Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărîrea nr.34 din 29 iulie 2016 privind Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță al sistemului facilităților fiscale și vamale

Numar 379-386 din data de 2016-07-29 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 12

Curtea de Conturi, în prezența, viceministrului Finanțelor, dna Veronica Vragaleva; șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Serghei Pușcuța; directorului general adjunct al Serviciului Vamal, dl Grigorie Ionițov; șefului al Secției politici de atragere a investițiilor din cadrul Direcției politicii investiționale și competitivitate a Ministerului Economiei, dl Vladimir Crivciun, precum și a altor persoane cu funcție de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității asociat auditului de performanță al sistemului facilităților fiscale și vamale.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr. 261-XVI din 05.12.2008 și  în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20162. Auditul a fost planificat și desfășurat conform Standardelor Internaționale de Audit, aplicate de Curtea de Conturi3  (ISSAI 100, ISSAI 300 și ISSAI 400), și bunelor practici în domeniul auditului public.
Obiectivele de audit și sfera de cuprindere a activității de audit extern au constat în evaluarea conformității administrării unor tipuri de facilități fiscale și vamale, în vederea stabilirii problemelor majore, precum și dacă mecanismele instituite pentru aprobarea, aplicarea, raportarea și monitorizarea impactului acestora sînt funcționale.

Examinînd Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi 
a constatat:
facilitățile fiscale și vamale sînt definite ca o derogare de la structura normală de impozitare, care scad veniturile bugetului public național și au un impact semnificativ asupra finanțelor statului în întregime. Valoarea facilităților fiscale și vamale acordate de stat pentru anii 2011-2015 (a celor cuantificate și raportate de administratori) este echivalentă cu aproximativ 57,4 mlrd.lei.
Doar pentru anul 2015 suma acestora este de circa 14,7 mlrd.lei, ceea ce constituie peste 48,0% din cheltuielile bugetului de stat executate în același an (30,1 mlrd.lei), fiind cel mai înalt nivel din ultimii 5 ani.

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (12)

1.Să elaboreze un cadru legal – normativ privind modalitatea de planificare, estimare și aprobare a facilităților fiscale și vamale cu stabilirea responsabilităților părților implicate în procesul de planificare a facilităților fiscale și vamale, ținînd cont de bunele practici.

response:
scris.nr.05-02/1/12 din 15.05.17, Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: Prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 70 din 24 mai 2016 (Anexa nr. 6) a fost instituit Grupul de lucru privind revizuirea facilitatilor fiscale si vamale si elaborarea unor mecanisme care ar permite efectuarea unei evaluari privind estimarea costurilor si impactului facilitatilor fiscale si vamale. Practicile europene demonstreaza lacune In ceea ce priveste monitorizarea sistematica a facilitatilor fiscale. Astfel, elaborarea mecanismelor în materie de planificare si estimare a facilitatilor fiscale se afla la о etapa incipienta, fiind un subiect mai mult sau mai putin abordat în dependentă de practica fiecarui stat. Desfasurarea atelierului de lucru „Analiza cost-beneficiu a facilitatilor fiscale si a altor masuri privind veniturile”, organizat de Centrul de Excelența în Finanțe, Ljubljana, Slovenia, la care au participat reprezentanti din 12 state, inclusiv Republica Moldova, a demonstrat ca, prin practica abordata, Republica Moldova este unicul stat din cele prezente care a sistematizat toate facilitatile fiscale si vamale in cadrul unui Registru unic, fapt care a fost apreciat pozitiv. In acest context, un pas ulterior urmeaza a fi identificarea si elaborarea in comun cu Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamai a unei modalitati eficiente de estimare a costurilor facilitatilor fiscale si vamale, tinand cont de posibilitatile de determinare a acestora. Ca urmare a aprobarii Registrul unic al facilitatilor fiscale si vamale (Ordinul ministrului finantelor nr.45 din 15.02.2018 - Anexa nr. 7) a fost initiata analiza oportunitafii modificarii darilor de seama existente in scopul fortificarii mecanismului de raportare a facilitatilor fiscale. Informafii suplimentare vor fi comunicate ulterior.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

2.Să asigure o conlucrare operativă și coerentă în procesul de sistematizare a facilităților fiscale și vamale raportate de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal

response:
scris.nr.05-02/1/12 din 15.05.17: s-au organizat 2 ședințe ale Grupului de lucru pentru revizuirea facilităților fiscale și vamale, elaborarea unor mecanisme care ar permite efectuarea unei evaluări a costurilor și impactului facilităților fiscale și vamale. A fost elaborat Registrul unic al facilităților fiscale și vamale, care urmează a fi aprobat. Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: Sistemul unic de codificare necesar pentru monitorizarea si raportarea costului facilitatilor fiscale si vamale a fost instituit prin Registrul unic al facilitatilor fiscale si vamale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr.45 din 15.02.2018 în care este stabilita codificarea aferenta fiecarei facilitati in parte. De mentionat ca, initial, Serviciul Fiscal de Stat, prin Ordinul Sefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1165 din 10.11.2016 (Anexa nr.8), a aprobat Registrul facilitatilor fiscale, modul de codificare si evidenta ale acestora, care includea codificarea dupa tip pentru identificarea deplina, corecta si operativa a volumului facilitatilor acordate care a fost abrogat prin Ordinul nr.114 din 06.03.2018 (Anexa nr. 9), ca urmare a aprobarii Registrului unic al facilitatilor fiscale si vamale de catre Ministerial Finantelor. Prin Ordinal ministrului finantelor nr.45 din 15.02.2018 a fast aprobat Registrul unic al facilitatilor fiscale si vamale, în vederea asigurarii evidentei cuantumului facilitatilor fiscale si vamale acordate, fiind un document care cuprinde: - lista integrală a facilitatilor fiscale si vamale grupate dupa tipologia impozitelor; - codificarea aferenta fiecarei facilitati în parte; - informatii referitoare la: 1. temeiul legal de acordare a facilitati!; 2. categoriile de beneficiari (A - 1 beneficiar, В - grup de beneficiari, C - generale, sector din economia nationala); 3, facilitatile fiscale si vamale expirate; 4. prioritizarea monitorizarii facilitatilor tinand cont de angajamentele internationale si Directivele Uniunii Europene (1 - grad malt de prioritate - este determinat de faptul ca anularea/posibilitatea anularii facilitatilor va avea impact asupra bugetului de stat. Concomitent, se remarca necesitatea sistematizarii costurilor si realizarii analizei cost-beneficiu aferente facilitatilor respective; 0 - grad scazut de prioritate - este determinat de faptul ca fie sunt facilitati fara impact asupra bugetului de stat, fie au destinatie generala, care reprezinta о practica general acceptabila in lume si In regiune (directive, acorduri, conventii internationale etc.)); 5. autoritatea care administreaza facilitatea (Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal). Registrul unic al facilitatilor fiscale si vamale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr.45 din 15.02.2018 va permite monitorizarea facilitatilor fiscale si vamale, precum si va asigura eficientizarea procedurii de raportare a costurilor aferente fiecarei facilitati acordate. Suplimentar, se mentioneaza ca, Sei*viciul Fiscal de Stat in vederea implementarii masurilor privind elaborarea unui raport prin intermediul Serviciului Informational dupa tipuri de facilitati conform codificarii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.45 din 15.02.2018 a solicitat I.S. „Fiscservinform”, prin scrisoarea nr.26-11/l-12/3585 din 20.03.2018 (.Anexa nr.10) implementarea formularului Informația privind facilitatile/ inlesnirile/ scutirile utilizate de catre contribuabil pe parcursul anului (formularul IFIS) în subsistemele din cadrul Sistemului informational al Serviciului Fiscal de Stat (modulul „Control fiscal - persoane juridice etapa II al SIA „Sistem de management al cazurilor”, SIA „Documente fiscale interne”, SIA „Rapoarte fiscale”, etc.) La momentul actual, formuiarul „IFIS” se afla in proces de testare, lansarea acestuia in exploatare industrială urmând a fi efectuata pe parcursul anului curent.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

3.Să fortifice controlul și să analizeze activitățile zonelor economice libere asupra atingerii obiectivelor stabilite de cadrul legal.

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.2017: În 2016, în conformitate cu unele prevederi din hotărârile Guvernului, Ministerul Economiei a elaborat și adoptat un șir de documente necesare pentru organizarea și efectuarea concursurilor de selectare a candidaturii pentru ocuparea funcției vacante de administrator principal la cinci zone libere. În anul 2017 prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte, nr.81 din 5 mai 2017 au fost introduse modificări în Legea cu privire la zonele economice libere, nr.440-XV din 27.07.2001, în conformitate cu care, a sporit rolul Ministerului Economiei privind monitorizarea activităților zonelor economice libere și administrațiilor acestora. În prezent, ministerul elaborează contractele de muncă cu administratorii principali, a inițiat procedura privind ajustarea unor acte normative ale Guvernului, ale ministerului și ale administrațiilor zonelor libere în conformitate cu legea adoptată recent. În afară de aceasta, în baza analizei activităților administrațiilor ZEL și în vederea atingerii obiectivelor stabilite de legislație au fost elaborate și introduse o serie de modificări și completări la legislația în vigoare ce reglementează zonele libere (Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.30 din 17.03.2017; Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.81 din 05.05.2017). Aceste modificări elimină ambiguitățile existente și interpretările duble, permițând crearea unor condiții mai favorabile pentru activitatea rezidenților în cadrul zonelor libere. Mai mult, Ministerul Economiei colectează trimestrial rapoartele administrațiilor zonelor libere și rezidenților cu privire la activitatea acestora, iar după o analiză detaliată este elaborat Raportul privind activitatea zonelor economice libere, care se prezintă Guvernului și este plasat pe pagina web a Ministerului Economiei. Începând cu luna septembrie 2016, administrațiile zonelor libere prezintă Ministerului Economiei informația săptămânală cu privire la situația din cadrul zonei libere și activitatea sa. În ianuarie 2017 administrațiile zonelor libere, cu suportul Ministerului Economiei, au elaborat și aprobat Conceptele de dezvoltare ale zonelor libere pentru anii 2017-2019, precum și Planurile de activitate detaliate ale administrațiilor pentru anul 2017. Totodată, lunar, administrațiile ZEL oferă informații cu privire la realizarea Planului său de acțiuni. În plus, în ianuarie 2017 Administratorii principali au raportat Ministerul Economiei cu privire la rezultatele activității în anul 2016, precum și referitor la indicatorii atinși de zona liberă, inclusiv ce țin de realizarea proiectelor investiționale majore. Următorul raport urmează a fi prezentat potrivit rezultatelor semestrului I 2017. În baza analizei informațiilor, rapoartelor și prezentărilor obținute, Ministerul Economiei va elabora propuneri corespunzătoare și va întreprinde măsurile necesare. De asemenea, cu asistența Ministerului Economiei, Administrațiile zonelor libere au coordonat cu MIEPO activitățile comune pentru anul 2017 în vederea identificării unor noi investitori și promovării exportului producției rezidenților zonelor libere. Așadar, pe parcursul anului 2016, Ministerul Economiei a consolidat în mod semnificativ controlul și a întreprins acțiunile de rigoare, astfel încât zonele economice libere să-și atingă obiectivele stabilite prin intermediul cadrului legal.

