Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr.31 din 26 iulie 2016 ”Privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015”

Numar 277-287 din data de 2016-07-26 Nr. cerinte: 25 Nr. recomandari: 59

H O T Ă R Î R E A nr. 31

din 26 iulie 2016

privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea de Conturi, în prezența deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, dl Corneliu Dudnic, guvernatorului (bașcanul) UTA Găgăuzia, dna Irina Vlah, prim-vicepreședintelui Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, dl Vadim Ceban, șefului Direcției Generale Finanțe (UTA Găgăuzia), dna Tatiana Donceva, șefului Inspectoratului Fiscal de Stat (UTA Găgăuzia), dna Natalia Comarova, șefului Direcției administrarea proprietății publice în cadrul Agenției Proprietății Publice de pe lîngă Ministerul Economiei, dl Mihai Doruc, șefului Oficiului cadastral teritorial Comrat, dl Vladimir Marcovschi, șefului Direcției Generale ocrotirea sănătății și asigurări sociale (UTA Găgăuzia), dl Alexei Zlatovcean, șefului interimar al Direcției generale a complexului agroindustrial (UTA Găgăuzia), dl Alexandru Chendighelean, președinților raioanelor: Comrat, dl Vladimir Garcev, Ceadîr-Lunga, dl Valentin Cara, vicepreședintelui raionului Vulcănești, dl Ion Rotaru, și primarilor: mun. Comrat, dl Serghei Anastasov, or. Ceadîr-Lunga, dl Anatoli Topal, or. Vulcănești, dl Victor Petrioglu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015, precum și Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015.
Misiunile de audit au fost realizate în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 20162. În ansamblu, misiunile de audit au vizat problemele ce țin de respectarea de către autoritățile administrației publice locale (în continuare – AAPL) a legalității și regularității procesului bugetar, precum și de gestionarea prudentă și economă a patrimoniului public.
Auditurile au fost efectuate conform standardelor internaționale3 aplicate de Curtea de Conturi, probele de audit fiind obținute prin examinarea rapoartelor privind execuția bugetară, rapoartelor financiare ale entităților supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și a unor date semnificative; observații directe, precum și prin analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților supuse auditării. La fel, au fost examinate deciziile și dispozițiile Comitetului executiv și ale guvernatorului UTA Găgăuzia, actele organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi
a constatat:
evaluările auditului public extern elucidează reușite în administrarea fondurilor publice, dar, în același timp, invocă și unele nereguli cauzate de folosirea irațională a mijloacelor alocate. Astfel, abaterile și iregularitățile admise de administrațiile locale din UTA Găgăuzia în procesele bugetare din 2014 și 2015 atestă că acestea nu și-au asumat obiective clare pentru consolidarea bazei financiare a bugetelor locale, în special din contul (re)evaluării materiei impozabile, implicit, a surselor de venituri proprii, proiecțiile fiscal-bugetare neîntrunind plenitudinea și încrederea de rigoare, precum și neasigurînd sustenabilitatea bugetelor UAT de toate nivelurile. Totodată, modul de gestionare a cheltuielilor bugetare și a patrimoniului proprietate publică nu întrunește criterii de prudențialitate și economicitate. Administrarea patrimoniului public nu contribuie la consolidarea bazei financiare a autorităților locale, fondurile fixe și activele gestionate de către entitățile fondate nu generează veniturile corespunzătoare.
Deficiențele identificate de misiunea de audit se exprimă prin:
 • neaplicarea măsurilor de dezvoltare instituțională a sistemelor de control intern, precum și interacțiunea slabă dintre autoritățile de resort (financiare, economice, fiscale, statistice și cadastrale) nu au permis inventarierea și (re)evaluarea materiei impozabile, respectiv, mărimea taxelor și impozitelor necuantificate, dar evaluate de audit, constituind (2014-2015) nu mai puțin de 71,6 mil.lei și, respectiv, 60,8 mil.lei (TVA – 26,5 mil.lei/10,7 mil.lei; accize – 14,7 mil.lei/36,1 mil.lei; impozitele pe bunurile imobiliare – 6,6 mil.lei/5,4 mil.lei; taxa pentru amenajarea teritoriului – 1,7 mil.lei/1,6 mil.lei; taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii de deservire socială – 1,3 mil.lei/0,9 mil.lei; impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător – 15,1 mil.lei/0,6 mil.lei; veniturile din gestiunea terenurilor și bunurilor publice – 5,7 mil.lei/5,5 mil.lei);
 • managementul cheltuielilor nu corespunde rigorilor, astfel fiind admise multiple abateri și nereguli care au diminuat eficiența alocațiilor bugetare, exprimate prin:
 • planificarea cu abateri de la cadrul normativ a numărului de copii, ceea ce a condiționat majorarea transferurilor cu destinație specială pentru învățămîntul preșcolar din bugetul de stat pentru 2014 cu suma totală de 8,3 mil.lei și, respectiv, pentru 2015 – cu suma totală de 10,3 mil.lei;
 • neaprobarea statelor de personal pentru perioada supusă auditului, ceea ce a determinat cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 70,39 mil.lei;
 • includerea unui număr majorat de unități în statele de personal pentru anul 2014, ceea ce a generat cheltuieli suplimentare pentru remunerarea muncii (art.111) în sumă totală de 9,34 mil.lei;
 • utilizarea neregulamentară a mijloacelor bugetare privind retribuirea muncii în sumă totală de 1561,4 mii lei (inclusiv contribuțiile aferente);
 • alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV din școlile primare, gimnazii și licee sub nivelul normelor aprobate cu suma totală de 0,35 mil.lei, precum și a copiilor din instituțiile preșcolare – cu sumă totală de 3,70 mil.lei;
 • nevalorificarea integrală a mijloacelor financiare publice pentru cheltuielile capitale în sumă totală de 8,9 mil.lei;
 • neînregistrarea regulamentară în evidența contabilă a majorării valorii obiectelor reparate, rezultate din cheltuielile capitale în sumă totală de 5,67 mil.lei;
 • modificarea neregulamentară a elementelor contractuale prin introducerea unor elemente noi, majorînd valoarea inițială a ofertelor cu 0,14 mil.lei;
 • neelaborarea planurilor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii în sumă de 14,6 mil.lei;
 • nepublicarea în anunțul de intenție a achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii în sumă totală de 31,4 mil.lei;
 • utilizarea mijloacelor financiare în scopuri ce nu au un caracter excepțional în sumă totală de 2,8 mil.lei;
 • controlul necorespunzător și neinițierea acțiunilor de monitorizare din partea factorilor de decizie din cadrul AAPL privind utilizarea ajutoarelor umanitare s-au soldat cu: neînregistrarea în evidența contabilă a soldurilor motorinei în cantitate de 43,2 tone și a grîului alimentar în cantitate de 2721,5 tone; nerestituirea loturilor de combustibil și grîu alimentar, alocate agenților economici cu titlu de împrumut, în valoare totală de 14,9 mil.lei; netransmiterea AAPL, pentru capitalizarea/înregistrarea obiectelor reparate/construite, a cheltuielilor în sumă de 2,30 mil.lei; utilizarea ajutoarelor umanitare în alte scopuri decît cele prevăzute în documentele de distribuire, în sumă totală de 0,12 mil.lei etc.;
 • activitatea neconformă a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I și nivelul II) în vederea asigurării regularității și legalității administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, nerespectarea prevederilor legislației în vigoare și lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public s-au soldat cu:
 • prezentarea neveridică Agenției Proprietății Publice a Raportului privind patrimoniul public aflat în administrarea AAPL, cu diminuarea valorii mijloacelor fixe din gestiunea a 13 entități în anul 2014 și 23 entități în anul 2015, cu suma totală, respectiv, de 90,2 mil.lei  și de 96,75 mil.lei, și majorarea la alte 21 de entități în anul 2014 și 27 entități în anul 2015, respectiv, cu 159,9 mil.lei și cu 142,55 mil.lei;
 • neînregistrarea și necontabilizarea corespunzătoare de către 10 UAT a patrimoniului public în valoare de 127,12 mil.lei, transmise în gestiune instituțiilor medico-sanitare publice;
 • neasigurarea evidenței conforme a patrimoniului public în valoare de 230,97 mil.lei, transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale, și neexcluderea din evidența fondului locativ a imobilelor privatizate în valoare de 309,92 mil.lei;
 • înregistrarea de către întreprinderile municipale a pierderilor neacoperite în sumă totală de 65,06 mil.lei, ca urmare a activității operaționale ineficiente;
 • neînregistrarea primară masivă a imobilelor proprietate publică, a sectoarelor de teren de pe lîngă casele de locuit și a celor de grădini din cadrul a 3 UAT;
 • neefectuarea/nefinalizarea delimitării terenurilor proprietate publică a UAT din domeniul public și cel privat în toate 26 UAT din UTA Găgăuzia;
 • neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de 124,9 mil.lei și a terenurilor cu suprafața totală de 37,3 mii ha;
managementul financiar-contabil necorespunzător nu a asigurat în deplină măsură respectarea principiilor de bază ale organizării și ținerii evidenței contabile, precum și raportarea situațiilor financiare potrivit normelor stabilite, constatîndu-se înregistrări neconforme ale operațiunilor financiare, ca urmare fiind raportate eronat situațiile financiare și patrimoniale;
verificările asupra conformării cerințelor și recomandărilor expuse în Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale din UTA Găgăuzia pe anul 2011 și gestionării patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.24 din 29.05.20124, relevă că managementul AAPL din UTA Găgăuzia nu a fost exigent în remedierile de rigoare. Astfel, recomandările anterioare privind gestionarea patrimoniului public au fost realizate parțial, ceea ce nu asigură continuitatea în acțiunile de remediere și de perfecționare a managementului financiar.
Abaterile de la legalitate și regularitate atestate în administrarea de către AAPL a resurselor și fondurilor publice exprimă, în mare măsură, gradul redus de coordonare și supraveghere a implementării instrumentelor de control intern.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăște:
1. Se aprobă Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii  2014-2015, precum și Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015, anexate la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre și Rapoartele de audit se remit:
2.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora:
2.1.1. Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);
2.1.2 Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefului Direcției Generale Finanțe, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);
2.2. pentru informare și luare de atitudine privind conformarea la recomandările auditului indicate în Rapoartele de audit, avînd în vedere prezența deficiențelor similare constatate în cadrul UAT supuse auditării:
2.2.1. șefilor Direcției Generale Tineret și Sport, Direcției Generale Cultură, Direcției Generale Sănătate, Direcției Generale Construcții, consiliilor locale și primarilor satelor/comunelor: Avdarma, Beșalma, Bugeac, Dezghingea, Chirsova, Chioselia Rusă, Congaz, Congazcicul de Sus, Cotovscoe, Svetlîi, Ferapontievca, Cioc-Maidan, Baurci, Beșghioz, Gaidar, Joltai, Cazaclia, Chiriet-Lunga, Copceac, Tomai, Carbalia, Cișmichioi și Etulia, conducătorilor instituțiilor de învățămînt preuniversitar5 Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015;
2.2.2. consiliilor locale și primarilor satelor/comunelor: Avdarma; Beșalma; Bugeac; Dezghingea; Chirsova; Chioselia Rusă; Congaz; Congazcicul de Sus; Cotovscoe; Svetlîi; Ferapontievca; Cioc-Maidan; Baurci; Beșghioz; Gaidar; Joltai; Cazaclia; Chiriet-Lunga; Copceac; Tomai; Carbalia; Cișmichioi; Etulia, conducătorilor instituțiilor de învățămînt preuniversitar și extrașcolar6, șefilor instituțiilor de cultură: Muzeul de Stat istorico-etnografic Comrat; Muzeul Comrat; Muzeul s. Beșalma; Teatrul național „D.Tanasoglu”; Centrul didactic de instruire a tineretului din UTA GăgăuziaRaportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015;
2.3. Oficiului teritorial UTA Găgăuzia al Cancelariei de Stat, pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL din UTA Găgăuzia în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, și se recomandă:
 • dispunerea aplicării în practică a managementului informațional la evaluarea materiei impozabile aferente impozitelor/taxelor locale;
 • autosesizarea, conform competențelor, privind (ne)respectarea de către contribuabilii înregistrați în localitățile UTA Găgăuzia a regimului fiscal în condițiile stipulate expres de Codul fiscal în vigoare;
2.5. Inspectoratului Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia, pentru informare, și se cere confruntarea indicilor din Sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din UTA privind relevanța și plenitudinea materiei impozabile și sporirea gradului de conformare voluntară;
2.6. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine privind activitatea autorităților financiare și fiscale din UTA Găgăuzia ce ține de evaluarea și monitorizarea bazei de impozitare aferente formării și mobilizării integrale a veniturilor bugetare;
2.7. Ministerului Economiei, pentru informare și luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către AAPL a informațiilor cu privire la patrimoniul public gestionat, precum și înregistrarea corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public; pentru documentare în sensul inițierii procesului de ajustare a cadrului normativ aferent guvernării corporative privind relevanța stabilirii indicatorilor-cheie adiționali gestiunii economice în cadrul întreprinderilor municipale, bazați pe criterii de cost-beneficiu, eficiență și profitabilitate;
2.8. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și posibilă examinare a impedimentelor în procesul de administrare a proprietății publice, generate de anumite conflicte de norme; a gradului de conformare a autorităților publice de resort și a celor locale privind respectarea cadrului legal și regulator în materie de evidență/cadastrare/integritate a patrimoniului public gestionat;
2.9. Parlamentului Republicii Moldova și comisiilor parlamentare: economie, buget și finanțe; administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, pentru informare și, după caz, audierea autorităților UTA Găgăuzia privind conformarea acestora cadrului juridic național aferent impozitelor și taxelor de stat.
3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunilor de audit, AAPL supuse auditării au întreprins unele măsuri de remediere a neconformităților constatate: a fost elaborat proiectul Legii privind investițiile în UTA Găgăuzia, acesta fiind înaintat spre aprobare Adunării Populare; au fost conformate la cadrul legal-normativ înscrierile contabile privind patrimoniul transmis în gestiune întreprinderilor municipale (242,35 mil.lei) și instituțiilor medico-sanitare publice (127,12 mil.lei); au fost înregistrate în evidența contabilă obiectele în curs de execuție (6,39 mil.lei); au fost stabilite plățile pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate/întreprinderilor și obiectivelor private.
4. Dată fiind revendicarea în Rapoartele de audit anexate la prezenta Hotărîre a recomandărilor misiunilor precedente de audit extern, se exclude din regim de monitorizare Hotărîrea Curții de Conturi nr.24 din 29.05.2012.
5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1, 2.3-2.5 din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi semestrial, în termen de 18 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008.


