Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.26 din 05 iulie 2016 "Privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice locale din raionul Briceni pe anul 2015"

Numar 293-305 din data de 2016-07-05 Nr. cerinte: 32 Nr. recomandari: 109

CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA


H O T Ă R Î R E A nr.26

din 05 iulie 2016

privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice locale din raionul Briceni pe anul 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea de Conturi, în prezența președintelui raionului Briceni, dl Mihail Gnatiuc, șefului Direcției administrarea proprietății publice în cadrul Agenției Proprietății Publice de pe lîngă Ministerul Economiei, dl Mihai Doruc, șefului  Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni, dna Larisa Rusu, șefului Direcției  Finanțe a Consiliului raional Briceni, dna Ala Burdujan, șefului Direcției Învățămînt, Tineret și Sport, dl Vitalie Știrbu, șefului Oficiului Cadastral Teritorial Briceni, dl Iurie Budneac, și primarilor: or. Briceni, dl Vitalie Gorodinschi, or. Lipcani, dl Eugen Dumenco, com. Mărcăuți, dl Oleg Lisiuc, s. Tabani, dl Igor Bolduma, s. Drepcăuți, dl Ghenadie Ioxa, s. Cotiujeni, dl Mihail Ursu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din raionul Briceni pe anul 2015, precum și Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Briceni pe anul 2015.
Misiunile de audit au fost realizate în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 20162. Scopul misiunilor de audit a constat în verificarea respectării de către autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Briceni a legalității și regularității în procesul bugetar și în gestionarea patrimoniului public.
Acțiunile de audit au fost racordate standardelor internaționale3 aplicate de Curtea de Conturi, probele de audit fiind obținute prin: examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditului. La fel, au fost examinate deciziile și dispozițiile Consiliului raional și ale președintelui raionului, actele organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
evaluările auditului public scot în evidență anumite slăbiciuni instituționale, nereguli care stau la originea lor, generatoare de folosire irațională a fondurilor publice. Astfel, abaterile și iregularitățile admise de administrațiile locale din raionul Briceni în procesul bugetar 2015 atestă că autoritățile de resort nu și-au asumat obiective clare pentru consolidarea bazei financiare a bugetelor locale, în special din contul (re)evaluării materiei impozabile, implicit, a surselor de venituri proprii. Totodată, modul de gestionare a cheltuielilor bugetare și a patrimoniului proprietate publică nu întrunește criterii de prudențialitate și economicitate. Administrarea patrimoniului public nu contribuie la consolidarea bazei financiare a autorităților locale, fondurile fixe și activele gestionate de către entitățile fondate nu generează veniturile corespunzătoare.
Deficiențele elucidate de misiunea de audit relevă următoarele.  
 • AAPL din raion nu au urmărit obiectivul extinderii și consolidării bazei de impozitare la justa valoare, inclusiv prin estimarea și prognozarea relevantă a indicilor fiscal-bugetari (2,7 mil.lei), care ar asigura stabilitatea financiară a bugetelor UAT. Totodată, neidentificarea și neevaluarea resurselor aferente finanțelor publice au determinat neacumularea veniturilor la bugetele locale (de la 17,1 mil.lei pînă la 22,7 mil.lei).
 • Managementul cheltuielilor și managementul financiar-contabil nu corespunde rigorilor legale, fiind elucidate o serie de nereguli care au diminuat eficiența alocațiilor bugetare:
 • neefectuarea rectificării planurilor de venituri și de cheltuieli cu suma transferurilor restituite (0,8 mil.lei); repartizarea mijloacelor financiare (4,3 mil.lei, la situația din 01.01.2015) în lipsa deciziei consiliului local; utilizarea contrar destinației a unor transferuri (0,2 mil.lei);
 • gestionarea cu abateri de la cadrul normativ a alocațiilor bugetare pentru retribuirea muncii (2,2 mil.lei), inclusiv neaprobarea corectă a cheltuielilor de salarizare (1,4 mil.lei), precum și efectuarea plăților neconforme la acest capitol (0,8 mil.lei);  
 • administrarea ineficientă a mijloacelor financiare din fondul de rezervă, prin efectuarea cheltuielilor care nu au caracter excepțional și/sau imprevizibil și care nu țin de competența APL (0,4 mil.lei);
 • neconformarea cadrului de proceduri regulamentare și de transparență în procesul achizițiilor publice, ceea ce a condiționat iregularități ce țin de: neelaborarea planurilor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii; divizarea achizițiilor de bunuri și lucrări (2,5 mil.lei); neprezentarea dărilor de seamă privind contractele de achiziție publică de valoare mică (5,5 mil.lei);
 • gestiunea neconformă a mijloacelor destinate investițiilor și reparațiilor capitale, care a generat nereguli și erori de tipul: executarea lucrărilor în lipsa documentației de proiect elaborate și verificate regulamentar (8,2 mil.lei); nevalorificarea în termen a lucrărilor cu finanțare din bugetul de stat și formarea datoriilor (2,1 mil.lei); lucrări recepționate cu abateri de la cele contractate (0,3 mil.lei); neraportarea în evidență a reparațiilor capitale (6,9 mil.lei); transmiterea neconformă a cheltuielilor capitale (22,3 mil.lei);  
 • înregistrarea neconformă a operațiunilor financiare, ceea ce a determinat raportarea eronată a unor situații financiare (0,4 mil.lei).
 • Activitatea necorespunzătoare a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I și nivelul II) în vederea asigurării regularității și legalității administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, nerespectarea prevederilor legislației în vigoare și lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public s-au soldat cu:
 • neasigurarea înregistrării regulamentare la organul cadastral a drepturilor asupra bunurilor imobile (134 de bunuri imobile în valoare totală de 93,2 mil.lei);
 • neînregistrarea în evidență a terenurilor proprietate publică locală (22,9 mil.lei); necontabilizarea regulamentară a altor valori patrimoniale (construcții, încăperi izolate în sumă de peste 6,6 mil.lei);
 • neasigurarea delimitării terenurilor proprietate publică (a statului, a UAT); evidența defectuoasă și lipsa controlului asupra modului de utilizare al acestora, ceea ce permite folosirea neautorizată a terenurilor proprietate publică;
 • managementul defectuos la implementarea și gestionarea „Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (1,35 mil.euro);
 • administrarea vicioasă a terenurilor împădurite sau aflate sub vegetație forestieră în lipsa unui regim silvic performant și a amenajamentelor silvice, condiționată de neelaborarea unor prevederi legale specifice acestui domeniu;
 • administrarea drumurilor locale în lipsa unei baze legale și normative adecvate condițiilor și cerințelor actuale de întreținere și reparație a acestora;
 • neelaborarea principiilor de gestiune economică argumentată și a indicatorilor bazați pe rezultate, inclusiv de cost-eficiență, privind patrimoniul transmis în gestiune economică, a generat:
 • transmiterea neregulamentară a patrimoniului în gestiunea întreprinderilor municipale (17,8 mil.lei);
 • neasigurarea evidenței conforme și raportarea eronată a patrimoniului public  transmis în gestiune întreprinderilor municipale, instituțiilor medico-sanitare publice și Direcției Învățămînt, Tineret și Sport (147,2 mil.lei);
 • înregistrarea de către întreprinderile municipale a pierderilor urmare a activității operaționale ineficiente (0,9 mil.lei).
 • Managementul financiar-contabil necorespunzător nu a asigurat în deplină măsură respectarea principiilor de bază ale organizării și ținerii evidenței contabile, precum și raportarea situațiilor financiare potrivit normelor stabilite, constatîndu-se înregistrări neconforme ale operațiunilor financiare, ca urmare fiind raportate eronat situațiile financiare și patrimoniale.
Verificările asupra conformării cerințelor și recomandărilor auditului efectuat anterior de Curtea de Conturi indică asupra faptului că managementul AAPL din raion a ignorat necesitatea unor remedieri de rigoare. Astfel, din 45 de recomandări expuse în Rapoartele de audit aprobate prin  Hotărîrea nr.13 din 10.04.20124, au fost executate doar 13, executate parțial – 11, iar 21 – neexecutate.
În concluzie, instituția supremă de audit reiterează că iregularitățile și neperformanțele constatate sînt rezultatul iresponsabilității de care au dat dovadă factorii de decizie din raion la gestionarea fondurilor publice, precum și al lipsei unui sistem de control intern eficient.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din raionul Briceni pe anul 2015, precum și Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Briceni pe anul 2015, anexate la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre și Rapoartele de audit se remit:
2.1. Consiliului raional Briceni, președintelui raionului, consiliilor locale și primarilor or. Briceni și or. Lipcani, satelor/comunelor: Balasinești, Beleavinți, Bălcăuți, Berlinți, Bogdănești, Bulboaca, Caracușenii Vechi, Colicăuți, Corjeuți, Coteala, Cotiujeni, Criva, Drepcăuți, Grimăncăuți, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Mărcăuți, Medveja, Mihăileni, Pererita, Șirăuți, Slobozia-Șirăuți, Tabani, Tețcani și Trebisăuți, pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;
2.2. Oficiului teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, pentru informare și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL din raionul Briceni în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
2.3. Ministerului Mediului, pentru informare și se cere luarea de măsuri în vederea stabilirii unor politici/reglementări clare/exhaustive privind gestionarea și evidența terenurilor proprietate publică locală aflate sub vegetație forestieră, precum și completarea cadrului juridic aferent împăduririi terenurilor degradate, administrate de autoritățile publice locale;
2.4. Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, pentru informare și se cere, conform competențelor, elaborarea, ajustarea și publicarea cadrului legislativ-normativ aferent executării lucrărilor de întreținere, reparație și construcție a drumurilor publice locale, conform cerințelor de rigoare;
2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind activitatea autorităților financiare și fiscale din raionul Briceni ce ține de evaluarea și monitorizarea bazei de impozitare aferente formării și mobilizării integrale a veniturilor bugetare; relațiile interbugetare; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidență contabilă a patrimoniului public, inclusiv privind mecanismul de reevaluare a fondurilor fixe;
2.6. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către AAPL a informațiilor cu privire la patrimoniul public gestionat, precum și înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;
2.7. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și posibilă examinare a impedimentelor în procesul de administrare a proprietății publice, generate de anumite conflicte de norme; a gradului de conformare a autorităților publice de resort și a celor locale privind respectarea cadrului legal și regulator în materie de evidență/cadastrare/integritate a patrimoniului public gestionat;
2.8. Parlamentului Republicii Moldova și comisiilor parlamentare: economie, buget și finanțe; administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, pentru informare;
2.9. Fracțiunii parlamentare a partidului socialiștilor, pentru informare.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunilor de audit, AAPL supuse auditării au întreprins unele măsuri de remediere a neconformităților constatate: au conformat la cadrul legal-normativ înscrieri contabile (2719,8 mii lei); au fost încheiate contracte de arendă (151,5 mii lei) pentru terenuri agricole (187,8 ha) și calculat impozitul funciar (13,1 mii lei); au fost semnate contracte de arendă a construcțiilor hidrotehnice (5,8 mii lei); a fost calculată și restituită suma din vînzarea terenurilor (28,6 mii lei); au fost restituite mijloace financiare din plățile neconforme pentru salarizare (342,4 mii lei); au fost executate lucrări achitate, dar neexecutate (91,8 mii lei); au fost restituite alte cheltuieli (1,7 mii lei) etc.
4. Dată fiind revendicarea în Rapoartele de audit anexate la prezenta Hotărîre a recomandărilor misiunilor precedente de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.13 din 10.04.2012.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1-2.4 din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008.


