Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 29 din 22 iulie 2016 "Cu privire la Raportul auditului Proiectului „Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare”"

Numar 342 din data de 2016-07-22 Nr. cerinte: 17 Nr. recomandari: 41

Curtea de Conturi, în prezența viceministrului mediului dl Andrian Delinschi, președinților raioanelor: Leova – dl Ion Gudumac; Soroca – dl Mihai Mîţu; Florești - dl Ștefan Paniș; Hîncești – dl Ghenadie Buza; administratorilor: S.A. „Apă-Canal Leova” – dl Victor Antoniu; S.A. „Regia Apă-Canal Soroca” – dl Dumitru Palamarciuc; S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” – dl Mihai Chiperi; S.A. „Servicii Comunale Floreşti” – dl Mihail Tîltu; S.C. „Amen Ver” S.A. (Hîncești) – dl Gheorghe Lica; S.A. „Apă-Termo” Ceadîr-Lunga – dl Ivan Torlac, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului Proiectului „Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare”.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20162, avînd drept scop evaluarea performanțelor, inclusiv ale operatorilor apă-canal, ca rezultat al implementării Proiectului auditat, a eficienței activităților de extindere și de reabilitare a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, în conformitate cu acordurile de finanțare.
În cadrul misiunii de audit au fost colectate probe de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, operatorii regionali apă-canal din: Leova, Soroca, Orhei, Florești, Hîncești și Ceadîr-Lunga, precum și de la autoritățile publice locale de nivelul I și de nivelul II3, auditul fiind efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit4.
Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare; în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.46 din 14.12.2015 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2016” (cu modificările şi completările ulterioare).
3 Consiliul raional Orhei, primăria or.Orhei, primăria com.Step-Soci, primăria com. Seliște, Consiliul raional Leova, primăria or.Leova, primăria com.Sărata Nouă, Consiliul raional Soroca, primăria or.Soroca, primăria com.Rublenița, primăria s. Egoreni, primăria com. Regina Maria, primăria s. Hristici, primăria s. Zastînca, Consiliul raional Hîncești, primăria or.Hîncești, primăria com.Bozieni, primăria s. Logănești, primăria com. Mereșeni, primăria s. Fîrlădeni, primăria s. Buțeni, Consiliul raional Florești, primăria or.Florești, primăria or.Ghindești, primăria or. Mărculești, primăria com. Ghindești, primăria s. Mărculești, primăria s. Lunga, primăria com. Izvoare, primăria s. Domulgeni, primăria com. Roșietici (s. Cenușa), primăria com.Vărvăreuca, Consiliul raional Ceadîr-Lunga, primăria or. Ceadîr-Lunga, primăria s. Baurci, primăria s. Cazaclia, primăria s. Beșghioz, primăria s. Tomai.
4 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”, Hotărîrea Curţii de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000 - 9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (41)

1. Să examineze rezultatele auditului performanței Proiectului „Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare”, în scopul asigurării atingerii obiectivelor stabilite, precum și monitorizării/definitivării tuturor acțiunilor preconizate, îmbunătățirii eficienței/durabilității serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare.

2.1. Pentru evitarea deficiențelor și problemelor în cadrul altor proiecte de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, precum și în cadrul realizării obiectivelor strategice, inclusiv ce țin de satisfacerea cerințelor populației de acces la servicii calitative, cu costuri corespunzătoare: 2.1. să evalueze riscurile posibile, dar și acțiunile de diminuare a lor, cu determinarea responsabilităților sistemului instituțional și a modalităților de interacțiune și reconciliere/contrapunere a datelor, în vederea asigurării atingerii obiectivelor/scopului Proiectului;

2.2. Pentru evitarea deficiențelor și problemelor în cadrul altor proiecte de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, precum și în cadrul realizării obiectivelor strategice, inclusiv ce țin de satisfacerea cerințelor populației de acces la servicii calitative, cu costuri corespunzătoare: 2.2. să evalueze oportunitățile reale de atingere a indicatorilor de performanță și a impactului.

3. Să elaboreze și să aprobe un Plan de acțiuni/activități în vederea examinării oportunității de construcție a rețelelor de canalizare în localitățile beneficiare de Proiect, cu identificarea autorităților care urmează a fi implicate, precum și a surselor financiare necesare.

4. Să elaboreze un Plan de acțiuni, cu realizarea ulterioară a activităților aprobate, în aspectul monitorizării rambursării împrumuturilor angajate de către Consiliile raionale Orhei, Soroca, Hîncești, Leova, Florești, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia, pînă la rambursarea integrală a acestuia.

response:
scrisoare Ministerul Finanțelor nr. 13/3-05-386 din 04.10.2017 în perioada 04.10.2016-04.10.2017, întru asigurarea rambursării în termen a datoriei beneficiarilor recreditaţi faţă de bugetul de stat, au fost remise în adresa beneficiarilor 12 cereri de plată întru efectuarea plăţilor conform termenelor de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă din contul beneficiarilor recreditaţi la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de cca 9,3 mii. lei. în perioada de referinţă, către beneficiarii recreditaţi au fost înaintate 6 avertizări privind rambursarea datoriilor cu termen expirat. Au fost stopate transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat în vederea recuperării datoriilor expirate către: Consiliul Raional Soroca; Consiliul Raional Floreşti; Consiliul Raional Leova; Consiliul Raional Hînceşti în sumă totală de: 31 783,98 mii lei. Ca rezultat al remiterii în adresa Serviciului Fiscal de Stat a Informaţiei privind datoriile cu termen expirat ale agenţilor economici beneficiari de împrumuturi recreditate din surse externe şi/sau interne, Serviciul Fiscal de Stat a prezentat informaţia prin scrisorile cu nr. 26-06-08-610/155 din 05.01.2017, nr. 26-06-08/182 din 10.04.2017, nr. 26-06/2-12/3165 din 18.07.2017, informînd Ministerul Finanţelor despre discuţiile, şedinţele desfăşurate cu autorităţile publice locale privind achitarea arieratelor. în perioada de referinţă au fost elaborate Rapoartele privind situaţia în domeniul datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat la 31.12.2016, 31.03.2017 şi 30.06.2017. Au fost elaborate note informative privind evaluarea gradului de rambursare a datoriilor cu termen expirat de către beneficiarii recreditaţi prin intermediul Ministerului Finanţelor la situaţia din 31.12.2016, 31.03.2017,30.06.2017.

RO_4718_998 06.10.2017.pdf

5.1. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: 5.1. evaluării, identificării și gestionării riscurilor ce se conturează în urma implementării Proiectului;

response:
Scrisoarea Consiliului raional Hîncești nr.02/1-20/1-741. A fost prezentat Planul de acțiuni și Raportul comun al Consiliului raional Hincești și SA “Regia Apă-Canal Hincești”. Pe problema ignorării de către autoritatea publică locală Buțeni a angajamentului de regionalizare serviciului public de apă, administrația întreprinderii a intervenit în adresa: UMP din cadrul Ministerului Mediului; Echipei de consultanță a proiectului FOPIP selectată de BERD, Oficiului Teritorial al Cancelariei de stat Hîncești, Consiliului Raional Hincești, Direcției Generale Finanțe Hincești, Primăriei Buțeni. Răspunsurile se rezumă doar la recomandări. Problema rămâne a fi nesoluționată în continuare. Scrisoarea Primăriei mun.Hîncești nr.02/124/32 din 17.01.2018. S-a prezentat extrasul din decizia Consiliului municipal Hîncești nr.06/06 din 22.12.2017.

