Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.14 din 20.05.2016 "Cu privire la Rapoartele de audit asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și asupra conformității gestionării și raportării situațiilor financiare ale acestor fonduri de către Instituțiile Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican și Institutul Mamei și Copilului în anul 2015"

Numar 184-192 din data de 2016-05-20 Nr. cerinte: 11 Nr. recomandari: 46

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului Sănătăţii, dna Ruxanda Glavan; directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, dl Dumitru Parfentiev; vicedirectorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, dna Diana Grosu-Axenti; șefului Direcției economie și finanțe din cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, dna Ecaterina Rebeja; directorului general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, dl Vladislav Zara; directorului IMSP Institutul de Medicină Urgentă, dl Mihail Ciocan; directorului IMSP Spitalul Clinic Republican, dl Anatol Ciubotaru; vicedirectorului pentru cercetare, inovare și transfer al IMSP Institutul Mamei și Copilului, dna Neli Revenco, precum şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Rapoartele de audit asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și asupra conformității gestionării și raportării situațiilor financiare ale acestor fonduri de către Instituțiile Medico-Sanitare Publice Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican și Institutul Mamei și Copilului în anul 2015.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activităţii de audit pe anii 20152 și, respectiv, 20163 la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare – CNAM), cu colectarea probelor de audit la instituțiile medico-sanitare publice de nivel republican Institutul de Medicină Urgentă (în continuare – IMSP IMU), Spitalul Clinic Republican (în continuare – IMSP SCR) și Institutul Mamei și Copilului (în continuare – IMSP IMC).
       

1 Monitorul Oficial 237-240/864 din 31.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008)
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 08.12.2014 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2016”.

Recomandari (46)

1. Să examineze oportunitatea elaborării reglementărilor interne în vederea asigurării prezentării de către prestatorii de servicii medicale a indicatorilor realizați, care urmează să fie reflectați în factura de livrare a serviciilor medicale;

response:
scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 CNAM a examinat oportunitatea elaborării reglementărilor interne în vederea asigurării prezentării de către prestatorii de servicii medicale a indicatorilor, care urmează a fi reflectaţi în factura de livrare a serviciilor medicale şi consideră metoda actuală de raportare satisfăcătoare. Extinderea numărului de indicatori cu numărul de cazuri tratate şi ICM nu poate fi realizată în practică, deoarece: 1. La baza calculării sumei spre plată pentru cazurile tratate în asistenţa medicală spitalicească, reflectate în factura de livrare a serviciilor medicale, se pune ICM real care fluctuează în fiecare trimestru şi se aplică inclusiv şi asupra cazurilor deja raportate şi achitate în trimestrele anterioare ale anului de gestiune; 2. Unicul indicator care poate fi monitorizat în facturarea cazurilor tratate în asistenţa medicală spitalicească este suma acceptată spre plată în limita sumei contractuale prevăzute pentru perioada de raportare. în cazul includerii în factură a numărului de cazuri tratate acceptate spre plată, va fi necesară fracţionarea acestora cu zecimi şi sutimi de cazuri, ceea ce nu este argumentat din punct de vedere statistic şi economic.

2. Să asigure mecanisme și resurse pentru monitorizarea și evaluarea utilizării eficiente a mijloacelor FAOAM, inclusiv a Fondului de dezvoltare, precum și diminuarea riscurilor posibile la toate etapele de administrare (contractare, implementare/executare și monitorizare);

response:
scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 Anual CNAM întocmeşte Registrul riscurilor, în care se evaluează riscurile în domeniul asigurării sustenabilităţii financiare a FAOAM şi stabileşte acţiuni în vederea diminuării acestora. Monitorizarea şi evaluarea utilizării mijloacelor FAOAM se efectuează permanent şi se raportează periodic către instituţiile cointeresate. Agenţiile teritoriale ale CNAM au obligaţia să monitorizeze volumul de asistenţă medicală prestată şi medicamente compensate prescrise/eliberate. în acest sens, agenţiile teritoriale, elaborează anual planuri de monitorizare, de executarea cărora sunt responsabile. Prin Ordinul CNAM nr.607-A din 09.12.2015 „Despre aprobarea Regulamentului privind monitorizarea realizării contractelor de finanţare a proiectelor investiţionale din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale” (a se vedea Anexa nr.l) a fost stabilit că la începutul fiecărui an Direcţia investiţii şi administrare va elabora şi va prezenta conducerii CNAM graficul de monitorizare a executării contractelor investiţionale. Concomitent cu analiza documentelor privind cheltuielile aferente implementării proiectelor investiţionale şi în baza Ordinului CNAM nr.72-A din 15.02.2016 ”Cu privire la Graficul de monitorizare a executării contractelor investiţionale” (a se vedea Anexa nr.2) în anul 2016 s-au întreprins 47 vizite de monitorizare la faţa locului privind evaluarea derulării proiectelor investiţionale, fiind întocmite procese-verbale. Prin Ordinul CNAM nr.41-A din 06.02.2017 a fost aprobat Graficul de monitorizare a executării contractelor investiţionale pentru anul 2017, prin care au fost planificate 50 vizite de monitorizare a executării contractelor investiţionale (a se vedea Anexa nr.3). Prin Ordinul CNAM nr.645-A din 01.12.2016 a fost aprobată procedura „Monitorizarea realizării contractelor de finanţare a proiectelor investiţionale” (a se vedea Anexa nr.4), iar prin Ordinul CNAM nr,138-A din 04.04.2017 au fost aprobate procedurile „Selectarea şi contractarea proiectelor investiţionale” (a se vedea Anexa nr.5) şi „Finanţarea proiectelor investiţionale” (a se vedea Anexa nr. 6).

3. Să elaboreze și să aprobe reglementări privind procesul de control intern la organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție în condiții și termene rezonabile, ce ar asigura respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate.

response:
scris.03/23-121/906 din 30.06.17 în conformitate cu prevederile noi în domeniul achiziţiilor publice au fost elaborate două proceduri - „Organizarea achiziţiilor de valoare mică” şi „Organizarea licitaţiei publice/cererea ofertelor de preţuri”.

4. Să asigure evidența și raportarea consolidată a angajamentelor contractate din FAOAM, inclusiv a proiectelor investiționale din Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.

response:
scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 Actualizarea informaţiei cu privire la mersul derulării contractelor investiţionale se efectuează în baza de date „Registrul de evidenţă a contractelor de finanţare a proiectelor investiţionale din Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale” (în continuare - fondul de dezvoltare), care asigură evidenţa şi raportarea angajamentelor contractate din fondul de dezvoltare. în acelaşi context, a fost elaborat un sistem informaţional privind automatizarea evidenţei şi raportării angajamentelor proiectelor investiţionale din fondul de dezvoltare, care la moment este în perioada de testare.

