Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.22 din 30 iunie 2016 ”Privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015”

Numar 288-292 din data de 2016-06-30 Nr. cerinte: 20 Nr. recomandari: 62

H O T Ă R Î R E A nr.22

din 30 iunie 2016

privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Ungheni, dna Ludmila Guzun; șefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, dl Ion Harea; șefului Direcției administrarea proprietății publice în cadrul Agenției Proprietății Publice de pe lîngă Ministerul Economiei, dl Mihai Doruc; șefului  Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ungheni, dl Victor Reznic; șefului Direcției Finanțe a Consiliului raional Ungheni, dna Tatiana Struc; șefului Direcției Educație a Consiliului raional Ungheni, dna Iulia Pancu; primarilor: or. Ungheni, dl Alexandru Ambros; s. Unțești, dl Nicolaie Sorotinschi; com. Valea Mare, dna Galina Varvariuc; com. Mănoilești, dna Valentina Grosu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015, precum și Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015.
Misiunile de audit au fost realizate în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 20162. Scopul primei misiuni de audit a fost: verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Ungheni a prevederilor actelor normative în procesul bugetar; verificarea corespunderii cadrului normativ și analitic procedurilor de evaluare, planificare și administrare a impozitelor/taxelor locale, precum și de planificare, executare și raportare a cheltuielilor bugetare. Scopul celei de-a doua misiuni a fost: verificarea respectării de către AAPL din raion a prevederilor actelor normative și principiilor bunei guvernări în procesul de administrare a patrimoniului public.
Auditurile au fost efectuate conform standardelor internaționale3 aplicate de Curtea de Conturi, probele de audit fiind obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditării. La fel, au fost examinate deciziile și dispozițiile Consiliului raional și ale președintelui raionului, actele organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (62)

1. să asigure cadrul organizațional de conlucrare/interacțiune punctuală și rezultativă între subdiviziunile Consiliului raional, organul fiscal, alte părți implicate în subprocesul de evaluare/planificare bugetară, implementînd în acest sens modele analitice și proceduri tehnice aferente inventarierii potențialului economic și bazei impozabile, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

response:
Scris. prim. Ungheni nr.1272-02/1-37 din 26.10.2017: La elaborarea bugetului informația privind calculele veniturilor proprii a bugetului municipal sunt incluse în baza calculelor prezentate de către organul fiscal, secției privind evidentei impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei Ungheni. Prin Dispoziția primarului nr.199-02/1 -07 din 19 septembrie 2016 a fost instituita comisia de lucru pentru efectuarea inventariai obiectelor impunerii, identificarea și preluarea la evidenta a bunurilor imobiliare nesupuse impozitării și aflate la etapa de finisare a construcției de 50% și mai mult. În urma efectuării inventarierii bunurilor imobiliare au fost identificate 100 construcții nerecepționate (case de locuit) care au fost supuse impozitării. Suma calculate a impozitului pe bunurile imobiliare constituie 18215 lei.

1. să asigure cadrul organizațional de conlucrare/interacțiune punctuală și rezultativă între subdiviziunile Consiliului raional, organul fiscal, alte părți implicate în subprocesul de evaluare/planificare bugetară, implementînd în acest sens modele analitice și proceduri tehnice aferente inventarierii potențialului economic și bazei impozabile, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: La elaborarea bugetului informația privind calculele a veniturile proprii a Consiliului Raional sunt incluse în buget în baza calculelor prezentate de către organul fiscal, alte părți implicate în subprocesul de evaluare/planificare bugetară și anume primăriile din raion implementând în acest sens modele analitice și proceduri tehnice aferente inventarierii potențialului economic și bazei impozabile, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

2. să asigure monitorizarea și administrarea conformă a procesului de dare în locațiune a încăperilor domeniului public, cu implementarea unor proceduri de control menite să contribuie la acumularea veniturilor din sursa respectivă.

response:
Scris. CR Ungheni nr.405-02/1-17 din 11.11.2016: Întreprinderea Individuală Nederiță Eugenia și-a încetat activitatea în încăperea Centrului Educațional la finele anului de învațămînt 2015-2016 și contractul încheiat pentru chiria încăperii a fost reziliat. Pentru chiria acestor încăperi de la Centrul Educațional au fost încheiate contracte cu Clubul Sportiv de Lupte Libere și Pancration Semeni, Școala sportivă Ungheni. De asemenea pentru chiria claselor de studii cu Universitatea de Studii Europene, AO Proed au fost încheiate contractele respective, cu anexarea calculelor plăților pentru serviciile acordate. Pentru chiria băii Centrului Educațional și a garajului au fost încheiate contractele cu AO FC Ungheni și IFS Ungheni. În toate cazurile cuantumul chiriei a fost calculat în conformitate cu prevederile anexei nr.7 la Legea bugetului pe anul 2016. Copia contractelor se anexează. În contractele încheiate au fost incluse și cheltuielile pentru plata serviciilor comunale conform calculelor. Contractul încheiat cu I. S. Servicii Pază a MAI RM a fost reziliat.

3. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: În comun cu inspectoratul fiscal se fac întâlniri cu agenții economici restanțieri privind , virarea veniturilor în bugetele locale. Se fac seminare de către inspectoratul fiscal cu primarii de comun cu perceptorii fiscali privind acumularea integrală a veniturilor.

