Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 28 din 19 iulie 2016 "Cu privire la Raportul auditului de performanță "Întrunesc criterii motivaționale și de performanță sistemele de remunerare în sectorul public?”"

Numar 347-352 din data de 2016-07-19 Nr. cerinte: 11 Nr. recomandari: 14

Curtea de Conturi, în prezența dnei Stela Grigoraș, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; dnei Viorica Dumbrăveanu, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; dnei Elena Cernei, viceministrul Educației; dlui Anatol Munteanu, viceministrul Justiției; dlui Ion Tighineanu, vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei; dlui Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova; dlui Igor Guja, director adjunct al Departamentului Instituțiilor Penitenciare; dlui Vsevolod Bocșanean, director adjunct al Agenției Naționale Transport Auto; dnei Tamara Gheorghiță, șeful Direcției reforma administrației publice centrale a Cancelariei de Stat; dnei Elena Dimitriu, șeful Direcției analiza, monitorizarea cheltuielilor de personal și a angajaților în sectorul bugetar a Ministerului Finanțelor; dnei Angela Timuș, director adjunct al Institutului Național de Cercetări Economice, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere din cadrul autorităților și instituțiilor auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului de performanță ,,Întrunesc criterii motivaționale și de performanță sistemele de remunerare în sectorul public?”.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programele activității de audit (2015, 2016)2, avînd drept scop evaluarea sistemelor de salarizare din domeniul public, prin prisma criteriilor bazate pe competențe și performanță, motivație și standarde relevante de viață.
Auditul a fost efectuat conform Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit (ISSAI 100, ISSAI 300)3 și manualelor adiționale, abordarea fiind bazată pe evaluarea întrunirii de către cadrul legal-normativ a criteriilor ce urmează să guverneze un sistem de salarizare eficient, prin testarea modului de implementare și impactului de rigoare la unele entități publice. Misiunea de audit s-a călăuzit și de recomandările asistenței tehnice aferente dezvoltării instituționale în cadrul Proiectului Twinning „Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova”.
Probele de audit au fost acumulate la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Academia de Științe a Moldovei, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Academia de Studii Economice, Direcția Educație, Tineret și Sport a sect. Ciocana, Agenția Națională Transport Auto, Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr.2 și nr.22, Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Ciocana. De asemenea, au fost colectate informații conexe de la Ministerul Finanțelor, Biroul Național de Statistică, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Inspectoratul de Stat al Muncii, Universitatea de Stat din Moldova, precum și au fost folosite extrase din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat.

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.237-240/864 din 31.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.57 din 08.12.2014 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2015”, cu modificările și completările ulterioare; Hotărîrea Curții de Conturi nr.46 din 14.12.2015 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2016”.
3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărîrea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (14)

1. MF și BNS să revizuiască rapoartele aferente monitorizării cheltuielilor de personal (retribuirii muncii), în vederea unificării raportării cheltuielilor salariale pe categorii de angajați și componentele salariului;

response:
Pentru a diminua sarcina administrativ/statistică asupra respondenților, începând cu anul 2017 se colectează raport statistic trimestrial, în loc de lunar. În acealși scop, sunt planificate utilizarea surselor administrative ale CNAS. Scris. BNS nr. 08-3/84 din 08.10.2019: Indicatorii colectaţi în scopuri statistice de BNS nu pot fi unificaţi cu indicatorii colectaţi de la instituţiile bugetare de Ministeml Finanţelor. Cercetările statistice realizate de BNS privind numărul salariaţilor şi câştigurile salariale (formularele M1 "Câştigurile salariale/trimestrial şi M3 "Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă/anual) au ca obiectiv principal producerea statisticilor oficiale privind nivelul si evoluţia numărului salariaţilor, câştigurilor salariale, orelor de lucru şi altor indicatori pe total ţară, regiuni de dezvoltare, activităţi economice, sectoare (real şi bugetar). Cercetările se realizează prin metoda selectivă (pe baza unor eşantioane), care cuprind unităţile legale, indiferent de forma de proprietate şi forma organizatorico-juridică. Totodată, BNS colectează cheltuielile de personal conform Clasificării statistice a câştigurilor salariale în corespundere standardele internaţionale (Convenţia OIM nr. 160, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 186 din 29.09.2011) şi normele europene. De asemenea, BNS nu produce statistici pe „categorii de angajaţi” în sectorul bugetar şi nici pe „componentele salariului” - indicatori care fac subiect al colectării de date de către Ministerul Finanţelor. In vederea optimizării fluxurilor de informaţie şi diminuării sarcinii de raportare asupra respondenţilor, începând cu anul 2017, BNS a redus periodicitatea de colectare a chestionarului statistic infra-anual (din lunar în trimestrial). Totodată, sunt planificate activităţi de estimare a câştigurilor salariale în baza surselor de date administrative, precum FISC şi CNAS (colectate în baza formei nr. IPCl 8), cu asistenţă tehnică din partea Delegaţiei Uniunii Europene.

RO_4568_BNS nr_10_1_09_38.PDF
RO_6875_HCC_28 BNS.pdf

1. MF și BNS să revizuiască rapoartele aferente monitorizării cheltuielilor de personal (retribuirii muncii), în vederea unificării raportării cheltuielilor salariale pe categorii de angajați și componentele salariului;

response:
Scris.nr.03-02/1/24 din 05.04.2019: Calendarul activităților ce țin de reformarea sistemului de salarizare în sectorul bugetar prevede o etapă distinctă (etapa 8) pentru elaborarea unui sîstem informațional de management al resurselor umane în sectorul bugetar, care va include activităţi dc analiză şi evaluare a sistemetor existente de evidenţă a personalului şi salariilor, descriere a proceselor de bugetare a cheltuielilor de personal, efectuarea unui studiu pentru cerinţele şi implementarea unui sistem informaţional naţional privind retribuirea muncii. Se preconizează de a încorpora în sistemul informaţional nou toată informaţia ce ţine de planificarca şi raportarea datelor privind numărul de angajaţi şi cheltuielele de personal în sectorul bugetar, care sa permită monitorizarea datelor privind personalul angajat în instîtuţiile publice la nivel de republică, astfel, decăzînd necesitatea revîzuirii rapoartelor actuale privind statele şi efectivul de personal. La moment, se lucrează la elaborarea conceptuală a sistemutui informaţional naţional privind retribuirea muncii, la fel ca şi identifîcarea potențialilor finanţatori ai resursei informaţionale menţionate. Totodată, se menţionează că, în perioada martie-iunie 2019, în cadrul proiectului „Suport pentru dezvoltarea capacităţilor profesionale şi motivarea angajaţilor din administraţia publică în Republica Moldova” Ministerul Finanţelor beneficiază de asistenţă tehnică privitor la crearea unui mod de sistem integrat a datelor privind personalul şi cheltuielile de personal.

RO_6821_HCC_28 din 19.07.2016 MinFin.pdf

2. MEd și CS să aprobe un plan pe termen mediu de asigurare a elaborării Cadrului Național al Calificărilor și/sau a Standardelor naționale ocupaționale pentru toate ocupațiile aferente sectorului public;

response:
Dezvoltarea unui Plan de elaborare a Cadrului Național al Calificărilor (CNC) va avea loc la momentul instituirii în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a unei direcții specializate. În acest context, menționăm că Ministerul Educației a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea CNC pe care l-a înaintat pentru promovare Cancelariei de Stat. La 04.07.2017 prin scrisoarea nr.21-06-5203, Cancelaria de Stat a restituit acest proiect spre examinare suplimentară și definitivare, în conformitate cu propunerile și obiecțiile înaintate. Concomitent, Cancelaria de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului nr.22 din 24.01.2017 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009, care a stabilit un model nou al fișei postului și o nouă abordare a componentelor fișei de post pentru funcțiile publice. Necesitatea elaborării a fost determinată de faptul că, procesul de reformare a administrației publice, presupune și o nouă abordare în gestionarea personalului din cadrul autorităților publice și anume: revizuirea sarcinilor funcțiilor, stabilirea responsabilităților fiecărei subdiviziuni și funcționar, fortificarea capacităților funcționarilor, precum și îmbunătățirea procesului de motivare a personalului (atît financiară, cît și nefinanciară). Scris. CS cu nr. 21-06-3288 din 24.04.2018: Titlurile funcţiilor publice se regăsesc în Clasificatorul funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155/2011. Astfel, pentru fiecare funcţie publică din Clasificator este specificată descrierea generică a funcţiei şi cerinţele specifice minime a acesteia. Totodată, art.3 al Legii precitate stipulează că autorităţile publice vor utiliza exclusiv titlurile funcţiilor publice prevăzute în Clasificator.

