Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 30 din 26 iulie 2016 ”Privind Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun. Chișinău pe anii 2014-2015”

Numar 361-367 din data de 2016-07-26 Nr. cerinte: 16 Nr. recomandari: 98

Curtea de Conturi, în prezența primarului general al mun. Chișinău, dl Dorin Chirtoacă, viceprimarului municipiului Chișinău, dl Nistor Grozavu, șefului Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, dl Ghenadie Iurco, șefului Direcției Generale Finanțe a Consiliului municipal Chișinău (în continuare – CMC), dna Veronica Herța, șefului Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a CMC, dl Ion Carpov, șefului Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație a CMC, dl Igor Gamrețki, șefului adjunct al Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a CMC, dl Vladimir Iarmicioi, directorului ÎM Regia exploatarea drumurilor și podurilor „Exdrupo”, dl Stepan Racu, șefului Secției cadastru a Institutului „Ingeocad” ÎS, dna Ecaterina Haniucova, primarilor: or. Codru, dl Vladimir Munteanu, or. Durlești, dna Eleonora Șaran, or. Vadul lui Vodă, dl Iurie Onofriiciuc, com. Bubuieci, dl Ion Șaranuț, com. Budești, dna Nina Costiuc, com. Cruzești, dna Violeta Crudu, com. Tohatin, dl Sergiu Cebotaru, com.Băcioi, dl Vitalie Șalari, viceprimarului or. Sîngera, dl Valeriu Scodigor, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale din municipiu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun. Chișinău pe anii 2014-2015.
Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 și în conformitate cu Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2016, avînd drept scop evaluarea conformității administrării patrimoniului public, funcționalității cadrului de reguli și proceduri aferent domeniului vizat și plenitudinii veniturilor bugetare adiționale.
Auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit2, aplicate de Curtea de Conturi. Probele de rigoare au fost obținute prin examinarea rapoartelor situațiilor patrimoniale și financiare, contractelor cu caracter patrimonial, registrelor contabile ale entităților supuse auditării; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor și informațiilor oferite; observații directe, precum și prin familiarizarea și analiza explicațiilor persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul entităților auditate. De asemenea, au fost examinate deciziile și dispozițiile organelor deliberative și executive ale unităților administrativ-teritoriale (în continuare – UAT).

1 Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).
2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”.

Recomandari (98)

1. Secretarul CMC, să asigure coordonarea/avizarea proiectelor de decizii de către toate autoritățile de resort care au competențe aferente problemelor ce se examinează în ședințele CMC.

response:
1.Informarea consilierilor municipali despre obligativitatea respectarii exigentelor legislatiei in vigoare privind coordonarea/avizarea proiectelor de decizii ale CMC 2.Neadmiterea contrasemnarii deciziilor in lipsa avizarii acestora de catre autoritatile de resort.

2.1. să examineze și să ajusteze regulamentele subdiviziunilor cu înlăturarea dublării funcțiilor și sporirea responsabilității pentru executarea punctuală a competențelor;