 Serafim Urechean,
Președintele Curții de Conturi


1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
4 Hotărîrea Curții de Conturi nr.13 din 10.04.2012 „Privind Raportul auditului asupra regularității executării bugetelor unităților administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Briceni pe anul 2011 și Raportul auditului legalității administrării mijloacelor financiare în cadrul unor entități din raionul Briceni în perioada anilor 2005-2011”.

Recomandari (109)

1. Consiliul raional, președintele raionului Briceni, șeful Direcției Finanțe, de comun cu autoritățile de resort, să asigure fundamentarea veniturilor bugetului local pe baza constatării, evaluării și inventarierii bazei de impozitare.

response:
Au fost organizate seminare cu UAT de nivelul I, s-au recomandat mecanisme de constatare, evaluare și inventariere a bazei de impozitare.

2.1. să asigure stabilirea, evidența, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare;

response:
S-a efectuat suplinirea bugetului local din impozit pe bunurile imobiliare, stabilind-se cota la 0,24% din baza impozabila a bunurilor imobiliare pentru an. 2016-2017; La calcularea și colectarea in buget a taxei de piață s-a luat ca obiectul impunerii (baza impozabila) suprafața totala a terenului și a imobilelor amplasate pe teritoriul pieței; S-au identificat și s-au reevaluat bunurile imobiliare/casele de locuit individuale, aflate la о etapa de finisare a construcției de 50% și mai mult/, fiind determinate valoarea prin metoda analizei comparative cu alte bunuri imobile; S-au identificat în scopul administrării bunurilor - bunuri fără stăpân, fiind depuse cererile la IFS Briceni p/u recunoașterea dreptului de proprietate AAPL; Cu începere de la 01 ianuarie 2018 se vor încheia contracte de arenda asupra terenurilor din extravilanul localității/grădini/, stabilindu-se mărimea plații la arenda p/u folosirea terenurilor proprietate publica /grădini/ în baza Deciziei CO și în conformitate cu legislația în vigoare; Pentru terenurile din intravilanul localității - loturile de pământ pe lângă casa aflate in folosința temporală - proprietate comuna, se va stabili mărimea plații p/u arenda / vânzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publica la următoarea ședința a consiliului din luna decembrie 2017; Terenul ocupat de bazinul acvatic (iazul Comsomolist) înregistrat ca proprietate publica a statului, nu a fost supus inițierii drepturilor patrimoniale a UAT. Pentru acest teren se achita doar impozitul funciar de către Societatea Vânătorilor și Pescarilor r-nul Briceni, care nu este utilizat in activitatea de producție, fiind secat.

