Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 8 din 9 februarie 2011 privind Raportul auditului implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în anii 2008-2009

Numar din data de 2011-02-09 Nr. cerinte: 39 Nr. recomandari: 131

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dl V.Grama şi contabilului-şef dna N.Şpilevaia, directorului Î.S. "Cadastru" dna A.Matcov şi contabilului-şef dna S.Boreţ, şefului adjunct al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Pană, şefului Direcţiei funciare din cadrul Direcţiei Generale Arhitectură, Urbanism şi Relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău dl N.Creciun, precum şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) si art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în anii 2008-2009.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu art. 28 şi art. 30 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în temeiul Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010, în care a fost inclus la solicitarea Fracţiunii parlamentare "Alianţa Moldova Noastră".

Misiunea de audit s-a realizat la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Î.S. "Cadastru" şi 5 oficii cadastrale teritoriale, avînd drept scop verificarea regularităţii implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în anii 2008-2009.

Auditul a fost planificat şi s-a realizat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, fiind folosite diferite tehnici şi metode, cum ar fi examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare, contractelor de achiziţii; analiza comparativă a datelor şi informaţiei financiare; observaţiile directe etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Raportul auditului implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile (în continuare - Programul de stat) în anii 2008-2009 denotă faptul că autorităţile abilitate, prin Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998 "Despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile", cu dirijarea realizării Programului de stat nu şi-au îndeplinit sarcinile la nivelul corespunzător şi în termenele stabilite, ceea ce a determinat admiterea unor iregularităţi şi neconformităţi, care se exprimă prin:

- lipsa indicatorilor cantitativi şi calitativi de implementare, susţinuţi de date exacte şi documente relevante, ce a condiţionat lipsa bazei justificative la solicitarea mijloacelor financiare publice necesare pentru implementarea Programului de stat, precum şi la stabilirea termenelor de implementare a acestuia;

- nerealizarea acţiunilor privind delimitarea terenurilor proprietate publică în cadrul Programului de stat;

- efectuarea necalitativă a lucrărilor de înregistrare primară masivă a drepturilor asupra bunurilor imobile şi nefinalizarea acestor lucrări în termenele stabilite în Programul de stat;

- modul aplicat de executare a lucrărilor de înregistrare a bunurilor imobile determină efectuarea înregistrărilor eronate şi înscrierilor neveridice în registrul bunurilor imobile;

- lucrările executate de către Î.S. "Cadastru" la înregistrarea primară masivă nu sînt bazate pe documente justificative credibile;

- lipsa unui mecanism bine definit de prevenire a erorilor la înregistrarea primară masivă;

- rapoartele privind bunurile imobile evaluate (generate de programele informatice) nu sînt întocmite reieşind din tipurile de bunuri imobile;

- metoda existentă de evaluare a bunurilor imobile nu ajustează valoarea evaluată a bunurilor imobile la preţurile de piaţă;

- contractele încheiate privind executarea lucrărilor finanţate din bugetul de stat la realizarea Programului de stat nu stabilesc tipul lucrărilor, volumul şi valoarea acestora (conform tarifelor existente pe fiecare tip de lucrări), ceea ce determină riscul suportării cheltuielilor suplimentare din bugetul de stat;

- neconlucrarea între organele cadastrale şi autorităţile administraţiei publice locale în cadrul acţiunilor de delimitare a terenurilor proprietate publică şi de înregistrare primară masivă.

♦ Un factor care a cauzat nerealizarea deplină a Programului de stat se exprimă prin lipsa de coerenţă şi consecutivitate a normelor juridice ce reglementează modul de înregistrare a bunului imobil accesoriu, în dependenţă de existenţa înregistrării dreptului asupra bunului imobil principal, ceea ce duce la apariţia unor litigii între proprietarii acestor bunuri, cu implicarea autorităţilor publice de competenţă, situaţie ce afectează direct asigurarea integrităţii proprietăţii publice.