response:
De către subdiviuziunile primăriei au fost întreprinse următoarele acțiuni: DGLCA: Ajustarea regulamentelor de organizare si functionare a subdiviziunilor structurale la noua Lege privind statutul municipiului Chisinau, cu excluderea dublarii de functii; Concordarea fișelor de post cu prevederile Regulamentelor de organizare și functionare ajustate și aprobarea acestora in mod cuvenit. Conform Ordinului DGLCA nr.27-d din 27.01.17 a fost constituit grupul de lucru ”Cu privire la elaborarea Organigramei și Regulamentului de funcționare a Directiei generale”. Dat fiind insolvabilitatea IMGFL, revizuirea ROF s-a stopat. Informat Prim-ministrul (611-i din 01.08.17) si Primarul general Interimar/fractiunile CMC (626-i din 08.08.17). Prin demersul 891-i din 20.10.17 s-a prezentat PMC structura organizatorica a DGLCA (organigrama). La 10.01.18 (demrsul nr. 2439/17) a fost prezentat ROF DAPL pentru coordonare si avizare. Dupa aprobarea ROF se vor revizui Regulmentele subdiviziunilor din cadrul DGLA. Apoi se va elabora și înainta spre aprobare noul statut al IMPSL. IMGFL sunt în procedură de insolvabilitate. Conform Legii 246/23.11.17 art.19 alin.2 autoritatea publică este obligată în timp de 12 luni să modifice actele de constituire a acestora. Î.M.”Primtrans”: Optimizarea organigramei intreprinderii. DSE: ROF-ul nu este aprobat. Pretura Ciocana: Regulamentul intern al Preturii si Regutamentele subdiviziunilor din cadrul preturii au fost ajustate si aprobate (Dispoziția Pretorului nr. 01-10/106 din 27.12.2016). Fisele de post vor fi actualizate în conformitate cu pct. 3.10 din Planul de integritate al PMC pentru anii 2017-2018, aprobat prin dispozitia PMC; nr.300-d din 05.04.2017. (04.04.18 - fisele de post au fost actualizate la data de 10.01.18). Pretura Buiucani: Realizarea acestor acțiuni va fi posibilă după aprobarea de către CMC a Regulamentelor de organizare si functionare a preturilor de sector. Urmeaza sa fie ajustate fișele de post cu RoF-ul în conditiile în care CMC va aproba ROF-ul PMC reiesind din prevederile Legii privind statutul mun. Chisinau. DGAS: Fișele de post au fost ajustate și aprobate în conformitate cu functia detinuta în perioada anilor 2015-2016. DS:A fost elaborat proiectul de decizie, care a fost înaintat spre examinare si aprobare CMC, nr. de intrare 509 din 01.07.13 ”Cu privire la aprobarea organigramei si ROF” (04.04.18 Recomandarea neactuala, deoarece DS s-а comasat cu DGAS si a fost oprobat un nou regulament). Î.M. ”RTEC”: Pentru toti angajatii întreprinderii sunt întocmite instructiuni de serviciu ce corespund cu prevederile ROF-ului. Î.M. Regia ”Autosalubritate”: Statutul intreprinderii este ajustat in conformitate cu legislatia, urmeaza a fi aprobat. Fisele de post se actualizeaza, conform structurii tip. Proiectul statutului a fost redactat și acum este la DAI pentru avizare - din 05.02.18. Pretura Centru: Regulamentul intern al Preturii va fi emis dupa aprobarea de catre CMC a ROF-ului nou ai preturilor de sector. Fisele de post vor fi în corcondanță cu prevederile Regulamentelor de organizare si functionare numai dupa aprobarea Regulamentului sus nominatizat. (04.04.18 Fisele de post au fost revizuite, incepind cu anul 2018 toți funcționarii Preturii dispun de fișe de post noi). Pretura Botanica: Fisele de post au fost revizuite. INFOCOM: A fost elaborat proiectul Statutului, în conformitate cu noile prevederi ale legislatiei în vigoare (prezentat DMF pentru avizare - scrisoarea nr. 294 din 21.11.2017); Pentru toate functiile/profesiile aprobate în Statele de personal ale întreprinderii directorul a aprobat fișe de post în conformitate cu prevederile Codului muncii al RM (Ordinul nr.036-T073-T din 29.05.2017). DMPPDC: Fisele de post au fost coordonate si ajustate conform HG nr. 22 din 24.01.2017 cu privire la modificarile HG nr.20 din 11.03.2009.. DGCAPPS: ROF este elaborat si prezentat CMC spre aprobare. Revizuirea fiselor de post se va efectua după aprobarea ROF. Proiectul ROF cu ultimele modificări transmis DAPL -decembrie 2017. Î.M.”DCC”: Regulamentul de functionare este elaborat si aprobat de Comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public, agricultura si problemele suburbiilor a CMC. Urmează să fie aprobat de CMC. Fișele de post sunt ajustate și aprobate de seful Î.M."DCC". Toate materialele sunt ajustate pentru aprobare la Comisia pentru reorganizarea Î.M."DCC" în Direcția generala investiții capitale, care a fost formata prin dispozitia primarului general interimar nr.735-d din 28.07.2017. După aprobare materialele respective se vor prezenta la CMC. Proiectul deciziei deja este elaborat și coordonat cu toate isubdiviziuniie respective. DETS Centru: Regulametul privind organizarea si functionarea DETS s. Centru a fost elaborat si prezentat spre aprobare. Fisele de post pentru fiecare angajat din cadrul DETS au fost elaborate si aprobate. DETS Botanica: Angajații din cadrul DETS sect. Botanica dispun de fise de post, care corespund cerintelor la toate compartimentele prevazute în Regulament. DETS Rîșcani: Fisele de post au fost întocmite conform functiilor si volumului de lucru îndeplinit. DETS Ciocana: Fisele de post au fost concordate în conformitate cu prevederile ROF-ului si aprobate în modul cuvenit. PMC: Conform planului de integritate al PMC, aprobat prin dispozitia nr.300-d din 05.04.2017, acest proces este stabilit spre realizare in semestrul II, 2017. A fost aprobată dispoziția primarului general nr. 592-dc din 29.09.2017 "Cu privire la crearea Grupului de lucru în vederea reproiectarii structurii organizatorice a administratiei publice municipale. Va fi realizat după ajustarea Regulamentului DAPL la noua Lege privind statutul mun. Chișinau. Î.M.”Gradina zoologica”: Ajustarea regulamentului subdiviziunii structurale la noua Lege privind statutul mun. Chisinau cu excluderea dublarii de functii. Se afla în stadiul de examinare la comisiile CMC. DC - Direcția arhivă - DGETS - DETS Buiucani -