2.1. să asigure stabilirea, evidența, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare;

2.1. să asigure stabilirea, evidența, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare;

response:
Către SRL „Drebozaci” au fost făcute demersuri verbal pentru inventarierea terenurilor, dar nu a fost nici о reacție. A fost remisa solicitare (anexa nr. 2) pentru delegarea reprezentaților in comisia de stabilire a terenurilor ce sunt folosite de SRL „Drebozaci”, dar nu a fost nici un răspuns. La 23.08.2016 împreună cu un reprezentant SRL „Cariopsa” a fost făcută inspectarea teritoriului și stabilite suprafețele prelucrate. Și concomitent a fost făcută inspectarea restului terenurilor, dar fara participarea reprezentanților SRL „Drebozaci”, din motivul refuzului acestora. In vederea încasării veniturilor bugetare de pe urma folosirii in scopuri arabile a terenurilor proprietate publica, au fost calculate pentru anul 2015 suma de 86160,19 lei. Apoi s-au calculat datoriile agenților economici utilizând termenii de prescripție pentru 3 ani in urma, respectiv anii 2013, 2014, 2015 și anul in curs 2016. La data de 06.03.2017 cu SRL „Cariopsa” au fost încheiate contracte de arenda pentru folosirea acestor terenuri, prin care fapt se recunoaște ca ele au fost folosite. Deoarece nu e posibil ca in unii ani sa prelucreze terenurile și in alții sa le înconjoare. 73,86 ha depistate de audit cu diferita bonitate și plata minimală de arenda de 3% conform deciziei consiliului sătesc Drepcauti. La 06.07.2016 în adresa agenților economici a fost remisa о preîntâmpinare cu solicitarea de a achita sumele datorate (anexa). La care am primit răspuns un refuz de a achita aceste sume (anexă). La data de 24.10.2016 a fost intentat proces judiciar cu SRL „Cariopsa” pentru încasarea sumelor datorate. La data de 23.09.2016 a fost intentat proces judiciar cu SRL „Zalucia” pentru încasarea sumelor datorate. La data de 02.09.2016 a fost intentat proces judiciar cu SRL „Drebozaci” pentru încasarea sumelor datorate. Procesul de judecata continua, nu este nici unul finisat la moment.

2.1. să asigure stabilirea, evidența, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare;

2.1. să asigure stabilirea, evidența, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare;

2.1. să asigure stabilirea, evidența, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare;

response:
Cota de 0,05% rămasa pina la cota maxima de 0,3%, prevăzută de Art.280 Titlul VI, Capitolul 4 a Codului Fiscal a impozitului pe bunurile imobiliare, a fost propusa pentru aplicare in anul 2017 (Decizia Consiliului Orășenesc Briceni nr.8/7 din 08.12.2016 “Cu privire la stabilirea cotelor concrete a impozitului pe bunurile imobiliare in orașul Briceni pentru anul 2017”; Decizia Consiliului Orășenesc Briceni nr.2/11 din 22,03.2017 ”Cu privire la modificările și completările deciziei nr.8/7 din 08.12.2016 ,,Cu privire la stabilirea cotelor concrete a impozitului pe bunurile imobiliare in orașul Briceni pentru anul 2017”)

2.1. să asigure stabilirea, evidența, urmărirea și încasarea veniturilor bugetare;

response:
s-a recomandat autorităților de nivelul I să desemneze specialiști responsabil de stabilire evidenta și încasarea veniturilor bugetare.

2.2. să identifice/înlăture cauzele care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale, responsabilizînd persoanele implicate în acest proces.

response:
1.Taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii: pe parcursul anului 2015 au fost prezentate toate Deciziile CO Briceni ”Cu privire la cererile agenților economici din or.Briceni privind deschiderea și/sau suspendarea activității obiectelor de comerț și/sau prestări servicii”. Din cele 27 cazuri indicate in Nota -raport au fost achitate de către contribuabili după data de 25.01.2016. Conform Art.298, Titlul VII, Capitolul 5, responsabilitatea pentru virarea in termen a taxelor locale și prezentarea la IF a dărilor de seama fiscale revine contribuabililor. 2. Taxa pentru dispozitivele publicitare: Cota taxei in cauza a fost stabilita de către CO Briceni in funcție de suprafața feței (feților) dispozitivului publicitar, pentru fiecare metru pătrat. Pentru planificarea sumei veniturilor la acest compartiment, a fost efectuata inventarierea dispozitivelor publicitare in data de 17 noiembrie 2014. Este de menționat, ca dispozitivele publicitare nu sunt permanente pe parcursul anului ca exemplu : - amplasarea pe un termen anumit ( 01.07.2015-31.12.2015) - amplasarea sezoniera (afișe cu reduceri de Crăciun, Paște etc) - demontarea publicității (recalculare sumei stabilite anterior) De asemenea unii agenți economici beneficiază de scutiri pe parcursul anului la afișarea publicității sociale. În legătura cu modificările și completările operate prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015), extinderea bazei impozabile a taxei pentru dispozitivele publicitare (suprafața feței (feților) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioara și/sau oricare alta informație aferenta activității de întreprinzător. Nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar amplasat la locul desfășurării activității de întreprinzător care este utilizat pentru afișarea denumirii agentului economic și a cărui suprafața nu depășește 0,5 m2), a fost efectuata inventarierea dispozitivelor publicitare din oraș și expediate scrisori de informare cu privire la necesitatea autorizării publicității nr.184 din 18.04.2016. Pentru administrarea și aplicarea corecta a taxei pentru dispozitivele publicitare, soluționarea unor neclarități a fost solicitata asistența IF Briceni prin scrisoarea nr. 176 din 13.04.2016. Acumularea la bugetul local a taxei pentru dispozitivele publicitare este in creștere considerabila cu aproximativ 80 % față de perioada analogica a anului 2015. 3.Taxa pentru parcare: În ce privește neasigurarea regulamentara a activității parcărilor in or. Briceni putem explica următoarele: Pe teritoriul or. Briceni sunt autorizate și activează doua parcări auto cu suprafața totala de 750 m2. In ce privește parcarea auto de pe str. Mihai Eminescu 17, comunicam ca parcarea a fost autorizata la solicitarea Directorului Î.S. „Gările și Stațiile Auto” pe о suprafața de 50 m2. Lotul total a terenului (inclusiv a clădirii) constituie suprafața de 0,4976 ha, fiind înregistrată la OCT Briceni proprietar „Republica Moldova” cod cadastral 1401107011. In cazul dat, consideram ca numai proprietarul decide ce suprafața din terenul total, poate fi dispus pentru desfășurarea activității de parcare auto fără a împiedica , prejudicia activitatea de baza a Î.S. „Gările și Stațiile Auto”. La ședința ordinara a CO Briceni, se va înainta spre examinare întrebarea de arenda a doua terenuri din or. Briceni, str. Eminescu, 48 cu mărimea de 0,0768 ha și din str. Farmaciei, l cu mărimea de 0,0342 ha pentru desfășurarea activității de parcare. 4.Taxa pentru piață: Pe teritoriul orașului Briceni funcționează doua piețe, autorizate conform legislației in vigoare a RM. Pe strada Fierarilor, l este numit administrator al pieței mixte dl Rusnac Ivan, S.C. „RUSCOM- RI” cu suprafața totala de 1,6230 ha, număr cadastral 1401106524 (Decizia C.O. Briceni nr.2/11 din 18.06.2013). Pe str. Eminescu,17c este numit administrator al pieței d1 Colesnic Mihail, S.C. „EXIMTRAN” S.R.L. cu suprafața totală de 1506 m2, număr cadastral 14011073282 (Decizia C.O. Briceni nr.3/4 din 27.04.2012). A fost inițiata procedura de organizare a mini piețelor agricole ( Decizia Consiliului Orășenesc Briceni nr.3/10 din 14.07.2016 “Cu privire la autorizarea lucrărilor de organizare a mini pieței pentru distribuirea produselor agricole”; Decizia Consiliului Orășenesc Briceni nr.3/11 din 14.07.2016 “Cu privire la aprobarea planului geometric al terenului ” La ședința ordinara a CO Briceni, se va înainta spre examinare întrebarea de arenda a trei terenuri pe care se desfășoară activitate de comerț (cu specificul comerțului in piețe, prin intermediul unităților comerciale amplasate in perimetrul, str. Independent,2 cu mărimea de 0,0974 ha, din str. Emineseu,48 cu mărimea de 0,0050 ha și str. Uzinelor,16 cu mărimea de 0,0025 ha pentru autorizarea și organizarea în modul corespunzător a desfășurării activității de piață. 5. Taxa pentru salubrizare: La acest compartiment, a fost înaintată și primita Decizia Consiliului Orășenesc Briceni nr.8/2 din 08.12.2016 “Cu privire la stabilirea taxelor locale pe teritoriul or. Briceni pentru anul 2017”. Conform Regulamentului cu privire la stabilirea taxelor locale pe teritoriul or. Briceni litera j)Taxa de salubrizare a fost stabilită de 2 lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectiva. În conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova Titlul VII Art.290 punct p) subiecți ai impunerii pentru taxa de salubrizare sunt persoanele fizice înscrise la adresa declarata ca domiciliu. În scopul administrării eficiente s-a solicitat fumizarea unei baze de date cu privire la persoanele fizice domiciliate in or. Briceni de la Î.S. CRIS „Registru” (scrisoarea nr.91 din 11.04.2017).