♦ Activităţile economice ale Î.S. "Cadastru" s-au realizat cu abateri de la normele legale, şi anume:

- Î.S. "Cadastru", creată în scopul gestionării cadastrului bunurilor imobile pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada auditată a admis neregularităţi la efectuarea achiziţiilor publice;

- lucrările de reparaţie capitală a imobilelor în anii 2008-2009 s-au efectuat în lipsa planificării corespunzătoare, ceea ce a determinat majorarea valorii lucrărilor executate şi executarea necalitativă a lor;

- stabilirea neregulamentară a adaosurilor la salarizarea conducerii Î.S. "Cadastru", ceea ce a generat suportarea cheltuielilor suplimentare;

- ţinerea neconformă a evidenţei contabile.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

 

1. Se aprobă Raportul auditului implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în anii 2008-2009, anexat la prezenta hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit, pentru informare:

2.1. Parlamentului Republicii Moldova;

2.2. Guvernului Republicii Moldova şi se propune să audieze în şedinţă raportul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru privind situaţia şi cauzele reale care au generat tergiversarea implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică şi Programului de evaluare a bunurilor imobile, cu adoptarea în termene optime a unor hotărîri privind problemele vizate, bazate pe date justificative şi termene reale (obiective) de realizare;

2.3. Ministerului Finanţelor şi se cere să analizeze dacă evaluarea bunurilor imobile, efectuată la implementarea noului sistem de impozitare a bunurilor imobile, corespunde cu valoarea de piaţă a acestora, cu prezentarea propunerilor de rigoare;

2.4. Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Î.S. "Cadastru" şi se cere să întreprindă măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neregularităţilor constatate şi stabilirea termenelor şi a responsabililor;

2.5. Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.2. - subpct.2.5. din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (131)

1. să asigure exercitarea monitoringului funciar la nivel naţional şi întocmirea bilanţurilor funciare de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza documentelor justificative, înaintînd propunerile necesare în modul stabilit;

2. Să stabilească unele modalităţi eficiente de conlucrare între AAPL şi Î.S. “Cadastru”;

3. Să elaboreze şi să înainteze Guvernului, spre aprobare, propuneri privind executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică concomitent cu efectuarea lucrărilor de înregistrare primară masivă a bunurilor imobile, cu asigurarea unei modalităţi de înregistrare a drepturilor asupra tuturor tipurilor de bunuri imobile, indiferent de proprietarul lor;

4. Să determine acordarea suportului necesar de către instituţiile şi întreprinderile din subordine întru delimitarea terenurilor proprietate publică, înregistrarea acestora şi stabilirea domeniului din care acestea fac parte;

5. Să stabilească indicatori bine determinaţi pentru executarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică;

6. Să asigure justificarea calculelor de mijloace financiare necesare pentru realizarea Programului de creare a cadastrului bunurilor imobile, Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică şi Programului de evaluare a bunurilor immobile;

7. Să contracteze lucrările de creare a cadastrului bunurilor imobile, de delimitare a terenurilor proprietate publică şi de evaluare a bunurilor imobile, cu indicarea exhaustivă a tipurilor lucrărilor, volumului şi valorii acestora;

8. Să revadă principiile de evaluare a bunurilor imobile, cu asigurarea stabilirii valorii evaluate în mărimea valorii de piaţă;

9. Să identifice motivele de comitere a erorilor în cadrul înregistrării primare masive, cu întreprinderea măsurilor necesare pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;

10. Să iniţieze modificarea art.35 alin.(4) din Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998 privind excluderea abordărilor neunivoce de înregistrare a bunurilor imobile, înaintînd propunerile respective în modul stabilit;

11. Să elaboreze şi să aprobe prevederi referitor la modul univoc de efectuare a înscrierilor în registrul bunurilor imobile;

12. să examineze posibilitatea elaborării şi implementării unor sisteme informaţionale compatibile privind ţinerea evidenţei fondului funciar şi privind ţinerea registrului bunurilor imobile;

13. În colaborare cu AAPL, să asigure inventarierea modului de implementare a cadastrului bunurilor imobile şi a realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar în teritoriile administrate, cu stabilirea unor acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţelor existente;

14. Să examineze legalitatea calculării şi achitării, în perioada auditată, a sporului pentru vechime în muncă managerului Î.S. “Cadastru”;

