Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.18 din 23 iunie 2016 ”Privind Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Rîșcani pe anul 2015”

Numar 256-267 din data de 2016-06-23 Nr. cerinte: 30 Nr. recomandari: 167

Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Rîșcani dl Iurie Urzică, reprezentantului Guvernului în teritoriu dna Verginia Scobioală, șefului Oficiului Cadastral Teritorial Rîșcani dl Pavel Veliș, șefului Direcției finanțe a Consiliului raional Rîșcani dna Galina Tăbîrță, primarilor: or. Costești - dl Nelu Glasu, s. Sturzeni - dl Dumitru Scripliuc, contabililor-șefi ai: Aparatului președintelui raionului - dna Olga Zubcova, primăriei or. Costești - dna Tatiana Ureche, specialistului în reglementarea regimului funciar al primăriei or. Costești dna Lilia Buinovscaia, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1), lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Rîșcani pe anul 2015.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit a  Curții de Conturi pe anul 20152, avînd ca scop verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Rîșcani a prevederilor actelor normative și principiilor bunei guvernări în procesul de administrare a patrimoniului public.
Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curții de Conturi3. Probele de audit au fost obținute prin examinarea rapoartelor financiare ale entităților auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin studierea explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. Au fost analizate deciziile și dispozițiile Consiliului raional (în continuare – CR) și ale președintelui raionului, actele organelor deliberative și executive ale UAT de nivelul I.

1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009  despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității.

Recomandari (167)

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Primăria Grinăuți a adresat demers OCT Râșaci cu privire la înregistrarea gazaductului care se află la bilanța primăriei com. Grinăuți. În baza scrisorii nr. 01-04/54 din 03.05.2017 OCT Rîșcani a informat că gazoductul nu este obiectul înregistrării în Registru bunurilor imobile (copia scrisorii se anexează ). Anexa nr.5. Descripanți în evidența conductelor de gaze ale SRL Bălți Gaz filiala Rîșcani cu evidența contabilă a primăriei Grinăuți. Nota informativă primită ca răspuns la demersul nr. 57 din 25.04.2017 adresat de către primăria Grinăuți conform documentației de execuție și proiect transmise în arhiva filialei Rîșcani Gaz de către bineficiar – Primăria Grinăuți a gazoductelor de presiune medie și joasă conform actelor de recepție lungimea totală constituie 11,675 km. În baza notei informative primite de la filiala Rîșcani Gaz diferența constituie 0,47 km care a fost luată la evidența contabilității. Anexa nr. 6.

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
s-a întocmit lista obiectelor din patrimoniu proprietate publică locală pentru a fi înregistrate la OTC Rîșcani;

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
în anul 2016 a înregistrat 1 bun (Casa de cultura cu numărul cadastral nr.71311140043 și a depus cerere la OCT nr. 1944 din 26.05.2017, prin factura RIS 7817 pentru înregistrarea ariei. Pentru celelalte bunuri aflate în stare avansata de distrugere nu s-au întreprins careva acțiuni;

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Decizia Consiliului local nr.3/2 din 18.04.2017 pentru 2 imobile suma de 21,6 mii lei. Delimitarea terenurilor propritate publica din domeniul public și cel privat v fi efectuat la următoare ședință a Consiliului comunal.

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
a aprobat pentru anul 2017 surse pentru lucrări cadastrale in suma de 12,0 mii lei, inclusiv și pentru înregistrarea bunurilor imobile, proprietatea publica locala, iar prin decizia Consiliului local nr.04/09 din 21 iunie 2017 s-a aprobat depunerea cererii de înregistrare la OCT a 3 obiecte, cu prețul de bilanț de 737,1 mii lei și anume: școala veche, fostul frigider și clădirea primăriei;

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
din lipsa mijloacelor financiare n-au întreprins careva masuri.

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
din cele 3 obiecte indicate de audit, 2 deja s-au înregistrat (baia și Casa de deservire), pe când 1 obiect a fost înregistrat la cota valorica a proprietarilor de teren;

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
din cele 5 bunuri imobile cu valoare de 138,6 mii lei, menționam ca: 2 obiecte nu pot fi înregistrate de OCT, fiind mese pentru comercializarea produselor agricole amplasate in preajma traseului național, 1 bun a fost deja vândut, iar materiale la OCT s-au înaintat pentru 2 obiecte;

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
decizia Consiliului local nr.01/05 din 28.04.2016 cu privire la alocarea mijloacelor pentru înregistrarea a 6 obiecte suma de 139,8 mii lei, dintre care au fost transferați 26,0 mii lei;

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
s-au întreprins măsuri de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului public proprietate publică la organele cadastrale (anexa nr.1,2,3,4)

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
înregistrarea conforme a patrimoniului proprietate publica la organele cadastrale necesita surse financiare de care primăria nu dispune. Având in vedere scrisoarea-recomandare a OCT Râșcani privind costul serviciilor acordare, in proiectul bugetului UAT Șaptebani pe anul 2018 s-au plănuit cheltuieli pentru evaluarea și înregistrarea patrimoniului proprietate publica la organele cadastrale.

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
conform evidenței cadastrale la data de 01.01.2017 după primăria Pîrjota sunt înregistrate 12 bazine acvatice cu suprafața de 66,7 ha oglinda apei 53,63 ha. Din ele la moment sunt arendate 4 bazine acvatice pe o suprafață de 40,13 ha;

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
a depus cererea la 10.05.2017 la OCT pentru înregistrarea a 5 bunuri imobile la prețul de bilanț de 71,1 mii lei;

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
Bunurile imobile ale Primariei n-au fost inregistrate la OCT din lipsa mijloacelcr financiare. Se preconizeaza sa fie inregistrate bunurile imobile pina la data de 31 decembrie 2017. Toate datoriile la plata de arenda au fost achitate integral.

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
din lipsa mijloacelor financiare n-au întreprins careva masuri.

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
1 obiect - căsuța la tabără de odihna ”Vulturaș” in suma de 64,6 mii lei prin decizia nr.03/05 din 17.06.2004 a fost scos de la balanța primăriei și transmis la balanța DITS la 31.03.2017;

RO_4672_Alunis.pdf

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
in decizia de aprobare a BUAT pe anul 2017 s-a planificat resurse pentru cheltuieli cadastrale doar la unele obiecte aflate într-o stare mai buna in suma de 6,0 mii lei. La moment 11 obiecte au fost înregistrate la OCT;

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
a depus cererea nr.167 din 05.04.2017 la OCT pentru înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile aflate la balanța APL, inclusiv cele transmise în gestiune Liceului "L. Gherman" s. Zaicani;

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
din lipsa mijloacelor financiare n-au întreprins careva masuri

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
au fost luate la evidenta terenurile bazinelor acvatice, terenurile agricole și ne agricole aflate in arenda (anexa nr.1, anexa nr.2)

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
a aprobat prin decizia Consiliului local nr.04/10 din 08.06.2017 alocarea sumei de 6,0 mii lei pentru înregistrarea a 3 bunuri imobile (2 biblioteci și clubul) cu prețul de bilanț în suma de 322,6 mii lei, totodată s-a depus cererea de înregistrare la OCT;

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
primăria Borosenii Noi tocmai in anul 2017 a depus cererea către OCT cu prezentarea listelor bunurilor imobile din teritoriul administrat. a intreprins masuri de inregistrare a patrimoniului public local ’’magazin s. Rccea" la OCT (se anexeaza)

1. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care fără echivoc să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale (inclusiv urgentarea delimitării și înregistrării terenurilor proprietate publică) și înlăturarea iregularităților constatate de audit.

