Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 32 din 28 iulie 2016 ”Cu privire la aprobarea Raportului auditului de performanță privind sistemul parteneriatului public-privat”

Numar 355-359 din data de 2016-07-28 Nr. cerinte: 16 Nr. recomandari: 27

Prezenta misiune de audit s-a axat pe necesitatea atragerii investițiilor în scopul acordării populației a unor servicii de sănătate cît mai calitative, precum și modernizării infrastructurii și a sectorului de salubrizare, domenii cu un rol semnificativ în menținerea și asigurarea dezvoltării unei societăți prospere.
Astfel, la 01.01.2016 au fost raportate și incluse în Registrul patrimoniului public 69 de contracte de parteneriat public-privat, din care 7 au fost încheiate de autoritățile publice centrale, iar 62 – de autoritățile publice locale. Termenul de realizare în cazul a 49 de contracte a fost stabilit pe o perioadă de 49 de ani, iar pentru 20 de contracte acesta varia de la 12 la 25 de ani.
Din totalul patrimoniului gestionat de autoritățile publice (88,2 mlrd.lei), parteneriatului public-privat i-au fost transmise bunuri în valoare de 2,1 mlrd.lei, ponderea acestora constituind 2,4%. Cele mai solicitate domenii în care autoritățile publice au inițiat parteneriate public-private au fost cele ce țin de salubrizare (40 de contracte), sănătate (13 contracte) și de infrastructură (6 contracte).
Constatările auditului denotă unele activități benefice înregistrate, în special prin ajustarea cadrului regulator, activități de suport la inițierea parteneriatelor public-private, realizarea investițiilor de către partenerii privați în cadrul contractelor auditate (circa 1,1 mlrd.lei). Totodată, au fost atestate și unele probleme, deficienţe în gestionarea eficientă a sistemului parteneriatului public-privat, care condiționează ineficiența derulării contractelor respective, necesitînd un complex de acţiuni a căror realizare ar permite obținerea progreselor la acest capitol. Astfel,
  • unele contracte de parteneriat public-privat încheiate nu corespund cerințelor și criteriilor stabilite domeniului, nu conțin clauze privind repartizarea riscurilor, ceea ce a determinat în unele cazuri reducerea responsabilităților partenerilor și, respectiv, diminuarea realizării scopului și a beneficiilor așteptate;
  • normele legale ce se referă la stabilirea termenelor contractuale (de pînă la 49 de ani) nu conțin noțiuni/reglementări privind perioada de recuperare a investițiilor și obligativitatea justificării acestora;
  • Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat nu a asigurat evaluarea politicilor statului pentru definirea priorităților în domeniu și a deficiențelor aparente, ca rezultat nefiind identificate soluții de remediere în timpul oportun;  
  • matricea de repartizare a riscurilor elaborată de Ministerul Economiei nu este utilizată de partenerii publici, situație care diminuează responsabilitățile partenerilor publici și privați, majorînd riscul apariției unor situații problematice și  impactul asupra rezultatelor scontate, precum și asupra durabilității contractelor;
  • activitățile de identificare a barierelor şi deficiențelor existente în cadrul derulării contractelor, de monitorizare și evaluare, realizate de Agenția Proprietății Publice, nu sînt eficiente și nu se soldează cu identificarea posibilelor soluții de eliminare a acestora;
  • la inițierea și executarea contractelor de parteneriat public-privat, autoritățile publice locale nu respectă întocmai normele legale de întocmire a acestora potrivit criteriilor stabilite, ceea ce a determinat nerealizarea benefică a unor contracte (în număr de 30).