5. Să elaboreze și să implementeze un program unic de evidență și distribuire a medicamentelor pentru toate IMSP.

response:
scris.nr.01-9/500 din 03.04.17 A fost achiziționat un sistem performant, care include și Modulul Farmacie. Soft-ul pemite automatizarea, urmărirea și asigurarea calității fiecărei activități din procesul de medicație al unui pacient, precum și gestiunea cantitativ valorică a medicamentelor în cadrul farmaciei de spital. scris.nr.01-8/968 din 30.06.17 Ministerul Sănătăţii a achiziţionat un sistem informaţional performant - Sistemul Informaţional Asistenţa Medicală Spitalicească (SIA AMS), care include şi Modulul farmacie. Acest modul va permite automatizarea, urmărirea şi asigurarea calităţii fiecărei activităţi din procesul de medicaţie al unui pacient, precum şi gestiunea cantitativ valorică a medicamentelor în cadrul farmaciei de spital. Actualmente, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.81 din 07.02.2017 „Cu privire la lansarea implementării sistemului informaţional asistenţa medicală spitalicească” (se anexează) a fost lansată implementarea Sistemului Informaţional Asistenţa Medicală Spitalicească (S1A AMS) în instituţiile medico- sanitare publice spitaliceşti, al căror fondator este Ministerul Sănătăţii

RO_4231_scris.nr.01-9500 din 03.04.17 Min.Sanatatii.pdf
RO_4762_696.pdf

6. Să elaboreze un plan de acțiuni, cu stabilirea responsabilităților și părților implicate, pentru ajustarea valorii relative care să includă uzura mijloacelor fixe în componența acesteia.

response:
scris.nr.01-9/500 din 03.04.17 În conformitate cu proiectul Băncii Mondiale ,,Modernizarea Sectorului Sănătății în Republica Moldova,,, Guvernul RM beneficiază de asistență tehnică pentru reevaluarea valorilor relative.A fost inaintat deja Raportul nr.1 cu privire la revaluarea valorii relative de către Consultantul internațional. scris.nr.01-8/968 din 30.06.17 La recomandarea dată Min.Sănătății a remis același răspuns indicat în scrisoarea precedentă.

RO_4231_scris.nr.01-9500 din 03.04.17 Min.Sanatatii.pdf
RO_4762_696.pdf

7. Să analizeze și să evalueze costurile serviciilor medicale de investigații performante, acordate prin utilizarea echipamentelor de ultimă generație, cu elaborarea și aprobarea tarifelor aferente acestor servicii, și ajustarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1020 din 29.12.2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”.

response:
scris.nr.01-9/500 din 03.04.17 În sectorul public al ocrotirii sănătății instituțiile medicale întroduc noi metode de diagnosticare și tratament cu utilizarea utilajului contemporan și performant au fost analizate, evaluate și respectiv recalculate unele tarife și elaborate noi tarife pentru serviciile medico-sanitare, cu includerea lor ulterioară în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare. HG nr.1460 din 30.12.16 ,,Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în HG nr.1020 din 29.12.11 (MO 2017, nr.40-49, art.99 ) scris.nr.01-8/968 din 30.06.17 Luînd în consideraţie că, în sectorul public al ocrotirii sănătăţii instituţiile medicale întroduc noi metode de diagnosticare şi tratament cu utilizarea utilajului contemporan şi performant au fost analizate, evaluate şi respectiv recalculate unele tarife şi elaborate noi tarife pentru serviciile medico-sanitare, cu includerea lor ulterioară în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare, prin Hotărîrea Guvernului nr.l460 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29.12.2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40-49, art.99).

RO_4231_scris.nr.01-9500 din 03.04.17 Min.Sanatatii.pdf
RO_4762_696.pdf

8. Să elaboreze un plan de acțiuni concrete privind intensificarea activităților de control pentru realizarea prevederilor Ordinului ministrului Sănătății „Privind asistența cu medicamente a bolnavilor spitalizați” .

response:
scris.nr.01-9/500 din 03.04.17 Modulul Farmacie va permite controlul și gestionarea medicamentelor cît și trasabilitatea stocurilor de medicamente.Totodată acesta va permite realizarea de situații, rapoarte și statistici specifice aplicației de farmacie, cerute de autorități sau de conducerea spitalului. (sistemul informațional a fost achiziționat) Funcționalități minime de control și gestionarea medicamente: - vizualizarea cererilor/comenzilor cu compararea cantități cerute cu stocul disponibil. -alocarea medicamentelor pe cereri zilnice și în funcție de substanțe active - schimbarea statutului cererii/comenzii în funcție de etapa în care se află respectiva cerere: aprobată/eliberată - transmiterea informațiilor legate de costul medicației către decontul pacienților - ajustarea stocului de medicament disponibil în funcție de cantitatea eliberată Funcționalități minime pentru gestiunea stocurilor: - înregistrarea valorică și cantitativă a intrărilor de gestiune - înregistrarea documentelor primare de intrare în gestiune a medicamentelor vizuzlizarea stocurilor disponibile pe secții evidența medicamentelor eliberate dintr-un anumit stoc, cu detalierea fiecărui bon personificat - configurarea de gestiuni de medicamente - inventarierea stocurilor cu transferul de stocuri între gestiuni scris.nr.01-8/968 din 30.06.17 în cadrul Colegiului Ministerului Sănătăţii din data de 28.04.2017 a fost examinată problema privind asigurarea pacienţilor din spitale cu medicamente, precum şi executarea contractelor de achiziţii pentru medicamente în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice (Hotîrârea Colegiului se anexează), cu emiterea ordinului Ministerului Sănătăţii nr.348 din 04.05.2017 „Cu privire la realizarea Hotîrârii Colegiului Ministerului Sănătăţii nr. 1 din 28.04.2017” (se anexează). Totodată, în acest context, a fost aprobat ordinul Ministerului Sănătăţii nr.365 din 16.05.2017 „Cu privire la instituirea Comisiei integrate de control a procesului de asigurare a instituţiilor medico-sanitare publice cu medicamente şi dispozitive medicale” (se anexează).

RO_4231_scris.nr.01-9500 din 03.04.17 Min.Sanatatii.pdf
RO_4762_696.pdf

9. Să planifice veniturile FAOAM conform cadrului de politici în domeniul sănătății și celui de dezvoltare strategică al Companiei;

response:
scris.nr.03/23-87 din 25.04.17 Veniturile FAOAM se planifică conform cadrului de politici în domeniul sănătății și celui de dezvoltare strategică al CNAM. În conformitate cu pct.2.1.1.4 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sist.de sănătate în perioada 2008-2017 și Strategiei de dezvoltare instituțională a CNAM pentrtu anii 2016-2020 și pentru anii 2014-2018, 2015-2019, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în cota procentuală a fost majorată de la 7% la 9% și a fost prevăzută majorarea în anul 2019 la 10%. scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 Veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - FAOAM) se planifică conform cadrului de politici în domeniul sănătăţii şi celui de dezvoltare strategică al CNAM. în conformitate cu pct.2.1.1.4. din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1471 din 24.12.2007, („Majorarea treptată a contribuţiei procentuale conform prevederilor stipulate în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (în continuare - CBTM) pe perioada respectivă până la atingerea cotei care să asigure pachetul de servicii medicale aşteptat de populaţie, dar să completeze şi fondurile necesare pentru acoperirea acestui pachet”) şi Strategiei de dezvoltare instituţională a CNAM pentru anii 2016-2020 şi pentru anii 2014-2018, 2015-2019, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cotă procentuală a fost majorată în anul 2014 de la 7% la 8%; în anul 2015 - de la 8% la 9% şi prin propunerea CNAM pentru CBTM 2018-2020 a fost prevăzută majorarea primei în anul 2019 de la 9% la 10%.