2.2. să identifice/înlăture cauzele care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale, responsabilizînd persoanele implicate în acest proces.

2.2. să identifice/înlăture cauzele care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale, responsabilizînd persoanele implicate în acest proces.

2.2. să identifice/înlăture cauzele care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale, responsabilizînd persoanele implicate în acest proces.

response:
a fost asigurată încheierea a 3 contracte de arendă a terenurilor agricole pentru anul 2016, cu suprafața totală de 30,8 ha, cu plata anuală pentru arendă în sumă de 24,8 mii lei și plata impozitului funciar în sumă de 3,4 mii lei. În anul 2017 au fost încheiate 13 contracte de arendă a terenurilor agricole pe o suprafață de 21,73 hectare și a fost calculată arenda de 19056 lei și un impozit pe teren de 2334 lei. Arenda a fost achitată în sumă de 10379 lei și impozitul pe teren în valoare de 1288 lei, restul sumelor vor fi rambursate în viitorul apropiat, când agenții economici vor primi suma pentru produsele vândute.

2.2. să identifice/înlăture cauzele care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale, responsabilizînd persoanele implicate în acest proces.

2.2. să identifice/înlăture cauzele care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale, responsabilizînd persoanele implicate în acest proces.

response:
înlăturarea și executarea masurilor date sunt puse in seama specialiștilor CITL și specialistului în RRPF al primăriei or.Lipcani.

2.2. să identifice/înlăture cauzele care generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetele locale, responsabilizînd persoanele implicate în acest proces.

response:
s-a recomandat sa fie instituita comisie speciala pentru identificarea și înlăturarea cauzelor care au adus la ratarea veniturilor.

3. să examineze circumstanțele privind excluderea terenurilor din circuitul agricol, cu întreprinderea măsurile de rigoare în vederea redresării situației date.

response:
agentul economic ÎI „Nord-Trans-Zosim” a fost preîntâmpinat despre recultivarea terenului (cariera).

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

response:
Pe parcursului auditului a fost restituite integral sumele de bani din acordarea neregulamentara a premiilor.

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

response:
La retribuirea muncii abaterile neregulamentare au fost lichidate toate încălcările, sumele încasate neregulamentar fiind restituite in bugetul primăriei de către angajații care au beneficiat de adaosuri la salariu, premii unice (cu diferite ocazii). În continuare nu au fost achitate premii din lipsa economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate în buget.

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

response:
Dispoziția primarului nr.16 din 27 mai 2016, cu privire la restituirea premiului calculat incorect. Pe parcursul auditului au fost restituite integral sumele de bani din acordarea acordarea nereglementată a premiilor.

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

response:
La calcularea sporului pentru performanta colectiva am fost duși în eroare și în loc să fie aplicat 10%, pentru calificativul de evaluare „bine”, s-a aplicat 15%. Suma data de asemenea s-a restituit.

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

response:
Va informam ca cheltuielile neregulamentare in suma de 22,6 mii lei au fost inlaturate (Dispozitia nr.23 din 02.06.2016).

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

response:
În 2015, au fost nejustificate creștere a salariilor pentru prime datorită faptului că a fost acordarea de lucrătorii Primăriei la Ziua satului. De acum înainte, nu vor fi efectuate plăți nejustificate, neplanificate de bugetul primăriei pentru fondul de salarii.

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

response:
Conform dispoziției primarului nr.30 din 24.06.2016 s-a restituit integral sumele de bani din acordarea nereglementată a premiilor (anexa). Conform deciziei nr.8 din 22.04.2016 a fost aprobat regulamentul intern al APL (anexa).

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

response:
De către angajații primăriei au fost restituit premiul unic in suma de 15,4 mii lei și înlocuirile de 6,3 mii lei in lunile august- septembrie 2016. Premiul unic în suma de 16,2 mii lei și 5,4 mii lei a beneficiat primarul au fost restituite in luna august 2016.

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

response:
Cheltuielile nereglementare pentru acordarea de premii și suporturi la salariu au fost restituite în bugetul local conform ordinilor de plata (Copiile se anexează: Ordin de plata nr.TR54- 3000 din 20.05.2016; Ordin de plata nr.VIH4- 1000 din 20.05.2016; Ordin de plata nr. ВОН4-1000 din 20.05.2016; Ordin de plata nr. 6UG4-3000 din 20.05.2016; Ordin de plata nr. ISG4- 3000 din 20.05.2016)

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

response:
Se respectă actele normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii. Premiul anual funcționarilor publici pentru rezultatele activității anului în mărime de 10% a fost întors, chitanțele au fost oferite la Curtea de Conturi.

4. să asigure implementarea unor proceduri de control, care să asigure respectarea actelor normative privind reglementarea domeniului retribuirea muncii.

response:
Au fost acordate suporturi metodologice conform legislației in vigoare ca pe viitor sa fie respectate particularitățile calculării cheltuielilor de personal.

5. să asigure executarea cheltuielilor, conform competențelor atribuite prin lege, asigurînd transparența și conformitatea destinației mijloacelor fondului de rezervă.

response:
Mijloacele alocate din fondul de rezerva sunt aprobate de consiliul raional conform regulamentului.

6. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor care țin de domeniul achizițiilor publice și cheltuielile capitale.

6. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor care țin de domeniul achizițiilor publice și cheltuielile capitale.