RO_4569_CS nr_21_06_6048.PDF
RO_6812_HCC_28 din 19.07.2016 CanceldeStat.pdf

2. MEd și CS să aprobe un plan pe termen mediu de asigurare a elaborării Cadrului Național al Calificărilor și/sau a Standardelor naționale ocupaționale pentru toate ocupațiile aferente sectorului public;

3. MMPSF, CS și MF să asigure implementarea de către APC și APL a prevederilor art.167-169 din Codul muncii privind elaborarea normelor de muncă pentru toate posturile/funcțiile din entitățile publice administrate, precum și revizuirea contractelor de muncă și/sau fișelor de post ale angajaților în scopul indicării cît mai complete a atribuțiilor de serviciu și/sau a volumului normat de muncă;

response:
Prin Hotărîrea Guvernului nr.98 din 04.02.2013 a fost aprobat Regulamentul privind modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naţionale. Potrivit pct.17 din Regulament, elaborarea normativelor interramurale şi ramurale pentru normarea muncii se efectuează de instituţii de cercetări specializate în domeniu, la comanda ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale. Scris. CS cu nr. 21-06-3288 din 24.04.2018: Conform Metodologiei cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului, aprobată prin Anexa nr.3 la Hotărârea Guvemului nr.201 din 11 martie 2009, autorităţile publice au obligaţia să elaboreze fişele de post pentm toate categoriile de fîmcţii publice. Autorităţile publice au instituţionalizat fişele de post drept instrument de divizare a muncii şi delegare a sarcinilor personalului din subdiviziunile stmcturale ale autorităţilor.

RO_4569_CS nr_21_06_6048.PDF
RO_6812_HCC_28 din 19.07.2016 CanceldeStat.pdf

3. MMPSF, CS și MF să asigure implementarea de către APC și APL a prevederilor art.167-169 din Codul muncii privind elaborarea normelor de muncă pentru toate posturile/funcțiile din entitățile publice administrate, precum și revizuirea contractelor de muncă și/sau fișelor de post ale angajaților în scopul indicării cît mai complete a atribuțiilor de serviciu și/sau a volumului normat de muncă;

response:
Scris.nr.03-02/1/24 din 05.04.2019: In legătură cu modificarea structurii Minîsterului Finanţelor urmare a aprobării Hotâririi Guvemului nr.696/2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Mînisterului Finanţelor” au fost elaborate 286 de fişe de post, 23 regulamente ale subdiviziunilor structurale, precum au fost țncheiate 11 contracte individuale de muncă. Ca unnare a aprobării noului Stat de personal (nr.46 din 25 îulie 2018), au fost elaborate încă 15 fişe de post pentru alte funcţii incluse suplimentar în statul de personal al Ministemlui Finanţelor. Prin Hotărirea Guvernului nr. 152/2019 „Pentru modificarea unor hotăriri ale Guvernului” au fost operate modificări la Hotărirea Guvernului nr. 696/2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministemlui Finanţelor”, în legătură cu delegarea unor funcţii suplimentare Ministerului Finanţelor. Ca urmare, au fost efectuate modificările de rigoare la statul de personal (din 25,07,2018) şi, prin scrisoarea nr. 19/1-03/11 din 19 martie 2019, Statul de personal a fost remis în adresa Cancelariei de Stat pentru avîzare. După finalitatea procedurii de avizare şi recepţionarea documentului se va purcede la elaborarea fişelor de post pentru funcţiile suplimentare incluse, precum şi a regulamentelor subdiviziunilor structurale.

RO_6821_HCC_28 din 19.07.2016 MinFin.pdf

3. MMPSF, CS și MF să asigure implementarea de către APC și APL a prevederilor art.167-169 din Codul muncii privind elaborarea normelor de muncă pentru toate posturile/funcțiile din entitățile publice administrate, precum și revizuirea contractelor de muncă și/sau fișelor de post ale angajaților în scopul indicării cît mai complete a atribuțiilor de serviciu și/sau a volumului normat de muncă;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Prin Dispoziția Prim-ministrului nr. 1-d din 16.01.2016, în scopul dezvoltării unei politici salariale unitare, echitabile, bazate pe performanțe și meritocrație în sectorul bugetar, a fost creat un grup de lucru în sarcina căruia s-a pus elaborarea Conceptului de reformă a sistemului de salarizare în sectorul bugetar, iar ulterior elaborarea proiectului de lege a salarizării. În procesul de elaborare a Conceptului privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar s-a efectuat o analiză/studiu minuțios a actualului sistem de salarizare, inclusiv a cadrului legislativ și normativ. Astfel, grupul de lucru a elaborat proiectul Conceptului privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care a fost prezentat la data de 2 mai curent Guvernului pentru examinare și aprobare. "

4. CS și MF să asigure revizuirea de către APC și APL (inclusiv la entitățile din subordine) a statelor de funcțiuni/personal în scopul ajustării acestora la prevederile Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.22 din 03.03.2014, și la volumul de muncă existent;

response:
Scris.nr.03-02/1/24 din 05.04.2019: In legătură cu implementarea unui nou sistem de salarizare în sectorul bugetar (Legea nr. 270/2018), Ministerul Finanţelor a revizuit formularele schemelor de încadrare, acestea fiind aduse în corespundere cu prevederile legii prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 218/2018 „Cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemclor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar” (Monitarul Oficial a! R. Moldova nr. 6-12 art. 61 din 11.01.2019), în procesul de verifieare a schemelor de încadrare prezentate spre înregistrare, Ministerul Finanţelor examînează conformitatea datelor indicate, inclusiv şi sub acest aspect.

RO_6821_HCC_28 din 19.07.2016 MinFin.pdf

4. CS și MF să asigure revizuirea de către APC și APL (inclusiv la entitățile din subordine) a statelor de funcțiuni/personal în scopul ajustării acestora la prevederile Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.22 din 03.03.2014, și la volumul de muncă existent;

response:
Implementarea recomandării este asigurată de către Cancelaria de Stat, în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Astfel, Anexa nr.5 la Hotărîrea menționată, stabilește Metodologia cu privire la completarea și avizarea statelor de personal. Pentru examinarea documentelor, Cancelaria de Stat a institut Comisia compusă din reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi ai Ministerului Finanţelor, care acordă aviz favorabil/nefavorabil. Astfel, reprezentantul MMPSF, membru al Comisiei, asigură respectarea prevederilor Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului. Urmare demarării procesului de reforma a administrației publice centrale, toate ministerele, ulterior, şi autoritățile administrative centrale vor elabora și prezenta pentru avizare Cancelariei de Stat, statele de personal. Pînă la implementarea reformei administrativ-teritoriale preconizată, avizarea statelor de personal al APL, are loc în conformitate cu prevederile pct.28 din Metodologie care prevede expres cazurile de avizarea a unui nou stat de personal (în cazul majorării sau micşorării efectivului-limită al autorităţii publice respective, reorganizării autorităţii publice, modificării misiunii şi funcţiilor de bază ale autorităţii publice sau redistribuirii sarcinilor şi atribuţiilor între funcţiile publice din cadrul autorităţii publice). Scris. CS cu nr. 21-06-3288 din 24.04.2018: Potrivit prevederilor pct.6 din Metodologia cu privire la completarea şi avizarea statului de personal, aprobată prin Anexa nr.5 la Hotărârea Guvemului nr.201 din 11 martie 2009, denumirea fimcţiei publice/postului se va specifica în conformitate cu prevederile Clasificatomlui unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr.155 din 21 iulie 2011 şi actelor normative (HG nr.710/2012 şi HG nr.3 81/2006), conform cărora are loc salarizarea titulamlui funcţiei publice/postului.

RO_4569_CS nr_21_06_6048.PDF
RO_6812_HCC_28 din 19.07.2016 CanceldeStat.pdf

5. CS să asigure perfectarea de către APC și APL a criteriilor și procedurilor de măsurare a volumului, calității și eficienței muncii angajaților din entitățile publice (inclusiv cu autonomie financiară) din domeniile gestionate;

response:
În temeiul dispoziției Guvernului nr.1-d din 16 ianuarie 2017, și instituirii Grupului de lucru pentru reforma sistemului de salarizare în sectorul bugetar, a fost elaborat Conceptul privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, aprobat prin Dispoziția nr.80-d din 28 iulie 2017. Conceptul va servi drept temei pentru elaborarea proiectului de lege privind sistemul de salarizare unitară în sectorul bugetar. Scris. CS cu nr. 21-06-3288 din 24.04.2018: Măsurarea volumului, calităţii şi eficienţei muncii în serviciul public este realizat prin evaluarea anuală a performanţelor profesionale, care reprezintă procedura de personal prin care se determină nivelul de îndeplinire a obiectivelor individuale de activitate şi nivelul de manifestare a abilităţilor profesionale şi a caracteristicilor comportamentale de către funcţionarul public, în vederea aprecierii rezultatelor obţinute şi identificării necesităţilor de dezvoltare profesională. Modalitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarului public este reflectată în Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public, aprobat prin Anexa nr.8 la Hotărârea Guvemului nr.201 din 11 martie 2009.