4. De comun cu Ministerul Economiei, să elaboreze un plan de acțiuni privind inventarierea/revizuirea tuturor tipurilor de facilități fiscale și vamale existente, a categoriilor/domeniilor de beneficiari de facilități fiscale și vamale, precum și determinarea impactului/rezultatului obținut urmare a facilităților acordate.

response:
scris.nr.05-02/1/12 din 15.05.17: reprezentanții instituțiilor vizate, membrii Grupului de lucru pentru reviziurea facilităților fiscale și vamale urmează să analizeze și să identifice facilități fiscale și vamale pasibile anulării, conform angajamentelor internaționale și Directivelor Uniunii Europene, -precum și facilitățile fiscale și vamale care, la moment nu se utilizează (sunt expirate). Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: In cadrul procesului de elaborare a Registrului unic al facilitatilor fiscale si vamale au fost sistematizate facilitatile fiscale si vamale care la moment nu se utilizeaza (sunt expirate), astfel încât Registrul aprobat prin Ordinui Ministerului Finantelor nr.45 din 15.02.2018 cuprinde о rubrica speciala in acest sens. De asemenea, Registrul mentionat supra cuprinde о rubrica aparte referitoare la prioritizarea monitorizarii facilitatilor, tinand cont de angajamentele internationale si Directivele Uniunii Europene (1 - grad înalt de prioritate - este determinat de faptul ca anularea/posibilitatea anularii facilitatilor va avea impact asupra bugetului de stat. Concomitent, se remarca necesitatea sistematizarii costurilor si realizarii analizei cost-beneficiu aferente facilitatilor respective; 0 - grad scazut de prioritate - este determinat de faptul ca fie sunt facilitati fara impact asupra bugetului de stat, fie au destinatie generala, care reprezinta о practica general acceptabila in lume si în regiune (directive, acorduri, convenții Internationale etc.)). Respectiv, identificarea facilitatilor fiscale si vamale pasibile anularii constituie о actiune inclusa în agenda Ministerului Finantelor aferenta procesului de armonizare a legislatiei fiscale la Directivele Uniunii Europene in conformitate cu Acordul de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeana, ce se va finisa pana in anul 2025. La momentul actual, Ministerul Finanțelor desfășoară, în plin exercițiu, procesul de armonizare a legislației fiscale la Directivele Uniunii Europene în conformitate cu Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Procesul se derulează în trei etape și se va finisa pînă în anul 2025. Astfel, revizuirea facilităților fiscale și vamale este inclusă în agendă și urmează a fi realizată ulterior, pînă la finele perioadei menționate. Totodată, în partea ce ține de facilitățile fiscale la compartimentul TVA, prin Hotărârea Guvernului nr.819 din 18.10.2017 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilități.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

5. De comun cu Ministerul Economiei, să elaboreze criterii privind temeiul și justificarea acordării facilităților fiscale și vamale, baza de calcul a cotelor procentuale a facilităților fiscale și vamale, evaluarea pierderilor de venituri din impozite și taxe în perioada acordării facilităților fiscale și vamale, precum și pe viitor.

response:
scris.nr.05-02/1/12 din 15.05.17: s-au expediat solocitări către Inspectoratul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal privind costul facilităcilor fiscale și vamale, cît și indicatorii economici per entitate, în vederea analizei beneficiilor obținute în urma aplicării facilităților fiscale și vamale (anexa nr.2). La moment se elaborează modelul de estimare și calculare a raportului cost-beneficiu al facilităților fiscale și vamale în parte, în baza datelor colectate per sector, cît și per entitate. Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: In vederea analizei beneficiilor obtinute In urma aplicarii facilitatilor fiscale si vamale, au fost expediate solicitari de date catre Serviciul Fiscal de Stat si Serviciul Vamal privind costul facilitatilor fiscale si vamale, cat si indicatorii economiei per entitate (veniturile, numarul de angajati, exportul, profiturile). Cu suportul expertilor Bancii Mondiale a fost elaborat raportul „Facilitatile fiscale in Republica Moldova”. Raportul respectiv cuprinde analiza listei facilitatilor fiscale si vamale din Republica Moldova, numarul acestora, practica internationala in domeniul dat, precum și identified facilitatile pasibile a fi excluse, si anume, facilitatile irelevante si ineficiente. Totodata în baza datelor disponibile receptionate de la institutiile subordonate a fost elaborate analiza cost-beneficiu a unor facilitati fiscale în partea ce tine de impozitul pe venit, impozitul pe bunurile imobiliare si taxele pentru resursele naturale. La moment, Ministerul Finantelor in comun cu Banca Mondiala elaboreaza о analiza cost-eficienta a anumitor facilitatile fiscale.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

6. Ministerului Finanțelor, de comun cu Ministerul Economiei și Consiliul Concurenței: Să revadă oportunitatea calificării facilităților fiscale și vamale care cad sub incidența ajutorului de stat.