response:
Se întocmesc dări de seama pentru contractele de valoare mica și se prezinta la Agenda Achizițiilor Publice.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Iregularitățile constate de audit au fost înlăturate. La darea in locațiune a obiectelor din infrastructura au fost achitate: -suma de 2,0 mii lei de către ÎI ”Ceban Natalia”(farmacie); -suma de 1049 lei de către SRL “Pimpinella”. Având in vedere recomandările oferite de audit, în prezent primăria Pererita (primarul Anatolie Ceban) ține la control strict administrarea bunurilor imobiliare și gestionarea fondului funciar și forestier.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
A fost aprobată Decizia nr.1/8 din 18.03.2016 „Elaborarea planurilor cadastrale a terenurilor aferente clădirilor ce aparțin APL: Casa de cultura, Grădinița de copii, primăria”.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate la OCT Briceni bunuri imobile. Din lipsa surselor financiare nu s-a atribuit numere cadastrale la toata proprietatea publica a APL. Pe parcursul anilor 2017-2018 se vor întreprinde masurile necesare pentru înregistrarea si evaluarea proprietății publice APL.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
terenurile cu destinație agricola (6.7 ha) utilizate ilegal de către personale fizice si juridice, la care au fost calculate impozit funciar in suma de 0,7 mii lei si arenda in suma de 5.5 mii lei pe anii 2015-2016, sumele calculate au fost achitate (copiile chitanțierelor se anexează) Bazinul acvatic de 17.3 ha - impozitul funciar câte 115 lei de ha SA’’Rechin” au fost achitate in primărie, arenda nu se achita.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
autoritatea publica se afla in proces de delimitare și evaluare a proprietății publice.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Au fost intocmite 30 contracte de arenda a terenurilor date si s-a restituit suma de 10 944 lei. Terenul cu suprafața de 29.7 ha sub bazinul acvatic cu numărul cadastral 1424208507 este proprietatea statului si primăria sub nici un fel nu-i poate impune pe deținătorii de acțiuni ai SA”Rechin” să încheie contracte de arenda si sa achite arenda terenurilor date. În prezent sunt 11 sate din raion cu aceeași problema, ne-am adresat oficial la Agenda Cadastru, președintelui raionului Briceni, la Guvernul R.Moldova si Parlamentului R.Moldova pentru a ne ajuta la soluționarea problemei date. La moment așteptăm rezultatul de la Guvern, Parlament și agenția Cadastru cu problema data.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate la OCT Briceni bunuri imobile, la care li s-a atribuit următoarele coduri cadastrale: teren cod cadastral 1425299277, teren: 1425299.276.01 Din lipsa surselor financiare nu s-a atribuit numere cadastrale la toata proprietatea publica a APL. Pe parcursul anilor 2017-2018 se vor întreprinde masurile necesare pentru înregistrarea si evaluarea proprietății publice APL.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Cu privire la utilizarea suprafeței de 7,81 m de terenuri arabile, suprafața respective fiind rezerva primăriei este utilizata după cum urmează : 3,0 ha, conform contractului nr. 19 de colaborare in domeniul ameliorării prin împădurire a terenurilor degradate din 05.10.2015 a fost transmis către ÎS ”Întreprinderea pentru Silviculturi Edineț” pentru plantarea și îngrijire (întreținere) a vegetației forestiere pe un termen de 5 ani (contractul se anexează); Suprafața de 0,999 ha conform contractului nr.2 din 05.05.2014 a fost transmis în arenda cet. Svet Sergiu pentru un termen de 5 ani (contractul se anexează); Suprafața de teren de 2,8 ha este transmisă în arenda CA ”Balasinord” în baza contractului de arenda nr. 1 din 17.01.2017 (contract de arenda se anexează); Suprafața de teren 0,7250 ha în baza Deciziei Consiliului Sătesc Balasinești și Hotărârii Judecătoriei Briceni din 04.04.2013 a fost atribuita cota de teren cet. Bestanco Vitalie (decizia Consiliului Sătesc Balasinești nr. 1/2 din 13.02.2015); Suprafața de teren 0,2699 ha după efectuarea lucrărilor cadastrale de separare a rămas în rezerva primăriei, la moment nu este folosit. Utilizarea terenului aferent cu suprafața de 0,0866 ha - în anul 2015 cet. Cucereavii Vitalie in urma licitației publice i s-a adjudecat bunul imobil (cazangeria de la Casa de Cultura s.Balasinesti), iar in anul 2016 a cumpărat terenul aferent construcției (contract de vânzare cumpărare a terenului aferent se anexează).

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
A fost cerut acord consiliului local pentru începerea procedurilor de delimitare a terenurilor, dar nu a fost luat nici о decizie (anexa). Se lucrează in continuare asupra proiectelor de decizii, care sa fie acceptabile de către consiliu, pentru a avea о posibilitate de a îndeplini recomandările Curții de Conturi.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Contractele bazinelor acvatice au fost modificate conform măsurărilor efectuate. După întocmirea planurilor noi suprafața bazinelor acvatice s-a mărit cu 12,205 ha, concomitent s-a majorat plata pentru arenda bazinelor acvatice cu 10,6 mii lei, care sunt achitate in bugetul local.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Au fost întreprinse măsuri de restabilire a limitelor terenurile care sunt ca pășuni, conform datelor cadastrale. Fâșiile de protecție nu sunt înregistrate la cadastru, din ce motiv nu se dau în arendă. OCT a refuzat de a face lucrări de înregistrare a acestor bunuri.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Scris. S.Bulboaca nr.517 din 22.12.2016: Pentru Bazinul acvatic 20,8 ha, SA Rechin achita in primărie impozit funciar câte 115 lei/1 ha, dar arenda nu este achitata.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
conform Deciziei Consiliului comunal Larga nr. 5/7 din 16 decembrie 2015 cu privire la arenda nucarilor din teritoriul comunei Larga a fost formata о comisie de evaluare a prețului de arenda a copacilor de nucari în dependența de coroana copacului in valoare de la 3 la 5 lei per copac anual. Plata pentru arenda a intrat in vigoare in anul 2016. La capitolul „ administrarea fondului funciar” privind utilizarea terenurilor arabile in mod gratuit si neformalizat, Va informam ca din luna iulie 2017 si pana la moment au fost încheiate 27 de contracte de arenda a terenurilor arabile cu agenți economici si persoane fizice cu suprafața totală de 15,9870 ha, cu plata anuala de arenda in suma de 31,8 mii lei. Este de menționat faptul ca la moment ortofoto de pe Sait-ul: www.geoportal.md nu corespunde situației curente si suntem nevoiți sa verificam sistematic extinderile terenurilor arabile în imașuri fapt adus la cunoștința proprietarilor de terenuri din care majoritatea s-au retras.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Terenurile publice cu suprafața totala de 56 ha, care au fost folosite in scopuri de producere agricola, sunt terenurile arate din imașuri din propria voința de unii cetățeni a căror loturi agricole se mărginesc cu imașuri. Primăria nu are acces la harta terenurilor pe anii aceștia si este imposibil de verificat fiecare bucățica de teren la atâtea cote si grădini. APL a luat masurile respective, a depistat cetățenii care au arat in imașuri benevol, au fost întocmite 18 contracte de arenda a terenurilor date si s-a restituit suma de 13530 lei. Terenul cu suprafața de 47,69 ha sub bazinul acvatic cu numărul cadastral 1435110097 este proprietatea statului si primăria sub nici de cum nu-i poate impune pe deținătorii de acțiuni ai SA”Rechin” să încheie contracte de arenda si sa achite arenda terenurilor date. Cu atât mai mult, ca ei dispun si de titluri oficiale de teren eliberate si semnate de Agenția de Cadastru, unde la fel este indicat ca terenul dat este proprietatea statului. Deși Curtea Constituționala nr.12 din 21.04.2005 a abrogat Hotărârea de Guvern nr.959 din 04.08.2003 „ Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publica in unele unități administrativ-teritoriale ale R.Moldova”, Agenția Cadastru nu a făcut nici о schimbare conform deciziei Curții Constituționale. APL face tot imposibilul ca si fie regula în domeniul dat, dar cu părere de rău rezultatele sunt mici. În prezent sunt 11 sate din raion cu aceeași problema, ne-am adresat oficial la Agenția Cadastru, președintelui raionului Briceni, la Guvernul R.Moldova si Parlamentului R.Moldova pentru a ne ajuta la soluționarea problemei date. La moment așteptăm rezultatul de la Guvern, Parlament si Agenția Cadastru cu problema data.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
La mulți cetățeni pe teritoriul cotelor de teren echivalent sunt suprafețe mlăștinoase care nu intra in suprafața cotelor. Dat fiind ca anul 2015 a fost secetos о parte din ei au prelucrat aceste suprafețe, fapt consemnat in raport. Cu aceste persoane a fost încheiate contracte pe aceasta suprafața pentru care au plătit arenda terenurilor (se anexează listele de plata și ordinele de încasare). Referitor la întocmirea listelor nominale și inventarierea străzilor și drumurilor aflate in administrarea primăriei. Folosind programul rotofoto al Î.S. „Cadastru” au fost inventariate toate drumurilor cu acoperire: pietruite și cu asfalt și s-a constatat, total drumuri: 58,5 km din care acoperite cu asfalt: 9,73 km din care de categorie regionala 7,13 km, de categorie locala 2,57 km. Pietruite 48,8 km din care de categorie regionala 5,3 km, de categorie locala 43,5 km.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
Terenul agricol cu suprafața de 18,3 ha nu este proprietatea publica, terenul dat a fost atribuit ca cota parte de teren echivalent persoanelor din sfera bugetara (profesorilor) in a. 1999, care dispun de titlul de proprietate asupra terenului dat. Impozitul funciar a fost calculat si achitat de către proprietarii terenului. Persoana juridica care are dreptul de proprietate asupra bazinului acvatic cu suprafața de 37,3 ha a fost informata despre necesitatea încheierii contractului de arenda in urma căruia agentul economic nu este de acord, refuza de încheierea contractului de arenda.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
în rezultatul examinării la fața locului a gestionării neconformă a terenurilor publice cu destinație agricolă s-a constat ratarea veniturilor pentru arenda terenurilor susnumite in suma de 5995,30 lei, care a fost achitată conform ordinului de plata nr.172 din 24.05.2016 și nr. DOK5- 3000 din 23.05.2016. (Copiile se anexează). Pe teritoriul comunei Colicauti, raionul Briceni se afla 96,4 ha terenuri sub bazine acvatice, aflate in folosința SA”Rechin”. Conform Registrului de evidenta a bunurilor imobile ОТ Cadastru, proprietarul acestor terenuri este “Republica Moldova și nici de cum APL. Primăria comunei Colicăuți a acționat in instanța de judecata SA”Rechin” sa fie obligata sa achite arenda acestor terenuri. Curtea Economica de Apel mun.Chisinau a respins cererea, ca fiind nelegala. De asemenea în a.2009 a fost adresata о petiție ex-prim-ministrului Republicii Moldova, d-nei Z.Greceanii, care ne-a recomandat sa ne adresam în instanța de judecata. Am apelat și la ajutorul președintelui raional Briceni. Primaria nu poate desinestatator soluționa problema in cauza, fără implicarea organelor Administrației Publice Centrale.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

