Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.17 din 23 iunie 2016 privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015

Numar 247-255 din data de 2016-06-23 Nr. cerinte: 24 Nr. recomandari: 114

Misiunile de audit au fost realizate în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 20161. Scopul primei misiuni de audit a fost: verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Sîngerei a prevederilor actelor normative în procesul bugetar; verificarea corespunderii cadrului normativ și analitic procedurilor de evaluare, planificare și administrare a impozitelor/taxelor locale, precum și de planificare, executare și raportare a cheltuielilor bugetare. Scopul celei de-a doua misiuni a fost: verificarea respectării de către AAPL din raion a prevederilor actelor normative și principiilor bunei guvernări în procesul de administrare a patrimoniului public.
Auditurile au fost efectuate conform standardelor internaționale2 aplicate de Curtea de Conturi, probele de audit fiind obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. La fel, au fost examinate deciziile și dispozițiile Consiliului raional și ale președintelui raionului, actele organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.

1 Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”.
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (114)

1. Consiliul raional și preşedintele raionului Sîngerei, de comun cu autoritățile de resort, să aprobe măsuri organizatorice privind rolul fiecărei autorități de profil în elaborarea indicilor fiscal-bugetari, inclusiv de interacțiune a entităților respective în subprocesul de evaluare/planificare bugetară, implementînd în acest sens modele analitice și proceduri tehnice aferente inventarierii materiei impozabile, cu stabilirea expresă a responsabilităților de rigoare.

response:
Scris.CR.nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Bugetele AAPL pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2019 au fost elaborate în temeiul art.19, alin.(2) al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, art.50 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, circularei Ministerului Finanțelor nr.06/2-07 din 01.09.2016. La elaborarea proiectelor bugetelor și estimărilor respective, Direcția Finanțe a conlucrat cu Inspectoratul Fiscal Sîngerei, Direcția de Statistică Sîngerei, subdiviziunile consiliului raional, AAPL de nivelul I. Pentru respectarea cadrului legal- normativ la elaborarea proiectelor bugetelor pe anul 2017 și estimărilor pe anii 2018-2019, Direcția Finanțe a organizat și a petrecut seminare tematice cu contabilii-șefi ai primăriilor din raion (08.09.2016), contabilii-șefi din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Sîngerei (09.09.2016) (sunt anexate Procesele-verbale a seminarelor petrecute) . Scris.prim.or.Sîngerei nr.05-12/152 din 14.06.2017: Bugetul primăriei or. Sângerei pentru anul 2017 și estimările pe anii 2018-2019 au fost elaborate în temeiul Legii 397-XV art.19 alin.(2) din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, art.50 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014. Scris prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: Decizia nr. 10/1 din 15.12.2016 ”Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2017” - in prima lectura; Decizia nr. 10/16 din 15.12.2016 ”Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2017” - in lectura a doua; Scris. prim. com.Alexandreni nr. 127 din 05.06.2017: a fost adoptată Decizia consiliului local nr. 6/2 din 20.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2017”. Scris.com Sîngereii Noi nr.173/02/1-19 din 26.05.2017: Decizia consiliului local nr.9/1 din 26.12.2016 „Cu privire la modificarea și completarea deciziei nr.8/1 din 13.12.2016,, Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2017 in a doua lectură"; Scris. s. Rădoaia nr.129 din 09.06.2017: Decizia consiliului local nr.11/13 din 15.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2017”.

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

response:
Scris prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: Decizia nr. 10/9 din 15.12.2016 ”Cu privire la stabilirea cotelor concrete la impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul 2017” (se anexează documentele);

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

response:
Scris. prim. com.Alexandreni nr. 127 din 05.06.2017: Implementarea proceduri eficiente ale sistemului de management financiar care sa asigure evaluarea exhaustiva a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării conforme a veniturilor bugetare (anexa)

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

response:
în curs de executare (Copiile actului privind inventarierea bunurilor imobile amplasate in raza de administrare a comunei Sângereii Noi.

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

response:
Bugetul anului 2017 s-a planiflcat conform calcului veniturilor reprezentat in Anexa 2.

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

response:
a fost creata comisia pentru identificare si preluare la evidenta totalitatea terenurilor si constructor in raza UAT Cubolta prin dispoziția nr.22 din 27 septembrie 2016. Informația obținută va sistematiza in registrul cadastral al deținătorilor identificarea/evaluarea exhaustiva a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conformate a veniturilor bugetare. (Anexa).

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

response:
Implementarea proceduri eficiente ale sistemului de management financiar care sa asigure evaluarea exhaustiva a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării conforme a veniturilor bugetare (anexa).

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

response:
Scris.prim.or.Sîngerei nr.05-12/152 din 14.06.2017: Prognoza veniturilor și cheltuielilor bugetului primăriei pe anii 2017-2019 s-a efectuat reieșind din prevederile proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative privind realizarea politicii fiscale pentru anul 2017, decizia consiliului local în partea ce ține competențele proprii în domeniul impozitelor, taxelor și altor venituri locale, analiza bazei fiscale pe tipuri de impozite, taxe și alte încasări la buget, cadrul normativ care reglementează prestarea serviciilor cu plata (plata părinților pentru întreținerea copiilor in grădinițe și eliberarea actelor din primărie), a fost efectuata inventarierea dispozitivelor publicitare in oraș cu expedierea către agenții economici a scrisorilor cu privire la autorizația de amplasare a panoului publicitar și achitarea taxei susmenționate (anexa nr.1).

2.1. să dispună implementarea unor procese operaționale și proceduri eficiente ale sistemului de management financiar și control, care să asigure identificarea/evaluarea exhaustivă a bazei fiscale pentru fundamentarea prognozării/planificării conforme a veniturilor bugetare;

response:
Scris.CR nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Serviciul audit intern în baza Dispoziției Președintelui raionului nr.90 din 11.11.2016 a instituit Grupul de lucru și a elaborat Planul de acțiuni privind implementarea sistemului de management financiar și control în cadrul Consiliului raional. Planul de acțiuni prevede: identificarea, documentarea și descrierea proceselor de baza precum și stabilirea activităților de control eficiente la nivelul fiecărui proces identificat. (Anexa 12-14) Prognoza veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale pe anii 2017-2019 s-a efectuat reieșind din: - prevederile legislației fiscale in vigoare, ținând cont de prevederile proiectului de lege cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative privind realizarea politicii fiscale si vamale pentru anul 2017; - deciziile autorităților reprezentative și deliberative a UAT, in partea ce tine de competente proprii in domeniul impozitelor, taxelor si altor venituri locale; - analiza bazei fiscale pe fiecare UAT, separat pe tipuri de impozite, taxe și alte încasări la buget; - actele normative și legislative, strategiile și programele care reglementează activitatea autoritarilor APL și a ramurilor (domeniilor) respective; - actele legislative și normative care reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii (cu modificările și completările ulterioare); - angajamentele de cheltuieli asumate în anii precedent cu impact financiar asupra anilor planificați (majorarea salariilor in anii precedent, rambursarea împrumuturilor angajate pe termen lung, angajamentele contractual cu donatori externi in cadrul proiectelor finanțate din surse externe, rambursarea împrumuturilor recreditare, serviciul datoriei interne si externe, etc.); - reformele promovate in cadrul ramurilor (schimbări instituționale, etc.); - cadrul normativ care reglementează prestarea serviciilor contra plata, precum si veniturilor colectate de instituțiile bugetare.

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Scris. s. Rădoaia nr.129 din 09.06.2017: Evaluarea exhaustiva a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor si taxelor, cu eficientizarea activității acestora si înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conform veniturilor in bugetele locale este in curs de execuție. Serviciul Fiscal este înregistrat la Agenția Relații Funciare si Cadastrale, pentru acces ce deține informație privind suprafața caselor de locuit si construcții principale.

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Scris.com Sîngereii Noi nr.173/02/1-19 din 26.05.2017: Evaluarea exhaustiva a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conforma a veniturilor în bugetele locale este în curs de execuție. Serviciul Fiscal este înregistrat la Agenda Relații Funciare și Cadastru, pentru acces liber ce deține informația privind suprafața caselor de locuit și construcțiile principale.

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Scris prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: Participarea la cursuri de specialitate pentru eficientizarea activității; Implicarea poliției de sector la încasarea impozitelor de la contribuabilii rău plătitori (Se anexează documentele)

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Conform deciziilor Consiliului comunal nr. 2/3 din 23.02.2016, nr.4/4 din 22.06.2016 si nr.7/2 din 02.11.2016 ”Cu privire la rezultatele licitației”, au fost scoase spre înstrăinare si spre arenda mai multe sectoare de teren (achitând impozite și taxe). Au fost încheiate acorduri adiționale privind modificarea plații de arenda a bazinelor acvatice.

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Pentru bugetul anului 2017 impozitul pe venit s-a calculat după nr. mediu al lucrătorilor pe comuna 200 persoane (Anexa).

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Scris.prim.or.Sîngerei nr.05-12/152 din 14.06.2017: Conducerea primăriei a pus în discuție raportul Curții de Conturi cu funcționarii publici, directorii instituțiilor subordonate unde s-a atras atenția la corectitudinea cheltuielilor efectuate pe parcursul activității, raportul CC a fost discutat la ședința consiliului local, unde s-a luat act.

2.2. să asigure evaluarea exhaustivă a persoanelor responsabile de încasarea impozitelor și taxelor, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale.

response:
Scris. CR nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Inspectoratul Fiscal Sîngerei în contextul asigurării plenitudinii calculării și încasării la buget a impozitelor și taxelor pe parcursul anului 2016 au fost organizate 2 seminare generale cu preceptorii fiscali și secretarii consiliilor locale în scopul majorării bazei impozabile, și 21 seminare cu contribuabili - persoane juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, inclusiv contribuabili începători. Conform Ordinului IFS Sîngerei nr.54 din 02.06.2016 “Cu privire la aprobarea listei contribuabililor monitorizării prin prisma programului de conformare voluntara a contribuabililor” s-au întreprins următoarele măsuri: - Au fost elaborate și expediate la 119 agenți economici scrisori-tip de conformare voluntara, ceea ce constituie 100%; - Au fost organizate ședințe de conformare voluntara, la care au participat 85 agenți economici din 85 anunțați prin telefon, ceea ce constituie 100%; - Ședințele de lucru s-au soldat cu procese verbale. Toate ședințele au fost petrecute în prezența persoanelor cu funcții de răspundere ale agentului economic; - Au fost organizate 3 seminare, unde s-a explicat legislația fiscală privind conformarea benevola, nr. de participanți - 60 agenți economici. Nivel de realizare 100%.

3. să asigure respectarea cadrului legal-normativ în vigoare privind reglementarea domeniului retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat care să asigure consolidarea disciplinei financiar-bugetare și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Asigurarea respectării cadrului legal-normativ privind reglementarea domeniului retribuirii muncii, neadmiterea încălcării disciplinei financiare - bugetare și întreprinderea masurilor pentru înlăturarea iregularităților este in curs de executie.

3. Președintele raionului, primarii or.Sîngerei, Biruința, comunelor/satelor Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Rădoaia, Sîngereii Noi să asigure respectarea cadrului legal-normativ în vigoare privind reglementarea domeniului retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat care să asigure consolidarea disciplinei financiar-bugetare și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

3. să asigure respectarea cadrului legal-normativ în vigoare privind reglementarea domeniului retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat care să asigure consolidarea disciplinei financiar-bugetare și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
încălcările legate de salarizare au fost înlăturate. Primarului nu i se mai plătește plata indemnizației pentru participarea sa ședințele Consiliului comunal Chișcăreni. Secretarului primăriei nu i se calculează о plata adăugătoare pentru autentificarea actelor notariale.

3. să asigure respectarea cadrului legal-normativ în vigoare privind reglementarea domeniului retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat care să asigure consolidarea disciplinei financiar-bugetare și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Contabilitatea centralizata in anul 2015 a fost vacant si funcția a fost acordata secretarul consiliul local si salariul a fost calculat conform listei de tarificare si contabilitatea centralizata nu este funcție publică (anexa) Premia anuala pentru 2014 care sa acordat funcționarilor publice conform lege 48 din 22.03.2016 art.10, datoriile expirate 494,1 mii lei nu sa transferat din motiv este data in instanța de judecata, agentul economic nu a efectuat lucrările conform contractului se anexează nota informativa. Premia primarului sa acordat conform decizia nr.7/14 din 18.12.2015 (anexa). Achitarea indemnizație unica consilierilor la expirarea mandatului in mărime 4225.00 lei, salariul mediul pe economii pentru anul 2014 constituie 4225,00 conform hotărâre nr.1000 din 13.12.2013 publicat in monitorul oficial nr.297-303 din 20.12.2013 (art. nr:1109) .

3. să asigure respectarea cadrului legal-normativ în vigoare privind reglementarea domeniului retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat care să asigure consolidarea disciplinei financiar-bugetare și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

3. Președintele raionului, primarii or.Sîngerei, Biruința, comunelor/satelor Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Rădoaia, Sîngereii Noi să asigure respectarea cadrului legal-normativ în vigoare privind reglementarea domeniului retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat care să asigure consolidarea disciplinei financiar-bugetare și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

3. să asigure respectarea cadrului legal-normativ în vigoare privind reglementarea domeniului retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat care să asigure consolidarea disciplinei financiar-bugetare și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Se respectă cadrul legal-normativ in vigoare privind reglementarea domeniului de retribuire a muncii cu activități de control intern adecvat care asigură consolidarea disciplinei financiar- bugetare.

3. Președintele raionului, primarii or.Sîngerei, Biruința, comunelor/satelor Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Rădoaia, Sîngereii Noi să asigure respectarea cadrului legal-normativ în vigoare privind reglementarea domeniului retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat care să asigure consolidarea disciplinei financiar-bugetare și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Scris.prim.or.Sîngerei nr.05-12/152 din 14.06.2017: La planificarea/aprobarea cheltuielilor in ceea ce privește retribuirea muncii pentru anul 2017 specialiștii primăriei respecta cadrul legal in vigoare.

3. Președintele raionului, primarii or.Sîngerei, Biruința, comunelor/satelor Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Rădoaia, Sîngereii Noi să asigure respectarea cadrului legal-normativ în vigoare privind reglementarea domeniului retribuirea muncii, cu implementarea unui control intern adecvat care să asigure consolidarea disciplinei financiar-bugetare și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Scris.CR nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Serviciul audit intern in scopul respectării cadrului legal-normativ privind retribuirea muncii de către subdiviziunile CR a efectuat doua misiuni de audit intern. In prezent se efectuează a treia misiune de audit. (Anexa 17-19) Direcția Finanțe la planificarea/aprobarea cheltuielilor in domeniul retribuirii muncii pentru anul 2017 (gradul/treapta de salarizare, sporul pentru gradul de calificare pentru funcțiile vacante, etc.) a fost respectat cadrul legal-normativ in vigoare. (Anexa 20) Premiul anual (din veniturile obținute suplimentar la cele aprobate/rectificate) persoanelor ce dețin funcții de demnitate publica si funcționarilor publici pentru anul 2016 nu au fost plătite urmare nerespectării condițiilor prevăzute în art.8, alin.(3) a Legii nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare in sectorul bugetar si art.9, alin.(5) a Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici. În cadrul Aparatului Președintelui la începutul anului 2017 au fost vacante 3 funcții: 1 specialist; 1 specialist APL, 1 șef serviciu juridic, acestea funcții au fost planificate cu treapta I. (Anexa 21-26) DASPF în a. 2017 a efectuat modificarea — corectarea calculării salarizării șef adjunctului, conform gradului de calificare și treptei de salarizare conform cadrului Legal-normativ în vigoare. Totodată a fost emis Ordinul nr. 74 din 26.12.2016 privind implementarea recomandărilor CC. (Anexa 27-28) Serviciul financiar al AP si DASPF au documentat procesele de baza privind retribuirea muncii. (Anexa 29-30) Direcția Educație a emis ordinul nr. 60 /a din 01.02.2016 cu privire la rezultatele auditului. A fost elaborat planul de acțiuni privind asigurarea și îmbunătățirea calității activităților în temeiul notei informative la materialul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul Direcției Educație în anul 2015. S-a adus la cunoștința încălcările în ce privește HG nr.331 din 28.05.2012 (p.8 al. 1) și al.3). Toate premiile unice se calculează fără gradul de calificare, vor fi acordate în mod regulamentar, conform prevederilor art. 11 din Legea nr.48 din 22.03.2012 si din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii. (Anexa 31-33)

4.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniile investițiilor capitale și achizițiilor publice, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

4.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniile investițiilor capitale și achizițiilor publice, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

response:
la grupa 06.01 Învățământ cu consultarea Trezorerie de stat in privința cadourile copiilor s-a transferat la art.113,45 in suma de 4,0 mii lei. Conform deciziei Consiliului nr.7/9 din 18.12.2015, s-a eliberat premia polițistului.

4.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniile investițiilor capitale și achizițiilor publice, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

4.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniile investițiilor capitale și achizițiilor publice, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

4.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniile investițiilor capitale și achizițiilor publice, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

4.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniile investițiilor capitale și achizițiilor publice, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

response:
Scris prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: Se va efectua înlăturarea iregularităților depistate de audit. Se va determina gradul de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ in vigoare;

4.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniile investițiilor capitale și achizițiilor publice, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

4.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniile investițiilor capitale și achizițiilor publice, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

response:
Scris.prim.or.Sîngerei nr.05-12/152 din 14.06.2017: De către primărie au fost înlăturate următoarele iregularități: 1. SRL „Agroenergetica” - a fost achitata suma de 2132,25 lei; 2. Taxa pentru dispozitivele publicitare - a fost efectuata inventarierea dispozitivelor publicitare, au fost înaintate demersuri către agenții economici privind achitarea. 3. Terenurile agricole folosite pentru pășune și finețe au bonitatea medie pe primărie de 27 bal/ha care a și fost aplicata la darea in arenda. 4. Terenurile invocate la inițial au fost date in arenda cu plata de arenda/an nu mai mica de 2% plus pasul de majorare de la 10 la 50%. 5. Referitor la fondul apelor începând cu anul 2015 s-a majorat plata de folosința conform deciziei consiliului local de la 2,5% la 3,5% și plata de arenda la toate contractele a fost recalculata și majorata pentru 1 ha de la 807,36 lei/an la 1130,31 lei/an. 6. Bazinul acvatic „Pobeda”, cod cadastral 7401308644 la darea in folosința și în prezent conform măsurărilor efectuate constituie; oglinda apei - 3,6 ha, damba - 0,40 ha, stuf și pășuni - 5,2 ha, total - 9,2 ha.

4.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniile investițiilor capitale și achizițiilor publice, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

response:
Acțiunile de perfectare a relațiilor de locațiune imobile utilizate de terți se afla in proces de judecata anexa nr.2

4.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniile investițiilor capitale și achizițiilor publice, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

4.1. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare (inclusiv din domeniile investițiilor capitale și achizițiilor publice, după caz), cu determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;

response:
Scris.CR Sîngerei nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: De către Direcția Finanțe au fost înlăturate următoarele iregularități: 1. Alimentația participanților în cadrul măsurii de premiere a sportivilor de performanță - înlăturat. 2. Întreținerea și reparația stadionului din or.Sîngerei, care se afla în proprietatea unei asociații obștești - înlăturat. 3. Susținerea materiale a activității A.O. „Asociația raională de fotbal”, efectuata în afara unei activități sau masuri sportive planificate în buget - înlăturat. 4. Organizarea alimentației la masa comemorativa pentru veteranii războiului din Afganistan, participanții la luptele pentru apărarea integrității teritoriale și independenței RM si participanții la lichidarea avariei de la Cernobîl — în anul 2017 au fost organizate mese de pomenire conform Planului activităților de consemnare a Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan (Anexa nr.2 la Dispoziția Guvernului nr.5-d din 01.02.2017) si Planului manifestațiilor dedicate comemorării a 25 ani de la începutul acțiunilor de lupta pentru apărarea integrității si independentei Republicii Moldova (Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.79 din 15.02.2017). 5. Premierea lucrătorilor din domeniul agriculturii pentru rezultatele economice obținute și organizarea mesei de sărbătoare; premierea conducătorilor agenților economici din domeniul agriculturii pentru rezultatele economice obținute - înlăturat. Determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor care au admis nerespectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare - persoanele vizate nu mai activează în posturile deținute anterior. DASPF conform Ordinului nr.5 din 14.01.2016 a instituit grupul de lucru pentru organizarea și desfășurarea achizițiilor. Totodată au fost stabilite funcțiile membrilor grupului de lucru pentru achiziții. (Anexa 33a).

4.2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare.

4.2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare.

4.2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare.

4.2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare.

4.2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare.

4.2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare.

4.2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare.

4.2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare.

4.2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare.

4.2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare.

4.2. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern în vederea asigurării utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare.

response:
Scris.CR Sîngerei nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Serviciul audit intern a organizat un seminar de instruire privind „Dezvoltarea sistemului de management financiar și control în cadrul CR Sîngerei” la care angajații au fost familiarizați cu Standardele naționale de control intern in sectorul public privind activitățile de control, precum si identificarea si descrierea proceselor. (Anexa 34-35) DASPF a descris procesele operațional pe care le implementează cu scopul utilizării regulamentare a cheltuielilor bugetare. (Anexa 36-38) Direcția Finanțe a stabilit obiectivele de baza, inclusiv obiectivele de performanță; s-a pus accentul pe respectarea cadrului normativ ce reglementează activitatea subdiviziunii; ca obiectiv major in procesul executării bugetului anual a fost stabiliți protejarea resurselor financiare împotriva pierderii, întrebuințării contrar destinației și a prejudiciilor, cauzate prin irosire, abuz, administrare inadecvata, erori, fraude iregularități; la raportarea executării bugetului s-a atenționat la întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a rapoartelor, inclusiv financiare, precum a altor informații solicitate, ce vor conține date veridice, activitatea sa, subdiviziunea se conduce de regulamentul intern și fișele postului, cu indicarea sarcinilor, rolurilor și responsabilităților fiecărui angajat, evaluează expunerea la riscuri, gestionează incertitudinea ce ține de evenimentele viitoare, care ar putea influența atingerea obiectivelor strategice și operaționale, se realizează activități de control eficiente din punct de vedere al costului cu riscurile implicate, se efectuează colectarea și utilizarea informațiilor din diferite surse intru evaluarea si minimizarea riscurilor posibile, creează un sistem eficient și eficace de comunicare interna și externă, care asigura о circulate rapidă, complete și în termen a informațiilor, atât pe orizontala, cât și pe verticala, și invers pentru exercitarea de către angajați a atribuțiilor de serviciu, inclusiv a proceduri stabilite pentru raportarea neregulilor, fraudelor si actelor de corupție.

5. Președintele raionului, în conlucrare cu AAPL de nivelul I, să asigure stabilirea priorităților în vederea finanțării lucrărilor de construcții/reparații capitale în curs de execuție, cu identificarea mijloacelor necesare și implementarea măsurilor de rigoare pentru finalizarea lucrărilor.

response:
Scris.CR Sîngerei nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Direcția Finanțe in cadrul ședințelor de lucru a comisiei/grupului au fost stabilite prioritățile in vederea finanțării lucrărilor de construcții/reparări capitale in curs de execuție si identificate mijloacele necesare pentru finalizarea lucrărilor: - implementarea Proiectului „Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere” - întru buna finalizare a acestui proiect si neadmiterea sancționării din partea partenerilor europeni a Consiliului raional Sângerei, a fost contractat creditul financiar in suma de 6300000 MDL (nr.1617 din 05.12.2016) pentru stingerea sumei restante de cofinanțare a proiectului, a fost identificat locatarul “Parcului Logistic Agro-Industrial, din s.Singereii Noi, raionul Singerei” (Contract nr. 104 din 01.09.2016). Creditul contractat a fost stins integral la 20.03.2017 din contul mijloacelor financiare ale soldului liber. Costurile lucrărilor efectuate de antreprenor au fost achitate integral. - implementarea Proiectului “Traseul de aprovizionare cu apa potabila centralizat, din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei” - Obiectul nr. 1202/01, cu costul investiților în suma de 24269467 lei a fost transmis in gestiune economica IM „Indmetalcongaz” (fondator Consiliul raional Sîngerei), la apeduct a fost conectata rețeaua din s.Heciul Nou, locuitorii căreia sunt aprovizionați cu apa potabila din conducta menționată. Procurarea unui vehicul pentru colectarea deșeurilor menajere și a unui vehicul pentru curățarea străzilor în suma totala de 2,9 mil.lei, precum si a unor containere pentru deșeuri în suma totala de 0,4 mil.lei - procesul de contractare si procurare a fost bazat pe resursele financiare care urmau sa fie alocate de Fondul Ecologic, însă din diferite motive aceste resurse nu au fost alocate. Actualmente, Consiliul raional Sîngerei fiind în proces de litigiu cu agentul economic contractant, duce negocieri in vederea posibilei achitări (în mai multe tranșe) pentru bunurile în cauză. Secția Construcții, Gospodărie comunala si Drumuri in comun cu Grupul de lucru al CR asigura stabilirea priorităților în vederea finanțării lucrărilor de construcție, reparații capitale și reparația drumurilor. În programul investițiilor capitale și reparațiilor sunt incluse obiecte ce dispun de documentație de proiect, care este verificata de serviciul de stat pentru verificarea și expertizarea obiectelor și construcțiilor. Mijloacele financiare necesare sunt alocate primăriilor la obiectele nefinisate in conformitate cu devizul de cost. Astfel au fost repartizate sursele financiare din fondul rutier pentru întreținerea și reparația drumurilor publice locale, în dependență de intensitatea transportului și gradul de deteriorări ale părții carosabile. La toate drumurile au fost elaborate devize de cheltuieli, verificate de verificatori atestați și apreciat contractorii la efectuarea lucrărilor prin concurs conform legii achizițiilor publice. Grupul de lucru pentru achiziții publice apreciază prioritățile acelor obiecte care for fi reparate primordial in conformitate cu acumularea surselor financiare in fondul rutier. Pentru finanțarea apeductului Bălți – Sângerei, etapa III a fost aprobata decizia nr. 1/19 din 09.03.2017 privind acordul participării CR Sângerei la construcția acestui obiect și aprobarea surselor financiare necesare pentru cofinanțarea proiectului finanțat din Fondul National pentru Dezvoltare Regionala. Pe parcursul anului 2016 la apeductul Bălți - Singerei, I etapa a fost conectat s. Heciul Nou, actualmente sunt aprovizionați cu apa potabila de calitate 412 gospodării casnice. Pentru finanțarea a 2 cai de acces pentru persoane cu mobilitate redusa în apartamentele 1 și 23 a blocului locativ social cu 35 apartamente din str. Independenței, 75A a fost prezentat demers președintelui raionului cu sursele ce se solicita a fi alocate, conform documentației de deviz. (Anexa 39-49).

6. Primarul or.Sîngerei să asigure determinarea indicilor cantitativi și calitativi la recepționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului și verificarea executării efective a lucrărilor facturate de agentul economic, cu implementarea unui control intern adecvat în această privință.

response:
Scris.prim.or.Sîngerei nr.05-12/152 din 14.06.2017: Primăria or.Singerei va determina indicii cantitativi și calitativi necesari pentru recepționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului care se vor aproba de către consiliul orășenesc la următoarea ședință.

1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

response:
Serviciul financiar a primăriei comunei Sângereii Noi a corelat subconturile 014,012 conform noului sistem de evidenta contabila.

1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

response:
Scris prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: Sunt anexate documentele justificative privind întreprinderea masurilor de rigoare in vederea determinării gradului de responsabilitate a persoanelor implicate in procesul de raportare financiară și administrare/ gestionare a patrimoniului public.

1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

response:
Scris.CR Sîngerei nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Presedintele raionului (dl V.Maraudiuc); Vicepresedintii raionului (dl I.Cebotari), (dl M.Birsan); Sefii subdiviziunilor CR, Primarii oraselor, comunelor/satelor Directia Finante a efectuat verificarea mijloacelor fixe aflate in administrarea economica a Centrelor de Sănătate si Spitalului Raional. Urmare devierilor constatate la capitolul Clădiri, Construcții Speciale si Instalații de transmitere, aceste active au fost primite in proprietatea publica a raionului conform Deciziei Consiliului raional 1/5 din 09.03.2017, in suma de 7405807,80 lei. (Anexa 50-70) Reflectarea neargumentata la subcontul 136 „Investiții pe termen lung in parți legate” a transferului cu destinație speciala, alocat instituției publice „Incubatorul de afaceri Sîngerei”: - Urmare faptului, ca „Incubatorul de Afaceri Sîngerei” nu are statut de întreprindere municipala, cheltuielile în suma de 430,0 mii lei, alocate pentru procurarea mijloacelor fixe și obiectelor de mica valoare necesare desfășurării activității au fost micșorate din capitalul social. (Anexa 71-72 Nota de contabilitate nr.17 din luna aprilie 2016). DASPF începând cu a.2016 duce evidența contabila a mijloacelor fixe conform cadrului normativ-legal, astfel: Clădirile Centrului de reabilitare pentru invalizi si pensionari ”Agape” (cu costul de bilanț -1606,7 mii lei) si Centrul de plasament pentru copii ”Raza Soarelui” (costul de bilanț - 1448,о mii lei) au fost contabilizate la contul extrabilanțier 822100. (Anexa 73-90) În urma masurilor întreprinse referitor automobilului UAZ 469 cu valoarea de bilanț în suma de 75,7 mii lei. Automobilul a fost casat și scos din evidenta contabila conform deciziei 4/9 din 11.08.2016 si ulterior a fost realizat ca metal uzat. (Anexa 91-99).

2. să asigure identificarea/constatarea/inventarierea și evaluarea exhaustivă a bunurilor (mobile și imobile) proprietate publică locală, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz, privind neajunsurile de bunuri materiale; determinării stării tehnico-constructive a mijloacelor fixe și utilității lor; stabilirii necesității de casare a unor bunuri materiale uzate integral.

response:
Scris. prim.s.Cubolta nr.5 din 22.05.2017: Inventarierea bunurilor a fost efectuate conform dispoziției primarului nr. 28 din 07.12.2016 in urma căreia s-au depistat neajunsuri si anume: 1. Pavilionul Lazo in cantitate de 1 bucăți in suma de 13058,0 lei; Membrii comisiei au hotărât de a înainta actele necesare la Consiliul Local privind trecerea la pierderi.

2. să asigure identificarea/constatarea/inventarierea și evaluarea exhaustivă a bunurilor (mobile și imobile) proprietate publică locală, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz, privind neajunsurile de bunuri materiale; determinării stării tehnico-constructive a mijloacelor fixe și utilității lor; stabilirii necesității de casare a unor bunuri materiale uzate integral.

response:
Scris prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: Listele de inventariere a bunurilor (imobile și mobile); Dispoziția nr.96 din 01.11.2016 (Anexa la dispoziția nr.96 din 01.11.2016); Decizia nr. 11/4 cu privire la casarea obiectelor Proces-verbal; Act de trecere la pierderi a mijloacelor fixe (Sunt anexate documentele)

2. să asigure identificarea/constatarea/inventarierea și evaluarea exhaustivă a bunurilor (mobile și imobile) proprietate publică locală, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz, privind neajunsurile de bunuri materiale; determinării stării tehnico-constructive a mijloacelor fixe și utilității lor; stabilirii necesității de casare a unor bunuri materiale uzate integral.

2. să asigure identificarea/constatarea/inventarierea și evaluarea exhaustivă a bunurilor (mobile și imobile) proprietate publică locală, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz, privind neajunsurile de bunuri materiale; determinării stării tehnico-constructive a mijloacelor fixe și utilității lor; stabilirii necesității de casare a unor bunuri materiale uzate integral.

response:
S-au efectuat corectarea la subconturile de evidenta contabila a mijloace fixe dupa cum urmează: 313140-314240 Conducta de apa in suma 37300 lei; 318140-311240 Proiectul de azil pentru bătrâni in suma 199548 lei,314140-311240 cazangeria in suma 39398 lei, 312140-318240 drumul in suma 499800,00 lei; 311140-314240 garajul si subsol in suma 10500 lei este prezentat in nota de contabilitate nr. 17 (anexa). Din listele inventarie sa depistat la subcontul 315000 lipsește tractorul S-100 in suma 4900,00 lei este prezentat demers dat la I.P. Sângerei pentru ancheta (anexa). Rezultatele inventarierii pentru anul 2016 (anexa).

2. să asigure identificarea/constatarea/inventarierea și evaluarea exhaustivă a bunurilor (mobile și imobile) proprietate publică locală, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz, privind neajunsurile de bunuri materiale; determinării stării tehnico-constructive a mijloacelor fixe și utilității lor; stabilirii necesității de casare a unor bunuri materiale uzate integral.

response:
Direcția Finanțe a reflectat suma de 430,0 mii lei la contul corespunzător de evidență contabilă 722000.

2. să asigure identificarea/constatarea/inventarierea și evaluarea exhaustivă a bunurilor (mobile și imobile) proprietate publică locală, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz, privind neajunsurile de bunuri materiale; determinării stării tehnico-constructive a mijloacelor fixe și utilității lor; stabilirii necesității de casare a unor bunuri materiale uzate integral.

response:
în urma inventarierii și evaluării bunurilor (mobile și imobile) proprietate publica locale s-a determinat starea tehnico-constructiva a mijloacelor fixe și utilității lor și s-a stabilit necesitatea de casare a unor bunuri materiale uzate integral. Iar lipsa ce s-a depistat a unităților mijloacele de transport a fost transmisa organelor competitive pentru examinare.

2. să asigure identificarea/constatarea/inventarierea și evaluarea exhaustivă a bunurilor (mobile și imobile) proprietate publică locală, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz, privind neajunsurile de bunuri materiale; determinării stării tehnico-constructive a mijloacelor fixe și utilității lor; stabilirii necesității de casare a unor bunuri materiale uzate integral.

response:
Automobilul GAZ 3102 în suma de 52,0 mii lei, fiind transmis gratuit Stației de asistența medicala urgenta a fost radiat din evidența contabila conform f/e WA0077107 din 29.02.2016 prin NC nr.10 din luna februarie 2016 (copia NC nr. 10 se anexează).

2. să asigure identificarea/constatarea/inventarierea și evaluarea exhaustivă a bunurilor (mobile și imobile) proprietate publică locală, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz, privind neajunsurile de bunuri materiale; determinării stării tehnico-constructive a mijloacelor fixe și utilității lor; stabilirii necesității de casare a unor bunuri materiale uzate integral.

response:
Scris.prim.or.Sîngerei nr.05-12/152 din 14.06.2017: în luna octombrie 2016 au fost efectuate in evidenta contabila următoarele modificări: - clădirea fostei grădinițe de copii nr.3 care anterior a fost transmisa prin contract de comodat la DASPF Sângerei a fost inclusă în evidenta contabila la contul 311130 cu suma de 1156,3 mii lei; - clădirea grădiniței de copii nr.4 care a fost anterior transmisa la Consiliul raional Sângerei de asemenea a fost preluata la evidenta contabila la contul 311130 cu suma de 1448,0 mii lei; - bunurile imobile in valoare de 824,2 mii lei (clădirea, veceu, teren de fotbal mare și mic) primite prin contract de comodat de la Uniunea Teritoriala a Sindicatelor „Agroindsind” au fost trecute la contul extrabilantier 822100; - bunul imobil in sunt de 5134,0 mii lei - grădinița de copii nr. 6 or. Sîngerei a fost înregistrată la Organul Cadastral cu nr.7401509071 cu suprafața terenului) 1,0745 ha și suprafața construcțiilor - 1859,8 m.p.; - fântâni artezian de pe teritoriul stadionului a fost retrasa din gestiunea economica a IM DP „Ара-Саnal” și trecut la contul extrabilantier 822100; - in legatură cu faptul că Î.M. „Apa-Canal” și Î.M. DPGCL (15,6 mii lei) nu au prezentat lista bunurilor care formau capitalul statutar la instituire consiliul orășenesc a decis ajustarea capitalului statutar și înregistrarea bunurilor imobile la OCT. Inventarierea bunurilor imobile se petrece anual in baza dispoziției primarului in lunile noiembrie-decembrie. Rezultatele inventarierii și casarea bunurilor uzate se aproba prin decizia consiliului orășenesc.

2. să asigure identificarea/constatarea/inventarierea și evaluarea exhaustivă a bunurilor (mobile și imobile) proprietate publică locală, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestora, cu luarea măsurilor de rigoare, după caz, privind neajunsurile de bunuri materiale; determinării stării tehnico-constructive a mijloacelor fixe și utilității lor; stabilirii necesității de casare a unor bunuri materiale uzate integral.

response:
Scris.CR Sîngerei nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Serviciul audit intern a organizat un seminar cu privire la efectuarea inventarierii anuale de către subdiviziunile CR Sângerei la care conducătorii si contabilii șefi au fost familiarizați cu regulile de efectuare a inventarierii in conformitate cu Ordinul Ministrului finanțelor nr.60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea. (Anexa 100) Direcția Finanțe a casat Bunurile uzate, raportate la mijloacele fixe (tehnica de calcul cu uzura 100%), prin Decizia Consiliului raional 3/6 din 07.07.2016. (Anexa 101-102) În cadrul Direcției Finanțe conform Ordinului nr.7 din 26.10.2016 in perioada 01.11.2016- 10.11.2016 a fost desfășurata inventarierea bunurilor materiale (Anexa 103-107). DASPF a emis Ordinul nr. 65 din 27.10.2016 cu privire la efectuarea inventarierii si s-a efectuat inventarierea bunurilor mobile/imobile. Prin ordinul nr. 67 din 31.11.2016 s-a decis for marea comisiei de casare a mijloacelor fixe. Prin decizia CR nr. 1/13 din 09.03.2017 a fost autorizata casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe aflate in gestiunea DASPF (Anexa 108-113). Direcția Educație conform Ordinului nr.506 din 14.10 2016 a efectuat inventarierea bunurilor materiale, iar conform Deciziei CR mijloacele fixe uzate au fost casate. (Anexa 114-116) Secția Cultura a efectuat inventarierea conform Ordinului nr.50 din 24.11.2016, iar conform Deciziei CR nr. 1/12 din 09.03.2017 mijloacele fixe uzate au fost casate. (Anexa 117-119) Conform Dispoziției Președintelui raionului nr.86 din 26.10.2016 a fost efectuata inventarierea bunurilor materiale in cadrul Aparatului Președintelui. (Anexa 120-121) În timpul auditării Serviciul financiar al Aparatului președintelui raionului a radiat din evidența contabila valoarea autobuzului in suma de 265,0 mii lei, transmis la bilanțul contabil și a corelat subconturile 012 - 019, conform noului sistem de evidența contabila, cu valoarea proiectului pe apeduct in suma de 252,4 mii lei. Monumental, in valoare de 50,0 mii lei, a fost atribuit regulamentar la subcontul corespunzător, conform noului sistem de evidența contabilă; a efectuat majorarea parțiala a valorii mijloacelor fixe, transmise in gestiunea IMSP la fondare, cu suma reparațiilor capitale efectuate in anul 2014 din contul fondului asigurării obligatorii de asistența medicala, in mărime de 8172,2 mii lei (contul 415000 „Acțiuni și alte forme de participate in capitalul in interiorul țării”). A fost corectat contul pentru evidenta contabila a monumentului in suma de 50 mii lei. Direcția Finanțe a reflectat suma de 430,0 mii lei la contul corespunzător de evidenta contabila 722000 „Rezultatul financiar al instituției bugetare din anii precedent”.

3. să asigure înregistrarea conformă la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
4 bunuri imobile proprietate publica a primăriei au fost înregistrate la OCT Sângerei și luată la evidența contabila.

3. să asigure înregistrarea conformă la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
Scris prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: în proces de înregistrare la Î.S. Cadastru Sângerei (Cererea; Decizia nr.3/6 din 03.04.2016 Cu privire la inventarierea bunului imobil Grădinița de copii Nr.3 cu numărul cadastral 7402103055; Ordinul de plata ce confirma achitarea) Se anexează documentele.

3. să asigure înregistrarea conformă la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
s-a înregistrat la ÎS Cadastru imobilul primăriei comunei Chișcăreni, care nu a fost înregistrat la timp.

3. să asigure înregistrarea conformă la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
In anul 2016 au fost înregistrate la organele cadastrale Grădinița ”Izvoras” Flămînzeni cu nr. cadastral 7436208.010 (Anexa), Gimnaziu ’’Iurie Boghiu” Flaminzeni cu nr. cadastral 7436208009 din 10.03.2013 (Anexa)

3. să asigure înregistrarea conformă la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
La moment primăria Cubolta se ocupa de înregistrarea primara masiva a tuturor bunurilor aprobata prin decizia Consiliului nr. 7/12 din 15.12.2015 si contractului de 5-15 din 10.03.2016, asupra bunurilor date au fost elaborate planuri cadastrale cu ulterioara înregistrare a lor.

3. să asigure înregistrarea conformă la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
Conform deciziei nr. 1/1 din 23.03.2017 au fost repartizați din soldul liber: pentru înregistrarea imobilelor primăriei la OCT Sângerei ECO 222990 - 27000 lei și pentru înregistrarea la CIS (Camera Înregistrării de Stat) ECO 222990 -15000 lei (fântâna arteziana) , care funcționează la moment, se anexează. La data de 03 mai 2017 a fost înregistrat contractul de evaluare și înregistrare a bunurilor imobile la OCT Sângerei (se anexează). Până la moment au fost înregistrate integral 2 obiecte la OCT Sângerei: edificiul primăriei Drăgănești și edificiul punctului de pompieri și salvatori Drăgănești.

3. să asigure înregistrarea conformă la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

3. să asigure înregistrarea conformă la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
Scris.prim.or.Sîngerei nr.05-12/152 din 14.06.2017: toate obiectele care se afla in subordinea primăriei sunt înregistrare la OCT.

3. să asigure înregistrarea conformă la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
Scris.CR Sîngerei nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Casa cu 2 nivele a fost transmisa către comuna Iezărenii Vechi conform deciziei nr. 3/18 din 07.07.2016. (Anexa 122-125) Au fost depuse documente la organul cadastral pentru atribuirea nr. Cadastral la Cazangeria clădirii CR. Serviciul audit intern a efectuat о misiune de audit intern in scopul evidentei patrimoniului public conform cadrului legal-normativ. (Anexa 126)

4. să asigure majorarea regulamentară a valorii mijloacelor fixe în evidența contabilă, luînd în considerare costul reparațiilor capitale efectuate de locatarii bunurilor publice.

response:
Acțiunile de perfectare a documentației ce asigura majorarea regulamentara a valorii mijloacelor fixe în evidența contabila din costul reparațiilor capitale efectuate de locatarii bunurilor publice se afla in curs de execuție.

4. să asigure majorarea regulamentară a valorii mijloacelor fixe în evidența contabilă, luînd în considerare costul reparațiilor capitale efectuate de locatarii bunurilor publice.

response:
Scris.CR Sîngerei nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Neajustarea valorii mijloacelor fixe cu valoarea reparațiilor capitale efectuate (suma totala a alcătuit 12,1 mil.lei): - în baza Demersului Spitalului Raional Sângerei nr.94 din 28.04.2016, în legătura cu finalizarea lucrărilor de reparație capitala a blocului terapeutic, efectuate din contul fondului asigurării obligatorii de asistenta medicala, conform procesului verbal de recepție a lucrărilor nr.3 din 07.11.2014 a fost majorata valoarea mijloacelor fixe (clădiri) în suma de 8172,2 mii lei (Anexa 127-128). Serviciul financiar a efectuat majorarea parțială a valorii mijloacelor fixe, cu suma reparațiilor capitale.

5. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
Scris. prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: Decizia nr.2/3A din 18.05.2016 cu privire la confirmarea actului de inventariere a bunurilor la stația de irigare și pompare; -Decizia nr.2/3B din 18.05.2016 cu privire la luarea la evidența a bunului evaluat; - Decizia nr.2/3C din 18.05.2016 cu privire la transmiterea de la balanța primăriei la balanța I.M.DPGCL Biruința a bunurilor evaluate; -Rezultatele inventarierii bunurilor și descifrarea lor; - Actele de inventariere se anexează; - Dispoziția nr.44 din 13.06.2016 cu privire la instituirea comisiei de inventariere; - Act de primire - predare a bunurilor.

5. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

5. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
În anul 2017 s-a petrecut inventarierea la Î.M. ”Apa Flaminzeni” (anexa).

5. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
din cele 12 obiecte care la data de 05.07.2016 nu erau înregistrate la OC, au fost înregistrate la data de 30.10.2016 – 7 obiecte conform registrului cadastral, restul nu pot fi înregistrate din lipsa mijloacelor financiare.

5. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
Scris.prim.or.Sîngerei nr.05-12/152 din 14.06.2017: Inventarierea bunurilor la întreprinderile municipale a fost efectuata in anul 2015 in urma căreia consiliul orășenesc a adoptat decizia privind ajustarea capitalului statutar si înregistrarea bunurilor la OCT.

5. să asigure inventarierea exhaustivă a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu ajustarea corespunzătoare a mărimii capitalului social al ÎM.

response:
Scris.CR Sîngerei nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: A fost luata la evidenta contabila capitalul social pentru fondarea întreprinderilor municipale in mărime de 11,0 mii lei. Serviciul audit intern a organizat un seminar cu privire la efectuarea inventarierii anuale de către subdiviziunile CR si IM la care conducătorii si contabilii șefi au fost familiarizați cu regulile de efectuare a inventarierii in conformitate cu Ordinul Ministrului finanțelor nr.60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea. (Anexa 129) Întreprinderile Municipale au efectuat inventarierea anuala si casarea bunurilor uzate. (Anexa 130-135)

6. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității de monitoring financiar al ÎM și elaborarea, de comun acord cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de remediere a rezultatelor operaționale negative.

response:
Scris. prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: a fost adoptată Decizia nr.8/6 din 21.09.2016 ”Cu privire la instituirea comisiei de cenzori la I.M.DPGCL Biruința”.

6. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității de monitoring financiar al ÎM și elaborarea, de comun acord cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de remediere a rezultatelor operaționale negative.

6. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității de monitoring financiar al ÎM și elaborarea, de comun acord cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de remediere a rezultatelor operaționale negative.

6. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității de monitoring financiar al ÎM și elaborarea, de comun acord cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de remediere a rezultatelor operaționale negative.

6. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității de monitoring financiar al ÎM și elaborarea, de comun acord cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de remediere a rezultatelor operaționale negative.

response:
Scris.CR Sîngerei nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Conform Deciziei Consiliului raional 1/21 din 09.03.2017 au fost aprobate serviciile medico - sanitare, prestate de ÎM „Centrul Stomatologic raional Singerei” si tarifele pentru acestea. Prin dispoziția președintelui nr.38 a fost creat Grupul de lucru pentru aprecierea situației economico-financiare a întreprinderilor municipale. S-a organizat activități de monitoring financiar al Întreprinderilor Municipale fondate de către consiliul raional. De comun acord cu administratorii IM s-a elaborat un plan de acțiuni pentru remedierea rezultatelor operaționale negative. S-au elaborat - Rapoarte privind activitatea de monitoring financiar elaborate ale IM. (Anexa 136-141)

7. să întreprindă acțiuni de perfectare a relațiilor de locațiune a bunurilor imobile utilizate de terți.

7. să întreprindă acțiuni de perfectare a relațiilor de locațiune a bunurilor imobile utilizate de terți.

response:
Masurile întreprinse asupra relațiilor de locațiune a bunurilor imobil utilizate de terți a fost încheiat contract de comodat cu Î.S. ”Posta Moldovei” din 01.03.2016.

7. să întreprindă acțiuni de perfectare a relațiilor de locațiune a bunurilor imobile utilizate de terți.

7. să întreprindă acțiuni de perfectare a relațiilor de locațiune a bunurilor imobile utilizate de terți.

7. să întreprindă acțiuni de perfectare a relațiilor de locațiune a bunurilor imobile utilizate de terți.

response:
Scris. prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: Nu exista baza legala.

8. să întreprindă măsurile de rigoare pentru delimitarea și cadastrarea terenurilor fondului apelor, cu legalizarea relațiilor de arendă a terenurilor cu utilizatorii corpurilor de apă (iazuri).

8. să întreprindă măsurile de rigoare pentru delimitarea și cadastrarea terenurilor fondului apelor, cu legalizarea relațiilor de arendă a terenurilor cu utilizatorii corpurilor de apă (iazuri).

response:
Scris.CR Sîngerei nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Lucrări de delimitare a terenurilor proprietate publica a Statului și proprietate publică a APL I sunt in proces de efectuare în com. Cubolta, Bilicenii Vechi, Dobrogea Veche. Bilicenii Vechi: În urma demersului către oficiul cadastral, Sângerei, cu privire la terenurile aflate sub apa (bazine acvatice), conform Deciziei nr.4/3 din 26.09.2016 ”Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a primăriei” li s-a atribuit numere cadastrale și stabilite suprafețe (sunt anexate extrasele din registru bunului imobile). Procedura de înregistrare la OCT este în proces de lucru.

8. să întreprindă măsurile de rigoare pentru delimitarea și cadastrarea terenurilor fondului apelor, cu legalizarea relațiilor de arendă a terenurilor cu utilizatorii corpurilor de apă (iazuri).

8. să întreprindă măsurile de rigoare pentru delimitarea și cadastrarea terenurilor fondului apelor, cu legalizarea relațiilor de arendă a terenurilor cu utilizatorii corpurilor de apă (iazuri).

8. să întreprindă măsurile de rigoare pentru delimitarea și cadastrarea terenurilor fondului apelor, cu legalizarea relațiilor de arendă a terenurilor cu utilizatorii corpurilor de apă (iazuri).

8. să întreprindă măsurile de rigoare pentru delimitarea și cadastrarea terenurilor fondului apelor, cu legalizarea relațiilor de arendă a terenurilor cu utilizatorii corpurilor de apă (iazuri).

response:
S-a trimis un demers către Agenția relații Funciare si Cadastru la data de 24.02.2015 (copia se anexează); S-a trimis un demers către Procuratura raionului Sîngerei la data de 12.03.2015 (copia se anexează);

8. să întreprindă măsurile de rigoare pentru delimitarea și cadastrarea terenurilor fondului apelor, cu legalizarea relațiilor de arendă a terenurilor cu utilizatorii corpurilor de apă (iazuri).

response:
Au fost întărite planurile de măsuri cu privire la evaluarea și înregistrarea conforma la OCT Sângerei a dreptului asupra bazinelor acvatice care aparțin ca patrimoniu primăriei Iezărenii Vechi.

8. să întreprindă măsurile de rigoare pentru delimitarea și cadastrarea terenurilor fondului apelor, cu legalizarea relațiilor de arendă a terenurilor cu utilizatorii corpurilor de apă (iazuri).

9. să asigure monitorizarea metodologică și activitatea de control asupra conformității ținerii evidenței contabile și veridicității rapoartelor financiare și patrimoniale ale AAPL de nivelul I și nivelul II din raion.

response:
Scris.CR Sîngerei nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Pe parcursul anilor 2016-2017 de către Direcția Finanțe au fost organizate si petrecute cu contabilii-șefi ai AAPL de nivelul I (26 primarii) și nivelul II (instituții publice subordonate Consiliului raional Sângerei): 10 (zece) seminare tematice de specialitate, o ședința de lucru cu participarea reprezentanților Inspectoratului fiscal teritorial și Trezoreriei teritoriale.

Cerinte (24)

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Sîngerei, or. Biruința și satelor/comunelor: Alexăndreni, Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris. s. Rădoaia nr.129 din 09.06.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_4312_Radoaia.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Sîngerei, or. Biruința și satelor/comunelor: Alexăndreni, Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: consiliul local a aprobat un plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionarii patrimoniului public (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4301_Biruinta.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Sîngerei, or. Biruința și satelor/comunelor: Alexăndreni, Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris.com. Chișcăreni f/nr: consiliul local a aprobat un plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionarii patrimoniului public (Decizia nr. 2/6 din 06.03.2017);

RO_4303_Chiscareni.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Sîngerei, or. Biruința și satelor/comunelor: Alexăndreni, Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris prim.Coșcodeni f/nr: a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4305_Coscodeni.pdf
RO_4306_Coscodeni _inform.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Sîngerei, or. Biruința și satelor/comunelor: Alexăndreni, Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
nr.5 din 22.05.2017: a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4307_Cubolta inform.pdf
RO_4308_Cubolta.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Sîngerei, or. Biruința și satelor/comunelor: Alexăndreni, Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris. com. Drăgănești nr.02/1-37-359 din 11.05.2017: consiliul local a aprobat un plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionarii patrimoniului public (Decizia nr. 1/8 din 23.03.2017) (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4309_Draganesti.pdf
RO_4310_Draganesti_Plan de Actiuni.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Sîngerei, or. Biruința și satelor/comunelor: Alexăndreni, Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris.com Sîngereii Noi nr.173/02/1-19 din 26.05.2017: a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora (Decizia nr.2/7 din 22.03.2017) (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4313_Singereii Noi.pdf
RO_4314_Singereii Noi_Plan de Actiuni.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Sîngerei, or. Biruința și satelor/comunelor: Alexăndreni, Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris.prim.or.Sîngerei nr.05-12/152 din 14.06.2017: a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4311_Prim.or.Singerei.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Sîngerei, or. Biruința și satelor/comunelor: Alexăndreni, Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris. prim. com.Alexandreni nr. 127 din 05.06.2017: a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4299_Alexandreni.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Sîngerei, or. Biruința și satelor/comunelor: Alexăndreni, Chișcăreni, Coșcodeni, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Rădoaia (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris.CR nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Conform Deciziei nr.5/5 din 27.10.2016, s-a luat act de Rapoartele de audit, fiind aprobat Planul de acțiuni cu stabilirea termenelor și persoanele responsabile de realizarea recomandărilor Curții de Conturi (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4296_CR Singerei.pdf
RO_4297_CR Singerei_anexe.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris prim. or.Biruința nr. 56 din 06.06.2017: consiliul local a aprobat un plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionarii patrimoniului public (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4301_Biruinta.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris prim com.Iezarenii Vechi nr.332 din 04.05.2017: Conform Decizie primărie com. Iezărenii Vechi nr.2/2 din 19.04.2017 s-a luat act de HCC nr.17 din 23.06.2016 fiind adoptat un Plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor înaintate de CC (este anexată Decizia)

RO_4324_Iezarenii Vechi.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris. prim.com.Bilicenii Vechi: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi;

RO_4300_Bilicenii Vechi.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris.com. Chișcăreni f/nr: consiliul local a aprobat un plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionarii patrimoniului public (Decizia nr. 2/6 din 06.03.2017);

RO_4303_Chiscareni.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris prim.Coșcodeni f/nr: a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4305_Coscodeni.pdf
RO_4306_Coscodeni _inform.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris. s.Cotiujenii Mici nr.06 din 20.02.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi;

RO_4325_Cotiujenii Mici.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
nr.5 din 22.05.2017: a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4307_Cubolta inform.pdf
RO_4308_Cubolta.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris. com. Drăgănești nr.02/1-37-359 din 11.05.2017: consiliul local a aprobat un plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului de conformitate a exercițiului bugetar și gestionarii patrimoniului public (Decizia nr. 1/8 din 23.03.2017) (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4309_Draganesti.pdf
RO_4310_Draganesti_Plan de Actiuni.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris. s. Rădoaia nr.129 din 09.06.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_4312_Radoaia.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris.com Sîngereii Noi nr.173/02/1-19 din 26.05.2017: a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora (Decizia nr.2/7 din 22.03.2017) (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4313_Singereii Noi.pdf
RO_4314_Singereii Noi_Plan de Actiuni.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris.prim.or.Sîngerei nr.05-12/152 din 14.06.2017: a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4311_Prim.or.Singerei.pdf

2.1.2 pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Sîngerei, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor: or. Sîngerei, or. Biruința, satelor/comunelor Bilicenii Vechi, Chișcăreni, Coșcodeni, Cotiujenii Mici, Cubolta, Drăgănești, Sîngereii Noi, Iezărenii Vechi, Rădoaia (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015);

response:
Scris.CR nr.02/1-22/317 din 12.06.2017: Conform Deciziei nr.5/5 din 27.10.2016, s-a luat act de Rapoartele de audit, fiind aprobat Planul de acțiuni cu stabilirea termenelor și persoanele responsabile de realizarea recomandărilor Curții de Conturi (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4296_CR Singerei.pdf
RO_4297_CR Singerei_anexe.pdf

2.3. Inspecției de Stat în Construcții, pentru verificarea construcțiilor și volumelor de lucrări neevaluate în cadrul obiectivului investițional „Reconstrucția sistemei de aprovizionare cu apă potabilă în com. Coșcodeni, raionul Sîngerei”;

response:
Scris.ISC nr.92/I-4 din 17.01.2017: Inspecția de Stat în Construcție informează ca a efectuat controalele de specialitate ale volumelor și costului lucrărilor executate în perioada anilor 2010 - 2014 de către antreprenorii generali S.R.L. „Pancons-Com” și S.R.L. „Portjovit-Plus” la obiectivul „Reconstructa sistemei de aprovizionare cu apa potabila în com. Coșcodeni, raionul Singerei. În rezultatul controalelor au fost constatate exagerări în valoare totala de 601,95 mii lei exprimate prin: lucrări neexecutate, prevăzute de proiect, incluse in costul obiectului prezentat spre recepție; lucrări executate cu abateri de la soluțiile de proiect (Capitolul IV, pct.23 lit. lit.e), h) ale Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice in construct, Anexa nr.3 la Hotarirea Guvemului nr.360 din 25.06.1996 „Cu privire la controlul de stat al calității in construcții”). Actele de control și borderourile de recalculare au fost expediate Inspectoratului de Poliție Sîngerei pentru examinare conform competenței.

RO_4295_ISC_17_2016_Singerei.pdf

2.4. Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL din raionul Sîngerei în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Rapoartele de audit

response:
Scris.OT Bălți nr.1303/OT-1018 din 15.09.2017: Autoritățile publice locale nivelul I și II menționate în raport, au întocmit planuri cu privire la masurile de înlăturare a lacunelor depistate pe problema administrării și gestionarii patrimoniului public. Consiliul raional si președintele raionului Sângerei, de comun cu autoritățile de resort, au aprobat masuri organizatorice privind rolul fiecărei autorități de profil in elaborarea indiciilor fiscali-bugetari, inclusiv de interacțiune a entităților respective în subprocesul de evaluare/ planificare bugetara, implementând in acest sens modele analitice și proceduri tehnice aferente inventarierii materiei impozabile, cu stabilirea expresa a responsabilităților de rigoare. Bugetele AAPL pe anul 2017 si estimările pe anii 2018-2019 au fost elaborate in temeiul art. 19, alin.(2) al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, art.50 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, circularei Ministerului Finanțelor nr.06/2-07 din 01.09.2016. La elaborarea proiectelor bugetelor si estimărilor respective, Direcția Finanțe a conlucrat cu Inspectoratul Fiscal Sângerei, Direcția de Statistica Sângerei, subdiviziunile consiliului raional, AAPL de nivelul I. Pentru respectarea cadrului legal-normativ la elaborarea proiectelor bugetelor pe anul 2017 si estimărilor pe anii 2018-2019, Direcția Finanțe a organizat si a petrecut seminare tematice cu contabilii-șefi ai primăriilor din raion (08.09.2016) si contabilii-șefi din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Sângerei Inspectoratul Fiscal Sângerei in contextul asigurării plenitudinii calculării si încasării la buget a impozitelor si taxelor pe parcursul anului 2016 au fost organizate 2 seminare generale cu preceptorii fiscali si secretarii consiliilor locale in scopul majorării bazei impozabile, si 21 seminare cu contribuabili - persoane juridice si fizice, care practica activitate de întreprinzător, inclusiv contribuabili începători.

RO_4657_OT Balti.pdf