2.2. să elaboreze și să aprobe cadrul metodologic intern, cu stabilirea unor obiective bine determinate și proceduri relevante pentru verificarea/reconcilierea în cadrul inventarierii patrimoniului proprietate publică locală a situațiilor contabile, cadastrale și tehnice aferente bunurilor imobile, a modului de administrare a acestora, precum și realizarea rezultatelor inventarierii prin înregistrarea/ajustarea datelor cadastrale și contabile;

response:
DGERRP: Elaborarea si inaintarea spre aprobare CMC a Regulamentului privind efectuarea inventarierii, care sa contina: -proceduri relevante pentru verificarea în cadrul inventarierii patrimoniuiui proprietate publica locala a situatiei faptice si reconcilierea cu situatiile scriptice (contabile, cadastrale si tehnice); - proceduri privind valorificarea rezultatelor inventarierii, inclusiv ajustarea datelor cadastrale si contabile; -modul general si procedurile specifice de administrare a bunurilor imobile (DGERRP); DGAURF: Actualizarea registrului cadastral al detinatorilor de terenuri. Solicitarea Agentjei Relatii Funciare și Cadastru de a implementa un sistem informational ce va asigura schimbul de informatii din Registrul bunuriior imobile și cadastrul funciar municipal. Actualizarea are loc concomitent cu completarea și finalizarea înregistrarii integrale a terenurilor și detinatorilor (Scrisoare catre ARFC din 30.11.2016).

2.3. să determine modalitatea și să stabilească proceduri relevante privind instituirea evidenței contabile și raportarea regulamentară a activelor patrimoniale și tranzacțiilor economice aferente administrării acestora (inclusiv a creanțelor) cu desemnarea responsabililor și stabilirea termenelor de rigoare.

