Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.16 din 30 mai 2016 "Cu privire la misiunile de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 și asupra datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2015"

Numar 206-214 din data de 2016-05-30 Nr. cerinte: 10 Nr. recomandari: 24

Curtea de Conturi, în prezența ministrului finanțelor dl Octavian Armașu, viceministrului finanţelor dna Maria Cărăuş, sefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Serghei Pușcuța, vicedirectorului general al Serviciului Vamal dl Grigore Ionițov, şefului Direcţiei generale Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor dna Nina Lupan, şefului Direcţiei generale datorii publice a Ministerului Finanţelor dna Elena Matveeva, președintelui Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” dl Victor Cebotari, directorului adjunct al Agenției Proprietății Publice dna Dorina Cebotarean, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 (Anexa nr.1) şi Raportul auditului datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2015 (Anexa nr.2).

1Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).

Recomandari (24)

1. MF, să întreprindă, în condițiile reformei managementului finanțelor publice, măsuri de îmbunătățire pe termen mediu a calității prognozelor la venituri, pentru a spori credibilitatea bugetului de stat aprobat (constatările nr.3.1.1, nr.3.1.2 și nr.3.2.2).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 Pe parcursul anului 2016, au avut loc două instruiri cu tematica „Introducerea în econometrie” la care au participat colaboratorii Ministerului Finanţelor şi ai Ministerului Economiei. Cu suportul Proiectului de asistenţă tehnică din partea Uniunii Europene a fost elaborat un studiu „Analiza metodelor de prognozare a veniturilor şi recomandări de perfecţionare a acestora”. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 A fost iniţiată elaborarea modelelor econometrice autoregresive pentru prognoza TVA (inclusiv pe componente) şi a impozitului pe veniturile persoanelor fizice, care urmează să fie testate şi dezvoltate în continuare.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

2. MF, de comun cu IFPS, să excludă efectuarea restituirilor la TVA și accize pentru restanțele la impozite și taxe față de BPN ale terților, în vederea conformării la prevederile Hotărîrii Curții Constituționale nr.62 din 23.11.1999 (constatarea nr.3.3.10).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare a fost revizuit, modificat şi remis Ministerului Justiţiei pentru avizare, cu toate avizele autorităţilor publice, prin scrisoarea IFPS nr. 26-15/1-10- 2202/10341 din 19.12.2016. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 19.04.2017.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

2. MF, de comun cu IFPS, să excludă efectuarea restituirilor la TVA și accize pentru restanțele la impozite și taxe față de BPN ale terților, în vederea conformării la prevederile Hotărîrii Curții Constituționale nr.62 din 23.11.1999 (constatarea nr.3.3.10).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare a fost revizuit, modificat şi remis Ministerului Justiţiei pentru avizare, cu toate avizele autorităţilor publice, prin scrisoarea IFPS nr. 26-15/1-10- 2202/10341 din 19.12.2016. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 19.04.2017.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

3. IFPS și SV, să intensifice măsurile pentru combaterea evaziunilor fiscale (constatarea nr.3.3.12).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 Pe parcursul anului 2016 a fost asigurată activitatea de conformare voluntară a contribuabililor care au drept scop majorarea nivelului de disciplină fiscală a contribuabililor, prin promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea şi achitarea în termen a obligaţiilor fiscale, elaborând Programul de conformare voluntară. în scopul mediatizării legislaţiei fiscale în rîndurile contribuabililor de către IFPS, pe parcursul anului 2016, au fost organizate şi desfăşurate 2 şedinţe cu contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul importului de flori şi cu cei care desfăşoară activităţi de transport de pasageri în regim TAXI. Scopul şedinţelor desfăşurate a fost purtarea discuţiilor constructive în vederea stimulării agenţilor economici să recurgă la conformarea benevolă. Şedinţele desfăşurate de către inspectoratele fiscale teritoriale cu agenţii economici în scopul promovării spirituale de conformare, pentru anul 2016, constituie 6409. De către inspectoratele fiscale teritoriale în scopul promovării spiritului de conformarea benevolă, popularizării legislaţiei fiscale, asigurării suportului contribuabililor au fost desfăşurate: ® şedinţe ramurale - 13.39; ® şedinţe individuale - 3 812; • şedinţe asistenţă metodologică - 1258. Un proiect de bun augur, care va contribui substanţial Ia educarea „viitorilor contribuabili” în spiritul civismului fiscal, a fost identificat cu genericul „Iniţierea în educaţia fiscală” pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a. Astfel, a fost elaborat ulterior, prin Ordinul IFPS nr.1033 din 27.10.2016 şi aprobat suportul informaţional cu genericul „Iniţiere în educaţia fiscală’' pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a. Informaţia a fost diseminată pe întreg teritoriu al RM, fiind desfăşurate 500 de ore educative ceea ce reprezintă 98,4% din total clase liceale pe teritoriul RM. Totodată, a fost elaborată şi aprobată Indicaţia IFPS nr.305 din 04.04.2016 cu privire la organizarea seminarelor în instituţiile superioare de învăţământ. A fost elaborat şi aprobat Ordinul IFPS nr. 1427 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea planului de controale fiscale pentru anul 2017. Pe parcursul anului 2016, de către SFS au fost efectuate 41 897 controale fiscale (inclusiv 16 376 controale fiscale la persoane fizice, la cererea persoanei fizice), cu 15 039 controale fiscale mai puţin comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau cu 26,4 % mai puţin. Suma impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere şi altor plăţi, inclusiv sancţiunile calculate suplimentar la buget în rezultatul controalelor fiscale constituie 2 704 168,82 mii lei, ceea ce este cu 1 233 954,52 mii lei sau cu 54 % mai mult faţă de perioada similară a anului precedent, inclusiv sume calculate prin metode si surse indirecte constituie 2 204 575,16 mii lei. Totodată, în această perioadă de către Serviciul Fiscal de Stat au fost efectuate controale fiscale operative cu scopul verificării respectării legislaţiei fiscale de către contribuabili, inclusiv cu verificarea persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător ilicită, în baza criteriilor de risc aprobate prin Ordinul IFPS nr. 107 din 11.02.2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind determinarea şi clasificarea riscurilor de conformarea fiscală.. în perioada menţionată au fost efectuate 2 571 controale fiscale operative, dintre care rezultative - 1 921. în rezultatul controalelor au fost aplicate sancţiuni în sumă de 5 796,17 mii lei, achitate 2 839,8 mii lei (diminuate cu sancţiunile fiscale micşorate conform prevederilor art.234 (2) din Codul fiscal). De către Serviciul Vamal în anul 2016 au fost executate 143 de controale ulterioare. Pentru semestrul I al anului 2017 au fost planificate 140 controale ulterioare. Serviciul Vamal asigură consolidarea măsurilor de control vamal prin utilizarea capacităţilor laboratorului vamal. Pe parcursul anului 2016 au fost supuse încercărilor de laborator circa 550 de probe. Capacitatea laboratoarelor vamale mobile este utilizată la posturile vamale Leuşeni şi Giurgiuleşti fiind supuse încercărilor de laborator 48 de probe. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Serviciul Fiscal de Stat asigură examinarea permanentă a riscurilor aferente segmentelor din activitatea economică, fiind identificate următoarele: 1) Zonele de agrement 1.1. a fost efectuată o analiză a segmentului în cauză (73 de agenţi economici) sub aspectul riscurilor de eschivare de la calculul şi plata impozitelor; 1.2. au fost dispuse acţiuni de monitorizare (pe parcursul lunilor iunie - iulie) a activităţii agenţilor economici prestatori ai serviciilor de agrement, prin prisma controalelor fiscale inopinate la 56 agenţi economici şi prin instituirea posturilor fiscale la 18 agenţi economici; 1.3. s-au constatat 31 încălcări fiscale şi 22 încălcări contravenţionale, din 41 agenţi economici verificaţi; 1.4. faţă de agenţii economici care nu respectă legislaţia în vigoare, de către SFS vor fi aplicate sancţiuni în sumă de 140 300 lei. 2) Agenţi economici prestatori servicii ale frizerului şi cosmetologului 2.1. au fost efectuate controale fiscale inopinate la 30 agenţi economici, în urma cărora au fost aplicate sancţiuni în sumă de 163 000 lei; 2.2. s-a monitorizat activitatea la 4 agenţi economici, prin controale fiscale faptice, zilnice, pe parcursul a 3 săptămâni, cu acumularea informaţiei în vederea estimării venitului obţinut pentru perioadele precedente. 3) Genuri de activitate cu risc sporit de evaziune fiscală 3.1. au fost efectuate controale fiscale la 14 agenţii de turism, în rezultatul cărora au fost calculate obligaţii fiscale în sumă de 21 939,3 mii lei; 3.2. s-au efectuat controale fiscale la Agenţia imobiliară Proimobil SRL - la prima etapă au fost analizate tranzacţiile de vânzare-cumpărare, fiind selectate 104 persoane fizice care în perioada A/2011-A/2016 au încheiat contracte de vânzare-cumpărare a unui imobil prin intermediul agenţiei. Au fost întocmite 19 acte de control cu adoptarea deciziilor asupra cazului de încălcare fiscală, în rezultat fiind calculate obligaţii fiscale în sumă de 634 909 lei; 3.3. transportul în regim taxi - au fost efectuate 14 controale fiscale cu calcularea suplimentară la buget a impozitelor şi taxelor în sumă totală de 6 910,4 mii lei; 3.4. au fost dispuse controale fiscale la 20 persoane fizice care, în perioada anilor 2015-2016, au obţinut venituri rezultate din jocurile de pariuri online în sumă de aproximativ 11 milioane lei, fără a fi declarate şi achitate impozit pe venit aferent. La moment verificările sunt în derulare, persoanele fizice în unele cazuri conformându-se prevederilor legale şi achitând benevol suma obligaţiilor fiscale suplimentare. Prin Ordinul SFS nr. 394 din 17.03.20i7 (a se vedea anexa nr. 18) a fost aprobat Programul de conformare voluntară a contribuabililor, conform căruia au fost selectate activităţile din economia Republicii Moldova cu gradul maxim de risc de neconformare fiscală şi anume: ° Agricultura ° Construcţii * Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul * întreţinerea şi repararea autovehiculelor Ulterior, conform Ordinului SFS nr. 542 din 31.03.2017 (a se vedea anexa nr. 19) a fost aprobată lista contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală, în număr de 5828 contribuabili şi începând cu 01.04.2017 sunt monitorizaţi de către SFS prin prisma Programul de conformare voluntară. Măsurile, acţiunile şi procedeele utilizate de către SFS aplicate contribuabililor poartă un caracter de prevenire şi sunt următoarele: - Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare; - Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare; - Efectuarea vizitelor fiscale, care au drept scop explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului. în perioada 2016 - semestrul I 2017, au fost elaborate 4 comunicate informative: privind aplicarea corecta a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015 (comunicatul nr. 14/3-07/7 din 14.01.2016); privind aplicarea prevederilor art.513 si art.103 alin.(l) pct.5) din Codul fiscal aferent modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015 (Comunicatul informativ nr. 14/3-07/141 din 25.03.2016); privind regimul de impozitare a câştigurilor din jocurile de noroc, precum şi opinia Ministerului Finanţelor privind aplicarea scutirilor de la plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar (Comunicatul nr. 14/3-07/232 din 13.07.2017). De asemenea, pe parcursul anului 2016, în scopul mediatizării legislaţiei fiscale în rîndurile contribuabililor, de către IFPS au fost. organizate şi desfăşurate 2 şedinţe cu contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul importului de flori şi cu cei care desfăşoară activităţi de transport de pasageri în regim TAXI. Scopul şedinţelor desfăşurate a fost purtarea discuţiilor constructive în vederea stimulării agenţilor economici să recurgă la conformarea benevolă. De asemenea, pe parcursul anului 2016, în scopul promovării spiritului de conformare benevolă şi asigurării suportului contribuabililor au fost desfăşurate, de către inspectoratele fiscale teritoriale au fost organizate 6409 şedinţe de popularizare a legislaţiei fiscale: • şedinţe ramurale - 1339; © şedinţe individuale - 3 812; © şedinţe asistenţă metodologică - 1258. în perioadele 02 - 05 martie şi 25 mai - 15 iunie 2017, a avut loc campania de informare a contribuabililor cu privire la aspectele fiscale privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător de către persoanele fizice. Acţiunea cu genericul „Activează legal ~~ activează în siguranţă” s-a desfăşurat în pieţele de pe întreg teritoriul ţării, în cadrul căror s-au întreprins următoarele măsuri: a) popularizarea prevederilor legislaţiei către contribuabili, cu referire la formele legale de desfăşurarea activităţilor de antreprenoriat: - patenta de întreprinzător; - înregistrarea activităţii independente; - înregistrarea sub o altă formă organizatorică-juridică a activităţii de antreprenoriat; b) popularizarea prevederilor legislaţiei către administratorii pieţelor privind reglementarea comerţului în pieţe; c) distribuirea a circa 27,7 mii pliante informative; d) instruirea comercianţilor şi demonstrarea modului de funcţionare şi utilizare a maşinilor de casă şi control. In acelaşi sens, la data de 29.06.2017 a fost organizată şedinţa Consiliului consultativ a Serviciului Fiscal de Stat, avându-i ca participanţi din partea mediului de afaceri pe administratorii pieţelor autorizate. In cadrul şedinţei au fost comunicate suplimentar obligaţiile administraţiei pieţelor, rolul acestora în diminuarea fenomenului activităţii ilicite. In vederea realizării Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii „la negru” şi anume a obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor şi contracarării fenomenului şi muncii „la negru” a întreprins următoarele acţiuni: - au fost examinate riscurile aferente comportamentului fiscal şi nivelul de conformare voluntară a contribuabililor la respectarea legislaţiei fiscale, inclusiv a declarării şi achitării salariilor, în procesul de planificare şi efectuare a controalelor fiscale pentru anul 2017; - au fost stabilite încălcări privind respectarea legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) fiind adoptate 80 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării şi achitării plăţilor salariale, impozitelor şi defalcărilor aferente acestora; - au fost calculate suplimentar la buget impozite, taxe şi alte plăţi în sumă totală de 5344,5 mii lei, inclusiv prin metode şi surse indirecte 2421,3 mii lei, din suma totală au fost achitate 1897,3 mii lei; - au fost identificate 126 persoane care practică munca „la negru” şi beneficiază de salarii „în plic”, suma estimată fiind de 2362,2 mii lei; - au fost realizate acţiuni informative şi de sensibilizare, pentru promovarea politicilor de educaţie juridică şi civică a salariaţilor, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii, cum ar fi: a) 213 seminare pentru angajaţii şi angajatorii din sectoarele cu risc sporit privind consecinţele negative ale acceptării salariului neoficial (privarea de dreptul la asistenţă medicală, la o pensie decentă, la concediu etc.); b) 50 publicaţii în presă şi emisiuni la posturile de televiziune locale cu tematica privind dezavantajele achitării salariilor „în plic” şi practicării muncii „la negru”; - a fost elaborat şi aprobat un Plan de acţiuni privind desfăşurarea campaniilor de conformare voluntară a contribuabililor care practică utilizarea muncii nedeclarate şi achitarea „salariului în plic” pentru perioada 01.04*2017 -31.12.2017; - a fost aprobată lista în număr de 1027 contribuabili monitorizaţi prin prisma Programului de conformare voluntară care practică utilizarea muncii nedeclarate şi achitarea salariului „în plic”. Pe parcursul semestrului I al anului 2017, din 140 controale ulterioare planificate ctu fost executate 71 de controale ulterioare. Serviciul Vamal asigură consolidarea măsurilor de control vamal prin utilizarea capacităţilor laboratorului vamal. Pe parcursul anului 2016 au fost supuse încercărilor de laborator cca 550 de probe. Pe parcursul semestrului I al anului 2017, au fost supuse încercărilor de laborator cca 456 probe, fiind emise 96 de rapoarte de încercări în staţionar şi 38 rapoarte de încercări în Laboratoarele vamale mobile.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