 Serafim Urechean,
Președintele Curții de Conturi


1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
4 În continuare – Hotărîrea Curții de Conturi nr.24 din 29.05.2012.
5 Licee teoretice: „M. Eminescu” (Comrat); „N. Tretiacova” (Comrat); „D.A. Mavrodi” (Comrat); s.Dezghingea; „M. Tuzlova” (Chirsova); nr.1 s.Congaz; „M. Chesea” (Beșalma); s.Cioc-Maidan; „D. Celenghir” (Avdarma); s.Tomai; s.Beșghioz; „S. Baranovschi” (Copceac); „B. Ianacoglo” (Copceac); s.Cazaclia; nr.2 (Vulcănești); „S. Economova” (Etulia); gimnazii: „S. Curoglu” (Comrat); nr.7 (Comrat); „M. Tanasoglo” (Chirsova); „N. Cebanova” (Congaz); nr.3 (Congaz); s.Congazcicul de Sus; s.Cotovscoe; s.Gaidar; „P. Cazmalî (Ceadîr-Lunga); s.Bugeac; gimnazii-grădinițe: „Vovcioc” (Ferapontievca); „Sîrmaci (Ceadîr-Lunga).
6 Licee teoretice: „M. Eminescu” (Comrat); „N. Tretiacova” (Comrat); „D.A. Mavrodi” (Comrat); s.Dezghingea; „M. Tuzlova” (Chirsova); nr.1 s.Congaz; „M. Chesea” (Beșalma); s.Cioc-Maidan; „D. Celenghir” (Avdarma); s.Tomai; s.Beșghioz; „S. Baranovschi” (Copceac); „B. Ianacoglo” (Copceac); s.Cazaclia; nr.2 (Vulcănești); „S. Economova” (Etulia); internatul sportiv (Comrat); moldo-turc „S. Demirelea” (Congaz); „D. Caraciobanu” (Comrat); „G. Vieru” (Cioselia Rusă); „A. Doljenco” (Vulcănești); D. Tanasoglo” (Chiriet-Lunga); „M. Gluboglo” (Ceadîr –Lunga); gimnazii:S. Curoglu” (Comrat); nr.7 (Comrat); „P. Cazmalî (Ceadîr-Lunga); instituții extrașcolare: Școala sportivă nr.1 din Ceadîr-Lunga; Școala sportivă Vulcănești; Școala de muzică din Comrat.

Recomandari (59)

1. să-și asume și să asigure un cadru organizațional de conlucrare/interacțiune punctuală și rezultativă între subdiviziunile DGF, organele fiscale și cadastrale, alte părți implicate în subprocesul de evaluare/planificare bugetară, implementînd în acest sens modele analitice și proceduri tehnice aferente inventarierii potențialului economic și bazei impozabile, cu delegarea corespunzătoare a responsabilităților.