response:
DMF: Identificarea și întocmirea listei bunuriior imobile aflate la balanta institutiilor; Perfectarea proiectuiui de decizie privind preluarea la balanta unica, cu ulterioara transmitere în gestiune economică sau comodat si înaintarea acestuia spre examinare si aprobare CMC. Scrisoare catre entitatile АРМ din 07.12.2016 (proiectul de decizie privind înregistrarea exhaustivă în evidența contabilă primară a terenurilor, proprietate publică a municipiului Chișinău elaborat în conlucrare cu DGAURF a CMC. Lista bunuriior imobile, înregistrate la balanța ÎM întocmită. Scrisoare adresată DGERRP, privind prezentarea listei bunurilor imobile neînregistrate și celor fără stăpân. Informația solicitata nu a fost prezentată. Proiectul de decizie "Cu privire la preluarea bunurilor imobile în proprietate publică a municipiului Chișinău și transmiterea acestora în gestiune economica" perfectat. Din motivul lipsei informației complete, proiectul nu a fost prezentat spre examinare CMC. Î.M. ”Exdrupo”: A fost inițiată procedura de licitație privind inventarierea obiectelor de infrastructura tehnico-edilitară. Licitația nu s-a desfășurat, deoarece nu a fost depusă nici о ofertă. A fost înaintat spre aprobare către DGTPCC proiectui de decizie privind luarea la balanța DGTPCC a obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară. DGAURF: a elaborat proiectul deciziei CMC (actualmente se află în stadiu de examinare la comisiile de specialitate) care împuterniceste DMF să asigure înregistrarea primară în evidența contabilă în calitate de proprietate publică a municipiului Chișinău a terenurilor evaluate. DGLCA: Stabilirea modalitatii de excludere a costului locuintelor privatizate, prin: - monitorizarea aprobarii de catre CMC a Regulamentului cu privire la modalitatea de excludere din evidenta contabila a costului apartamentelor privatizate; -emiterea ordinului sefului DGLCA privind actiunile concrete de realizare în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat (01.02.2017). Inventarierea locuintelor neprivatizate în vederea trecerii lor în proprietatea UAT in conformitate cu prevederile Legii cu privire la locuinte nr. 72/2015, art. 59 (5), asigurând: -emiterea dispozitiei privind constituirea Comisiei de inventariere; -realizarea activitatilor de inventariere; -elaborarea si monitorizarea aprobarii de catre CMC a proiectului de decizie privind aprobarea actelor de inventariere a locuintelor sociale proprietate municipala; -inregistrarea și includerea în evidenta a locuintelor sociale proprietate a municipiului Chisinau (30.04.2018) Excluderea costului locuintelor privatizate si luarea la evidenta separata a locuintelor proprietate municipală, asigurând: - monitorizarea aprobarii deciziei CMC privind excluderea costului locuintelor privatizate la nivel de 100%; -elaborarea și monitorizarea aprobarii deciziei CMC privind excluderea din evidenta a costului imobilelor ce nu exista in natura; -elaborarea si monitorizarea aprobarii deciziei CMC privind excluderea din evidenta a costului imobilelor privatizate partial dupa luarea la evidenta a costului apartamentelor proprietate municipala (31.12.2017) Prin decizia nr. 2/15 din 09.03.2017 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modalitatea de excludere din evidenta contabila a costului apartamentelor privatizate. A fost elaborat ordinul 72-d din 03.05.17 "cu privire la excluderea din evidența contabilă a Direcției a costului de bilanț a apartamentelor privatizate. A fost aprobat decizia nr.3/10 din 11.04.2017 Cu privire la excluderea din ev.cont a DGLCA a cost.de bilanț a apartamentelor privatizate care însumează 451,2 mil.lei DAFL împreună cu Serv.contabil vor efectua procedura de separare a costului apartamentelor privatizate și luarea la- evidență a costului celor neprivatizate. Ordinul nr.154-d din 14.11.17 Cu privire la implementarea Regulamentului privind modalitatea de excludere din evidența contabilă a costului apartamentelor privatizate. Inventarierea locuintelor neprivatizate se va efectua după expirarea termenului limită de privatizare a locuințelor. Prin Legea nr. 309/22.12.17 termenul dat a fost prelungit pană la 31.05.2021. Î.M. ”Exdrupo”: Organizarea si desfasurarea licitatiei privind inventarierea obiectivelor de infrastructura tehnico-edilitara pentru actualizarea informatiei privind suprafata si costul acestora (30.11.2016). Perfectarea proiectului de decizie privind luarea la balanta DGTPCC a obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitara si prezentarea acestuia DGTPCC pentru inaintarea CMC la examinare și aprobare (31.03.2017). A fost initiata procedura de licitatie privind inventarierea obiectelor de infrastructura tehnico-edilitara. Licitatia nu s-a desfasurat, deoarece nu a fost depusa nici о oferta. A fost perfectat si înaintat spre examinare DGTPCC proiectul deciziei privind transmiterea obiectelor. DGAURF: a elaborat proiectuil deciziei CMC (actualmente se află în stadiu de examinare la comisiile de specialitate) care împuternicește DMF să asigure înregistrarea primara în evidența contabilă în calitate de proprietate publică a municipiului Chișinău a terenurilor evaluate. DGLA: Prin decizia nr. 2/15 din 09.03.2017 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modalitatea de excludere din evidența contabila a costului apartamentelor privatizate. A fost elaborat ordinul 72-d din 03.05.17 ”cu privire la excluderea din evidența contabilă a Direcției a costului de bilanț a apartamentelor privatizate”. A fost aprobat decizia 3/10 din 11.04.2017 Cu privire la excluderea din ev.cont a DGLCA a cost.de bilanț a apartamentelor privatizate care însumeaza 451,2 mil.lei DAFL împreună cu serv.contabil vor efectua: procedura de separare a costului apartamentelor privatizate și luarea la evidență a costului celor neprivatizate. Ordinul nr.154-d din 14.11.17 Cu privire la implementarea Regulamentului privind modalitatea de excludere din evidența contabilă a costului apartamentelor privatizate. Inventarierea locuințelor neprivatizate se va efectua dupa expirarea termenului limită de privatizare a locuințelor. Prin Legea 309/22.12.17 termenul dat a fost prelungit până la 31.05.2021.

3.1. să asigure ținerea regulamentară a registrului patrimoniului municipal (prin reconcilierea datelor acestuia cu datele evidenței contabile) în scopul raportării veridice și identice/exhaustive a situațiilor patrimoniale;