1. să întreprindă măsurile de delimitare și evaluare a proprietății publice, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit.

response:
S-au întreprins măsuri cu întreprinderea acțiunilor pentru înlăturarea iregularităților de evaluare a proprietății publice ale Consiliului raional

2. să asigure delimitarea terenurilor între localități în conformitate cu prevederile legale.

response:
UAT s.Șirăuți se afla în proces de identificare și formare a bunului imobil - teren cu suprafața de 2,5 ha pentru a transmite UAT or.Lipcani (anexă: Decizia nr.2/7 din 03.03.2017 al Consiliului s.Șirăuți). Lipsa actelor prezentate de AAPL s.Șirăuți duce la imposibilitatea asigurării delimitării terenurilor intercalate între localități; Procesul delimitare se va executa in conlucrare cu Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”.

2. să asigure delimitarea terenurilor între localități în conformitate cu prevederile legale.

response:
S-a elaborat „Dosar cadastral „privind transmiterea- primirea a unor terenuri din proprietatea APL Lipcani, in proprietatea APL Șirauti, r-nul Briceni cu modificarea hotarelor administrative, elaborat de Agenda Funciara și Cadastru a RM, și Î.S. ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”. La moment, consiliul orășenesc Lipcani ales la Alegerile Locale (scrutinul anului 2015) refuza de a îndeplini aceste cerințe.

3. să asigure cooperarea intercomunitară în condiții egale pentru toți partenerii, inclusiv în vederea repartizării proprietății obținute în cadrul proiectului investițional.

response:
Cu Primăria or. Lipcani au fost încercări de a asigura cooperarea intercomunitara, la moment acest proces este in lucru.

3. să asigure cooperarea intercomunitară în condiții egale pentru toți partenerii, inclusiv în vederea repartizării proprietății obținute în cadrul proiectului investițional.

3. să asigure cooperarea intercomunitară în condiții egale pentru toți partenerii, inclusiv în vederea repartizării proprietății obținute în cadrul proiectului investițional.

response:
Cu ÎM „Comprod Lipcani” s-au efectuat încercări de a coopera in condiții egale pentru toți partenerii, dar fără nici un rezultat.

3. să asigure cooperarea intercomunitară în condiții egale pentru toți partenerii, inclusiv în vederea repartizării proprietății obținute în cadrul proiectului investițional.

response:
au avut loc discuții pe aceasta tema, dar nu s-a obținut nici un rezultat pozitiv. Primăriile achita plata pentru deservirea cu obiectele obținute in cadrul proiectului investițional la IM ”Comprod Lipcani” fără nici un beneficiu din cadrul Proiectului.

3. să asigure cooperarea intercomunitară în condiții egale pentru toți partenerii, inclusiv în vederea repartizării proprietății obținute în cadrul proiectului investițional.

response:
Cu Î.M. „Comprod Lipcani” s-au efectuat încercări de a coopera în condiții egale pentru toți partenerii, dar fără nici un rezultat.

3. să asigure cooperarea intercomunitară în condiții egale pentru toți partenerii, inclusiv în vederea repartizării proprietății obținute în cadrul proiectului investițional.

response:
Semnarea contractelor cu toate APL din cluster pentru prestarea serviciilor, conform Acordului de cooperare intercomunitara in baza Deciziilor de către toate organelor deliberative al APL din cadrul clusterului. Prevederile legale nu reglementează unele aspecte importante ce țin de mecanismul de instituționalizare a cooperării, in special de creare a ACI fără personalitate juridica; Consideram ca întemeierea unei noi asociații este de prisos, se dublează cadrele de personal, ce vor duce la cheltuieli adăugătoare;

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

response:
S-a identificat și s-a evaluat fondul locativ neprivatizat pasibile p/u privatizare transmis prin Actul de primire - predare, conform costului OCT Briceni. S-a contabilizat patrimoniul public transmis in administrare Î.M. „Comprod- Lipcani” (anexă: Decizia nr.6/4 din 29.07.2016 al CO Lipcani „Cu privire la aprobarea Actului de primire- predare a patrimoniului public de la I.M. „Comprod-Lipcani” la balanța primăriei or.Lipcani și transmitere în gestiunea economica la Î.M.”). La următoare ședința al consiliului va fi examinata taxa p/u chirie, ajustata la cerințele legale in vigoare).

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

response:
La moment Î.M. ”Șirauti Service” nu activează. Darea de sama despre inactivitatea IM este prezentata regulat la CNAS Briceni.

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

response:
Consiliul Sătesc Tabani, prin decizia 2/5 din 16.03.2017, a inițiat procedura de dizolvarea prin lichidare a Î.M. „ Apa-Tabani ” si a transmis bunurile publice Î.M. ” Tabani Service ”, care desfășoară același gen de activitate. La fel, în evidența contabilă au fost reflectate procesele verbale de predare- primire a bunurilor proprietate publica de la balanța primăriei Tabani, la balanța Î.M. ” Tabani Service ” in suma totala de 1,225 mil.lei, astfel a fost scoasa din conturile mijloacelor fixe proprii ( ECO312-318) aceasta valoare și atribuita la ECO 415120 - Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării, fiind reflectat în raportul financiar la situația din 01.01.2017. Sistema de aprovizionare cu apa nr. 2 in suma de 456981 lei nu funcționează si a rămas în stocul mijloacelor fixe a primăriei Tabani la ЕСО-312100 la situația din 01.01.2017. La moment, Î.M. ”Tabani Service” își desfășoară activitatea cu organizarea contabilității, raportării situației financiare in modul stabilit, dispune de cont bancar, mașina de casa si control.