4.1. să revizuiască contractul de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier (nr.1 din 31.01.2014), inclusiv, cu includerea unei clauze de reglementare a dreptului de proprietate asupra echipamentului;

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: Prin dispoziția președintelui raionului nr.226-02/1-5 din 31.10.2016 a fost aprobat ,,Planul de acţiuni privind înlăturarea abaterilor și iregularităților constatate în cadrul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015” și prin dispoziția 199-02/1-5 din 24.09.2016 a fost instituit grupul de lucru privind examinarea problemei. A fost Înaintă către Agenția Achizițiilor Publice solicitare de înscriere a operatorului economic ,, Midland Enegeneering” SRL în Lista de interdicție a operatorilor economici conform pct.11 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a listei

4.2. să asigure legalizarea activității de monitorizare a traficului rutier cu mijloace de măsurare și exercitarea legală a dreptului de subregistrator;

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: Serviciul Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova (în continuare-STI al MAI), prin scrisoarea din 04.11.2015, a înaintat autorităților administrației publice locale, care la acel moment implementau sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, mai multe cerinţe noi informându-ne privind deconectarea de la Sistemul automatizat „Controlul traficului”. Ca urmare, sistemele care au fost implementate pe teritoriul raionului Ungheni şi care au funcţionat pînă în luna noiembrie 2015 au fost deconectate şi nu sînt conectate pînă în prezent. În luna aprilie 2016, în adresa Consiliului raional Ungheni au parvenit Instrucţiunile privind modul de conectare prin sistem de subregistratură a sistemelor locale de monitorizare video a traficului rutier la Sistemul automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, aprobate prin Ordinul STI al MAI. În prezent Instrucţiuni STI a înaintat cerinţe tehnice noi faţă de sistemele de videomonitorizare, în pofida faptului că la iniţierea implementării STI al MAI nu a înaintat astfel de cerinţe, iar autorităţile publice locale neincluzînd în caietele de sarcini asemenea cerinţe, fiind conectaţi în calitate de subregistratori de STI al MAI la Sistemul ”Controlul traficului”. Preşedintele raionului Ungheni a solicitat STI al MAI organizarea întrunirilor privind problema reconectării la sistem, cu invitarea reprezentanţilor operatorului economic, Centrului de Telecomunicaţii Speciale, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Preşedintele raionului Ungheni, reprezentanţii Consiliului raional Ungheni şi părţile nominalizate s-au întrunit de mai multe ori atît la sediul STI al MAI, cît şi în incinta Consiliului raional Ungheni, în scopul discutării privind soluţionarea problemei reconectării la Sistem. Au fost negociate modificările în contractul de achiziţii, cu perfectarea acordului adiţional la contract, în vederea aducerii acestuia în concordanţă cu Instrucţiunile aprobate de STI al MAI. Au fost perfectate regulamentele speciale şi înaintată notificarea Consiliului raional Ungheni către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal privind înregistrarea în calitate de operator al datelor cu caracter personal, executînd una din cerinţele faţă de subregistrator, prevăzute în Instrucţiuni. La momentul dat, din autorităţile publice locale – subregistratori, care au încheiat contracte de achiziţii publice sau contracte de parteneriat public-privat privind implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, nici o autoritate nu este reconectată la Sistemul automatizat. La moment nu se desfășoară pe teritoriul raionului monitorizare a traficului rutier cu mijloace de măsurare și exercitarea legală a dreptului de subregistrator, deoarece nu are bază legală.

4.3. să verifice plenitudinea colectărilor provenite din amenzile încasate pentru contravențiile înregistrate în traficul rutier, ca urmare a utilizării sistemelor automatizate de supraveghere, asigurînd, în acest sens, recalcularea sumelor transferate agentului economic pentru serviciile de monitorizare a traficului rutier.

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: Consiliul raional a verificat plenitudinea colectărilor provenite din amenzile încasate pentru contravențiile înregistrate în traficul rutier, ca urmare a utilizării sistemelor automatizate de supraveghere, asigurînd, în acest scop, recalcularea sumelor transferate agentului economic pentru serviciile de monitorizare a traficului rutier și recuperarea de la operatorul economic ,,Midland Enegeneering” SRL a prejudiciului cauzat.

5.1. să asigure executarea cheltuielilor din contul bugetului raional potrivit competențelor delimitate;

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: La executarea bugetului raional pentru anul 2016-2017 în baza deciziilor Consiliului raional din venituri acumulate suplimentar, s-a restituit suma de 1,0 mil.lei către domeniul învățământului. La distribuirea soldului format la 01.01.2016 s-a alocat suma de 1,3 mil.lei domeniului învățământului.

5.2. să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri/activități pentru asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor publice;

response:
La elaborarea proiectelor bugetelor pentru anii 2017 și 2019, s-a verificat informația privind numărul real al beneficiarilor. La corelarea bugetului raional 2016 cu bugetul de stat a fost micșorată suma TDS pentru domeniul asisitență socială cu suma de 384,2 mii lei. Prin decizia consiliului raional au fost alocate mijloace bugetare la domeniul asisitență socială suma de 387,2 mii lei transferate la bugetul de stat.

5.3. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare;

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: Prin decizia consiliului raional au fost alocate mijloace bugetare la domeniul asistență socială suma de 387,2 mii lei și transferate la bugetul de stat.

5.4. să opereze modificările de rigoare pentru reîntregirea fondului cu destinație specială pentru drumuri și realocarea mijloacelor în scopurile respective.