3. IFPS și SV, să intensifice măsurile pentru combaterea evaziunilor fiscale (constatarea nr.3.3.12).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 Pe parcursul anului 2016 a fost asigurată activitatea de conformare voluntară a contribuabililor care au drept scop majorarea nivelului de disciplină fiscală a contribuabililor, prin promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea şi achitarea în termen a obligaţiilor fiscale, elaborând Programul de conformare voluntară. în scopul mediatizării legislaţiei fiscale în rîndurile contribuabililor de către IFPS, pe parcursul anului 2016, au fost organizate şi desfăşurate 2 şedinţe cu contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul importului de flori şi cu cei care desfăşoară activităţi de transport de pasageri în regim TAXI. Scopul şedinţelor desfăşurate a fost purtarea discuţiilor constructive în vederea stimulării agenţilor economici să recurgă la conformarea benevolă. Şedinţele desfăşurate de către inspectoratele fiscale teritoriale cu agenţii economici în scopul promovării spirituale de conformare, pentru anul 2016, constituie 6409. De către inspectoratele fiscale teritoriale în scopul promovării spiritului de conformarea benevolă, popularizării legislaţiei fiscale, asigurării suportului contribuabililor au fost desfăşurate: ® şedinţe ramurale - 13.39; ® şedinţe individuale - 3 812; • şedinţe asistenţă metodologică - 1258. Un proiect de bun augur, care va contribui substanţial Ia educarea „viitorilor contribuabili” în spiritul civismului fiscal, a fost identificat cu genericul „Iniţierea în educaţia fiscală” pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a. Astfel, a fost elaborat ulterior, prin Ordinul IFPS nr.1033 din 27.10.2016 şi aprobat suportul informaţional cu genericul „Iniţiere în educaţia fiscală’' pentru elevii claselor a IX-a şi a XII-a. Informaţia a fost diseminată pe întreg teritoriu al RM, fiind desfăşurate 500 de ore educative ceea ce reprezintă 98,4% din total clase liceale pe teritoriul RM. Totodată, a fost elaborată şi aprobată Indicaţia IFPS nr.305 din 04.04.2016 cu privire la organizarea seminarelor în instituţiile superioare de învăţământ. A fost elaborat şi aprobat Ordinul IFPS nr. 1427 din 29.12.2016 cu privire la aprobarea planului de controale fiscale pentru anul 2017. Pe parcursul anului 2016, de către SFS au fost efectuate 41 897 controale fiscale (inclusiv 16 376 controale fiscale la persoane fizice, la cererea persoanei fizice), cu 15 039 controale fiscale mai puţin comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau cu 26,4 % mai puţin. Suma impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere şi altor plăţi, inclusiv sancţiunile calculate suplimentar la buget în rezultatul controalelor fiscale constituie 2 704 168,82 mii lei, ceea ce este cu 1 233 954,52 mii lei sau cu 54 % mai mult faţă de perioada similară a anului precedent, inclusiv sume calculate prin metode si surse indirecte constituie 2 204 575,16 mii lei. Totodată, în această perioadă de către Serviciul Fiscal de Stat au fost efectuate controale fiscale operative cu scopul verificării respectării legislaţiei fiscale de către contribuabili, inclusiv cu verificarea persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător ilicită, în baza criteriilor de risc aprobate prin Ordinul IFPS nr. 107 din 11.02.2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind determinarea şi clasificarea riscurilor de conformarea fiscală.. în perioada menţionată au fost efectuate 2 571 controale fiscale operative, dintre care rezultative - 1 921. în rezultatul controalelor au fost aplicate sancţiuni în sumă de 5 796,17 mii lei, achitate 2 839,8 mii lei (diminuate cu sancţiunile fiscale micşorate conform prevederilor art.234 (2) din Codul fiscal). De către Serviciul Vamal în anul 2016 au fost executate 143 de controale ulterioare. Pentru semestrul I al anului 2017 au fost planificate 140 controale ulterioare. Serviciul Vamal asigură consolidarea măsurilor de control vamal prin utilizarea capacităţilor laboratorului vamal. Pe parcursul anului 2016 au fost supuse încercărilor de laborator circa 550 de probe. Capacitatea laboratoarelor vamale mobile este utilizată la posturile vamale Leuşeni şi Giurgiuleşti fiind supuse încercărilor de laborator 48 de probe. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Serviciul Fiscal de Stat asigură examinarea permanentă a riscurilor aferente segmentelor din activitatea economică, fiind identificate următoarele: 1) Zonele de agrement 1.1. a fost efectuată o analiză a segmentului în cauză (73 de agenţi economici) sub aspectul riscurilor de eschivare de la calculul şi plata impozitelor; 1.2. au fost dispuse acţiuni de monitorizare (pe parcursul lunilor iunie - iulie) a activităţii agenţilor economici prestatori ai serviciilor de agrement, prin prisma controalelor fiscale inopinate la 56 agenţi economici şi prin instituirea posturilor fiscale la 18 agenţi economici; 1.3. s-au constatat 31 încălcări fiscale şi 22 încălcări contravenţionale, din 41 agenţi economici verificaţi; 1.4. faţă de agenţii economici care nu respectă legislaţia în vigoare, de către SFS vor fi aplicate sancţiuni în sumă de 140 300 lei. 2) Agenţi economici prestatori servicii ale frizerului şi cosmetologului 2.1. au fost efectuate controale fiscale inopinate la 30 agenţi economici, în urma cărora au fost aplicate sancţiuni în sumă de 163 000 lei; 2.2. s-a monitorizat activitatea la 4 agenţi economici, prin controale fiscale faptice, zilnice, pe parcursul a 3 săptămâni, cu acumularea informaţiei în vederea estimării venitului obţinut pentru perioadele precedente. 3) Genuri de activitate cu risc sporit de evaziune fiscală 3.1. au fost efectuate controale fiscale la 14 agenţii de turism, în rezultatul cărora au fost calculate obligaţii fiscale în sumă de 21 939,3 mii lei; 3.2. s-au efectuat controale fiscale la Agenţia imobiliară Proimobil SRL - la prima etapă au fost analizate tranzacţiile de vânzare-cumpărare, fiind selectate 104 persoane fizice care în perioada A/2011-A/2016 au încheiat contracte de vânzare-cumpărare a unui imobil prin intermediul agenţiei. Au fost întocmite 19 acte de control cu adoptarea deciziilor asupra cazului de încălcare fiscală, în rezultat fiind calculate obligaţii fiscale în sumă de 634 909 lei; 3.3. transportul în regim taxi - au fost efectuate 14 controale fiscale cu calcularea suplimentară la buget a impozitelor şi taxelor în sumă totală de 6 910,4 mii lei; 3.4. au fost dispuse controale fiscale la 20 persoane fizice care, în perioada anilor 2015-2016, au obţinut venituri rezultate din jocurile de pariuri online în sumă de aproximativ 11 milioane lei, fără a fi declarate şi achitate impozit pe venit aferent. La moment verificările sunt în derulare, persoanele fizice în unele cazuri conformându-se prevederilor legale şi achitând benevol suma obligaţiilor fiscale suplimentare. Prin Ordinul SFS nr. 394 din 17.03.20i7 (a se vedea anexa nr. 18) a fost aprobat Programul de conformare voluntară a contribuabililor, conform căruia au fost selectate activităţile din economia Republicii Moldova cu gradul maxim de risc de neconformare fiscală şi anume: ° Agricultura ° Construcţii * Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul * întreţinerea şi repararea autovehiculelor Ulterior, conform Ordinului SFS nr. 542 din 31.03.2017 (a se vedea anexa nr. 19) a fost aprobată lista contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală, în număr de 5828 contribuabili şi începând cu 01.04.2017 sunt monitorizaţi de către SFS prin prisma Programul de conformare voluntară. Măsurile, acţiunile şi procedeele utilizate de către SFS aplicate contribuabililor poartă un caracter de prevenire şi sunt următoarele: - Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare; - Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare; - Efectuarea vizitelor fiscale, care au drept scop explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului. în perioada 2016 - semestrul I 2017, au fost elaborate 4 comunicate informative: privind aplicarea corecta a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015 (comunicatul nr. 14/3-07/7 din 14.01.2016); privind aplicarea prevederilor art.513 si art.103 alin.(l) pct.5) din Codul fiscal aferent modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015 (Comunicatul informativ nr. 14/3-07/141 din 25.03.2016); privind regimul de impozitare a câştigurilor din jocurile de noroc, precum şi opinia Ministerului Finanţelor privind aplicarea scutirilor de la plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar (Comunicatul nr. 14/3-07/232 din 13.07.2017). De asemenea, pe parcursul anului 2016, în scopul mediatizării legislaţiei fiscale în rîndurile contribuabililor, de către IFPS au fost. organizate şi desfăşurate 2 şedinţe cu contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul importului de flori şi cu cei care desfăşoară activităţi de transport de pasageri în regim TAXI. Scopul şedinţelor desfăşurate a fost purtarea discuţiilor constructive în vederea stimulării agenţilor economici să recurgă la conformarea benevolă. De asemenea, pe parcursul anului 2016, în scopul promovării spiritului de conformare benevolă şi asigurării suportului contribuabililor au fost desfăşurate, de către inspectoratele fiscale teritoriale au fost organizate 6409 şedinţe de popularizare a legislaţiei fiscale: • şedinţe ramurale - 1339; © şedinţe individuale - 3 812; © şedinţe asistenţă metodologică - 1258. în perioadele 02 - 05 martie şi 25 mai - 15 iunie 2017, a avut loc campania de informare a contribuabililor cu privire la aspectele fiscale privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător de către persoanele fizice. Acţiunea cu genericul „Activează legal ~~ activează în siguranţă” s-a desfăşurat în pieţele de pe întreg teritoriul ţării, în cadrul căror s-au întreprins următoarele măsuri: a) popularizarea prevederilor legislaţiei către contribuabili, cu referire la formele legale de desfăşurarea activităţilor de antreprenoriat: - patenta de întreprinzător; - înregistrarea activităţii independente; - înregistrarea sub o altă formă organizatorică-juridică a activităţii de antreprenoriat; b) popularizarea prevederilor legislaţiei către administratorii pieţelor privind reglementarea comerţului în pieţe; c) distribuirea a circa 27,7 mii pliante informative; d) instruirea comercianţilor şi demonstrarea modului de funcţionare şi utilizare a maşinilor de casă şi control. In acelaşi sens, la data de 29.06.2017 a fost organizată şedinţa Consiliului consultativ a Serviciului Fiscal de Stat, avându-i ca participanţi din partea mediului de afaceri pe administratorii pieţelor autorizate. In cadrul şedinţei au fost comunicate suplimentar obligaţiile administraţiei pieţelor, rolul acestora în diminuarea fenomenului activităţii ilicite. In vederea realizării Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii „la negru” şi anume a obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor şi contracarării fenomenului şi muncii „la negru” a întreprins următoarele acţiuni: - au fost examinate riscurile aferente comportamentului fiscal şi nivelul de conformare voluntară a contribuabililor la respectarea legislaţiei fiscale, inclusiv a declarării şi achitării salariilor, în procesul de planificare şi efectuare a controalelor fiscale pentru anul 2017; - au fost stabilite încălcări privind respectarea legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) fiind adoptate 80 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării şi achitării plăţilor salariale, impozitelor şi defalcărilor aferente acestora; - au fost calculate suplimentar la buget impozite, taxe şi alte plăţi în sumă totală de 5344,5 mii lei, inclusiv prin metode şi surse indirecte 2421,3 mii lei, din suma totală au fost achitate 1897,3 mii lei; - au fost identificate 126 persoane care practică munca „la negru” şi beneficiază de salarii „în plic”, suma estimată fiind de 2362,2 mii lei; - au fost realizate acţiuni informative şi de sensibilizare, pentru promovarea politicilor de educaţie juridică şi civică a salariaţilor, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii, cum ar fi: a) 213 seminare pentru angajaţii şi angajatorii din sectoarele cu risc sporit privind consecinţele negative ale acceptării salariului neoficial (privarea de dreptul la asistenţă medicală, la o pensie decentă, la concediu etc.); b) 50 publicaţii în presă şi emisiuni la posturile de televiziune locale cu tematica privind dezavantajele achitării salariilor „în plic” şi practicării muncii „la negru”; - a fost elaborat şi aprobat un Plan de acţiuni privind desfăşurarea campaniilor de conformare voluntară a contribuabililor care practică utilizarea muncii nedeclarate şi achitarea „salariului în plic” pentru perioada 01.04*2017 -31.12.2017; - a fost aprobată lista în număr de 1027 contribuabili monitorizaţi prin prisma Programului de conformare voluntară care practică utilizarea muncii nedeclarate şi achitarea salariului „în plic”. Pe parcursul semestrului I al anului 2017, din 140 controale ulterioare planificate ctu fost executate 71 de controale ulterioare. Serviciul Vamal asigură consolidarea măsurilor de control vamal prin utilizarea capacităţilor laboratorului vamal. Pe parcursul anului 2016 au fost supuse încercărilor de laborator cca 550 de probe. Pe parcursul semestrului I al anului 2017, au fost supuse încercărilor de laborator cca 456 probe, fiind emise 96 de rapoarte de încercări în staţionar şi 38 rapoarte de încercări în Laboratoarele vamale mobile.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