9. Să planifice veniturile FAOAM conform cadrului de politici în domeniul sănătății și celui de dezvoltare strategică al Companiei;

response:
scris.nr.01-9/500 din 03.04.17 Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2017 a fost elaborată în baza: - Legii nr.1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală; - Legii nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală; - HG nr.1471 din 24.12.07 Cu privire la apobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017; -HG nr.886 din 06.08.2007 Cu privire la aprobarea Politicii Naționale de Sănătate; - Regulamentului cu privire la modul de constituire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin HG nr.594 din 14.05.2002; - Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2017-2019; - Strategia de dezvoltare instituțională a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru anii 2016-2020. De asemenea s-a ținut cont de obiectivele de guvernare, stabilite în Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018, care în capitolul sănătatea populației stabilește ca prioritate, asigurarea accesului tuturor cetățenilor la serviciile medicale și farmaceutice de calitate. scris.nr.01-8/968 din 30.06.17 La această recomandare Min.Sănătății a remis același răspuns din scrisoarea precedentă comentariul auditorilor a. Ministerul Sănătății Legea FAOAM pe anul 2017 s-a elaborat în baza unui cadru vast de acte legal-normative, inclusiv a strategiilor de dezvoltare a sistemului de sănătate pentru anii 2008-2017, precum și a Strategiei de dezvoltare instituțională a CNAM pentru anii 2016-2020; b. CNAM În Strategia de dezvoltare instituțională a CNAM pentru anii 2016-2020, în cadrul obiectivului nr.2 „Asigurarea sustenabilității financiare a FAOAM”, s-a stabilit menținerea mărimii primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în cotă procentuală de 9% până în anul 2018, cu majorarea cotei până la 10% în anul 2019, fiind prevăzută cerința de ajustare a acestei cote în procesul elaborării CBTM și Legii FAOAM.

RO_4231_scris.nr.01-9500 din 03.04.17 Min.Sanatatii.pdf
RO_4762_696.pdf

10. Să implementeze prevederi necondiționate ale cadrului legal aferente controlului financiar public intern la gestionarea Fondului măsurilor de profilaxie, prin: a. aprobarea priorităților și acțiunilor concrete în conformitate cu documentele de politici în domeniul sănătății, inclusiv cu stabilirea indicatorilor de rezultat;

response:
scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 CNAM de comun cu Ministerul Sănătăţii (în continuare - MS) a elaborat şi aprobat Ordinul nr.286/154-A din 11.04.2017 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanţarea din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvireOrdinul menţionat a fost publicat, la data de 12.05.2017, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.149-154 art.nr.865.

10. Să implementeze prevederi necondiționate ale cadrului legal aferente controlului financiar public intern la gestionarea Fondului măsurilor de profilaxie, prin: a) aprobarea priorităților și acțiunilor concrete în conformitate cu documentele de politici în domeniul sănătății, inclusiv cu stabilirea indicatorilor de rezultat;

response:
scris.nr.01-9/500 din 03.04.17 În conformitate cu Dispoziția Min.Sănătății nr.438 din 14.07.2016 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea Regulamentului de implementare a mecanismului de planificare a mijloacelor din fondul de profilaxie al CNAM. Totodată, a fost elaborat proiectul de ordin comun al Min.Sănătății și CNAM ,,Cu privire la instituirea Comisiei specializate de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie și aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire,, și înaintat CNAM spre avizare și examinare prin scris.nr.01-10/208 din 13.03.17 scris.nr.01-8/968 din 30.06.17 Ministerul Sănătăţii în comun cu CNAM a elaborat şi aprobat ordinul comun nr.286/154-A din 11.04.2017 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire”. Prin acest ordin a fost instituit Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor dc îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte, având în componenţă 7 membri, dintre care 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 2 ai Centrului Naţional de Sănătate Publică şi 2 ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. Regulamentul privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire aprobat prin acelaşi ordin are drept scop stabilirea unui mecanism de planificare, administrare şi monitorizare a realizării proiectelor ce urmează a fi finanțate din fondul măsurilor de profilaxie. Totodată, acest regulament stabilește norme privind modul de prezentare, de evaluare și selectare a propunerilor de proiect.

10. Să implementeze prevederi necondiționate ale cadrului legal aferente controlului financiar public intern la gestionarea Fondului măsurilor de profilaxie, prin: b.elaborarea și aprobarea conform documentelor de politici a regulamentului privind gestionarea Fondului de profilaxie.

response:
scris.nr.03/23-87 din 25.04.17 CNAM la anexa nr.1 De comun cu Min.Sănătății s-a elaborat Ordin nr.286/154A din 11.04.17 ,,Cu privire la instituirea Consiliului Coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mij.financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, finanțate în bază de proiecte și aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire,,. Ordinul a fost remis la MJ spre expertizare și înregistrare.

RO_4404_raspuns CNAM.pdf
RO_4761_683.pdf

10. Să implementeze prevederi necondiționate ale cadrului legal aferente controlului financiar public intern la gestionarea Fondului măsurilor de profilaxie, prin: b.elaborarea și aprobarea conform documentelor de politici a regulamentului privind gestionarea Fondului de profilaxie.

response:
Ministerul Sănătăţii în comun cu CNAM a elaborat şi aprobat ordinul comun nr.286/154~A din 11.04.2017 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte şi aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire”. Prin acest ordin a fost instituit Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităţilor de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte, având în componenţă 7 membri, dintre care 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 2 ai Centrului Naţional de Sănătate Publică şi 2 ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. Regulamentul privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire aprobat prin acelaşi ordin are drept scop stabilirea unui mecanism de planificare, administrare şi monitorizare a realizării proiectelor ce urmează a fi finanţate din fondul măsurilor de profilaxie. Totodată, acest regulament stabileşte norme privind modul de prezentare, de evaluare şi selectare a propunerilor de proiect. comentariul auditorilor a. Ministerul Sănătății În conformitate cu Dispoziția ministrului Sănătății nr.483 din 14.07.2016, a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea Regulamentului de implementare a mecanismului de planificare a mijloacelor fondului măsurilor de profilaxie al CNAM. Totodată, a fost elaborat proiectul de Ordin comun al Ministerului Sănătății și CNAM „Cu privire la instituirea Comisiei specializate de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie și aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie, în bază de proiecte, a activităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire”, fiind înaintat CNAM, spre avizare. b. CNAM Pentru implementarea acestei recomandări, CNAM, în comun cu Ministerul Sănătății, au elaborat și aprobat Ordinul nr.286/154-A din 11.04.2017 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru activități”. Regulamentul aprobat are drept scop stabilirea unui mecanism de planificare, administrare și monitorizare a realizării proiectelor care urmează a fi finanțate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie. Pentru determinarea acțiunilor prioritare care urmează a fi finanțate din fondul măsurilor de profilaxie în conformitate cu direcțiile de utilizare stabilite legal, strategiile și programele de sănătate, a fost instituit Consiliul coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor fondului măsurilor de profilaxie, având în componența sa 7 membri, dintre care 5 reprezentanți ai Ministerului Sănătății (2 ai Ministerului Sănătății + 3 ai Centrului Național de Sănătate Publică) și 2 reprezentanți ai CNAM. De asemenea, acest regulament stabilește norme privind modul de prezentare a propunerilor de proiect, de evaluare și selectare a propunerilor de proiect.