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: In cadrul sedintei Grupului de lucru privind revizuirea facilitatilor fiscale si vamale si elabоrare a unor mecanisme care ar permite efectuarea unei evaluari privind estimarea costurilor si impactului facilitatilor fiscale si vamale din 02.08.2017, cu participarea reprezentantilor Consiliului Concurentei a fost discutat proiectul Registrului unic al facilitatilor fiscale si vamale, inclusiv facilitatile fiscale si vamale care cad sub incidenta ajutorului de stat. Ca urmare, in adresa Consiliului Concurentei a fost expediata scrisoarea Ministerului Finantelor nr. 14/1-06/286 din 13.09.2017 (Anexa nr.11) prin care a fost expusa opinia aferenta raportarii facilitatilor fiscale si vamale care cad sub incidenta notiunii „ajutor de stat”. Totodata, prin scrisoarea mentionata supra, a fost solicitat suportul Consiliului Concurentei in vederea determinarii acelor facilitati fiscale care reprezinta ajutor de stat.) Lista facilitatilor care sunt subiect al notiunii de ajutor de stat in opinia Ministerului Finantelor (Intocmita cu suportul Serviciului Fiscal de Stat si al Serviciului Vamal) a fost prezentata Consiliului Concurentei prin intermediul postei electronice la data de 22.02.2018. Ulterior, la data de 19.03.2018, Consiliui Concurentei a prezentat Ministerului Finantelor, prin intermediul postei electronice, lista facilitatilor fiscale si vamale care urmeaza a fi reexaminate prin prisma legislatiei In domeniul ajutorului de stat. Drept urmare, a fost organizata sedinta de lucru din 22.03.2018 cu participarea reprezentantilor Ministerului Finantelor, Serviciului Fiscal de Stat si Serviciului Vamal, in vederea stabilirii posibilitatilor de raportare a costurilor aferente facilitatilor incluse in lista prezentata de Consiliui Concurentei. Informatia detinuta de catre Seiviciul Vamal a fost expediata Consiliului Concurentei prin scr.nr.28/20-5016 din 30.03.2018 (Anexa nr. 12). La moment se lucreaza asupra elucidarii tuturor neclaritatilor.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

7. Să asigure evaluarea/estimarea corectă a valorii în vamă a mărfurilor importate sub regimuri facilitare.

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: Periodic in Modulul selectivitatii din SI ’’Asycuda World” sunt create criterii de selectivitate ce vizeaza verificarea corectitudinii aplicarii facilitatilor vamale si fiscale. Astfel, pe parcursul anului 2016, in SI ASYCUDA au fost create 14 criterii de selectivitate care au fost axate pe verificarea corectitudinii acordarii unor scutiri de plati vamale in baza indicarii codului procedurii nationale. Astfel, au fost profilate urmatoareie coduri de procedura. nationala: 702, 228, 001, 870, 357, 099, 357, 002 s.a. Concomitent, in 2016 au fost active inca 14 criterii de selectivitate care au fost create in 2015, dar cu termenul de valabilitate mai mare sau inclusiv 2016. In totalitate, in 12 luni ale anului 2016 - 28 criterii de selectivitate au vizat riscurile de acordare neintemeiata a unor scutiri de la achitarea drepturilor de import in baza procedurii nationale, Totodata, incidenta și probabilitatea riscurilor confirmate din acest domeniu, fiind luate in calcul rezultatele controlului vamal, sunt minimale. Pe parcursul anului 2017, au fost active 6 criterii de selectivitate (5 criterii create in 2017, 1 criteriu creat in 2016, cu termen de aplicare inclusiv in 2017) pentru tranzacțiile de import a marfurilor cu. regimuri facilitare. In perioada 26.10.2017-17.04.2018, a fost prelungit termenul de monitorizare a declaratiilor vamale de import cu facilitatea vamala si fiscala - cod scutire ”228”, cu crearea criteriului de selectivitate pentru verificarea riscului de acordare neintemeiata a scutirii in scopul eschivarii de la achitarea drepturilor de import. Suplimentar, a fost creat criteriu pentru verificarea declaratiilor vamale perfectate de agentul economic, cu procedura vamala 4200 "Import defmitiv a marfurilor straine care fac obiectul scutirii de la drepturile de import”. Este de mentionat ca, controlul documentar selectiv al tranzactiilor de import a marfurilor cu aplicarea regimurilor facilitare prin prisma analizei de rise se efectueaza fie la momentul vamuirii in cadrul posturilor vamale, fie dupa plasarea marfurilor in libera circulatie in cadrul controalelor ulterioare.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

8. Să asigure supravegherea vamală a tuturor mărfurilor care cad sub tratamentul tarifar favorabil prin utilizarea facilităților fiscale și vamale la importul mărfurilor, în funcție de destinația lor finală.

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: Codurile tratamentelor tarifare favorabile care ramin sub supraveghere vamala in contextul art.35 din Codul vamal al Republicii Moldova, au fost aprobate prin circulara Serviciului Vamal nr.568-C din 15,09.2016 (Anexa nr. 13), totodata fiind abrogata circulara Serviciului Vamal nr.660-С din 08.12.2015. Ulterior, acestea au fost revizuite și publicate pe pagina web a Serviciului Vamal, la compartimentul „Mediul de afaceri/Facilitati fiscale si vamale ”. Circulara Serviciului Vamal nr. 87-C din 30.01.2017, prin care au fost excluse 3 coduri de scutire, mentionate initial în Circulara Serviciului Vamal nr.568 din 15.09.2016, se anexeaza (Anexa nr.14). Urmare monitorizarii importurilor facilitare, precum si verificarea informatiilor de la importatori, au fost identificati 51 agenti economici cu risc de neconformare prevederilor legale cu includerea în programele de activitate al subdiviziunilor teritoriale de control ulterior, Urmare efectuarii controalelor ulterioare in perioada trimestrul I, 2018 din cele planificate, au fost recalculate drepturi de import în suma de 20,031 mil. lei.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

9. Să stabilească termenii optimi de verificare faptică a bunurilor importate cu titlu de ajutor umanitar și activelor materiale pe termen lung, destinate includerii în capitalul social.