4. MF, de comun cu IFPS și SV, să intensifice măsurile de colectare a restanțelor la plata impozitelor și taxelor față de BPN, pentru sporirea încasărilor la buget (constatările nr.3.3.14, 3.3.15 și 3.3.16).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 în partea ce ţine de intensificarea administrării activităţii a fost elaborată circulara IFPS nr.26-06-11-727/10551 din 27.12.2016. Totodată, în scopul eficientizării managementului restanţelor, întru mobilizarea tuturor resurselor în vederea aplicării pîrghiilor legale ce ţin de recuperarea restanţelor pe parcursul anului au fost elaborate şi remise în adresa 1FS teritoriale circularele nr.26-06-11-80/1388 din 25.02.2016, nr.26-06-11-326/4417 din 15.06.2016, nr.26-06-11-360/5319 din 05.07.2016, nr.26-06-11-513/7467 din 16.09.2016. De asemenea, în adresa IFS teritoriale la 16.03.2016 a fost remisă Indicaţia IFPS nr.23 privind mobilizarea resurselor şi eficientizarea activităţii de diminuare a restanţelor. în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare ce se impun spre încasarea datoriilor existente, Serviciul Vamal după expirarea termenelor de atac întreprinde măsuri de executare silită stabilite în secţiunea 211 a Codului Vamal. Astfel, pe parcursul anului 2016 a fost încasată datoria debitoare din anii precedenţi în sumă de 573 425 752,73 lei. Pe parcursul anului 2016 au fost depuse 41 cereri de insolvabilitate pentru încasarea creanţelor.

RO_4733_188.pdf

4. MF, de comun cu IFPS și SV, să intensifice măsurile de colectare a restanțelor la plata impozitelor și taxelor față de BPN, pentru sporirea încasărilor la buget (constatările nr.3.3.14, 3.3.15 și 3.3.16).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 în partea ce ţine de intensificarea administrării activităţii a fost elaborată circulara IFPS nr.26-06-11-727/10551 din 27.12.2016. Totodată, în scopul eficientizării managementului restanţelor, întru mobilizarea tuturor resurselor în vederea aplicării pîrghiilor legale ce ţin de recuperarea restanţelor pe parcursul anului au fost elaborate şi remise în adresa 1FS teritoriale circularele nr.26-06-11-80/1388 din 25.02.2016, nr.26-06-11-326/4417 din 15.06.2016, nr.26-06-11-360/5319 din 05.07.2016, nr.26-06-11-513/7467 din 16.09.2016. De asemenea, în adresa IFS teritoriale la 16.03.2016 a fost remisă Indicaţia IFPS nr.23 privind mobilizarea resurselor şi eficientizarea activităţii de diminuare a restanţelor. în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare ce se impun spre încasarea datoriilor existente, Serviciul Vamal după expirarea termenelor de atac întreprinde măsuri de executare silită stabilite în secţiunea 211 a Codului Vamal. Astfel, pe parcursul anului 2016 a fost încasată datoria debitoare din anii precedenţi în sumă de 573 425 752,73 lei. Pe parcursul anului 2016 au fost depuse 41 cereri de insolvabilitate pentru încasarea creanţelor.