RO_4569_CS nr_21_06_6048.PDF
RO_6812_HCC_28 din 19.07.2016 CanceldeStat.pdf

6. MF și MJ să revadă alocațiile bugetare aferente întreținerii Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din mun.Chișinău, ca urmare a tergiversării implementării acestuia;

response:
Departamentul instituțiilor penitenciare: Cu referire la numărul deținuților (pag.45) menționăm că, acesta nu poate fi reglementat anual prin ordinele Ministerului Justiției, or, Ministerul Justiției nu poate prevedea rata criminalității și respectiv, numărul deținuților care vor ispăși pedeapsa în formă de închisoare sau asupra cărora va fi aplicată măsura preventivă – arestul preventiv. Ministerul Justiției, prin ordinul nr. 576 din 31 octombrie 2014 a stabilit numărul maxim de deținuți admis pentru deținere în penitenciare, ținând cont de normele prevăzute la art. 225 din Codul de executare. Totodată, numărul de deținuți la un angajat variază în dependență de categoria deținutului, ținând cont de tipul pedepsei (închisoare sau detențiune pe viață), tipul penitenciarului stabilit de instanța de judecată și alte criterii de diferențiere a modului de executare a pedepselor privative de libertate prevăzute în legislația execuțional-penală și tratatele internaționale. Referitor la numărul de angajați în Penitenciarul nr. 10 – Goian (penitenciar pentru minori), specificăm că acest fapt este datorat specificului de lucru cu condamnații minori, ținând cont de reglementările interne (art.50 alin.2 din Constituţia RM „copiii şi tinerii se bucură de un regim special de asistenţă în realizarea drepturilor lor”) și internaționale. În baza constatărilor elucidate în Raportul auditului de performanță privind alocațiile bugetare aferente întreținerii Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din mun.Chișinău, ca urmare a tergiversării implementării acestuia - în conformitate cu prevederile pct.3.4. al Acordului-cadru de împrumut, Împrumutatul este obligat să creeze o Unitate de implementare a Proiectului în cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției, care se va ocupa nemijlocit de managementul Proiectului, având drept sarcină implementarea zilnică, managementul fizic și financiar, precum și reglarea Proiectului. În capitolul VIII al Studiului de fezabilitate (Servicii de consultanță pentru pregătirea de construcție a penitenciarului din Chișinău, Republica Moldova din 2013), sunt fundamentate un total de 9 funcții pentru statele de personal din cadrul UIP, acestea fiind structurate după cum urmează: director de proiect; manager de proiect/coordonator; specialist în achiziții; contabil; expert în sisteme de securitate; inginer mecanic/electric și de instalații sanitare; inginer civil; specialist resurse umane; traducător. Ulterior, prin anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.173 din 12 martie 2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, a fost aprobată structura UIP cu un total de 8 funcții. Totodată, în Studiu de fezabilitate se menționează faptul că, o echipă de lucru va fi stabilită în cadrul Penitenciarului nr.13 - Chișinău, care ar servi drept suport tehnic pentru UIP. Această echipă va asista UIP în pregătirea proiectului și punerea lui în aplicare și, pe viitor, membrii acesteia ar trebui să facă parte din structura de administrare a penitenciarului. Ulterior, prin ordinul DIP nr.268 din 22 septembrie 2014, a fost constituit grupul de lucru în cadrul Penitenciarului nr. 13 - Chișinău pentru acordarea suportului tehnic Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, fiind creat și un mecanism de cooperare între acestea. În plus, asistența tehnică externă pentru UIP este necesară pentru a consolida capacitatea de administrare, cel puțin pentru perioada de până la începutul lucrărilor. Această asistență tehnică ar putea lua forma unei firme consultante, care ar numi un Consultant, ce urmează să fie stabilit în țară în mod permanent; firma va oferi sprijin pe bază de program (expertul se va deplasa, fie de la sediul central sau va merge pe teren pentru o perioadă determinată de timp). Cele menționate supra, sunt înaintate drept cerințe obligatorii către Împrumutat și în prevederile pct.pct. 3.2. și 4.1.2. ale Acordului-cadru de împrumut. - conform prevederilor Acordului-cadru de împrumut, Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău urma a fi instituită și inițiată activitatea acesteia începând cu luna ianuarie 2014. După cum s-a menționat anterior, UIP a fost instituită prin hotărîre de Guvern în martie 2014, iar membrii acesteia au fost desemnați în funcții, urmare a organizării de către MJ a mai multor concursuri, în perioada iulie-noiembrie 2014. Prin urmare, activitatea UIP a început cu 9-10 luni mai târziu decât perioada prevăzută în Acordul-cadru de împrumut. O altă cauză ce a condus la reținerea implementării Proiectului a fost selectarea și contractarea Companiei de asistență tehnică CGL Management Group după desfășurarea a trei licitații internaționale consecutive (Licitația nr.1 - BAP Nr.16, 189/15, OJEU Nr. 2015/S 043 – 075233 din 03 martie 2015; Licitația nr.2 - BAP Nr.44, 586/15, OJEU Nr. 2015/S 109 – 198994 din 12 iunie 2015 și Licitația nr.3 - BAP Nr.58, 736/15, OJEU Nr. 2015/S 146 – 269589 din 31 iulie 2015) și a procedurii de negociere, desfășurate la data de 18 noiembrie 2015. E de remarcat faptul că, desfășurarea mai multor licitații și a procedurii de negociere, pe parcursul a 8 luni, a fost necesară din cauza necorespunderii companiilor participante la concurs cerințelor stipulate în termenii de referință elaborați de către BDCE. În luna iulie a anului 2016, drept rezultat a atitudinii iresponsabile și neprofesioniste în ce privește organizarea activității și neoferirea suportului necesar pentru UIP, după coordonarea preventivă cu BDCE, la data de 11.07.2016, UIP a înaintat o scrisoare în adresa Companiei de asistență tehnică CGL Management Group privind desfacerea contractului de prestare a serviciilor, aceasta încetându-și activitatea la 25.07.2016. UIP nu a efectuat careva plăți pentru serviciile oferite de CGL Management Group. - unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău a fost instituită cu un personal în număr de 8 unități, 7 din care sunt finanțate din bugetul de stat și/sau din donații, iar 1 (specialistul pentru achiziții) – din contul Grantului oferit conform Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău. E de menționat faptul că, drept rezultat al organizării de către UIP a concursului privind selectarea Companiei de proiectare, compania „Archivolt architecten bv”, în consorțiu cu „Halmos Adviseurs bv” și „IGC Construct SRL” a fost desemnată învingătoare. La data de 31 octombrie 2016 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor privind proiectarea noului Centru penitenciar, iar la data de 14 noiembrie 2016 compania și-a inițiat activitatea. Prin urmare, în perioadele 21.11-24.11.2016 și 12.12-15.12.2016, 22.05-24.05.2017, reprezentanții Companiei de proiectare au desfășurat un șir de ateliere de lucru pe mai multe domenii de activitate, cu reprezentanți ai Departamentului Instituțiilor Penitenciare și subdiviziunilor subordonate, membrii UIP și grupului de lucru din Penitenciarul nr.13 – Chișinău. În cadrul ședințelor au fost abordate subiectele ce vizează proiectarea și construcția noului centru penitenciar, cât și asigurarea securității penitenciare, în concordanță cu statutul instituției și prevederile Codului de executare. Reieșind din prevederile contractuale și graficul de executare a lucrărilor pe parcursul a douăsprezece luni de activitate, Compania de proiectare a elaborat și prezentat schița de proiect a penitenciarului la data de 31 ianuarie 2017, proiectarea în detaliu a penitenciarului urmând a fi definitivată în noiembrie 2017. Managerul pe țară din partea BDCE, dl Valeriu Coșuleanu, prezent la ședință, a ținut să reitereze importanța tuturor funcțiilor din cadrul UIP, cât și faptul că acestea în caz de necesitate cumulează și alte domenii de activitate întru asigurarea implementării Proiectului, totodată menționând că din partea băncii va fi înaintată o scrisoare în adresa Ministerului Finanțelor întru argumentarea acestei poziții. Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău propune ca decizia finală să se ia reieșind din starea de lucruri la zi, ce diferă semnificativ de perioada în care Curtea de Conturi a formulat recomandările, și care se marchează prin procesul în derulare de perfectare a documentației finale de proiect, selectarea companiei de construcții și propriu începerea lucrărilor. Prin urmare, în contextul ultimelor evoluții în implementarea proiectului, optimizarea cheltuielilor de personal în cadrul UIP poate negativ să se răsfrîngă asupra eficienței și randamentului activității acesteia și implementării proiectului per ansamblu. Scris. MJ din 06.11.2019 nr. 10/10955: La 03 iulie 2018, a fost aprobat ordinul ANP nr. 104 cu privire la organizarea sistemului de management financiar şi control în sistemul administraţiei penitenciare. Pe această cale au fost determinate competenţele şi componenţa Grupului de Iucru responsabil pentru organizarea, implementarea şi autoevaluarea sistemului de management financiar şi control. Actualmente, procesele operaţionale de bază aferente sistemului administraţiei penitenciare sunt descrise în manualul de proceduri aprobat prin ordinul DIP nr. 586 din 30.12.2016. La 09.10.2018 s-a iniţiat procedura de actualizare a descrierii narative şi schematice a proceselor de bază, inclusiv aferente întocmirii şi consolidării situaţiilor fînanciare şi gestionării resurselor financiare publice (circulara nr. 4/1-1831). Propunerile parvenite au fost examinate şi sistematizate. Ulterior, au fost operate anumite modificări la procesele operaţionale standard (Ordinul ANP 121 din 01 aprilie 2019). Administraţia Naţională a Penitenciarelor evaluează cu regularitate performanţele individuale ale angajaţilor în baza ordinelor ministrului justiţiei nr.65 din 5 martie 2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare” şi nr. 126 din 18.05.2019 „Privind aprobarea regulamentului cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare”. În cadrul instituţiei a fost aprobat şi Registrul riscurilor, care urmează a fi dezvoltat treptat, odată cu aprobarea proiectului de regulament privind controlul intern managerial care va descrie narativ procesul de evidenţă, analiză a riscurilor şi acţiunile de diminuare a acestora. Misiuni cu caracter tematic privind conformitatea formării şi achitării salariilor nu au fost programate, deoarece nu a prezentat risc major sistemului penitenciar, pentru perioada 2014-2019. Odată cu intrarea Legii 300/2017 privind sistemul administraţiei penitenciarelor, sistemul penîtenciar a iniţiat analiza şi evaluarea statelor de personal. Astfel că, prin ordinul nr. 56 din 20.02.2018 a fost instituit grupul de Iucru pentru elaborarea standardelor de personal pe domeniul de activitate. Acesta avea drept sarcină elaborarea standardelor de personal pentru penitenciarul de tip deschis, semiînchis, închis, centrul de detenţie pentru minori şi tineri, penitenciar pentru femei, casa de arest şi spital penitenciar. Totodată, acest obiectiv reprezintă unul strategic pentru sistemul penitenciar, prevăzut în Strategia de dezvoltare a resurselor umane, aprobată prin ordinul MJ nx. 748 din 14.09.2017. Astfel, urmare a activităţii grupului de lucru, a fost elaborat Standardul de personal al sistemului administraţiei penitenciare şi remis spre avizare şi aprobare către Ministerul Justiţiei. Urmare a reorganizării sistemului penitenciar în sistemul administraţiei penitenciare, începând