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: In programele de activitate ale subdiviziunilor de control ulterior pentru anul 2017, au fost inclusi 70 agenti economici cu tematica verificarii respectarii conditiilor acordarii tratamentului tarifar favorabil. Urmare efectuarii in perioada 01.03 - 31.12.2017 a 81 controale ulterioare la agenti economici, care au beneficiat de tratament tarifar favorabil, au fost recalculate drepturi de import în suma de 38,638 mil, lei. Pentru anul 2018 au fost inclusi 34 agenti economici cu tematica verificarea activelor materiale pe termen lung, destinate includerii în capitalul social si 3 agenti economici cu tematica verificarea bunurilor importate cu titlu de ajutor umanitar. Urmare efectuarii controalelor ulterioare in perioada trimestrului I, 2018 din cele planificate, au fost recalculate drepturi de import in suma de 432,753 mii lei.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

10. Să stabilească o codificare a facilităților fiscale, care ar asigura plenitudinea și corectitudinea raportării a tuturor tipurilor facilităților fiscale la toate nivelurile (beneficiari, Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și Ministerul Finanțelor).

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: Sistemul unic de codificare necesar pentru monitorizarea si raportarea costului facilitatilor fiscale si vamale a fost instituit prin Registrul unic al facilitatilor fiscale si vamale, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr.45 din 15.02.2018 în care este stabilita codificarea aferenta fiecarei facilitati in parte. De mentionat ca, initial, Serviciul Fiscal de Stat, prin Ordinul Sefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1165 din 10.11.2016 a aprobat Registrul facilitatilor fiscale, modul de codificare si evidenta ale acestora, care includea codificarea dupa tip pentru identificarea deplina, corecta si operativa a volumului facilitatilor acordate, care a fost abrogat prin Ordinul nr. 114 din 06.03.2018, ca urmare a aprobarii Registrului unic al facilitatilor fiscale si vamale de catre Ministerul Finantelor. Suplimentar se informeaza ca, la moment, Serviciul Fiscal de Stat este in proces de elaborate a Sistemului Informational Automatizat „Managementul riscurilor de conformare §i planificarea actiunilor conexe”, fund aprobat Caietul de sarcini, scopul caruia consta in asigurarea unui mecanism automatizat de stabilire §i masurare a riscurilor de conformare a contribuabililor la legislatia fiscala. In cadrul sistemului se vor stabili posibilitatile de aplicare a riscurilor pe diferite tipuri de subiecte, inclusiv facilitatile utilizate de agentii economici,

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

11. Să eficientizeze instrumentele disponibile, precum controlul fiscal, controlul ulterior și auditul post-vămuire în vederea depistării operative a neconformării de către beneficiarii de facilități fiscale și vamale la cadrul legal-normativ.

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: În vederea depistării operative a neconformării de către beneficiarii de facilități fiscale și vamale la cadrul legal-normativ au fost întreprinse următoarele: Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării unui mecanism automatizat de stabilire și măsurare a riscurilor de conformare a contribuabililor la legislația fiscală, este în proces de elaborare a Sistemului Informațional Automatizat ,,Managementul riscurilor de conformare și planificarea acțounilor conexe", fiind elaborat și aprobat Caietul de sarcini. În cadrul sistemului se vor stabili posibilitățile de aplicare a riscurilor pe diferite tipuri de subiecte, inclusiv facilitățile utilizate de agenții economici. Suplimentar, se informează că, în contextul recomandărilor Curții de Conturi, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost operate modificări și completări la Regulamentul cu privire la efectuarea controlului fiscal în cadrul căruia este posibilă depistarea încălcării legislației (aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.458 din 19.05.2016) și anume: - a fost emis Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1297 din 12.12.2016 (Anexa nr.15), în scopul de a face posibilă verificarea facilităților fiscale în cadrul controalelor efectuate. Astfel, a fost prevăzută verificarea facilităților fiscale pentru toată perioada supusă controlului cu divizare pe ani, inclusiv pe fiecare impozit și facilitate/înlesnire/scutire în parte. Dacă la verificarea acestora sunt depistate devieri între datele contribuabilului și datele controlului, functionarul fiscal descrie clar in actul de control fiecare tip de facilitate/inlesnire/scutire verificata, cu indicarea divergentelor depistate si caicularea obligatiei fiscale corespunzatoare. - a fost emis Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.206 din 17.04.2018 (Anexa nr, 16), m scopul stabilirii procedurilor unice de efectuare a controlului fiscal. Serviciul Vamal a elaborat Caietul de sarcini pentru crearea softului, dar in contextul comasarii intreprinderilor din domeniul TI, acesta va putea fi defmitivat doar in urma finalizarii reformei institutionale pe segmentul tehnologiilor informationale.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

11. Să eficientizeze instrumentele disponibile, precum controlul fiscal, controlul ulterior și auditul post-vămuire în vederea depistării operative a neconformării de către beneficiarii de facilități fiscale și vamale la cadrul legal-normativ.