RO_4733_188.pdf

4. MF, de comun cu IFPS și SV, să intensifice măsurile de colectare a restanțelor la plata impozitelor și taxelor față de BPN, pentru sporirea încasărilor la buget (constatările nr.3.3.14, 3.3.15 și 3.3.16).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 în partea ce ţine de intensificarea administrării activităţii a fost elaborată circulara IFPS nr.26-06-11-727/10551 din 27.12.2016. Totodată, în scopul eficientizării managementului restanţelor, întru mobilizarea tuturor resurselor în vederea aplicării pîrghiilor legale ce ţin de recuperarea restanţelor pe parcursul anului au fost elaborate şi remise în adresa 1FS teritoriale circularele nr.26-06-11-80/1388 din 25.02.2016, nr.26-06-11-326/4417 din 15.06.2016, nr.26-06-11-360/5319 din 05.07.2016, nr.26-06-11-513/7467 din 16.09.2016. De asemenea, în adresa IFS teritoriale la 16.03.2016 a fost remisă Indicaţia IFPS nr.23 privind mobilizarea resurselor şi eficientizarea activităţii de diminuare a restanţelor. în vederea întreprinderii măsurilor de rigoare ce se impun spre încasarea datoriilor existente, Serviciul Vamal după expirarea termenelor de atac întreprinde măsuri de executare silită stabilite în secţiunea 211 a Codului Vamal. Astfel, pe parcursul anului 2016 a fost încasată datoria debitoare din anii precedenţi în sumă de 573 425 752,73 lei. Pe parcursul anului 2016 au fost depuse 41 cereri de insolvabilitate pentru încasarea creanţelor.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

5. MF, să asigure, la elaborarea politicilor bugetar-fiscale, cuantificarea măsurilor cu impact financiar, cu raportarea integrală a impactului realizat (constatarea nr.3.3.17).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Pentru 2016 a fost evaluat impactul fiscal al măsurilor de politică fiscală şi vamală privind majorarea cotelor accizelor pentru combustibili, majorarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe, majorarea cotelor accizelor pentru ţigarete cu filtru, ţigaretele fără filtru, introducerea în sistemul impozitelor de stat a impozitului pe avere, scutirea de TVA importul şi livrarea rachetelor pentru sistemul antigrindină, scutirea de TVA şi taxă vamală importul turbinelor hidraulice, generatoarelor electrice, părţilor pentru grupuri electrogene şi aparatura electrică pentru comutarea circuitelor electrice, majorarea cotelor impozitului funciar, excluderea din sistemul taxelor rutiere a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, introducerea în sistemul taxelor locale a impozitului pe autovehiculele, cu menţinerea impozitului la nivelul cotelor taxei rutiere stabilite pentru anul 2015, majorarea cotelor taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta). Pentru 2017 a fost evaluat impactul fiscal al măsurilor de politică fiscală şi vamală privind majorarea mărimii tranşelor de venit impozabile, precum şi a mărimii scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute ia rata inflaţiei, introducerea unui sistem de impozitare unic pentru activităţile profesionale în sectorul justiţiei (avocat în cadrul cabinetului a avocatului şi/sau biroului asociat de avocaţi, notarul public, executorul judecătoresc, administrator autorizat, mediator în cadrul biroului individual al mediatorului şi/sau biroului asociat de mediatori), majorarea cotei impozitului veniturilor persoanelor fizice cetăţeni obţinute din transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară unor altor persoane fizice cetăţeni de Ia 5% la 10%, precum şi de la 5% la 7%, majorarea impozitului pe venitul persoanei fizice cetăţeni din livrarea agenţilor economici a producţiei din fitotehnie şi horticultura în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural, de la 2% la 3%, introducerea cotei standard a TVA la serviciile legate de operaţiunile de acordare de licenţe şi eliberare de brevete referitoare la obiectele proprietăţii industriale, precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, scutirea de TVA a scuterelor cu motor electric de la poziţia tarifară 871190900, majorarea cotelor accizelor produselor petroliere în vederea ajustării graduale a acestora în conformitate cu Directivele Uniunii Europene, excluderea dreptului contribuabililor să beneficieze de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului pe bunurilor imobiliare ce urmează a fi achitat în cazul achitării sumei integrale a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs până la data de 30 iunie a anului respectiv.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

6. MF, de comun cu executorii de buget, să întreprindă acțiuni concrete pentru sporirea calității prognozelor de cheltuieli, prin implementarea conformă a metodelor de prognozare, aprobate prin Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului (constatarea nr.3.4.7).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Ministerul Finanţelor a elaborat materialul „Particularităţile repartizării alocaţiilor pe anul 2016 pentru instituţiile de învăţămînt, cultură, ştiinţă şi inovare”, care a fost transmis autorităţilor publice centrale prin scrisoarea nr.07-17/154 din 20 iulie 2016. Prin scrisoarea nr.07-17/186 din 26 august 2016, au fost remise în adresa autorităţilor publice centrale „Particularităţile elaborării şi prezentării propunerilor de buget pe anul 2017 şi estimărilor pe anii 2018- 2019 de către instituţiile de învăţământ, cultură, ştiinţă şi inovare”. După ajustările finale şi aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2017, prin scrisoarea nr.07-17/247 din 27 decembrie 2016, autorităţilor publice centrale le-au fost comunicate Particularităţile repartizării alocaţiilor pe anul 2017 pentru instituţiile de învăţământ, cultură, ştiinţă şi inovare. Colaboratorii ministerului au participat în calitate de formatori la cursuri de instruire pentru Curtea de Conturi, Oficiul teritorial Chişinău, Cancelaria de Stat, referitor la clasificaţia şi metodologia de elaborare, aprobare şi executare a bugetului. Au fost înaintate propuneri de completare a clasificaţiei surselor la cheltuieli (S3S4) prin completarea cu poziţii noi pentru componenta unităţii administrativ-teritoriale şi fondul de educaţie incluzivă. în urma modificărilor aprobate, suplimentar „Particularităţilor elaborării şi prezentării propunerilor de buget pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2019 de către instituţiile de învăţământ, cultură, ştiinţă şi inovare”, în adresa APC a fost transmisă scrisoarea nr.07-17/193 din 24 septembrie 2016, cu indicaţiile metodice de aplicare a modificărilor la Clasificaţia bugetară. Au fost remise scrisori către autorităţile publice locale privind unele explicaţii ce ţin de noua metodologie privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

7. MF, de comun cu MJ, să întreprindă măsuri de aplicare a procedurilor de regres în condițiile prevederilor legale, pentru recuperarea sumelor achitate anterior de la bugetul de stat (constatarea nr.3.6).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 prin scrisoarea viceministrului finanțelor nr. 19-06/1362 MJ a fost informat despre necesitatea implementării recomandării CCRM: de a seiza, pe fiecare caz în parte Procuratura Generală în vederea stabilirii faptului dacă pot fi calificate drept infracțiuni acțiunnile sau inacțiunile persoanelor cu funcții de răspundere sau ale altor persoane care au cauzat prejudiciul material și moral precum și de a întreprinde măsuri de aplicare a procedurilor de regres în condițiile prevederilor legale, pentru recuprarea sumelor achitate anterior de la buget de stat.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

7. MF, de comun cu MJ, să întreprindă măsuri de aplicare a procedurilor de regres în condițiile prevederilor legale, pentru recuperarea sumelor achitate anterior de la bugetul de stat (constatarea nr.3.6).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 prin scrisoarea viceministrului finanțelor nr. 19-06/1362 MJ a fost informat despre necesitatea implementării recomandării CCRM: de a seiza, pe fiecare caz în parte Procuratura Generală în vederea stabilirii faptului dacă pot fi calificate drept infracțiuni acțiunnile sau inacțiunile persoanelor cu funcții de răspundere sau ale altor persoane care au cauzat prejudiciul material și moral precum și de a întreprinde măsuri de aplicare a procedurilor de regres în condițiile prevederilor legale, pentru recuprarea sumelor achitate anterior de la buget de stat.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

8. MF să asigure evidența separată a sumelor achitate sub formă de cauțiune și să monitorizeze restituirea acestora (constatarea nr.3.6).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Prin ordinul viceministrului finanțelor nr.137 din 31.10.2016 „Privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normelor metodoogice privind evidența contabilă și raportarea financiara în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Min fin. nr. 216 din 28.12.2015”, a fost introdus subcontul extrabilanțier 811430 „Creanțe față de bugetul de stat privind cauțiunile transferate” pentru a asigura evidența creanțelor față de bugetul de stat privind cauțiunile achitate de MF și urmează a fi restituite la bugetul de stat, precum și pentru evidența creanțelor contingente.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

9. MF să aprobe reglementări interne în vederea asigurării implementării drepturilor legale referitor la atragerea mijloacelor financiare sub formă de împrumut din conturile CUT pentru necesitățile bugetului de stat (constatarea nr.3.13.1).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, Este în proces de elaborare proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezoreria] al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.215 din 28 decembrie 2015, prin care s-au inclus reglementările respective şi care urmează a fi aprobat până la finele trimestrului I. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 A fost elaborat şi aprobat Ordinul ministrului finanţelor nr. 86 din 08.06.2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, prin care s- au inclus reglementările respective (a se vedea anexa nr. 79).

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

10. MF, de comun cu autoritățile APC fondatori ai Î.S., S.A. și instituțiilor publice cu autonomie financiară, să întreprindă măsuri concrete în vederea restabilirii integrale a valorii capitalului social al statului în evidența contabilă a fondatorilor (constatarea nr.3.15).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, prevăd refelectarea valorii capitalului social al întreprinderilor de stat şi societăţilor de acţiuni în evidenţa contabilă a fondatorilor. Au fost analizate datele privind valoarea patrimoniului public al autorităţilor publice centrale prezentate Ministerului Finanţelor cu informaţia primită de la Agenţia Proprietăţii Publice. Au fost expediate circulare în adresa autorităţilor publice centrale cu solicitarea reflectării în evidenţa contabilă a valorii capitalului social, precum şi a cotei părţi în societăţile pe acţiuni şi aducerea în concordanţă a informaţiei privind valoarea patrimoniului public prezentată la Agenţia Proprietăţii Publice şi a datelor din bilanţul executării bugetului autorităţilor/ instituţiilor publice (copiile scrisorilor se anexează).