response:
De către toate APL nivelul I și II au fost întocmite planuri cu privire la măsurile de înlăturare a lacunelor depistate pe problema administrării și gestionarii patrimoniului public. E necesar de menționat, ca punerea evidenței terenurilor cu abateri de la prevederile legale este și consecința nefinalizării lucrărilor de înregistrare primara masiva a imobilelor. Conform prevederilor art.55 a Legii nr. 1543-XIII din 25.02.1998 înregistrarea primara masiva se efectuează de către OCT cu surse de la bugetul de stat prin diferite proiecte, fiindcă în bugetul de stat lipsesc aceste surse, iar lucrările nici până la moment nu au fost efectuate la 7 primarii (contrar 5 indicate in urma auditului) și anume primăriile Alexandrești, Horodiște, Sturzeni, Borosenii Noi, Pociumbeni, Duruitoarea Noua, Zaicani. Doar primăria Zaicani cu începere din 2016 a început acest proces prin intermediul unui proiect, iar primăria Borosenii Noi tocmai in anul 2017 a depus cererea către OCT cu prezentarea listelor bunurilor imobile din teritoriul administrat. Modificarea legislației cu privire la micșorarea prețurilor de executare a lucrărilor legate de cadastru cu începere din luna mai curent, vor grăbi procesul de finalizare a înregistrărilor primare masive in cele 7 APL de nivelul I. La capitolul delimitarea terenurilor proprietate publica pentru finalizarea lucrărilor pe deplin fiecare APL I ar avea nevoie de circa 300,0 - 500,0 mii lei, sume imposibil de a fi acumulate in plus la BUAT. Parțial pe unele obiecte și terenuri, Consiliile locale au adoptat decizii (sau urmează să adopte) cu privire la alocarea sumelor pentru lucrările cadastrale și de delimitare a terenurilor proprietate publica. Conform informației OCT Rîșcani la balanța primăriilor s-au delimitat 959 de bazine acvatice, terenurile sub construcții. Problema rămâne totuși pentru obiectele de menire sociala și alte bunuri, proprietatea publica locala. Pe problema înregistrării obligatorie in Registrul bunurilor imobile a drepturilor, din cele 139 de obiecte neînregistrate la OCT de către 20 APL de nivelul I, menționate in Raportul auditului, indicam, ca au înaintate demersuri la OCT, cu alocarea surselor financiare următoarele primarii: Malinovscoe, decizia Consiliului local nr.3/2 din 18.04.2017 pentru 2 imobile suma de 21,6 mii lei; Costești, decizia Consiliului local nr.01/05 din 28.04.2016 cu privire la alocarea mijloacelor pentru înregistrarea a 6 obiecte suma de 139,8 mii lei, dintre care au fost transferați 26,0 mii lei; Petrușeni, din cele 3 obiecte indicate de audit, 2 deja s-au înregistrat (baia și Casa de deservire), pe când 1 obiect a fost înregistrat la cota valorica a proprietarilor de teren; Pociumbeni, in decizia de aprobare a BUAT pe anul 2017 s-a planificat resurse pentru cheltuieli cadastrale doar la unele obiecte aflate într-o stare mai buna m suma de 6,0 mii lei. La moment 11 obiecte au fost înregistrate la OCT; prim.Aluniș - 1 obiect - căsuța la tabără de odihna ”Vulturaș” in suma de 64,6 mii lei prin decizia nr.03/05 din 17.06.2004 a fost scos de la balanța primăriei și transmis la balanța DITS la 31.03.2017; La balanța primăriei Borosenii Noi se afla 1 magazin cu prețul de 40,0 mii lei, care este amplasat pe teritoriul primăriei Recea, în ograda unui locuitor din sat și este în stare deplorabila. Soluționarea problemei în cauză poate fi efectuata doar pe cale judiciara; În primăria Răcăria din cele 5 bunuri imobile cu valoare de 138,6 mii lei, menționam ca: 2 obiecte nu pot fi înregistrate de OCT, fiind mese pentru comercializarea produselor agricole amplasate in preajma traseului național, 1 bun a fost deja vândut, iar materiale la OCT s-au înaintat pentru 2 obiecte; s.Zaicani - a depus cererea nr.167 din 05.04.2017 la OCT pentru înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile aflate la balanța APL, inclusiv cele transmise în gestiune Liceului ,,L. Gherman” s. Zaicani; s.Varatic - a aprobat pentru anul 2017 surse pentru lucrări cadastrale in suma de 12,0 mii lei, inclusiv și pentru înregistrarea bunurilor imobile, proprietatea publica locala, iar prin decizia Consiliului local nr. 04/09 din 21 iunie 2017 s-a aprobat depunerea cererii de înregistrare la OCT a 3 obiecte, cu prețul de bilanț de 737,1 mii lei și anume: școala veche, fostul frigider și clădirea primăriei; s.Hiliuți - a depus cererea la 10.05.2017 la OCT pentru înregistrarea a 5 bunuri imobile la prețul de bilanț de 71,1 mii lei; s.Alexandrești - a aprobat prin decizia Consiliului local nr.04/10 din 08.06.2017 alocarea sumei de 6,0 mii lei pentru înregistrarea a 3 bunuri imobile (2 biblioteci și clubul) cu prețul de bilanț în suma de 322,6 mii lei, totodată s-a depus cererea de înregistrare la OCT; s.Horodiște - în anul 2016 a înregistrat 1 bun (Casa de cultura cu numărul cadastral nr.71311140043 și a depus cerere la OCT nr. 1944 din 26.05.2017, prin factura RIS 7817 pentru înregistrarea ariei. Pentru celelalte bunuri aflate în stare avansata de distrugere nu s-au întreprins careva acțiuni; s.Corlateni, s.Mihaileni, s.Duruitoarea Noua, s.Vasiliuți, s.Sturzeni, s.Șaptebani din lipsa mijloacelor financiare n-au întreprins careva masuri. Pe problema conformării reglementarilor privind înregistrarea rețelelor de gaze la OCT, informam, ca OCT a remis demersuri primăriilor, prin care au fost informal, ca în baza prevederilor art.4 a Legii nr. 1543 din 25.02.1998 „Legea cadastrului bunurilor imobile” obiectele de infrastructură tehnica-edilitara nu sunt obiecte ale înregistrării in registrul bunurilor imobile. Iar in urma efectuării actelor de verificare a documentelor cu privire la lungimea rețelelor de gaze deservite de întreprinderea SRL Bălți -Gaz fil.Rișcani toate APL I au efectuat modificările necesare, luân

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
Din cele 0,51 ha indicate de audit, prin decizia Consiliului local nr. 1/7 din 10.06.2017 s-a aprobat de a fi vândute proprietarilor bunurilor 2 terenuri cu numărul cadastral -7128211558 sub fierărie 0,06 ha și numărul cadastral- 7128211164 sub depozit agricol 0,20 ha, iar pentru terenul sub moara, unde activează SRL „Printana Argro” a fost încheiat contract de arenda nr.12 din 04.01.2016 acord adițional la 01.01.2017; Scris. primăriei Grinăuți nr.168 din 16.10.2017 -Au fost perfectate contractele de arenda corect luându-se în calcul bonitatea medie de 77 gr/ha pentru anul 2016, iar pentru anul 2015 au fost achitate restantele de către agenții economici: GT Perju Petru - 2,13 ha suma de 156,39 lei, GT Gheorgie Morogai - 1,47 ha - 107,93 lei, SRL Printana Agria - 3,21 ha - 235,68 lei. În total -0,5 mii lei. (Contractele se anexează). Scris.prim.Grinăuți nr. 226 din 28.12.2017: Din terenurile aferente construcțiilor private cu suprafața de 0,51 ha, au fost privatizate conform contractelor de vînzare – cumpărare 7101 / 17/18220 suprafața de 0,06 ha. Contractul de vînzare-cumpărare 7101 /17 /11544 suprafața de 0,2024 ha. Pentru suprafața de 0,2476 ha s-a încheiat contract de arendă nr. 18 din 14.03.2016 cu Balan Dmitri privind arenda terenului aferent construcției cu număr cadastral 7128211144.