response:
Бюджет АТО Гагаузии на соответствующий бюджетный год, а также прогноз на перспективу последующих 2 лет, разрабатывается Главным управлением финансов Гагаузии с учетом макроэкономических прогнозов, основных принципов политики государства и Автономии в области бюджетных доходов и расходов, прогнозов нормативов отчислений от общих государственных доходов в соответствующие бюджеты, с учетом принципа эффективного распределения расходов по всем отраслям национальной экономики. Прогноз доходов местных бюджетов осуществляется исходя из: - положений действующего налогового законодательства, учитывая дополнения и изменения законодательства в сфере финансовой и таможенной политики; - решений представительных и правомочных органов АТЕ, в части, касающейся полномочий в области налогов, сборов и других доходов; - анализа налоговой базы по каждой АТЕ, отдельно по видам налогов, сборов и других поступлений в бюджет; Разработка проекта бюджета АТО Гагаузии на 2017 и 2018 годы производилась в строгом соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Молдова и АТО Гагаузии, а так же методическими рекомендациями Министерства финансов Республики Молдова. Для составления проектов бюджетов на 2017 и 2018 годы Постановлениями Исполкома Гагаузии создавались рабочие группы, в состав которых наряду с ключевыми отраслевыми управлениями – финансов, экономического развития и налогового администрирования, входили и другие отраслевые управления – образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты населения, строительства, АПК и др. Копии постановлений Исполкома Гагаузии №22/5 от 26.08.2016 года и №18/4 от 01.09.2017 года прилагаются на 4 листах. На заседаниях рабочей группы по составлению проекта бюджета АТО Гагаузии на соответствующий год рассматривались вопросы, касающиеся составления проекта бюджета, как по доходной части, так и по расходной частям бюджета. Главным управлением финансов Гагаузии направляются письма в адрес учреждений, вовлеченных в процесс формирования бюджета, которыми в свою очередь предоставляется информация по созданию базы данных для оценки налогооблагаемой базы автономии. (копии писем Главного управления финансов Гагаузии № 174, №175, №176 от 14.09.2016 года, №125, №126, №127, №128, №129 от 06.09.2017 года, №140 от 17.10.2017 года прилагаются на 9 листах). Главным управлением экономического развития Гагаузии: - ежегодно, по итогам года, на основе бухгалтерских балансов предприятий, предоставленных в органы статистики, осуществляется анализ деятельности отраслей экономики автономии. Результаты данного анализа служат для расчета прогнозных показателей социально- экономического развития региона, а также являются основанием для определения налогооблагаемой базы. - проводится работа по разработке каталога экономических агентов АТО Гагаузия. Аккумулирована информация населенных пунктов и структурных подразделений Исполнительного Комитета Гагаузии о перечне экономических агентов, зарегистрированных и действующих на территории Гагаузии. - составлен Реестр основных экономических агентов АТО Гагаузия в разрезе отраслей экономики, с указанием наименования предприятия, юридического адреса, ФИО руководителя, контактных данных. В своей работе по изучению налогооблагаемой базы Гагаузии налажена тесная связь между Главным управлением экономического развития Гагаузии, Главным управлением государственной налоговой инспекции Гагаузии, Главным управлением финансов, Главным управлением АПК, экологии и лесного хозяйства, что оказывает положительное влияние на своевременное осуществление необходимых расчетов и принятие необходимых мер. ГНИ по АТО Гагаузии для составления проекта бюджета автономии на предстоящий год, представляет обширную информацию в разрезе всех населенных пунктов, действующих на территории экономических агентов, видов налогов и т. д. Таким образом, для составления проекта бюджета были использованы все необходимые данные для объективной оценки налогооблагаемой базы бюджетов всех уровней автономии. Кроме того, для обеспечения прозрачности процесса составления проекта бюджета автономии на соответствующий год, проводятся публичные слушания, на которых может присутствовать любой гражданин автономии, также в работе слушаний принимают участие депутаты Народного Собрания Гагаузии, представители Исполнительного Комитета Гагаузии, общественных организаций из различных областей деятельности. Результаты публичных слушаний направляются в постоянную комиссию Народного Собрания Гагаузии по экономической политике, привлечению инвестиций, бюджету, финансам и региональному развитию и размещается на официальном сайте Исполкома Гагаузии. Копии Постановления Исполкома Гагаузии №31/1 от 09.11.2016 года и Постановления Исполкома Гагаузии №25/2 от 25.11.2017 года прилагаются на 40 листах.

2. în conlucrare cu AAPL de nivelul I și cu alte părți implicate în procesul de formare a bugetului, să asigure standardizarea sistemului de proceduri privind crearea bazei de impozitare fundamentate; instruirea metodologică și practică a personalului implicat în procesele pentru elaborarea proiecțiilor fiscal-bugetare pe toate categoriile de venituri fiscale și nefiscale luate în calcul la formarea veniturilor proprii ale bugetelor UAT.

response:
Разработка проекта бюджета АТО Гагаузия на 2017 и 2018 годы проводилась в строгом соответствии с действующим законодательством. Главным управлением финансов ежегодно разрабатываются и доводятся до сведения всех исполнителей бюджетов методические рекомендации по составлению проектов бюджетов на соответствующий год и расчетов на последующие 2 года. Копии писем Главного управления финансов Гагаузии №171 от 08.09.2016 года и №122 от 24.08.2017 года прилагаются на 2 листах. С представителями бюджетов 1 и 2 уровней проводятся методические и практические семинары по вопросам, касающимся составления проекта бюджета и внесения прогнозных показателей в модуль SIMF. Получив от Министерства финансов Республики Молдова окончательные показатели по проекту бюджета на соответствующий год, Главное управление финансов доводит всем нижестоящим бюджетам контрольные цифры по каждому виду трансфертов специального и общего назначения из средств государственного бюджета РМ и центрального бюджета АТО Гагаузия. Копия письма Главного управления финансов Гагаузии № 158 от 04.12.2017 года прилагается 3 листах. Представленные в Главное управление финансов Гагаузии решения местных советов об утверждении бюджетов на соответствующий бюджетный год проверяются на соответствие доведенных контрольных цифр по трансфертов специального и общего назначения из средств государственного бюджета РМ и центрального бюджета АТО Гагаузия. Кроме того, проводятся консультации по процедурам внесения уже утвержденных показателей бюджетов в модуль SIMF.

3.1 să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite etc., formate în UAT, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local;

response:
Работниками примарии постоянно проводится работа с должниками с целью сокращения недоимки по всем видам налогов. Должникам отправляются претензии для оплаты налогов. В 2017 годы направлено 67 писем. Реестр писем и 4 выборочных письма прилагаются на 7 листах.

3.1 să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite etc., formate în UAT, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local;

response:
Ведется работа по взысканию задолженностей по арендной плате с физических и юридических лиц, проводится беседа и по мере необходимости материалы направляются для решения спорных вопросов в случае отказа выплат с судебную инстанцию. На данный момент в рассмотрении есть два судебных дела по взысканию задолженностей с предприятий должников.

3.1 să asigure acumularea veniturilor pe toate categoriile de taxe/impozite etc., formate în UAT, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea diminuării restanțelor față de bugetul local;

response:
С целью уменьшения дебиторской задолженности по договорам аренды на земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения примарией проводится следующая работа: - отправлены претензии в количестве 37 штук на сумму 536 136,74 леев, взыскано 218 280,35 леев. Копии исков прилагаются на 16 листах.

3.2 să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică și a terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private.

response:
Отделом землеустройства примарии мун.Чадыр-Лунга: - предоставлены в налоговый отдел обновленные списки крестьянских хозяйств и владельцев сельскохозяйственных земель по состоянию на 1.01.2018 года, для налогообложения. Копии списков крестьянских хозяйств г. Чадыр-Лунга на 2017 год прилагаются на 4 листах; - в ноябре-декабре 2017 года составлен новый годовой отчет (баланс) земель, отображающий реальную картину по землям публичной и частной собственности. Копии отчетов о начисленных суммах земельного налога и налога на недвижимое имущество для физических лиц (граждан) и крестьянских (фермерских) хозяйств прилагаются на 2 листах; - в 2017 году заключены договора аренды на земли резервного фонда Примэрии (пашня и частично пастбища), а также была взыскана плата за пользование земли в размере 17419 леев. Копии списка договоров аренды, заключенных в 2016 года и договоров аренды земельных участков прилагаются на 25 листах; - в 2017 году проведена инвентаризация крестьянских хозяйств и земель сельскохозяйственного назначения, зарегистрированы 10 новых КХ (крестьянских хозяйств). Копии: инвентаризации земельных участков, выделенных для строительства жилого дома на 01.0.2017 года, выписки из журнала учета налогоплательщиков по земельному налогу и налогу на недвижимое имущество прилагаются на 9 листах. В плане проведения земельной политики Примэрии муниципия необходима финансовая помощь государства для проведения работ по регистрации в реестре ТКО земель Примэрии и их разграничении.

3.2 să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică și a terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private.

response:
Арендная плата устанавливается и взимается согласно Закону «Об аренде в сельском хозяйстве» №198 от 15.05.2003 года

3.2 să asigure, conform prevederilor legale, stabilirea/aplicarea plății pentru folosirea terenurilor arabile proprietate publică și a terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private.

response:
Согласно решению муниципального совета № 12/45 от 13 сентября 2016 года «Об инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения в мун. Комрат» проведена инвентаризация земель. Периодически рассматриваются на заседаниях муниципального совета заявления о передаче в пользование земельных участков. Копии решений муниципального совета прилагаются на 11 листах.

4. în comun cu AAPL de nivelul I, să intensifice lucrul privind popularizarea legislației fiscale în vederea înregistrării și atribuirii codurilor fiscale gospodăriilor țărănești (de fermier) și sporirii acumulărilor de venituri în bugetele UAT.

response:
Примария г.Вулканешты: проводится работа по популяризации налогового законодательства с целью регистрации и присвоения налоговых кодов крестьянским хозяйствам для увеличения поступления в доходов в бюджет. Так с 2016 года IV квартал по первое полугодие 2017 года была произведена работа с физическими лицами, имеющими на праве частной собственности земли, рекомендовано узаконить данную деятельность. В результате переговоров за период с IV квартала 2016 года по первое полугодие 2017 года были открыты и зарегистрированы крестьянские хозяйства: GT Tiuliu Vasilii or.Vulcanesti от 24.10.2016 года, GT Hiora Ivan or.Vulcanesti от 14.03.2017 года, GT Chisacov Vladimir or.Vulcanesti от 18.04.2017 года, GT Tomaili Nicolai or.Vulcanesti от 02.05.2017 года, GT Ivanoglo Anna or.Vulcanesti от 14.06.2017 года, GT Cuiumju Consantain or.Vulcanesti от 14.06.2017 года.Копии регистрационных и налоговых сертификатов прилагаются на 10 листах.

5. să asigure emiterea deciziilor privind taxele și impozitele locale la bugetele administrate, în corespundere cu prevederile Codului fiscal.

response:
В строгом соответствии с требованиями законодательства принимаются решения по перечню и утверждению ставок по налогам и сборам, т.е. проводятся публичные слушания, проекты решений обсуждаются на профильных комиссиях, после чего выносятся на заседание Совета. Решения муниципального совета № XXI/2 от 27.12.2016 г. и № XXXVIII/1 от 05.12.2017 г. прилагаются на 4 листах.