RO_5704_Raspuns Primaria mun. Hincesti 17.01.18 HC 26.2016.pdf
RO_5721_Raspuns Consiliul raional Hincesti 03.11.17 HC 29.2016.pdf

5.1. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: 5.1. evaluării, identificării și gestionării riscurilor ce se conturează în urma implementării Proiectului;

response:
Scrisoarea nr.417-02/4-7.1 din 10.11.2017. Au fost prezentate următoarele documente: 1. Planul de Acțiuni pentru asigurarea implementării recomandărilor Curții de Conturi. 2. Informație despre implementarea recomandărilor. 3. Informația SA „Арă - Canal Leova” Nr.126 din 01.11.2017. 4. Decizia Primăriei or.Leova Nr.2.24 din 22.02.2016 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri”. 5. Informație referitor la măsurile întreprinse în vederea instalării bunurilor primite din mijloacele BERD.

RO_5717_Raspuns Consiliul raional Leova 10.11.17 HC 29.2016.pdf

5.1. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: 5.1. evaluării, identificării și gestionării riscurilor ce se conturează în urma implementării Proiectului;

response:
Scrisoarea Primarului orașului Florești nr.961 din 28.11.2017. Scrisoarea Consiliului raional Florești nr.304/03/1-16 din 21.11.17. A fost prezentat Planul de acțiuni, elaborate de autoritățile publice locale (parte a proiectului), beneficiarul S.A.”Servicii Comunale Florești, coordonat cu Consiliul raional Florești, conform anexei.

RO_5703_Primaria or.Floresti 28.11.17 HC 29.2016.pdf
RO_5708_Raspuns Consiliul raional Floresti 21.11.17 HC 29.2016.pdf

5.1. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: 5.1. evaluării, identificării și gestionării riscurilor ce se conturează în urma implementării Proiectului;

response:
Scrisoarea nr.i02/1-2d-12 din 13.11.17. Au fost întreprinse următoarele măsuri: - au fost semnate procesele verbale de recepție finală cu excepția mun. Soroca; - au fost transmise de către SA”Regia Apă Canal” Soroca și primite de către primăriile vizate actele de transmitere -primire a mijloacelor fixe, listelor mijloacelor fixe, procesului -verbal de punere în funcțiune a mijloacelor fixe, etc. - de către Primăria s. Zastînca, prin decizia Consiliului local, rețelele de apeduct din această localitate au fost transmise în gestiune SA”Regia Apă Canal” Soroca; de asemenea acest proces de transmitere a patrimoniului construit a fost inițiat și de celelalte Primării cu excepția Primăriei mun. Soroca care pîna în prezent nu și-a onorat obligațiunile contractuale; dar necătând la aceasta încasările pentru apa livrată sunt efectuate în continuare și în mod regulat de către SA”Regia Apă Canal” Soroca; - urmare a activităților menționate este în creștere și numărul populației conectate la rețeaua de apeduct și canalizare; - de către Primăriile localităților beneficiare de proiect a început achitarea sumelor aferente diferențelor valutare și anume : s. Zastinca - a achitat 20,2 mii lei; s. Regina - Maria - 18,0 mii lei; s. Hristici 10,0 mii lei. Luînd în considerate, că pe parcursul ultimilor ani de către SA”Regia Apă Canal” Soroca nu se efectuau plățile stabilite pentru rambursarea creditului, au fost elaborate și adresate Ministerului Finanțelor cîteva propuneri, care ar contribui și la rambursarea creditului, și la ameliorarea situației financiare a Consiliului raional. Urmare a acestor adresări, Inspectoratul Fiscal de Stat urmează să urmărească încasarea și acestor obligațiuni financiare a întreprinderii.

RO_5714_Raspuns Consiliul raional Soroca 13.11.17 HC 29.2016.pdf

5.1. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: 5.1. evaluării, identificării și gestionării riscurilor ce se conturează în urma implementării Proiectului;

RO_5702_Raspuns Orhei 27.11.2017.pdf

5.1. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: 5.1. evaluării, identificării și gestionării riscurilor ce se conturează în urma implementării Proiectului;

5.2. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: onorării obligațiunilor ce revin părților implicate din angajamentele asumate prin acordurile semnate, în special aferente: ajustării tarifelor la serviciile prestate de regiile apă-canal; transmiterii de către autoritățile publice locale operatorilor apă-canal a bunurilor necesare pentru prestarea serviciilor de apă și de canalizare; asigurării populației cu apă calitativă;

response:
Scrisoarea nr.417-02/4-7.1 din 10.11.2017. Au fost prezentate următoarele documente: 1. Planul de Acțiuni pentru asigurarea implementării recomandărilor Curții de Conturi. 2. Informație despre implementarea recomandărilor. 3. Informația SA „Арă - Canal Leova” Nr.126 din 01.11.2017. 4. Decizia Primăriei or.Leova Nr.2.24 din 22.02.2016 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri”. 5. Informație referitor la măsurile întreprinse în vederea instalării bunurilor primite din mijloacele BERD.

RO_5717_Raspuns Consiliul raional Leova 10.11.17 HC 29.2016.pdf

5.2. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: onorării obligațiunilor ce revin părților implicate din angajamentele asumate prin acordurile semnate, în special aferente: ajustării tarifelor la serviciile prestate de regiile apă-canal; transmiterii de către autoritățile publice locale operatorilor apă-canal a bunurilor necesare pentru prestarea serviciilor de apă și de canalizare; asigurării populației cu apă calitativă;

response:
Scrisoarea Primarului orașului Florești nr.961 din 28.11.2017. În urma analizei Raportului Consiliul orășenesc s-a autosesizat înaintînd conducerii societății un șir de cerințe întru înlăturarea neajunsurilor stabilite și anume redirecționarea surselor bănesti, obținute din diferența de tarif stabilită în urma implementării proiectului BERD. Scrisoarea Consiliului raional Florești nr.304/03/1-16 din 21.11.17. A fost prezentat Planul de acțiuni, elaborate de autoritățile publice locale (parte a proiectului), beneficiarul S.A.”Servicii Comunale Florești, coordonat cu Consiliul raional Florești, conform anexei.