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

response:
a fost înființată comisia de inventariere, predare si primire a bunurilor, care au fot transmise Întreprinderii Municipale «Tețcani-service» de pe lingă primărie, conform legislațiilor in vigoare.

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

response:
Conform dispoziției Primarului nr.40 din 13.07.2016 a fost constituita comisia de inventariere a patrimoniului public transmis in gestiunea ÎM„Cricom-Service” (anexă). La Ședința Consiliului Local nr.3 din 29.07.2016 prin decizia nr.8 s-a aprobat actul de inventariere asupra bunurilor transmise în folosința Î.M.„Cricom- Service” (anexă). Prin decizia nr.9 din 29.07.2016 se aproba in întregime statutul IM „Cricom- service” (anexa).

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

response:
Administratorului ÎM “Balasinești-Service” (d-nul Rusu Nicolae) a fost desemnat în funcție și legalizat prin semnarea unui contract individual de munca, în care este stabilit modul de exercitare a atribuțiilor de administrator, (copia se anexează). A fost elaborate si aprobata politica de contabilitate a ÎM ”Balasinești- Service” (copia se anexează). ÎM a prezentat fondatorului rapoartele financiare pentru perioada anilor 2015- 2016 (copiile se anexează). A fost perfectat un contract de comodat prin care lotul de teren cu suprafața total a de 0,2959 ha, număr cadastral 1410201348 a fost transmis in gestiunea ÎM ”Balasinești-Service” pentru un termen de 3 ani (contract de comodat se anexează). La finele anului in curs se vor stabili indicatorii economici pentru ÎM pentru anul care urmează. Totodată, fondatorul va efectua revizia activității economico-financiare a ÎM pentru anul in curs.

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

response:
Referitor la contabilizarea si raportarea patrimoniului public aflat in gestiunea economica a entității fondate - ÎM „Prestservicii Nord”, de către fondator a fost efectuată inventarierea patrimoniului public transmis în administrare si la moment valoarea mijloacelor fixe luate la evidenta in cadrul întreprinderii este de 528,7 mii lei. La ÎM „Prestservicii Nord” ultima inspecție financiară a avut loc în perioada 8 iunie - 20 iunie 2017 în urma căreia a fost modificat si aprobat Statutul ÎM conform legislației.

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

4. să întreprindă măsuri pentru organizarea activității întreprinderilor fondate în concordanţă cu norma legală, să asigure inventarierea exhaustivă şi contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în administrarea lor, și elaborarea, de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, a unor planuri manageriale de redresarea a situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor.

response:
s-a petrecut inventarierea la întreprinderile fondat public transmis in administrarea lor, rezultatele contabilizate conform normelor legale.

5. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare patrimonială a entităţilor fondate, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

5. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare patrimonială a entităţilor fondate, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

5. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare patrimonială a entităţilor fondate, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

5. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare patrimonială a entităţilor fondate, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

5. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare patrimonială a entităţilor fondate, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

5. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare patrimonială a entităţilor fondate, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

response:
Consiliul raional în raport cu persoanele implicate vor înlătura deficientele constatate de audit în termenul stabilit, cu întocmirea planului managerial a entităților fondate.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
Autoritatea publica locala este in proces de identificare, înregistrare in evidența contabila, cât și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate. Aceste acțiuni sunt costisitoare, care necesita timp, surse financiare planificate și aprobate in buget de CO Lipcani, ce se executa treptat p/u fiecare bun imobil.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
La moment actual se efectuează lucrul cu organul cadastral - înregistrarea bunurilor imobile (clădiri și construcții) care aparțin primăriei com.Bogdanești la oficiul cadastral.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
La moment actual se se desfășoară inventarizarea creanțelor pentru terenurile arendate, precum și încasarea acestor datorii. De asemenea a demarat procesul de înregistrare a bunurilor imobile care aparțin primăriei la oficiul cadastral.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
S-a îmbunătățit generarea, paza, protecția si îngrijirea pădurilor. In comun cu IS „Întreprinderea pentru Silvicultura Lipcani” s-a organizat evaluarea, contabilizarea si raportarea conforma a fondului silvic; S-a încheiat contract cu organul cadastral pentru înregistrarea primară a bunurilor imobile;

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
Două clădiri de predare și un depozit situat pe aceeași parcelă de teren sunt înregistrate OCT Briceni, IS „Cadastru“ sucursală sub un singur număr cadastral 1430108132, din motiv că una dintre clădirile școlare și depozit dărăpănat sunt într-o stare dezafectată, care va fi demolat.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
Căminului Cultural și terenul aferent clădirii au fost înregistrate la Oficiul Cadastral la care li s-a atribuit coduri cadastrale 1419119230 la teren și 1419119230.01, 1419119230.02 la clădiri cu valoarea de 1281,3 mii lei (copiile se anexează).

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
De către OTC Briceni au fost înregistrate bunuri imobile, proprietate APL, care nu corespund realității, și anume nr. Cadastrale: 1420205419.01; 1420208042.01/ cota valorică a cotașilor; 1420205201.01/fostei f/a Progres; 1420205421.01 - proprietate “Moldova -GAZ”; 1420207155.01 - proprietate Direcția educației tineretului și sport Briceni; 1420208045.01- proprietate privata a persoanei fizice).

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
Bunurile imobiliare neînregistrat la OCT Briceni - fostul centru de sănătate a satului Cotiujeni - va putem informa ca conform deciziei Consiliului sătesc nr.7 din 14.09.2012 a fost scos la licitație si vândut la următoarele persoane: -SA Moldtelecom, cod cadastral 1424206.258.01.00, conform Hotărârii Judecătorești; - Russu-Manita Ivan, clădirea fostului centru de sănătate litera B, cod cadastral 1424206.258.01.002; - Lungu Mihail, clădirea fostului centru de sănătate litera A, cod cadastral 1424206.258.01.003. Totodată va comunicam ca conform contractelor de vânzare-cumpărare si Extraselor din Registrul bunurilor imobile de la OCT Briceni aceste imobile aparțin persoanelor date (extrasele se anexează). Vă mai informam ca dispune de contract de arenda a terenului de sub construcții si este achitata suma de 1892.0 lei. Înregistrarea cadastrala a construcțiilor publice fără evaluarea lor - fosta cârmuire a colhozului „Biruința” - va informam ca conform datele de care dispune primăria acest bun imobil este proprietatea cet.Cobiroi I.V. care a primit-o de la fosta Asociație Cotiujeni în contul datoriilor la salariu care a achitat la cetățeni, dar încă n-a trecut-o pe el personal si primăria nu are idee de unde a apărut la balanța primăriei si in ce baza, dar totuși APL i-a facut evaluarea.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
La OCT Cadastru s-a intervenit cu un demers pentru formarea numerelor cadastrale asupra patrimoniului public local. Unei construcții i-a fost atribuit codul cadastral 1425299.276 (anexa). După posibilități și surse financiare va fi îndeplinită aceasta recomandare.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
În anul 2015 a fost efectuată inventarierea curenta a clădirii școlii primare cu suprafața totala de 355 m2 și înregistrarea curenta a bunului imobil. Contabilizarea clădirii se va efectua in urma inventarierii subdiviziunile aflate la gestiunea Primăriei Balasinești de la finele anului curent.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
Conform deciziei consiliului local nr.5/4 din 05.10.2016, nr.2/11 din 03.04.2017 „Cu privire la aprobarea și înregistrarea planurilor cadastrale a bunurilor imobile la OCT Briceni, au fost înregistrate 9 bunuri imobile. Au fost înregistrate 9 contracte de arenda pe termen de un an cu agenții care prelucrau aceste terenuri neidentificate. După expirarea termenului terenurile vor fi scoase la licitație publica pentru a fi date in arenda. Plata pentru arenda a fost achitata de agenții economici pe ultimii trei ani.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
La OCT „Cadastru” s-a intervenit cu un demers pentru formarea numerelor cadastrale asupra patrimoniului public local. După posibilități și surse financiare va fi îndeplinita aceasta recomandare.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
Pentru utilizarea eficienta a terenurilor proprietate publică a fost efectuata inventarierea terenurilor aflate in proprietatea UAT, încheind in anul 2016 contracte de arenda cu 71 persoane fizice și juridice care dețin terenuri aferente obiectelor privatizate sau spre privatizare de uz public utilizând procentul stabilit de Consiliul Orășenesc Briceni. La acest capitol și la toate compartimentele indicate de audit se lucrează in continuare, pentru administrarea conforma și încasarea plaților corespunzătoare.