5. să asigure emiterea deciziilor privind taxele și impozitele locale la bugetele administrate, în corespundere cu prevederile Codului fiscal.

response:
Решение городского Совета об утверждении конкретных ставок налога на недвижимое имущество принято с соблюдением всех требований Раздела VI НК РМ (№ 1163-XIII от 24.04.1997г. с последующим изменениями и дополнениями). Все утвержденные конкретные ставки соответствуют положениям ст. 280 НКРМ. Льготы по уплате налога на недвижимое имущество утверждены согласно ст. 283 НКРМ (решения № 8/1.3(1) от 21.12.2015 г. и № 7/3 от 19.12.2016 г. городского Совета прилагаются на 8 листах). Решение городского Совета о введении местных налогов и сборов на территории г. Вулканешты принято согласно перечня местных налогов и сборов, регламентируемого VII Разделом НК РМ в зависимости от возможностей и нужд города. При утверждении ставок соблюдены все требования ст. 297(5,6) Раздела VII НК РМ. Все решения городского Совета в соответствии с требованиями ст. 297(4) в 10-дневный срок предоставлены в УНО города и доведены до сведения налогоплательщиков посредством городского сайта и вывешивания на доске объявлений примэрии (решения № 8/1.3(2) от 21.12.2015 г. и № 7/3 от 19.12.2016 г. городского Совета прилагаются на 8 листах).

5. să asigure emiterea deciziilor privind taxele și impozitele locale la bugetele administrate, în corespundere cu prevederile Codului fiscal.

response:
В соответствии с требованиями действующего законодательства принимаются решения по перечню и утверждению ставок по налогам и сборам, соответствующие решения публикуются. Решения муниципального совета № 18/3 от 10.12.2015 года и № 16/2 от 09.02.2016 года прилагаются на 12 листах.

6. să asigure ajustarea activității ghișeului unic la cadrul legal în vigoare.

response:
Деятельность, связанная с выдачей разрешений на размещение объектов торговли и объектов по оказанию услуг возложена на налоговый отдел Примэрии мун.Чадыр-Лунга. Деятельность офиса «Единое окно» отменена. Копия решения мун. Совета № XVII/II от 20.09.2016 года прилагается на 1 листе.

7. să aducă actele legislativ-normative adoptate privind facilitățile fiscale, gradul de veridicitate și îndeplinire a criteriilor stabilite în concordanță cu Codul fiscal.

response:
Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия был подготовлен Проект Закона АТО Гагаузия «О гарантиях обеспечения прав субъектов инвестиционной деятельности» и направлен на рассмотрение в Народное Собрание Гагаузии, в порядке законодательной инициативы. Настоящий законопроект был разработан с целью обеспечения прав субъектов инвестиционной деятельности, предоставленных на основании Закона АТО Гагаузия «Об инвестициях и инвестиционной деятельности АТО Гагаузия» №24-XV/II от 26 декабря 2000 года и заключенных Соглашений о предоставлении режима льготного налогообложения. В результате, был принят Закон АТО Гагаузия «О гарантиях обеспечения прав субъектов инвестиционной деятельности» № №70-XXXIII/V от 30 июня 2016 года. Действие настоящего Закона распространяется на следующих субъектов инвестиционной деятельности: «Marigold» SRL, «Vitapharm-Com» SRL, «Enija» C.P. Исполнен названный Закон путём внесения изменений и дополнений в Закон о бюджете Гагаузии на 2017 год. Кроме того, был принят Закон АТО Гагаузия «Об инвестициях» №73-XXXIV/V от 09 августа 2016 года, который был разработан и принят для регулирования отношений, связанных с инвестициями в АТО Гагаузия, определения правовых и экономических основ стимулирования инвестиций, гарантии защиты прав инвесторов при осуществлении инвестиций в АТО Гагаузия, которые не противоречат законодательству РМ.

8. să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea statelor de personal la Cancelaria de Stat și la Ministerul Finanțelor.

response:
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 201 от 11.03.2009 года «О введении в действие положений Закона о государственной должности и статусе государственного служащего» № 158-XVI от 4 июля 2008 года и Постановления Правительства Республики Молдова № 1001 от 26.12.2011года, штатные расписания Исполкома и его структурных подразделений (отраслевых управлений) автономии направлены для согласования в Государственную канцелярию Республики Молдова и согласованы в 2016 году, 2017 году и 2018 году. Копии штатных расписаний Исполкома Гагаузии, отраслевых управлений прилагаются на 159 листах. Штатные расписания районных администраций не согласованы Государственной Канцелярией Республики Молдова, в связи с несоответствием требованиям Приложения № 3 и № 4 Закона РМ № 764 – XV от 27.12.2011г. «Об административно-территориальном устройстве Республики Молдова». В свою очередь штатные окладные ведомости Исполкома Гагаузии и отраслевых управлений направлены в Министерство финансов РМ (письмо Главного управления финансов Гагаузии № 02/1-2-62 от 19.05.2016 года) для согласования. В 2016 году регистрация проведена не была (копия письма Министерства финансов №10-12-206 от 27.07.2016 года прилагается на 1 листе). В 2017 году регистрация проведена (письмо Главного управления финансов Гагаузии №01/1-11-85 от 21.06.2017 года прилагается на 1 листе). Копии штанных окладных ведомостей прилагаются на 17 листах.

9. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

9. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
В целях регламентирования оплаты труда работников примарии г. Чадыр-Лунга решением совета утверждено Положение о стимулировании работников примарии г. Чадыр-Лунга. Копия решения городского совета № XX/4 от 08.12.2016 прилагается на 4 листах.

9. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

9. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

9. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

9. să asigure respectarea actelor normative care reglementează domeniul retribuirii muncii, cu implementarea unui control intern adecvat și întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităților constatate.

response:
Исполком Гагаузии: В области оплаты труда Исполком Гагаузии и его отраслевые управления руководствуются положениями действующего законодательства. Во исполнение п.с) ч.(1) ст.5 ч.(3) ст.71 Закона РМ «О системе оплаты труда государственных служащих» №48 от 22.03.2013 года и п.5) п.8 Постановления Правительства РМ №331 от 28.05.2012 года «Об оплате труда государственных служащих» Постановлением Исполкома Гагаузии №25/4 от 24.11.2017 года утверждено Положение «О порядке и условиях предоставления стимулирующих выплат государственным служащим структурных подразделений Исполнительного комитета Гагаузии». (прилагается на 12 листах)

10. să asigure respectarea cadrului legal în procesul alimentării copiilor din instituțiile preșcolare, cu eficientizarea controlului intern în această privință și înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Ведется контроль за качеством питания в дошкольных учреждениях примэрии мун. Чадыр-Лунга. Проводятся внеплановые проверки качества питания детей, к составлению перечня закупаемых продуктов питания подключены представители дошкольных учреждений. В состав рабочей группы Примэрии мун. Чадыр-Лунга включен представитель дошкольных учреждений. Копии: распоряжения примара № 246 р от 10.10.2017, объяснительных записок и инвентаризационных описей по продуктам питания детских дошкольных учреждений города прилагаются на 11 листах.

10. să asigure respectarea cadrului legal în procesul alimentării copiilor din instituțiile preșcolare, cu eficientizarea controlului intern în această privință și înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Процесс питания детей в детских учреждениях примарии осуществляется согласно утвержденным нормам, утвержденными приказом министерства образования РМ и составлением ежедневного меню с учетом качества продуктов питания. Работниками примарии проводится проверка норм и качества питания детей.

10. să asigure respectarea cadrului legal în procesul alimentării copiilor din instituțiile preșcolare, cu eficientizarea controlului intern în această privință și înlăturarea deficiențelor constatate de audit.

response:
Для проверки соблюдения норм питания в подведомственных дошкольных учреждениях муниципия Комрат распоряжением примара создана комиссия. Копия распоряжения №222 от 16.05.2017 года и актов проверок прилагаются на 4 листах.

11. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare din domeniul investițiilor capitale și achizițiilor publice.

response:
Распоряжением примара г. Чадыр-Лунга № 865-р от 22.08.2017 года создана рабочая группа Примарии по государственным закупкам товаров, работ и услуг. Ведется контроль за своевременным освоением бюджетных средств на приобретение товаров и услуг. Ведется постоянная работа по снижению кредиторской задолженности за поставленные товары и услуги. Копии распоряжения № 865-р от 22.08.2017 года и отчета FD – 049.2 с приложениями и копии выборочных накладных прилагаются на 9 листах.

11. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare din domeniul investițiilor capitale și achizițiilor publice.

response:
Товары, работы и услуги в примарии г. Вулканешты закупаются согласно положениям Закона РМ «О государственных закупках». При примарии г.Вулканешты создана комиссия по госзакупкам. Продукты приобретаются ежеквартально, работы и услуги закупаются по мере необходимости, в соответствии с утвержденным бюджетом.

11. să asigure înlăturarea iregularităților constatate de audit la efectuarea cheltuielilor bugetare din domeniul investițiilor capitale și achizițiilor publice.

response:
Для осуществления закупок товаров, работ и услуг на 2018 год распоряжением примара №554 от 26.12.2017 года утверждена тендерная комиссия и рабочая группа. Копия распоряжения прилагается на 1 листе.

12. să asigure utilizarea conformă a mijloacelor fondului de rezervă.

response:
Использование средств резервных фондов Исполнительного комитета и Народного Собрания Гагаузии осуществляется на основании положений Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде» №11 от 09.04.2013 года.

12. să asigure utilizarea conformă a mijloacelor fondului de rezervă.

response:
Использование средств резервных фондов Исполнительного комитета и Народного Собрания Гагаузии осуществляется на основании положений Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде» №11 от 09.04.2013 года.