RO_5703_Primaria or.Floresti 28.11.17 HC 29.2016.pdf
RO_5708_Raspuns Consiliul raional Floresti 21.11.17 HC 29.2016.pdf

5.2. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: onorării obligațiunilor ce revin părților implicate din angajamentele asumate prin acordurile semnate, în special aferente: ajustării tarifelor la serviciile prestate de regiile apă-canal; transmiterii de către autoritățile publice locale operatorilor apă-canal a bunurilor necesare pentru prestarea serviciilor de apă și de canalizare; asigurării populației cu apă calitativă;

5.2. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: onorării obligațiunilor ce revin părților implicate din angajamentele asumate prin acordurile semnate, în special aferente: ajustării tarifelor la serviciile prestate de regiile apă-canal; transmiterii de către autoritățile publice locale operatorilor apă-canal a bunurilor necesare pentru prestarea serviciilor de apă și de canalizare; asigurării populației cu apă calitativă;

response:
Scrisoarea nr.i02/1-2d-12 din 13.11.17. Au fost întreprinse următoarele măsuri: - au fost semnate procesele verbale de recepție finală cu excepția mun. Soroca; - au fost transmise de către SA”Regia Apă Canal” Soroca și primite de către primăriile vizate actele de transmitere -primire a mijloacelor fixe, listelor mijloacelor fixe, procesului -verbal de punere în funcțiune a mijloacelor fixe, etc. - de către Primăria s. Zastînca, prin decizia Consiliului local, rețelele de apeduct din această localitate au fost transmise în gestiune SA”Regia Apă Canal” Soroca; de asemenea acest proces de transmitere a patrimoniului construit a fost inițiat și de celelalte Primării cu excepția Primăriei mun. Soroca care pîna în prezent nu și-a onorat obligațiunile contractuale; dar necătând la aceasta încasările pentru apa livrată sunt efectuate în continuare și în mod regulat de către SA”Regia Apă Canal” Soroca; - urmare a activităților menționate este în creștere și numărul populației conectate la rețeaua de apeduct și canalizare; - de către Primăriile localităților beneficiare de proiect a început achitarea sumelor aferente diferențelor valutare și anume : s. Zastinca - a achitat 20,2 mii lei; s. Regina - Maria - 18,0 mii lei; s. Hristici 10,0 mii lei. Luînd în considerate, că pe parcursul ultimilor ani de către SA”Regia Apă Canal” Soroca nu se efectuau plățile stabilite pentru rambursarea creditului, au fost elaborate și adresate Ministerului Finanțelor cîteva propuneri, care ar contribui și la rambursarea creditului, și la ameliorarea situației financiare a Consiliului raional. Urmare a acestor adresări, Inspectoratul Fiscal de Stat urmează să urmărească încasarea și acestor obligațiuni financiare a întreprinderii.

RO_5714_Raspuns Consiliul raional Soroca 13.11.17 HC 29.2016.pdf

5.2. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: onorării obligațiunilor ce revin părților implicate din angajamentele asumate prin acordurile semnate, în special aferente: ajustării tarifelor la serviciile prestate de regiile apă-canal; transmiterii de către autoritățile publice locale operatorilor apă-canal a bunurilor necesare pentru prestarea serviciilor de apă și de canalizare; asigurării populației cu apă calitativă;

response:
Scrisoarea Consiliului raional Hîncești nr.02/1-20/1-741. A fost prezentat Planul de acțiuni și Raportul comun al Consiliului raional Hincești și SA “Regia Apă-Canal Hincești”. Depășirea plafonului pierderilor de apă se datorează faptului că au mai rămas rețele de apă cu о uzură avansată (nereabilitate). Întreprinderea lucrează în continuare asupra aducerii indicatorului respectiv în concordanță cu condițiile contractului. Toate bunurile achiziționate și lucrările efectuate din mijloacele proiectului sunt în gestiunea întreprinderii și reflectate în evidența contabilă a întreprinderii, cu excepția celor din localitatea Buțeni. Scrisoarea Primăriei mun.Hîncești nr.02/124/32 din 17.01.2018. S-a prezentat extrasul din decizia Consiliului municipal Hîncești nr.06/06 din 22.12.2017.

RO_5704_Raspuns Primaria mun. Hincesti 17.01.18 HC 26.2016.pdf
RO_5721_Raspuns Consiliul raional Hincesti 03.11.17 HC 29.2016.pdf

5.2. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: onorării obligațiunilor ce revin părților implicate din angajamentele asumate prin acordurile semnate, în special aferente: ajustării tarifelor la serviciile prestate de regiile apă-canal; transmiterii de către autoritățile publice locale operatorilor apă-canal a bunurilor necesare pentru prestarea serviciilor de apă și de canalizare; asigurării populației cu apă calitativă;

response:
Scrisoarea nr.C 02/1-7e-2342 din 27.11.2017. Scrisoarea Consiliului raional Orhei nr.02/1-7-303 din 21.11.2017. A fost înaintat demers către Primărie la data de 02.11.17 privind recuperarea sumelor achitate sub formă de compensație achitate de SA Regia Apă Canal-Orhei, pentru anii 2016-2017.

RO_5702_Raspuns Orhei 27.11.2017.pdf
RO_5707_Raspuns Consiliul raional Orhei 21.11.17 HC 29.2016.pdf

5.3. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: inventarierii documentării conforme a acceptării/recepționării/înregistrării bunurilor achiziționate și lucrărilor efectuate din mijloacele Proiectului;

response:
Scrisoarea Consiliului raional Florești nr.304/03/1-16 din 21.11.17. A fost prezentat Planul de acțiuni, elaborate de autoritățile publice locale (parte a proiectului), beneficiarul S.A.”Servicii Comunale Florești, coordonat cu Consiliul raional Florești, conform anexei. În baza facturilor fiscale, eliberate de S.A.”Servicii Comunale Florești”, primăriile vor lua la evidență contabilă rețelele construite și bunurile procurate din „Proiect”

RO_5708_Raspuns Consiliul raional Floresti 21.11.17 HC 29.2016.pdf

5.3. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: inventarierii documentării conforme a acceptării/recepționării/înregistrării bunurilor achiziționate și lucrărilor efectuate din mijloacele Proiectului;

response:
Scrisoarea Consiliului raional Hîncești nr.02/1-20/1-741. A fost prezentat Planul de acțiuni și Raportul comun al Consiliului raional Hincești și SA “Regia Apă-Canal Hincești”. Scrisoarea Primăriei mun.Hîncești nr.02/124/32 din 17.01.2018. S-a prezentat extrasul din decizia Consiliului municipal Hîncești nr.06/06 din 22.12.2017.

RO_5704_Raspuns Primaria mun. Hincesti 17.01.18 HC 26.2016.pdf
RO_5721_Raspuns Consiliul raional Hincesti 03.11.17 HC 29.2016.pdf

5.3. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: inventarierii documentării conforme a acceptării/recepționării/înregistrării bunurilor achiziționate și lucrărilor efectuate din mijloacele Proiectului;

response:
Scrisoarea nr.417-02/4-7.1 din 10.11.2017. Au fost prezentate următoarele documente: 1. Planul de Acțiuni pentru asigurarea implementării recomandărilor Curții de Conturi. 2. Informație despre implementarea recomandărilor. 3. Informația SA „Арă - Canal Leova” Nr.126 din 01.11.2017. 4. Decizia Primăriei or.Leova Nr.2.24 din 22.02.2016 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri”. 5. Informație referitor la măsurile întreprinse în vederea instalării bunurilor primite din mijloacele BERD.