6. să asigure înregistrarea conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public local, inclusiv a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate.

response:
Conform Deciziei Consiliului raional nr.3/30 din 03.08.2017 au fost transmise la înregistrare la organele cadastrale a drepturilor asupra patrimoniului public in Registrul bunurilor imobile.

7. să asigure suportul metodologic și monitorizarea în sensul asigurării veridicității raportării patrimoniale a AAPL de nivelul I și nivelul II din raion.

response:
Va asigura suport metodologic conform legislației pentru bugetele de ambele nivele.

Cerinte (32)

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.147 din 25.10.2017: S-a aprobat un plan de măsuri au fost stabilite persoanele responsabile de realizarea recomandărilor Curții de Conturi

RO_4851_Slobozia-Sirauti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.2034 din 23.08.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4830_Cotiujeni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.1547 din 31.10.17: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4852_Tabani.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.557 din 03.11.2017: Conform Deciziei nr. 3/7 din 29.07.2016, s-a luat act de Rapoartele de audit, fiind aprobat Planul de acțiuni au fost stabilite termenele și persoanele responsabile de realizarea recomandărilor Curții de Conturi (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4833_Criva.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.100 din 26.10.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4822_Balasanesti.pdf
RO_4823_Balasanesti_Briceni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.1358 din 07.11.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4853_Tetcani.pdf
RO_5089_Tetcani_2.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.231 din 26.10.2017: Au fost mai multe încercări de a propune la discuție și aproba la ședința consiliului un plan de acțiuni in vederea înlăturării deficientelor. Dar in cadrul ședințelor aceasta întrebare nu a fost discutata.

RO_4834_Drepcauti_Briceni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.76 din 06.11.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4825_Beleavinti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.1104 din 26.10.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4854_Trebisauti_Briceni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
f/nr.: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4835_Grimancauti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.672 din 02.10.2017: Conform Deciziei nr. 1/5 din 18.03.2016, s-a luat act de Rapoartele de audit, fiind aprobat Planul de acțiuni au fost stabilite termenele și persoanele responsabile de realizarea recomandărilor Curții de Conturi (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4850_Sirauti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr. 118 din 02.11.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4836_Halahora de Sus.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.66 din 28.06.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4432_Bogdanesti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.227 din 25.08.2017: Conform Deciziei nr. 7/5 din 04 noiembrie 2016, s-a luat act de Rapoartele de audit, fiind aprobat Planul de acțiuni au fost stabilite termenele și persoanele responsabile de realizarea recomandărilor Curții de Conturi (sânt prezentate documentele justificative).

RO_4849_Prima.or.Briceni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.403 din 01.11.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4838_Hlina.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.517 din 22.12.2016: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi,

RO_3757_HCC_26_2016_Bulboaca.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.239 din 03.11.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4840_Lipcani.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.135 din 31.10.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4839_Larga.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.197 din 01.11.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4824_Balcauti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.27 din 04.08.2017: s-au întreprins masuri pentru implementarea recomandărilor indicate in rapoartele de audit cu determinarea acțiunilor concrete in vederea înlăturării deficienților constatate precum și stabilirea persoanelor responsabile de realizarea acestora (anexa: dispoziția primarului nr.23 din 25 iulie 2016 "Cu privire la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu” și Decizia nr. 3/4 din 19.08.2016 (sunt prezentate documentele justificative).

RO_4827_Caracusenii Vechi.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.63 din 01.11.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4842_Mihaileni_Briceni.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.41 din 16.08.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4828_Colicauti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.91 din 02.11.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4841_Marcauti.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris nr.173 din 11.12.2017 -S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4880_Corjeuti_scris.pdf
RO_4881_Corjeuti_anexe.pdf
RO_4882_Corjeuti_anexa1.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.91 din 13.11.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4845_Pererita scris.pdf
RO_4846_Pererita.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
nr.35 din 27.10.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_4829_Coteala.pdf

2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Rapoartele de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora;

response:
Scris. CR Briceni nr.28 din 11.09.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi, Scris.CR Briceni nr.360 din 20.11.2017: suplimentar a informat CC despre măsurile întreprinse în vederea executării HCC menționate;

RO_4831_CR Briceni 2.pdf
RO_4832_CR Briceni.pdf

2.2. Oficiului teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, pentru informare și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL din raionul Briceni în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

response:
nr.1303/OT6/496 din 20.11.2017: a fost organizata о conlucrare de serviciu individuală cu fiecare Primar din cele 28 de primarii din teritoriul raionului Briceni, referitor la executarea, în termenii prevăzuți de legislația în vigoare, a cerințelor din pct. 2.2 al Hotărârii Curții de Conturi nr. 26 din 5 iulie 2016 și implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit.

RO_4844_OT Edinet.pdf

2.3. pentru informare și se cere luarea de măsuri în vederea stabilirii unor politici/reglementări clare/exhaustive privind gestionarea și evidența terenurilor proprietate publică locală aflate sub vegetație forestieră, precum și completarea cadrului juridic aferent împăduririi terenurilor degradate, administrate de autoritățile publice locale;

response:
nr.10-05/1091 din 07.06.2016: a fost elaborat și aprobat prin HG nr.1186 din 28.10.2016 Regulamentul privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a UAT și a terenurilor degradate proprietate privată. Regulamentul conține reglementări privind împăduririi terenurilor degradate, administrate de autoritățile publice locale.

2.4. pentru informare și se cere, conform competențelor, elaborarea, ajustarea și publicarea cadrului legislativ-normativ aferent executării lucrărilor de întreținere, reparație și construcție a drumurilor publice locale, conform cerințelor de rigoare;

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 Prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 3 din 11.02.2015 a fost aprobat normativ in construcţii NCM D.02.01:2015 "Proiectarea drumurilor publice”. Pentru anul 2017 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prevede elaborarea următoarelor normative in construcţie: 1) NCM privind întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice, care va include şi clasificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a dramurilor publice; 2) NCM privind întreţinerea drumurilor publice pe bază de performanţă. Totodată, la Î.S. "Administraţia de Stat a Dramurilor" sunt in curs de elaborare documentele tehnice referitoare la întreţinerea multianuală a drumurilor pe bază de performanţă: - contractul tip, inclusiv condiţii generale şi speciale; - standarde întreţinere a drumurilor şi altele. Procesul de fuzionare a întreprinderilor de întreţinere a fost finalizat.