Recomandari (27)

1. de comun cu APP, să asigure modificarea Legii cu privire la concesiuni, astfel, încît partenerii publici să se conformeze Legii cu privire la parteneriatul public-privat la inițierea, realizarea și raportarea contractelor de PPP.

response:
Scrisoarea MEI nr.21-5320 din 21.05.18. În proiectul de lege privind concesiunile de lucrări și servicii (în redacție nouă), adoptat în prima lectură de Parlamentul Republicii Moldova în ședința din 02 noiembrie 2017, se regăsesc recomandările formulate de experții Curții de Conturi.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf
RO_5461_Raspuns MEI 21.05.18 HC 32.2016.pdf

2.1. de comun cu APP, să înainteze modificări ale cadrului legislativ-normativ privind PPP în vederea completării cu reglementări clare, ce țin de: delimitarea clară a responsabilităților „partenerului public”, în cazurile cînd contractul este semnat de mai multe autorități/instituții publice, cu determinarea partenerului public, responsabil de asigurarea monitorizării contractului PPP;

response:
Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și servicii prevede coroborarea ulterioară a actelor normative aferente executării legii, inclusiv activități privind elaborarea și promovarea, în modul stabilit, a modificărilor la Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat și a cadrului regulator aferent domeniului dat.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

2.2. de comun cu APP, să înainteze modificări ale cadrului legislativ-normativ privind PPP în vederea completării cu reglementări clare, ce țin de: „termenul contractului” și anume o durată determinată, care să reprezinte perioada negociată pentru derularea contractului PPP, ce va asigura investitorului privat recuperarea investițiilor și obținerea rentabilității.

response:
Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și servicii prevede coroborarea ulterioară a actelor normative aferente executării legii, inclusiv activități privind elaborarea și promovarea, în modul stabilit, a modificărilor la Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat și a cadrului regulator aferent domeniului dat.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

2.3. de comun cu APP, să înainteze modificări ale cadrului legislativ-normativ privind PPP în vederea completării cu reglementări clare, ce țin de: reglementarea mecanismului de restituire a bunurilor de către partenerul privat, la finalizarea contractelor de PPP, partenerului public, inclusiv, pentru bunurile la care a expirat termenul de funcționare utilă, dar fac obiectul contractului de PPP;

response:
Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și servicii prevede coroborarea ulterioară a actelor normative aferente executării legii, inclusiv activități privind elaborarea și promovarea, în modul stabilit, a modificărilor la Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat și a cadrului regulator aferent domeniului dat.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

2.4. de comun cu APP, să înainteze modificări ale cadrului legislativ-normativ privind PPP în vederea completării cu reglementări clare, ce țin de: obligativitatea prevederii în contractele de PPP a responsabilului de implementare a proiectului/contractului;

response:
Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și servicii prevede coroborarea ulterioară a actelor normative aferente executării legii, inclusiv activități privind elaborarea și promovarea, în modul stabilit, a modificărilor la Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat și a cadrului regulator aferent domeniului dat.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

2.5. Să înainteze modificări ale cadrului legislativ-normativ privind PPP în vederea completării cu reglementări clare, ce țin de: modul de monitorizare a contractelor de PPP, de către autoritățile publice, cu stabilirea și evaluarea etapizată a indicatorilor de realizare;

response:
Scrisoarea MEI nr.21-5320 din 21.05.18. Agenția Proprietății Publice a elaborat Regulamentul privind monitorizarea contractelor de parteneriat public-privat și concesiuni, aprobat prin Ordinul nr.81 din 14.11.2017 și Regulamentul cu privire la ținerea Registrului intern de evidență a proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni, aprobat prin Ordinul nr.82 din 14.11.2017, care au fost publicate pe pagina web a Agenției Proprietății Publice. Totodată, Agenția Proprietății Publice a informat autoritățile administrației publice centrale și locale despre aprobarea regulamentelor sus menționate, care descriu modul de monitorizare a contractelor PPP și concesiuni, și în scopul asigurării implementării conforme a parteneriatelor a recomandat ghidarea de prevederile acestora. Concomitent informăm, că autoritățile publice vizate în Capitolul VII punctele 5-10 din Raportul auditului de performanță privind sistemul parteneriatului public-privat, nu au prezentat informații privind acțiunile întreprinse întru implementarea recomandărilor auditului.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf
RO_5461_Raspuns MEI 21.05.18 HC 32.2016.pdf