RO_5717_Raspuns Consiliul raional Leova 10.11.17 HC 29.2016.pdf

5.3. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: inventarierii documentării conforme a acceptării/recepționării/înregistrării bunurilor achiziționate și lucrărilor efectuate din mijloacele Proiectului;

response:
Scrisoarea nr.C 02/1-7e-2342 din 27.11.2017. Scrisoarea Consiliului raional Orhei nr.02/1-7-303 din 21.11.2017. Au fost prezentate măsurile întreprinse în vederea implementării recomandărilor CCRM.

RO_5702_Raspuns Orhei 27.11.2017.pdf
RO_5707_Raspuns Consiliul raional Orhei 21.11.17 HC 29.2016.pdf

5.3. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: inventarierii documentării conforme a acceptării/recepționării/înregistrării bunurilor achiziționate și lucrărilor efectuate din mijloacele Proiectului;

response:
Scrisoarea nr.i02/1-2d-12 din 13.11.17. Au fost întreprinse următoarele măsuri: - au fost semnate procesele verbale de recepție finală cu excepția mun. Soroca; - au fost transmise de către SA”Regia Apă Canal” Soroca și primite de către primăriile vizate actele de transmitere -primire a mijloacelor fixe, listelor mijloacelor fixe, procesului -verbal de punere în funcțiune a mijloacelor fixe, etc. - de către Primăria s. Zastînca, prin decizia Consiliului local, rețelele de apeduct din această localitate au fost transmise în gestiune SA”Regia Apă Canal” Soroca; de asemenea acest proces de transmitere a patrimoniului construit a fost inițiat și de celelalte Primării cu excepția Primăriei mun. Soroca care pîna în prezent nu și-a onorat obligațiunile contractuale; dar necătând la aceasta încasările pentru apa livrată sunt efectuate în continuare și în mod regulat de către SA”Regia Apă Canal” Soroca; - urmare a activităților menționate este în creștere și numărul populației conectate la rețeaua de apeduct și canalizare; - de către Primăriile localităților beneficiare de proiect a început achitarea sumelor aferente diferențelor valutare și anume : s. Zastinca - a achitat 20,2 mii lei; s. Regina - Maria - 18,0 mii lei; s. Hristici 10,0 mii lei. Luînd în considerate, că pe parcursul ultimilor ani de către SA”Regia Apă Canal” Soroca nu se efectuau plățile stabilite pentru rambursarea creditului, au fost elaborate și adresate Ministerului Finanțelor cîteva propuneri, care ar contribui și la rambursarea creditului, și la ameliorarea situației financiare a Consiliului raional. Urmare a acestor adresări, Inspectoratul Fiscal de Stat urmează să urmărească încasarea și acestor obligațiuni financiare a întreprinderii.

RO_5714_Raspuns Consiliul raional Soroca 13.11.17 HC 29.2016.pdf

5.3. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: inventarierii documentării conforme a acceptării/recepționării/înregistrării bunurilor achiziționate și lucrărilor efectuate din mijloacele Proiectului;

5.4. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: analizei și evaluării gestionării conforme și utilizării după destinație a bunurilor procurate.

response:
Scrisoarea Consiliului raional Florești nr.304/03/1-16 din 21.11.17. A fost prezentat Planul de acțiuni, elaborate de autoritățile publice locale (parte a proiectului), beneficiarul S.A.”Servicii Comunale Florești, coordonat cu Consiliul raional Florești, conform anexei. În baza facturilor fiscale, eliberate de S.A.”Servicii Comunale Florești”, primăriile vor lua la evidență contabilă rețelele construite și bunurile procurate din „Proiect”

RO_5708_Raspuns Consiliul raional Floresti 21.11.17 HC 29.2016.pdf

5.4. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: analizei și evaluării gestionării conforme și utilizării după destinație a bunurilor procurate.

response:
Scrisoarea Consiliului raional Hîncești nr.02/1-20/1-741. A fost prezentat Planul de acțiuni și Raportul comun al Consiliului raional Hincești și SA “Regia Apă-Canal Hîncești”. Scrisoarea Primăriei mun.Hîncești nr.02/124/32 din 17.01.2018. S-a prezentat extrasul din decizia Consiliului municipal Hîncești nr.06/06 din 22.12.2017.

RO_5704_Raspuns Primaria mun. Hincesti 17.01.18 HC 26.2016.pdf
RO_5721_Raspuns Consiliul raional Hincesti 03.11.17 HC 29.2016.pdf

5.4. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: analizei și evaluării gestionării conforme și utilizării după destinație a bunurilor procurate.

response:
Scrisoarea nr.417-02/4-7.1 din 10.11.2017. Au fost prezentate următoarele documente: 1. Planul de Acțiuni pentru asigurarea implementării recomandărilor Curții de Conturi. 2. Informație despre implementarea recomandărilor. 3. Informația SA „Арă - Canal Leova” Nr.126 din 01.11.2017. 4. Decizia Primăriei or.Leova Nr.2.24 din 22.02.2016 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri”. 5. Informație referitor la măsurile întreprinse în vederea instalării bunurilor primite din mijloacele BERD.

RO_5717_Raspuns Consiliul raional Leova 10.11.17 HC 29.2016.pdf

5.4. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: analizei și evaluării gestionării conforme și utilizării după destinație a bunurilor procurate.

response:
Scrisoarea nr.C 02/1-7e-2342 din 27.11.2017. Scrisoarea Consiliului raional Orhei nr.02/1-7-303 din 21.11.2017. A fost elaborat planul de instalare a contoarelor pentru anul 2017.

RO_5702_Raspuns Orhei 27.11.2017.pdf
RO_5707_Raspuns Consiliul raional Orhei 21.11.17 HC 29.2016.pdf

5.4. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: analizei și evaluării gestionării conforme și utilizării după destinație a bunurilor procurate.

response:
Scrisoarea nr.i02/1-2d-12 din 13.11.17. Au fost întreprinse următoarele măsuri: - au fost semnate procesele verbale de recepție finală cu excepția mun. Soroca; - au fost transmise de către SA”Regia Apă Canal” Soroca și primite de către primăriile vizate actele de transmitere -primire a mijloacelor fixe, listelor mijloacelor fixe, procesului -verbal de punere în funcțiune a mijloacelor fixe, etc. - de către Primăria s. Zastînca, prin decizia Consiliului local, rețelele de apeduct din această localitate au fost transmise în gestiune SA”Regia Apă Canal” Soroca; de asemenea acest proces de transmitere a patrimoniului construit a fost inițiat și de celelalte Primării cu excepția Primăriei mun. Soroca care pîna în prezent nu și-a onorat obligațiunile contractuale; dar necătând la aceasta încasările pentru apa livrată sunt efectuate în continuare și în mod regulat de către SA”Regia Apă Canal” Soroca; - urmare a activităților menționate este în creștere și numărul populației conectate la rețeaua de apeduct și canalizare; - de către Primăriile localităților beneficiare de proiect a început achitarea sumelor aferente diferențelor valutare și anume : s. Zastinca - a achitat 20,2 mii lei; s. Regina - Maria - 18,0 mii lei; s. Hristici 10,0 mii lei. Luînd în considerate, că pe parcursul ultimilor ani de către SA”Regia Apă Canal” Soroca nu se efectuau plățile stabilite pentru rambursarea creditului, au fost elaborate și adresate Ministerului Finanțelor cîteva propuneri, care ar contribui și la rambursarea creditului, și la ameliorarea situației financiare a Consiliului raional. Urmare a acestor adresări, Inspectoratul Fiscal de Stat urmează să urmărească încasarea și acestor obligațiuni financiare a întreprinderii.