response:
Scris nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: DMF: Perfectarea Actului de predare-primire a bazei de odihna „Lavanda” și transmiterea acesteia la balanta DGLCA (01.02.2017). Solicitarea informatiei de la Camera Înregistrarii de Stat privind actele de constituire a celor 27 de întreprinderi municipale ce nu sunt în registrul unic si nu prezinta rapoarte fondatorului (15.02.2017). Actul de transmitere perfectat si semnat de către părți. Scrisoarea către CÎS din 16.12.2016. Primit copia actelor ce au stat la baza fondării entităților vizate. Urmeaza sa fie aplicată radierea prin metoda implificat. Î.M."PUA": Desemnarea persoanei responsabile de perfectarea\documentelor si înregistrarea în registrul bunurilor imobile a bazei de odihna ”Expres” 31.10.2016. Includerea în Raportul privind situatiile patrimonialea datelor aferente bazei de odihna ”Expres” (15.01.2017). S-a efectuat inventarierea bazei de odihna si s-a realizat dosarul tehnic. La momentul actual este în preces înregistrarea bazei de odihna la cadastru. Este о probtema cu înregistrarea - nu este Actul de primire predare a casuțelor. Casuțele sunt de lemn. Procedura continua, Datele aferente bazei de odihna „Expres" au fost incluse în raportul pentru 2016). DGERRP: Actualizarea continua a informatiei din Registrul patrimoniului municipal, reiesind din rezultatele inventarierii, efectuate de către personalul Directiei, coordonate cu gestionarii bunurilor. DGERRP a perfectat proiectul de decizie privind aprobarea actelor de inventariere, însa pana in prezent acesta nu a fost aprobat de CMC. DC: Efectuarea inventarierii și înregistrarea bunurilor imobile, aflate în gestiunea Directiei cultura, conform prevederilor Hotararii de Guvern nr.16 din 15.01.2014. Elaborarea si înaintarea CMC pentru examinare a proiectelor de decizii în vederea excluderii din evidenta a bunurilor imobile ce nu apartin Directiei cultura din str. Bisericii, 5 si subsolul bibliotecii ”Targoviște” din str. I. Creanga 82/1. Din 36 bunuri imobile aflate în gestiune, 25 sânt înregistrate, 11 urmeaza a fi înregistrate dupa aprobarea proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate în proprietatea CMC si a SA în care CMC deține cote - părți”, înaintat către CMC de DGERRP care prevede la pct.3 că înregistrarea bunurilor proprietate publică se face în conformitate cu actele de inventariere aprobate prin decizia CMC. Prin demersul 07-11/1565 din 12.12.17 DGERRP a informat DC ca proiectele de decizie privind rezult.invent. incă se afla la examinare în comisiile consultative ale CMC. Proiectul de decizie "Cu privire la casarea si exciuderea de la balanța DC a Clubuiui ”Buiucani” din str. Bisericii 5 a fost elaborat și prezentat DGF pentru avizare. DGF a solicitat acte suplimentare privind procedura casării. Urmează să fie prezentat repetat pachetul de documente. Proiectul deciziei a fost înaintat către DGF pentru avizare de 3 ori. După fiecare aviz DC opera modificările solicitate. Prin demersul din 29.11.17 DGF :a inaintat noi obiecții care de facto nu pot fi realizate, din motiv ca demolarea a avut loc in an. 1999 fără a fi implicata DC. La data de 14.12.2017 DC a informat viceprimarul de ramura că cerințele Direcției finanțe nu pot fi satisfăcute, iar casarea imobilului respectiv cu respectarea prevederilor Regulamentulul privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe nu poate fi executată și respectiv recomandarea CC ramâne neimplementată. Subsolul bibliotecii "Târgoviște" din str. I.Creangă 82/1 nu este la evidența contabilă a DC. Î.M. "Exdrupo": Bunurile aflate în gestiunea Regiei Exdrupo sunt înregistrate la OCT, cu excepția obiectivelor de infrastructură rutieră, care vor fi înregistrate imediat dupa inventarierea lor.

3.2. să inițieze inventarierea/verificarea datelor cu privire la valoarea capitalului social al întreprinderilor municipale înregistrat la CÎS, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea diferențelor și asigurarea raportării veridice a situațiilor financiare și patrimoniale.

response:
Scris nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: DMF: Verificarea datelor privind valoarea capitalului statutar al întreprinderilor municipale prin contrapunere cu informatiile înregistrate la Camera Înregistrarii de Stat. Solicitarea actelor de verificare privind marimea capitalului statutar de la entitatile АРМ din 05.12.2016. Î.M. "DCC": Elaborarea proiectului de decizie cu privire la lichidarea Centrului de semiconductori „Optron-Lux” S.R.L., al carui fondator este Î.M.”DCC” și inaintarea spre examinare si aprobare CMC.Prezentarea Camerei înregistrarii de Stat a deciziei CMC, împreuna cu alte documente necesare, pentru radierea S.R.L. „Optron-Lux” din registrul de stat. Efectuarea, dupa caz, a corectarilor de rigoare în evidenta capitalului social. Î.M. ”DCC” nu este fondator, dar asociat. Conform deciziei PMC nr.3-90 din 20.01.1999. Directia nu mai participa cu patrimoniul mun. transmis în folosinta. Conform pct.9 din Contractul de constituire și Statutului al Centrului de semiconductori, IM DCC are dreptul sa se retraga din componenta întreprsnderii. Lichidarea Î.M. se va executa la initiativa managerului principal. La ora actuala este elaborat proiectul de decizie CMC referitor la abrogarea deciziei mun. Chisinau și retragerea Directiei din componenta Centrului de semiconductori. Radierea SRL "Optron-Lux" din registrul de stat tine de competența managerului principal. Regulamentul Directiei generale investitii capitale, deja este elaborat, respectiv si proiectul deciziei CMC ”Cu privire la reorganizarea prin transferare a ÎM DCC a PMC în Directie generala investitii capitale pentru prezentarea la sedinta CMC. Concomitent cu prezentarea Camerei Înregistrarii de Stat a Regulamentului, se vor introduce si corectarile de rigoare în evidenta capitalului social. Proiectul de decizie referitor la lichidarea Centrului de semiconductori "Optron Lux" SRL este înaintat spre examinare comisiei juridice. 04.04.18 a fost examinat în comisie CMC. Este înaintat spre aprobare CMC. Toate documentele necesare vor fi prezentate CÎS după aprobarea deciziei CMC (N). Corectările de rigoare s-au efectuat și vor fi rezentate la CÎS după aprobarea deciziei CMC (P).