RO_4762_696.pdf

11. de comun cu Ministerul Finanțelor: să revizuiască modalitatea de calcul și cadrul legal privind transferurile de la bugetul de stat pentru asigurarea de către Guvern a unor categorii de persoane prin excluderea cotei procentuale și asigurarea minimului garantat de stat, cu stabilirea indicatorilor măsurabili.

response:
scris.nr.03/23-87 din 25.04.17 De la MF a fost solicitată metoda de calcul a sumei transferurilor din bugetul de stat pentru categoriile de persoane asigurate de guvern prin scris.nr.04/02-10-73/277 din 19.02.16, În comun cu Min.Sănătății a fost elaborat proiectul legii pentru modificarea art.9 din Legea nr.1593-XV din 26.12.02 ( scris.nr.04/01-10-280/1486 din 30.09.16 și nr.02/07-47/785 din 28.02.17 scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 în conformitate cu pct.30 din Planul de activitate CNAM pentru anul 2016 privind implementarea Strategiei de dezvoltare instituţională a CNAM pentru anii 2016-2020 în scopul revederii metodei de calcul a sumei transferurilor din bugetul de stat pentru categoriile de persoane asigurate de Guvern: • CNAM a solicitat de la Ministerul Finanţelor calculele privind elaborarea sumelor transferurilor din bugetul de stat în FAOAM pentru categoriile de persoane asigurate de Guvern (scrisoarea nr.04/02-10-73/277 din 19.02.2016); • CNAM a participat cu MS la elaborarea proiectului legii pentru modificarea art.9 din Legea nr.l593 din 26.12.2002 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”. Proiectul a fost coordonat prin scrisorile nr.04/01-10- 280/1486 din 30.09.2016 şi nr.02/07-47/785 din 28.02.2017.

RO_4404_raspuns CNAM.pdf
RO_4761_683.pdf

11. de comun cu Ministerul Finanțelor: să revizuiască modalitatea de calcul și cadrul legal privind transferurile de la bugetul de stat pentru asigurarea de către Guvern a unor categorii de persoane prin excluderea cotei procentuale și asigurarea minimului garantat de stat, cu stabilirea indicatorilor măsurabili.

response:
scris.nr.01-9/500 din 03.04.17 A fost elaborat, avizat de către părțile interesate și prezentat Guvernului spre examinare și aprobare proiectul Legii pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul, termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, prin scris.nr.01-4.2/163 din 01.02.2017 scris.nr.01-8/968 din 30.06.17 Prin Hotărîrea Guvernului nr.403 din 05.06.2017 a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.l593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care prevede revizuirea modalităţii de calcul a transferurilor de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea de către Guvern a unor categorii de persoane prin excluderea cotei procentuale şi asigurarea minimului garantat de stat a acestor categorii. scrisoare MF. nr. 05-02/1/14 din 30.05.2017 de către Ministerul Sănătăţii a fost elaborat şi prezentat spre examinare şi contrasemnare proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.l593-XV din 26 decembrie 2002 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, ce prevede revizuirea modalităţii de calcul a transferurilor de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate (15 categorii) prevăzute la articolul 4, alineatul (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.l585-XIII din 27 februarie 1998. In acest context, este de menţionat că, întru oferirea unei finanţări stabile a sectorului sănătăţii, care la rîndul său ar permite majorarea transferurilor de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, de comun acord a fost stabilită regula clară pentru determinarea transferurilor respective, avînd la bază suma aprobată a transferurilor pentru anul precedent şi indexată la indicele preţurilor de consum pentru anul în cauză. Astfel, pentru punerea în aplicare a proiectului legii în cauză este necesar aprobarea acestuia de către Guvern şi adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova.

RO_4231_scris.nr.01-9500 din 03.04.17 Min.Sanatatii.pdf
RO_4760_558.pdf
RO_4762_696.pdf

12. Să documenteze procesul de negociere a contractării serviciilor medicale cu insituțiile medico-sanitare în baza indicatorilor măsurabili ce ar asigura transparența și plenitudinea racordării costurilor serviciilor medicale cu cele real suportate, ținînd cont de indicele de complexitate.

response:
scris.nr.03/23-87 din 25.04.17 CNAM menționează că în urma solicitării nr.8 din 20.01.17 și nr.13 din 09.02.17 a echipei de audit au fost prezentate copiile proceselor verbale ale Comisiei de contractare privind procesul de negociere a contractării serviciilor medicale cu instituțiile medico-sanitare și copiile contractelor de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală. scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 în cadrul procesului de negociere a volumului de servicii medicale pentru contractarea în anul 2016, au fost întocmite procese-verbale pentru fiecare instituţie medico-sanitară. Procesele- verbale au un format tipizat, fiind notaţi indicatorii aferenţi contractării, în mod manual.

RO_4404_raspuns CNAM.pdf
RO_4761_683.pdf

13. Să contracteze serviciile medicale aferente asistenței spitalicești în bază de DRG, cu stipularea în contract a indicatorilor măsurabili, precum tariful, indicele de complexitate și numărul cazurilor tratate.

response:
scris.nr.03/23-87 din 25.04.17 Au fost aprobați indicatori măsurabili prin Ordinul comun al MS și CNAM nr.597/405-A din 21.07.16 cu stipularea acestora în Contractele de acordsare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală. scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 Prin Ordinul comun al MS şi CNAM nr.597/405-A din 21.07.2016 „Privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2016” au fost aprobaţi indicatorii măsurabili (tariful, indicele de complexitate şi numărul cazurilor tratate), cu indicarea acestora în Contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatoriii de asistenţă medicală.

RO_4404_raspuns CNAM.pdf
RO_4761_683.pdf

14. Să implementeze sistemul de control intern potrivit cerințelor legale, cu elaborarea politicii specifice interne cu privire la fraudă și corupție în cadrul administrării mijloacelor FAOAM, stabilirea măsurilor și acțiunilor de sancționare corespunzătoare, în vederea reducerii posibilității de apariție a fraudei.