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
din 0,15 ha constatate de audit in 2016 a încheiat contracte de arenda a terenurilor aferente obiectelor privatizate cu SA „Floarea Soarelui” - 0,1101 ha și cu ÎI „Pelin Nicolae” - 0,05 ha cu suma totala a plații de arenda de 0,3 mii lei; Scris. primăriei Gălășeni nr.758 din 12.10.2017 - La situația de 30.09.2017 a fost încasata plata de arenda a terenurilor de sub construcție pentru întreagă perioada a contractului. Contractele de arenda se anexează.

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
A încheiat și a reînnoit contracte de arenda pentru terenurile sub construcțiile privatizate cu suprafața de 1,7626 ha, inclusiv: 0,17 ha cu Î.I. „Romanciuc Natalia” suma plații de arenda - 0, 4 mii lei; 0,28 ha cu p.f, „Nichitin Vitalii” - 0,7 mii lei; 1,1648 ha cu SRL „Grazim” - 0,3 mii lei; 0,1478 ha cu Universcoop Rișcani - 0,4 mii lei;

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
prin verificările cu OCT a constatat, ca suprafața de teren sub obiectele privatizate de către cet.Covali Ivan cu soția constituie doar 3,23 ha și nu 3,83 ha, indicate de audit. Corespunzător a fost încheiat contract de arenda pentru 3,23 ha cu suma de 0,3 mii lei, urmând ca OCT sa modifice baza de date;

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
din cele 0,24 ha conform auditului a vândut terenul sub magazin cu suprafața de 0,06 ha la 05.01.2017 prin contract de cumparare-vînzare, iar din cei 0,18 ha, care anterior erau puse la SA „Omagiu” doar 0,03 ha a fost solicitate de SA „Omagiu”, celelalte 0,13 ha rămânând in proprietatea APL;

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
a încheiat contracte de arenda cu 3 proprietari de bunuri privatizate pentru 0,2038 ha din 0,30 ha indicate de audit, plata de arenda in mărime de 0,5%, constituind 0,5 mii lei;

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
s-a mărginit doar la expedierea a 3 demersuri in adresa a 3 proprietari, ce dețin depozite cu suprafața totala de 0,7 ha. Până la moment APL nu a încheiat contracte de arenda, iar proprietarii bunurilor menționate nu au achitat plata de arenda.

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
a perfectat contracte de arenda pentru terenurile sub bunurile privatizate și anume cu Consumcoop Rîșcani contract nr.001/p din 03.05.2017 pentru 0,15 ha teren aferent cu suma plații de arenda de 0,5 mii lei; SRL „Gradivegro” contract nr.00/2p din 03.05.2017 pentru 0,13 ha cu suma de 0,4 mii lei; GJ „Catan Cristina” contract nr.003/p din 03.05.2017 pentru 0,04 ha cu suma de 0,1 mii lei; Î.I. „Valena Condrațchi” contract nr.004/p din 03.05.2017 pentru 0,02 ha cu suma de 0,1 mii lei; SRL „Vaslarix” contract nr.005/p din 03.05.2017 pentru 1,22 ha cu suma de 2,6 mii lei;

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
a încheiat contract de arenda pentru cele 0,12 ha de teren sub magazin, cu numărul cadastral - 7142203017, care aparține Î.I. „Țurcan Vasile”;

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
prin decizia Consiliului local nr.02/03-2 din 01.03.2017 a stabilit plata de arenda a terenurilor aferente sub constructie în mărime de 0,2 % din prețul normativ al pământului. Pentru cele 5,45 ha pe care sunt amplasate depozite, clădiri ce aparțin proprietarilor de teren la cota valorica nu a fost calculate, plata de arenda, fiindcă temporar nu sunt folosite;

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
a încheiat contracte de arenda pentru terenurile proprietate publica locala, pe care sunt amplasate bunuri privatizate de către SRL „Calea Zăicanilor”, Universcoop Rîșcani, SRL „DranKo Impex”;

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
nu a întreprins masuri cuvenite.

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente s-a stabilit conform preţului normativ. Restanţele au fost achitate de SRL Hiliuţianul – 1705,14 lei S-0,33 ha, nr. cadastral 7130109300, S-1,99 ha nr. cadastral 7130114185 – suma 10295,14 lei. Restanţa este de 6000,14 lei, pentru anul 2017. S-a calculat şi remis aviz de plată următorilor agenţi economici : ÎI Bîlici Zinaida suma de 387,54 lei şi Univers COOP – 387,54 lei +2247,66 lei = 2635,20 lei

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
din cei 0,67 ha menționate in actul auditului pentru 0,29 ha RED- Nord, refuza categoric sa încheie contract de arenda. Pentru 0,38 ha p.f. „M.Medvedțchii” refuza sa achite plata de arenda pentru terenul pe care, se planifica amplasarea unei cariere. La moment materialele se afla in instanța de judecata;

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
Din cele 0,64 ha, indicate de audit, a încheiat contracte de arenda cu 8 proprietari de bunuri imobile privatizate pentru 0,6 ha de teren proprietatea UAT cu suma plății de arenda 0,4 mii lei, care pentru anul 2016 a fost achitata: 1) SRL „Camencuța —Agro”, 2) SRL „Vardan-Agro" 3) S.A. „UNIVERSCOOP”, 4) Scripliuc Dumitru, 5) I.I. „Doinița Sirbu”, 6) Gavriliuc Carolina. Copiile contractelor de arenda se anexaza.

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
la momentul auditului dispunea de contracte pentru terenurile proprietatea UAT sub clădirile SA „Incomlac” cu suprafața de 29,31 ha și suma plații de arenda 112,4 mii lei; CAP Gordagroplus - 4,057 ha și suma de 20,1 mii lei și SA „Sprijin” - 0,62 ha și suma de 2,9 mii lei. Mărimea plății de arenda a fost aprobata de consiliul local la nivel de 9,5%, ce este exagerat și corespunzător 2 agenți economici refuza să se prezinte in primărie pentru contractarea a 10,50 ha de teren sub construcții, dintre care 8,50 ha Enegoimpex și 2,0 ha sub garajele „Ghiocel”. Soluționarea problemei se va efectua doar prin litigiu;

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
din 0,56 ha indicate de audit au fost încheiate contracte de arenda pentru 0,3902 ha cu persoane fizice și juridice, plata de arenda constituind 1,2 mii lei, ре 0,17 ha este amplasat parcul satului și nu se calculează plata de arenda;

2. să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea acestor plăți.

response:
în scopul micșorării datoriilor pentru arenda terenurilor în urma verificării contractelor persoanelor cu datorii la situația din 01.06.2017 au fost îndreptate scrisori - preîntâmpinare de achitare a datoriilor (anexa nr.3)

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
prin acord adițional din 26.08.2016 a majorat plata de arenda cu 2,4 mii lei anual pentru fâșia riverana a bazinului acvatic cu numărul cadastral 7160105383;

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
nu a majorat suprafața fâșiilor riverane la bazinele acvatice transmise în arenda cu 3,97 ha, deoarece aceste suprafețe nu au fost incluse in planurile geometrice și fâșiile tehnice ale OCT Râșcani;