cu 16 mai 2018, angajaţii sistemului penitenciar au obţinut statut de funcţionar public cu statut special. Astfel, în reorganizare au fost elaborate state-tip, cu structură identică pentru toate instituţiile penitenciare şi subdiviziuni, diferenţa constituind doar numărul de unităţi. Numărul de unităţi au fost distribuite în dependenţă de nevoile stringente a sistemului administraţiei penitenciare, numărul de deţinuţi, inffastructura penitenciarelor. în urma reorganizării, au fost lichidate 2 subdiviziuni ai sistemului penitenciar, Direcţia trupelor de pază, supraveghere şi escortare, Centrul de aprovjzionare tehnico-materială. Odată lichidate, sarcinile şi atribuţiile au fost centralizate în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar toate unităţile au fost distribuite în instituţii penitenciare pentru a descentraliza procedura de escortare a deţinuţilor. Demilitarizarea sistemului penitenciar a avut loc odată cu intrarea Legii 300/2017 în vigoare, prin acordarea gradelor speciale şi statutului special angajaţilor sistemului administraţiei penitenciare. Totodată, a fost instituită procedura de angajare şi promovare prin concurs, procedură care a oferit transparenţă şi deschidere procesului de recrutare şi angajare. În conformitate cu prevederile pct.3.4. al Acordului-cadru de împrumut, împrumutatul este obligat să creeze o Unitate de implementare a Proiectului în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor al Ministerului Justiţiei, care se va ocupa nemijlocit de managementul Proiectului, având drept sarcină implementarea zilnică, managementul fizic şi financiar, precum şi reglarea Proiectului. în capitolul VIII al Studiului de fezabilitate (Servicii de consultanţă pentru pregătirea de construcţie a penitenciarului din Chişinau, Republica Moldova din 2013), sunt fundamentate un total de 9 funcţii pentru statele de personal din cadrul UIP, acestea fiind structurate după cum urmează: director de proiect, manager de proiect/coordonator, specialist în achiziţii, contabil, expert în sisteme de securitate, inginer mecanic/electric şi de instalaţii sanitare, inginer civil, specialist resurse umane, traducător. Ulterior, prin anexa nr.2 la Hotărârea Guvemului nr.173 din 12 martie 2014, a fost aprobată stmctura UIP cu un total de 8 funcţii: 7 din care sunt finanţate din bugetul de stat şi/sau din donaţii, iar 1 - din contul grantului oferit conform Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău. Reieșind din faptul că în actele legislative şi normative, care reglementează remunerarea muncii în sectorul bugetar, nu sunt prevăzute condiţiile de salarizare a fimcţiilor specifîcate în Hotărârea Guvemului nr.173 din 12 martie 2014, contractele individuale ale membrilor UIP au fost întocmite în strictă conformitate cu prevederile Codului Muncii RM. Conform articolului 165* al Codutui Muncii, angajatorul este în drept să acorde anual salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de contractul de muncă. Ajutorul material poate fi acordat salariatului, în baza cererii lui scrise, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu (art.117). în conformitate cu articolul 137 al Codului Muncii, angajatorul este în drept să stabilească diferite sisteme de premiere, de adaosuri şi sporuri la salariul de bază, alte plăţi de stimulare. Sistemele indicate pot fi stabilite şi prin contractul individual de muncă. Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatul poate beneficia de concediul neplătit, concedii de odihnă anuale suplimentare şi concedii sociale, prevăzute la art. 120, 121 şi 123-127 din Codul Muncii. Punctul 9 “Salarizarea muncii” al Contractului individual de muncă, încheiat între angajator şi membrii UIP, conform prevederilor Regulamentuîui de activitate al Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, prevede că salariatul poate beneficia de premii unice cu ocazia sărbătorilor naţionale, profesionale şi a celebrării jubileului, suma premiului anual nedepăşind mărimea a două salarii Iunare. Totodată, la concediul de odihnă anual sau din motive familiale şi din alte motive întemeiate, salariatului i se acordă un ajutor material în mărimea unui salariu lunar. E de menţionat că, membrii UIP au fost premiaţi în mod prioritar cu ocazia zilei profesionale a colaboratorului sistemului penitenciar, aceasta fiind sărbătorită anual la finele lunii decembrie. Prin urmare, la finele anului se efectuează şi bilanţul activităţii pentru anul în curs, fiind trasate sarcinile pentru perioada următoare. Reiterăm, faptul că în actele Iegislative şi normative, care reglementează remunerarea muncii în sectorul bugetar, nu este prevăzută salarizarea funcţiilor specificate în anexa nr.2 la Hotărârea Guvemului nr.173 din 12 martie 2014 cu privire la UIP şi în acest context, Comitetul de supraveghere al UIP a decis aprobarea mărimilor salariaîe (proces-verbal nr.l din 01.08.2014). în conformitate cu prevederile pct.23 al Regulamentului, întreţinerea a 7 unităţi de personal din Unitate se efectuează din mijloacele financiare ale bugetului de stat şi din alte surse neinterzise de lege, prevăzute pentru aceste scopuri, în baza unui deviz aprobat de Ministerul Justiţiei şi coordonat cu Ministerul Finanţelor, iar poziţia de specialist achiziţii va fi finanţată din grantul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. în perioada 2013-2019 nici un angajat al UIP nu a fost atras la muncă suplimentară care se remunerează majorat. Concluzia înaintată a auditului privind lipsa unei legături între sistemul de salarizare a angajaţilor UIP şi volumul de muncă prestat este una inoportună. Poziţia UIP este bazată pe următoarele: în conformitate cu prevederile pct.5 al Regulamentului de activitate al Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, scopul Unităţii este de a asigura organizarea şî coordonarea implementării eficiente a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, în conformitate cu Acordul-cadru de împrumut dintre Guvemul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. în pct, 6 al Regulamentului se reflectă că în vederea realizării scopului prevăzut la pct. 5, Unitatea are următoarele atribuţii: 1) coordonarea tuturor activităţilor în cadrul Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău până Ia finalizarea acestuia; 2) evaluarea şi monitorizarea implementării Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău şi a cheltuielilor de implementare, prezentarea rapoartelor către ANP, Ministerul Justiţiei, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi Comitetului de supraveghere al Unităţii; 3) colaborarea, în procesul de construcţie a penitenciarului din Chişinău, cu Departamentul, autorităţile administraţiei publice, compania de asistenţă tehnică pentru Unitate; 4) încheierea contractelor cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea construcţiei penitenciarului, coordonate cu ANP, în care se va reglementa prezentarea de către autorităţile administraţiei publice către Unitate a documentaţiei permisive şi a celei de proiect expertizate şi verificate, darea în exploatare şi asigurarea supravegherii tehnice a procesului de construcţie; 5) organizarea licitaţîilor pentru selectarea antreprenorilor generali la constmcţia penitenciarului în cadrul Proiectului, în condiţiile stipulate în Acordul-cadm; 6) gestîonarea economică, financiară, tehnică a Proiectului de constmcţie a penitenciarului din Chişinău şi răspunderea deplină privind supravegherea acestuia; 7) organizarea recepţiei finale a utilităţii şi predarea acesteia către ANP; 8) acordarea asistenţei necesare misiunilor de supraveghere ale Băncii şi îndeplinirea recomandărilor stipulate în rapoartele de supraveghere etc. Ţinem să punctăm că, în scopul bunei organizări şi desfâşurări calitative a implementării proiectului de constmcţie a penitenciarului din Chişinău, întreaga activitate a UIP este coordonată cu comitetul de supraveghere, BDCE şi MJ. În anul 2015, DIP a beneficiat de finanţare din cadrul grantului Fondului Global pentru realizarea activităţîlor a Programului naţional de profilaxie a infecţiilor HIV şi ITS pentm anii 2011-2015. În scopul micşorării răspândirii infecţiei HIV, hepatitelor virale, infecţiilor cu transmitere sexuala, tuberculoză, sistemul administraţieî penitenciare implementează pachetul comprehensiv de servicii oferite consumatorilor/utilizatorilor de droguri injectabile, care exercită cel mai mare impact asupra prevenirii şi transmiterii HIV şi include activităţi de informare a deţinuţilor şi angajaţilor. Activităţile de profîlaxie, consiliere, prevenire presupun informarea şi instruirea deţinuţilor, ce se desfâşoară în afara orelor de program al angajaţilor, precufn şi a angajaţilor sistemului administraţiei penitenciare, care încă mai sunt susţinute fînanciar de către Fondul Global, presupune instruiri, cu tematica: 1. Informare, educare şi comunicare; 2. Consiliere şi testare HIV voluntară; 3. Sesiuni informative cu referire la importanta tratamentului HIV, TB, Hepatite; 4. Prevenirea, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei; 5. Prevenirea transmiterii verticale a virusului HIV (de la mamă la făt); 6. Programele de schimb de seringi şi ace; 7. Prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul bolilor ITS; 8. Prevenirea agresiunilor sexuale; 9. Tratamentul drog dependenţei; 10. Prevenirea, diagnosticul şi tratamentul Hepatitelor virale; 11. Profilaxia post-expunere; 12. Prevenirea infectării cu HIV prin servicii medicale invazive (inclusiv stomatologice); 13. Prevenirea răspândirii prin piercing, tatuaje, etc. 14. Protejarea personalul de riscuri profesionale. Astfel, sunt susţinuţi financiar, 22 angajaţi ai sistemului penitenciar, care realizează activitate didactică, care nu se include in obligaţiunile funcţionale de bază si sunt realizate in afara orelor de program, inclusiv in zilele de odihna. Totodată, în rezultatul verificărîi Curţii de Conturi, ANP perfectează pentru fiecare angajat implicat in proiect acte de prestare a serviciilor (activităţii didactice). Funcţia de conducere a DIP nu se regăseşte în anexa Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. A fost introdusă obligativitatea de achitare a contribuţiilor indîviduale de asigurări sociale, începând cu 01 ianuarie 2017. Toate sporurile şi indemnizaţiile au fost achitate în baza anexei nr. 5 Ia Hotărîrea Guvemului nr. 650 din 12.06.2006. De la 1 decembrie 2018 Administraţia Naţională a Penitenciarelor efectuează remunerarea muncii în conformitate cu Legea 270 din 23.11.2018 cu privire Ia sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Odată cu intrarea Legii 300/2017 în vigoare, sistemul administraţiei penitenciare angajează exclusiv în bază de concurs prin publicarea anunţurilor de organizare a concursurilor. Mai mult decât atât, conform Legii cu privire la sistemul administraţiei penitenciare, transferul din cadrul altor structuri de forţă poate avea loc doar în ultima instanţă. în cazul în care funcţia vacantă nu a fost ocupată prin promovare, apoi prin concurs, abia atunci ea poate fi ocupată prin transfer, acest lucru stimulând participarea şi oportunitatea promovării angajaţilor din cadrul sistemului. Totodată, Administraţia Naţională a Penitenciarelor instruieşte angajaţi în cadrul instituţiilor specializate, dar care au o capacitate minimă de asigurare a nevoilor sistemului. Urmare a intrării în vigoare a Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, sporul pentm vechime este calculat conform Hotărîrii Guvemului 1231/2018, iar sporul pentru performanţă este stabilit şi achitat conform criteriilor clar stabilite, aprobate prin Regulament intern.