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

11. MF, să efectueze verificarea cu organizațiile internaționale în care RM are cote în capitalul social (BERD, BIRD etc.), pentru evaluarea volumului acestuia (cambiile emise, răscumpărate și soldul nerăscumpărat), cu luarea în evidență contabilă și raportarea lor obligatorie (constatarea nr.3.5).

response:
scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Prin scrisoarea nr. nr, 17/2-7/2 din 18.01*2017 (a se vedea anexa nr. 78), Ministerul Finanţelor a solicitat de la Banca Naţională a Moldovei informaţia privind mărimea cotei părţi a Republicii Moldova în capitalul social (BERD,BIRD, IDA, IFC,MIGA). De asemenea, prin scrisorile nr. 17/2-4/7 şi nr, 17/2-4/8 din 02 februarie 2017 (a se vedea anexele nr. 26 - 27) Ministerul Finanţelor a solicitat de la Banca Europeană şi Banca Mondială confirmarea mărimii cotei Republicii Moldova în capitalul social al acestora. Informaţiile parvenite au fost analizate, structurate şi prezentate Grupului de auditori din cadrul Curţii de Conturi la auditarea raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016.

RO_4734_875.pdf

12. MF, să elaboreze setul de politici de evidență contabilă aferente reflectării în conturile extrabilanțiere ale Trezoreriei de Stat a valorii documentelor executorii neachitate pînă la finele anului, precum și a datoriilor bugetului de stat față de agenții economici pentru restituirea TVA și accizelor (constatările nr.3.3.13 și 3.6).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 Prin Ordinul viceministrului finanţelor nr.137 din 31 octombrie 2016 „Privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015”, a fost introdus subcontul extrabilanţier 812450 „Datoria bugetului de stat privind taxa pe valoare adăugată” pentru a reflecta în evidenţa contabilă a Trezoreriei de Stat datoria bugetului de stat privind restituirea taxei pe valoare adăugată. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Totodată, Planul de conturi contabile în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28.12.2015 conţine subcontul extrabilanţier 812420 “Datoria bugetului de stat privind despăgubirile civile” (a se vedea anexa nr. 25), unde sunt reflectate documentele executării neachitate pînă la finele anului.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

13. MF, să elaboreze pentru executorii de buget politicile de evedență afrente reflectării datoriilor contingente/pasibile (constatarea 3.6).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Prin Ordinul viceministrului finanţelor nr.137 din 31 octombrie 2016 „Privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015”, a fost introdus subcontul extrabilanţier 811430 „Creanţe faţă de bugetul de stat privind cauţiunile transferate”. Totodată, Ordinul nr.216 din 28 decembrie 2015 prevede reflectarea în subcontul extrabiîanţier 812420 „Datoria bugetului de stat privind despăgubirile civile” a datoriei contingente aferente documentelor executorii.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

DP 1. MF, de comun cu organele Serviciului Fiscal de Stat și Inspecția Financiară, să intensifice măsurile ce se impun de cadrul regulator întru disciplinarea beneficiarilor recreditați și beneficiarilor garanțiilor de stat pentru recuperarea la bugetul de stat a datoriilor pentru împrumuturile acordate, termenul de achitare a cărora a expirat (constatarea nr.2.38, constatarea nr.2.41).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 In adresa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a fost remisă, Informaţia privind datoriile cu termen expirat ale agenţilor economici beneficiari de împrumuturi recreditate din surse externe şi/sau interne, precum şi datoria agenţilor economici faţă de Ministerul Finanţelor pentru sumele dezafectate din bugetul de stat pentru plata garanţiilor interne şi externe, prin scrisorile nr. 13/3-05-342 din 25.07.2016, nr.13/3-05-418 din 04.10.2016 şi nr. 13/3-05-442 din 28.10.2016. In perioada de referinţă, au fost elaborate şi expediate, către ministerele de profil, 2 scrisori (nr. 13/1-6-223 din 27.07.2016 şi nr. 13/1-6-324 din 31.10.2016) privind datoria debitorilor garantaţi pentru împrumuturile externe faţă de Ministerul Finanţelor şi datoriile agenţilor economici beneficiari de împrumuturi recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor. în perioada de referinţă, întru asigurarea rambursării în termen a datoriei beneficiarilor recreditaţi faţă de bugetul de stat, au fost remise în adresa beneficiarilor 55 cereri de plată, întru efectuarea plăţilor conform termenelor de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă din contul beneficiarilor recreditaţi la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de cca 68,0 mii lei. De asemenea, au fost elaborate şi remise în adresa debitorilor garantaţi (Î.S.„Fabrica de sticlă din Chişinău”, F.P.C. „Asconi” S.R.L. şi S.A. „Glass Container Company”) 8 cereri de plată, în conformitate cu graficul de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă (15.07.2016-05.01.2017), din contul debitorilor garantaţi, la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de aproximativ 24,1 mii. lei. în perioada de referinţă, către beneficiarii recreditaţi au fost înaintate 19 avertizări privind rambursarea datoriilor cu termen expirat. în perioada respectivă au fost înaintate către Trezoreria de stat 2 Note raport la data de 03.08.2016 şi 15.12.2016 cu privire la stoparea transferurilor cu destinaţie generală în vederea recuperării datoriilor expirate. în unna intentării procesului de insolvabilitate faţă de S.A. "Avicola- Bucovăţ”, a fost depusă cererea privind admiterea creanţelor Ministerului Finanţelor prin scrisoarea nr. 19-09/1238 din 14.11.2016. In această perioadă au fost întreprinse măsurile privind executarea silită de către organele Serviciul Fiscal de Stat întru rambursarea datoriilor beneficiarilor recreditaţi în sumă de cea 6,6 mii Iei. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 în perioada de referinţă, întru asigurarea rambursării în termen a datoriei beneficiarilor recreditaţi fată de bugetul de stat, au fost remise în adresa beneficiarilor 120 cereri de plată întru efectuarea plăţilor conform termenelor de scadenţă (ser. nr. 13/3-07-266 din 14.06.2017, a se vedea anexa nr. 37). Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă din contul beneficiarilor recreditaţi la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de cca 138,4 mii Iei. De asemenea, au fost elaborate si remise în adresa debitorilor earantati (Î.S.„Fabrica de sticlă din Chişinău”, F.P.C. „Asconi” S.R.L. şi S.A. „Glass Container Company”, ÎM Santek) 10 cereri de plată (a se vedea anexele nr. 38- 47), în conformitate cu graficul de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă (15.07.2016-05.07.2017), din contul debitorilor garantaţi, la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de cca 39,7 mii. Iei. în perioada de referinţă, către beneficiarii recreditaţi au fost înaintate 27 avertizări privind rambursarea datoriilor cu termen expirat (ser. nr. 13/3-07-227 din 12.05.2017, a se vedea anexa nr. 48). în perioada respectivă au fost înaintate către Trezoreria de stat 2 Note raport la data de 03,08.2016 şi 15.12.2016 (a se vedea anexele nr. 49 - 50) cu privire la stoparea transferurilor cu destinaţie generală în vederea recuperării datoriilor expirate. în urma intentării procesului de insolvabilitate faţă de S.A. "Avicola- Bucovăţ”, a fost depusă cererea privind admiterea creanţelor Ministerului Finanţelor prin scrisoarea nr. 19-09/1238 din 14.11.2016 {a se vedea anexa nr. 51). In această perioadă au fost întreprinse măsurile privind executarea silită de către organele Serviciul Fiscal de Stat întru rambursarea datoriilor beneficiarilor recreditaţi în sumă de cca 8,4 mii lei.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

DP 1. MF, de comun cu organele Serviciului Fiscal de Stat și Inspecția Financiară, să intensifice măsurile ce se impun de cadrul regulator întru disciplinarea beneficiarilor recreditați și beneficiarilor garanțiilor de stat pentru recuperarea la bugetul de stat a datoriilor pentru împrumuturile acordate, termenul de achitare a cărora a expirat (constatarea nr.2.38, constatarea nr.2.41).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 In adresa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a fost remisă, Informaţia privind datoriile cu termen expirat ale agenţilor economici beneficiari de împrumuturi recreditate din surse externe şi/sau interne, precum şi datoria agenţilor economici faţă de Ministerul Finanţelor pentru sumele dezafectate din bugetul de stat pentru plata garanţiilor interne şi externe, prin scrisorile nr. 13/3-05-342 din 25.07.2016, nr.13/3-05-418 din 04.10.2016 şi nr. 13/3-05-442 din 28.10.2016. In perioada de referinţă, au fost elaborate şi expediate, către ministerele de profil, 2 scrisori (nr. 13/1-6-223 din 27.07.2016 şi nr. 13/1-6-324 din 31.10.2016) privind datoria debitorilor garantaţi pentru împrumuturile externe faţă de Ministerul Finanţelor şi datoriile agenţilor economici beneficiari de împrumuturi recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor. în perioada de referinţă, întru asigurarea rambursării în termen a datoriei beneficiarilor recreditaţi faţă de bugetul de stat, au fost remise în adresa beneficiarilor 55 cereri de plată, întru efectuarea plăţilor conform termenelor de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă din contul beneficiarilor recreditaţi la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de cca 68,0 mii lei. De asemenea, au fost elaborate şi remise în adresa debitorilor garantaţi (Î.S.„Fabrica de sticlă din Chişinău”, F.P.C. „Asconi” S.R.L. şi S.A. „Glass Container Company”) 8 cereri de plată, în conformitate cu graficul de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă (15.07.2016-05.01.2017), din contul debitorilor garantaţi, la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de aproximativ 24,1 mii. lei. în perioada de referinţă, către beneficiarii recreditaţi au fost înaintate 19 avertizări privind rambursarea datoriilor cu termen expirat. în perioada respectivă au fost înaintate către Trezoreria de stat 2 Note raport la data de 03.08.2016 şi 15.12.2016 cu privire la stoparea transferurilor cu destinaţie generală în vederea recuperării datoriilor expirate. în unna intentării procesului de insolvabilitate faţă de S.A. "Avicola- Bucovăţ”, a fost depusă cererea privind admiterea creanţelor Ministerului Finanţelor prin scrisoarea nr. 19-09/1238 din 14.11.2016. In această perioadă au fost întreprinse măsurile privind executarea silită de către organele Serviciul Fiscal de Stat întru rambursarea datoriilor beneficiarilor recreditaţi în sumă de cea 6,6 mii Iei.