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: Prin decizia Consiliului Raional nr.1/2 din 23.02.2017 s-au alocat din soldul format la 01.01.2017 din taxa de folosire a drumurilor suma de 1176,3 mii lei, la proiectul DVS "Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392" executate în domeniu prin ordin de plată nr.850 din 29.09.2017.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor capitale.

response:
Scris. prim. s. Unțești f/nr. din 16.10.2017: Conform contractului №21 din 28.10.2014 ce prevede construcție apeductului in s. Unțești in p.7.9/7.10 cuantumul asigurării executării contractului prezinta 1% la suta din valoarea de deviz. Până la moment sau întreprins masuri de asigurarea garanției de buna execuție prin deschiderea unui cont de către antreprenor pentru depozitarea sumelor calculate conform contractului. Până la 01.10.2017 lucrări de construcție a apeductului cu apa potabila s. Unțești au fost executate la nivel de 63% sau în valoare de 2,56 mil.lei. Finanțări din Fondul Ecologic nu sunt din iulie 2016 și lipsa acestor nu permite executarea lucrărilor în termenii stabilite conform contractului. La următoarele etape de finanțare de către F.E. respectiv vor fi respectate si condițiile conform p.7.9 din contractului de achiziție, adică garanția de buna execuție a lucrărilor. Materialele procurate si depozitate de către pr. Unțești în suma 2300 mii lei au fost folosite in prelungirea traseului de apa ce se reflecta in devizul de cheltuieli in darea de seama către F.E. La următoare etape de finanțarea a proiectului suma respectiva se va lua in calcul la achitarea. Adică devizul pentru materiale de 200 mii lei vor merge sub semnul achitat, respectiv vom întocmi un acord, conform căruia aceasta suma va trece sub forma de contribuite a pr. Unțești. La aspectul confirmării acțiunilor de selectare a operatorului economie in vederea atribuirii contractului de achiziție publica de valoarea mica ne orientam de propunerile cele mai avantajoase. În teritoriu sunt într-adevăr mai multe întreprinderi ce prestează servicii și lucrări necesare pentru activitatea APL de toate zilele, situația la capitolul prețuri cele mai avantajoase este monitorizarea. În contextul celor expuse in informația date APL Unțești vine cu garanția ca toate indicațiile indicate în Raportul CC vor fi executate conform recomandărilor înaintate.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor capitale.

response:
Scris. prim. s. Sculeni nr.198 din 16.10.2017: Prin dispoziția primarului comunei Sculeni nr.01 din 02.01.2017 а fost instituit grupul de lucru responsabili de realizare a achizițiilor publice. Membrii grupului de lucru au beneficiat de un seminar de instruire organizat de către Agenția Achiziții Publice, urmăresc recomandările Agenției, și în cazul apariției unor neclarități solicită de la serviciul teritorial ajutor metodologic și consultații.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor capitale.

response:
Scris. prim. Ungheni nr.1272-02/1-37 din 26.10.2017: Prin dispoziția primarului nr. 15-02/1-07 din 11.01.2017, și nr 16-02/1-07 din 11.01.2017 au fost instituite grupurile de lucru privind achiziționare lucrărilor bunurilor cu specificarea atribuțiilor la fiecare membru. Pentru efectuării controlului la toate etapele de lucrări capitale conform contractelor privind achiziționarea lucrărilor sunt angajați responsabili tehnici din partea Primăriei privind corectitudinea și calitatea executării lucrărilor.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor capitale.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor capitale.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor capitale.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor capitale.

response:
Scris. directorilor gimnaziilor s. Bumbăta nr.99 din 17.10.2017: conform pct.15 din Regulamentul aprobat prin HG nr.148 din 14.02.2008, la selectarea operatorului economic în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică a mică valoare s-a respectat ipoteza selectării operatorului care oferă cel mai avantajos deviz raport/preț/calitate. În anul 2017 instituția a prezentat raportul privind executarea contractelor pentru anul 2016. Totodată nu s-a admis divizarea contractelor, fiind respectate punctele de rigoare din Legea AP, analiza dosarelor, numerotarea acestora și respectarea în continuare a Regulamentului.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor capitale.

response:
Scris. directorilor gimnaziilor „M. Savciuc” din com. Bușila f/nr: dosarele contractelor de achiziții publice de valori mai mari ca reparație capitala a gimnaziului au fost perfectate, s-a făcut dosar, sau numerotat foile se vor păstra 5 ani. La divizarea contractelor de sume mari nu se vor mai deviza lucrările de prestări servicii cu reparație capitală se vor înscrie toate lucrările in devizul de cheltuieli de la începutul lucrărilor.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor capitale.

response:
Scris. gimnaziului Teșcureni nr. 08 din 18.10.2017: Lucrările de reparație a cantinei s-au desfășurat în perioada august septembrie 2015, procedura prin cererea ofertelor de prețuri cu publicarea in BAP nr.51 din 07.07.2015. Referitor la divizarea achizițiilor la efectuarea lucrărilor de reparație a cantinei: în timp ce se desfășurau lucrările de reparație a cantinei au apărut lucrări neprevăzute. La 08. 08.2015 s-a produs un incendiu la stația de curent electric , care aparține SA FEE- Nord și se afla pe teritoriul gimnaziului. Astfel a topit firele si am fost nevoiți sa facem si lucrări de reparație.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice, precum și la toate etapele de executare a lucrărilor capitale.