6. MF și MJ să revadă alocațiile bugetare aferente întreținerii Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din mun.Chișinău, ca urmare a tergiversării implementării acestuia;

response:
Scris.nr.03-02/1/24 din 05.04.2019: Prin scrisoarca nr.11-09/1799 din 23 noiembrie 2016 în adresa Ministerului Justiţiei (Anexa nr.2), Ministerul Finanţelor a solicitat ca pînă la examinarea devizului de clieltuieli al Unităţii pentru anul 2017 în cadrul Ministerului Justiţiei şi Comitetului de supraveghere, Unitatea să înainteze propuneri de optimizare a cheltuielilor acesteia pentru anul 2017 şi perioada următoare, prin prisma recomandărilor Curţii de Conturi. Ministerului Justiţiei, prin scrisoarea nr.09/305 din 10 ianuarie 2017 (Anexa nr.3) a informat Ministerul Finanţelor despre lipsa de proptuieri de optimizare a cheltuielilor aferente întreţinerii Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din municipiul Chişinău. In contextul răspunsului Ministerului Justiţiei, Ministerul Ftnanţelor, prin scrisoarea nr. 11-03/29/37 din 16 ianuarie 2017 (Anexa nr.4), a informat Cancelaria de Stat şi Ministerul Justiţiei despre propunerile sale de optimizare a cheltuielilor menţionate. Acordul-cadru de împrumut, încheiat în octombrie 2013 între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europeî (CEB) şi Repubhca Moldova, prevede crearea unităţii de implementare cu un personal în număr de 7 unităţi, din care o unitate va fi finanţată dtn contul grantului oferit de CEB. Insă, prin Hotărirea Guvemului nr.173 din 12 martie 2014 au fost aprobate 8 unităţi de personal - cu o unitate mai mult decît prevede Acordul. Suplimentar, in structura unităţii a fost introdusă unitatea de traducător (care este salarizată din contul mijloacelor bugetului de stat), pe cînd persoanele care se angajează prin concurs în cadrul unităţilor de implementare a proiectelor fînanţate din surse extene, în mod obligatoriu urmează să cunoască limba engleză. întru diminuarea cheltuielilor anuale de întreţinerea Unităţii, în opinia Ministerului Ftnanţelor pot ft examinate cîteva posibilitâţi: - funcţia de specialist în resurse umane poate fi comasată/combinată cu funcţia traducătorului; - ambele funcţii (specialist în resurse umane şi traducătorul) în schema de încadrare pot fi a cîte 0,5 unităţi; - excluderea unităţii de traducător şi în caz de necesitate contractarea serviciiior de traducător contra plată (conform devizului de cheltuieli pe anul 2016 cheltuielile anuale de remunerare a muncii traducătorului au constituit 162,9 mii lei şi cheltuieliie efective au constituit 190,5 mii lei). Ţinem să informăm că, propunerile Ministerului Ftnanţelor nu au fost susţinute. Pînă în prezent lucrările de construcţie nu au fost dimarate. Totodată, conform Acordului-cadru de împrumut perioada de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău a fost 1 ianuarie 2014 -30 iunie 2018, la moment aceasta fiind extinsă pînă la 31 decembrie 2022.