RO_5714_Raspuns Consiliul raional Soroca 13.11.17 HC 29.2016.pdf

5.4. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, un Plan de acțiuni, care ar stabili părțile responsabile, termenele de realizare, după caz, cu identificarea surselor financiare pentru acoperirea decalajului insuficienței mijloacelor și întreprinderea unor măsuri corective, în vederea: analizei și evaluării gestionării conforme și utilizării după destinație a bunurilor procurate.

6. Să recupereze bunurile achiziționate din mijloacele Proiectului, precum și să utilizeze în procesul tehnologic bunurile stocate la depozit;

response:
Scrisoarea nr.184 din 02.11.2017. A fost prezentat Planul de acțiuni elaborat de întreprindere la data de 23.11.2016 și măsurile executate în vederea implementării recomandărilor stabilite în Raport. Toate bunurile achiziționate și lucrările efectuare din mijloacele proiectului sunt în gestiunea întreprinderii și reflecate în evidența contabilă, cu excepția celor din localitatea Buțeni.

RO_5722_Raspuns SC Amen-Ver SA 02.11.17 HC 29.2016.pdf

6. Să recupereze bunurile achiziționate din mijloacele Proiectului, precum și să utilizeze în procesul tehnologic bunurile stocate la depozit;

response:
Scrisoarea nr.i02/1-2d-12 din 13.11.17. Au fost întreprinse următoarele măsuri: - au fost semnate procesele verbale de recepție finală cu excepția mun. Soroca; - au fost transmise de către SA”Regia Apă Canal” Soroca și primite de către primăriile vizate actele de transmitere -primire a mijloacelor fixe, listelor mijloacelor fixe, procesului -verbal de punere în funcțiune a mijloacelor fixe, etc. - de către Primăria s. Zastînca, prin decizia Consiliului local, rețelele de apeduct din această localitate au fost transmise în gestiune SA”Regia Apă Canal” Soroca; de asemenea acest proces de transmitere a patrimoniului construit a fost inițiat și de celelalte Primării cu excepția Primăriei mun. Soroca care pîna în prezent nu și-a onorat obligațiunile contractuale; dar necătând la aceasta încasările pentru apa livrată sunt efectuate în continuare și în mod regulat de către SA”Regia Apă Canal” Soroca; - urmare a activităților menționate este în creștere și numărul populației conectate la rețeaua de apeduct și canalizare; - de către Primăriile localităților beneficiare de proiect a început achitarea sumelor aferente diferențelor valutare și anume : s. Zastinca - a achitat 20,2 mii lei; s. Regina - Maria - 18,0 mii lei; s. Hristici 10,0 mii lei. Luînd în considerate, că pe parcursul ultimilor ani de către SA”Regia Apă Canal” Soroca nu se efectuau plățile stabilite pentru rambursarea creditului, au fost elaborate și adresate Ministerului Finanțelor cîteva propuneri, care ar contribui și la rambursarea creditului, și la ameliorarea situației financiare a Consiliului raional. Urmare a acestor adresări, Inspectoratul Fiscal de Stat urmează să urmărească încasarea și acestor obligațiuni financiare a întreprinderii.

RO_5714_Raspuns Consiliul raional Soroca 13.11.17 HC 29.2016.pdf

6. Să recupereze bunurile achiziționate din mijloacele Proiectului, precum și să utilizeze în procesul tehnologic bunurile stocate la depozit;

6. Să recupereze bunurile achiziționate din mijloacele Proiectului, precum și să utilizeze în procesul tehnologic bunurile stocate la depozit;

response:
Scrisoarea nr.1041 din 06.11.2017.

RO_5725_Raspuns SA Servicii Comunale Floresti 06.11.17 HC 29.2016.pdf

6. Să recupereze bunurile achiziționate din mijloacele Proiectului, precum și să utilizeze în procesul tehnologic bunurile stocate la depozit;

response:
Scrisoarea nr.C 02/1-7e-2342 din 27.11.2017. A fost elaborat planul de măsuri în vederea implementării recomandărilor CCRM. Scrisoarea nr.1095-11 din 03.11.17. Au fost prezentate: -Decizia, din 29 iunie 2017 nr.5.1 “Cu privire la modificarea statelor de personal”; -Planul de instalare a contoarelor pentru anul 2017; -Planul de conectare a consumatorilor pentru anul 2017; -Ordin nr.45 din 09.05.2011 cu privire la deschiderea contului de rezervă; -Copia contractului cu compania Divers Audit SRL, pentru efectuarea auditului; -Scrisoarea către Consiliul municipal Orhei, cu privire la aplicarea ratei de inflație; -Scrisoare către Primaria mun. Orhei, Consiliului mun. Orhei, cu privire la recuperarea sumelor achitate de Regia Apă Canal-Orhei populației, sub formă de compensație la serviciile de alimentare cu apă, la vol. de 4m3; -Copia scrisorii, proiectul deciziei cu privire la aplicarea ratei de inflație.

RO_5702_Raspuns Orhei 27.11.2017.pdf
RO_5713_Raspuns SA Regia Apa-Canal Orhei 03.11.17 HC 29.2016.pdf

6. Să recupereze bunurile achiziționate din mijloacele Proiectului, precum și să utilizeze în procesul tehnologic bunurile stocate la depozit;