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
prin anexa la contractul de dare în arendă a bazinului acvatic din 30.04.2015 cu numărul cadastral 71601081354, a majorat plata de arendă cu 7,5 mii lei, fiind calculate plata de arenda pentru fâșia riverana a bazinului acvatic cu suprafața de 2,50 ha;

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Bazinul acvatic menționat in raportul de audit cu suprafața de 100,4 ha nu este proprietate publică a APL Gălășeni, ce se afla în proprietatea SA ”Acvarium” deținători ai titlurilor de proprietate cu nr. cadastral- 7126106049-22,08 ha și 7126107063-78,4 ha (Copia Hotărârii Judecății se anexează). Reieșind din aceasta, primăria nu poate incasa plăți. Primăria Gălășeni a încheiat Contract de arenda nr.9 din 5-08-2014, la bazinul acvatic nr.de contur 645, cu persoana fizica Sorocichin Alexei cu suprafața oglinzii apei de 4,47ha . În urma verificării, Raportul de audit s-a constatat ca la încheierea contractului nu s-a aplicat corect suprafața de l,6ha (fâșia riverană de protecție), cauzând prejudicii bugetului local pentru an.2016 suma de 1,7 mii lei. Explicam faptul ca la data de 08.04.16 s-a format о comisie specială pentru a examina in ce stare se afla acest bazin acvatic. S-a făcut concluzia ca pe parcursul ultimilor ani în legătura cu condițiile climaterice, cu puține precipitații bazinul nu dispune de apă. În legătură cu aceasta comisia a format un Act. Copia actului împreună cu informația ce ține de aceea ca la încheierea Contractului de arenda nu s-a luat in calcul plata de arenda la fâșia riverană de protecție cu suprafața de 1,6 ha în sumă de 1,7 mii lei și este necesar de a modifica Contractul, a fost expediată dlui Sorocichin A. Dl Sorocichin A. s-a prezentat la primărie și a depus cerere de reziliere a Contractul de arenda. Din acest motiv APL nu a avut posibilitatea sa modifice condițiile contractului și taxa de l,7 mii lei nu a fost posibil de încasat.

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Prin decizia Consiliului local nr.6/1 din 10.12.2014 a aprobat transmiterea in arendă a suprafeței fâșiei riverane a bazinelor acvatice doar in mărime de 15 la sută din suprafața totală conform planurilor geometrice, deoarece cealaltă suprafață se folosește pentru adăpatul vitelor și pășunat. Corespunzător pentru evitarea conflictelor cu cetățenii decizia in cauza nu poate fi anulată

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
a calculat și încasat 4,5 mii lei, plata de arenda pentru fâșiile riverane ale bazinelor acvatice transmise in arenda și neincluse inițial in contractul de dare in arenda;

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
În contractul nr. 1 din 14.10.2014 cu Golovatiuc Galina, la arenda pământului agricol în mărime de 14,15 h, cu bonitatea de 63 a fost înfăptuit calculul. Terenurile arabile fără bonitate sunt întocmite calculele cu bonitatea dc 75. 77,47 ha sub obiectivele acvatice conform darii de seama a specialistului primăriei se afla la balanța Asociației „Piscicole”. Copia darii de seama se anexează. Contractele în care a fost depistata eroarea au fost perfectate și suma neachitată a fost încasată.

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
la 01.06.2016 prin acorduri adiționale, ce este parte componentă a contractelor de arenda, a calculat plata de arendă pentru fâșiile riverane la 3 bazine acvatice cu suprafața de 3,38 ha;

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Prin 3 acorduri adiționale din 20.06.2016, anexa la contractele de arenda a bazinelor acvatice, a modificat bonitatea 65 grade, inclusa in calculul inițial, prin cea medie pe sat 77 grade, astfel majorând plata de arenda cu 10,9 mii lei; Scris. prim. Grinăuți nr.226 din 28.12.2017: La colectarea plăților pentru arenda terenurilor cu destinatie agricolă cu suprafața de - 6,81 ha: - Au fost perfectate contractele de arendă corect luînduse în calcul bonitatea medie de 77 gr/ha pentru anul 2016, iar pentru anul 2015 au fost achitate restanțele de către agenții economici: GȚ Perju Petru – 2,13 ha suma de 156,39 lei, GȚ Gheorghe Morogai – 1,47 ha - 107,93 lei , SRL Printana Agria - 3,21 ha - 235,68 lei. În total -0,5 mii lei. (Contractele se anexează). Anexa nr. 2. Arenda bazinelor acvatice: - Informația prezentată de către primăria Grinăuți la cererea auditului referitor la contractele de arendă a bazinelor acvatice la calcularea plății de arendă s-a luat în calcul bonitatea medie pe republică 65 gr/ha. În urma controlului auditului care a constatat conform Registrului cadastral al entității bonitate medie pe primărie constituie 77gr/ha care urma să fie luat în calcul la plata de arendă. Primăria a încheiat acordul adiționale la contractele de arendă cu calculele respective ( acordurile se anexează). Anexa nr. 3, fiind calculate plata de arendă în mărime de 28,9 mii lei, prejudiciul total pe anii 2013-2015 în sumă de 10,9 mii lei. Pentru anul 2015 - 4,4 mii lei, dintre care au fost achitate 0,7 mii lei. Anexa nr. 3

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
la 10.11.2016 a încheiat acorduri adiționale, ce este parte componentă a contractului încheiat inițial. Corespunzător a fost incluse in calcul fâșiile riverane a 2 bazine acvatice cu suprafața de 0,91 ha;

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
primaria Șaptebani n-a efectuat careva modificări in parole contractelor de arenda a bazinelor acvatice pe motiv, ca transmiterea lor in arenda a avut loc prin licitație și nu dispun de pârghii legale de modificare a contractelor de arenda. Scris prim. Șaptebani nr.1241 din 30.10.2017 - s-a pregătit pachetul de documente pentru apelarea in judecata. in ce privește arenda terenurile bazinelor acvatice, cu toate ca contractele in anul 2016 și 2017 si-au încheiat efectele si arendatorii nu aveau restante la plata pentru arenda bazinelor acvatice.

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
Sunt date în arendă 2 bazine acvatice cu S-6,46 ha, arenda fiind de 15984,83 lei, impozit funciar – 742,90 lei, în urma indicației s-a calculat pasul de majorare a prețului. La SRL Hiliuţianul s-a stabilit în urma licitației pasul de majorare de 50% suma constituind 1754,46 lei. La bazinul acvatic – Furtună Alexandru s-a stabilit pasul 10% suma fiind 974,80 lei

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
din cele 11,91 ha indicate de audit, prin acord adițional a calculat plata de arenda pentru fâșia riverana cu suprafața de 4,57 ha la bazinul acvatic cu numărul cadastral 71422103277 și cu suprafața de 4,50 ha la bazinul acvatic cu numărul cadastral 7142113645. Totodată menționam, că concernul „Apele Moldovei” a perfectat documentele, astfel micșorând suprafața fâșiilor riverane ale bazinelor acvatice cu 2,84 ha și ele nu pot fi incluse în calcul;

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
a reziliat contractul de arenda a bazinului acvatic, transmis prin licitație cet.Popovici Mariana, deoarece bazinul a secat (actul Inspectoratului Ecologic de Stat nr.095617 din 18.08.2015), dar prin Hotărâre de judecata a fost încasata restanța pentru anul 2015 in suma de 20,7 mii lei;

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
in scopul înlăturării conflictului cu cetățenii localități, ce folosesc fâșia riverană a bazinului acvatic cu suprafața de 2,80 ha pentru cositul finului, nu poate primi decizia de transmitere in arenda a acestei suprafețe;