13. să asigure înregistrarea în evidență contabilă a stocurilor bunurilor materiale donate de Federația Rusă, precum și recuperarea bunurilor alocate agenților economici cu titlu de împrumut.

response:
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 15/7 от 08 августа 2017 года «О передаче материальных активов Службы материальных резервов Гагаузии» принято решение о передаче на баланс Исполнительного Комитета Гагаузии всех материальных активов (гуманитарное дизельное топливо, продовольственная пшеница) и денежных средств с баланса Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии. Во исполнение названного Постановления издано распоряжение №106 от 11.09.2017 года, создана комиссия по передаче активов службы материальных резервов. Копии постановления Исполкома Гагаузии № 15/7 от 08.08.2017 года и распоряжения №106 от 11.09.2016 года прилагаются на 3 листах. По Акту приема-передачи материальных активов от 25.09.2017 года, Исполкомом Гагаузии приняты следующие материальные активы: 1. остатки на хранении: - гуманитарное дизельное топливо - 19382,5 кг; - гуманитарная продовольственная пшеница - 768780,0 кг; 2. остаток денежных средств на спецсчете – 332 482,32 леев; 3. дебиторская задолженность экономических агентов перед Исполнительным Комитетом Гагаузии по гуманитарному дизельному топливу 418 867 кг; 4. дебиторская задолженность экономических агентов перед Исполнительным Комитетом Гагаузии по продовольственной пшенице – 1 388 157,0 кг. Копия Акта приема-передачи материальных активов прилагается на 3 листах. В октябре-декабре 2017 года на спецсчет материальных резервов при Исполкоме Гагаузии поступили денежные средства в сумме 1 006 826,73 леев. В октябре 2017 года от SRL «Celepen-Agro» поступило дизельное топливо в количестве 25 385,0 литров на сумму 270773,33 леев: -17 814 литров на сумму 190 016,00 леев (копия накладной WB0379602 от 13.10.2017 года прилагается); -7 571 литров на сумму 80 757,33 леев (копия накладной WB0379603 от 13.10.2017 года прилагается). Полученное дизельное топливо в количестве 25 385,0 литров 13.10.2017 года отписано на ответственное хранение в SA «Arnaut Petrol» (копия накладной WA2241139 от 13.10.2017 года прилагается). Исполнительный Комитет Гагаузии принял Постановление №8/9 24.04.2017 года «О выделении дизельного топлива» (копия прилагается) ОК «Телерадио Гагаузии» - 2000,00 кг (копия накладной WA2241150 от 28.11.2017 года прилагается); Главному управлению культуры и туризма Гагаузии - 1125,0 кг (копия накладной WA2241145 от 02.11.2017 года прилагается). В сентябре-октябре 2017 года от SRL «Atinilem-Prim» поступила продовольственная пшеница в количестве 72 090 кг по накладным: -DAA05373711 от 25.09.2017 года в количестве 23 440 кг (копия накладной DAA05373711 от 25.09.2017 прилагается); -DAA05373712 от 28.09.2017 года в количестве 24 250 кг (копия накладной DAA05373712 от 28.09.2017 прилагается); - DAA05373713 от 03.10.2017 года в количестве 24 400 кг (копия накладной DAA05373713 от 03.10.2017 прилагается). Вышеназванные операции соответствующим образом отражены в бухгалтерском учете (копии отчетов прилагаются на 3 листах). Исполнительным комитетом Гагаузии предпринимаются меры по возврату займов, выделенных экономическим агентам с выплатой штрафных санкций, предусмотренных заключенными договорами. Информация о задолженности по дизельному топливу и о задолженности по продовольственной пшенице прилагаются на 6 листах.

1. de comun cu AAPL, să determine gradul de responsabilitate a persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit.

response:
В целях устранения установленных несоответствий и отклонений от положений действующего законодательства, а также улучшения менеджмента управления имуществом, находящимся в собственности АТО Гагаузия, указанных в отчете аудита, Исполнительным Комитетом Гагаузии с его структурными подразделениями был детально рассмотрен акт Счетной Палаты РМ №31 от 26.07.2016 г. В этой связи, с ОМПУ 1 уровня неоднократно проводились совещания, в частности, Дни примара, семинары для бухгалтеров и примаров на уровне Народного Собрания Гагаузии, с освещением и разъяснением проблемных вопросов, связанных с администрированием, необходимостью и целесообразностью принятия эффективных мер по сохранению объектов публичной собственности АТО Гагаузия. По вопросу обеспечения обязательной регистрации прав собственности была проведена инвентаризация всех объектов на предмет регистрации, направлены письменные обращения в ОМПУ об изыскании финансовых резервов с последующим выделением причитающихся сумм для документального оформления объектов. Со стороны Народного Собрания Гагаузии было высказано намерение о рассмотрении вопроса о выделении денежных средств из бюджета Гагаузии для массовой регистрации объектов недвижимости публичной собственности. В части неэффективного администрирования и отсутствия контроля со стороны ОМПУ, были даны рекомендации о рассмотрении на своих заседаниях местных Советов и принятии действенных мер по устранению выявленных нарушений. Принятые решения должны способствовать вовлечению публичного имущества, посредством процедуры аукциона, передачи внаем или реализации активов, не используемых в производственном процессе, с целью получения дополнительных доходов в бюджеты населенных пунктов. Органам местной публичной власти постоянно оказывается консультативная и методическая помощь в управлении публичной собственностью и надлежащем документальном оформлении. В плане практического содействия, отделом публичной собственности Главного управления экономического развития Гагаузии проводятся аукционы по сдаче внаем и по продаже активов, не используемых в технологическом процессе. Так, в примэрии к. Светлый, в целях недопущения дальнейшего разрушения здания больницы (с 4 прилегающими строениями), согласно принятому решению местного Совета, объект был выставлен на аукцион и реализован, в соответствии с действующим законодательством. С целью обеспечения достоверного предоставления отчета о публичной собственности в Агентство Публичной Собственности, идентичной с данными финансовых органов АТО Гагаузия, службой публичной собственности при Главном управлении экономического развития Гагаузии видоизменен порядок приема предусмотренных форм отчетности, т.е. в дополнение запрашивается копия бухгалтерского баланса. Сводный отчет о публичной собственности по АТО Гагаузия будет представлен в Агентство Публичной Собственности после произведенной сверки с Главным управлением финансов Гагаузии. На заседаниях Исполнительного комитета Гагаузии рассматриваются вопросы, связанные с вопросами публичного имущества, утверждением актов инвентаризации объектов недвижимости, передаче объектов

RO_5280_0178_ UTA Gagauzia.pdf

2. să efectueze inventarierea patrimoniului public transmis în comodat, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestuia atît la fondator, cît și la IMSP, înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă și în Registrul bunurilor imobile, cu asigurarea monitorizării eficiente continue a situațiilor patrimoniale.

response:
Во исполнение Постановления Народного Собрания Гагаузии № 398-XXVI/V от 30 июня 2015 года «О передаче права учредительства публичных медико-санитарных учреждений автономии Исполнительному Комитету Гагаузии» и Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии № 13/6 от 11 августа 2015 года «Об исполнении Постановления Народного Собрания Гагаузии № 398-XXVI/V от 30 июня 2015 года» Администрация Комратского района приняла решение № 04 от 29.01.2016 года «О передаче на баланс Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии основные средства медико-санитарных учреждений района», числящиеся на балансе районной администрации по состоянию на 31 декабря 2015 года на сумму 75 312 948.00 леев, передача ОС пока не осуществлена. Постановления Исполнительного Комитета № 13/6 от 11 августа 2015 год, Народного Собрания Гагаузии № 398-XXVI/V от 30 июня 2015 года и Решение № 04 от 29.01.2016 года прилагаются на 3 листах.

2. să efectueze inventarierea patrimoniului public transmis în comodat, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestuia atît la fondator, cît și la IMSP, înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă și în Registrul bunurilor imobile, cu asigurarea monitorizării eficiente continue a situațiilor patrimoniale.

response:
Администрацией района проведена работа по регистрации публичного имущества. В настоящее время завершена регистрация в ТКО зданий Дома детского творчества, Детско - юношеской спортивной школы, базы отдыха «Олимпиец». Копия Постановления Исполкома Гагаузии № 3/14 от 03.03.2017 года и регистрационных документов прилагаются на 5 листах. На стадии завершения регистрация в ТКО имущества стадиона, художественной школы и Станции юных техников в г.Вулканешты. В связи с отсутствием первоначальных документов и необходимостью их восстановления затянулась процедура по регистрации недвижимого имущества оздоровительного детского лагеря «Юность», администрации , музыкальной школы г. Вулканешты, музыкальной школы в с.Чишмикиой. Копии ходатайств прилагаются на 3 листах.

2. să efectueze inventarierea patrimoniului public transmis în comodat, în scopul asigurării autenticității evidenței contabile a acestuia atît la fondator, cît și la IMSP, înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă și în Registrul bunurilor imobile, cu asigurarea monitorizării eficiente continue a situațiilor patrimoniale.

response:
Администрацией Чадыр-Лунгского района проведена определенная работа по регистрации публичного имущества. В настоящее время завершена регистрация в ТКО зданий Музыкальной школы, Публичной районной библиотеки, Детско-юношеской спортивной школы № 1 и № 2 в г.Чадыр-Лунга. Документы по регистрации, выписки из кадастрового органа и инвентарные карточки объектов прилагаются на 16 листах. В связи с отсутствием первоначальных документов и необходимостью их восстановления не представилось возможным в кратчайший срок зарегистрировать недвижимое имущество Детско-юношеской спортивной школы № 2.

3. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, transmis în gestiune ÎM, cu elaborarea și aprobarea unor mecanisme clare și măsuri de administrare a blocurilor de locuit, care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

response:
Жилищный фонд, переданный от МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» примэрии мун. Чадыр-Лунга взят на учет. Акт передачи от 30.04.2016, Список основных средств и других переданных - принятых активов от 30.04.2016 г., Отчет о недвижимом публичном имуществе государства МП ЖКХ Чадыр-Лунга от 30.04.2016 и Ведомость стоимости основных средств на 01.12.2017 года прилагаются на 19 листах.

3. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, transmis în gestiune ÎM, cu elaborarea și aprobarea unor mecanisme clare și măsuri de administrare a blocurilor de locuit, care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

response:
Имущество, переданное муниципальным предприятиям по состоянию на 01.01.2016 отражено в бухгалтерском учете. Информация о переданных основных средствах учредителем в хозяйственное ведение МПЖКХ Вулканешты по состоянию на 01.01.2016 прилагается на 5 листах.

3. să asigure înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a fondului locativ, transmis în gestiune ÎM, cu elaborarea și aprobarea unor mecanisme clare și măsuri de administrare a blocurilor de locuit, care ar asigura exploatarea durabilă a proprietății publice în folosul comunității locale.

response:
Жилищный фонд находится на балансе МП «ЖКХ» и имеет отражение в бухгалтерском учете примарии мун.Комрат в сумме 118 892 718,00 леев. (см. Копия инвентаризационной описи долгосрочных материальных активов по МП «ЖКХ» в п.5.2)

4. să asigure monitorizarea metodologică și activitatea de control asupra conformității ținerii evidenței contabile și veridicității rapoartelor financiare și patrimoniale ale AAPL de nivelul I și nivelul II.

response:
В связи с проводимыми реформами в бюджетной сфере, с 01.01.2016 года вступил в силу Приказ Министра финансов Республики Молдова № 216 от 28 декабря 2015 года «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета в бюджетной системе и методологические нормы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений». Во исполнение Закона РМ «О публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности» №181 от 25.07.2014 года и Закона РМ «О бухгалтерском учете» №113-XVI от 27.04.2007 года, всем примэриям и бюджетным учреждениям были направлены официальные письма 25 февраля 2016 года о необходимости подробного изучения для последующего применения нового Плана счетов бухгалтерского учета, методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также дополнительно сообщен электронный адрес, на котором размещены документы (в формате Microsoft Exel) по переводу сальдо предыдущего плана счетов на действующий план счетов с 01.01.2016 года. После представления годового отчета об исполнении бюджета АТО Гагаузия в МФ РМ за 2015 год, Главное управление финансов Гагаузии согласно плана работы оказывало методологическую и практическую помощь главным бухгалтерам примэрий и бюджетных учреждений в переводе сальдо предыдущего плана счетов на новый, вступивший в силу с 01.01.2016 года, а также организован семинар - совещание 21.04.2016 года на котором проводилась разъяснительная работа по вопросам учета и отчетности. Кроме того, в связи с составлением финансовой отчетности за I-е полугодие 2016 года, Главным управлением финансов Гагаузии 18 июля 2016 года был организован и проведен семинар по составлению отчетности со всеми примэриями и бюджетными учреждениями. Копия письма Главного управления финагнсов Гагаузии № 112 от 14.07.2016 года прилагается на 1 листе. Всем примэриям и бюджетным учреждениям были установлены сроки представления отчетов, а также направлено письмо в их адрес о порядке представления. Порядок представления отчетности организован следующим образом: Перед отправкой электронного варианта, необходимо представить в Главное управление финансов на бумажном носителе отчет с приложением отчета территориального казначейства, форма FD-037 для проверки плановых, кассовых и кодовых показателей. С каждым главным бухгалтером работа по проверке отчета проводится индивидуально, с оказанием методологической и практической помощи. Объем квартальных и годового отчета представлен следующими формами: FD-041 (баланс), FD-042 (отчет о фактических расходах), FD-043(отчет о кассовых расходах), FD-044(отчет об исполнении бюджета и смет расходов), FD-045(отчет о движении основных средств), FD-046(отчет о движении материальных ценностей), FD-047(отчет о недостачах и хищениях), FD-048BL (отчет по сети и штатам), FD-051(отчет о гуманитарной помощи). Все формы взаимоувязаны, при проверке отчетов каждому главному бухгалтеру разъяснено, в чем состоит взаимосвязь между формами, чтобы состоялось логическое завершение исполнения бюджета примэрии и смет расходов учреждения. Ежемесячно все примэрии и бюджетные учреждения составляют и представляют отчет о дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком погашения (форма FD-049) с двумя приложениями. При проверке данного отчета также оказывалась методологическая и практическая помощь. Учитывая сложности 2016 года, связанные с проведением реформ в бюджетной системе, введением нового плана счетов, методологических норм и внедрением новых программ, в таком же режиме проводилась работа с главными бухгалтерами в 2017 году по составлению годовых отчетов об исполнении бюджетов и смет расходов за 2016 год. Однако, имеются проблемы, а именно несовершенство программы - в ходе составления отчетности в программы вносились изменения, все показатели по исполнению бюджетов и смет расходов, включая кодовые, вносились вручную, происходил сбой, как в работе программ, так и в работе по организации учета и отчетности на местах. Большинство главных бухгалтеров не могли разобраться в изменениях программы, требовалось дополнительное разъяснение, что влекло за собой несвоевременное представление отчетности, проведение анализа. До составления отчета за I-е полугодие 2017 года Министерством финансов РМ были внесены изменения в программы. Появилась возможность экспортировать кодовые, плановые и кассовые показатели из программы GAB в программу SIMF (программа отчетности). Фактические доходы и расходы, а также дебиторский и кредиторский долги вносились вручную. О некоторых особенностях составления отчетности за 2017 год все примэрии и учреждения уведомлены по электронной почте. Порядок представления отчетности в Главное управление финансов Гагаузии не изменился. Все примэрии и бюджетные учреждения, прежде чем отправить электронный вариант отчета, представили в Главное управление финансов для проверки отчет на бумажном носителе. Проверка отчетности проводилась индивидуально с каждым главным бухгалтером, при этом оказана необходимая методологическая и практическая помощь. С целью изучения положения дел в части бухгалтерского учета и отчетности, а также оказания методологической и практической помощи, Главное управление финансов АТО Гагаузии ежедневно проводило разъяснительную работу и консультации с главными бухгалтерами примэрий и бюджетных учреждений, а в исключительных случаях с выездом на места.

5.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanță cu norma legală a statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate;

response:
Вопрос рассмотрен на совещании с примарами населенных пунктов Комратского района.

5.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanță cu norma legală a statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate;

response:
В 2018 году на основании решения Муниципального Совета будет проведена реорганизация муниципальных предприятий МП «Муниципальный рынок Чадыр-Лунга» и МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» путем слияния с целью обеспечения эффективного управления и оптимизации расходов. Решение № XLII/1 от 30,01,2018 муниципального совета прилагается на 1 листе.

5.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanță cu norma legală a statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate;

response:
МПЖК, МП «Апэ-Канал» привели в соответствие с законодательством Уставы своих предприятий. Копии Уставов МПЖКХ и Су-Канал в новых редакциях прилагаются на 11 листах.

5.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanță cu norma legală a statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate;

response:
Вопрос рассмотрен на совещании с примарами населенных пунктов Вулканештского района.

5.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanță cu norma legală a statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate;

response:
Исключены из государственного регистра следующие муниципальные предприятия, не осуществляющие хозяйственную деятельность с 1996 года, с учета службы регистрации правовых единиц АТО Гагаузии: муниципальное предприятие «Gumus», муниципальное предприятие «Servis», муниципальное предприятие «UPC», муниципальное предприятие «Gul-Comrat», Отдел капитального строительства города Комрат, Районный Фонд по инвестициям, муниципальное предприятие «Gazovic». Копия решения муниципального совета №4/74 от 23.02.2018 года и копии заявлений прилагаются на 9 листах.

5.1 să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanță cu norma legală a statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate;

response:
Вопрос рассмотрен на совещании с примарами населенных пунктов Чадыр-Лунгского района.

5.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

response:
Во исполнение Постановления Исполкома Гагаузии № 6/22 от 26.04.2010 года «О передаче газопроводов, построенных за счет средств бюджета Гагаузии, с баланса ГП «Суд-А-Кон» и примарий на баланс Комратской и Чадыр-Лунгской районных администраций» и распоряжения Комратской райадминистрации № 19 от 26.05.2010 года «О приеме газопроводных сетей на баланс райадминистрации», администрация Комратского района приняла в сентябре 2010 года на баланс газовые сети на общую сумму 4 028 950,35 леев. Согласно Постановления Правительства РМ № 683 от 18.06.2004 года «Об утверждении положения о порядке передачи газовым предприятиям АО Молдовагаз газовых сетей на техническое обслуживание» в п.З. гласит: «Органам местного публичного управления принять на бухгалтерский учет, зарегистрировать в органах кадастра и передать все газовые сети на техническое обслуживание на контрактной основе газовым предприятиям АО «Молдовагаз». Согласно Положению при передаче газовых сетей на техническое обслуживание их собственники представляют следующие документы: собственники - юридические лица a) заявление на передачу в письменной форме в адрес газового предприятия; b) решение о передаче, удостоверенное протоколом учредителей; c) нотариально заверенную выписку из уставных документов; d) выписку из Государственного реестра предприятий, подтверждающую правомочность подписи директора; e) нотариально заверенную доверенность на лицо, уполномоченное подписать договор; f) копию проектной и технической документации газовых сетей; g) документы, подтверждающие право собственности. Администрация приняла на баланс газовые сети согласно финансовых документов: накладные, копии актов выполненных работ и актов приема-передачи, заверенных в Главном управлении гос.имущества и приватизации Гагаузии, а техническая и проектная документация газовых сетей администрации не передана. п.З Постановления Правительства РМ № 683 «Об утверждении положения о порядке передачи газовым предприятиям АО Молдовагаз газовых сетей на техническое обслуживание» противоречит Закону РМ № 1543 от 25.02.1998 года «О кадастре недвижимого имущества» ст.4 п.6) и Закона РМ № 354 от 28.10.2004 года «О формировании объектов недвижимого имущества» ст.8 п.с), где указано, что «объекты инженерно-технической инфраструктуры не являются предметом регистрации в реестре недвижимого имущества». Письмо Администрации Комратского района № 42 от 09.02.2017 года прилагается на 1 листе.