response:
Scrisoarea nr.126 din 01.11.2017. 1. A fost efectuată inventarierea bunurilor și lucrărilor efectuate în cadrul proiectului „Programul de Dezvoltare a companiilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare” și s-a transmis la primăriile or.Leova și Sarata Nouă prin demersul nr.214 din 16.12.2016. Primăria or.Leova prin Decizia nr.2.24 din 22.02.2017 a transmis în gestiune economică cu titlu gratuit, rețelile de apă și canalizare proprietate publică, Societății pe Acțiuni „Арă-Canal Leova”. Primăria s.Sarata Nouă s-a abținut referitor la transmiterea bunurilor în gestiune economică la SA „Apă Canal Leova” și pănă în prezent gestionează de sinestătător bunurile. 2. Contul de rezervă destinat exclusiv onorării angajamentelor contractuale cu BERD nu este deschis, fiindcă contul care a fost recent deschis nu era protejat de organele de control, având aceiași valoare ca conturile curente. Plățile creditului se efectuează direct de la conturile bancare curente. 3. Din anul 2014 tarifele pentru serviciile de aprovizionare cu apă si canalizare n- au fost modificate. În conformitate cu Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare tarifele se aprobă de către ANRE. La 16.11.2016 au fost înaintate cheltuielile de bază spre aprobare conform Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate. Pentru urgentarea aprobării tarifelor a fost transmisă la ANRE solicitarea de aprobare a tarifelor nr.65 din 26.05.2017, la care am primit refuzul cu nr.04/682 din 08.06.2017. Astfel societatea întâmpină mari greutăți pentru rambursarea creditului. 4. Referitor la indicatorii de referința au fost obținute careva modificări și anume: personal la 1000 de conexiuni s-a micșorat de la 6.58 lan6,32; consumul de energie mediu unitar, kw/m3 pentru aprovizionarea cu apă s-a micșorat de la 1,54 la 1,01; marja de profit brut de la 14,24 la 11% si coeficientul pentru monitorizarea datoriilor clienților s-a micșorat de la 19,3 la 18 %. 5. Pe parcursul anului 2017 au fost instalate bunurile primite din mijloacele BERD, care nu erau utilizate în procesul tehnologic la momentul auditului (informația se anexează).

RO_5712_Raspuns SA Apa Canal Leova 01.11.17 HC 26.2016.pdf

7. Să întreprindă măsuri întru asigurarea ținerii evidenței contabile și raportării situațiilor financiare potrivit situației reale și principiilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

response:
Scrisoarea nr.184 din 02.11.2017. A fost prezentat Planul de acțiuni elaborat de întreprindere la data de 23.11.2016 și măsurile executate în vederea implementării recomandărilor stabilite în Raport. Achiziționarea programului de evidență contabilă conform SIRF este în procves de soluțonare.

RO_5722_Raspuns SC Amen-Ver SA 02.11.17 HC 29.2016.pdf

7. Să întreprindă măsuri întru asigurarea ținerii evidenței contabile și raportării situațiilor financiare potrivit situației reale și principiilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

7. Să întreprindă măsuri întru asigurarea ținerii evidenței contabile și raportării situațiilor financiare potrivit situației reale și principiilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

7. Să întreprindă măsuri întru asigurarea ținerii evidenței contabile și raportării situațiilor financiare potrivit situației reale și principiilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

response:
Scrisoarea nr.1095-11 din 03.11.17. Au fost prezentate: -Decizia, din 29 iunie 2017 nr.5.1 “Cu privire la modificarea statelor de personal”; -Planul de instalare a contoarelor pentru anul 2017; -Planul de conectare a consumatorilor pentru anul 2017; -Ordin nr.45 din 09.05.2011 cu privire la deschiderea contului de rezervă; -Copia contractului cu compania Divers Audit SRL, pentru efectuarea auditului; -Scrisoarea către Consiliul municipal Orhei, cu privire la aplicarea ratei de inflație; -Scrisoare către Primaria mun. Orhei, Consiliului mun. Orhei, cu privire la recuperarea sumelor achitate de Regia Apă Canal-Orhei populației, sub formă de compensație la serviciile de alimentare cu apă, la vol. de 4m3; -Copia scrisorii, proiectul deciziei cu privire la aplicarea ratei de inflație.

RO_5713_Raspuns SA Regia Apa-Canal Orhei 03.11.17 HC 29.2016.pdf

7. Să întreprindă măsuri întru asigurarea ținerii evidenței contabile și raportării situațiilor financiare potrivit situației reale și principiilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

response:
Scrisoarea nr.1041 din 06.11.2017.

RO_5725_Raspuns SA Servicii Comunale Floresti 06.11.17 HC 29.2016.pdf

7. Să întreprindă măsuri întru asigurarea ținerii evidenței contabile și raportării situațiilor financiare potrivit situației reale și principiilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

response:
Scrisoarea nr.i02/1-2d-12 din 13.11.17. Au fost întreprinse următoarele măsuri: - au fost semnate procesele verbale de recepție finală cu excepția mun. Soroca; - au fost transmise de către SA”Regia Apă Canal” Soroca și primite de către primăriile vizate actele de transmitere -primire a mijloacelor fixe, listelor mijloacelor fixe, procesului -verbal de punere în funcțiune a mijloacelor fixe, etc. - de către Primăria s. Zastînca, prin decizia Consiliului local, rețelele de apeduct din această localitate au fost transmise în gestiune SA”Regia Apă Canal” Soroca; de asemenea acest proces de transmitere a patrimoniului construit a fost inițiat și de celelalte Primării cu excepția Primăriei mun. Soroca care pîna în prezent nu și-a onorat obligațiunile contractuale; dar necătând la aceasta încasările pentru apa livrată sunt efectuate în continuare și în mod regulat de către SA”Regia Apă Canal” Soroca; - urmare a activităților menționate este în creștere și numărul populației conectate la rețeaua de apeduct și canalizare; - de către Primăriile localităților beneficiare de proiect a început achitarea sumelor aferente diferențelor valutare și anume : s. Zastinca - a achitat 20,2 mii lei; s. Regina - Maria - 18,0 mii lei; s. Hristici 10,0 mii lei. Luînd în considerate, că pe parcursul ultimilor ani de către SA”Regia Apă Canal” Soroca nu se efectuau plățile stabilite pentru rambursarea creditului, au fost elaborate și adresate Ministerului Finanțelor cîteva propuneri, care ar contribui și la rambursarea creditului, și la ameliorarea situației financiare a Consiliului raional. Urmare a acestor adresări, Inspectoratul Fiscal de Stat urmează să urmărească încasarea și acestor obligațiuni financiare a întreprinderii.

RO_5714_Raspuns Consiliul raional Soroca 13.11.17 HC 29.2016.pdf

Cerinte (17)

2.1.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul Colegiului ministerului şi să întreprindă măsurile de rigoare, conform competenţelor, în vederea implementării recomandărilor;

2.1.2. să întreprindă măsuri concrete pentru consolidarea comunicării și conlucrării între autoritățile administrației publice locale și operatorii regionali apă-canal, cu consultarea, contribuția directă și monitorizarea strictă privind onorarea de către fiecare dintre ei a obligațiunilor asumate în cadrul Proiectului „Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare”, în special, ce țin de transmiterea bunurilor în scopul asigurării activității de prestare a serviciilor de apă și de canalizare;

2.1.3. să elaboreze procese şi să aplice măsuri în vederea fortificării capacităților și responsabilităților de coordonare, monitorizare și implementare a proiectelor ulterioare în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare;

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

response:
Scrisoarea Primarului orașului Florești nr.961 din 28.11.2017. În urma analizei Raportului Consiliul orășenesc s-a autosesizat înaintînd conducerii societății un șir de cerințe întru înlăturarea neajunsurilor stabilite și anume redirecționarea surselor bănesti, obținute din diferența de tarif stabilită în urma implementării proiectului BERD. A fost inițiată procedura de demitere a membrilor Consiliului de administrare cît și a administratorului societății. Scrisoarea Consiliului raional Florești nr.304/03/1-16 din 21.11.17. A fost prezentat Planul de acțiuni, elaborate de autoritățile publice locale (parte a proiectului), beneficiarul S.A.”Servicii Comunale Florești, coordonat cu Consiliul raional Florești, conform anexei.