RO_6821_HCC_28 din 19.07.2016 MinFin.pdf

7. MEd și MF să asigure (inclusiv metodologic) în instituțiile de învățămînt ținerea evidenței separate a cheltuielilor în scopul determinării costului serviciilor educaționale pe specialități și/sau pe surse de finanțare.

response:
Scris.nr.03-02/1/24 din 05.04.2019: La moment, Metodoiogia de finanţare în bază de cost per elev este implementată în 44 şcoli profesionale (inclusiv 2 centre de excelenţă) şi în 38 colegii (inclusiv 10 centre de excelenţă). Alocațile aprobate în bugetul anului 2019 instituţiilor de tnvăţământ profestonal tehnic au fost calculate de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi Ministerul Sănătâți, Muncii şi Protecţiei Sociale, în baza Metodologiei de finanţare în bază de cost per elev, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1077/2016 „Cu privire la finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învăţământ profesional tehnic”, fîind respectate limitele de cheltuieli stabilite de către Ministerul Finanţelor. Consultații metodologice privind aplicarca conformă a Clasificaţiei bugetare sunt acordate atât prin convorbiri telefonice cu APC, APL şi instituţii, prin e-mail-uri, cât şi prin demersuri oficiaie întru reflectarea corectă a cheltuielilor pe functii, programe şi activităţi. In contextul propunerilor parvenite de la APC şi APL, cu privire la introducerea, completarea sau excluderea unor activităţi/ programe/ funcţii, Ministerul Finanţelor modifică Ordinul privind Clasificaţia bugetară. Concomitent, autorităţile publice centrale prezintă propuneri de modificare a alocaţiilor bugetare aprobate/ precizate, la propunerile de modificare a Clasificaţiei organizaţională, funcţională, surselor, activîtăţilor şi a programelor.

RO_6821_HCC_28 din 19.07.2016 MinFin.pdf

7. MEd și MF să asigure (inclusiv metodologic) în instituțiile de învățămînt ținerea evidenței separate a cheltuielilor în scopul determinării costului serviciilor educaționale pe specialități și/sau pe surse de finanțare.

Cerinte (11)

2.1. autorităților administrației publice , pentru informare și implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris.nr.03-02/1/24 din 05.04.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.1. autorităților administrației publice , pentru informare și implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris. CS cu nr. 21-06-3288 din 24.04.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_6812_HCC_28 din 19.07.2016 CanceldeStat.pdf

2.1. autorităților administrației publice , pentru informare și implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris. MECC nr. 09-09/5869 din 22.10.2019: Astfel, menţionăm că la moment în cadrul Ministerului au fost implementate proceduri de control intem pentru a distinge şi/sau califica corect acteie administrative şi cele normative emise (în anul 2019 au fost publicate şi înregistrate 8 acte normative) şi în rezultat toate actele normative ale autorităţii se înregistrează în Registrul de stat al actelor juridice al Ministerului Justiţiei şi se publică în Monitoml Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 56 a legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Sarcină de coordonare şi calificare a documentelor emise de Minister îi revine Secţiei juridice conform pct. 20 al Regulamentului privind redactarea, evidenţa şi circuitul documentelor în cadrul Ministemlui Educaţiei, Culturii şi Cercetării, aprobat prin Ordinul nr. 476 din 17.04.2018, extrasul din Regulament se anexează.

RO_6862_HCC_28 MECC nr.937-19.pdf

2.1. autorităților administrației publice , pentru informare și implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Departamentul instituțiilor penitenciare: De menționat că pentru organizarea revizuirii politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a personalului instituţiilor penitenciare și demilitarizării sistemului penitenciar a fost elaborat proiectul Legii privind sistemul administrației penitenciare, care a fost transmis autorităților publice spre avizare. Referitor la componentele salariale menționăm că, acestea sunt prevăzute în strictă corespundere atît cu prevederile Legii salarizării în sectorul bugetar nr.355 din 23.12.2005, cît și Hotărîrii Guvernului nr.650 din 12.06.2012. Este de menționat că, în temeiul prevederilor pct.17 al hotărîrii menținate, a fost elaborat Regulamentul cu privire la a modalitatea de stabilireşicalculare a sporurilor, plăţilorsuplimentareşiindemnizaţiilor, aprobatprin ordinului DIP nr.146 din 15.05.2014 care stabilește expres modul și condițiile de achitare a drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legislației. Ce ține de alocațiile bugetare aferente întreținerii Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din mun.Chișinău, ca urmare a tergiversării implementării acestuia, este de menționat că, în conformitate cu prevederile pct.9 al Regulamentului de activitate al UIP, organul suprem de conducere al acesteia este Comitetul de supraveghere, împuternicit să adopte decizii în toate problemele de activitate a acesteia care nu intră în atribuțiile managerului de Proiect. Comitetul de supraveghere este alcătuit din reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat și Departamentului Instituțiilor Penitenciare. Prin urmare, remunerarea personalului UIP a fost stabilită de Comitetul de supraveghere, în temeiul procesului-verbal nr.1 din 01 august 2014, fiind luat în calcul că angajații acesteia au fost selectați prin concurs din sistemul penitenciar (cerință obligatorie înaintată de BDCE) și odată cu suspendarea activității dumnealor, a fost întrerupt calculul vechimii pentru promovarea în gradul special următor și în categoria de calificare superioară. Totodată, dumnealor nu li se efectuează calcularea vechimii în muncă cu avantaje pentru stabilirea pensiilor și nu li se achită și alte sporuri și adaosuri stabilite de Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice.

2.1. autorităților administrației publice , pentru informare și implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
scris. AȘM nr. 944-10/5 din 13.07.2017 Întru executarea cerințelor din raport au fost elaborate și aprobate, prin Hotărîrile CSȘDT al AȘM, Regulamentele privind modul de stabilire și acordare a premiilor pentru angajații CSȘDT, pentru angajații Filialei din Bălți și ai secțiilor de științe ale AȘM, precum și pentru angajații Secției de deservire a imobilelor și instalațiilor inginerești ale AȘM, care prevăd modul, condițiile și criteriile de acordare a stimulentelor; La constatarea că la evaluarea funcționarilor publici calificativul “foarte bine”, reprezintă - 94%, conducerea AȘM s-a conformat la cerințele menționate și a întreprins măsurile de rigoare, calificativul “foarte bine”, la moment fiind de - 88%; Cu privire la activitățile aferente implementării proiectului Suportul financiar pentru participarea RM în programul cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare „ORIZONT 2020”, vă informăm că proiectul în cauză a fost cu succes implementat și s-a finalizat în anul 2016; Cu referire la acordarea premiilor unice Președintelui AȘM fără acordul Prim-ministrului s-a constatat un singur caz axat pe faptul că, prin demersul nr. 1922-694 din 07.09.2015, Cancelaria de Stat a menționat că în conformitate cu Legea cu privire la ştiinţă şi inovare a Republicii Moldova, CSȘDT este în drept să acorde premii. Cu toate acestea după respectiva atenţionare Academia de Științe a Moldovei se va adresa organului de conducere ierarhic superior pentru aprobarea de acordare a premiilor unice conducătorului autorității; La constatarea că, din cauza neîndeplinirii măsurilor de reconfirmare a dreptului la secretul de stat, la unii angajați s-a menținut gradul majorat de salarizare pentru doi ani cheltuielile fiind de 91.3 mii lei, vă informăm că, pe parcursul auditului, AȘM a micșorat gradul de salarizare la acești funcționari. Totodată Serviciul resurse umane al AȘM a pregătit materialele necesare pentru reconfirmarea accesului la secretul de stat; Menționăm că majoritatea neregularităților ce țin de evidența de contabilitate și de aprobarea economică expuse în Raport au fost corectate; Pentru executarea cerințelor ce țin de revizuirea sistemului de tarifare și remunerare, Academia de Științe a Moldovei, prin Dispoziția nr. 07-251 din 24.11.2016, a creat grupul de lucru pentru examinarea salarizării angajaților organizațiilor de drept public din sfera științei și inovării. Totodată, Academia de Științe a Moldovei este în așteptarea propunerilor de la autoritățile menționate în subpunctele 2.2, 2.3 și 2.4 a Hotărârii Curții de Conturi și este disponibilă să participe la realizarea prevederilor stabilite în recomandările respective conform competențelor precum şi la implementarea lor. " Scris.AȘM cu nr. 695-10/5 din 07.10.2019: Suplimentar la demersul Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 13.07.2017 nr. 944 - 10/5 prin care a fost prezentată informaţia despre mersul implementării recomandărilor menţionate în hotărârea dată, Academia de Ştiinţe a Moldovei a participat activ în grupul de lucru constituit de către prim-ministru privind elaborarea conceptului de reformă a sistemului de salarizare în sectorul bugetar care ulterior s-a finalizat prin aprobarea Legii privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, cu implementarea acesteia începînd cu 01 decembrie 2018. Însă prin aprobărea legii nr. 190 din 21.09.2017 de la Academia de Ştiinţe a Moldovei au fost excluse toate atribuţiile ce ţin de elaborarea şi implementarea politicii naţionale în domeniile cercetării şi inovării cu retragerea statutului de autoritate publică centrală, de asemenea din subordinea Academiei s-au exclus toate organuzaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv patrimoniul şi infrastructura acestora. Reieşind din cele relatate, Academia de Ştiinţe a Moldovei nu are posibilitatea de executare a cerinţelor din hotărîrea sus menţionată a Curţii de Conturi. Totodată, Academia de Ştiinţe a Moldovei este disponibilă să participe şi în continuare la realizarea prevederilor stabilite în recomandările respective precum şi la implementarea lor, conform competenţelor noi. Academia de Ştiinţe a Moldovei vă aduce la cunoştinţă că odată cu aprobarea legii 270/2018 a elaborat şi aprobat actele normative cu caracter intem, cum ar fi: ordinul privind atribuirea treptei şi clasei de salarizare; regulamentul cu privire la plata sporului pentm performanţă; a elaborat şi aprobat schema de încadrare a angajaţilor şi a efectuat calcularea salariului angajaţilor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei în condiţiile noii Legi.