2.6. Să înainteze modificări ale cadrului legislativ-normativ privind PPP în vederea completării cu reglementări clare, ce țin de: consecințele financiare sau juridice, care pot fi aplicate partenerului public, pentru neconformitatea studiilor de fezabilitate și contractelor de PPP la normele legale.

response:
Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și servicii prevede coroborarea ulterioară a actelor normative aferente executării legii, inclusiv activități privind elaborarea și promovarea, în modul stabilit, a modificărilor la Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat și a cadrului regulator aferent domeniului dat.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

3. de comun cu APP, să înainteze propuneri de modificare a Legii privind administrația publică locală, în vederea coordonării contractelor de PPP de către APL cu APC din domeniu și APP, precum și în vederea raportării indicatorilor de realizare a contractelor către APP.

response:
Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. Întru monitorizarea parteneriatelor public-private și concesiunilor, Agenția Proprietății Publice, anual, remite autorităților administrației publice centrale și locale, scrisori și formulare de raportare, care au caracter de recomandare pentru autoritățile administrației locale reieșind din principiul autonomiei locale. Urmare adoptării de Parlamentul Republicii Moldova a Legii cu privire la concesiunile de lucrări și servicii, Ministerul Economiei și Infrastructurii în comun cu Agenția Proprietății Publice va promova modificări la Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat, prin care va fi prevăzută obligativitatea raportării de către partenerii publici desemnati a indicatorilor de realizare a contractelor către Agenția Proprietății Publice.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

4. Să negocieze cu concesionarul activelor AIC operarea unor modificări în contractul de concesiune privind calcularea redevenței și reflectării acesteia în evidența contabilă, inclusiv a facilităților acordate de stat.

response:
Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. Agenţia Proprietăţii Publice anual, conform informaţiei prezentate de concesionar, notifică Consiliul Concurenţei referitor la ajutorul de stat acordat concesionarului, cu indicarea sumei redevenţei calculate, calificată ca facilitate acordată de stat - ajutor de minimis. Recomandarea Curţii de Conturi privind evidenţa separată a valorii redevenţei calculate anual este implementată de concesionar.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

5. în coordonare cu Agenția Proprietății Publice: Să elaboreze un mecanism de consolidare a datelor privind proiectele/contractele de PPP pentru asigurarea unei repartizări raționale a serviciilor transmise în PPP, cu oferirea unor servicii de înaltă performanță populației.

response:
Scrisoarea nr.01-9/701 din 15.05.17. Se analizeaza posibilitățile de crearea unei baze de date al tuturor proiectelor de PPP în domeniul sănătății, cu scopul monitorizării derulării proiectelor respective. Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. În scopul elaborării unui răspuns consolidat, Agenția Proprietății Publice a solicitat MSMPS (scr. nr.09-04-1307 din 26.09.2017) informații referitor la implementarea recomandarii nr. 5 din Raportul auditului de performanță privind sistemul parteneriatului public-privat, însă pâna la moment, informații la acest capitol nu au fost prezentate.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

6. Să opereze modificări în cadrul legislativ-normativ privind asigurarea de către CNAM a continuității serviciilor performante acordate prin intermediul PPP în domeniul sănătății și recuperării investițiilor de către partenerul privat.

response:
Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. Compania Naționala de Asigurări in Medicină (în continuare CNAM) a participat la ședințele Comisiei de mediere, convocate de Ministerul Sănătății, în cadrul cărora au fost expuse opiniile și propunerile ce vizează problemele întâmpinate în cadrul implementării contractului de parteneriat public-privat “Privind serviciul de radiologie și diagnostic imagistic” din cadrul Spitalului Clinic Republican și a propus Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (institute cu drept de inițiativă legislativă) inițierea operării modificărilor în cadrul legislativ-normativ prin care ar exclude orice obligațiuni ale CNAM în relațiile contractuale în cadrul parteneriatelor public-private.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