4. să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică.

response:
Scris.nr.307 din 14.06.2018: Aporoape toate bunurile imobile - clădiri au fost înregistrate la OCT Chișinău, au rămas Școala nr. 68 din satul Dobrogea și clădirile transmise în comodat Centrului de Sănătate Sîngera, care urmează a fi finalizată înregistrarea.

4. să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică.

response:
De efectuat revizuirea bunurilor imobile care aparțin APL ale or. Durlești cu înregistrarea ulterioară (în caz de necesitate) până la 01.09.2019

4. să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică.

response:
Scris. nr.05-5/400 din 18.07.2018: - La Capitolul I, pct.1, privind Fișa cadastrală centralizatoare (darea de seamă financiară), aceasta a fost elaborată și înregistrată la Direcția funciară a Consiliului municipal Chișinău cu nr.70 din 18.01.2017, pentru anul 2016 (la situația din 01.01.2017). - A fost elaborat un registru de evidență a deținătorilor de terenuri proprietate publică a or. Vadul lui Vodă în corespundere cu Anexa nr.1 Cap. III la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.24 din 11.01.1995. - În temeiul prevederilor art. 101 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, a fost înregistrat în Registrul bunurilor imobile dreptul de proprietate asupra bunurilor conform Anexei nr. 1 la Decizia Consiliului orășenesc Vadul lui Vodă nr.2/24 din 28.04.2017. - Repartizarea terenurilor pentru construcția caselor de locuit individuale a fost efectuată în conformitate cu „Proiectul construcției ansamblului de case individuale din Cartierul Nou, or. Vadul lui Vodă”, obiect nr.2760, elaborat de Institutul „Chișinăuproiect ”, și în baza Deciziei Consiliului orășenesc Vadul lui Vodă nr.4/1 din 11.05.2007, prin tragerea la sorț a locurilor de pământ. Dimensiunile și suprafețele terenurilor pentru construcția caselor de locuit variază între 0,04-0,07 ha, unele loturi au suprafața până la 0,12 ha, pe motivul înclinației pantei terenului (imposibilitatea formării altui bun imobil).

4. să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică.

4. să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică.

4. să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică.

response:
Au fost înregistrare doar clădirile, iar terenurile – pe parcursul misiunii de audit.

4. să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică.

response:
S-a inregistrat cladirea Gimnaziului nr.75, s-a intocmit actul de inventariere al cladirilor proprietate publica- Gradinita nr.224 si edificiul Primariei.

4. să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică.

response:
Scris.nr.122 din 05.06.2018: Permanent este desfasurata activitatea pentru inregistrarea drepturilor patrimoniale al comunei Tohatin asupra imobilului din proprietatea publica. În anii 2017-2018 au fost inregistrate 23 imobile din proprietatea APL.

4. să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică.

response:
Primăria or. Codru a întreprins măsurile de rigoare privind înregistrarea drepturilor patrimoniale ale UAT asupra clădirii administrative şi terenului aferent (nr.cadastral 0131124391); clădiri şi terenului aferent şcolii primare nr.88 (nr.cadastral 0131124175); clădiri şi terenului aferent gimnaziului nr.42 (nr.cadastral 0131131142); clădiri şi terenului aferent instituţiei preşcolare Grădiniţa-creşă nr.194 (nr.cadastral 0131124214); terenurilor cu destinaţie "amenajat", care includ: terenurile de joacă (nr.cadastrale 0131127147, 0131134469, 0131133546), terenul de mini-fotbal (nr.cadastral 0131127146) și terenurile cu tip - pădure-parc (nr.cadastrale 0131213021, 0131213350) și parc public (nr.cadastral 0131124427).