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: În vederea depistării operative a neconformării de către beneficiarii de facilități fiscale și vamale la cadrul legal-normativ au fost întreprinse următoarele: Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării unui mecanism automatizat de stabilire și măsurare a riscurilor de conformare a contribuabililor la legislația fiscală, este în proces de elaborare a Sistemului Informațional Automatizat ,,Managementul riscurilor de conformare și planificarea acțounilor conexe", fiind elaborat și aprobat Caietul de sarcini. În cadrul sistemului se vor stabili posibilitățile de aplicare a riscurilor pe diferite tipuri de subiecte, inclusiv facilitățile utilizate de agenții economici. Suplimentar, se informează că, în contextul recomandărilor Curții de Conturi, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost operate modificări și completări la Regulamentul cu privire la efectuarea controlului fiscal în cadrul căruia este posibilă depistarea încălcării legislației (aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.458 din 19.05.2016) și anume: - a fost emis Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1297 din 12.12.2016 (Anexa nr.15), în scopul de a face posibilă verificarea facilităților fiscale în cadrul controalelor efectuate. Astfel, a fost prevăzută verificarea facilităților fiscale pentru toată perioada supusă controlului cu divizare pe ani, inclusiv pe fiecare impozit și facilitate/înlesnire/scutire în parte. Dacă la verificarea acestora sunt depistate devieri între datele contribuabilului și datele controlului, functionarul fiscal descrie clar in actul de control fiecare tip de facilitate/inlesnire/scutire verificata, cu indicarea divergentelor depistate si caicularea obligatiei fiscale corespunzatoare. - a fost emis Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.206 din 17.04.2018 (Anexa nr, 16), m scopul stabilirii procedurilor unice de efectuare a controlului fiscal. Serviciul Vamal a elaborat Caietul de sarcini pentru crearea softului, dar in contextul comasarii intreprinderilor din domeniul TI, acesta va putea fi defmitivat doar in urma finalizarii reformei institutionale pe segmentul tehnologiilor informationale.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

Cerinte (6)

2.1. Ministerului Finanțelor, pentru documentare referitor la rezultatele auditului, și se cere examinarea acestora în cadrul Colegiului ministerial, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanta al sistemului facilitatilor fiscale si vamale a fost examinat in cadrul sedintei Colegiului Ministeruiui Finantelor din data de 20 decembrie 2016. Copia extrasului din procesul-verbal al sedintei Colegiului Ministeruiui Finantelor nr.6/3 din 20 decembrie 2016 se anexeaza (Anexa nr.1). Totodata, intru executarea conforma si in termen a recomandarilor si cerintelor din Hotarirea Curtii de Contuii nr.34 din 29 iulie 2016 a fost elaborat si aprobat, prin Ordinul ministrului finantelor nr. 150 din 22 decembrie 2016 (Anexa nr.2), Planul de actiuni privind implementarea recomandarilor Curtii de Conturi privind „Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanta al sistemului facilitatilor fiscale si vamale”.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

2.2. Ministerului Economiei, pentru documentare referitor la rezultatele auditului, și se cere examinarea acestora pentru întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competențelor, în vederea remedierii situațiilor constatate și implementării recomandărilor din Raportul de audit;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. Scris. MEI nr. 06/1-1570 din 07.03.2019: In vederea sporirii calitatii managementului si coordonarii eforturilor organelor de stat cu referire la atragerea de noi investitii, precum si asigurarea realizarii cu succes a proiectelor economice existente in cadrul zonelor libere au fost intreprinse mai multe actiuni privind fortificarea procesului de monitorizare a activitatii si a performantelor administratiei zonelor economice libere. In context, au fost introduse un șir de modificari in Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere, iar ulterior a fost ajustat cadrul legal secundar (Hotarirea Guvernului nr. 1757/2002 despre aprobarea și abrogarea unor acte normative, Hotarirea Guvernului nr. 1378/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la Zona Economica Libera „Ungheni-Business”, Hotarirea Guvemului nr.686/2002 despre aprobarea și abrogarea unor acte normative, Hotarirea Guvemului nr.370/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Zona Economica Libera „Balf). Reieșind din cadrul legal prenotat, administratorii principali ai zonelor libere sunt in prezent desemnați in funcție prin concurs. Ulterior, cu aceștia se incheie contracte de management, unde se indica drepturile și obligator acestora, inclusiv indicatorii de performanță in scopul evaluarii corespunzatoare. Urmare modificarii cadrului legal ce reglementeaza activitatea zonelor economice libere, au fost organizate concursurile de selectare a administratorilor principali si incheiate contracte individuate de munca cu administratorii selectati. Totodata, cadrul legal enunțat ca si novatiune, prevede la fel și faptul ca, administratorul principal elaboreaza planul de activitate al Administratiei și programul de dezvoltare al zonei libere, coordonind aspectele socio-economice, ecologice și cele privind extinderea infrastructurii zonei libere cu autoritațile administratiei publice locate, si le aproba, dupa coordonarea in prealabil cu Ministerul Economiei si Infrastructurii. De asemenea, cadrul legal citat stabilește ca, administrația zonei libere coordoneaza in prealabil cu Ministerul Economiei si Infrastructurii textul contractului ce urmeaza a fi incheiat intre administrate și rezident, precum și orice modificare, suspendare sau mcetare a acestuia, Contractele date au fost uniformizate in baza contractului-tip aprobat de catre Minister. Alta completare a constat in ajustarea, prin ordinul ministrului, a rapoartelor de activitate trimestriale ale rezident lor zonelor economice libere, Astfel, administratile zonelor libere prezinta Ministerului Economiei și Infrastructurii rapoarte de activitate a rezidentilor sai. Rapoartele vizate sunt verificate, iar ulterior sistematizate și expediate sub forma unui raport generalizat Cancelariei de Stat în acest fel are loc monitorizarea indeplinirii principalilor indicatori ai activitatii investitionale in cadrul zonelor economice libere: volumul investitiilor, numarul locurilor de munca noi create si volumul productiei. In plus, a fost completat, prin ordinul ministrului, și modelul devizului de cheltuieli al administratiilor zonelor libere. Acesta prevede poziti clare, distincte care sunt completate de catre administratile zonelor libere și prezentat in adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii la inceputul fiecarui an pentru coordonare. La fel, in scopul fortificarii disciplinei executorii, de evaluare si monitorizare a activitatii zonelor libere, a fost expediat spre executare catre administratiile acestora, lista documentelor necesare a fi coordonate/aprobate de catre Ministerul Economiei și Infrastructurii si termenele concrete de prezentare a acestora. Ținem sa mentionam ca, de-a lungul anilor, inclusiv urmare a masurilor concrete intreprinse de catre Ministerului Economiei si Infrastructurii de eficientizare a procesului de administrare, zonele economice libere demonstreaza о tendinta pozitiva de dezvoltare si constituie un instrument efectiv pentru atragerea investitiilor, inclusiv la compartimentul realizarea proiectelor investitionale majore orientate spre export, nemijlocit cele realizate de catre companiile industrial multinational. In aceste conditii, luand in considerate perspectivele de dezvoltare ale unor regiuni in parte, zonele libere au devenit о platforma importanta a statului in vederea sporirii imaginii Republicii Moldova pe arena internationala. Acest fapt, reiese și din recentul articol in FDI magazine „Global Free Zones of the year 2018”, editata de Financial Times (Londra), unde citeva zone libere au fost remarcate pentru progresele inregistrate la capitolul „One to watch”, colaborare economica, dezvoltarea clusterilor, educate, expansiune, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea furnizorilor, formarea si dezvoltarea fortei de munca. Concomitent, zonele libere au contribuit și la formarea unor sectoare competitive in industrie pe baza tehnologiilor moderne si inovationale; dezvoltarea intreprinderilor mici §i mijlocii; crearea unui mediu investitional atractiv si respectiv, crearea locurilor noi de munca. Așadar, in perioada 2016-2018 in cadrul ZEL au fost realizate un șir de proiecte investitionale in diverse domenii, inclusiv in industria automotove, printre care: • compania Draexlmaier dupa о perioada de activitate remarcabila in Republica Moldova (primile 2 uzine au fost construite in perioada 2007-2012, fund investite 45 mil dolari SUA și create 4 mii locuri noi de munca), a decis extinderea activitatii sale construind uzina nr.3 și nr. 4 la in cadrul ZEL „Balti”, uzinele fund localizate in mun. Balti și Cahul (indicatori economic pentru uzina nr.3 - volumul investitiilor 25 mil. dolari SUA, locuri noi de munca - 2500; indicatori economici anunfafi pentru uzina nr.4 - volumul investitiilor 30 mil. dolari SUA, locuri noi de munca - 2500); • compania Gebauer&Griller, in perioada de referin(a, a decis extinderea activității sale in cadrul ZEL „Balti” (prima uzina a fost construita in perioada 2011-2012, fiind investite 20 mil. dolari SUA și create 100 locuri noi de munca), constriund cea de a 2-a uzina in mun. Balți (indicatori economici anunțați - volumul investitiilor 25 mil dolari SUA, locuri noi de munca - 600); • compania Fujikura a inceput activitatea sa in Republica Moldovain cadrul ZAL „Expo- Business-Chisinau”, la fel in perioada de referința, demarind construcția primei uzine in mun. Chișinau. Ulterior, compania nominalizata a decis sa-și extinda activitatea, demarind construcția uzinei nr.2 in cadrul ZAL ,,Valkaneș”, mun. Comrat (indicatori economici pentru uzina nr. 1 - volumul investitiilor 15 mil dolari SUA, locuri noi de munca — 2000; indicatori economici anunțați pentru uzina nr.2 - volumul investitiilor 10 mil dolari SUA, locuri noi de munca — 1500); • compania Sumitomo a venit pe piața Republicii Moldova in cadrul ZEL „Balti”, inițiind construcția uzinei in mun. Orhei (indicatori economici апиnțați - volumul investitiilor 30 mil. dolari SUA, locuri noi de munca - 3500); • compania Coroplast și-a demarat activitatea in cadrul ZEL „Balti”, construind uzina de producere in or. Caușeni (indicatori economici anunțați - volumul investitiilor 20 mil dolari SUA, locuri noi de munca — 600). Referindu-ne la indicatorii de baza ai activitații zonelor libere, ținem sa mentionam ca, pentru 9 luni 2018 numarul angajatilor rezidenților zonelor libere a constituit 13981 persoane sau cu 28,4% mai mult decat la situatia din 1 octombrie 2017. Volumul total al investitiilor in zonele libere, pe parcursul intregii activitați, la 1 octombrie 2018 a constituit 391,4 mil. dolari SUA. In comparatie cu perioada analogica 2017 acest indicator a sporit cu 15,1%. In prezent, in zonele libere se realizeaza deja, iar in viitorul apropiat se preconizeaza a se realiza о serie de proiecte investitionale majore noi. In rezultat, in urmatorii 2 ani prognozam ca volumul investitiilor va spori cu cca. 250 de mil. dolari SUA, dintre care: • in ZAL Valkaneș in cadrul noil or proiecte investitionale (subzona Comrat) vor fi atrase cca. 10 mil. dolari SUA („Fujikura Automotive”); • in ZAL Taraclia in cadrul noilor proiecte investitionale (producerea materiei prime pentru biocombustibil si fabricarea structurilor metalice) vor fi atrase investitii ce depasesc 5 mil dolari SUA. • in ZEL Balti in cadrul noilor proiecte investitionale, in perioada 2019-2020 vor fi atrase cca. 200 mil. dolari SUA; • in ZAL Otaci-Business in cadrul noilor proiecte investitionale, in perioada 2019- 2020, vor fi atrase 15 mil. dolari SUA.  Volumul vanzarilor nete ale producției industriale (in prețuri curente) in total pe zone libere, pentru 9 luni 2018, s-a majorat cu 68,1 % fafa de 9 luni 2017 și a constituit 6525 mil lei. Rezidenții zonelor libere produc huse pentru scaune automobil, cablu electric izolat, articole din cablaj electric pentru autoturisme, covoare, fire de lana si fir sintetic, mobila, plasa din fibra de sticla, construcții metalice, pacura, vopsea, vin de struguri, divin, unitați articole flexibile pentru imbutelierea bauturilor alcoolice, salam etc. Avand in vedere implementarea unor noi proiecte investitionale majore acest indicator va creste esential in urmatorii 2 ani. Practic toata productia fabricate este destinata exportului. De asemenea, tinem sa mentionam ca in anul 2017-2018 si-au revigorat activitatea ZAL „Taraclia” si ZAL „Otaci-Business”, unde au derulat cateva proiecte investitionale, urmand sa atinga capacitatea maxima in anul 2019-2020. Volumul vanzarilor nete ale producției industriale in ambele zone libere, cu toate ca este inca nesemnificativ in comparație cu celelalte zone libere, incepind cu anul 2017 a inregistrat о sporire ușoara. Au fost inregistrați noi rezidenți, continuind in paralel a fi intreprinse masuri, inclusiv cu suportul partenerilor de dezvoltare, pentru a identifica investitori/rezidenți noi. Astfel, Administrațiile zonelor libere mentionate intreprind eforturi in vederea atragerii de noi investitori (inclusiv in vederea excluderii sau restructurarii afacerilor rezidentilor care nu inregistreaza progrese in activitate), creșterii volumului vinzarilor producției industriale și crearii locurilor noi de munca. Toate acestea se efectueaza in scopul revigorarii activitații zonelor libere mentionate, intrucit acestea sunt amplasate strategic din punct de vedere geografic (spre ex. Otaci - poarta de Nord ai agenților economici din est, spațiul CSI, dar și о poarta pentru dezvotarea afacerilor in Republica Moldova ai agenților economici bulgari, turci - Taraclia) și dețin о importanța deosebita in calitate de instrument pentru dezvoltarea regiunilor țarii. In lumina celor reflectate se poate de constatat ca Ministerul Economici si Infrastructurii a intreprins si continua sa intreprinda masuri pentru dezvoltarea zonelor economice libere in calitate de platforme si instrumente utile si eficiente ale statului pentru atragerea investițiilor straine și autohtone, creșterea exportului Republicii Moldova, precum și crearea locurilor noi de munca, acești factori fiind importanti pentru dezvoltarea unei economii durabile și incluzive.

