Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.15 din 20 mai 2016 ”Cu privire la Raportul auditului privind performanța sistemului instituțional în administrarea mijloacelor pentru realizarea Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D”

Numar 163-168 din data de 2016-05-20 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 7


Curtea de Conturi, în prezența ministrului Sănătății, dna Ruxanda Glavan, directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, dl Dumitru Parfentiev, directorului Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul Clinic Republican”, dl Anatol Ciubotaru, vicedirectorului Instituției Medico-Sanitare Publice „Institutul Mamei și Copilului”, dna Neli Revenco, directorului general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, dl Vladislav Zara, precum și a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului privind performanța sistemului instituțional în administrarea mijloacelor pentru realizarea Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D, pentru perioada 2013-2015.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 alin.(2) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curții de Conturi pe anul 20162, avînd drept obiectiv evaluarea eficacității implementării Programului național și a impactului acestuia asupra sănătății publice, rezultat din îndeplinirea activităților specifice. Totodată, auditul a evaluat funcționalitatea sistemului instituțional, prin verificarea nivelului de realizare de către părțile implicate a atribuțiilor, obiectivelor și indicatorilor de rezultat stabilite în Program.

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.864 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”.

Recomandari (7)

1. Să justifice planificarea necesarului de mijloace financiare și să identifice sursele de finanțare a cheltuielilor la elaborarea Programelor naționale de sănătate.

response:
Estimarea bugetului (costurilor) pentru implementarea măsurilor prevăzute în Program a fost efectuată în baza celor mai relevante masuri și activități identificate din punct de vedere al cost-beneficiului pentru realizarea scopului și obiectivelor Programului în cauza (anexa nr.3 la Programul național de combatere a hepatitelor virale B,C și D pentru anii 2017-2020).

2. Să stabilească/planifice indicatori de rezultat în funcție de resursele disponibile și/sau de posibilitățile reale de finanțare.

response:
La stabilirea indicatorilor s-a ținut cont de alocațiile disponibile ale bugetului public național, precum și de cele prognozate pe temen mediu (anexa nr.2)

3. Să revizuiască periodic indicatorii și bugetul Programelor în raport cu resursele și sursele disponibile, posibilitățile sistemului de sănătate, nivelul inflației și cu alți factori care influențează costurile.

response:
Evaluarea și respectiv ajustarea bugetului pentru realizarea măsurilor incluse în Planul de acțiuni privind implementarea Programului se va face anual, cu înaintarea propunerilor de ajustare a costurilor, influențate de careva factori.

4. Să identifice mijloace suficiente pentru finanțarea durabilă a activităților Programului, pentru a realiza indicatorii planificați și un nivel înalt de eficacitate.

response:
La elaborarea atât a CBTM cât și a propunerilor de buget (Bugetul de stat și FAOAM) se va ține cont de cheltuielile necesare pentru realizarea activităților Programului național de combatere a hepatitelor virale В, C și D.

5. Să elaboreze o bază de date la nivel național a pacienților cu hepatite virale și a purtătorilor de infecție.

response:
Conform pct.3.2. al Planului de acțiuni al Programului național de combatere a hepatitelor virale В, C și D pentru anii 2017-2021 se prevede Crearea Registrului Național de evident a bolnavilor cu hepatitele virale acute, cronice și ciroze hepatice de etiologie virală.

6. Să elaboreze mecanisme și procese scrise pentru reglementarea procedurii și modului de comunicare (între părțile implicate), monitorizarea și controlul etapelor de realizare a Programelor.

response:
În prevederile Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021, se prevede instituirea Consiliului de coordonare a implementarii Programului national in cauză și Regulamentului de functionarea a acestuia.

7. Să elaboreze o metodologie și un formular tipizat de raportare a rezultatelor Programelor, conform criteriilor unice prestabilite.

response:
Privind metodologia unui formular tipizat, comunicăm că rezultatele anuale ale implementarii Programelor naționale de sănătate sunt raportate Guvernului, în conformitate cu Planul de acțiuni ale acestora și obiectivele specifice.

Cerinte (4)

2.1 Ministerului Sănătății, pentru implementarea recomandărilor înaintate, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării carențelor și neregulilor constatate, precum și pentru stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestora, și se cere: 2.1.1 să identifice și să atragă potențiali donatori interni și externi privind susținerea financiară a activităților prevăzute de Program;

response:
scris.nr.018/727 din 16.05.17 Ministerul Sănătăţii la elaborarea documentelor de politici în indentificarea acţiunilor include şi componenta responsabili de implementare şi finanţatorii. Din finanţatorii programelor naţionale sunt indentificate sursele Bugetului de stat, mijloacele fondurilor obligatorii de asistenţă medicală cît şi mijloacele organizaţiilor non-guvemamentale. Suplimentar prin scris.nr.01-7/231 din 15.11.2017 a fost informată CC despre masurile întreprinse în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor, fiind desemnate persoane responsabile per fiecare actiune, cu termeni concreți în vederea înlaturarii problemelor și deficienților constatate. 2.1.1.:Ministerul Sanatatii identifica și atrage aceștea în toate Programele nationale existente.

RO_5186_2073 MSMPS.pdf

2.1.2 să revizuiască indicatorii prestabiliți în Program în funcție de resursele financiare disponibile și de capacitățile reale ale sistemului de sănătate publică;

response:
scris.nr.018/727 din 16.05.17 La elaborarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021, s-a ţinut cont de resursele financiare disponibile şi alocate pentru anii in gestiune, în conformitate cu Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu. A fost elaborat și respectiv aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.342 din 26.05.2017 Programul național de combatere a hepatitelor virale В, C și D pentru anii 2017-2021.

2.1.3 să țină cont, la elaborarea Programelor ulterioare, de deficiențele constatate pe parcursul implementării Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2012-2016 și să stabilească indicatori sustenabili, măsurabili, realizabili și real încadrați în timp;

response:
scris.nr.018/727 din 16.05.17 Indicatorii stabiliţi în următorul program naţional sunt categorizaţi în Indicatori de impact, de rezultat, de produs, măsurabili, sustenabili, realizabili şi real încadraţi în timp. Totodată, comunicăm că Ministerul Sănătăţii la elaborarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021 a ţinut cont de recomandările Curţii de Conturi. Indicatorii stabiliți în proiectul Programului național de combatere a hepatitelor virale В, C și D pentru anii 2017-2021 au fost categorizați în: indicatori de impact, de rezultat, de produs, masurabili, sustenabili, realizabili și real încădrați în timp.

2.2 Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei și Copilului, pentru întreprinderea măsurilor urgente privind utilizarea în termen și conform destinației a stocului de medicamente antivirale;

response:
scris.01-13/435 din 13.04.17 Stocul de medicamente antivirale existent la 12.02.16 în cantitate de 657 doze a fost utilizat în termen și administrat la 35 pacienți. Prin ordinul Min.Sănătății nr.641 din 12.08.16 a fost aprobat Regulamentul privind procedura de includere a pacienților în terapia antivirală a hepatitelor cronice și cirozelor hepatice virale B,C,D la copii și adulți, în rezultatul căreia s-a modificat procedura de organizare a tratamentului și includerea pacienților în terapia antivirală.

RO_5180_scris.nr.01-13-435 din 13.04.17 IMsC.pdf