response:
scris.nr.03/23-87 din 25.04.17 Prin Ordinul nr.368-A din 08.07.16 a fost instituită comisia de disciplină în cadrul CNAM și aprobat Regulamentul cu privire la comisia de disciplină, prin care s-au stabilit norme de sesizare a Comisiei de disciplină, de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare (anexa nr.5, anexa 6). A fost aprobat Planul de activitate al Serviciului audit intern pentru anul 2017 (anexa nr.7, anexa nr.8) Prin Ordinul CNAM nr.80-A din 28.02.17 a fost planificată organizarea seminarelor de instruire cu privire la integritate, regimul cadourilor în cadrul desfășurării activității, reglementării specifice utilizării bunurilor și serviciilor în scopuri profesionale, precum autoevaluarea sistemului de management financiar și control (anexa nr.9). scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 Prin Ordinul CNAM nr.368-A din 08.07.2016 „Cu privire la instituirea comisiei de disciplină în cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină” a fost instituită Comisia de disciplină în cadrul CNAM şi aprobat Regulamentul cu privire la comisia de disciplină. în Regulamentul menţionat au fost stabilite norme privind modul de sesizare a Comisiei de disciplină, de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare, inclusiv şi fapte de corupţie, cercetarea acestora şi aplicarea sancţiunilor disciplinare (a se vedea Anexa nr. 7). În scopul prevenirii corupţiei în rândul angajaţilor CNAM a fost revizuit şi aprobat prin Ordinul CNAM nr.476-A din 07.09.2016, Codul de etică al angajaţilor CNAM, prin care au fost stabilite prevederi privind regimul juridic aplicabil cadourilor şi avantajelor acordate angajaţilor CNAM (a se vedea Anexa nr.8). La 17.01.2017 a fost aprobat Planul de activitate al Serviciului audit intern pentru anul 2017 prin care a fost planificată, pentru perioada august-septembrie 2017, misiunea de audit cu tematica „Evaluarea mecanismelor instituite în cadrul CNAM în vederea asigurării integrităţii profesionale a angajaţilor, prevenirii fraudei şi combaterii corupţiei” (a se vedea Anexa nr.9). Planul menţionat a fost remis Curţii de Conturi prin scrisoarea nr. 14/08-12/232 din 20.02.2017 {a se vedea Anexa nr.10). Prin Ordinul CNAM nr.80-A din 28.02.2017 „CM privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru consolidarea sistemului de management financiar şi control în anul 201T’ pentru anul 2017 a fost planificată organizarea seminarelor de instruire cu privire la integritate, regimul cadourilor în cadrul desfăşurării activităţilor de serviciu, reglementărilor specifice utilizării bunurilor şi serviciilor în scopuri profesionale, precum şi semnificaţia, importanţa, consolidarea şi autoevaluarea sistemului de management financiar şi control, îndeosebi a managementului riscurilor, inclusiv a riscurilor de corupţie (a se vedea Anexa nr.ll). în acest sens, conform Dispoziţiei CNAM nr,125-d din 25.05.2017, în perioada 29.05.- 30.05.2017 pentru angajaţii aparatului central al CNAM şi al Agenţiei teritoriale Centru, de comun cu Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova, a fost organizat seminarul de instruire cu tematica „Integritatea profesională a agentului public. Testarea integrităţii profesionale” (a se vedea Anexa nr. 12).

RO_4404_raspuns CNAM.pdf
RO_4761_683.pdf

15. Să revizuiască cadrul regulator intern cu ajustarea proceselor de documentare și raportare, acceptare spre plată a cererilor de rambursare, de monitorizare a contractelor de finanțare, îndosariere a documentelor ce justifică executarea proiectelor investiționale finanțate, raportarea obligațiilor asumate anterior etc.;

response:
scris.nr.03/23-87 din 25.04.17 A fost aprobat Ordinul comun MS și CNAM nr.729/495-A din 22.09.16 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile și modalitatea de selectare și derulare a proiectelor investiționale din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. În baza Regulamentului s-au aprobat: - Ordinul CNAM nr.602 din 14.11.16 Cu privire la instituirea Comisiei specializate de selectare și evaluare a proiectelor investiționale finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (a se vedea Anexa nr.13); - Ordinul CNAM nr.07-A din 20.01.17 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile din cadrul Secției investiții de monitorizarea derulării proiectelor investiționale (a se vedea Anexa nr.14); - Ordinul CNAM nr.08-A din 20.01.17 Cu privire la aprobarea madelului cererii de rambursare și modelelor rapoartelor ce urmează a fi prezentate de IMSP în scopul finanțării proiectelor investiționale din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (a se vedea Anexa nr.15); În cadrul concursului proiectelor investiționale desfpșurat din 14.11.16 pînă la 02.12.16 selectarea proiectelor s-a făcut în limita mij.financiare disponibile de fondul de dezvoltare (s-au aprobat 30 mln.lei, disponibile 15 mln.lei). Procedura de gestionare a fondului de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale a fost revizuită în sensul elaborării a două proceduri separate: - Monitorizarea realizării contractelor de finanțare a proiectelor investiționale, aprobată prin ordinul nr.645-A din 01.12.16; - Selectarea și contractarea proiectelor investiționale și Finanțarea proiectelor investiționale, aprobate prin ordinul nr.138-A din 04.04.17 scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 La recomandarea dată CNAM oferă același răspuns din scris.nr.03/23-87 din 25.04.17

RO_4404_raspuns CNAM.pdf
RO_4761_683.pdf

16. Să delimiteze strict, în structura cheltuielilor FAOAM, valoarea medicamentelor aferente serviciilor de asistență medicală contractate de valoarea medicamentelor cu destinație specială, inclusiv destinate Programelor naționale, cu stabilirea indicatorilor de rezultat.

response:
scris.nr.03/23-87 din 25.04.17 Transferurile de la bugetul de stat au fost aprobate și transferate în sumă de 62034 mii lei, a fost stabilită suma limită pentru medicamente cu destinație specială în sumă de 27511 mii lei. În anul 2016 mij.respective n-au fost alocate pentru realizarea programelor naționale. Instituțiile medico-sanitare prezintă CNAM doc-te justificative pentru cheltuielile efectuate, și raportul trimestrial conform formularului aprobat de MS și CNAM. La 01.07.13 s-au efectuat modificări la Legea nr.1593 din 26.12.002 Cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 Transferurile de la bugetul de stat pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii au fost aprobate şi transferate în sumă de 62 033,7 mii lei. Aceste mijloace au fost îndreptate la asigurarea beneficiarilor cu preparate antidiabetice injectabile (insulina umană). Concomitent, în Criteriile de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului AOAM pentru anul 2016, aprobate prin Ordinul MS şi CNAM nr.597/405-A din 21.07.2016 (pct.62), a fost stabilită suma limită pentru medicamente cu destinaţie specială, care constituie 27 511,7 mii lei. CNAM, în limita surselor financiare disponibile, a încheiat contracte de acordare a asistenţei medicale cu instituţiile medico-sanitare pentru acest scop. Începând cu anul 2016 mijloacele respective nu au fost îndreptate pentru realizarea programelor naţionale. Instituţiile medico-sanitare prezintă CNAM documentele justificative asupra cheltuielilor în cauză şi raportul trimestrial conform formularului aprobat de către MS şi CNAM.

RO_4404_raspuns CNAM.pdf
RO_4761_683.pdf

1. Să solicite și ulterior să contracteze servicii medicale în cadrul asistenței spitalicești în bază de DRG, în funcție de performanța și complexitatea cazurilor, cu stipularea în contract a indicatorilor măsurabili, precum tariful, indicele de complexitate și numărul cazurilor tratate.

response:
scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 în anul 2016, în Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, încheiat cu IMSP ’’Institutul Mamei şi Copilului”, au fost stipulaţi indicatori măsurabili (tariful, indicele de complexitate şi numărul cazurilor tratate), în funcţie de performanţă şi complexitatea cazurilor.