RO_4733_188.pdf

DP 1. MF, de comun cu organele Serviciului Fiscal de Stat și Inspecția Financiară, să intensifice măsurile ce se impun de cadrul regulator întru disciplinarea beneficiarilor recreditați și beneficiarilor garanțiilor de stat pentru recuperarea la bugetul de stat a datoriilor pentru împrumuturile acordate, termenul de achitare a cărora a expirat (constatarea nr.2.38, constatarea nr.2.41).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 In adresa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a fost remisă, Informaţia privind datoriile cu termen expirat ale agenţilor economici beneficiari de împrumuturi recreditate din surse externe şi/sau interne, precum şi datoria agenţilor economici faţă de Ministerul Finanţelor pentru sumele dezafectate din bugetul de stat pentru plata garanţiilor interne şi externe, prin scrisorile nr. 13/3-05-342 din 25.07.2016, nr.13/3-05-418 din 04.10.2016 şi nr. 13/3-05-442 din 28.10.2016. In perioada de referinţă, au fost elaborate şi expediate, către ministerele de profil, 2 scrisori (nr. 13/1-6-223 din 27.07.2016 şi nr. 13/1-6-324 din 31.10.2016) privind datoria debitorilor garantaţi pentru împrumuturile externe faţă de Ministerul Finanţelor şi datoriile agenţilor economici beneficiari de împrumuturi recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor. în perioada de referinţă, întru asigurarea rambursării în termen a datoriei beneficiarilor recreditaţi faţă de bugetul de stat, au fost remise în adresa beneficiarilor 55 cereri de plată, întru efectuarea plăţilor conform termenelor de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă din contul beneficiarilor recreditaţi la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de cca 68,0 mii lei. De asemenea, au fost elaborate şi remise în adresa debitorilor garantaţi (Î.S.„Fabrica de sticlă din Chişinău”, F.P.C. „Asconi” S.R.L. şi S.A. „Glass Container Company”) 8 cereri de plată, în conformitate cu graficul de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă (15.07.2016-05.01.2017), din contul debitorilor garantaţi, la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de aproximativ 24,1 mii. lei. în perioada de referinţă, către beneficiarii recreditaţi au fost înaintate 19 avertizări privind rambursarea datoriilor cu termen expirat. în perioada respectivă au fost înaintate către Trezoreria de stat 2 Note raport la data de 03.08.2016 şi 15.12.2016 cu privire la stoparea transferurilor cu destinaţie generală în vederea recuperării datoriilor expirate. în unna intentării procesului de insolvabilitate faţă de S.A. "Avicola- Bucovăţ”, a fost depusă cererea privind admiterea creanţelor Ministerului Finanţelor prin scrisoarea nr. 19-09/1238 din 14.11.2016. In această perioadă au fost întreprinse măsurile privind executarea silită de către organele Serviciul Fiscal de Stat întru rambursarea datoriilor beneficiarilor recreditaţi în sumă de cea 6,6 mii Iei. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 în perioada de referinţă, întru asigurarea rambursării în termen a datoriei beneficiarilor recreditaţi fată de bugetul de stat, au fost remise în adresa beneficiarilor 120 cereri de plată întru efectuarea plăţilor conform termenelor de scadenţă (ser. nr. 13/3-07-266 din 14.06.2017, a se vedea anexa nr. 37). Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă din contul beneficiarilor recreditaţi la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de cca 138,4 mii Iei. De asemenea, au fost elaborate si remise în adresa debitorilor earantati (Î.S.„Fabrica de sticlă din Chişinău”, F.P.C. „Asconi” S.R.L. şi S.A. „Glass Container Company”, ÎM Santek) 10 cereri de plată (a se vedea anexele nr. 38- 47), în conformitate cu graficul de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă (15.07.2016-05.07.2017), din contul debitorilor garantaţi, la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de cca 39,7 mii. Iei. în perioada de referinţă, către beneficiarii recreditaţi au fost înaintate 27 avertizări privind rambursarea datoriilor cu termen expirat (ser. nr. 13/3-07-227 din 12.05.2017, a se vedea anexa nr. 48). în perioada respectivă au fost înaintate către Trezoreria de stat 2 Note raport la data de 03,08.2016 şi 15.12.2016 (a se vedea anexele nr. 49 - 50) cu privire la stoparea transferurilor cu destinaţie generală în vederea recuperării datoriilor expirate. în urma intentării procesului de insolvabilitate faţă de S.A. "Avicola- Bucovăţ”, a fost depusă cererea privind admiterea creanţelor Ministerului Finanţelor prin scrisoarea nr. 19-09/1238 din 14.11.2016 {a se vedea anexa nr. 51). In această perioadă au fost întreprinse măsurile privind executarea silită de către organele Serviciul Fiscal de Stat întru rambursarea datoriilor beneficiarilor recreditaţi în sumă de cca 8,4 mii lei.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

DP 2. MF să asigure, în cadrul implementării sistemului informațional nou (DMFAS versiunea 6.0), elucidarea carențelor constatate în prezentul Raport de audit aferente informaților incluse în Fișele de evidență, în limita posibilităților sistemului informațional nou (constatarea nr. 2.43).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 Au fost examinate posibilităţile de generare din SI DMFAS 6 a Fişelor de evidenţă care să corespundă recomandărilor expuse în Raportul de audit. Astfel, la compartimentul Rapoarte Standarde operaţionale din SI DMFAS 6, există posibilitatea de a genera următoarele rapoarte:loan/tranche Information sheet, han account statement, amortization table. Ulterior, urmează consultarea cu experţii UNCTAD referitor la îmbunătăţirea acestor rapoarte. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Pe parcursul anului, au avut loc consultări cu experţii UNCTAD referitor la îmbunătăţirea acestor rapoarte, în limita posibilităţilor sistemului informaţional nou. Astfel, sistemul permite generarea informaţiei necesare din mai multe rapoarte separate definite de utilizatori, fapt ce este considerat oportun la moment.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

DP 3. MF să asigure constant, în cadrul execuției bugetare, respectarea plafonului legal al datoriei de stat interne și externe (constatarea nr. 2.19).

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 în Legea bugetului de stat pe anul 2016 a fost stabilit plafonul pentru datoria de stat internă — 21 762,1 mi. lei, pentru datoria de stat externă - 32 422,5 mii. lei (echivalentul a 1 581,6 mii. dolari SUA). Ministerul Finanţelor a monitorizat continuu respectarea plafonului legal al datoriei de stat interne şi externe prin elaborarea lunară a Raportului privind datoria de stat. Astfel, la situaţia din 31 decembrie 2016 soldul datoriei de stat interne a constituit - 21 519,6 mii. lei, iar soldul datoriei de stat externe - 29 266,2 mii. lei (echivalentul a 1 464,7 mii. dolari SUA). scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 în Legea bugetului de stat pe anul 2017 a fost stabilit plafonul pentru datoria de stat internă - 23 251,6 mi. lei, pentru datoria de stat externă - 39 564,3 mii. lei (echivalentul a 1 893,0 mii. dolari SUA). Ministerul Finanţelor a monitorizat continuu respectarea plafonului legal al datoriei de stat interne şi externe prin elaborarea lunară a Raportului privind datoria de stat. Astfel, la situaţia din 30 iunie 2017 soldul datoriei de stat interne a constituit - 21 526,6 mii. lei, iar soldul datoriei de stat externe - 29 130,7 mii lei (echivalentul a 1 604,6 mii. dolari SUA).

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

DP 4. MF să monitorizeze cheltuielile ce urmează a fi achitate pe parcursul următorilor ani din bugetul de stat pentru serviciul datoriei de stat externe, în vederea stabilirii impactului asupra bugetului de stat și asigurarea disponibilităților financiare necesare pentru onorarea obligațiilor față de creditorii externi.