7. Ministerul Sănătății și IMSP Spitalul Clinic Republican, în calitate de partener public, de comun cu CNAM: Să convoace ședința Comisiei de Mediere, în termen proxim, pentru soluționarea problemelor și deficiențelor existente în cadrul derulării Proiectului PPP pentru servicii de radiologie și diagnostic imagistic, inclusiv pentru: recuperarea datoriilor partenerului privat a plăților anuale; încheierea unui acord între părți în situația modificării fondatorului de către partenerul privat; identificarea soluțiilor de finanțare a serviciilor prestate; precum și alte probleme menționate în Raportul dat.

response:
Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. Compania Naționala de Asigurări in Medicină (în continuare CNAM) a participat la ședințele Comisiei de mediere, convocate de Ministerul Sănătății, în cadrul cărora au fost expuse opiniile și propunerile ce vizează problemele întâmpinate în cadrul implementării contractului de parteneriat public-privat “Privind serviciul de radiologie și diagnostic imagistic” din cadrul Spitalului Clinic Republican și a propus Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (institute cu drept de inițiativă legislativă) inițierea operării modificărilor în cadrul legislativ-normativ prin care ar exclude orice obligațiuni ale CNAM în relațiile contractuale în cadrul parteneriatelor public-private. Scrisoarea CNAM nr.08-10/68/586 din 12.04.18. CNAM a participat în cadrul şedinţelor Comisiei de Mediere, convocate de către MSMPS, în cadrul cărora au fost expuse opiniile şi propunerile ce vizează problemele Proiectului Parteneriatului Public Privat pentru servicii de radiologie şi diagnostic imagistic. Scrisoarea SCR nr.01/728 din 21.04.2018. Au fost semnate două Acte de verificare a volumului de investigații a pacienților SCR, efectuate de catre Euromed Diagnostic SRL în baza biletelor de trimitere pentru calcularea Bugetului Limită pentru anii 2013- 2015. SRL Euromed Diagnostic și SRL Magnific și-au asumat obligațiunea de a da în exploatare spațiile construite suplimentar si înregistrarea lor la OCT. A fost calculată și încasată plata anuală în cuantum de 5% din veniturile totale ale SRL Euromed Diagnostic pentru: a.2013 -1056,7 mii lei; a.2014 - 1484,3 mii lei si 3.5% din veniturile anului 2015 - 973,8 mii lei. S-a inițiat procedura de semnare a Acordului de modificare a contractului de PPP în partea ce ține de schimbarea fondatorului partenerului privat.

RO_5382_Raspuns SCR 21.04.2018 HC 32.2016.pdf
RO_5398_Raspuns CNAM 12.04.18 HC 32.2016.pdf
RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

8. de comun cu CNAM: Să asigure continuitatea activităților realizate în cadrul contractului de PPP pentru serviciile de radiologie și diagnosticare imagistică din cadrul IMSP „Spitalul Clinic Republican” cu identificarea surselor de finanțare, a acțiunilor și responsabililor de realizare.

response:
Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. Compania Naționala de Asigurări in Medicină (în continuare CNAM) a participat la ședințele Comisiei de mediere, convocate de Ministerul Sănătății, în cadrul cărora au fost expuse opiniile și propunerile ce vizează problemele întâmpinate în cadrul implementării contractului de parteneriat public-privat “Privind serviciul de radiologie și diagnostic imagistic” din cadrul Spitalului Clinic Republican și a propus Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (institute cu drept de inițiativă legislativă) inițierea operării modificărilor în cadrul legislativ-normativ prin care ar exclude orice obligațiuni ale CNAM în relațiile contractuale în cadrul parteneriatelor public-private. Scrisoarea CNAM nr.08-10/68/586 din 12.04.18. În pct.9 subpct.6) lil.b) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1116 din 06.12.2010 este stipulat că, contractul de prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - AOAM) va stabili volumele de servicii de diagnosticare şi tarifele maxime aplicabile, specificate de CNAM şi aprobate de Ministerul Sănătăţii. Însă, conform prevederilor art.7 din Legea nr. 1585-XIII din 27.02.1.998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală", între CNAM şi prestatorul de servicii medicale în cadrul AOAM, se încheie un contract de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale), modelul căruia este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1636 din 18.12.2002 „Cu privire la aprobarea contractului-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală". În această ordine de idei, în contractul-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul AOAM nu pot fi specificate alte clauze, decât cele stabilite prin hotărâre de Guvern. Prin urmare CNAM a propus MSMPS inițierea operării modificărilor în cadrul legislativ-normativ, care ar exclude interpretarea ambiguă a actelor normative în vigoare. Scrisoarea CNAM nr.03/23-132/1015 din 12.07.2017: În cadrul ședinței de mediere din data de 03.10.2016 CNAM a propus Ministerului Sănătății (instituție cu drept de inițiativă legislativă) inițierea operării modificărilor în cadrul normativ.