RO_4404_raspuns CNAM.pdf
RO_4761_683.pdf

1. Să solicite și ulterior să contracteze servicii medicale în cadrul asistenței spitalicești în bază de DRG, în funcție de performanța și complexitatea cazurilor, cu stipularea în contract a indicatorilor măsurabili, precum tariful, indicele de complexitate și numărul cazurilor tratate.

response:
scrisoare CNAM nr. 03123-121/906 din 30.06.2017 în anul 2016 în Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, încheiat cu IMSP institutul de Medicină Urgentă”, au fost stipulaţi indicatori măsurabili (tariful, indicele de complexitate şi numărul cazurilor tratate), în funcţie de performanţă şi complexitatea cazurilor.

RO_4761_683.pdf

2. Să elaboreze, în baza cadrului normativ, descrierea narativă și cartografică a procesului de solicitare și distribuire a medicamentelor din farmacie către secții și pacienți, cu intensificarea controlului intern.

response:
Potrivit scrisorii IMSP Institutul de Medicină Urgentă nr. 01-7/477 din 03.04.2017, a fost elaborată descrierea procesului de solicitare și distribuire a medicamentelor în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă, atât în format grafic, cât și în format narativ, fiind stabilite procedurile, persoanele responsabile, precum și documentele necesare pentru a fi completate.

3. Să solicite și să înainteze, în cadrul procesului de negociere a contractelor cu furnizorii economici, stabilirea termenelor rezonabile de achitare a serviciilor contracte, reieșind din valoarea semnificativă a contractelor încheiate.

response:
Potrivit informațiilor prezentate, entitatea a indicat că a negociat și a introdus în contractele de achiziție a medicamentelor termene rezonabile de achitare a acestora.

4. Să elaboreze un plan de acțiuni concrete, cu stabilirea termenelor și persoanelor responsabile de eliminarea neconformităților și deficiențelor apărute, urgentarea realizării scopului propus aferent mijloacelor alocate din FAOAM și utilizate în cadrul proiectelor investiționale „Fortificarea bazei tehnico-materiale a IMSP prin dotarea blocurilor nr.IV și de reanimare cu utilaj medical” și „Fortificarea sistemului de sănătate în epileptologie și dereglările de conștiință prin implementarea metodelor de investigație video-EEG de densitate înaltă. Organizarea serviciului prechirurgical și de tratament chirurgical al pacienților cu epilepsii medicamentos rezistente”.

response:
entitatea a prezentat planul de acțiuni, fiind satbilite termenele, persoanele responsabile și activitățile necesare pentru a fi realizate

5. Să monitorizeze realizarea condițiilor contractuale cu furnizorii de medicamente și produse parafarmaceutice, inclusiv cu asigurarea obligatorie de către instituție a justificării solicitărilor de medicamente.

response:
potrivit datelor rezentate de institutul de medicină urgentă în prezent solicitările sunt transmise în baza faxogramei, practică aplicată și anterior însă au fost inițiate activități ce țin de contractarea unui soft informațional pentru ținerea modului de evidență a prevederilor contractuale cu furnizorii de medicamente.

1. Să asigure solicitarea și ulterior contractarea asistenței medicale spitalicești în bază de DRG, în funcție de performanța și complexitatea cazurilor, cu stipularea în contract a indicatorilor măsurabili, precum tariful, indicele de complexitate și numărul cazurilor tratate.

response:
scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 în anul 2016, în Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, încheiat cu IMSP ’’Spitalul Clinic Republican”, au fost stipulaţi indicatori măsurabili (tariful, indicele de complexitate şi numărul cazurilor tratate), în funcţie de performanţă şi complexitatea cazurilor.

RO_4761_683.pdf

1. Să asigure solicitarea și ulterior contractarea asistenței medicale spitalicești în bază de DRG, în funcție de performanța și complexitatea cazurilor, cu stipularea în contract a indicatorilor măsurabili, precum tariful, indicele de complexitate și numărul cazurilor tratate.

response:
scrisoare CNAM nr. 03123-121/906 din 30.06.2017 în anul 2016, în Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, încheiat cu IMSP "Spitalul Clinic Republican”, au fost stipulaţi indicatori măsurabili (tariful, indicele de complexitate şi numărul cazurilor tratate), în funcţie de performanţă şi complexitatea cazurilor

RO_4761_683.pdf

2. Să elaboreze și să aprobe un plan de acțiuni, cu stabilirea persoanelor responsabile și termenelor de realizare, ce ar asigura o evaluare a necesității, priorității și economicității cheltuielilor instituției și adoptarea activităților de optimizare a acestora.

response:
Potrivit datelor prezentate de instituție, se atestă efectuarea unei analize ample privind costurile și datoriile instituției, pentru optimizarea cărora sunt stabilite activități și măsuri aferente.

3. Să întocmească și să aprobe, în conformitate cu prevederile regulamentare, descrierea narativă și cartografică a procesului de control intern aferent asigurării cu medicamentele necesare pentru tratamentul pacienților.

response:
Potrivit informațiilor prezentate, a fost emis un ordin al directorului IMSP SCR, potrivit căruia s-a aprobat mecanismul de asigurare cu medicamentele necesare pentru tratamentul Potrivit informațiilor prezentate, a fost emis un ordin al directorului IMSP SCR, potrivit căruia s-a aprobat mecanismul de asigurare cu medicamentele necesare pentru tratamentul pacienților spitalizați, fiind elaborat regulamentul privind mecanismul de asigurare a subdiviziunilor spitalului cu medicamentele necesare, și cartografierea proceselor aferente.

4. Să asigure monitorizarea realizării condițiilor contractuale cu furnizorii de medicamente și produse parafarmaceutice, inclusiv asigurarea obligatorie de către instituție a justificării solicitărilor de medicamente către furnizor.

response:
Potrivit informațiilor prezentate, directorul IMSP SCR a emis Ordinul nr. 211 din 23.12.2016 cu privire la evidența, executarea în termen și modul de păstrare a contractelor de achiziție în cadrul instituției.

5. Să elaboreze un plan de acțiuni concrete, cu stabilirea termenelor și persoanelor responsabile de eliminare a neconformităților și deficiențelor apărute, urgentarea realizării scopului propus aferent mijloacelor alocate din FAOAM și utilizate în cadrul proiectului investițional „Crearea departamentelor Endourologie şi Tratament al aritmiilor cardiace în IMSP SCR”.

response:
Potrivit datelor prezentate de instituție, se atestă că echipamentul a fost transmis în anul 2014 și pus în funcțiune la 18.12.2014 de către IMSP Institutul de Cardiologie.

6.Să asigure, în cadrul procesului de negociere a contractelor cu furnizorii, stabilirea termenelor rezonabile de achitare a medicamentelor și produselor parafarmaceutice solicitate, achiziționate și contracte.

response:
Potrivit informațiilor prezentate, se atestă că AMDM a creat un grup de lucru, cu implicarea reprezentanților IMSP, în vederea negocierii contractelor de achiziție a medicamentelor

6.Să asigure, în cadrul procesului de negociere a contractelor cu furnizorii, stabilirea termenelor rezonabile de achitare a medicamentelor și produselor parafarmaceutice solicitate, achiziționate și contracte.

