Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărîrea nr.27 din 19 iulie 2016 privind Raportul de audit asupra situațiilor financiare ale Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”, întocmite la 31.12.2015

Numar 293-305 din data de 2016-07-19 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 3

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului educației dna Elena Cernei, coordonatorului Proiectului dl Sergiu Harea, consultantului în management financiar al Proiectului dna Nadejda Botea, ofițerului pe operațiuni în educație al Băncii Mondiale în Republica Moldova dna Lucia Casap, șefului Direcției finanțele în învățămînt, cultură și știință a Ministerului Finanțelor dna Svetlana Borțoi, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul de audit asupra situațiilor financiare ale Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”, întocmite la 31.12.2015.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008  și  în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20162, ţinîndu-se cont de termenii de referință propuși de Banca Mondială.
       Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, aplicate de Curtea de Conturi3  (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-2999), și cu bunele practici în domeniul auditului financiar.
Obiectivele de audit și sfera de cuprindere a activității de audit extern au fost definite de sistemele de raportare financiară utilizate în cadrul Proiectului. Astfel, raportarea mijloacelor financiare utilizate din contul suportului bugetar de stat s-a  efectuat în conformitate cu cadrul național de evidență contabilă, iar cea a surselor provenite direct din contul împrumutului extern în scopul finanțării activităților de asistență tehnică a fost asigurată în corespundere cu cerințele Băncii Mondiale.

Examinînd Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi 
a constatat:
În perioada auditată, managementul Proiectului a instituit bazele unui sistem de management financiar și control care a fost orientat să asigure gestionarea și raportarea veridică a mijloacelor financiare ale Proiectului „Reforma învățămîntului în Moldova”, finanțat din sursele creditului de investiții, acordat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare, în sumă de 26,1 mil. Drepturi Speciale de Tragere, echivalentă cu 40,0 mil.dolari SUA 4. Concomitent, auditul denotă situațiile problematice care au fundamentat formularea opiniilor, și anume:
  1. Deficiențele semnificative prin context, admise la instituirea sistemului de evidență contabilă, organizat conform regulilor Guvernului, au generat unele erori și neconformități, care au denaturat valoarea activelor din evidența bugetară a Proiectului și au influențat înscrierile în soldurile bilanțiere consolidate ale Ministerului Educației. Aceste nereguli au determinat emiterea opiniei cu rezerve privind raportarea bugetară:
  • tranzacțiile privind evidența serviciilor de proiectare și verificare în sumă de 10965,4 mii lei au fost contabilizate la alte conturi decît cele prevăzute, și anume, trecute  la cheltuielile instituției;
  • au existat carențe în procesul de planificare bugetară în anul 2015 din cauza lipsei fundamentării acestuia cu calcule justificative;
  • procesul achizițiilor publice privind achiziționarea serviciilor de proiectare și verificare corespunde prevederilor legale, cu unele abateri, cum ar fi: neconcordanțe între prevederile contractelor și caietele de sarcini privind includerea lucrărilor de verificare; divergențe constatate în cadrul a două proceduri repetate, la evaluarea ofertelor, cu cerințele caietului de sarcini, precum și nerespectarea cadrului regulator prin necorespunderea termenului garanției de bună execuție cu cel stabilit în contract.
  1.  Rezultatele evaluării funcționalității controalelor interne ale operațiunilor financiare aferente Proiectului au confirmat că tranzacțiile financiare semnificative și soldurile bilanțiere reflectate în situațiile financiare interimare prezentate Băncii Mondiale reflectă veridicitatea și plenitudinea poziției financiare a Proiectului la data de 31 decembrie 2015. În consecință, auditul a exprimat opinia fără rezerve privind rapoartele financiare interimare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit. a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:

1 Legea Curţii de Conturi  nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare - Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2016”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
4 Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare au semnat Acordul de finanțare (IDA 51960), ratificat prin Legea nr.89 din 19.04.2013 ,,Pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova”, în vederea obținerii unui credit în valoare de 26,1 mil. Drepturi Speciale de Tragere (DST), echivalentă cu 40,0 mil. dolari SUA.

Recomandari (3)

1. Revizuirea Planului de Procurări și redistribuirea sumei în valoare de 12,0 mii dolari SUA destinată auditului proiectului pentru perioada anilor 2013-2015;

response:
A fost semnat Decretul Președintelui RM nr.135-VII din 19.04.17 privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea PRIM. După ratificarea Amendamentului nr.2 de către Parlament se vor opera modificări în planul de procurări. scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Parţial implementat. A fost semnat Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 135-Vlll din 19.04.2017 privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr.2 la Acordul de finanţare dintre R. Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind realizarea PRIM5. Urmează aprobarea modificărilor de către Guvernul R. Moldova şi înaintarea acestora în Parlamentul Republicii Moldova. După ratificarea Amendamentului nr.2 de către Parlament se vor opera modificări în planul de procurări.