5.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

response:
Объекты публичной собственности и их стоимость отражаются в бухгалтерском учете примарии. Ведомость движения основных средств за декабрь 2017 года и Ведомость учета движения основных средств за сентябрь 2017 года прилагаются на 16 листах.

5.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

response:
Имущество, переданное муниципальным предприятиям по состоянию на 01.01.2016 г., зарегистрировано в бухгалтерском учете. Информация по администрированию публичной собственности по состоянию на 01.01.2016 г. МП «Apa-Canal» Вулканешты прилагается на 5 листах.

5.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

response:
Вопрос рассмотрен на совещании с примарами населенных пунктов Вулканештского района.

5.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

response:
Проведена инвентаризация долгосрочных материальных активов в муниципальных предприятиях ЖКХ, Су-Канал, Тепловые сети и котельные. По результатам инвентаризации долгосрочные материальные активы составляют 268 164 000,03 леев по состоянию на 01.01.2018 года. Данный вопрос рассмотрен на заседании Муниципального совета 23.02.2018 года. Копии инвентаризационных описей долгосрочных материальных активов в муниципальных предприятиях ЖКХ, Су-Канал, Тепловые сети и котельные за 2017 год прилагаются на 13 листах.

5.2 să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

response:
Вопрос рассмотрен на совещании с примарами населенных пунктов Чадыр-Лунгского района.

5.3 să elaboreze și să propună, spre aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condițiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

5.3 să elaboreze și să propună, spre aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condițiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

5.3 să elaboreze și să propună, spre aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condițiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

response:
МПЖКХ, МП Апэ-Канал - Городской Совет утверждает поставки публичных услуг коммунального хозяйства ЖКХ. Апэ-Канал (тарифы на мусор и воду). Копии решений городского совета № 7 от 05.08.2014 «Об утверждении тарифов МП ЖКХ на коммунальные услуги и вывоз мусора» и № 9/2 от 10.10.2014 «Об утверждении тарифoв МП Апэ-Канал» прилагаются на 2 листах.

5.3 să elaboreze și să propună, spre aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condițiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

5.3 să elaboreze și să propună, spre aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condițiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

response:
Решением муниципального совета установлены тарифы на оплату услуг по водоснабжению и канализации и определен сбор за санитарную очистку. Копия решения совета №18/3 от 10.12.2015 года, №1/12 от 27.01.2017 года и № 5/1 от 10.03.2017 года, прилагаются на 8 листах.

5.3 să elaboreze și să propună, spre aprobare, consiliilor locale modul de furnizare a serviciilor publice de gospodărie comunală, în scopul gestionării eficiente, în condițiile legii, a patrimoniului public, cu stabilirea unor proceduri de control intern exhaustive.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

response:
Примария города Вулканешты на основании выделенных денежных средств частично произвела инвентаризацию имущества публичной собственности в кадастровых органах. На 2018 год уже заложены денежные средства для завершения инвентаризации имущества и регистрации в кадастровых органах.

6. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern care să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

Cerinte (25)

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_5280_0178_ UTA Gagauzia.pdf

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.1. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefilor: Direcției Generale Economice, Direcției Generale a complexului agroindustrial, Direcției Generale Învățămînt, Direcției Generale Relații Externe, Direcției Generale Finanțe, consiliilor locale ale mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității exercițiului bugetar în cadrul autorităților publice locale din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefului Direcției Generale Finanțe, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefului Direcției Generale Finanțe, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefului Direcției Generale Finanțe, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_5280_0178_ UTA Gagauzia.pdf

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefului Direcției Generale Finanțe, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefului Direcției Generale Finanțe, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefului Direcției Generale Finanțe, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefului Direcției Generale Finanțe, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefului Direcției Generale Finanțe, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1.2. pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de realizarea acestora: Adunării Populare a Găgăuziei, Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, Guvernatorului UTA Găgăuzia, șefului Direcției Generale Finanțe, președinților raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești, primarilor mun. Comrat, or. Ceadîr-Lunga și or. Vulcănești (Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din UTA Găgăuzia pe anii 2014-2015);

response:
Scris.Comitetului Executiv al Găgăuziei nr.250 din 26.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.3. pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL din UTA Găgăuzia în corespundere cu norma legală, în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

response:
Scris nr.1302 OT5 299 din 15.09.2017, были приняты следующие меры: 1. ТБК ГК было направлено исковое заявление №535 от 23.11.15 г. об отмене Закона АТО Гагаузия №59 от 31.07.2015г. о предоставлении АО «Конгазчик» отсрочки по оплате штрафных санкций, которым решено в отступлении положений НК РМ предоставить АО «Конгазчик» право на отсрочку платежа перед национальным публичным бюджетом по штрафу до 01.08.2018 г. Дело рассматривалось в Административном Суде Комрат и аннулирован как незаконный решением суда Комрат от 10.03.17г. Участниками процесса в качестве ответчиков являлись НСГ и Башкан Гагаузии, в качестве лиц, не заявляющих самостоятельных требований на стороне истца являлись Главная налоговая инспекция Гагаузии и Главная государственная налоговая инспекция при МФ РМ., в качестве лиц, не заявляющих самостоятельных требований на стороне ответчика АО «Конгазчик». Иск удовлетворен первой судебной инстанцией, Народное Собрание Гагаузии обжаловало решение суда I инстанции. На данный момент дело находится на рассмотрении в Апелляционной Палате. 2. ТБК ГК было направлено исковое заявление № 96 от 29.03.16 г. об отмене Закона АТО Гагаузия №64 -XXXIV от 22.12.2015г. О списании пеней и штрафов, которым решено списание сумм пени и штрафов по всем видам налогов и сборам, поступающим в бюджет Гагаузии. Противоречит Законам высшей иерархии и противоречит компетенции. Дело рассматривается в Административном Суде Комрат (на рассмотрении суда). Участниками процесса в качестве ответчиков являются НСГ и Башкан Гагаузии, в качестве лиц, не заявляющих самостоятельных требований на стороне истца являются Главная налоговая инспекция Гагаузии и Главная государственная налоговая инспекция при МФРМ. 3. 8.08.2016г. ТБК ГК было направлено исковое заявление №265 об аннулировании местного Закона Гагаузия № 46 -ХХ/П от 17.07.2001 г. О фиксированном налоге в Административный суд г. Комрат. Положения обжалуемого нормативного акта противоречат Конституции и НалоговомЛ Кодексу РМ. Положения НК РМ органам публичного управления АТО Гагаузия не делегируются полномочия по принятию местных законов об установлении фиксированного налога на территории Автономии. Органы публичной власти не имеют право принимать нормативные акты, противоречащие положения НК. Участниками процесса выступают в качестве ответчиков Народное Собрание Гагаузии и Башкан Гагаузии, в качестве лиц, не заявляющих самостоятельных требований на стороне истца выступает Главная государственная налоговая инспекция при МФ РМ и Министерство Финансов. 15.05. 2017 административным судом Комрат было удовлетворено исковое заявление Территориального Бюро Комрат Государственной Канцелярии к Народному Собранию Гагаузии и Башкану Гагаузии об отмене местного Закона Гагаузии №46- ХХ/П от 17. 07.2001 года. На данный момент жалоба находится на рассмотрении в Апелляционной Палате. 4. ТБК ГК было подано представление о незаконности № 1304 ОТ5 - 69 от 30.03.2017 г. об отмене п. 1 решения Муниципального совета Комрат №1.44 от 27.01.17г. «О выделении финансовых средств», которым решил: Выделить Р. Тютину финансовые средства в сумме 5000 леев на организацию митинга (данное решение отменено, средства не были выделены). 5. решением Муниципального совета Комрат №15/7 от 25.11.16г. местным советом было решено внести изменение в решение муниципального совета Комрат №13/4 от 06.08.13г., которым были снижены тарифы на услуги водоснабжения и канализации. Подан иск №117 от 28.04.17г. - на рассмотрении в суде первой инстанции. 6. решением Муниципального совета Комрат №5/1 от 10.03.17г. местным советом было решено внести изменение в решение муниципального совета Комрат №15/7 от 25.11.16г., которым были изменены тарифы на публичные услуги водоснабжения и канализации. Подан иск №153 от 17.05.17г. - на рассмотрении в суде первой инстанции. 7. решением Муниципального совета Комрат №6/61 от 31.03.17 было разрешено приобретения легкового автомобиля для заместителя примара. Внесено представление о незаконности №151 от 15.05.17, так как не указан источник покрытия. Представление о незаконности удовлетворено решением №11/4.1 от 26.05.17г., внесено изменение и указан источник покрытия. 8. Подан иск №240 от 17.07.17г. к Народному собранию Гагаузии и Главе (Башкану) Гагаузии об аннулировании местного Закона АТО Гагаузия №70-XXXIII/V от 30.06.16г. О гарантиях обеспечения прав субъектов инвестиционной деятельности». На рассмотрении в суде первой инстанции. 9. Исковое заявление № 123 от 03.05.17г. на решение местного совета с. Копчак от 14.09.2007г. «о тате за аренду земли, находящиеся в публичной собственности» и признании недействительным договор аренды земли №15 от 01.01.2015г.. На рассмотрении в суде первой инстанции.

