RO_4722_598.pdf

5. De comun cu IFPS să efectueze reconcilierea datelor din sistemele informaționale gestionate, pentru asigurarea veridicității și plenitudinii datelor privind datoriile, inclusiv restanțele la BASS, în vederea monitorizării și încasării acestora

response:
CNAS Scrisoare nr. II-03/04-6515/16 din 09.12.16 CNAS a conlucrat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în vederea stabilirii divergențelor dintre datele înscrise în sistemele de evidenţă. În acest scop au fost remise cazuri concrete aferente divergenţelor între datoriile înscrise în sistemele de evidenţă ale instituţiilor. Urmare, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a informat despre includerea în lista serviciilor de mentenanţă adaptivă pentru SIA „Contul curent al contribuabilului” amendament privind ajustarea acestuia .

RO_4720_895.pdf

6. De comun cu IFPS să revizuiască și să ajusteze Regulamentul cu privire la schimbul de informații între CNAS și IFPS, prin includerea procedurii de verificare și comparare semestrială a datelor aferente mijloacelor financiare calculate și încasate în BASS, cu întocmirea raportului „Informații totalizatoare privind tranzacțiile efectuate

response:
CNAS Scrisoare nr. II-03/04-6515/16 din 09.12.16 Întru verificarea semestrială a datelor aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi încasate a fost revizuit Regulamentul cu privire la schimbul de informaţii între CNAS şi IFPS. În conformitate cu prevederile Regulamentului a fost întocmit raportul „Informaţia totalizatoare pe tranzacţiile aferente BASS în semestrul I anul 2016” şi transmis la IFPS.

RO_4720_895.pdf

3. Să decidă și să documenteze necesitatea raportării sistematice a rezultatelor obținute în urma controalelor fiscale aferente corectitudinii de calculare și achitare a contribuțiilor de asigurări sociale

response:
SFS nr. 26-07/2-17/1686 din 02.06.2017 După finalizarea auditului, a fost emis ordinul nr.458 din 19 mai 2016 „cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului în cadrul căruia este posibilă depistarea încălcării legislaţiei”, fiind aprobat un Formular mai complet privind rezultatele controlului (RC), cu menţiunea că acesta va fi utilizat odată cu lansarea modulului „Control - persoane juridice, etapa I” din Sistemul Informaţional Automatizat „Sistemul de Management al Cazurilor” al Serviciului Fiscal de Stat. La moment, prin ordinul nr.101 din 16 mai 2017 modulul sus menţionat a fost lansat în exploatare experimentală.

RO_4721_565.pdf

4. Să consolideze cadrul calității prin îmbunătățirea documentării adecvate a activităților realizate de organele fiscale teritoriale ce țin de procesul de executare silită a stingerii datoriilor față de BASS

response:
Scrisoarea nr.26-07/2/1686 din 02.06.2017 Intensificarea administrării activităţii, aferente procesului de executare silită la stingerea datoriilor faţă de buget şi în scopul eficientizării managementului restanţelor, precum şi documentării corecte a procesului de executare silită, pe parcursul anului au fost elaborate şi remise lunar în adresa subdiviziunilor teritoriale circulare metodologice cu anexarea exemplelor de soluţionare a situaţiilor concrete. De asemenea, după finalizarea acţiunilor prevăzute pentru anul bugetar expirat în adresa subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat a fost remisă o Indicaţie privind mobilizarea resurselor şi eficientizarea activităţii de diminuare a restanţelor faţă de buget. Conform datelor din sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, restanţa la bugetul asigurărilor sociale de stat, la situaţia din 31.12.2016 a constituit 361530,9 mii lei, ce denotă o micşorare cu 65138,5 mii lei, sau cu 15,3% faţă de restanţa înregistrată la situaţia din 31.12.2015, inclusiv: - la plăţi de bază - 192916,7 mii lei, micşorată cu 52406,8 mii lei, sau cu 21,4%; - majorări de întîrziere - 165318,1 mii lei, micşorată cu 12735,0 iţiiHei, sau cu 7,2%; - amenzi - 3296,1 majorată cu 3,3 mii lei sau cu 0,1% în acelaşi timp, de către Serviciul Fiscal de Stat în scopul stingerii obligaţiilor fiscale ale contribuabililor restanţieri, au fost aplicate modalităţile de executare silită prevăzute de Codul fiscal, prin intermediul cărora la situaţia din 31.12.2016 au fost încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat 395879,8 mii lei, sau cu 76968,5 mii lei mai mult faţă de încasările înregistrate la situaţia din 31.12.2015 şi cu 237271,5 mii lei mai mult faţă de încasările la situaţia din 31.12.2014.