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 Pe parcursul perioadei 15.07.2016-15.01.2017 au fost negociate şi semnate 8 şi respectiv 6 Acorduri de împrumut în valoare de aproximativ 317,3 mii. dolari SUA,- inclusiv: - Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea ,,Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi restructurare a infrastructurii feroviare ”, semnat la Chişinău la 26 septembrie 2016. Condiţiile aferente contractului de finanţare sunt: valoarea împrumutului constituie 50,0 mii. Euro (echivalentul a 55,6 mii. dolari SUA), maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de gratie. Rata dobînzii va fi stabilită în dependentă de ratele aplicabile pe piaţa internaţională; - împrumutul de stat extern acordat de către Fondul Monetar Internaţional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF), aprobat la 7 noiembrie 2016. Condiţiile aferente împrumutului: valoarea împrumutului: 43,1 mii. DST (echivalentul a 59,5 mii. dolari SUA); maturitatea împrumutului: 10 ani, inclusiv 5,5 ani perioada de gratie; rata dobînzii: 0,0% pînă în anul 2018, urmînd a fi reexaminată de către FMI la fiecare 2 ani; - împrumutul de stat extern acordat de către Fondul Monetar Internaţional prin intermediul mecanismului de finanţare extinsă (EFF), aprobat Ia 7 noiembrie 2016. Condiţiile aferente împrumutului: valoarea împrumutului: 31,4 mii. DST (echivalentul a 43,4 mii. dolari SUA): maturitatea împrumutului: 10 ani, inclusiv 4,5 ani perioada de sratie: rata dobînzii: dobânda aplicată pentru împrumutul dat va fi eeală cu rata de bază Ia drepturile speciale de tragere (DST) care este determinată săptămînal, taxa de deservire: 0,50% din suma debursată şi comision de angajament: 0,15% anual din suma nedebursată; - Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare pentru suport bugetar „DPO 2 ”, semnat la Chişinău la 17 decembrie 2016. Condiţiile aferente acordului de finanţare sunt: 13,0 mii. DST (echivalentul a 17,8 mii. dolari SUA); maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de sratie: comsion de angajament: 0,5%; rata dobînzii cumulativă: 2,0% (inclusiv, taxa de deservire: 0,75% şi rata dobînzii: 1,25%/1,13%); - Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru suport bugetar „DPO 2”, semnat Ia Chişinău la 17 decembrie 2016. Condiţiile aferente acordului de împrumut sunt: valoarea împrumutului: 27,2 mii. dolari SUA; maturitatea împrumutului: 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie; comision unic - 0,25% din suma împrumutului, comision de angajament — 0,25%. Rata dobînzii va fi stabilită în dependentă de ratele aplicabile pe piaţa internaţională; - Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea proiectului „Gazoductul Ungheni- Chişinâu”, semnat la Chişinău la 19 decembrie 2016, Condiţiile aferente contractului de finanţare sunt: valoarea împrumutului constituie 41,0 mii. Euro (echivalentul a 42,8 mii. dolari SUA), maturitatea împrumutului: 20 ani, inclusiv 5 ani perioada de gratie, comsion de angajament: 0.5%. Rata dobînzii va fi stabilită în dependentă de ratele aplicabile pe piaţa internaţională. Au fost negociate: - Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea proiectului ,,Gazoductul Ungheni-Chişinău”, Condiţiile aferente contractului de finanţare sunt: valoarea împrumutului constituie 41,0 mii. Euro (echivalentul a 42,8 miî. dolari SUA), maturitatea împrumutului: 16 ani, inclusiv 3 ani perioada de graţie, comsion de angajament: 0,5%. Rata dobînzii va fi stabilită în dependentă de ratele aplicabile pe piaţa internaţională; - Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă pentru realizarea proiectului „Rezilienţâ Rurală”(VII), Condiţiile aferente contractului de finanţare sunt: valoarea împrumutului constituie 18,2 mii. dolari SUA, maturitatea împrumutului: 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de gratie, rata dobînzii cumulativă: 2,0% (inclusiv, taxa de deservire: 0.75% si rata dobînzii: 1,25%). Pe parcursul perioadei de raportare, în baza cererilor de plată parvenite din partea creditorilor externi, a avut loc verificarea corespunderii solicitărilor cu înregistrările din sistemul informaţional DMFAS, după care graficul datoriei de stat externe a fost actualizat şi prezentat Trezoreriei de Stat, întru coordonarea disponibilităţilor mijloacelor bugetare pentru deservirea datoriei de stat externe. Astfel, au fost prezentate cca. 22 grafice ale deservirii datoriei de stat externe actualizate conform cererilor de plată parvenite de facto din partea creditorilor externi. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Acordul de avans cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru pregătirea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentale în valoare de 1,75 mii. USD, care implică o rata a dobânzii anuală flotantă compusă din rata de referinţă plus o marjă fixă (cca, 3% la moment). Data refinanţării avansului respectiv este 15.12.2017. Totodată, au fost negociate: 1. Acordul de Finanţare cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea proiectului Adaptarea la schimbările climaterice în valoare de 9,3 mii. DST care prevede maturitatea de 25 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie, rata dobânzii de la 1,13% anual până la 1,25% anual şi o taxă de deservire de 0,75% anual. 2. Acordul de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea proiectului Adaptarea la schimbările climaterice în valoare de 12,4 mii. USD, care prevede maturitatea de 34 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie, rata dobânzii anuală flotantă compusă din rata de referinţă USD Libor pentru 6 luni + marja variabilă (la moment cca 2,35%), un comision de angajament de 0,25% din suma nedebursată şi o taxă anticipată de 0,25% din suma împrumutului. 3. Acordul de Finanţare cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind realizarea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentale în valoare de 10,9 mii. DST, care prevede maturitate de 30 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie, rata dobânzii de 1,25% anual, taxa de deservire de 0,75% anual. 4. Acordul de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 5 mii. USD privind realizarea proiectului Modernizarea serviciilor guvernamentale, care prevede maturitatea de 34 ani, inclusiv 5 ani perioada de graţie, rata dobânzii anuală flotantă compusă din rata de referinţă USD Libor pentru 6 luni + marja variabilă (la moment cca 2,35%), un comision de angajament de 0,25% din suma nedebursată şi o taxă anticipată de 0,25% din suma împrumutului. Pe parcursul perioadei de raportare, în baza cererilor de plată parvenite din partea creditorilor externi, a avut loc verificarea corespunderii solicitărilor cu înregistrările din sistemul informaţional DMFAS, după care graficul datoriei de stat externe a fost actualizat şi prezentat Trezoreriei de Stat, întru coordonarea disponibilităţilor mijloacelor bugetare pentru deservirea datoriei de stat externe. Astfel, au fost prezentate cca. 36 grafice ale deservirii datoriei de stat externe actualizate conform cererilor de plată parvenite de facto din partea creditorilor externi.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

Cerinte (10)

2.1.1. să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit;

response:
Scrisoarea nr. 24/4-7-7-140 din 28.11.2016 - a fot aprobat planul de măsuri privind implementarea recomandărilor CCRM. Răspunsul primit nu confirmă implementarea careiva dintre cerințe și recomandări.

RO_3619_Min Fin.pdf

2.1.2. să întreprindă acțiunile de rigoare privind diminuarea restanțelor față de bugetul de stat;

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 în Hotărârea Guvernului nr.1000 din 28 decembrie 2012..,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat” au fost aprobate modificările necesare prin Hotărârea Guvernului nr.1057 din 15 septembrie 2016 „Pentru modificarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus a căror termen de prescripţie a expirat”. In scopul stingerii obligaţiilor fiscale ale contribuabililor restanţieri, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost aplicate modalităţile de executare silită prevăzute de Codul fiscal, prin intermediul cărora, la situaţia din 31.12.2015 au fost încasate la bugetul de stat 348.7 mii.lei. sau cu 178,7 mii.lei mai mult faţă de situaţia din 31.12.2014. Pentru 11 luni ale anului 2016, au fost aplicate modalităţile de executare silită şi încasate la bugetul de stat 280,0 mii.lei. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 în scopul stingerii obligaţiilor fiscale ale contribuabililor restanţieri, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost aplicate modalităţile de executare silită prevăzute de Codul fiscal, prin intermediul cărora, la situaţia din 31.12.2015 au fost încasate la bugetul de stat 879,1 mii.lei. Pe parcursul anului 2016 au fost aplicate modalităţile de executare silită şi încasate la bugetul de stat 974,2 mil.lei, iar pe parcursul a 5 luni ale anului 2017, au fost încasate 379,5 mil.lei.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

2.2.1. să examineze, în comun cu părțile implicate, oportunitățile de revizuire a facilităților și scutirilor fiscale și vamale acordate, cu monitorizarea și evaluarea impactului acestora asupra dezvoltării economiei naționale (constatarea nr.3.3.13./Anexa nr.1) ;

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 Prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 70 din 24.05.2016 a fost creat un grup de lucru privind revizuirea facilităţilor fiscale şi vamale şi elaborarea unor mecanisme care ar permite efectuarea unei evaluări privind estimarea costurilor şi impactul facilităţilor fiscale şi vamale. Prin Ordinul ministrului finanţelor nr.150 din 22.12.2016 a fost aprobat Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 34 din 29 iulie 2016 privind „Raportul audiiului de conformitate asociat auditului de performanţă al sistemului facilităţilor fiscale şi vamale”, care prevede inclusiv şi crearea mecanismului de sistematizare şi monitorizare a facilităţilor fiscale şi vamale. Acestea urmează a fi executate până la finele semestrului I a anului 2017. Facilităţile stabilite la impozitul pe venit şi taxe locale au fost sistematizate şi incluse în Registrul facilităţilor fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr.l 165 din 10 noiembrie 2016. In partea ce ţine de facilităţile fiscale, la compartimentul Taxei pe valoarea adăugată, Ministerul Finanţelor s-a expus anterior în adresa Curţii de Conturi prin scrisoarea nr.26-08/2-09-10716/196 din 28 decembrie 2016. A fost iniţiată procedura de ajustare a Codului Vamal prin reglementarea mecanismului de comercializare a bunurilor confiscate de către organul vamal. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 1. Au fost organizate mai multe şedinţe ale Grupului de lucru privind revizuirea facilităţilor fiscale şi vamale şi elaborarea unor mecanisme care ar permite efectuarea unei evaluări privind estimarea costurilor şi impactului facilităţilor fiscale şi vamale, care a fost instituit prin Ordinele ministrului finanţelor nr.70 din 24.05.2016 şi nr.93 din 19, iunie 2017 (a se vedea anexa nrj şi nr.22). Drept urmare a deciziilor luate în cadrul şedinţelor respective, Ministerul Finanţelor a solicitat furnizarea informaţiei de la unele autorităţi în vederea efectuării unei analize cost-beneficiu a facilităţilor fiscale şi vamale pe termen mediu. Pornind de la faptul că informaţia solicitată poartă un caracter vast, acumularea acesteia tergiversează procesul de analiză iniţiat şi definitivarea mecanismului de efectuare a acesteia. 2. Au fost generalizate datele privind costul facilităţilor fiscale şi vamale parvenite la de Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, care la moment, sunt revizuite în vederea asigurării unei informaţii veridice şi comprehensive. 3. A fost elaborat proiectul Registrului unic al facilităţilor fiscale şi vamale care a fost transmis spre examinare şi avizare către Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Consiliul Concurenţei, precum şi către membrii Grupului de lucru privind revizuirea facilităţilor fiscale şi vamale şi elaborarea unor mecanisme care ar permite efectuarea unei evaluări privind estimarea costurilor şi impactului facilităţilor fiscale şi vamale, urmând ca acesta să fie aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor. Ulterior, a fost organizată şedinţa Grupului de lucru sus¬menţionat de comun cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei în vederea sistematizării şi examinării propunerilor de modificare şi îmbunătăţire a proiectului Registrului unic menţionat supra, parvenite în adresa Ministerului Finanţelor de la părţile implicate în procesul de avizare. în cadrul şedinţei s-a examinat şi elucidat aspectele aferente procesului de raportare a facilităţilor fiscale şi vamale care cad sub incidenţa noţiunii de „ajutor de stat”, în contextul elaborării Registrului unic al facilităţilor fiscale şi vamale, cu scopul asigurării gestionării corecte a procesului menţionat. 4. A fost prezentat raportul întocmit de către experţii Băncii Mondiale “Facilităţile fiscale în Republica Moldova”. în cadrul Raportului respectiv a fost revizuită lista facilităţilor fiscale şi vamale din Republica Moldova, numărul acestora, practica internaţională în domeniul respectiv. Totodată în Raport sunt identificate facilităţile pasibile a fi excluse, şi anume, facilităţile irelevante şi ineficiente. 5. în contextul identificării şi revizuirii facilităţilor fiscale, proiectul de lege privind politica fiscală şi vamală pentru anul 2018 (care a fost prezentat spre consultări publice) prevede eliminarea treptată a facilităţilor fiscale şi vamale acordate magazinelor ce activează în regim duty-free. Astfel, se propune următorul plan: - 1 iulie 2018, dar până la expirarea licenţei care este valabilă la data intrării în vigoare a legii - anularea facilităţilor fiscale şi vamale pentru magazinele ce activează în regim duty-free aflate pe teritoriul ţării sau la intrarea în ţară (Aeroport, Leuşeni, Criva, Chişinău). Aceste magazine avînd posibilitatea să activeze în regim general cu achitarea tuturor drepturilor de import. - la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - anularea facilităţilor fiscale şi vamale pentru magazinele ce activează în regim duty-free către ieşirea din ţară la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, precum şi cele aflate în regiunea transnistreană. Se menţionează că, termenul de tranziţie are drept scop evitarea unor potenţiale riscuri privind atragerea Republicii Moldova în anumite procese judiciare privind reparaţia prejudiciului cauzat.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