RO_5398_Raspuns CNAM 12.04.18 HC 32.2016.pdf
RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

9. Să numească persoane responsabile pentru analiza derulării contractelor de PPP, cu asigurarea modului de evaluare, monitorizarea și raportare a realizării acestora;

9. Să numească persoane responsabile pentru analiza derulării contractelor de PPP, cu asigurarea modului de evaluare, monitorizarea și raportare a realizării acestora;

9. Să numească persoane responsabile pentru analiza derulării contractelor de PPP, cu asigurarea modului de evaluare, monitorizarea și raportare a realizării acestora;

9. Să numească persoane responsabile pentru analiza derulării contractelor de PPP, cu asigurarea modului de evaluare, monitorizarea și raportare a realizării acestora;

9. Să numească persoane responsabile pentru analiza derulării contractelor de PPP, cu asigurarea modului de evaluare, monitorizarea și raportare a realizării acestora;

9. Să numească persoane responsabile pentru analiza derulării contractelor de PPP, cu asigurarea modului de evaluare, monitorizarea și raportare a realizării acestora;

9. Să numească persoane responsabile pentru analiza derulării contractelor de PPP, cu asigurarea modului de evaluare, monitorizarea și raportare a realizării acestora;

response:
Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. La solicitarea partenerilor publici, reprezentanții APP sunt incluși în Comisiile de monitorizare privind implementarea contractelor PPP și, după caz, în Comisiile de mediere create în scopul aplanării situațiilor survenite pe parcursul implementării contractelor. Prin intermediul reprezentanților delegați în cadrul Comisiilor de selectare a partenerilor privați, Agenția Proprietății Publice, constant, informează partenerii publici referitor la obligativitatea monitorizării implementării contractelor PPP încheiate și importanța asigurării continuității în acest proces. Totodată, de recomandarea respectivă se va ține cont în cadrul elaborării procedurilor de monitorizare a contractelor PPP.

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

10. Să revadă retroactiv conformitatea modului de documentare a transmiterii și a evidenței contabile a obiectelor/bunurilor, componente ale contractelor de PPP de toate formele (acte de verificare, acte de primire-predare, evidența contabilă), cu elaborarea prevederilor în acest sens în politicile sale de contabilitate.

10. Să revadă retroactiv conformitatea modului de documentare a transmiterii și a evidenței contabile a obiectelor/bunurilor, componente ale contractelor de PPP de toate formele (acte de verificare, acte de primire-predare, evidența contabilă), cu elaborarea prevederilor în acest sens în politicile sale de contabilitate.

10. Să revadă retroactiv conformitatea modului de documentare a transmiterii și a evidenței contabile a obiectelor/bunurilor, componente ale contractelor de PPP de toate formele (acte de verificare, acte de primire-predare, evidența contabilă), cu elaborarea prevederilor în acest sens în politicile sale de contabilitate.

10. Să revadă retroactiv conformitatea modului de documentare a transmiterii și a evidenței contabile a obiectelor/bunurilor, componente ale contractelor de PPP de toate formele (acte de verificare, acte de primire-predare, evidența contabilă), cu elaborarea prevederilor în acest sens în politicile sale de contabilitate.