RO_4721_565.pdf

5.De comun cu CNAS, să efectueze reconcilierea datelor din sistemele informaționale gestionate, pentru asigurarea veridicității și plenitudinii datelor privind datoriile, inclusiv restanțele la BASS, în vederea monitorizării și încasării acestora

response:
Scrisoarea nr.26-07/2/1686 din 02.06.2017 ). în cazurile apariţiei pe parcursul perioadelor de achitări, a divergenţelor dintre sistemele de informaţii gestionate, acestea se soluţionează în regim de conlucrare. Astfel, la 07.10.2016 a fost emisă scrisoarea explicativă şi metodologică nr.26-15/1-10-1587/8276, prin care au fost prevăzute unele acţiuni de redresare a situaţiei privind baza de date aferentă BASS. Aceste explicaţii au avut scopul de a exclude cazurile de dublare a restanţelor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, la modificarea adreselor juridice şi respectiv a razelor de deservire a contribuabililor, precum şi la constatarea concomitentă a restanţelor şi a plăţilor achitate în plus - în cadrul aceleiaşi clasificaţii bugetare. Serviciul Fiscal de Stat, prin scrisoarea nr.26-15/2-10-135/1016 din 19.01.2017 adresată CNAS, a argumentat motivele apariţiei unor divergenţe între Sistemele Automatizate şi a solicitat prezentarea repetată a informaţiei aferente BASS pentru primul semestru al anului 2016, în scopul efectuării verificărilor suplimentare. Concomitent, prin ordinul nr.1411 din 22.12.2016 a fost modificat Regulamentul privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţa specială a obligaţiei fiscale în partea ce ţine de termenul de expediere a deciziilor privind stingerea prin scădere a obligaţiilor fiscale şi luarea la evidenţă specială sau restabilirea acestora, în special a sumelor aferente BASS. Acestă prevedere minimalizează divergenţele dintre datele CNAS şi Serviciul Fiscal de Stat.

RO_4721_565.pdf

6. De comun cu CNAS, să revizuiască și să ajusteze Regulamentul cu privire la schimbul de informații între CNAS și IFPS, prin includerea procedurii de verificare și comparare semestrială a datelor aferente mijloacelor financiare calculate și încasate în BASS, cu întocmirea raportului „Informații totalizatoare privind tranzacțiile efectuate

response:
Întru verificarea semestrială a datelor aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi încasate a fost revizuit Regulamentul cu privire la schimbul de informaţii între CNAS şi IFPS. În conformitate cu prevederile Regulamentului a fost întocmit raportul „Informaţia totalizatoare pe tranzacţiile aferente BASS în semestrul I anul 2016” şi transmis la IFPS. Scrisoarea nr.26-07/2/1686 din 02.06.2017 ).în scopul excluderii divergenţelor dintre informaţiile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, deţinute de CNAS şi Serviciul Fiscal de Stat, a fost aprobat un nou Regulamentul comun cu privire la schimbul de informaţii (nr. 26-15/1-10-1295/6245 din 04.08.2016 - Serviciul Fiscal de Stat şi nr. II- 03/04-7635 din 18.07.2016- Casa Naţională de Asigurări Sociale).

RO_4721_565.pdf

Cerinte (4)

2.1. Întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficienţelor constatate, precum şi implementarea recomandărilor înaintate

response:
CNAS Scrisoare nr. II-03/04-06515 din 09.12.16 Intru executarea pct.2.1 al Hotărârii nominalizate pentru asigurarea implementării recomandările/înaintate a fost elaborat şi aprobat Programul de măsuri întru executarea cerinţelor (Anexa 1)

RO_4720_895.pdf

2.1. Întreprinderea măsurilor în vederea eliminării deficienţelor constatate, precum şi implementarea recomandărilor înaintate

response:
prin Scrisoarea nr.26-07/2/1686 din 02.06.2017 SFS a implementat parțial recomandările înaintate (rec. nr. 3, 4, 5, 6)

RO_4721_565.pdf

2.2. Consiliul de Administrație să examineze rezultatele auditului în cadrul unei şedinţe şi monitorizare a implementării recomandărilor înaintate

response:
Scrisoarea nr.II-03/04-6515/16 din 20.06.2017. În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CNAS din 19.06.2017 (Decizia nr.2/8) s-a luat act de informația prezentată pe marginea Raportului.

RO_4723_634.pdf

Examinare conform competenţelor a rezultatelor auditului referitor la coordonarea şi monitorizarea implementării politicilor de asigurări sociale de către CNAS

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Informăm, că în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 691din 17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, în domeniul asigurărilor sociale MMPSF are atribuții de a coordona și monitoriza politicile de asigurări sociale de către Casa Națională de Asigurări Sociale . Or, această atribuție MMPSF o realizează continuu în activitatea curentă. De asemenea, MMPSF acordă asistență metodologică Casei Naționale de Asigurări Sociale în aplicarea legislației din domeniul asigurărilor sociale "

RO_4344_raspuns Min.Muncii.pdf