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: Serviciile teritoriale în exercitarea funcțiilor de serviciu acordă autorităților contractante ajutor metodologic și consultații în domeniul achizițiilor publice, inițiază și susțin acțiunile de instruire a personalului autorităților contractante implicat în organizarea, desfășurarea procedurilor de achiziții publice și atribuirea contractelor de achiziții publice. În planul de acțiuni a secțiilor se preconizează desfășurarea seminarelor de instruire la tematica „Familiarizarea, interpretarea și aplicarea corectă a actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

7.1. să elaboreze/aprobe proceduri exhaustive în aspectul criteriilor ce țin de determinarea și executarea regulamentară a cheltuielilor pentru salubrizare și amenajare a teritoriilor, cu asigurarea respectării normelor legale, determinării indicilor cantitativi și calitativi ai lucrărilor executate și înlăturării iregularităților constatate de audit în această privință;

response:
Scris. prim. Ungheni nr.1272-02/1-37 din 26.10.2017: Primăria Ungheni a luat act de notificările auditorului privind neajunsurile depistate în actele de executare a serviciilor de salubrizare a teritoriului si, începând cu semestrul 2 al anului 2016, în actele de executare a cheltuielilor pentru salubrizarea și amenajarea teritoriului au fost incluși indicatorii cantitativi și calitativi pentru lucrările executate.

7.2. să respecte actele normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat;

response:
Prin Decizia Consiliului nr.6/5 din 20.10.2017 a fost aprobat ”Regulamentul intern privind stabilirea și acordarea plăților de stimulare funcționarilor publici”

7.3. să instituie proceduri de control intern la administrarea mijloacelor obținute din vînzările de terenuri, menite să asigure utilizarea regulamentară și neadmiterea efectuării unor cheltuieli contrar destinației și competenței legale.

response:
Conform art.4 alin.(12) din Legea nr.1308-XII din 25.07.1997 modificata prin LP 24 din 04.03.2016, mijloacele bănești rezultate din vânzarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se varsă la bugetul municipiului fără indicarea destinației.

8. să asigure respectarea cadrului legal și normativ privind conformitatea ținerii evidenței contabile și a veridicității rapoartelor financiare.

8. să asigure respectarea cadrului legal și normativ privind conformitatea ținerii evidenței contabile și a veridicității rapoartelor financiare.

8. să asigure respectarea cadrului legal și normativ privind conformitatea ținerii evidenței contabile și a veridicității rapoartelor financiare.

8. să asigure respectarea cadrului legal și normativ privind conformitatea ținerii evidenței contabile și a veridicității rapoartelor financiare.

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: Angajarea specialistului în domeniu, pe parcursul anului bugetar 2016, va asigura respectarea cadrului legal și normativ privind conformitatea ținerii evidenței contabile și a veridicității rapoartelor financiare. Totodată s-au petrecut un șir de seminare în privința evidenței contabile și a raportării.

1.1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit;

1.1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit;

1.1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit;

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: În contabilitatea AP au fost corectate înscrierile contabile: soldul contului 019 "Alte mijloace fixe" a fost majorat cu suma de 536,9 mii lei (Proiectul Complexului chirurgical) și, respectiv, cu suma respectivă a fost diminuat contul 203 "Cheltuieli bugetare pentru investiții capitale"; soldul contului 019 "Alte mijloace fixe" a fost majorat cu suma de 371,1 mii lei (studiul de fezabilitate ) și, respectiv, diminuat contul 203; valoarea a 3 garaje în sumă totală de 467,6 mii lei a fost atribuită la contul contabil 010 "Clădiri"; valoarea a 35 unități de mașini și utilaje în sumă de 119,1 mii lei a fost atribuită la contabil 013 "Mașini și utilaje";

1.2. să revadă modul de transmitere în gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă, cu ajustarea situațiilor existente (inclusiv privind serviciile de aprovizionare cu apă a populației) la parametrii stabiliți de cadrul legal-normativ în vigoare.

response:
Scris. prim. s. Mănoilești nr.235 din 26.10.2017: în baza deciziei consiliului local nr.5/1 din 29.06.2017 au fost transmise unele bunuri către primăriile pe teritoriul cărora se afla obiectele : rezervoare, rețele electrice, rețele de apă, construite in cadrul proiectului ”12000 cetățeni aprovizionați cu apa potabila în 12 localități” după cum urmează: Com. Alexeevca- 1643417,49 lei Satul Unțesti-1561294,99 lei Satul Cetireni-990936,00 lei Com. Florițoaia Veche-2164470,00 lei În baza deciziei nr. 5/8 din 29.06.2017 sistemul de apeduct din proprietatea comunei Mănoilești a fost transmis în gestiune economica Î.M. ”Apa Ungheni”.

1.2. să revadă modul de transmitere în gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă, cu ajustarea situațiilor existente (inclusiv privind serviciile de aprovizionare cu apă a populației) la parametrii stabiliți de cadrul legal-normativ în vigoare.

1.2. să revadă modul de transmitere în gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă, cu ajustarea situațiilor existente (inclusiv privind serviciile de aprovizionare cu apă a populației) la parametrii stabiliți de cadrul legal-normativ în vigoare.

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: A fost instituită prin decizia Consiliului Raional întreprinderea municipală Apa Ungheni, care gestionează sistemul de apeduct din raion în comun cu APL de nivelul I și II.