10. Să revadă retroactiv conformitatea modului de documentare a transmiterii și a evidenței contabile a obiectelor/bunurilor, componente ale contractelor de PPP de toate formele (acte de verificare, acte de primire-predare, evidența contabilă), cu elaborarea prevederilor în acest sens în politicile sale de contabilitate.

10. Să revadă retroactiv conformitatea modului de documentare a transmiterii și a evidenței contabile a obiectelor/bunurilor, componente ale contractelor de PPP de toate formele (acte de verificare, acte de primire-predare, evidența contabilă), cu elaborarea prevederilor în acest sens în politicile sale de contabilitate.

10. Să revadă retroactiv conformitatea modului de documentare a transmiterii și a evidenței contabile a obiectelor/bunurilor, componente ale contractelor de PPP de toate formele (acte de verificare, acte de primire-predare, evidența contabilă), cu elaborarea prevederilor în acest sens în politicile sale de contabilitate.

response:
scris.nr.06-02-786 din 24.06.17 Recomandarea dată ţine de domeniul de activitate al Ministerului Finanţelor Scrisoarea MEI nr.21-6800 din 08.11.17. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor (scr.05-17/145 din 31.10.2017), actualmente se examinează practicile internaționale în domeniu, indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în sistemul parteneriatului public-privat urmând a fi elaborate până la finele anului în curs

RO_5408_Raspuns MEI 08.11.17 HC 32.2016.pdf

Cerinte (16)

2.1. asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit, cu examinarea acestuia în cadrul ședinței Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat;

response:
scris.nr.07-3589 din 23.06.17: Ministerul Economiei va întreprinde toate acțiunile necesare în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit în conformitate cu termenii stabiliți în acesta.

2.2. elaborarea normelor racordate la standardele internaționale de raportare financiară, destinate contabilizării faptelor economice ce provin din parteneriatele public-private atît la partenerul public, cît și la cel privat, inclusiv la etapele de inițiere, derulare și finalizare a tranzacțiilor;

response:
Scrisoarea MF 03-02/1/9 din 26.03.2018. În urma examinării practicilor internaționale în domeniu, a fost elaborat proiectul Modului de contabilizare a operațiunilor economice în cadrul parteneriatului public-privat de catre partenerul public, care urmeaza fi inclus in actul normativ unic, și anume - în Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în sistemul parteneriatului public-privat. Se menționeaza că, conform Ordinului ministrului finanțelor nr.56 din 07 martie 2018 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2018, pentru acțiunea „Elaborarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în sistemul parteneriatului public-privat" este prevăzut termenul de realizare - 29 iunie 2018 (copia Ordinului si extrasul din Planul de acțiuni se anexează). Scrisoarea MF nr.03-02/1/50 din 21.11.18. A fost aprobat ordinul ministrului finanțelor nr.192 din 12.11.2018 Cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului public-privat.

RO_5342_Raspuns MF 26.03.18 HC 32.2016.pdf
RO_5407_Raspuns MF 31.10.17 HC 32.2016.pdf
RO_5983_Raspuns MF 21.11.18 HC 32.2016.pdf

2.3.1. să elaboreze cadrul regulator aferent dezvoltării infrastructurii de gestionare a deșeurilor după aprobarea Legii privind deșeurile;

2.3.2. să identifice mecanisme legislativ-normative privind coordonarea de către autoritățile publice locale a conceptelor proiectelor investiționale, inclusiv a celor aferente parteneriatelor public-private în domeniul gestionării deșeurilor, astfel încît acestea să fie compatibile cu studiile de fezabilitate elaborate pe fiecare regiune de management al deșeurilor;

2.4. executarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.4. executarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.4. executarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.4. executarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.4. executarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.4. executarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.4. executarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.4. executarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scrisoarea CNAM nr.08-10/68/586 din 12.04.18. A fost prezentat răspuns asupra recomandărilor nr.7 și 8.