4. să întreprindă măsurile de rigoare privind înregistrarea integrală a drepturilor patrimoniale ale UAT asupra bunurilor imobile proprietate publică.

response:
Scris.nr.02-409/6296/16 din 12.04.2018: DGERRP: Coordonarea procesului si acordarea asistentei necesare entitatilor în vederea desfasurarii procesului de înregistrare a dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile cadrului legal aferent. DGERRP a avizat proiectul hotarârii de Guvern "Pentru aprobarea Regulamentului privind delimitarea bunurilor imobile proprietate publica" (nr.04-120/1544 din 29.03.2016) și proiectul de lege privind delimitarea proprietații publice (nr.04-120/5856 din 09.06.2016). Dupa aprobarea ambelor documente va fi posibila înregistrarea bunurilor imobile proprietate publica a mun. Chisinau. Până în prezent n-a fost aprobat nici un document din cele menționate. DGAURF: Conlucrarea cu Agenția proprietații publice și cu Agenția relații funciare si cadastru întru deblocarea înregistrarii masive a terenurilor domeniul privat al mun. Chisinau 01.12.2016. După deblocarea înregistrarii masive a terenurilor domeniului privat al municipiului Chisinau, DGAURF va solicita, monitoriza și conlucra cu OCT Chisinau (filiala a Î.S. „Cadastru”) in vederea urgentarii și finalizarii înregistrarii terenurilor proprietate a municipiului Chișinau, aprobate de CMC 31.12.2017. S-a conlucrat cu: Agenția Proprietatii Publice și Agenția Relații Funciare si Cadastru, inclusiv prin întruniri în sedințe, scrisori, însa, datorita interpretarii eronate și actiunilor abuzive din partea APP, nu s-a reusit deblocarea înregistrarii masive a terenurilor domeniul privat al municipiului Chisinau. Mai mult ca atât, pentru acoperirea formala a acțiunilor sale ilicite, APP a inițiat în instanțele de judecata mai multe procese prin care cer anularea unor drepturi deja înregistrate ale municipalității, încercând sa exproprieze ilicit fondul funciar municipal. DGLCA: Înregistrarea bunurilor imobile (încaperi izolate) proprietate de stat urmeaza a fi solutionata numai dupa inventarierea locuințelor - 31 mai 2018), dupa stoparea procesului de privatizare. Potrivit art.59 alin.(3) Legii nr.75/2015 cu privire la locuințe, dupa expirarea termenului indicat, locuințele neprivatizate trec în proprietatea unitaților administrativ-teritoriale pe al caror teritoriu sânt amplasate. Autoritățile administrației publice locale se obliga sa acorde acestor locuințe statut de locuințe sociale sa înregistreze dreptul de proprietate asupra lor, în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998. Referitor la înregistrarea sediului DGLCA (str. M.Eminescu, 33) și înregistrarea sediilor IMGFL nr. 1-23 în Registrul bunurilor imobile, vă comunicam ca la moment reprezentantul DAFL a obținut dosarele de inventariere. Având în vedere ca datele din dosarele de inventariere nu corespund cu cele din Decizia Consiliului municipal Chișinau nr.65/13 din 01.02.2017 „Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile proprietate publica a municipiului Chișinau și a statului", Direcția, prin scrisoarea nr.157-i din 15.03.2017, a propus modificarea acesteia, pentru ca ulterior aceste bunuri sa fie înregistrate conform procedurii stabilite. Pentru urgentarea modificării deciziei menționate către PMC și CMC a fost expediat demersul nr.1037-i din 12.12.17. Î.M. "Exdrupo" - Bunurile aflate în gestiunea Regiei Exdrupo sunt înregistrate la OCT, cu excepția obiectivelor de infrastructure rutiera, care vor fi înregistrate imediat după inventarierea lor. Î.M. "AGSV" - Din 20 imobile ce urmau a fi înregistrate: 2 imob. - înregistrate; 10 imob. - în curs de înregistrare (volum mare de lucru); 8 imob. - neînregistrate din lipsa de acte. I.M. "Lumteh" - Pentru înregistrarea dreptului de proprietate a bunurilor imobiliare toate materialele sunt prezentate DGERRP pentru delimitarea proprietatii publice, si dupa aprobare va fi posibila înregistrarea bunurilor imobile. I.M. "Primtrans" - Monitorizarea procedurii de înregistrare. Procesul în desfașurare la DGAURF. Pretura Ciocana - La data de 16.11.2005 a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra bunului imobil (sediul preturii). DS - Bunurile imobile sunt inregistrate la OCT Chisinau cu nr. cadastral 0100208258 si nr. 010016985662 din 18.07.16. I.M. "Parcul Dendrariu" - La data de 15.07.16 au fost facute modificari în registrul