2.1. să demareze acțiuni neîntîrziate de inventariere și evaluare a proprietății publice (inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor proprietate publică), pentru asigurarea înregistrării și contabilizării conforme a acesteia;

response:
Scris. prim. s. Sculeni nr.198 din 16.10.2017: De către inginerul cadastral al primăriei au fost întreprinse acțiuni pentru înregistrarea în registrul bunurilor imobile a tuturor terenurilor proprietate publică a comunei Sculeni, cu atribuirea numărului cadastral de bază. În perioada de raportare a fost efectuată inventarierea a mai multor edificii publice pentru pașaportizarea acestora, precum și a terenurilor aferente lor. De menționat că cheltuielile suportate pentru inventariere sunt considerabile, fapt care aduce la tergiversarea procesului dat.

2.1. să demareze acțiuni neîntîrziate de inventariere și evaluare a proprietății publice (inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor proprietate publică), pentru asigurarea înregistrării și contabilizării conforme a acesteia;

response:
Scris. prim. s. Mănoilești nr.235 din 26.10.2017: • luate la evidența contabilă bunuri materiale în valoare totală de 44,9 mii lei; • Luată la evidenta valoarea monumentului de 30,0 mii lei; • Valoarea lucrărilor finale recepționate la obiectul ”12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități” în sumă de 11,4 mii lei atribuită la contul contabil 312 -construcții speciale; • suma de 8,0 mii lei va fi atribuita de la contul 319 - investiții capitate in curs de execuție - la contul 312 - construcții speciale - până la sfârșitul lunii noiembrie când va fi recepția finală a obiectului.

2.1. să demareze acțiuni neîntîrziate de inventariere și evaluare a proprietății publice (inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor proprietate publică), pentru asigurarea înregistrării și contabilizării conforme a acesteia;

2.1. să demareze acțiuni neîntîrziate de inventariere și evaluare a proprietății publice (inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor proprietate publică), pentru asigurarea înregistrării și contabilizării conforme a acesteia;

response:
Scris. prim. s. Valea Mare (fără număr) - S-a adoptat decizia nr.4/3 din 14.06.2016 cu privire la formarea bunului imobil a terenului aferent stației de epurare a Î.M. Apa-Canal Ungheni cu suprafața de 6,08 ha. Au fost înregistrat la OCT Ungheni, terenul aferent clădirilor publice din com. Valea Mare: 1. Baia Buzduganii de Jos Nr. Cadastral 9274212091-0,1054 ha 2. Grădinița Valea Mare Nr. Cadastral 9274213132-0,8256 ha 3. Grădinița Buzduganii de Sus Nr. Cadastral 9274127150- 0,337l ha 4. Club Buzduganii de Sus Nr. Cadastral 9274127106 -0,1696 ha 5. Club Buzduganii de Jos Nr. Cadastral 9274212379-0,89ha 6. Primăria Valea Mare Nr. Cadastral 9274213139 - 0,2896 ha; 7. Gimnaziul Valea Mare Nr. Cadastral -9274213127-3,7102 ha; 8. Gimnaziul Buzduganii de Sus Nr. Cadastral -9274127107 - 0,6487 ha 9. Gimnaziul Morenii Vechi Nr. Cadastral 92SI210224 l,2479 ha 10. Casa de cultură Valea Mare Nr. Cadastral -9274213128-0,5207 ha 11. Club Morenii Vechi Nr. Cadastral 9251210002 - 0,1428 ha

2.1. să demareze acțiuni neîntîrziate de inventariere și evaluare a proprietății publice (inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor proprietate publică), pentru asigurarea înregistrării și contabilizării conforme a acesteia;

response:
Scris. prim. Ungheni nr.1272-02/1-37 din 26.10.2017: Prin dispoziția primarului nr.28-02/1-07 din 27.01.2017 a fost instituita comisia pentru identificarea, inventarierii determinarea valorii cadastrale a terenurilor proprietate publica orașului Ungheni. Contabilitatea Primăriei Ungheni a contabilizat 105 terenuri aferente obiectivelor proprietate publica a AP de nivelul I Conform Deciziei Consiliului nr.2/17 din 24.03.2017 „Privind aprobarea actelor de inventariere” în suma de 169.367.651 lei la contul 371 "Terenuri".

2.1. să demareze acțiuni neîntîrziate de inventariere și evaluare a proprietății publice (inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor proprietate publică), pentru asigurarea înregistrării și contabilizării conforme a acesteia;

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: Către Ministerul Finanțelor al RM a fost remisă solicitarea privind explicarea modului de evaluare și luare la evidență a terenurilor aferente construcțiilor/imobilelor publice. O instrucțiune s-au un regulament detaliat nu este până când pentru a ne conduce întru luarea măsurilor de vigoare. Totodată autoritățile publice motivează prin cheltuieli financiare costisitoare privind înregistrarea patrimoniului public.

2.2. să asigure raportarea regulamentară a situațiilor funciare, cu implementarea unui sistem eficient de administrare a fondului funciar.

response:
anual se prezintă calculele impozitului funciar pe terenurile cu diferite destinații F5 sinteza.

2.2. să asigure raportarea regulamentară a situațiilor funciare, cu implementarea unui sistem eficient de administrare a fondului funciar.

2.2. să asigure raportarea regulamentară a situațiilor funciare, cu implementarea unui sistem eficient de administrare a fondului funciar.