2. Să instituie activități de supraveghere și control în procesul de raportare și expediere a rapoartelor interimare către BM, cu avizarea obligatorie a acestora de către DGP și/sau DEP.

response:
Începând cu trim.II al anului 2016, Rapoartele Interimare Financiare ale PRIM sunt semnate de către conducerea Min.Educației după care sunt transmise către Banca Mondială. scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 începând cu trimestrul II al anului 2016, Rapoartele Interimare Financiare (IFR) ale PRIM sunt semnate de către Conducerea Ministerului Educaţiei după care fiind scanate se transmit în adresa Băncii Mondiale

3. Să fortifice activitățile de control și de monitorizare prin sporirea conlucrării între părțile responsabile, în vederea valorificării surselor financiare la destinațiile și în termenul prevăzut pentru implementarea tuturor Componentelor (recomandare reiterată).

response:
Proiectul este în proces de restructurare. Urmează aprobarea modificărilor în Parlamentul RM, responsabilitățile pe lucrările de renovare vor fi transmise la FISM, care va efectua debursările și achizițiile de lucrări, conform procedurilor Băncii Mondiale. Totodată, se menționează că Cadrul de cheltuieli a fost stabilit în CBTM pentru anii 2017 - 2019 și prezentat Min.Finanțelor. Surse financiare pentru activitățile de reformă au fost bugetate pentru a.2017 la următoarele activități: renovări, formarea cadrelor didactice și manageriale, modernizarea curriculei, standardele minime pentru cabinetele de specialitate. Direcția Învățământ Preuniversitar din cadrul Min.Educației a elaborat caiete de sarcini și a lansat procedura de achiziții publice. scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Parţial implementat. Proiectul se află în stadie de restructurare. A fost semnat Decretul Preşedintelui RM nr. 135-VI11 din 19.04.2017 privind iniţierea negocierilor semnării Amendamentului nr.2 la Acordul de finanţare dintre RM şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din 07 februarie 2013privind PRIM. Urmează aprobarea modificărilor de către Guvernul RM. şi înaintarea modificărilor în Parlamentul RM. După ratificare, responsabilităţile pe lucrările de renovare vor fi transmise la FISM. care va efectua debursările şi achiziţiile de lucrări conform procedurilor Băncii Mondiale, care vor spori valorificarea surselor financiare. Totodată se menţionează că Cadrul de cheltuieli a fost stabilit în CBTM pentru anul 2017-2019 şi prezentat M. Finanţelor al RM:. Sursele financiare pentru activităţile de reformă au fost bugetate pentru anul 2017 la următoarele activităţi: Renovări, Formarea cadrelor didactice şi manageriale. Modernizarea curriculei. Standardele minime pentru cabinetele de specialitate. Direcţia învăţământ Preuniversitar din cadrul M. Educaţiei a elaborat caietele de sarcini şi a lansat procedura de achiziţii publice.

Cerinte (2)

2.1. Ministerului Educației, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, și se cere: 2.2.1 . Să stabilească în Politica de contabilitate a Ministerului Educației aspectele ce țin de evidența contabilă a proiectelor finanțate din sursele externe conform normelor de evidență contabilă în vigoare;

response:
Min.Educației este în proces de elaborare a proiectului documentului de politică contabilă, în care se va include evidența contabilă a proiectelor finanțate din surse externe, care urmează a fi coordonat cu Min.Finanțelor scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 In proces de executare Ministerul Educaţiei este în proces de elaborare a proiectului documentului de politică de contabilitate în care se va include evidenţa contabilă a proiectelor finanţate din sursele externe conform normelor de evidenţă contabila în vigoare şi care urmează a fi coordonat cu Ministerul Finanţelor.

2.2.2. Luarea la evidență, pentru fiecare obiect investițional, a valorii documentației de proiect în mărime de 10965,4 mii lei, cu remiterea ulterioară a acesteia către beneficiari.

response:
A fost întocmită notă contabilă, prin care s-au luat la evidență costul serviciilor de proiectare în sumă de 10965,4 mii lei aferente reparației sediilor înstituțiilor de învățământ. Totodată s-a elaborat un proiectde Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a documentației de proiectare. scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Executat. Prin întocmirea notei contabile au fost luate la evidenţă prin majorarea contul contabil 318130 cu suma 10965,4 mii lei la 30.06.2016. Totodată, informăm că a fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern privind transmiterea cu titlul gratuit a documentaţiei de proiect proprietarilor instituţiilor de îmăţămâm. pentru care se aceptâ avizele de la ministerele de resort. Proiectul hotărârii menţionate urmează a fi înaintat Cancelariei de Stat spre aprobare în ţedinţa Cîuvemului, iar în termen de 30 de zile. pachetele de documentaţie urmează a fi transmise către APL