6.Să asigure, în cadrul procesului de negociere a contractelor cu furnizorii, stabilirea termenelor rezonabile de achitare a medicamentelor și produselor parafarmaceutice solicitate, achiziționate și contracte.

1. Să asigure solicitarea și ulterior contractarea asistenței medicale spitalicești în bază de DRG în funcție de performanța și complexitatea cazurilor tratate, cu prevederea în contract a indicatorilor măsurabili, cum ar fi: tariful, indicele de complexitate și numărul cazurilor tratate.

response:
scris.nr.03/23-121/906 din 30.06.17 în anul 2016 în Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, încheiat cu IMSP ’’Institutul de Medicină Urgentă”, au fost stipulaţi indicatori măsurabili (tariful, indicele de complexitate şi numărul cazurilor tratate), în funcţie de performanţă şi complexitatea cazurilor.

1. Să asigure solicitarea și ulterior contractarea asistenței medicale spitalicești în bază de DRG în funcție de performanța și complexitatea cazurilor tratate, cu prevederea în contract a indicatorilor măsurabili, cum ar fi: tariful, indicele de complexitate și numărul cazurilor tratate.

response:
scris.nr.01-13/435 din 13.04.17 Oferta serviciilor medicale spitalicești înaintată anual spre contractare de către CNAM prevede un șir de date și indicatori de activitate a instituției, printre care și numărul de cazuri tratate, indicii de complexitate a cazurilor tratate (ICM). Oferta serviciilor medicale se anexează. scrisoare CNAM nr. 03123-121/906 din 30.06.2017 în anul 2016, în Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, încheiat cu IMSP "Institutul Mamei şi Copilului”, au fost stipulaţi indicatori măsurabili (tariful, indicele de complexitate şi numărul cazurilor tratate), în funcţie de performanţă şi complexitatea cazurilor.

RO_4761_683.pdf

2. Să elaboreze, în baza cadrului normativ, procese scrise de control intern aferente asigurării procesului de tratare a pacienților cu medicamente, cu specificarea responsabililor implicați la fiecare etapă, precum și reglementarea: 2.1 modului de determinare a necesităților de medicamente în sortimentul necesar, cu asigurarea confirmării disponibilității mijloacelor financiare pentru achiziționarea acestora;

2. Să elaboreze, în baza cadrului normativ, procese scrise de control intern aferente asigurării procesului de tratare a pacienților cu medicamente, cu specificarea responsabililor implicați la fiecare etapă, precum și reglementarea: 2.2 monitorizării disciplinei contractuale la încheierea și garantarea, executarea obligațiilor contractuale a datoriilor înregistrate și a stocurilor de medicamente formate;

response:
scris.01-13/435 din 13.04.17 Conform ordinului nr.01-19/127 din 29.06.16 s-a actualizat componența grupului de lucru privind coordonarea implementării sistemului de management financiar și control în cadrul IMsC. A fost organizat în perioada 20-21.09.16 seminar de instruire cu privire la implementarea sistemului MFC. Referitor la identificarea, descrierea și remodelarea proceselor de lucru, inclusiv procesul de tratare a pacienților cu medicamente, menționăm că aceste activități urmează a fi realizate pe parcursul anului 2017, de către grupul de lucru privind coordonarea implementării sistemului de management financiar și control în cadrul IMsiC de comun cu persoanele responsabile de proces.

2. Să elaboreze, în baza cadrului normativ, procese scrise de control intern aferente asigurării procesului de tratare a pacienților cu medicamente, cu specificarea responsabililor implicați la fiecare etapă, precum și reglementarea: 2.3 modului de asigurare a secțiilor cu medicamentele necesare pentru tratamentul pacienților.

response:
scris.nr.01-13/435 din 13.04.17 Conform procesului verbal nr.21 din 06.12.16 al ședinței grupului de lucru privind achiziționarea medicamentelor a fost discutat și aprobat Regulamentul intern cu privire la distribuirea medicamentelor în subdiviziunile IMsiC

3. Să asigure monitorizarea realizării condițiilor contractuale cu furnizorii de medicamente și produse parafarmaceutice, inclusiv asigurarea obligatorie de către instituție a justificării solicitărilor de medicamente.

response:
scris.nr.01-13/435 din 13.04.17 Conform procesului verbal al ședinței grupului de lucru nr.21 din 06.12.16 a fost aprobat Regulamentul privind distribuirea medicamentelor ]n subdiviziunile IMșiC.

4. Să revizuiască organigrama instituției pentru asigurarea conformității activității subdiviziunilor, în special a farmaciilor.

response:
scris.nr.01-13/435 din 13.04.17 Conform ordinului Min.Sănătății nr.1077 din 30.12.16 a fost aprobată prganigrama IMșiC, fiind inclusă subdiviziunea Farmacie (filiala) în cadrul Clinicii ,,Emilian Coțaga,,

5. Să elaboreze și să aprobe proceduri scrise ale controlului intern privind acordarea în locațiune a spațiilor neutilizate, precum și monitorizarea și controlul executării contractelor încheiate.

response:
scris.nr.01-13/435 din 13.04.17 Procedurile sunt planificate pentru realizare pe parcursul a.2017

6. Să ajusteze la situația reală datele privind bunurile imobile reflectate în Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.05.2005.

response:
scris.nr.01-13/435 din 13.04.17 Conform HG nr.869 din 18.10.14 a fost înregistrat bunul imobil cu suprafața de 310,7 m.p. cu nr.cadastral 0100111.198.11

7. Să definitiveze delimitarea proprietății publice și celei private (1761,8 m.p.), cu înregistrarea la organele cadastrale și în evidența contabilă, precum și a clădirii Centrului Național de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală (cu suprafața de 1073,1 m.p.) și a terenului aferent (0,2645 ha).

response:
scris.nr.01-13/435 din 13.04.17 Imobilul a fost provatizat cu abateri de la prevederile legale și este în litigiu. Urmează să fie stabilit de organele de competență să emită decizia în acest sens. IMSP Institutul Mamei şi Copilului a informat că, ținând cont de faptul că bunul s-a privatizat cu unele devieri legale, delimitarea proprietății publice de cea privată este imposibilă în prezent, deoarece suprafața de 1073,1 m2 este în litigiu. De asemenea, instituția a comunicat că suprafața urmează a fi stabilită de către organele competente abilitate cu împuternicirile corespunzătoare de a emite decizii în acest sens. Drept rezultat al procedurii de reorganizare prin fuziune în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1022 din 28.12.2012 „Cu privire la reorganizarea unor instituții medico-sanitare publice”, solicitarea înaintată de IMSP IMC privind atribuirea dreptului de folosință în temeiul Titlului de autentificare a deținătorului de teren nr.0100111216 din 15.07.2016 a fost înregistrată la data de 20.09.2016 în Registrul bunurilor imobile.