2.2. să asigure raportarea regulamentară a situațiilor funciare, cu implementarea unui sistem eficient de administrare a fondului funciar.

2.2. să asigure raportarea regulamentară a situațiilor funciare, cu implementarea unui sistem eficient de administrare a fondului funciar.

response:
Primăria anual prezinta calculele impozitului funciar pe terenuri cu diferite destinații F5 sinteza

2.2. să asigure raportarea regulamentară a situațiilor funciare, cu implementarea unui sistem eficient de administrare a fondului funciar.

response:
Anual către DF de către primării se prezintă calculele impozitului funciar pe terenurile cu diferite destinații F 5 sinteza.

3. de comun cu entitățile fondate, să ajusteze valoarea investițiilor pe termen lung în vederea excluderii diferențelor între datele instituțiilor/întreprinderilor și cele ale fondatorului.

response:
De comun cu ÎM Servicii Comunale, Î.M. Salubritate, SA Comgaz Plus, Î.M Apa Canal, Î.M BRAS Ungheni au fost efectuate verificări a conturilor contabile in vederea excluderii deferenților intre datele instituțiilor/întreprinderilor și cele ale fondatorului. Conform notei contabile din 30.05.2016 nr.17 au fost corectate înscrierile contabile; soldul contului 415 „majorarea volumului acțiunilor si a cotei părți în capitalul social in interiorul țării” a fost micșorat cu 10135,5 mii lei și respectiv contul 723 „corectarea rezultatelor anilor precedent ale instituțiilor bugetare” cu suma de 10135,5 mii lei.

3. de comun cu entitățile fondate, să ajusteze valoarea investițiilor pe termen lung în vederea excluderii diferențelor între datele instituțiilor/întreprinderilor și cele ale fondatorului.

response:
De comun cu IMSP Ungheni au fost efectuate verificări a conturilor contabile în vederea excluderii diferențelor între datele instituțiilor/întreprinderilor și cele ale fondatorului.

4. să asigure monitorizarea metodologică și activitatea de control asupra conformității ținerii evidenței contabile și veridicității rapoartelor financiare și patrimoniale ale AAPL de nivelurile I și II.

response:
Primăria com. Mănoilești: a contabilizat: bunuri materiale în valoarea totală de 44,9 mii lei; valoarea lucrărilor finale recepționate la obiectul "Apeduct de grup pentru aprovizionarea cu apă a 12 localități din raionul Ungheni" în sumă totală de 11,4 mil.lei; valoarea lucrărilor terminate și recepționate la apeductul respective în sumă totală de 8,0 mil.lei; valoarea monumentului de 30,0 mii lei; a contabilizat valoarea apeductului din localitatea de 2,1 mil. lei; a transmis în gestiune economică apeductul de 2,1 mil. lei către ÎM "Servicii Comunale Valea Mare"; a calculat uzura apeductului pentru 2 ani în sumă de 210,0 mii lei; Primăria s. Cetireni: a evaluat și a luat în evidență 6 imobile nelocative cu suprafața totală de 962,17 m2 în sumă totală de 271,1 mii lei; a evaluat și a contabilizat comlexul memorial din localitate de 15,0 mii lei; Primăria s. Petrești: a evaluat și contabilizat bunuri materiale în sumă totală de 190,0 mii lei; a evaluat și contabilizat 4 imobile la valoarea totală de 39,5 mii lei; a evaluat și contabilizat 3 monumente ale ostașilor apărători în valoare totală de 17,0 mii lei; a evaluat și contabilizat o construcție specială și o cazangerie la valoarea totală de 25,0 mii lei; Primăria s. Teșcureni: în baza Hotărîrii Judecătoriei Ungheni din 26.10.2015, a exclus din evidență clădirea unității militare în valoare de 225,8 mii lei; Primăria s. Boghenii Noi: a modificat la OCT Ungheni datele privind destinația inițială a 5 imobile înregistrate incorect; a evaluat și contabilizat bunuri materiale în sumă totală de 21,0 mii lei; Primăria s. Florițoaia Veche: a evaluat și contabilizat un monument al eroilor în sumă de 12,0 mii lei; Primăria s. Condrătești: a evaluat și contabilizat bunuri materiale în sumă totală de 119,0 mii lei, precum și o construcție specială și o cazangerie în valoare totală de 42,0 mii lei; Primăria s. Hîrcești: a evaluat și contabilizat bunuri materiale în sumă totală de 21,0 mii lei, precum și o construcție specială în valoare de 30,0 mii lei; Primăria s. Zagarancea: a evaluat și contabilizat 5 construcții speciale în valoare totală de 435,5 mii lei.

5. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de demolare/înstrăinare a bunurilor publice (demolarea neautorizată a fostei clădiri a primăriei și comercializarea terenului aferent casei de cultură din s.Drujba).

6.1. de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor municipale și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare;

response:
Scris. prim. Ungheni nr.1272-02/1-37 din 26.10.2017: La inițiativa consilierilor Consiliului municipal Ungheni a fost format un grup de lucru care se întrunește săptămânal și analizează situația financiară și managementul fiecărei întreprinderi municipale din cele 5 existente. Până la sfârșitul anului 2017 vor fi luate masuri concrete pentru eficientizarea activității acestor întreprinderi.

6.1. de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor municipale și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare;

6.2. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea conformării statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate, cu luarea măsurilor de rigoare pentru remedierea neregulilor admise.