RO_5703_Primaria or.Floresti 28.11.17 HC 29.2016.pdf
RO_5708_Raspuns Consiliul raional Floresti 21.11.17 HC 29.2016.pdf

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

response:
Scrisoarea Consiliului raional Hîncești nr.02/1-20/1-741. A fost prezentat Planul de acțiuni și Raportul comun al Consiliului raional Hincești și SA “Regia Apă-Canal Hincești”. Scrisoarea Primăriei mun.Hîncești nr.02/124/32 din 17.01.2018. S-a prezentat extrasul din decizia Consiliului municipal Hîncești nr.06/06 din 22.12.2017.

RO_5721_Raspuns Consiliul raional Hincesti 03.11.17 HC 29.2016.pdf

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

response:
Scrisoarea nr.i02/1-2d-12 din 13.11.17. Au fost întreprinse următoarele măsuri: - au fost semnate procesele verbale de recepție finală cu excepția mun. Soroca; - au fost transmise de către SA”Regia Apă Canal” Soroca și primite de către primăriile vizate actele de transmitere -primire a mijloacelor fixe, listelor mijloacelor fixe, procesului -verbal de punere în funcțiune a mijloacelor fixe, etc. - de către Primăria s. Zastînca, prin decizia Consiliului local, rețelele de apeduct din această localitate au fost transmise în gestiune SA”Regia Apă Canal” Soroca; de asemenea acest proces de transmitere a patrimoniului construit a fost inițiat și de celelalte Primării cu excepția Primăriei mun. Soroca care pîna în prezent nu și-a onorat obligațiunile contractuale; dar necătând la aceasta încasările pentru apa livrată sunt efectuate în continuare și în mod regulat de către SA”Regia Apă Canal” Soroca; - urmare a activităților menționate este în creștere și numărul populației conectate la rețeaua de apeduct și canalizare; - de către Primăriile localităților beneficiare de proiect a început achitarea sumelor aferente diferențelor valutare și anume : s. Zastinca - a achitat 20,2 mii lei; s. Regina - Maria - 18,0 mii lei; s. Hristici 10,0 mii lei. Luînd în considerate, că pe parcursul ultimilor ani de către SA”Regia Apă Canal” Soroca nu se efectuau plățile stabilite pentru rambursarea creditului, au fost elaborate și adresate Ministerului Finanțelor cîteva propuneri, care ar contribui și la rambursarea creditului, și la ameliorarea situației financiare a Consiliului raional. Urmare a acestor adresări, Inspectoratul Fiscal de Stat urmează să urmărească încasarea și acestor obligațiuni financiare a întreprinderii.

RO_5714_Raspuns Consiliul raional Soroca 13.11.17 HC 29.2016.pdf

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

response:
Scrisoarea nr.1041 din 06.11.2017. A fost elabororat planul de măsuri.

RO_5703_Primaria or.Floresti 28.11.17 HC 29.2016.pdf
RO_5725_Raspuns SA Servicii Comunale Floresti 06.11.17 HC 29.2016.pdf

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

response:
Scrisoarea nr.184 din 02.11.2017. A fost prezentat Planul de acțiuni elaborat de întreprindere la data de 23.11.2016 și măsurile executate în vederea implementării recomandărilor stabilite în Raport.

RO_5722_Raspuns SC Amen-Ver SA 02.11.17 HC 29.2016.pdf

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

response:
Scrisoarea nr.C 02/1-7e-2342 din 27.11.2017. A fost elaborat planul de măsuri în vederea implementării recomandărilor CCRM. Scrisoarea nr.1095-11 din 03.11.17. Au fost prezentate: -Decizia, din 29 iunie 2017 nr.5.1 “Cu privire la modificarea statelor de personal”; -Planul de instalare a contoarelor pentru anul 2017; -Planul de conectare a consumatorilor pentru anul 2017; -Ordin nr.45 din 09.05.2011 cu privire la deschiderea contului de rezervă; -Copia contractului cu compania Divers Audit SRL, pentru efectuarea auditului; -Scrisoarea către Consiliul municipal Orhei, cu privire la aplicarea ratei de inflație; -Scrisoare către Primaria mun. Orhei, Consiliului mun. Orhei, cu privire la recuperarea sumelor achitate de Regia Apă Canal-Orhei populației, sub formă de compensație la serviciile de alimentare cu apă, la vol. de 4m3; -Copia scrisorii, proiectul deciziei cu privire la aplicarea ratei de inflație.

RO_5702_Raspuns Orhei 27.11.2017.pdf
RO_5713_Raspuns SA Regia Apa-Canal Orhei 03.11.17 HC 29.2016.pdf

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

response:
Scrisoarea nr.126 din 01.11.2017. A fost prezentat răspunsul referitor la măsurile întreprinse privind implementarea recomandărilor.

RO_5712_Raspuns SA Apa Canal Leova 01.11.17 HC 26.2016.pdf

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

response:
Scrisoarea nr.i02/1-2d-12 din 13.11.17. Au fost întreprinse următoarele măsuri: - au fost semnate procesele verbale de recepție finală cu excepția mun. Soroca; - au fost transmise de către SA”Regia Apă Canal” Soroca și primite de către primăriile vizate actele de transmitere -primire a mijloacelor fixe, listelor mijloacelor fixe, procesului -verbal de punere în funcțiune a mijloacelor fixe, etc. - de către Primăria s. Zastînca, prin decizia Consiliului local, rețelele de apeduct din această localitate au fost transmise în gestiune SA”Regia Apă Canal” Soroca; de asemenea acest proces de transmitere a patrimoniului construit a fost inițiat și de celelalte Primării cu excepția Primăriei mun. Soroca care pîna în prezent nu și-a onorat obligațiunile contractuale; dar necătând la aceasta încasările pentru apa livrată sunt efectuate în continuare și în mod regulat de către SA”Regia Apă Canal” Soroca; - urmare a activităților menționate este în creștere și numărul populației conectate la rețeaua de apeduct și canalizare; - de către Primăriile localităților beneficiare de proiect a început achitarea sumelor aferente diferențelor valutare și anume : s. Zastinca - a achitat 20,2 mii lei; s. Regina - Maria - 18,0 mii lei; s. Hristici 10,0 mii lei. Luînd în considerate, că pe parcursul ultimilor ani de către SA”Regia Apă Canal” Soroca nu se efectuau plățile stabilite pentru rambursarea creditului, au fost elaborate și adresate Ministerului Finanțelor cîteva propuneri, care ar contribui și la rambursarea creditului, și la ameliorarea situației financiare a Consiliului raional. Urmare a acestor adresări, Inspectoratul Fiscal de Stat urmează să urmărească încasarea și acestor obligațiuni financiare a întreprinderii.