2.2.2. în vederea sporirii veniturilor la buget, să examineze oportunitatea modificării cadrului normativ prin sistarea acordării scutirilor la plata dividendelor/defalcărilor din profitul net obținut în perioadele precedente (constatarea nr. 3.3.6. /Anexa nr.1);

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 Prin scrisoarea nr. 16-04/717 din 25 octombrie 2016, a fost solicitat Ministerului Economiei care, în conformitate cu alin.(l) din art.7 din Legea nr.l21-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, promovează politica statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, să examineze oportunitatea modificării cadrului normativ prin sistarea acordării scutirilor la plata dividendelor/defalcărilor din profitul net obţinut în perioadele precedente de către întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu capital de stat, în vederea sporirii veniturilor la buget (copia scrisorii se anexează). scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Ministerul Economiei prin scrisoarea nr.l 1-6220 din 25 octombrie 2016 (a se vedea anexa nr. 5) a comunicat că, modificarea cadrului normativ privind sistarea acordării scutirilor la plata dividendelor/defalcărilor din profitul net obţinut în perioadele precedente, în condiţiile economiei de piaţă, nu va contribui pozitiv la dezvoltarea întreprinderilor, dat fiind faptul că acestea vor fi lipsite de mijloace financiare necesare pentru dezvoltare. Astfel, propunerea de excludere a prevederilor ce vizează scutirea entităţilor cu capital de stat de la plata dividendelor/defalcărilor din profitul net nu a fost susţinută.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

2.2.3. să oblige autoritățile administrației publice centrale, în calitate de fondatori ai întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, să înregistreze conform și să raporteze integral valoarea patrimoniului statului inclus în capitalul social al acestora, inclusiv din contul scutirilor acordate la plata dividendelor/defalcărilor din profitul net obținut în perioadele precedente, în condițiile prevederilor legale (constatarea nr.3.3.6. și constatarea nr.3.15./Anexa nr.1);

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, prevăd refelectarea valorii capitalului social al întreprinderilor de stat şi societăţilor de acţiuni în evidenţa contabilă a fondatorilor. S-au analizat datele privind valoarea patrimoniului public al autorităţilor publice centrale prezentate Ministerului Finanţelor cu informaţia primită de Ia Agenţia Proprietăţii Publice. Au fost expediate circulare în adresa autorităţilor publice centrale cu solicitarea reflectării în evidenţa contabilă a valorii capitalului social, precum şi a cotei părţi în societăţile pe acţiuni şi aducerea în concordanţă a informaţiei privind valoarea patrimoniului public prezentată la Agenţia Proprietăţii Publice şi a datelor din bilanţul executării bugetului autorităţilor/ instituţiilor publice (copiile scrisorilor se anexează). scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 La moment, în baza Informaţiei privind valoarea patrimoniului public al autorităţilor publice centrale şi locale la situaţia din 01.01.2017, prezentată de către Agenţia Proprietăţii Publice, Ministerul Finanţelor contrapune datele respective cu datele reflectate în rapoartele financiare pentru anul 2016, prezentate de către APC şi APL. în cazul constatării divergenţilor se vor expedia scrisori întru înregistrarea în evidenţa contabilă şi raportarea integrală a acestora.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

2.2.4. să solicite Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției examinarea oportunității de completare a Legii nr.320 din 27.12.2012 „Cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului” și a Legii nr.1036-XIII din 17.12.1996 „Cu privire la sistemul penitenciar” cu prevederi exhaustive referitor la achitarea din contul bugetului de stat a indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului pentru soțiile aflate la întreținerea polițiștilor și angajaților sistemului penitenciar (constatarea nr.3.6./Anexa nr.1) ;

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Potrivit prevederilor art.I şi art.VI din Legea nr.135 din 21 iulie 2016 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, au fost operate modificările şi completările la Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 „Cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului” şi Legea nr.1036 din 17 decembrie 1996 „Cu privire la sistemul penitenciar”, cu prevederi referitor la achitarea din contul bugetului de stat a indemnizaţiilor pentru îngrijirea copilului pentru soţiile aflate la întreţinerea angajaţilor sistemului penitenciar.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

2.2.5. să solicite autorităților publice centrale și locale, fondatori ai întreprinderilor sectorului public, asigurarea respectării cerințelor în vederea prezentării în termen a rapoartelor veridice și depline privind datoria sectorului public, în aspectele datoriei de bază, arieratelor și penalităților (constatarea nr.2.1. și constatarea nr.2.5./Anexa nr.2) ;

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017 In perioada raportată nu a fost necesar de a expedia scrisori către autorităţile publice centrale şi locale. Pe parcursul anului 2017, după analiza datelor furnizate de către Biroul Naţional de Statistică, şi în cazul depistării entităţilor care n-au prezentat informaţia cu privire Ia existenţa împrumuturilor cu termen de un an şi mai mare, se vor aplica măsuri/expedia scrisori în vederea prezentării către Ministerul Finanţelor a informaţiei privind datoria sectorului public.în perioada de referinţă, Ministerul Finanţelor a remis în adresa Inspecţiei Financiare, prin scrisorile nr. 13/4-5/71 din 14.09.2016 şi 13/4-5/113 din 23.12.2016, Informaţia cu privire la entităţile care au prezentat eronat, cu întârziere, sau nu au prezentat Raportul trimestrial privind debursările şi deservirea datoriei, precum şi Informaţia generalizatoare referitoare la soldul datoriilor existente, debursarea şi deservirea datoriilor formate în baza contractelor de împrumuturi interne şi externe încheiate de către unităţile administraţiv-teritoriale, societăţile comerciale cu capital integrai sau majoritar public, întreprinderile de stat şi municipale, acumulate în baza rapoartelor trimestriale privind debursările şi deservirea datoriei, prezentate de către entităţile indicate. Conform răspunsului Inspecţiei Financiare (27-09-02/110 din 30.09.2016, 27-07-02/134 din 25.11.2016, 27-08-02/149 din 22.12.2016), au fost efectuate controale tematice pe aspectul privind respectarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XV1 din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”, persoanelor cu funcţii de răspundere din entităţile verificate frindu-le întocmite procese-verbale şi aplicate sancţiuni în sumă totală de 6,5 mii lei. scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Conform răspunsului Inspecţiei Financiare (27-09-02/110 din 30.09.2016, 27-07-02/134 din 25*. 11.2016, 27-08-02/149 din 22.12.2016, 27-06-02/41 din 27.03.2017) (a se vedea anexele nr. 10 - 13), au fost efectuate controale tematice pe aspectul privind respectarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”, persoanelor cu funcţii de răspundere din entităţile verificate fiindu-le întocmite procese-verbale şi aplicate sancţiuni în sumă totală de 12,5 mii lei.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

2.2.6. să intensifice monitorizarea respectării de către executorii principali de buget, prin intermediul cărora se implementează proiectele finanțate din surse externe, a perioadelor de valorificare a împrumuturilor externe, pentru neadmiterea cazurilor de tergiversare a implementării măsurilor finanțate din proiectele respective, care, după caz, pot duce la majorarea costurilor pentru serviciul datoriei de stat externe (constatarea nr. 2.15./Anexa nr.2);

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 A fost remisă în adresa Cancelariei de Stat solicitarea (nr.13/1-3- 292/844 din 05.10.2016) privind întreprinderea măsurilor de rigoare faţă de Autoritatea publică centrală responsabilă de valorificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea realizării Proiectului ,,Apă Nord Moldova ”, luând în consideraţie că nu au fost îndeplinite precondiţiile necesare pentru ca Acordul menţionat să devină efectiv (crearea Operatorului Regional, încheierea Acordului de Recreditare,emiterea Opiniei Legale etc.). Totodată, Ministerul Finanţelor a informat Guvernul inclusiv prin scrisoarea nr. 13/1-3-294/843 din 05.10.2016 despre termenul limită de implementare al proiectului Moldova Roads lî „ Chişinău - Ungheni- Sculerii" finanţat de către BEî, cu solicitarea de luare a deciziei în acest sens, având în vedere extinderile precedente care au dus la resetarea marjei pentru rata dobînzii flotantă. Prin scrisoarea nr. 13/1-3-366/968 din 28.11.2016 a fost remisă în adresa Cancelariei de Stat Infomaţia privind progresul în implementarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol finanţat de către BEI cu solicitarea de expunere asupra restructurării proiectului.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf

2.2.7. să solicite Ministerului Finanțelor examinarea oportunității înaintării propunerilor de completare a Legii nr.419 -XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat” cu prevederi exhaustive referitor la: reglementarea plafonului volumului garanțiilor de stat emise pentru menținerea stabilității financiare a statului; gestionarea crizelor financiare sistemice; monitorizarea riscurilor de împovărare semnificativă și imprevizibilă a bugetelor de stat ulterioare; datoriile/obligațiunile față de stat care devin creanțe, în special, în cazul garanțiilor de stat emise pentru stabilitatea financiară (constatarea nr. 2.33./Anexa nr.2);

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Prin Legea nr.233 din 3 octombrie 2016 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” au fost operate modificări şi completări în Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”, întru corelarea acesteia cu Legea nr.232 din 3 octombrie 2016 „Privind redresarea şi rezoluţia băncilor”. De menţionat că, în conformitate cu prevederile art.322 alin.(4) al Legii nr.232 din 3 octombrie 2016, utilizarea instrumentelor publice de stabilizare financiară intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024. Până la acea dată Guvernul este în drept să decidă asupra finanţării de către Ministerul Finanţelor a măsurilor, acţiunilor şi instrumentelor de rezoluţie, prin emiterea valorilor mobiliare de stat, acordarea garanţiilor de stat, precum şi realizarea altor măsuri care au impact asupra bugetului în vederea asigurării finanţării necesare, inclusiv peste limitele stabilite de legea bugetului de stat pe anul respectiv. Majorarea limitei datoriei de stat interne se va reflecta în modificările ulterioare ale legii bugetului de stat pe anul respectiv.

RO_4733_188.pdf

2.2.8. să examineze oportunitatea completării cadrului normativ cu prevederi exhaustive privind modul și condițiile de casare/radiere din Registrul beneficiarilor recreditați și Registrul beneficiarilor garantați a datoriilor față de bugetul de stat (constatarea nr. 2.37./Anexa nr.2);

response:
scrisoare Guvern nr. 21-06-1127 din 16.02.2017, scrisoare MF nr. 05-02/1/27 din 22.08.17 Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire Ia aprobarea modificărilor şi completărilor în Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVÎ din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat” urmează a fi realizată în termenul stabilit.

RO_4733_188.pdf
RO_4734_875.pdf