6.2. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea conformării statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate, cu luarea măsurilor de rigoare pentru remedierea neregulilor admise.

7. să asigure înregistrarea conformă a drepturilor asupra patrimoniului public local la OCT, precum și în evidența contabilă, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
După efectuarea înregistrării conforme la OCT Ungheni, inginerul cadastral pune la dispoziția contabilului-șef copia dosarului, pentru efectuarea evidenței contabile conforme.

7. să asigure înregistrarea conformă a drepturilor asupra patrimoniului public local la OCT, precum și în evidența contabilă, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
înregistrată la OCT grădinița din satul Rezina - extras din registrul bunurilor imobile nr.9201/17/4906 din 13.03.2017 nr. cadastral 9247211112, cu terenul aferent cu suprafața de 0,2169 ha. Este în curs de înregistrare sediul primărie. La elaborarea bugetului pentru anul 2018 au fost planificate surse financiare pentru înregistrarea altor bunuri imobile și terenuri.

7. să asigure înregistrarea conformă a drepturilor asupra patrimoniului public local la OCT, precum și în evidența contabilă, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

7. să asigure înregistrarea conformă a drepturilor asupra patrimoniului public local la OCT, precum și în evidența contabilă, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
S-а format și s-a înregistrat bunul imobil, construcției de cultură și agrement cu construcție accesorie din s. Buzduganii de Jos valoarea de piață a clădirii constituie 254 mii lei, teren aferent clădirilor în valoare de 21199,75 lei.

7. să asigure înregistrarea conformă a drepturilor asupra patrimoniului public local la OCT, precum și în evidența contabilă, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

response:
Au fost înregistrat în registrul bunurile imobile dreptul de proprietate la 10 imobile: Grădinița creșa Albinuța, Grădinița creșa Licurici, Grădinița creșa Andries, Grădinița creșa 47, Grădinița creșa Guguta, Grădinița creșa Steluta, Grădinița creșa T.Sobolevschi, Centrul de Tineret Ungheni, I.M. Servicii Comunale precum și terenurile aferente acestora.

7. să asigure înregistrarea conformă a drepturilor asupra patrimoniului public local la OCT, precum și în evidența contabilă, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

8. să asigure (re)inventarierea, contabilizarea și raportarea regulamentară a patrimoniului public și situațiilor patrimoniale, cu respectarea cadrului legal-regulamentar la toate etapele de monitorizare/gestionare și evidență a patrimoniului public.

response:
Pentru efectuarea inventarierii patrimoniului public la întreprinderile municipale au fost numite persoane responsabile din cadrul consilierilor și specialiștilor Primăriei Ungheni conform scrisorii nr. 1217-02/1-37 din 09.10.2017.

3. să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite formate în UAT (de nivelul I și nivelul II), cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local.

response:
Scris. prim. Ungheni nr.1272-02/1-37 din 26.10.2017: în comun cu inspectoratul fiscal se fac întâlniri cu agenții economici restanțieri, privind virarea veniturilor in bugetul municipal. Se fac seminare de către inspectoratul fiscal cu perceptorii fiscali din primărie privind acumularea integral a veniturilor in bugetul local. Au fost încheiate 675 contracte de arenda funciara cu proprietarii garajelor din cooperative proporțional suprafețelor ocupate cu excepția căilor de acces pe о suprafața total de 16854 m.p in suma de 43592 lei.

Cerinte (20)

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

response:
Scris. prim. s. Unțești f/nr. din 16.10.2017: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi,

RO_4870_Untesti_ungheni.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

response:
Scris. directorilor gimnaziilor s. Bumbăta nr.99 din 17.10.2017: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

response:
Scris. directorilor gimnaziilor s. Teșcureni nr.08 din 18.10.2017: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

RO_4858_Gimnaziul Tamazlicaru.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

response:
Scris. directorilor gimnaziilor „M. Savciuc” din com. Bușila f/nr. - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_4860_GIM S.Mihail.Busila.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

response:
Scris. prim.Ungheni nr.1272-02/1-37 din 26.10.2017: Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul Primăriei Ungheni pentru anul 2015 a fost discutat in consiliul orășenesc din 12.08.2016. Conform Deciziei nr. 5/12 sa pus în sarcina primarului orașului asigurarea implementării recomandărilor auditului.

RO_4867_Prim Ungheni.pdf
RO_4868_Prim Ungheni_anexa.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Unțești, Chirileni, Petrești, directorilor gimnaziilor: s. Alexeevca; „A. Tamazlîcaru” din s. Grăseni, „I. Vatamanu” din com. Pîrlița, or. Cornești, „M. Savciuc” din com. Bușila, s. Teșcureni și s. Bumbăta (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

response:
Scris CR nr. 365-02/1-17 din 13.10.2017: Prin dispoziția președintelui raionului nr.226-02/1-5 din 31.10.2016 a fost aprobat ”Planu1 de acțiuni privind înlăturarea abaterilor și iregularităților constatate în cadrul auditului conformității exercițiului bugetar si gestionarii patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015” (Este anexat Planul de masuri). Au fost solicitate primăriilor si instituțiilor publice din subordinea Consiliului raional măsuri privind înlăturarea neajunsurilor depistate constate in raportul auditului pe anul 2015 cu informarea periodică a măsurilor întreprinse.