bunurilor imobile, astfel la moment suprafata terenuiui înregistrat al parcului "Dendrariu" constituie 77,809 ha. La aceiași data au fost inregistrate drepturile de proprietate și asupra construcțiilor din gestiunea întreprinderii. I.M. "Liftservice" - Au fost prezentate documentele pentru consemnarea recepției finale a obiectelor din str.Transnistria, 10 la Inspectia de Stat in Constructie (cererea nr.183F din 17.02.15). ISC a respins receptia finala a obiectului din lipsa certificatului de urbanism, care la momentul constructiei imobilului (anul 1983- proiectare, anul 1992 - finalizarea constructiei), conform legislatiei în vigoare de atunci nu se solicita, si respectiv lipsește. Se va incerca stabilirea unei întîlniri de serviciu cu viceministrul de ramura al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor pentru deblocarea situatiei. Î.M. ”RTEC” - Din nr. total de 62 imobile ce se afla în gestiunea IM RTEC, 13 imobile sunt înregistrate la OCT. Pentru 22 imobile se perfecteaza setul de acte necesare pentru a fi inregistrate la OCT. În rest se ține în evidența înregistrarea totală a acestora. Acțiunea este în proces de realizare. necesită surse finan.suplimentare. I.M. "CSF" - Toate cladirile aflate în gestiunea intreprinderii au fost înregistrate și dețin nr. cadastral. Î.M. Regia "Autosalubritate" - Toate actele de la OCT sunt primite, pentru inregistrare este necesar Hotarâre de Guvern. Nu este posibil de înregistrat doar imobilul de la Țînțăreni, terenul este proprietate APL Țînțăreni. S-a încheiat contract - în folosință. Pretura Centru- S-a initiat procedura de inregistrare a dreptului de proprietate asupra bunului imobil aflat în gestiune. Proiectul de decizie este transmis spre, examinare/adoptare către CMC. Pretura Botanica - Sediul preturii este înregistrat la OCT cu nr. cadastral 01001103234. IMP "Chisinauproiect" - S-a efectuat planul geometric al încaperilor izolate pe str.Florilor, 26/1. S-a efectuat separarea imobilului gestionat de către institut. S-a obținut numarul cadastral. DMPPDC - Se efectueaza inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea DPMDC pentru identificarea eventualelor lacune în scopul înlaturarii lor. S-a efectuat inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea DMPDC cu intocmirea listei de evidență. DGCAPPS - Imobilul DGCAPPS a CMC a fost înregistrat la OCT cu nr. cadastral 0100212272 din 18.05.2015. I.M. "DCC" - In gestiunea DCC se află 3 cladiri administrative, 4 depozite, 1 garaj, 1 atelier pentru revizia tehnica, 3 terenuri eferente. Din 13 bunuri imobile - 8 sunt înregistrate la OCT iar 5 imobile sunt în proces de înregistrare. DGETS -DGETS va comunica despre faptul ca în adresa DGERRP au fost înaintate demersuri privind înregistrarea dreptului de proprietate al CMC asupra bunurilor imobile aflate în gestiune. DGETS prin demersul nr. 01-16/2249 din 01.08.17 "cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile proprietate a mun. Chisinau" a solicitat coordonarea acestor acte, care au fost semnate și ștampilate de minister. Ca urmare aceste acte deinventariere au fost transmise la DGERRP spre legalizare și transmitere în gestiune prin demersul nr.0118/2578 din 05.08.2017. Ca raspuns DGETS a primit demersul nr. 07/11/800 din 12.09.17 cu privire la indicații care nu au putut fi executate din cauza lipsei temeiului juridic pentru OTC m. Chișinău. La momentul actual în urma colaborării cu DGERRP, DGETS urmează să solicite înregistrarea bunului imobil, proprietate municipală la OTC având ca temei juridic decizia nr.9/63-1 din 20.11.2014 și actele de inventariere a bunului aprobate de către ME RM și procura nr. 18-2/3 din 06.02.18 eliberată de către DGERRP colaboratorului DGETS. Despre acțiunile întreprinse mai departe de DGERRP, nu poseda informatia. DETS Centru: total: 39 imobile, înr. 36; DETS Buiucani-toate BI sunt înregistrate; DETS Ciocana - total: 38 (toate înregistrate); DETS Râșcani: total-55 bun. imob, 1 imobil (gr. 129 urmeaza a fi înregistrată) 54 dosare cadastrale necesită reînnoire. DGETS: total 42 obiective, din ele 18 aparțin cu drept de proprietate m. Chișinău și 9 obiective RM. DETS Centru - Inregistrarea drepturilor patrimoniale ale DETS s.Centru asupra terenului bazei de odihna pentru copii "Zarnita" - or. Vatra și al bazei de odihna pentru copii "Ciresarii"- or. Vada lui Voda pina in prezent nu s-a efectuat. