Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărîrea nr.21 din 28 iunie 2016 privind Raportul auditului situațiilor financiare consolidate și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Apărării și unele entități din subordine în exercițiul bugetar 2014-2015

Numar 256-267 din data de 2016-06-28 Nr. cerinte: 7 Nr. recomandari: 20

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului apărării dl Alexandru Cimbriciuc, șefului Direcției economico-financiare a Ministerului Apărării dl Vitalie Bucătari, șefului Taberei militare 142, comandantul Batalionului de gardă dl Andrian Balan, comandantului-rector al Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun dl Iurie Brumă, directorului Departamentului Dotări dl Sergiu Voinu, comandantului Regimentului de rachete antiaeriene dl Ion Braniște, ex-administratorului  Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești” dl Sergiu Ciobanu,  șefului adjunct al Direcției finanțele justiției, ordinii publice, apărării și securității în cadrul Ministerului Finanțelor dna Margareta Andrieș,  precum şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării și ale unor entități subordonate pe exercițiul bugetar 2014-2015 (Anexa nr.1) și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Ministerul Apărării și unele entități din subordine în exercițiul bugetar 2014-2015 (Anexa nr.2).
Misiunile de audit s-au desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi şi conform Programului activităţii de audit a Curții de Conturi pe anul 20152, avînd ca scop atestarea corectitudinii întocmirii şi prezentării sub toate aspectele semnificative a situațiilor financiare consolidate raportate de către minister la situația din 31.12.2014 și situația din 31.12.2015, cu expunerea opiniei de audit, precum și a conformității gestionării fondurilor publice în exercițiul bugetar 2014-2015, cu formularea concluziei de audit asupra conformității.
Auditurile au fost efectuate în conformitate cu Standardele de audit şi bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor, concluziilor și formularea recomandărilor, auditul s-a desfășurat la Ministerul Apărării, cu colectarea probelor la unele entități din subordine, precum și întreprinderi de stat al căror fondator este ministerul.
Examinînd rezultatele auditurilor și audiind rapoartele prezentate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
Pentru anii 2014 și 2015, Ministerului Apărării i-au fost alocate mijloace bugetare în sumă totală de 619,6 mil.lei și, respectiv, de 682,8 mil.lei.
Deși, în general, sistemul de management financiar şi control intern al Ministerului Apărării și al unor entități din subordine este funcțional, au fost constatate mai multe circumstanţe/probleme/deficienţe, care atestă necesitatea de consolidare și îmbunătățire semnificativă a acestuia.
Astfel, avînd în vedere competențele legale şi responsabilităţile implicate în procesul de administrare, monitorizare şi raportare a situaţiilor financiare şi celor patrimoniale, auditul a relevat că formularea opiniei de audit cu rezerve asupra acestora este condiționată de următoarele: neevaluarea și neînregistrarea în contabilitate  şi, respectiv, neprezentarea în situaţiile financiare a valorii terenurilor şi unor imobile; efectuarea înregistrărilor contabile eronate; evidenţa contabilă a execuţiei bugetare a plăţilor efectuate şi a cheltuielilor efective nu în toate cazurile a fost ţinută în strictă corespundere cu structura clasificaţiei bugetare şi a Metodologiilor aprobate; funcţionalitatea tehnologiilor informaţionale aferente evidenţei contabile nu este reglementată și nici abordată uniform; procesul de efectuare a inventarierii nu a cuprins integral patrimoniul entităţilor auditate, de regulă, nefiind supuse inventarierii unele imobilizări corporale în curs de execuţie, creanţele bugetare şi ale furnizorilor etc.
       Deficienţele menţionate au fost cauzate de: lipsa unor reglementări interne  la prezentarea situaţiilor financiare; neincluderea, necompletarea şi neactualizarea Politicii de contabilitate cu norme regulamentare noi; lipsa procedurilor de control intern privind raportarea cheltuielilor interdepartamentale; dublarea cheltuielilor efective în cazul procurărilor centralizate și transmiterii gratuite a acestora în cadrul sistemului Ministerului Apărării; efectuarea neregulamentară a inventarierii; neaplicarea pîrghiilor posibile prevăzute de legislaţie la diminuarea datoriilor constatate.
       Cele menţionate au influenţat asupra întocmirii rapoartelor instituţiilor subordonate, precum şi a raportului consolidat al Ministerului Apărării, condiționînd denaturarea situațiilor financiare raportate  la 31.12.2014 - cu 8,34 mil.lei, și la 31.12.2015 – cu 4,7 mil.lei, ce se încadrează în pragul de semnificație de 4%, constituind, respectiv - 0,48% și 0,22%3. Situațiile patrimoniale raportate au fost denaturate, la situația din 31.12.2014, cu 5,06 mil.lei, ce se încadrează în pragul de semnificație, constituind 0,43%4, iar la situația din 31.12.2015 – cu 66,06 mil.lei, ce depășește plafonul stabilit, constituind 5,20%5. Totodată, situația financiară la 31.12.2014 a fost afectată de nereflectarea în evidența contabilă a cotei statului în capitalul social al întreprinderilor de stat al căror fondator este Ministerul Apărării în valoare totală de 385,7 mil.lei, ce depășește plafonul de semnificație, constituind 21,9% din totalul activelor din bilanțul consolidat al ministerului. Asupra emiterii opiniei de audit au influențat atît neconformitățile cuantificabile, cît și cele semnificative prin context, precum neluarea la evidență a terenurilor și unor imobile etc.
În aspectul conformității proceselor de executare a mijloacelor financiare şi de raportare a situației patrimoniale, se relevă: necesitatea documentării, organizării şi dezvoltării sistemului de management financiar și control; necorelarea actelor interne aferente cadrului de reglementare instituţională; planificarea irelevantă a mijloacelor speciale, cu generarea unui decalaj de proporţii dintre sumele planificate şi cele executate, precum și majorarea exagerată a soldurilor, în special, a fondului centralizat de mijloace speciale; gestionarea neconformă a procesului de achiziţii; mai multe neconformităţi la administrarea patrimoniului public şi la ţinerea evidenţei contabile etc.  
       Se menționează că, în contextul multiplelor prevederi legale, Ministerul Apărării nu are elaborate reglementări interne care ar prevedea coerent și exhaustiv aplicarea modului de comercializare a activelor cu destinație militară, modului de excludere a bunurilor din Lista activelor propuse spre comercializare, aprobată de Parlament, precum şi a modului de comercializare a acestora în cazul transmiterii lor la balanţa întreprinderilor de stat al căror fondator este Ministerul Apărării sau al restricţionării transmiterii activelor cu destinaţie militară.
Aceste circumstanțe determină situații de comercializare a activelor cu destinație militară cu aplicarea altor prevederi normative decît cele aprobate de Parlament prin Hotărîrea nr.283-XIV din 17.02.1999, care reglementează expres modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului și altor mijloace tehnice de care dispun Forțele Armate ale Republicii Moldova. În aceste condiții, urmare  comercializării unor astfel de active neutilizate prin intermediul altor subiecți decît Ministerul Apărării, mijloacele obținute în sumă de 2236,0 mii dolari SUA (echivalentul a circa 38,9 milioane lei) au fost transferate integral la contul întreprinderii de stat în care Ministerul Apărării deține calitatea de fondator, care a realizat bunurile.
În baza activităților efectuate, auditul a formulat opinia cu rezerve referitor la situațiile financiare consolidate ale Ministerului Apărării la 31.12.2014 și 31.12.2015, precum și concluzia cu rezerve asupra conformității gestionării fondurilor publice în perioada anilor 2014-2015.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art. 16 lit.c) şi art. 34 alin.(3) din Legea nr. 261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:

1  Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 08.12.2014 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015” (cu modificările şi completările ulterioare).
3 2014 (8,43 mil.lei/1761,0 mil.lei = 0,48%), 2015 (4,7 mil.lei/2180,4 mil.lei=0,22%).
4 2014 (5,06 mil.lei/1165,6 mil.lei=0,43%).
5 2015 (66,06 mil.lei/1270,5 mil.lei=5,20%).

Recomandari (20)

1.Să elaboreze şi să aprobe reglementări interne privind activitatea secţiilor şi tuturor unităţilor implicate în prezentarea situaţiilor financiare, în care să fie clar divizate obiectivele şi responsabilităţile subdiviziunilor structurale din componenţa entităţii.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 1. In luna august 2016 au fost petrecute lecţii instructiv-metodice eu şefii serviciilor personal şi şefii serviciilor financiare din unităţile şi instituţiile militare ale Armatei Naţionale cu tematica „Stabilirea obiectivelor’. 2. In toate unităţile şi instituţiile militare au fost evaluate activităţile serviciilor de toate nivelurile, în vederea elaborării şi aprobării Regulamentelor interne tip privind activitatea secţiilor şi serviciilor din unităţile şi instituţiile militare. Până la finele anului 2016 Regulamentele interne privind activitatea secţiilor şi serviciilor din unităţile şi instituţiile militare au fost elaborate şi aprobate în modul stabilit, în care au fost prevăzute obiective strategice şi operaţionale.

RO_4363_MA.pdf

2. Să completeze şi să ajusteze politica de contabilitate-tip la toate normele aprobate de Ministerul Finanțelor, cu reglementarea specificului funcţionalităţii unor servicii financiare din instituțiile subordonate.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 1. A fost elaborat Ordinul Ministrului apărării nr.663 din 21.12.2016 cu privire la aprobarea politicii de contabilitate - tip specifice serviciilor financiare din unităţile militare ale Armatei Naţionale şi instituţiile Ministerului Apărării (anexa nr.3), prin care au fost stabilite regulile şi procedurile aplicate în cazul asigurării evidenţei prin contabilităţile centralizate, precum şi obiectivele şi activităţile de bază ale politicii de contabilitate în Ministerul Apărării. în temeiul acestui ordin, toate unităţile şi instituţiile militare. în care sunt formate servicii financiare, au elaborat şi aprobat propriile politici de contabilitate-tip, coordonate cu Direcţia generală economie şi finanţe a Ministerului Apărării. 2. începând cu 01 ianuarie 2017. toate unităţile şi instituţiile militare ajustează politica de contabilitate - tip la normele aprobate prin ordinul Ministrului finanţelor nr.216 din 28.12.2016. 3. La finele anului 2016 (21.12.2016) şi la 10 martie 2017 au fost petrecute lecţii instructiv-metodice cu şefii serviciilor financiare din unităţile şi instituţiile militare, la care au fost date explicaţii privind aplicarea în practică a normelor de contabilitate-tip, aprobate de Ministerul Finanţelor. 4. Au fost elaborate instrucţiuni pe problema aplicării normelor - tip ale politicii de contabilitate. 5. Au fost elaborate noi Regulamente privind activitatea serviciilor financiare.

RO_4363_MA.pdf

3. Să elaboreze şi să aprobe în modul stabilit graficul circuitului documentar şi de control, atît în cadrul aparatului central al ministerului, cît şi la entităţile subordonate, dar şi în relaţiile acestora.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 1. In temeiul punctului 1.4 1.8 din Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, a fost aprobat ordinul Ministrului apărării nr.214 din 18 aprilie 2017 cu privire la raportarea financiară în cadrul unităţilor militare ale Armatei Naţionale şi instituţiilor Ministerului Apărării (anexa nr.3), prin care a fost stabilită sarcina comandanţilor (şefilor) unităţilor şi instituţiilor militare, în termen până la 25 aprilie 2017. să elaboreze şi să aprobe, prin ordin, graficul circuitului documentar şi de control al documentelor primare care urmează a fi prezentate în contabilitate de către serviciile unităţii/instituţiei militare, pentru evidenţa contabilă şi control, cu stabilirea termenelor de prezentare. în baza acestui ordin, unităţile şi instituţiile militare au elaborat şi aprobat ordinul pe entitate privind graficul circuitului documentar şi de control. Despre executarea acestor cerinţe comandanţii au raportat în Direcţia generală economic şi finanţe către 26.04.2017. Pentru informaţie se comunică că. Instrucţiunea cu privire la ţinerea evidenţei contabile în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19.07.2010 a fost abrogată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28.12.2015.

RO_4363_MA.pdf

4. Să asigure corectitudinea raportării cheltuielilor efectuate în cadrul Departamentului dotări privind achiziţiile centralizate.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Pînă la închiderea anuală a rapoartelor financiare pentru anul 2015, Departamentului dotări a reflectat operaţiunile de aprovizionare centralizată a instituţiilor din subordinea Ministerului Apărării în evidenţa contabilă şi rapoartele financiare conform rigorilor stabilite, completând coloniţa „Cheltuieli efective1' doar cu suma cheltuielilor proprii; - începând cu luna octombrie 2015 Departamentul dotări reflectă în evidenţa contabilă veniturile calculate şi încasate prin intermediul întreprinderii Municipale INFOCOM. parvenite de la întreţinerea şi exploatarea căminelor din gestiunea sa. prin formulele contabile (Dt.158-Ct.400 şi Dt.l 1 l-Ct.158); - au fost reflectate în evidenţa contabilă a Departamentului dotări (în nota de contabilitate nr. 10 pentru luna martie 2016) 111 apartamente, amplasate pe adresa mun. Chişinău, str. Vasile Lupu nr.61/1 şi 61/2, transmise Ministerului Apărării de către SRL „Astercon-Grup'’ conform actului de predare-primire nr.4525 din 25 noiembrie 2015; - prin notele de contabilitate nr. 10 şi 13. în luna aprilie 2016 au fost corectate şi reflectate în evidenţa contabilă lacunele comise în luna septembrie 2015, după trecerea OMVSD la mijloace fixe şi materiale (unele bunuri au fost luate eronat la evidenţă pe subconturile contului 01 şi pe subconlurile contului 06, iar unele bunuri au fost luate eronat la evidenţă pe subconturile contului 06 pe cînd urmau să fie luate pe subconturile contului 01); - în luna mai 2016 au fost scoase de la evidenţa contabilă bunurile imobiliare casate pe adresa mun. Chişinău, str. Vasile Lupu nr.61/1 în sumă de 477500,00 lei; - a fost corectată lacuna comisă în luna octombrie 2014 (a fost majorată eronat în nota de contabilitate nr.6 pe contul nr. 158 cu suma de 41727.64 lei calculată pentru arenda bunurilor prin formula contabilă Dt.l58 - Ct.400. care a fost corectată şi reflectată în evidenţa contabilă prin notele de contabilitate nr.6 pe contul nr.158. în lunile iunie, noiembrie 2015 prin formula contabilă Dt.l58 - Ct.400 cu minus sumele de 14017.63 lei şi 27710,01 lei respectiv; - facturile pentru arenda bunurilor conform contractelor de locaţiune, se eliberau trimestrial, iar din luna octombrie 2015 seeliberează lunar; - mijloacele intrate temporar în posesia instituţiei (garanţii bancare) care erau reflectate greşit în evidenţa contabilă la contul nr.238, începînd cu luna noiembrie 2015 deja se reflectă la contul nr.174 unde a fost trecut şi soldul de pe contul nr.238; în luna octombrie anul 2014. Au fost întreprinse şi alte măsuri. Astfel, toate recomandările Curţii de Conturi pe acest punct au fost realizate.

RO_4363_MA.pdf

5. Să adopte măsuri suplimentare în vederea utilizării unui sistem informațional de evidenţă contabilă unificat pentru întregul sistem al Ministerului Apărării.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Începând cu anul 2016, odată cu punerea în aplicarea a noului sistem de evidenţă şi gestiune al finanţelor publice în toate unităţile şi instituţiile Ministerului Apărării a fost pus în aplicare sistemul SIMF. e-docplat, de alocaţii şi raportare financiară. Pe baza acestui sistem se efectuează planificarea şi alocarea mijloacelor bugetare, decontările între unităţile (instituţiile) militare cu agenţii economici şi instituţiile din sistemul trezorerial de stat precum şi generalizarea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale. în acelaşi timp. în două unităţi ale Armatei Naţionale, în comun cu ÎS ’Tintehinform” a fost pus în aplicare proiectul-pilot de implementare a programei automatizate IC de evidenţă contabilă. Totodată în 4 unităţi militare din garnizoana Chişinău şi o unitate militară din garnizoana Bălţi se lucrează la perfecţionarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă ,.Universal Accounting”. Odată cu implementarea acestor proiecte şi în cazul disponibilităţii resurselor informaţionale şi financiare se va purcede la instalarea unui sistem unic informaţional de evidenţă contabilă în toate unităţile militare şi instituţiile Ministcailui Apărării. Pe problema în cauză se deslasoară sistematic lecţii instructiv metodice cu şefii serviciilor financiare din unităţile şi instituţiile militare, precum şi delegarea persoanelor din cadrul Direcţiei generale economie şi finanţe la diverse instruiri organizate de Ministerul Finanţelor.

RO_4363_MA.pdf

6. Să elaboreze reglementări interne privind modul de ținere a evidenţei şi raportarea valorii metalului obţinut de la casarea şi comercializarea acestuia în mod centralizat.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Mecanismul evidenţei şi raportării metalului obţinut de la casarea şi comercializarea acestuia în mod centralizat este reglementat prin ordinul Ministrului apărării nr. 1 din 03.01.2013 „Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la casarea bunurilor materiale ajunse în stare de nefuncţionare, pierdute sau delapidate, pierderile de mijloace băneşti în marile unităţi, unităţile militare ale Armatei Naţionale şi instituţiile Ministerului Apărării, precum şi raportarea despre aceste pierderi” şi în ordinul Ministrului apărării nr. 138 din 15.06.2006 ”Cu privire la inventarierea agregatelor bune recuperabile, obţinute în urma dezmembrării tehnicii casate din unităţile militare ale Armatei Naţionale şi crearea sistemului centralizat de evidenţă a acestora, perfecţionarea bazei tehnico-materiale de instrucţie a IS”Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională.”

RO_4363_MA.pdf

1. Să întreprindă măsuri concrete în vederea ameliorării activităţilor de control existente, descrierii schematice/narative a proceselor operaţionale, evaluării şi monitorizării sistematice şi înregistrării riscurilor aferente proceselor operaţionale ce ţin de gestionarea fondurilor publice.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Intru realizarea acestor recomandări, în cadrul Ministerului Apărării, au fost întreprinse următoarele măsuri: - a fost efectuată descrierea grafică a trei procese operaţionale în cadrul Direcţiei generale politică de apărare şi planificarea apărării (Planificarea apărării; Planificarea activităţii externe; Monitorizarea şi raportarea despre implementarea documentelor de politici publice), iar în cadrul Direcţie generale economie şi finanţe a fost descris procesul de planificare al bugetului, procesul de expertiză economică a contractelor şi procesul de stabilire a pensiilor; - a fost elaborat şi aprobat Planul de control periodic al unităţilor şi instituţiilor militare ale Armatei Naţionale, privind asigurarea logistică; - au fost întreprinse un şir de măsuri în vederea redresării situaţiei privind condiţiile de păstrare/depozitare a bunurilor achiziţionate, inclusiv şi a produselor alimentare; - o Comisie specială, formată din specialişti ai direcţiilor interesate ale Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major, au efectuat inspectări în unităţile şi instituţiile militare ale Armatei Naţionale privind respectarea normelor de ţinere a evidenţei analitice, păstrării, primirii/predării şi consumul bunurilor materiale; - Registrul riscurilor a fost completat şi actualizat la nivel de direcţii; - Registrul riscurilor a fost închegat la nivel de minister, şi anexat la planul de activitate al Ministerului Apărării pe anul 2017 (aprobat prin Ordinul Ministrului apărării nr. 639 din 14.12.2016, anexa nr.5); - Declaraţia de Buna Guvernare a fost prezentată Ministerului Finanţelor prin scrisoarea nr. 11/280 din 02.03.17 (anexa nr.4). Totodată, Ministerul Apărării s-a adresat Ministerului Finanţelor cu solicitarea de a explica modalitatea de emitere a declaraţiei de bună guvernare, (nr.l 1/17-48 din 24.11.2016, la care am fost informaţi prin scrisoarea nr.l8-11/233 din 20.12.2016 (anexa nr.5)).

RO_4363_MA.pdf

2. Să asigure funcţionalitatea auditului intern prin încadrarea personalului corespunzător, în scopul îmbunătăţirii sistemului de management financiar şi control din cadrul sistemului instituțional.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 1) în scopul asigurării bunei guvernări în activitatea financiară, inclusiv şi în domeniul achiziţiilor publice, prin prisma Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010, a fost elaborat şi aprobat ordinul Ministrului apărării nr.5 din 11 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea sistemului de management şi control intern (anexa nr.5), în care sunt reflectate procesele de implementare a sistemul de management financiar şi control în domeniul achiziţiilor publice, care cuprinde: a) mediul de control; b) managementul performanţelor şi al riscurilor; c) activităţile de control; d) informarea şi comunicarea; e) monitorizarea şi evaluarea. Referitor la completarea funcţiei de audit cu un specialist, Ministerul Apărării a desfăşurat un concurs la care au participat persoane după absolvirea instituţiilor respective de învăţământ, Iară experienţă. Din aceste considerente nici o persoană nu a întrunit condiţiile impuse de Ministerul Apărării. Pe parcurs, Ministerul Apărării va repeta procedura de concurs.

RO_4363_MA.pdf

3. Să înainteze propuneri privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.939 din16.08.2007 prin includerea într-o anexă separată a întreprinderilor de stat al căror fondator este Ministerul Apărării, precum şi prin excluderea din Lista instituţiilor din subordinea ministerului a instituţiilor care nu au statut de persoană juridică.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 A fost elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului (anexa nr.6) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.939 din 16 august 2007, în care este prevăzut şi includerea într-o anexă separată a întreprinderilor de stat al cărui fondator este Ministerul Apărării şi excluderea unor direcţii care nu au statut de persoană juridică.

RO_4363_MA.pdf

4. Să examineze oportunitatea operării modificărilor prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.863 din 29.12.1992 „Cu privire la instituirea reprezentanţelor militare în unităţile industriale şi cele de cercetări ştiinţifice şi proiectări” prin prisma scopului de instituire a reprezentanţelor militare.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 1. Iniţial, conducerea Ministerului Apărării a decis lichidarea reprezentanţelor militare şi a iniţiat procedura de abrogare a Hotărârii Guvernului nr.863 din 29.12.1992 „Cu privire la instituirea reprezentanţelor militare în unităţile industriale şi cele de cercetări ştiinţifice şi proiectări” prin prisma scopului de instituire a reprezentanţelor militare (anexa nr.7). însă, conducerea S.A. „Răuf’ şi Federaţia sindicatelor angajatorilor din industria construcţiilor de maşini şi aparate şi învăţământul profesional ..SindRăutMaş’’ s-a adresat către Prim-ministrul Republicii Moldova (anexa nr.7) cu rugămintea de a păstra în continuare reprezentanţele militare. Pe parcurs, la indicaţiile Prim-ministrului (anexa nr.7) a fost convocată o şedinţă de lucru cu participarea specialiştilor Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor, în vederea oportunităţii activităţii în continuare a reprezentanţelor militare. Prin scrisoarea nr.10- 6813 din 23.11.2016 (anexa nr.7), Ministerul Economiei a comunicat că, „optăm ca decizia de lichidare a Reprezentanţelor militare ale Ministerului Apărării ar putea avea impact negativ asupra desfăşurării activităţii întreprinderilor SA „Răul” şi SA ICŞ „RIF-Acvaaparat”, inclusiv prin rezilierea contractelor existente sau sistarea colaborării pe viilor cu partenerii din străinătate, fapt care se va răsfrânge asupra diminuării volumelor de vânzări şi prin urmare la ratarea în bugetul de stat a încasărilor sub formă de impozite, taxe, dividende. ” Ca urmare, Ministerul Apărării a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului, cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.863 din 29 decembrie 1992, prin care a propus, ca salarizarea personalului reprezentanţilor militare, în continuare, să fie efectuată de către întreprinderile industriale, dacă acestea au necesitate de astfel de servicii (anexa nr.7). Proiectul de hotărâre a fost înaintat Guvernului, însă Cancelaria Guvernului, reieşind din avizele ministerelor interesate cât şi a Centrului Naţional Anticorupţie, a recomandai elaborarea unei noi hotărâri de Guvern privind activitatea reprezentanţelor militare şi aprobarea unui Regulament, totodată, abrogarea Hotărârea Guvernului nr.863 din 29 decembrie 1992, ca fiind depăşită în timp. Euând în considerare avizele structurilor interesate, Ministerul Apărării a 1 elaborat un nou proiect de hotărâre de Guvern (anexa nr.7). care ; prevede aprobarea unui Regulament cu privire la activitatea , reprezentanţelor militare ale Ministerului Apărării şi abrogarea hotărârii menţionate. In prezent proiectul de hotărâre a fost expediat ministerelor interesate spre coordonare şi avizare (anexa nr.7).

RO_4363_MA.pdf

5. Să definitiveze procedura de lichidare a fostei Î.S.,,Vichi”, cu înaintarea propunerii de radiere a acesteia din Registrul de stat.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 In prezent Ministerul Apărării continuă procedura de lichidare a fostei I.S. „Vichi", conlucrând cu conducerea Aeroportului Internaţional Mărculeşti şi serviciile respective ale Registrului de stat.

RO_4363_MA.pdf

6. Să asigure corectitudinea planificării şi utilizării mijloacelor speciale, inclusiv a fondului centralizat, cu utilizarea lor în corespundere cu destinațiile prevăzute în Regulamentul privind formarea și utilizarea mijloacelor bugetare.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Soldul mijloacelor colectate existent la 01.01.2016 la conturile instituţiilor Ministerului Apărării în sumă de 10,5 mln. lei a fost transferat de către Ministerul Finanţelor fără rambursare în bugetul de stat la finele anului 2015. inclusiv fondul centralizat în sumă de aproximativ 3.0 mln. lei. Întru executarea art. 42 şi 43 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Ministerul Finanţelor prin scrisoarea nr.09-04/1054 din 09.12.2015 (anexa nr.8) a recomandat Ministerului Apărării aducerea Hotărârii Guvernului nr. 317 cu privire la sursele colectate ale Ministerului Apărării în concordanţă cu legea menţionată. Astfel, Ministerul Apărării a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului (anexa nr.8), prin care se propune de expus în redacţie nouă Hotărârea Guvernului nr.317 din 27.03.2006 cu privire la veniturile colectate ale Ministerului Apărării şi excluderea prevederilor ce ţin de transferarea unor sume în fondul centralizat al Ministerului Apărării. în prezent proiectul în cauză a fost expediat Ministerului Finanţelor spre avizare si coordonare.

RO_4363_MA.pdf

7. Să revizuiască oportunitatea determinării resurselor financiare, inclusiv din contul mijloacelor speciale, în vederea înregistrării drepturilor patrimoniale, evaluării cadastrale a bunurilor imobile și terenurilor.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 1. întru realizarea recomandării Curţii de Conturi la acest capitol au fost întreprinse următoarele acţiuni: - a fost expediată o solicitare (nr. 11/1297 din 23.08.2016, (anexanr.9) către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în vederea examinării posibilităţii de evaluare gratuită a bunurilor imobile ale A.N. Ca urmare prin scrisoarea nr.36/01-06/1731 din 15.09.2016 Ministerul Apărării a fost informat că serviicile de evaluare se efectuează contra plată. - a fost înaintată o solicitare către Mnisterul Finanţelor în vederea determinării tipului de evaluare. Conform scrisorii Ministerului Finanţelor nr.24/3-4-72 din 03.03.2017 (anexa nr.9), evaluarea şi înregistrarea terenurilor proprietate publică a statului cu destinaţie specială de apărare în evidenţa contabilă a Ministerului Apărării urmează a se efectua conform valorii de piaţă. - către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a fost înaintată o solicitare, repetată, nr.l 1/370 din 20.03.2017 (anexa nr.9), în vederea înregistrării gratuite a bunurilor imobile militare, sau remiterea devizului de cost în vederea identificării surselor financiare necesare procesului de evaluare pentru terenurile proprietate publică a statului cu destinaţie specială gestionate de Ministerul Apărării. Prin scrisoarea nr. 36/01-06/494 a ARFC, Ministerul Apărării a fost informat că serviciile de evaluare solicitate se efectuează contra plată, de asemenea s-a menţionat că aceste servicii nu fac parte din categoria lucrărilor monopol, executate de către IS”Cadastru”. Astfel, a fost determinată, prin expedierea cererilor şi primirea ofertelor, întreprinderea specializată în evaluare care la moment este supusă procesului de verificare de către SIS. La finalul verificării va fi încheiat contractul de achiziţionare a serviciilor de evaluare a loturilor de teren administrate de cătreMinisterul Apărării şi va fi iniţiat procesul de evaluare. Conform art.15 din Legea nr. 1543-XI1I din 25.02.1998, pentru desfăşurarea procesului de grevare a drepturilor patrimoniale asupra clădirilor Armatei Naţionale la organele cadastrale sunt necesare 1,5 mln. lei, iar pentru finalizarea procesului de înregistrare cadastrală a loturilor de teren - 1,7 mln. lei. Până în prezent, din sursele proprii. Ministerul Apărării a reuşit să supună procesului de înregistrare cadastrală, obţinând titluri de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, după cum urmează: - 1 titlu (Divizionul de artilerie, or. Ungheni); - 3 titluri (centru de instruire al Divizionului de artilerie, or. Ungheni); - 1 titlu pentru lotul amplasat pe str. Calea Ieşilor 59/2, mun. Chişinău; - materialele cadastrale pentru lotul de teren (Palatul ofiţerilor str. Ştefan cel Mare, 108. mun. Bălţi) sunt executate la 80% şi urmează a fi finalizate către 30 iulie curent; - în proces de executare a înregistrării cadastrale se află 4 loturi de teren amplasate după cum urmează (str. Calea Ieşilor 59/4, mun. Chişinău, Centrul de instruire Brigada 1 infanterie motorizată; şos. Hânceşti, 84. mun. Chişinău; Divizionul rachete antiaeriene, corn. Dănceni, m. Ialoveni). 2. A fost perfectat proiectul listei imobilelor gestionate de întreprinderile şi instituţiile Ministerului Apărării pentru a fi prezentată Ministerului Economiei în vederea includerii acestora în Anexa nr.2211 la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005.

RO_4363_MA.pdf

8. Să întreprindă măsuri întru ajustarea numărului imobilelor şi costului bunurilor reflectate în evidenţa contabilă, cu înlăturarea divergenţelor constatate de audit.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Au fost întreprinse măsuri în vederea ajustării numărului de imobile în evidenţa calitativă şi determinarea costului edificiilor reflectate în evidenţa contabilă de către secţia responsabilă de evidenţa şi gestiunea acestor edificii determinată în rezultatul scrisorii nr.70/379 din 09.03.2017, remisă Direcţiei generale economie şi finanţe. Totodată a fost iniţiat procesul de inventariere a bunurilor imobile administrate de către unităţile şi instituţiile militare, precum şi întreprinderile de stat ale Ministerului Apărării.

RO_4363_MA.pdf

9. Să documenteze transmiterea bunurilor proprietate de stat administratorilor întreprinderilor de stat, cu anexarea la contractele încheiate a Listei privind componenţa nominală a bunurilor transmise, precum şi evaluarea capitalului social la situaţia reală.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 1. La contractul încheiat cu administratorul ÎS „CPS pentru AN", a fost anexată lista bunurilor transmise în administrare, (act de primire predare, înregistrat cu nr.4595 din 30.11.2015 la cancelaria Ministerului Apărării). La ÎS"Combinatul de Deservire Socială" actul de primire predare va 11 întocmit odată cu schimbarea administratorului, la semnarea unui contract nou. Anual. întreprinderile de stat efectuează inventarierea bunurilor. 2. ÎS „CPS pentru AN" a depus un demers la Camera înregistrării de stat (nr. 126 din 12.04.2017 (anexa nr. 10) privind modificarea capitalului social al întreprinderii de stat. Ultima modificare la Camera înregistrării de stat a fost efectuată la data de 11.10.2016 (Extras al Camerei înregistrării de stat nr. 19581 din 11.10.2016 (anexa nr. 10).

RO_4363_MA.pdf

10. Să asigure aprobarea indicilor economici pentru întreprinderile de stat în care exercită funcţia de fondator, ţinînd cont de nivelul obţinut în perioadele precedente și de specificul activităţii întreprinderilor.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Indicatorii economici au fost stabiliţi în contractul încheiat cu administratorii întreprinderilor de stat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizând funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat. Premierea administratorilor este legată de indicatorii economici stabiliţi.

RO_4363_MA.pdf

11. Să elaboreze şi să implementeze procesele operaţionale aferente controlului intern asupra conformării la prescripţiile legii şi remedierii tuturor deficienţelor admise în domeniul achiziţiilor publice prin prisma Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Pentru eficientizarea sistemului de achiziţii, în conformitate cu Legea nr. 131 din 03.07.2015 şi ordinul Ministrului finanţelor nr.71 şi 72 din 21.05.2016, cu scopul de a asigura aplicarea unei metodologii unice privind procedura de achiziţie publice de bunuri, servicii şi lucrări în unităţile (instituţiile) Ministerul Apărării a fost elaborat ordinul Ministrului apărării nr.29 din 20.01.2017 (anexa nr. 11). Totodată la 31 ianuarie 2017 au fost organizate şedinţe instructiv-metodice cu colaboratorii serviciilor financiare din unităţile (instituţiile) Ministerului Apărării unde au fost aduse la cunoştinţă ultimele prevederi ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. Totodată menţionăm că la moment, pe problema corectitudinii desfăşurării achiziţiilor publice în majoritatea unităţilor militare ale Ministerului Apărării activează specialiştii Inspecţiei financiare a Ministerului Finanţelor. Despre rezultatele constatate şi măsurile luate pentru lichidarea eventualelor neajunsuri Vă vom comunica suplimentar.

RO_4363_MA.pdf

12. Să asigure completarea actelor interne în vederea corelării cu legislaţia în vigoare, pentru asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie în cadrul întreprinderilor de stat.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 în atribuţiile Consiliului de administraţie şi ale administratorului au fost incluse responsabilităţi privind asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate acoperirii necesităţilor şi asigurării bazei tehnico- materiale, precum şi formării programului de producţie al întreprinderii, modificări care de facto n-au fost incluse în statutul întreprinderilor anterior.

RO_4363_MA.pdf

13. Să asigure elaborarea reglementărilor interne privind modul de excludere a bunurilor incluse în Lista activelor propuse spre comercializare, precum şi modul de transmitere a acestora la balanţa întreprinderilor de stat în care exercită funcţia de fondator.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.813 din 30.06.2016. care a limitat dreptul întreprinderilor de stat de a comercializa tehnica militară, armamentul şi alte mijloace de tehnică militară, în temeiul acestei hotărâri. J4 direcţie logistică a elaborat un proiect de ordin al Ministrului apărării (anexa nr. 12) cu privire la reglementarea mecanismului de comercializare a armamentului, muniţiilor, tehnicii militare şi altor bunuri materiale de care dispune Armata Naţională, precum şi stabilirea preţurilor acestora. în prezent proiectul în cauză a fost expediat direcţiilor interesate spre avizare şi coordonare.

RO_4363_MA.pdf

14. Să se determine, în comun cu organele de competență, asupra modului de înregistrare la organele cadastrale a bunurilor imobile și terenurilor cu destinație militară, care poartă caracter secret.

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Întru realizarea acestei recomandări au fost întreprinse următoarele măsuri: - au fost determinate bunurile imobile cu destinaţie specială care conţin caracter secret; - a fost solicitat avizul structurii de resort (Direcţia analiză şi informaţie) vizavi de modalitatea de înregistrare a bunurilor imobile cu caracter secret. Astfel, din motivul, că imobilele ce cad sub incidenţa Legii cu privire la secretul de stat necesită a fi introduse în Registrului de stal al bunurilor imobile, care comportă caracter public, s-a luat decizia ca respectivele imobile să nu fie supuse procesului de înregistrare cadastrală.

RO_4363_MA.pdf

Cerinte (7)

2.1. Ministerului Apărării, pentru documentare referitor la rezultatele auditurilor şi întreprinderea măsurilor de rigoare conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Au fost petrecute şedinţe instructive cu şefii secţiilor şi serviciilor din cadrul Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, la care au fost examinate rapoartele privind gradul de realizare a recomandărilor Curţii de Conturi, constatate în Raport. La 18 august 2016 şi la 26 ianuarie 2017 au fost petrecute lecţii instructiv-metodice cu şefii serviciilor financiare din unităţile şi instituţiile militare, la care au fost studiate actele normative ce ţin de activitatea achiziţionării bunurilor şi serviciilor, ţinerea evidenţei contabile şi regulile privind efectuarea inventarierii. Pe parcurs au fost elaborate două instrucţiuni metodice privind sporirea nivelului de executare a recomandărilor Curţii de Conturi, ultima 14/258 din 23.03.2017 (anexa nr.2).

RO_4363_MA.pdf

2.1.1. să examineze în cadrul Colegiului ministerului rezultatele auditurilor, asigurînd realizarea unor acțiuni concrete pentru lichidarea neregulilor constatate;

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Situaţiile constatate în Raportul auditului situaţiilor financiare consolidate şi auditului conformităţii gestionării fondurilor publice de către Ministerul Apărării şi unele entităţi din subordine în exerciţiul bugetar 2014-2015 au fost examinate la şedinţa din 14 noiembrie 2016. desfăşurată de către Ministrul apărării, cu participarea comandanţilor şi şefilor din subordine, la care au fost stabilite responsabilităţile comandanţilor (şefilor) eu funcţii de răspundere, privind realizarea recomandărilor Curţii de Conturi. Ca urmare a şedinţei de lucru, a fost elaborat şi aprobat ordinul Ministrului apărării nr.602 din 17 noiembrie 2016 cu privire la realizarea recomandărilor Curţii de Conturi menţionate în cadrul auditului exerciţiului bugetar 2014-2015 (anexa nr. 1), prin care a fost pus în aplicare Planul de realizare a recomandărilor Curţii de Conturi, în cadrul auditului situaţiilor financiare consolidate şi auditului conformităţii gestionării fondurilor publice de către Ministerul Apărării şi unele entităţi din subordine în exerciţiul bugetar 2014-2015, precum şi au fost puse sarcini concrete şefilor de direcţii şi secţii independente ale Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major, comandanţilor unităţilor (instituţiilor) militare, precum şi administratorilor întreprinderilor de stat ale Ministerului Apărării privind prezentarea, în termen, rezultatele realizate privind înlăturarea neajunsurilor. Pe parcurs au fost elaborate două instrucţiuni metodice privind sporirea nivelului de executare a recomandărilor Curţii de Conturi, ultima 14/258 din 23.03.2017 (anexa nr.2).