RO_3806_CNAM 27.01.17 HCC32 2016.PDF
RO_5398_Raspuns CNAM 12.04.18 HC 32.2016.pdf

2.4. executarea recomandărilor din Raportul de audit;

response:
scris.nr.06-02-786 din 24.06.17 Raportat Guvernului şi Curţii de Conturi prin scrisoarea nr.21-3072 din 02.06.2017

2.5.1. să exercite controlul legalității deciziilor aprobate de autoritățile publice de nivelurile I și II prin intermediul oficiilor teritoriale, cu notificarea legalității actului controlat, în special privind inițierea parteneriatelor public-private, informarea trimestrială a Agenției Proprietății Publice, inclusiv cu anexarea copiilor de pe deciziile privind inițierea/realizarea contractelor de parteneriat public-privat;

response:
Scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 35-34-08-473 din 01.09.2016 Potrivit explicațiilor Cancelariei de Stat, executarea cerințelor nr. 2.5.1. și 2.5.2. nu are suport juridic. Astfel, exercitarea controlului administrativ din partea Reprezentanților Guvernului în teritoriu are loc numai potrivit procedurilor și în cazurile prevăzute de legislația în vigoare, cu respectarea proporționalității între amploarea intervenției autorității de control și importanța intereselr pe care le protejează. De asemenea, cu referire cerința nr. 2.5.2., legislația în vigoare stabilește expres actele APL care pot fi supuse controlului de legalitate. Iar contractele semnate de APL în baza actelor administrative adoptate nu cad sub incidența cotrolului administrativ. În această ordine de idei, potrivit Cancelariei de Stat, cerința nu are suport juridic, iar atribuția de control a legalității contractelor de PPP revine APP. Scrisoarea CS nr.29-18-3241 din 21.04.2018. Reiterează poziția expusă în răspunsul anterior din 01.09.2016.

RO_3395_Cancelaria de Stat 01.09.16.pdf
RO_5381_Raspuns CS 21.04.2018 HC 32.2016.pdf

2.5.2. să elaboreze propuneri de modificare a cadrului legal-normativ privind atribuirea competențelor de control al conformității contractelor de parteneriat public-privat cu criteriile legale, concomitent cu controlul legalității deciziilor aprobate în acest sens de autoritățile publice de nivelurile I și II;

response:
Scrisoarea CS nr.29-18-3241 din 21.04.2018. Specificul activității subdiviziunilor teritoriale ale Cancelariei de Stat este expres reglementat de prevederile Legii nr.436 din 28.12.2007 privind administra!ia publică locală. Oficiile teritoriale exercită controlul legalitătii deciziilor adoptate de autoritățile publice locale de nivelul I si II numai potrivit procedurilor în cazurile prevăzute de legislația în vigoare. Pentru notificarea autorității locale emitente despre ilegalitatea actului controlat, la fel, sunt prestabilite termene procedurale. După expirarea acestora, exercitarea controlului administrativ de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat nu are acoperire legală. Conex, privind informarea trimestrială a Agenției Proprietății Publice despre deciziile privind inițierea/realizarea contractelor de parteneriat public-privat de către autoritățile publice locale cu anexarea copiilor menționăm, că realizarea atribuției solicitate excede competenta oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat. În contextul celor enunțate, reiterăm poziția expusă în răspunsul Cancelariei de Stat nr.35-34-08-473 din 01.09.2016 cu privire la executarea cerințelor pct.2.5.1. pct.2.5.2 clin Hotărîrea Curtii de Conturi nr.32 din 28.07.2016.

RO_5381_Raspuns CS 21.04.2018 HC 32.2016.pdf

2.6. luare în considerare a neregulilor atestate la implementarea parteneriatului public-privat în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican, conform Hotărîrii Guvernului nr.1116 din 06.12.2010 „Cu privire la parteneriatul public-privat pentru prestarea unor servicii de sănătate”, pentru o posibilă revizuire a cadrului juridic aferent;