2.3.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: A fost elaborat și aprobat, prin Ordinul Serviciului Vamal nr.332-O din 15 septembrie 2016 (Anexa nr.5), Planul activităților Serviciului Vamal privind implementarea recomandărilor formulate de Curtea de Conturi în Raportul auditului menționat supra.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

2.3.1. să examineze rezultatele auditului la ședințele organelor colegiale de conducere;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: Prin decizia Consiliului Executiv al Serviciului Fiscal de Stat nr.8 din 21.09.2016 (Anexa nr.3) au fost examinate rezultatele auditului și planificate acțiunile aferente, care ulterior au fost incluse în Planul de acțiuni, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.150 din 22.12.2016. De asemenea, în adresa subdiviziunilor structurale de resort a fost emisă Indicația Serviciului Fiscal de Stat nr.21 din 10.03.2017 (Anexa nr.4) în vederea asigurării implementării cerințelor și recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.34 din 29.07.2016

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

2.3.2. să elaboreze și să pună în aplicare măsuri concrete pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: A fost elaborat și aprobat, prin Ordinul Serviciului Vamal nr.332-O din 15 septembrie 2016 (Anexa nr.5), Planul activităților Serviciului Vamal privind implementarea recomandărilor formulate de Curtea de Conturi în Raportul auditului menționat supra.

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf

2.3.2. să elaboreze și să pună în aplicare măsuri concrete pentru implementarea recomandărilor și înlăturarea deficiențelor constatate;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/18 din 04.05.2018: Prin decizia Consiliului Executiv al Serviciului Fiscal de Stat nr.8 din 21.09.2016 (Anexa nr.3) au fost examinate rezultatele auditului și planificate acțiunile aferente, care ulterior au fost incluse în Planul de acțiuni, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.150 din 22.12.2016. De asemenea, în adresa subdiviziunilor structurale de resort a fost emisă Indicația Serviciului Fiscal de Stat nr.21 din 10.03.2017 (Anexa nr.4) în vederea asigurării implementării cerințelor și recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.34 din 29.07.2016

RO_5415_0460-18_MinFin.pdf