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
S-a semnat 3 acorduri adiționale la contractele de transmitere in arenda a bazinelor acvatice, încheiate anterior. La 2 bazine acvatice a modificat bonitatea medie și anume s-a calculat plata de arenda, fiind aplicata bonitatea medie pe sat de 72 bal, contrar de 65 bal stabilită anterior in calcul, iar la 1 bazin acvatic, care a fost transmis in arenda fără procedura de licitație, prin acord adițional in plata de arenda a fost inclus pasul licitației de 10% la prețul stabilit inițial. Sumele calculate și restanțele au fost încasate integral;

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
prin 3 acorduri adiționale din 30.03.2017, anexe la contractele de dare in arenda a bazinelor acvatice din 29.04.2011, a majorat plata de arenda prin includerea fâșiei riverane cu suprafața de 13,4 ha, indicate in raportul auditului, astfel majorând plata de arenda cu 5,7 mii lei. La fel a fost inclusa și suprafațața de 0,49 ha sub construcții hidrotehnice cu suma plații de arenda de 0,2 mii lei;

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

response:
unele clădiri sunt fără uși, geamuri, pereții se distrug și nu avem posibilitatea sa transmitem in arenda. A fost aprobata comisia de demolare, Dispoziția primarului nr. 06 din 07 aprilie 2016 ”Cu privire la constituirea comisiei” și unele clădiri conform Deciziei nr. 03/03 din 17 iunie 2016 ”Cu privire la demolarea bunurilor UAT din domeniul public” după demolarea va fi scoasă de evidenta contabila. În perioada anului 2017 va fi examinata întrebarea cu demolarea clădirii (Anexa nr. 1, 2 ,3). S.A. ”Acord” a arendat 17,4953 ha teren agricol cu plata de arenda 15007.54 lei. Conform acordului adițional nr.5 din 27.05. 2016 de modificare a contractului de arenda nr.l din 23.02.2016. Suma de arenda s-a constatat 17 406.46 lei in conformitate cu schimbarea bonitetului din 69,06 cu bonitatea medie pe primărie 80.1.

3. să efectueze încheierea și/sau revizuirea/legalizarea contractelor privind arenda terenurilor (inclusiv terenurilor arabile și terenurilor bazinelor acvatice), cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare, luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu și privind acumularea veniturilor publice.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
- Conform deciziei n.5/1 din 13.06.2016 s-a decis ca terenurile agricole cu suprafața de 46,07 ha să fie date in arenda cu bonitatea medie a terenurilor din localitate cu 68 b/ha. Reieșind din acest calcul suma neacumulata a venitului constituie de 8,5 mii lei, dintre care la situația 30.09.2017 au fost colectata suma de 8,1 mii lei, iar 0,4 mii lei a rămas restanta de plată. Prin decizia nr.5/1 din 13.06.2016 ”Cu privire la preavizarea deținătorilor de teren din fondul de rezerva” s-au reînnoit contractele de arenda cu toți deținătorii de teren agricol cu includerea pasului de licitație în mărimea de 10% din prețul normativ a terenului calculat, conform art.10 alin(5), alin(10) din Legea 1308 din 25.07.1997. Din suma de 4,4 mii lei s-au colectat 4,0 mii lei, restanță la acest capitol este în suma de 0,4 mii lei.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
Scris.prim.Grinăuți nr.226 din 28.12.2017: Valoarea creanțelor de la arenda terenurilor proprietate publică necontabilizate la situația de 01.01.2016. -Suma de 5,5 mii lei a fost luată la evidența contabilă extrabilanțieră conform registrului ceea ce se anexează (anexa nr. 4). La data de 28.07.2016 suma restanță a fost achitată de agentul economic SRL Printana Agria.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
au efectuat corectările corespunzătoare in evidența contabila trecând mijloacele fixe de la un cont contabil la alt cont contabil

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
Restanța de la arenda pământului în sumă de 285,7 mii lei de către SRL”Casmerlin”. Materialele sunt îndreptate în judecată. Hotărârea judecății de la data de 30.03.2017 ”cu privire la restituirea datoriei in suma de 285,7 mii lei”.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
s-a făcut recalcul la 12 ha de teren arabil (bonitatea din 40 grade în 80 grade) la SRL Vipracom în sumă de 5900 lei;

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
Contractul de arenda a terenului aferent clădirii cu nr.cad.7142203017 cu о suprafața de 0,12 ha, care aparține ÎI „Țurcan Vasili” este rectificat conform legislației în vigoare.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
La moment contul pentru luarea la evidenta a sumelor calculate de la darea in arenda a fondului de rezerva este deschis. Datoriile în totalmente au fost achitate (se prezinta copia).

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
Arendașii au fost preîntâmpinați în scris cu о scrisoare de informare despre plata de arenda a terenurilor aferente construcțiilor (scrisorile se anexează);

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
S-a acumulat restanța de 2909,77 lei pentru arenda terenurilor aferente-fâșii rivelante neincluse-se in contractul de arenda și de care arendatorii nu se foloseau, lăsate fiind pentru păscutul si adăpatul animalelor, pentru odihna sătenilor.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
la moment se formează un șir de bunurile imobile (teren agricol) care urmează de a fi atribuite în folosință prin licitație;

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
arenda terenurilor cu destinație agricolă a fost achitată în întregime în sumă de 1400,0 lei (conform anexei), la fel și creanțelor la plata de arenda a bazinului acvatic a fost achitată în întregime în sumă de 32,8 mii lei (conform anexei).

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
Începând cu anul 2016 au fost înregistrate conturi extrabilanțiere datoriile la plata de arenda. La situația din 31.12.2016 au fost achitate toate aceste datorii. La moment se duce aceasta evidența cu înscriere in bilanțul contabil.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

4. să asigure calcularea și evidența conformă a plăților și restanțelor pentru arenda terenurilor, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
In scopul micșorării datoriilor pentru arenda terenurilor in urma verificării contractelor persoanelor cu datorii la situația din 01.06.2017 au fost îndreptate scrisori - preîntâmpinare de achitare a datoriilor (anexa nr.3);

5. să asigure monitorizarea metodologică și activitatea de control asupra conformității ținerii evidenței contabile și veridicității rapoartelor financiare și patrimoniale ale AAPL.

RO_4388_DF Rascani.pdf

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
în baza deciziei consiliului comunei Gălășeni nr.9/6 din 09.12.2016 au fost casate si scoase de la evidenta contabila mijloace fixe (tehnica de calcul) în suma de 18,8 mii lei, însoțite de Actul de expertiza a specialistului in care se constata starea tehnica nesatisfăcătoare si imposibilitatea de a fi restabilite. Bunurile materiale ale primăriei com.Galaseni sunt casate regulamentar Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiar în sistemul bugetar aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2016. Benzina este decontata în baza foii de parcurs, iar celelalte bunuri prin Acte de decontare semnate de comisia de casate.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Suma de 5,5 mii lei a fost luata la evidenta contabilului conform registrului funciar nr.292 ceea ce se anexează. Discrepanți in evidenta conductelor de gaze ale SRL Balti Gaz filiala Riscani cu evidenta contabila a primăriei Grinăuți. Nota informativa primita ca răspuns la demersul nr. 57 din 25.04.2017 adresat de către primăria Grinăuți conform documentației de execuție si proiect transmise in arhiva filialei Riscani Gaz de către beneficiar - Primăria Grinăuți a gazoductelor de presiune medie si joasa conform actelor de recepție lungimea totala constituie 11,675 km. În baza notei informative primite de la filiala Rîșcani Gaz diferența constituie 0,47 km care urmează a fi luata la evidenta contabilității (Anexa nr. 6). A fost prezentată nota informativa referitor la contabilizarea sumei de 39.9 mii lei (Anexa nr.7). Scris.prim.Grinăuți nr.226 din 28.12.2017: În urma verificării f.5 anuală și anexa 5 prezentată pe anul 2015 s-a format diferența de 39,9 mii lei, cauza că este început de învestiții capitale pentru proiectul apeductului (documentele se anexează).