RO_3708_CR Ungheni.pdf
RO_4703_CR Ungheni_2.pdf
RO_4705_executarea CR_22 din 30.06.2016.docx

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului; consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Mănoilești, Valea Mare, Sculeni și Hîrcești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

response:
Scris. prim. s. Valea Mare (fără număr) - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului; consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Mănoilești, Valea Mare, Sculeni și Hîrcești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

response:
Scris. prim. s. Mănoilești nr.235 din 26.10.2017: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_4865_Manoilesti.pdf

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului; consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Mănoilești, Valea Mare, Sculeni și Hîrcești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului; consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Mănoilești, Valea Mare, Sculeni și Hîrcești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

response:
Scris. prim. s. Valea Mare (fără număr) - S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_4871_Valea mare.pdf

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului; consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Mănoilești, Valea Mare, Sculeni și Hîrcești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Consiliului raional Ungheni, președintelui raionului; consiliilor locale și primarilor or. Ungheni, satelor/comunelor: Mănoilești, Valea Mare, Sculeni și Hîrcești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015);

2.3. pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL din raionul Ungheni în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Rapoartele de audit;

response:
Scris. OT Ungheni nr.1303/OT10 - 315 din 25.10.2016: subiectele au fost discutate în ședința comuna de lucru a președintelui raionului Ungheni și șefului Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu participarea serviciilor publice desconcentrate, șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional Ungheni, primarii din localitățile rnul Ungheni, in ședința ordinara a Consiliului raional Ungheni si Consiliilor locale vizate; Inspectoratul Fiscal teritorial Ungheni a organizat ședința de lucru cu factorii de decizie, ce ține de imobilele fără stăpân, in acest sens fiind emise dispoziții ale primarilor de formare a grupurilor de lucru pentru identificarea lor; Mergem la ședințele consiliilor locale pentru explicarea si monitorizarea realizării prevederilor hotărârilor Curții de Conturi și a modificărilor actelor legislative; Au fost constituite la nivel de raioanele Ungheni, Călărași si Nisporeni, Colegiile consultative pe lângă Șeful Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, care va monitoriza realizarea hotărârilor Curții de Conturi prin serviciile de resort.

2.4. pentru informare, și se cere luarea de măsuri în vederea stabilirii unor politici/reglementări clare/exhaustive privind gestionarea și evidența terenurilor proprietate publică locală aflate sub vegetație forestieră gestionate, menite să susțină și să protejeze fondul forestier local;

response:
Scris. MADR și M nr.01/01-1149 din 20.10.2017: Actualmente, fondul forestier național constituie 12,7% din teritoriul țării. Majoritatea terenurilor acoperite cu păduri (87,2%) se afla în proprietatea statului, restul fiind deținute de primarii (12,2%) și doar 0,6% - de proprietari privați. Pădurile aflate în gestiunea uniaților administrativ-teritoriale se caracterizează printr-o dispersare și fragmentare a resurselor forestiere, repartizare neuniforma pe teritoriul (arii, au drept specie de baza salcâmul, regimul silvic se respecta parțial, numai 15 % dispun de proiecte de amenajament silvic, sunt afectate de pășunat și tăieri ilicite, poluare cu deșeuri, etc. În scopul unei gestionari durabile a întregului fond forestier al republicii, indiferent de forma de proprietate, a fost elaborat proiectul noii variante a Codului Silvic (se anexează). Proiectul menționat prevede că obiecte ale relațiilor silvice sunt pădurile, terenurile forestiere si vegetația forestiera amplasată în afara fondului forestier. Principiile, care stau la baza gestionarii durabile a pădurilor, se refera, inclusiv la asigurarea integrității fondului forestier si a permanentei pădurilor, primordialitatea obiectivelor ecologice ale silviculturii, creșterea rolului silviculturii in dezvoltarea rurală, sprijinirea tuturor proprietarilor/deținătorilor de păduri și stimularea asocierii acestora, s.a. După definitivare proiectul Codului Silvic urmează a fi remis spre avizare tuturor instituțiilor interesate și plasat pe pagina WEB a ministerului pentru consultări publice. Cu referire la stabilirea unor reglementari clare/exhaustive privind gestionarea terenurilor proprietate publica locala aflate sub vegetație forestiera. Prin Ordinul Agenției „Moldsilva” nr. 90 din 04 aprilie 2012 au fost aprobate Normele tehnice din domeniul silviculturii (remis prin e- mail). Subdiviziunile structurale ale Agenției „Moldsilva”, administratorii entităților subordonate, deținătorii/beneficiarii de terenuri ale fondului forestier și vegetație forestieră din afara fondului forestier, conform pct. 3 din Ordinul nr. 90, urmează sa asigure implementarea normelor tehnice în cauză, precum și respectarea prevederilor acestora la planificarea, proiectarea și efectuarea tuturor lucrărilor pe terenurile subordonate. Concomitent Va informam ca actualmente, prin intermediul Institutului de Proiectări pentru Amenajarea Teritoriului (IPOT) sunt efectuate delimitări in masa a terenurilor fondului forestier. Delimitările in cauza includ atât terenurile fondului forestier de stat cât și terenurile acoperite cu vegetație forestiera aflate in gestiunea autorităților publice locale. Tabloul integru al suprafețelor acoperite cu vegetație forestiera va fi accesibil in Registrul bunurilor imobile, după definitivarea lucrărilor de delimitare pentru toate unitățile administrativ-teritoriale ale republicii.

RO_4864_MADRM_22_2016.pdf