RO_4363_MA.pdf

2.1.2. să intensifice controlul asupra respectării cadrului normativ din domeniul de activitate şi a reglementărilor privind organizarea şi funcționarea întreprinderilor de stat, în vederea asigurării unei bune guvernări a fondurilor publice;

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 1. Registrul riscurilor a fost completat şi aprobat de către comandantul bazei la data de 30.12.2016 şi anexat la Planul anual de instruire. 2. Declaraţia de bună guvernare pentru 2016 a fost elaborată şi aprobată, după care a fost prezentată în Direcţia generală economie şi finanţe. 3. în prezent, mijloacele colectate sunt reflectate în evidenţa contabilă în strictă conformitate cu actele normative în vigoare, ţinând cont de modificările operate în Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare. 4. A fost efectuată inventarierea imobilelor care nu se aflau la evidentă. Datele inventarierii au fost luate la evidentă contabilăcu determinarea costurilor acestora. 5. în Brigada 3 infanterie motorizată, în luna aprilie 2016 a fost procurat un Sistem automatizat de evidenţă contabilă pe platforma IC Contabilitate. în prezent acest soft este în proces de implementare. 6. Referitor la achiziţionarea pieselor de schimb şi prestarea serviciilor de reparaţie a tehnicii militare la Baza de mentenanţă: Baza de mentenanţă se află la asigurarea financiară la Regimentul de rachete antiaeriene. încheierea contractelor cu unul şi acelaşi agent economic se explică prin faptul că, acest furnizor dispune de un larg spectru de piese de reparaţie şi de mai multe modele de autoturisme, totodată, furnizorul propune cel mai mic preţ. Livrarea pieselor de schimb se efectuează cu transportul agentului economic gratis. 7. Conducerea Ministerului Apărării a examinat oportunitatea activităţii în continuare a spitalului militar din mun. Bălţi. Ţinând cont că spitalul are obligaţiuni majore în caz de mobilizare şi război, decizia finală privind activitatea în continuare a spitalului, va fi luată după numirea în funcţie a noului Ministru al apărării. 8. Conform datelor parvenite, la Baza de păstrare combustibil a Armatei Naţionale, de la executorul judecătoresc, nr.065s-47/12 din 06.06.2016. debitorul nu dispune de careva mijloace financiare pe conturile bancare, aceste conturi sunt sechestrate pe alte cauze, din 2006. Conform datelor ÎS „Cadastru" şi ÎS „Registru", debitorul nu dispune şi de careva imobile sau mobile care ar putea fi urmărite. 9. Datoria debitorială în sumă de în sumă de 102,7 mii lei a fost casată în luna iulie 2016 pe arl.723000. iar dosarul a fost transmis Direcţiei juridice a Ministerului Apărării, întru înaintarea materialelor în instanţa de judecată. Totodată, se comunică că unităţile şi instituţiile militare din subordinea Ministerului Apărării, care au fost supuse auditului, au raportat în scris conducerii ministerului, despre măsurile întreprinse privind re^iHzarea recomandărilor Curţii dc Conturi.

RO_4363_MA.pdf

2.1.3. să examineze şi să soluționeze problemele ce țin de înregistrarea, administrarea şi monitorizarea patrimoniului statului;

response:
Scrisoare Ministerul Apărării nr. 11/784 din 22.06.2017 Au fost întreprinse măsuri în vederea soluționării problemelor privind înregistrarea, administrarea și monitorizarea patrimoniului statului. A fost efectuată inventarierea imobilelor care nu se aflau la evidență, datele inventarierii au fost luate la evidență.

RO_4363_MA.pdf

2.1.4. în comun cu Ministerul Educaţiei, să stabilească un termen de acreditare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) şi să înainteze propuneri privind stabilirea unui termen legal pentru desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării a studiilor de licenţă la specialităţile duble, precum și să determine modul de calculare și componența cheltuielilor aferente acestor studii;

response:
Scrisoare MEducației nr. 03/11-579G din 10.08.2016. In scopul executarii Hotaririi mentionate, Ministerul Educatiei a solicitat Agentiei Nationale de Asigurare a Calitatii in Invatamintul Profesional sa examineze, conform competentelor, perioada, costurile si modalitatea de acreditare a programelor de studii superioare de licenta (Infanterie, Artilerie, Transmisiuni si a specialitatile duble) oferite de catre Academia Militara ,,Alexandru cel Bun”. Ca urmare a solicitarii , Agentia Nationals de Asigurare a Calitatii in Invatamintul Profesional a informal ministerul despre conditiile si perioada posibila pentru evaluarea programelor mentionate (se anexeaza în scrisoare).

2.2.1. Ministerului Finanțelor, pentru documentare, luare de atitudine conform competențelor, și se propune examinarea oportunității completării: Raportului privind circulația mijloacelor fixe cu un indicator informativ privind intrările și ieșirile mijloacelor fixe în sistemul interior al instituțiilor publice și în interiorul unei autorități publice centrale

response:
scris. MF nr. 05-02/1/26 din 02.088.2017 întru stabilirea unor reglementări exhaustive privind circulaţia mijloacelor fixe în interiorul unei autorităţi publice centrale, cît şi întru excluderea la raportare a dublării cheltuielilor efective în cazul procurării centralizate şi transmiterii gratuite instituţiilor bugetare subordonate, a fost elaborat un Proiect de ordin privind completarea Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015, care este în proces de avizare.

RO_4567_MF.PDF

2.2.2. Ministerului Finanțelor, pentru documentare, luare de atitudine conform competențelor, și se propune examinarea oportunității completării: Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21.03 2003, cu categorii de mijloace fixe care nu se regăsesc în acesta, urmare regulilor noi de evidență contabilă, aplicate de la 1 ianuarie 2016, în scopul calculării uzurii bunurilor respective, cu înaintarea propunerilor în modul stabilit;

response:
scris. MF nr. 05-02/1/26 din 02.08.2017 în prezent, nu este necesară ajustarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale cu mijloacele fixe, dat fiind faptul că prevederile din punctul 3.3.164 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, stabilesc unele mijloace fixe la care nu se calculează uzura. Totodată, se menţionează că, întru perfecţionarea reglementărilor de clasificare a mijloacelor fixe, regulilor de grupare ale acestora, precum şi stabilirii duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale, în prezent, se examinează bunele practici internaţionale, precum şi prevederile Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS).

RO_4567_MF.PDF