RO_4094_OT Comrat.pdf
RO_5284_951_ 20.09.2017_OT Comrat.pdf
RO_5335_0296-18_OT Comrat.pdf

2.4. pentru informare, și se recomandă: - dispunerea aplicării în practică a managementului informațional la evaluarea materiei impozabile aferente impozitelor/taxelor locale; - autosesizarea, conform competențelor, privind (ne)respectarea de către contribuabilii înregistrați în localitățile UTA Găgăuzia a regimului fiscal în condițiile stipulate expres de Codul fiscal în vigoare;

response:
Scris. SFS nr.26-07/2-17/2457 din 26.02.2018: evidența subiecților, obiectelor impunerii, precum și a obligațiilor fiscale ale acestora în cazul bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării de către organele cadastrale se efectuează prin intermediul Sistemului Informational Automatizat „Cadastrul Fiscal”, iar în cazul bunurilor imobiliare neevaluate în scopul impozitarii de către organele cadastrale se efectuează în Registrele de evidența a contribuabililor la impozitul funciar și pe bunurile imobiliare și Registrele conturilor personale, ținute manual de către SCITL. În acest sens, în vederea facilitarii și optimizării procesului privind organizarea și evidența obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare (in cazul bunurilor imobiliare neevaluate in scopul impozitarii de catre organele cadastrale), precum și asigurarii plenitudinii calcularii si incasarii la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice - cetateni, a fost initiate lucrari de dezvoltare in cadrul sistemului informational integrat al Serviciului Fiscal de Stat a unui soft SIA „Cadastru fiscal 2”. Acest sistem preconizeaza preluarea și introducerea informațiilor pentru bunurile imobiliare neevaluate din Registrul bunurilor imobile ținut de către Agenda Servicii Publice in scopul impozitarii de catre organele cadastrale. Referitor la autosesizarea, conform competențelor, privind (ne)respectarea de catre contribuabilii inregistrati in localitățile UTA Gagauzia a regimului fiscal în condițiile stipulate expres de Codul fiscal în vigoare, informam urmatoarele. Prin scrisoarea Judecatoriei Comrat nr.5048 din 07.06.2017, SFS a fost informat despre abrogarea Legii locale a Adunarii Populare a Gagauziei nr.46-XX/II din 17.07.2001, in baza Hotararii Judecatoriei Comrat din 15.05.2017. Ulterior, Hotararea Judecatoriei Comrat din 15.05.2017 a fost atacata la Curtea de Apel Comrat prin cererea de apel din 15.06.2017, depusa de Adunarea Populara a Gagauziei, Bascanul Gagauziei. În data de 14.12.2017 Curtea de Apel Comrat a mentinut Hotararea de a abroga Legea nr.46-XX/II din 17.07.2001, aceasta fiind executorie din 14.12.2017. Astfel, pentru anul 2018, contribuabilii inregistrati pe teritoriul UTA Gagauzia urmeaza sa isi determine obligatiile aferente impozitelor si taxelor care constituie parte components a impozitului stabilit in suma fixa, in modul general stabilit de Codul fiscal. În acest context, SFS a informat contribuabilii care au fost subiectii impozitului stabilit in suma fixa despre necesitatea conformarii la cadrul de reglementare in vigoare aferent activitatii pe care о desfasoara (se anexeaxa). Prin indicatia nr.26-08/1-11/108 din 24.01.2018 (se anexeaza) s-a dispus Directiei generale administrare fiscala Sud, să intreprinda actiuni de popularizare a cadrului legal in vigoare, aferent fiecarui contribuabil in parte, inclusiv in partea ce ține de aplicabilitatea masinilor de casa și de control cu memorie fiscala (MCC). Serviciul Fiscal de Stat informeaza ca Adunarea Populara a Gagauziei, in conformitate cu Legea nr.24-XV din 26.12.2000 „Cu privire la investifii §i activitatea investifionala”, a stabilit un regim facilitar de impozitare a unor investitori (scutirea de plata oricaror tipuri de impozite si taxe pe un termen de 5 ani in caz de efectuare a investițiilor pe teritoriul UTA Gagauzia). În rezultatul analizei datelor SIA al Serviciului Fiscal de Stat, s-a constatat acordarea de catre Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Gagauzia (in prezent Directiile deservire fiscala Comrat, Ceadir-Lunga si Vulcanesti din cadrul Directiei generate administrare fiscala Sud) a facilităților menționate la 5 agenți economici, dupa cum urmeaza: SRL „Marigold”, SRL „Vitafarm-Com”, CP „Eniija”, SRL „Total International” și SRL „Inter Tabac”. Pentru perioada 2012 - 2015, Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Gagauzia, conform legislației locale a acordat scutiri de la plata impozitelor și taxelor în suma totala de 153354,0 mii lei (SRL „Inter Tabac” - 67189,6 mii lei; SRL „Total International” - 79262,8 mii lei; SRL „Marigold” - 3665,9 mii lei; SRL „Vitafarm-Com” - 2488,8 mii lei, CP „Eniija” - 746,9 mii lei). Este de mentionat ca, Codul fiscal nu prevede astfel de scutiri, precum și alte prevederi in temeiul carora acestea ar putea fi acordate contribuabilului. Drept urmare, Serviciul Fiscal de Stat a informat Ministerul Finanțelor, Guvernul Republicii Moldova, Centrul National Anticorupție, Cancelaria de Stat, Oficiul teritorial Comrat al Cancelariei de Stat, Procuratura Generala a Republicii Moldova privind situația creată aferentă acordării scutirilor de plata impozitelor și taxelor pentru perioada 01.01.2012 - 30.04.2015, precum și despre depunerea referințelor privind anularea de către Ministerul Finanțelor a unor acte și a efectelor juridice ale acestora. Procuratura UTA Găgăuzia a inițiat dosare in interesele Ministerului Finanțelor și a remis materialele pentru executare la Judecatoria Comrat, impotriva Adunarii Populare a Gagauziei, IFS pe UTA Gagauzia (in prezent Directiile deservire fiscala Comrat, Ceadir-Lunga si Vulcanesti din cadrul Directiei generate administrare fiscala Sud) și a celor 5 agenți economici menționați, privind anularea actelor normative ce au adus la efecte juridice negative. Actualmente, dosarele intentate pe 4 agenți economici se afla pe rol, din care 2 la Curtea de Apel Cahul: SRL „Inter Tabac” si SRL „Vitafarm-Com”, ședința de judecată fiind stabilită pentru data de 05.04.2018. Dosarele intentate asupra SRL „Total International” si SRL „Marigold” se afla în examinare la Judecatoria Comrat, ședinfele fiind stabilite pentru data de 27.02.2018 si respectiv 15.05.2018. În cazul dosarului inițiat asupra CP „Eniija” la data de 11.12.2017 Curtea de Apel Comrat a emis incheierea de soluționare a cauzei in avantajul Serviciului Fiscal de Stat. Totodata, aducem la cunostinta ca după solutionarea definitive în instance de judecata a dosarelor inițiate, Serviciul Fiscal de Stat va dispune efectuarea controalelor fiscale la cei 5 agenp economici, în vederea determinarii bazei impozabile și recalcularii sumelor aferente bugetului cu restabilirea tuturor sumelor impozitelor și taxelor anulate din SIA al Serviciului Fiscal de Stat (Indicația Serviciului Fiscal de Stat nr.39 din 05.07.2017 se anexeaza). Suplimentar, menționam ca prin Legea UTA Gagauzia nr.11-VI/VI din 08.09.2017 „Cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului UTA Gagauzia pe anul 2017”, prin derogare de la prevederile Codului fiscal se permite agenților economici nominalizați să stingă obligațiile fiscale din contul finanțelor publice acordate din bugetul local cu restituirea ulterioara a acestora (11326339,57 lei, inclusiv: plăți de bază 8766604,02 lei si penalitați - 2559735,55 lei). Sumele preconizate spre restituire din buget în cazul a 3 agenți economici constituie: SRL „Marigold”- 4926941,1 lei; „Vitafarm-Com” SRL - 5344490,0 lei si CP „Eniija” - 1055349,47 lei.

RO_5285_0193_SFS.pdf

2.5. Inspectoratului Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia, pentru informare, și se cere confruntarea indicilor din Sistemul informațional instituțional cu datele primăriilor din UTA privind relevanța și plenitudinea materiei impozabile și sporirea gradului de conformare voluntară;

response:
Scris. SFS nr.26-07/2-17/2457 din 26.02.2018: В адрес Советов примарий, принявших Решения «О местных налогах и сборах» с нарушением налогового законодательства со стороны ГНИ АТО Гагаузия были направлены письма в адрес Советов примарий с требованием устранить указанные нарушения с принятием изменений и дополнений в Решения, а также направлены письма в адрес Гос.канцелярии. Кроме того, с участием секретарей Советов примарий и сборщиков налогов проводились учебы и семинары по вопросам законности и порядка установления конкретных ставок по местным налогам и сборам. Со стороны ГНИ АТО Гагаузия предпринимались меры для предоставления качественной информации в целях прогнозирования бюджетных доходов: проводился постоянный менеджмент деятельности районных УНА, проводился постоянный анализ базы данных, изучались объекты налогообложения, выявлялись субъекты обложения налогами.

RO_5285_0193_SFS.pdf