RO_4483_AŞM.pdf

2.1. autorităților administrației publice , pentru informare și implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris. BNS nr.10/1-09/38 din 21.07.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.1. autorităților administrației publice , pentru informare și implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris. Primăria Municipiului Chișinău nr. 02-109/6148/16 din 08.10.2019: In scopul implementării Legii nr.229 din 23.09.2010 „Privind Controlul Financiar Public Intem” şi asigurării unui sistem modem de gestiune a finanţelor publice, şefilor subdiviziunilor DGETS/DETS din sectoare, managerilor şi persoanelor responsabile de domeniul dat din cadrul institutiilor de învătământ cu autonomie financiară, li s-a oferit asistenţă cu privire la următoarele aspecte: - conceptul şi principiile fimdamentale ale MFC; - rolul şi responsabilităţile persoanelor implicate în MFC; - stabilirea obiectivelor (strategice şi operaţionale) şi a indicatorilor de performanţă (rezultat), întocmirea unui plan de actiuni; - managementul riscurilor şi organizarea activităţilor de control, documentarea şi evidenţa riscurilor; - documentarea proceselor de bază (prin metoda narativă sau grafică); - beneficiile şi rolul activităţii MFC. Procesul de instruire a fost bazat pe o analiză a necesităţilor aspectelor MFC şi coordonat cu programele şi planurile elaborate de Ministerul Finanţelor. Ordinul Ministemlui Finanţelor nr. 49 din 26.04.2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management fmanciar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvemare” şi circulara Primăriei municipiului Chişinău nr. 02-118/74 din 28.01.2016 cu privire la implementarea, dezvoltarea sistemului de management fmanciar şi control au fost aduse la cunoştinţa tuturor persoanelor vizate.Au fost elaborate şi expedierea rapoartele cu privire la acţiunile întreprinse la Direcţia Audit Intem din cadml Primăriei municipiului Chişinău.Secţia revizie şi control a instruit angajaţii din cadml institutiilor de învătământ, inclusiv si la locul de muncă referitor la următoarele aspectele MFC: - completarea Formularului de autoevaluare a sistemului de management fmanciar şi control; - elaborarea Criteriilor de apreciere ale sistemului de management financiar şi control; - elaborarea Raportului privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control; - sumarul raportului privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control; - declaraţia privind buna guvemare; - planul de acţiuni; - registml riscurilor; - raportul semestrial de activitate; - descrierea narativă şi grafică. In conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 4 din 09.01.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intem managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială” a fost emisă dispoziţia Primarului general al mun. Chişinău nr. 24-d „Cu privire la desemnarea coordonatomlui sistemului de control intem managerial în cadrul Aparatului Primăriei municipiului Chişinău şi ‘ entităţilor administraţiei publice municipale”, Ordinul DGETS nr. 600 din 24.05.2019 „Cu privire la desemnarea coordonatorului sistemului financiar si control în cadrul entităţii publice”. Anual, se perfectează şi se prezintă Direcţiei Audit Intem din cadrul primăriei municipiului Chişinău: - raportul anual privind controlul intem managerial; - raportul anual consolidat privind controlul intem managerial; - declaraţia de răspundere managerială. In conformitate cu prevederile Legii nr. 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intem” şi a ordinului Ministerului Finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naţionale, se perfectează anual şi se prezintă Directiei Audit Intem: - Planul de actiuni; - Registrul riscurilor; - Raportul semestrial de activitate; - Descrierea narativă a proceselor din cadml subdiviziunilor, incl. DGETS Anual, în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei şi a ordinului comun al Ministerului Educaţiei (actualmente MECC) şi Ministerului Finanţelor nr. 542/108 din 29.08.1999 „Cu privire la statele titulare provizorii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar”, ordinului Ministemlui Finanţelor nr. 218 din 28.12.2018 şi Legii nr. 270 din 23.11.2018 au fost elaborate statele de personal ale instituţiilor de învăţământ din subordine care au fost aprobate la Consiliul de administraţie a DGETS. Schema de încadrare a aparatului DGETS a fost aprobată de Primaml general interimar al municipiului Chişinău şi coordonată cu Ministerul Finanţelor (aprobată şi înregistrata în martie 2019). Scheme de încadrare şi normarea activităţii angajaţilor instituţiilor de învăţământ (tarifarea) este elaborată anual de către administraţiile entităţilor educaţionale, ulterior sunt coordonate cu economistul DETS din sectoare/DGETS şi aprobate de şeful DGETS. Fişele de post ale angajaţilor entităţilor fondate şi subdiviziunilor din subordine, au fost reactualizate în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei, Hotărârii Guvemului nr.404 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadm de organizare şi fîincţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a structurii-tip a acestuia”, Hotărârii Guvemului nr.1231 din 12.12.18 „Pentm punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectoml bugetar” şi puse în aplicare. Evidenţa timpului de muncă se realizează în conformitate cu „Metodologia repartizării timpului de muncă în instituţiile de învăţământ secundar general. In scopul sporirii exigenţelor managerilor instituţiilor de învăţământ au fost realizate următoarele: - elaborat ordinul DGETS nr.487 din 03.04.2018; - organizate şedinţe de instruire pentm conducătorii instituţiilor de învăţământ primar şi secundar -35 directori ai instituţiilor de învăţământ primar şi secundar au fost instmiţi în cadrul Fommului de Idei Pedagogice „Dialoguri chişinăuiene-2018”; - a fost convocată şedinţa de lucm cu participarea preşedinţilor comitetelor sindicale din instituţiile de învăţământ general în comun cu Sindicatele de ramură; - realizate evaluări tematice (în 42 instituţii de învăţământ);' - realizate controale inopinate instituţii de învăţământ Realizat Incepând cu decembrie 2018 retribuirea muncii se realizează în temeiul Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”. Intru implementarea Hotărârii Guvemului nr.1231 din 12.12.18 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” au fost întreprinse următoarele acţiuni: - convocarea gmpului de lucru cu privire la examinarea proiectului Legii „Privind sistemul unitar de salarizare în sectoml bugetar”, care a finalizat cu un şir de propuneri înaintate MECC şi MF; - elaborarea Regulamentului cu privire la stabilirea performanţei şi sporului speciflc, criteriilor de evaluare, fişei de evaluare şi matricei de convertire a punctelor în procente; - acordarea asistenţei metodice pentm 326 directori ai instituţiilor de învăţământ general, contabili, angajaţi ai DGETS şi DETS din sectoare; - realizarea unui control tematic cu implicarea a 16 instituţii de învăţământ preşcolar şi primar secundar; - examinarea şi coordonarea Regulamentelor privind stabilirea spomlui pentm performanţă şi a spomlui specific pentm toate instituţiile de învăţământ din subordine; - convocarea şedinţei pentm directorii instituţiilor de învăţământ cu drept de executor secundar de buget, economiştii din contabilităţile DGETS şi DETS din sectoare, reprezentanţii Curţii de Conturi şi ai Ministerului Finanţelor. Indicatorii de performanţă privind activitatea managerială a directorilor institutiilor de învătământ au fost elaborati în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvemului nr.1231 din 12.12.18 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectoruî bugetar” şi a Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanţa personalului din unităţile bugetare şi a fost aprobat la Consiliul de administraţie al DGETS din 09.01.2019. Indicatorii de performantă au fost adusi la cunostinta angajaţilor şi plasaţi pe site-ul DGETS. Politica de contabilitate a fost elaborată, incl. la nivelul DGETS şi DETS din sectoare şi prevede acţiuni privind gestionarea riscurilor aferente Bugetul instituţiilor de învăţământ se elaborează în conformitate cu HG nr.868 din 08.10.2014 „Finanţarea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, fmanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale” cu modificările ulterioare. Contabilitătile DGETS/DETS din sectoare şi managerii instituţiilor de învăţământ cu drept de executor de buget raportează de 2 ori pe an despre situaţia privind valorificarea resurselor fmanciare alocate din bugetul statului şi al administraţiei publice locale. Anual, în luna august, se organizează un atelier de lucru cu privire la perfecţionarea managementului fmanciar cu participarea contabililor şefi şi a directorilor instituţiilor de învăţământ cu drept de executor de buget. A fost elaborat şi repartizat DETS din sectoare şi directorilor instituţiilor de învăţământ „Indrumarul teoretico-aplicativ pentru managerii instituţiilor de învăţământ” (recomandări privind perfecţionarea managementului organizaţional).