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
au efectuat corectările corespunzătoare in evidența contabila trecând mijloacele fixe de la un cont contabil la alt cont contabil.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Primăria a modificat si a înlăturat divergentele in bilanțul cadastral si raportul cadastral al SRFC Râșcani la situația din 01.01.2017 copia se anexează. Contabilizarea, eronată a documentației de proiect - pentru proiectul „Extinderea rețelelor de alimentare cu apa s. Alexandrești", contribuite a fost plătită de către persoane fizice cu bani cheș direct la proiectant, de aceia nu a fost contabilizata.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
este corectata înregistrarea necorespunzătoare a mijloacelor fixe de la contul 010/311110/ Clădiri la contul 012/313110/ Instalații. Este corectata contabilizarea incorecta a valorii proiectelor in suma de 463,8 mii lei de la contul 203/319220/ la contul 019/318190/ ” Alte majorări ale valorii altor mijloace fixe”

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
au efectuat corectările corespunzătoare in evidența contabila trecând mijloacele fixe de la un cont contabil la alt cont contabil.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
au efectuat corectările corespunzătoare in evidența contabila trecând mijloacele fixe de la un cont contabil la alt cont contabil.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
au fost înregistrate pe parcursul auditului 3 obiecte prin operațiunea contabilă nr.3113 la 01.03.2016 (1144,8 mii lei).

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
Contabilizarea incorecta a valorii investițiilor capitale a fost corectata la jumătatea anului 2017 prin Nota de contabilitate N10 (corectarea conturilor după analitică)

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
au efectuat corectările corespunzătoare in evidența contabila trecând mijloacele fixe de la un cont contabil la alt cont contabil.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

response:
au efectuat corectările corespunzătoare in evidența contabila trecând mijloacele fixe de la un cont contabil la alt cont contabil.

6. să asigure responsabilitatea conducătorilor serviciilor contabile, în vederea organizării ținerii evidenței contabile și înlăturării deficiențelor elucidate în Raport, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

7. să întreprindă măsuri privind inventarierea terenurilor proprietatea publică, cu înregistrarea acestora în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

7. să întreprindă măsuri privind inventarierea terenurilor proprietatea publică, cu înregistrarea acestora în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

7. să întreprindă măsuri privind inventarierea terenurilor proprietatea publică, cu înregistrarea acestora în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

response:
La momentul actual nu dispune de Întreprindere Municipală patrimoniul public fiind reevaluat și inventariat anual de către administrate publica locala in luna noiembrie.

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

response:
Scris.prim.Grinăuți nr.226 din 28.12.2017: Întreprinderea Municipală temporar și -a suspendat activitatea conform prevederilor art. 30 a Legii nr. 845 Cu privire la antreprinoriat.

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

response:
A fost aprobată decizia nr.4/7 din 28.06.2017 ”Cu privire la aprobarea capitalului statutar al ÎM Prim Servicii Malinovscoe”

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

response:
a fost deschis un cont extrabilanțier, este anexata lista de inventariere contabilă a bunurilor imobile.

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

response:
la planificarea bugetului pentru anul 2018 va fi elaborat un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a ÎM ”Duruitoarea Nouă”;

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

response:
prin decizia nr.4/3 din 13.06.2017 ”Cu privire la atribuirea in administrate ÎM ”Șaptebani servicii” a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a implementării obiectivelor de investiții ”Aprovizionarea satului cu apa potabila” /cu suportul FISM/ și ”Sistemul de aprovizionare cu apa din s. Șaptebani r. Riscani. Etapa II /cu suportul FEN/ s-a aprobat darea in administrate, cu titlu gratuit, fără drept de înstrăinare ÎM ”Saptebani servicii” a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe rezultate ca urmare a implementării obiectivelor de investiții ”Aprovizionarea satului cu apa potabila” si ”Sistemul de aprovizionare cu apa din s. Șaptebani r. Riscani. Etapa II ”și înregistrarea în evidența contabilă în valoarea totală de 2478679,80 lei. S-а transmis gratuit IM ”Șaptebani servicii” teren aferent Sondei arteziene in mărime de 0,1966 ha cu nr. cadastral 7150116361.

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

response:
Au fost întreprinse următoarele măsuri: Lipsa mijloacelor financiare în anul curent n-au permis reevaluarea patrimoniului și înregistrarea bunurilor la OCT. Mijloacele financiare pentru cheltuielile corespunzătoare vor fi aprobate in bugetul pentru anul 2018. La sesiunea următoare va fi pus in discuție: aprobarea metodologiei prețurilor la apa cât și stabilirea și aprobarea indicilor pentru gestiunea economic. A fost efectuata inventarierea patrimoniului APL transmis ÎM la situația din 03.11.2016 (copia se anexează).

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

response:
Anual in temeiul dispoziției primarului se efectuează inventarierea bunurilor instituțiilor bugetare si a entității subordonate - I.M. „Gospodăria Comunala or. Râșcani”. (anexa nr. 4 ) La momentul controlului de audit au fost depistat nereguli in stipularea fondului statutar in bilanțul contabil a I.M. „Gospodăria Comunala or. Râșcani". Conform actului întocmit de specialistul Direcției Finanțe Râșcani (copia se anexează, anexa nr. 5) in bilanțul contabil privind situația financiara a I.M. „Gospodăria Comunala or. Râșcani” la situația din 31.12.2016 capitalul social in suma de 5400 lei a fost corectat. (copia bilanțului se anexează, anexa nr.6 ) Contractul nr. 235 din 17.07.2012 încheiat cu directorul I.M. „Gospodăria Comunala or. Râșcani” la momentul controlului de audit a fost cu termenul expirat. Conform acordului adițional nr. 25 din 05.12.2016 termenul contractului a fost prelungit până la 05.12.2021. (copia contractului cu modificare se anexează, anexa nr. 7) Pentru anul 2016 I.M. „Gospodăria Comunala or. Râșcani” a achitat impozitul pe venit a întreprinderii in suma de 2910,20 lei. (anexa nr. 8).

9. în comun cu administratorii entităților fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea autentică a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare.

10. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă proprietate publică locală, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare.

10. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă proprietate publică locală, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare.

10. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă proprietate publică locală, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare.

10. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă proprietate publică locală, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare.

response:
Este determinat modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apa, si anume: contorul de energie electrica de la fântâna arteziana este luat la bilanțul primăriei. Toți consumatorii de apa sunt contorizați. Plata pentru consumul de apa se efectuează la oficiul poștal conform contractului cu Posta Moldovei nr. 1628 din 25.04.2017 (anexa 5).

10. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă proprietate publică locală, în conformitate cu cadrul legal-normativ în vigoare.

11. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

11. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

11. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

11. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

response:
a fost alocată suma de 9600 pentru numerele cadastrale a patrimoniului public.

11. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

11. să implementeze proceduri eficiente de control intern menite să asigure respectarea cadrului legal-normativ privind administrarea/gestionarea patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

response:
Toate bunurile proprietate publica aflate în gestiunea a Î.M. „Gospodăria Comunala or. Rîșcani sunt înregistrate la Oficiul Cadastral (anexa nr. 9)

12. să determine forma organizatorico-juridică a activității pieței orășenești, cu elaborarea și prezentarea spre aprobare Consiliului local a regulamentului de funcționare a pieței.

response:
în temeiul deciziei Consiliului or. Rîșcani nr.06-06 din 26.08.2016 a fost creata I.M. „Asociația Piețelor din Rîșcani” cu obiectul principal de activitate (anexa nr. 10, 11). Regulamentul cu privire la activitatea a Î.M. „Asociația Piețelor din Rîșcani” este aprobata de primarul or. Rîșcani.

13. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul contabilității, care să asigure ținerea regulamentară a evidenței contabile, în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

13. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul contabilității, care să asigure ținerea regulamentară a evidenței contabile, în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

13. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul contabilității, care să asigure ținerea regulamentară a evidenței contabile, în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

13. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul contabilității, care să asigure ținerea regulamentară a evidenței contabile, în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

13. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul contabilității, care să asigure ținerea regulamentară a evidenței contabile, în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

13. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul contabilității, care să asigure ținerea regulamentară a evidenței contabile, în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

13. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul contabilității, care să asigure ținerea regulamentară a evidenței contabile, în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

13. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul contabilității, care să asigure ținerea regulamentară a evidenței contabile, în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

13. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul contabilității, care să asigure ținerea regulamentară a evidenței contabile, în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

13. să implementeze proceduri de control intern, inclusiv prin descrierea proceselor corespunzătoare ce țin de domeniul contabilității, care să asigure ținerea regulamentară a evidenței contabile, în scopul raportării regulamentare a situațiilor financiare, cu remedierea iregularităților constatate de audit.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

response:
Lipsa mijloacelor financiare în anul curent n-au permis modificarea statutului ÎM, ceea ce urmează a fi executată în anul 2018. De către APL au fost încheiat contract de management nr.1 din data 01.07.2016 cu administratorul ÎM. Au fost recăutate contracte cu angajații ÎM referitor la stabilirea salariilor tarifare și a premiilor. În anul 2017 IM a achitat defalcarea din profitul net in bugetul APL in suma de 1,1 mii lei.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

response:
la următoare ședință ordinară a consiliului comunal va fi revizuit statutul ÎM ”Duruitoarea Nouă”.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

response:
Întreprinderea municipală ”Apa-canal, Braniște” nu activează din a.2012.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

response:
Cu administratorul Î.M. "Prim-servicii Răcăria" s-a încheiat contractul de management prin care sunt legalizate atribuțiile de efectuare a activității.

14. să asigure revizuirea statutelor ÎM, cu conformarea acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice.

response:
Până la moment APL nu au întreprins masuri de îmbunătățire a administrării întreprinderilor municipale și anume de modificare a statutelor la CIS, modul de posesiune, folosință, a capitalului statutar, modul de repartizare a venitului (beneficiului net) și de acoperire a pierderilor; nu au întreprins masuri de stabilire a indicilor cu privire la gestiunea economica. Majoritatea ÎM indicate în raportul auditului au încheiat contracte individuale de munca cu angajații, fiind aprobate unitățile de state, stabilindu-se mărimea salariului tarifar și modul de acordare a sporurilor, premiilor și adaosurilor. Din cele 3 ÎM doar 2 - primăria Malinovscoe și Horodiște au încheiat contracte individuale de munca cu administratorii de ÎM. Transmiterea mijloacelor fixe în gestiune economica nu este urmată de obligațiunea de a majora capitalul statutar și înregistrarea la CIS. Corespunzător ÎM ,,Gospodăria Comunala Rișcani” nu a avut obligațiunea de a majora capitalul statutar la CIS. Problema consta în diferența între sumele transmise și primite a mijloacelor fixe cu 11,3 mii lei, ce urmează a fi efectuata prin act de transmitere. Din 5 ÎM indicate in raport doar Consiliul local al primăriei Malinovscoe a aprobat tarifele pentru apa (decizia nr.3/4 din 14.07.2016). Din 3 APL care au in teritoriu AO (Aluniș, Hiliuți, Recea) primăria Hiliuți până la moment nu a primit careva decizie de fondare a ÎM pentru a transmite în gestiune bunurile, acestea din urma fiind transmise în gestiunea asociației utilizatorilor de apa din s.Hiliuți. Primăria Recea prin decizia nr.03/05 din 28.04.2017 a primit hotărârea de a fonda ÎM „Fântâna Rece”, apeductul urmând a fi transmis in gestiune. Primăria Aluniș prin decizia nr.03/04 din 19.08.2016 a hotărât fondarea SRL ”Servicom - Aluniș”, fiind transmise în gestiune toate bunurile legate de aprovizionarea cu apa a populației.

15. în comun cu IMSP, să efectueze inventarierea patrimoniului public transmis în comodat, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestuia atît la fondator, cît și la IMSP, înregistrarea conformă a acestuia în Registrul bunurilor imobile, cu asigurarea monitorizării eficiente continue a situațiilor patrimoniale.

16. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea conformă a celui neprivatizat și aprobarea regulamentară a tarifelor pentru chiria acestuia.

16. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea conformă a celui neprivatizat și aprobarea regulamentară a tarifelor pentru chiria acestuia.

16. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea conformă a celui neprivatizat și aprobarea regulamentară a tarifelor pentru chiria acestuia.

16. să asigure inventarierea fondului locativ, cu contabilizarea conformă a celui neprivatizat și aprobarea regulamentară a tarifelor pentru chiria acestuia.

response:
La moment informație privind numărul apartamentelor neprivatizate lipsește. Pe parcursul anului 2016-09.2017 au fost privatizate 3 apartamente.

Cerinte (30)

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.811 din 20.10.2017 – au fost examinate la ședința consiliului din 12.08.2016 decizia nr.3.9., unde s-a stabilit planul de măsuri şi responsabilii pentru înlăturarea neregulilor menționate în raport.

RO_4746_Hiliuti_Riscani.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. primăriei Alexăndrești nr.191 din 09.10.2017 - s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_4736_Alexandresti.pdf
RO_4737_Alexandresti_anexa .pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.638 din 13.10.2017 - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi;

RO_4748_Pirjota.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.64 din 16.10.2016 - a informat despre masurile întreprinse.

RO_4750_Racaria.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
a informat despre masurile întreprinse în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor;

RO_4804_Borosenii Noi.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.126 din 17.10.2017 - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi;

RO_4753_Singureni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. primăriei Braniște nr.731 din 09.11.2017 – a informat despre masurile întreprinse.

RO_4805_Braniste.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. primăriei Sturzeni nr.446 din 19.10.2017 - a informat despre masurile întreprinse.

RO_4809_Sturzeni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.26 din 16.10.2017- a informat despre masurile întreprinse.

RO_4742_Duruitoarea Noua_Riscani.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. primăriei Șaptebani nr.1241 din 30.10.2017 - Prin decizia consiliului local nr.3/1 din 27.07.2016 a fost aprobat planul de acțiuni in vederea îndeplinirii recomandărilor din Raportul auditului conformității gestionarii patrimoniului public in cadrul entităților publice din raionul Râșcani pe anul 2005 cu termenul de realizare și persoanelor responsabile.