Cerinte (11)

2.1. se cere implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și cu stabilirea termenelor concrete și persoanelor responsabile de implementarea acestora;

2.1. se cere implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și cu stabilirea termenelor concrete și persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
scris.nr.01-8/968 din 30.06.17 Întru implementarea cerinţelor şi recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, Hotărîrea Curţii de Conturi nr.14 din 20.05.2016 ”Cu privire la Rapoartele de audit asupra conformităţii Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi asupra conformităţii gestionării şi raportării situaţiilor financiare ale acestor fonduri de către Instituţiile medico-sanitare publice Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican şi Institutul Mamei şi Copilului” a fost examinată în cadrul Ministerului Sănătăţii, cu emiterea ulterioară a Ordinului nr.239 din 24.03.2017 (se anexează). Prin ordinul nominalizat a fost aprobat Planul de măsuri pentru conformarea cu cerinţele şi recomandările Curţii de Conturi expuse în Rapoartele de audit sus nominalizate, cu determinarea acţiunilor concrete, stabilirea termenelor de realizare şi direcţiilor/serviciilor responsabile de implementarea acestora. scrisoare MF. nr. 05-02/1/14 din 30.05.2017 de către Ministerul Sănătăţii a fost elaborat şi prezentat spre examinare şi contrasemnare proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.l593-XV din 26 decembrie 2002 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, ce prevede revizuirea modalităţii de calcul a transferurilor de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate (15 categorii) prevăzute la articolul 4, alineatul (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.l585-XIII din 27 februarie 1998. In acest context, este de menţionat că, întru oferirea unei finanţări stabile a sectorului sănătăţii, care la rîndul său ar permite majorarea transferurilor de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, de comun acord a fost stabilită regula clară pentru determinarea transferurilor respective, avînd la bază suma aprobată a transferurilor pentru anul precedent şi indexată la indicele preţurilor de consum pentru anul în cauză. Astfel, pentru punerea în aplicare a proiectului legii în cauză este necesar aprobarea acestuia de către Guvern şi adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova.

RO_4760_558.pdf

2.1. se cere implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării problemelor, deficiențelor și neconformităților constatate, precum și cu stabilirea termenelor concrete și persoanelor responsabile de implementarea acestora;

response:
scris.nr.01-9/500 din 03.04.17 HCC a fost examinată cu emiterea ulterioară a ordinului nr.239 din 24.03.17 prin care a fost aprobat Planul de măsuri pentru conformarea cu cerințele și recomandările CC expuse în Raport scrisoare Ministerul Sănătății nr. 01-8/968 din 30.06.2017 Intru implementarea cerinţelor şi recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit, Hotărîrea Curţii de Conturi nr.14 din 20.05.2016 ”Cu privire la Rapoartele de audit asupra conformităţii Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi asupra conformităţii gestionării şi raportării situaţiilor financiare ale acestor fonduri de către Instituţiile medico-sanitare publice Institutul de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican şi Institutul Mamei şi Copilului” a fost examinată în cadrul Ministerului Sănătăţii, cu emiterea ulterioară a Ordinului nr.239 din 24.03.2017 (se anexează). Prin ordinul nominalizat a fost aprobat Planul de măsuri pentru conformarea cu cerinţele şi recomandările Curţii de Conturi expuse în Rapoartele de audit sus nominalizate, cu determinarea acţiunilor concrete, stabilirea termenelor de realizare şi direcţii lor/serviciilor responsabile de implementarea acestora.

RO_4231_scris.nr.01-9500 din 03.04.17 Min.Sanatatii.pdf
RO_4762_696.pdf

2.2.1. examinarea Rapoartelor de audit la Consiliile de Administrație, cu elaborarea și aprobarea planului de acțini privind realizarea recomandărilor înaintate, stabilirea termenelor și responsabililor de implementare;

response:
Pentru executarea cerințelor și implementarea recomandărilor înaintate, a fost întocmit Planul de măsuri întru înlăturarea neconformităților depistate de către echipa de audit din cadrul CCRM în urma misiunii de audit. Acest plan cuprinde 9 măsuri, cu stipularea responsabililor, termenelor de realizare și rezultatelor scontate.

2.2.1. examinarea Rapoartelor de audit la Consiliile de Administrație, cu elaborarea și aprobarea planului de acțini privind realizarea recomandărilor înaintate, stabilirea termenelor și responsabililor de implementare;

response:
Potrivit scrisorii IMSP IMC nr.01-13/435 din 13.04.2017, examinarea Rapoartelor de audit la Consiliul de Administrație a fost inclusă în cadrul ordinii de zi pentru ședința din 19.04.2017;

2.2.1. examinarea Rapoartelor de audit la Consiliile de Administrație, cu elaborarea și aprobarea planului de acțini privind realizarea recomandărilor înaintate, stabilirea termenelor și responsabililor de implementare;

response:
. Potrivit scrisorii IMSP IMU nr.01-7/477 din 03.04.2017, examinarea Rapoartelor de audit la Consiliul de Administrație a fost inclusă în cadrul ordinii de zi pentru ședința din 19.04.2017;

2.2.2. implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit în termenele stabilite;

response:
Pentru executarea cerințelor și implementarea recomandărilor înaintate, a fost întocmit Planul de acțiuni privind realizarea recomandărilor înaintate, cu stabilirea termenelor și responsabililor de implementare, aprobat de către directorul IMSP IMC la 29.06.2016.

2.2.2. implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit în termenele stabilite;

response:
Pentru executarea cerințelor și implementarea recomandărilor înaintate, a fost întocmit „Planul de măsuri întru înlăturarea neconformităților depistate de către echipa de audit din cadrul CCRM în urma misiunii de audit în IMSP IMU”, aprobat de către directorul IMSP IMU la 18.05.2016. Acest Plan cuprinde 15 măsuri de realizare, cu stipularea termenelor de realizare, executorilor și responsabililor.

2.2.2. implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit în termenele stabilite;

response:
Pentru executarea cerințelor și implementarea recomandărilor înaintate, a fost întocmit Planul de măsuri întru înlăturarea neconformităților depistate de către echipa de audit din cadrul CCRM în urma misiunii de audit. Acest plan cuprinde 9 măsuri, cu stipularea responsabililor, termenelor de realizare și rezultatelor scontate.

2.3. se cere examinarea oportunității de ajustare a modului de întocmire a facturilor cu posibilitatea introducerii manuale de către entități a termenelor de livrare;

response:
scrisoare MF. nr. 05-02/1/14 din 30.05.2017 conform modificărilor instituite prin Hotărîrea Guvernului nr.294 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II” din 23 decembrie 1997 prin Hotărîrea Guvernului nr.238 din 25.04.2017 (în vigoare de la 28.10.2017), formularul „factura” a fost comasat cu formularul „factura fiscală”. Totodată, conform art.41 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 23 decembrie 1997, modificare instituită prin Hotărîrea Guvernului nr.1185 din 20.10.2008, completarea formularelor documentelor primare cu regim special (în care se încadrează şi factura fiscală) se efectuează: a) manual (citeţ cu cerneală sau pix); b) la maşina de dactilografiat sau computerizat; c) combinat (manual, la maşina de dactilografiat sau computerizat)(...). Prin urmare, cadrul legislativ actual al Republicii Moldova prevede posibilitatea introducerii manuale de către entităti a termenelor de livrare în documentele primare cu regim special.

RO_4760_558.pdf

2.4. se cere să implice instituțiile medico-sanitare publice în cadrul procesului de negociere a contractelor cu furnizorii, inclusiv a clauzelor privind termenele de livrare și achitare a medicamentelor și produselor parafarmaceutice;