2.1. autorităților administrației publice , pentru informare și implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
scris.nr.03-02-5/383 din 24.06.17 ANTA a implementat recomandările şi a informat Curtea de Conturi prin scrisoarea nt.03'1-1 -2994 din 08.07.2016 acţiunile întreprinse, astfel a fost emis ordinul nr. 60 din 17.06.2016. prin care s-a instituit Grupul de lucru responsabil de executarea recomandărilor şi a revizuit sistemul de salarizare in vederea acordării sporurilor şi premiilor in baza indicatorilor individuali de performanţă a angajaţilor. A fost elaborat Regulamentul cu privire la evaluarea intensităţii muncii in cadrul ANTA, care prevede mecanismul de evaluare a muncii prestate de salariaţii autorităţii, aprobat prin ordinul nr. 08 din 07.07.2016. A fost ajustată schema de încadrare a personalului ANTA la prevederile Ordinului MMPSF nr. 22 din 03.03.2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORNI 006-14) şi au fost atribuite codurile ocupaţiilor funcţiilor existente, aprobat prin ordinul nr. 133 din 15.06.2016

2.1. autorităților administrației publice , pentru informare și implementarea punctuală a măsurilor de remediere a deficiențelor elucidate în Raportul de audit;

response:
Scris. MSMPS nr.05/5680 din 11.10.2019: Ca urmare a remanierilor din Guvern şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.696/2017, competenţele vizînd elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul salarizării în sectorul bugetar au fost preluate de către Ministerul Finantelor. În acest context menţionăm că, informaţia solicitată privind executarea pct.2.1 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.28 din 19.07.2017 urmează să fie prezentată de către Ministerul Finanţelor, autorul Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar şi Hotărîrii Guvernului nr. 1231 /2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”.

RO_6835_HCC_28 MSMPS nr.896-19.pdf

2.2. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și se recomandă, în contextul Agendei de Asociere, inițierea unor consultări cu partenerii sociali și de dezvoltare în vederea revizuirii sistemului de tarifare și remunerare, redefinirii principiilor de reconstituire a unui sistem unitar de salarizare în sectorul public;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Prin Dispoziția Prim-ministrului nr. 1-d din 16.01.2016, în scopul dezvoltării unei politici salariale unitare, echitabile, bazate pe performanțe și meritocrație în sectorul bugetar, a fost creat un grup de lucru în sarcina căruia s-a pus elaborarea Conceptului de reformă a sistemului de salarizare în sectorul bugetar, iar ulterior elaborarea proiectului de lege a salarizării. În procesul de elaborare a Conceptului privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar s-a efectuat o analiză/studiu minuțios a actualului sistem de salarizare, inclusiv a cadrului legislativ și normativ. Astfel, grupul de lucru a elaborat proiectul Conceptului privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care a fost prezentat la data de 2 mai curent Guvernului pentru examinare și aprobare. " Scris.nr.03-02/1/24 din 05.04.2019: în urma reformei administraţiei publice centrale, competenţele în domeniul salarizării în sectoml bugetar au fost transmise Mlnisterulul Finanţelor, care, polrivit Dîspoziţiei Prim-ministrului Republîcii Moldova nr. 80-d din 28 iulie 2017 a fost descmnat responsabll de instituţionalizarca activităţii de claborare a proiectului dc legc privînd sistcmui unîtar de salarizare în sectorul bugetar. Proiectul de lege a fost elaborat cu suportul reprezentanţilor autorităţilor publice centrale şi locale (pe partea cc ţine de evaluarea posturilor), cxperţilor delegaţi de Comisia Europeană, Organizaţia Intemaţională a Muncii şî Societatea Germană pcntm Cooperare Intemaţională şi adoptat prin Lcgca nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, cu implementare începînd cu I decembrie 2018. Concomitent, pentm punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salartzare în sectontl bugetar a fost aprobată Hotărirea Guvernului nr. 1231/2018. Sfera de aplicare a sistemului unitar de salarizare constîtuie toate categoriile de angajaţi dîn sectoru! bugetar, inclustv persoanele de demnitate publîcă, judecătorii, procurorii, fimcţîonarii publict cu statut general şi fnncţtonarii publici cu statut special. Elementele nouluî sistem de salarizare a personalulut în scctorul bugetar sunt următoarele: - caracteml unitar - se aplică tuturor categoriilor de angajaţî din sectomi bugetar; - sistemul de salarizare are la bază sistemul de gradare, constituit dîn grade şi trepte de salarizare. Sistemul de gradare a posturilor este elaborat în baza clasificării şi rezultatelor evaluării posturilor, prin utilizarea gmpelor şi sub-gmpelor salariale, Evaluarea posturilor pennitc gmparea obiectivă a posturilor cu valoare similară, conform principiului „plată egală pentru muncâ egală” (echitate şi coerenţă); - sistemul de salarizare este reiativ flexibil, permite avansarea în grade de salarizare (pe verticală) şi trepte de salarizare (pe orizontală); salariul total este constituit din partea fixă şi partea variabilă. Raportul dintre salariul de funcţie şi partea variabilă constituîe, pentru majoritatea categoriilor de angajaţt, 80% la 20% din salariul total; unde salariul de funcţie este corelat cu valoarea postului, iar partea variabilă - cu deţinătorul postului (performanţa) şi aspectele specifice ale muncii. Pentru unele categorii de angajaţi se stabilesc doar salarii fixe; - salariul de funcţie cuprinde majoritatea sporurilor, suplimentelor, indemnizaţiilor şi alte plăţi salariale aferente postului, existente la moment. Sistemul de salarizare este relativ atractiv pentru tinerii specialişti; - sistemul de salarizare este corelat cu performanţa (partea variabilă) şi se aplică pentru majoritatea angajaţilor din sectorul bugetar; - sistemul de salarizare este uşor de administrat prin aplicarea coeficienţilor corelaţi cu o bază fixă de calcul, care poate fi revizuită anual în funcţie de disponibilul de mijloace în buget, dar nu mai puţîn decît nîvelul inflaţiei; - raportul de compresie este redus faţă de situaţia actuală (1/30); - sistemul de salarizare este durabil, costurile de implementare sunt estimate atât pe termen scurt, cit şi pe termcn lung. Legea cu privtre la sistemul unitar de salarizare reglementcază structura sistemului de salarizare, drepturile salariale, stabiltrea salariului de funcţie conform gradelor şi treptelor de salarizare, precum şi plafonul maxtmal pentru partea variabilă a salariului total. Una din garanţiile sociale (protecţie personală) ale noului sistem de salarizare vizează păstrarea venitului salarial total, în cazul în care conform noilor reguli de salarizare angajatului i se stabileşte un salariu mai mic decât cel depținut anterior. Legea desemnează Ministerul Finanţelor responsabil de coordonarea procesului de implementare şi evaluare a politicii statului în domeniul salarizării în sectorul bugetar, atribuind funcțile de coordonare şi monitorizare a impleinentării unifonne a sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar; elaborare/avizare a proiectelor de acte normative ce ţin de salarizarea personalului din unități bugetare; analiză a propunerilor de modificare a grilei de salarizare, a ierarhiei posturilor din grupele ocupaţionale şt a altor elemente ale sisteinului unitar de salarizare, cu atragerea, după caz, a specialiştilor din domenii. Legeea vizează circa 190 mii angajaţi în sectorul bugetar. Către anul 2021 se preconizează o creştere de circa 30 % a salariului mediu lunar pentru angajapt insiituţiilor finanţate din bugetul de stat şi de peste 55 % - din bugetele locale.

RO_6821_HCC_28 din 19.07.2016 MinFin.pdf

2.3. Ministerului Educației, pentru publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a cadrului normativ aferent procesului educațional;