RO_5714_Raspuns Consiliul raional Soroca 13.11.17 HC 29.2016.pdf

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

response:
Scrisoarea nr.C 02/1-7e-2342 din 27.11.2017. Scrisoarea Consiliului raional Orhei nr.02/1-7-303 din 21.11.2017. Au fost prezentate măsurile întreprinse în vederea implementării recomandărilor CCRM.

RO_5702_Raspuns Orhei 27.11.2017.pdf
RO_5707_Raspuns Consiliul raional Orhei 21.11.17 HC 29.2016.pdf

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

response:
Scrisoarea nr.417-02/4-7.1 din 10.11.2017. Au fost prezentate următoarele documente: 1. Planul de Acțiuni pentru asigurarea implementării recomandărilor Curții de Conturi. 2. Informație despre implementarea recomandărilor. 3. Informația SA „Арă - Canal Leova” Nr.126 din 01.11.2017. 4. Decizia Primăriei or.Leova Nr.2.24 din 22.02.2016 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri”. 5. Informație referitor la măsurile întreprinse în vederea instalării bunurilor primite din mijloacele BERD.

RO_5717_Raspuns Consiliul raional Leova 10.11.17 HC 29.2016.pdf

2.3. examinare conform competențelor și implementarea recomandărilor, în vederea asigurării onorării integrale și în termene, de către împrumutați, a obligațiunilor de rambursare a împrumutului, cu monitorizarea continuă și strictă a părților recreditate din împrumutul extern contractat;

response:
scrisoare Ministerul Finanțelor nr. 13/3-05-386 din 04.10.2017 în perioada 04.10.2016-04.10.2017, întru asigurarea rambursării în termen a datoriei beneficiarilor recreditaţi faţă de bugetul de stat, au fost remise în adresa beneficiarilor 12 cereri de plată întru efectuarea plăţilor conform termenelor de scadenţă. Astfel, în urma măsurilor întreprinse în această perioadă din contul beneficiarilor recreditaţi la bugetul de stat, au fost încasate mijloace financiare în sumă de cca 9,3 mii. lei. în perioada de referinţă, către beneficiarii recreditaţi au fost înaintate 6 avertizări privind rambursarea datoriilor cu termen expirat. Au fost stopate transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat în vederea recuperării datoriilor expirate către: Consiliul Raional Soroca; Consiliul Raional Floreşti; Consiliul Raional Leova; Consiliul Raional Hînceşti în sumă totală de: 31 783,98 mii lei. Ca rezultat al remiterii în adresa Serviciului Fiscal de Stat a Informaţiei privind datoriile cu termen expirat ale agenţilor economici beneficiari de împrumuturi recreditate din surse externe şi/sau interne, Serviciul Fiscal de Stat a prezentat informaţia prin scrisorile cu nr. 26-06-08-610/155 din 05.01.2017, nr. 26-06-08/182 din 10.04.2017, nr. 26-06/2-12/3165 din 18.07.2017, informînd Ministerul Finanţelor despre discuţiile, şedinţele desfăşurate cu autorităţile publice locale privind achitarea arieratelor. în perioada de referinţă au fost elaborate Rapoartele privind situaţia în domeniul datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat la 31.12.2016, 31.03.2017şi 30.06.2017. Au fost elaborate note informative privind evaluarea gradului de rambursare a datoriilor cu termen expirat de către beneficiarii recreditaţi prin intermediul Ministerului Finanţelor la situaţia din 31.12.2016, 31.03.2017,30.06.2017.

RO_4718_998 06.10.2017.pdf

2.4. documentare referitor la rezultatele auditului, şi se cere să exercite controlul asupra legalității deciziilor aprobate de Consiliile locale de nivelul I și II, cu notificarea legalității actelor emise privind acordarea compensațiilor/reducerilor la tarifele pentru serviciile de apă și de canalizare prestate consumatorilor de către unii operatori regionali apă-canal în lipsa stabilirii sursei de acoperire;

response:
Scrisoarea nr.34-08-8274 din 02.11.2017. Regimul juridic al controlului administrativ exercitat de Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat este expres stabilit de prevederile Legii nr. 436 din 28.09.2006 privind administrația publica locala. Astfel, potrivit alin. (1) art. 61 „Activitatea autorităților administrației publice locale de nivelurile intii și al doilea, precum și a celor din cadrul unității teritoriale autonome cu statut juridic special este supusa controlului administrativ in temeiul Constituției, al prezentei legi și al altor acte legislative”. Respectiv, exercitarea controlului se realizeaza numai potrivit procedurilor și in cazurile prevazute de legislația in vigoare, cu respectarea proporționalității intre amploarea intervenției autorității de control și importanța intereselor pe care le protejează (art. 62 al Legii 436/2008).Oficiul teritorial poate notifica autorității locale emitente ilegalitatea actului controlat, in cazul in care-1 considera ilegal, in termen de 30 de zile de la primirea actului. Altfel spus, la expirarea termenelor procedurale, or, postfactum exercitarea controlului nu are acoperire legală. Respectiv implementarea recomandarilor pct. 2.4 al Hotaririi (precitate), sunt valabile doar pentru viitor, urmând ca in procesul de exercitare a controlului de legalitate, de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, sa fie acordata atenție sporită asupra deciziilor privind acordarea compensațiilor/reducerilor la tarifele pentru serviciile de apa si de canalizare prestate consumatorilor de către unii operatori regionali apă-canal. Cu referire la deciziile autoritatilor administratiei publice locale mentionate in Raportul Curtii de Conturi (Decizia Consiliului orasenesc Florești nr 10/19 din 13.12.2013; Decizia Consiliului orășenesc Floresti nr 04/02 din 17.04.2014; Decizia Consiliului orasenesc Hincești nr 04/04 din 24.06.2013, Decizia Consiliului local Buteni nr 2/1 din 07.08.2015, Decizia Consiliului local Buteni nr 3/1 din 24.08.2015), in procesul verificarii acestea au fost considerate legale, cu exceptia Deciziei Consiliului orasenesc Floresti nr 10/19 din 13.12.2013, care a fost modificata ca urmare a notificarii ОТ Soroca.

RO_3394_Cancelaria de stat 13.09.16.pdf
RO_5726_Raspuns Cancelaria de Stat 02.11.17 HC 29.2016.pdf

2.2. să asigure implementarea recomandărilor auditului, cu determinarea acțiunilor concrete, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, prin conlucrare continuă și eficientă între părțile implicate/responsabile la implementarea Proiectului în domeniul apei și canalizării;

response:
Scrisoarea nr.994 din 13.11.2017. Potrivit procesului verbal din 20.09.2017 al Comitetului executiv al Găgăuziei au fost numite și delegate persoanele responsabile. Scrisoarea Administrației raionului Ceadîr-Lunga nr.221 din 30.10.2017. A fost aprobat planul de măsuri privind implementarea recomandărilor.

RO_5723_Raspuns Primaria mun.Ceadir Lunga 31.10.17 HC 29.2016.pdf
RO_5724_Raspuns Comitetul executiv al Gagauziei 13.11.17 HC 29.2016.pdf