15. Să revizuiască programul informaţional al registrului bunurilor imobile, pentru a putea prezenta rapoarte privind bunurile imobile înregistrate, modul lor de folosinţă, tipul, suprafaţa, proprietarii acestora etc.‚ necesare pentru asigurarea suportului AAPL la efectuarea monitoringului funciar şi la întocmirea bilanţului funciar;

16. Să contracteze şi să execute lucrările şi serviciile din contul alocaţiilor bugetare doar în baza unor comenzi exhaustive, indicîndu-se tipul, volumul şi valoarea acestora;

17. Să stabilească căi de comunicaţie eficiente cu AAPL privind schimbul operativ de informaţii, necesar pentru implementarea cadastrului bunurilor imobile;

18. Să asigure înregistrarea în registrul bunurilor imobile a tuturor bunurilor imobile existente, cu stabilirea proprietarului sau beneficiarului acestora, inclusiv prin înregistrarea: • drepturilor de proprietate asupra terenurilor aferente caselor de locuit particulare în conformitate cu prevederile art.6/1 şi art.11 din Codul funciar, cu examinarea posibilităţii de anulare a înregistrării acestora ca proprietate de stat sau municipală, efectuată în cadrul înregistrării primare masive; • drepturilor de beneficiar funciar asupra terenurilor aferente caselor de locuit particulare în conformitate cu deciziile AAPL ale mun.Chişinău, emise în cadrul înregistrării primare masive;

19. Să asigure anexarea la dosarul cadastral a deciziilor în baza cărora a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra terenurilor, inclusiv ca proprietate de stat şi municipală, precum şi a deciziilor privind efectuarea corectării erorilor din registrul bunurilor imobile;

20. Să nu admită efectuarea înregistrării în registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunului imobil secundar (construcţie sau încăpere) în lipsa acordului proprietarului bunului imobil principal (terenului sau construcţiei);

21. Să asigure justificarea volumului şi a valorii serviciilor prestate din contul alocaţiilor bugetare, incluse în Rapoartele privind volumul serviciilor prestate, cu asigurarea păstrării unei copii la OCT;

22. Să ajusteze programul informaţional “EvalualCad”, pentru a avea posibilitatea de a stabili lista bunurilor imobile evaluate într-o perioadă respectivă şi de către o persoană anumită;

23. Să asigure un control intern eficient la stabilirea volumului lucrărilor executate de către angajaţii OCT, necesar pentru calcularea salariilor acestora;

24. Să asigure încasarea creanţelor înregistrate în evidenţa contabilă;

25. Să revadă modalitatea de evidenţă a serviciilor prestate şi achitate de către persoanele fizice, pentru a asigura o evidenţă analitică a decontărilor cu acestea;

26. Să elaboreze şi să aprobe regulamentul privind achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

27. să asigure întocmirea bilanţurilor funciare în baza documentelor justificative;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

28. să acorde organelor cadastrale suportul necesar pentru înregistrarea tuturor bunurilor imobile, corectarea datelor din registrul bunurilor imobile şi inventarierea implementării cadastrului bunurilor imobile şi realizării prevederilor art.11 şi art.12 din Codul funciar;

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

29. de comun acord cu organele cadastrale, să stabilească acţiuni concrete pentru înlăturarea deficienţilor constatate la implementarea Programului de stat.

Cerinte (39)

2.2 se propune să audieze în şedinţă raportul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru privind situaţia şi cauzele reale care au generat tergiversarea implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, Programului de delimitare a terenurilor proprietate mmobi şi Programului de evaluare a bunurilor imobile, cu adoptarea în termene optime a unor hotărîri privind problemele vizate, bazate pe date justificative şi termene reale (obiective) de realizare;

2.3 să analizeze dacă evaluarea bunurilor imobile, efectuată la implementarea noului sistem de impozitare a bunurilor imobile, corespunde cu valoarea de piaţă a acestora, cu prezentarea propunerilor de rigoare;

2.4 se cere să întreprindă măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neregularităţilor constatate şi stabilirea termenelor şi a responsabililor;

2.4 se cere să întreprindă măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neregularităţilor constatate şi stabilirea termenelor şi a responsabililor;

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.

2.5 Autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II şi se cere să aducă la cunoştinţă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I recomandările indicate în Raportul de audit, cu monitorizarea îndeplinirii acestora.