RO_4808_Saptebani.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.168 din 16.10.2017 - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi; Scris.nr.226 din 28.12.2017: a informat suplimentar despre masurile întreprinse, și anume: S-au încheiat contracte de arendă a terenurilor agricole cu agenții economici indicați în Raport, și au fost achitate restanțele anilor precedenți. Persoane responsabile: perceptorul fiscal – Șapoșnic Tamara, Primarul – Frecăuțan Alionca. Contracte de vînzare – cumpărare a terenurilor aferente. Contracte de arendă a terenurilor aferente. Persoane responsabile: perceptorul fiscal – Șapoșnic Tamara, Primarul – Frecăuțan Alionca, contabila – Frecăuțanu Valentina. Au fost încheiate acorduri adiționale la contractile de arendă a bazinelor acvatice. Persoane responsabile: perceptorul fiscal și inginerul cadastral– Șapoșnic Tamara, Primarul – Frecăuțan Alionca. Au fost efectuate corectări de evidență contabilă referitor la contabilizarea restanțelor. Persoane responsabile: contabil-șef - Frecăuțanu Valentina. A fost adresat demersal nr. 42 din 18.04.2017 către oficiu cadastral Rîșcani referitor la înregistrarea gazoductului în Registru bunurilor imobile. Persoane responsabile: Primarul – Frecăuțan Alionca. A fost adresat demers către SA.Bălți-Gaz pentru verificarea lungimii și costului gazoductului.

RO_4745_Grinauti.pdf
RO_5305_Com.Grinauti nr.226 din 28.12.2017.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.86 din 23.10.2017 - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi;

RO_4752_Sumna_Riscani.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.758 din 12.10.2017 - a informat despre masurile întreprinse în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor;

RO_4743_Galaseni.pdf
RO_4744_Galaseni_anexa.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi;

RO_4738_prim.or.Riscani.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr. 171 din 27.10.2017: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4802_Malinovscoie_Riscani.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.95 din 11.10.2017 - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi;

RO_4749_Pocimbauti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. nr.268 din 19.10.2017 - a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor auditului precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora (Decizia nr.7/3 din 19.08.2016) (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4747_Mihaileni_Riscani.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris.nr.108 din 10.10.2017 – a informat despre masurile întreprinse.

RO_4672_Alunis.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. primăriei Nihoreni nr.131 din 27.10.2017 - a informat despre masurile întreprinse în vederea executării cerințelor și implementării recomandărilor;

RO_4807_Nohoreni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
scris.DF nr.01/1-13/69 din 03.07.2017- a informat despre măsurile întreprinse

RO_4388_DF Rascani.pdf

2.4. pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității autorităților administrației publice locale (de nivelul I și nivelul II) în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate de audit;

response:
Scris.OT Bălți nr.1303/OT1 -1018 din 15.09.2017 - Autoritățile publice locale de nivelul I și II menționate in raport, au întocmit planuri cu privire la masurile de înlăturare a lacunelor depistate pe problema administrării și gestionarii patrimoniului public. E necesar de menționat, ca tinerea evidenței terenurilor cu abateri de la prevederile legale este și consecința a nefinalizării lucrărilor de înregistrare primară masiva a imobilelor. Conform prevederilor art.55 a Legii nr.1543-ХШ din 25.02.1998 înregistrarea primara masiva se efectuează de către OCT cu surse de la bugetul de stat prin diferite proiecte, dar deoarece in bugetul de stat lipsesc aceste surse lucrările nici până la moment nu au fost efectuate la 7 primarii (contrar 5 indicate in urma auditului) și anume primăriile Alexandrești, Horodiște, Sturzeni, Borosenii Noi, Pociumbauți, Duruitoarea Noua, Zăicani. Doar primăria Zaicani cu începere din 2016 a început acest proces prin intermediul unui proiect, iar primăria Borosenii Noi abia în anul 2017 a depus cererea către OCT cu prezentarea listelor bunurilor imobile din teritoriul administrat. La capitolul delimitarea terenurilor proprietate publica pentru finalizarea lucrărilor pe deplin fiecare APL I ar avea nevoie de circa 300,0-500,0 mii lei, sume imposibil de-a fi acumulate in plus la BUAT. Parțial pe unele obiecte și terenuri, Consiliile locale au adoptat decizii (s-au urmează sa adopte) cu privire la alocarea sumelor pentru lucrările cadastrale și de delimitare a terenurilor proprietate publica. Conform informației OCT Râșcani la balanța primăriilor s-au delimitat 959 de bazine acvatice, terenurile sub construcții. Problema rămâne totuși pentru obiectele de menire socială și alte bunuri, proprietatea publica locala. Pe problema înregistrării obligatorie in Registrul bunurilor imobile a drepturilor, din cele 139 de obiecte neînregistrate la OCT de către 20 APL de nivelul I, menționate in Raportul auditului, indicam, ca au înaintat demersuri la OCT, cu alocarea surselor financiare. Pe problema conformării reglementarilor privind înregistrarea rețelelor de gaze la OCT, informăm, ca OCT a remis demersuri primăriilor, prin care au fost informați, ca în baza prevederilor art.4 a Legii nr. 1543 din 25.02 1998 „Legea cadastrului bunurilor imobile” obiectele de infrastructură tehnica-edilitara nu sânt obiecte ale înregistrării în Registrul bunurilor imobile. Iar in urma efectuării actelor de verificare a documentelor cu privire la lungimea rețelelor de gaze deservite de întreprinderea SRL Bălți -Gaz fil.Rîșcani toate APL I au efectuat modificările necesare, luând la evidența lungimea deservita real. La capitolul gestionarea terenurilor proprietatea publica prin constatarea neregulilor la colectarea plăților de arenda a terenurilor cu alta destinație decât cea agricola și anume prin neachitarea plății de arenda obligatorie in mărime de la 0,2%, 0,5% până la 10% (art. 10/1 a Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997) pentru terenurile pe care sânt amplasate obiecte privatizate sau care urmează să se privatizeze, cele 18 APL de nivelul I au soluționat problema integral sau parțial prin încheierea contractelor de arenda cu proprietarii obiectelor privatizate. Pana la moment APL nu au întreprins măsuri de îmbunătățire a administrării întreprinderilor municipale și anume de modificare a statutelor la CÎS, modul de posesiune, folosință, a capitalului statutar, modul de repartizare a venitului (beneficiului net) și de acoperire a pierderilor; nu au întreprins măsuri de stabilire a indicilor cu privire la gestiunea economica. Majoritatea ÎM indicate in raportul auditului au încheiat contracte individuale de munca cu angajații, fiind aprobate unitățile de state, stabilindu-se mărimea salariului tarifar și modul de acordare a sporurilor, premiilor și adaosurilor. Din cele 3 ÎM doar 2-primaria Malinovscoe și Horodiște au încheiat contracte individuale de munca cu administratorii de ÎM. Transmiterea mijloacelor fixe in gestiune economica nu este urmata de obligațiunea de a majora capitalul statutar și înregistrarea la CÎS. Corespunzător ÎM Gospodăria Comunală Rîșcani nu a avut obligațiunea de a majora capitalul statutar la CÎS. Problema stă în diferența între sumele transmise și primite a mijloacelor fixe cu 11,3 mil.lei, ce urmează a fi efectuata prin act de transmitere. Din 5 ÎM indicate în raport doar Consiliul local al primăriei Malinovscoe a aprobat tarifele pentru apa (decizia nr.3/4 din 14.07.2016). Din 3 APL care au în teritoriu AO (Aluniș, Hiliuți, Recea) primăria Hiliuți până la moment nu a primit careva decizie de fondare a ÎM pentru a transmite în gestiune bunurile, acestea din urma fiind transmise în gestiunea asociației utilizatorilor de apa din s.Hiliuți. Primăria Recea prin decizia nr.03/05 din 28.04.2017 a primit hotărârea de a fonda Întreprinderea Municipala „Fântâna Rece”, apeductul urmând a fi transmis în gestiune. Prin urmare Oficiul va lua la control permanent autoritățile publice locale care nu au executat măsurile recomandate de Curtea de Conturi.

RO_4719_OT Balti_Riscani.pdf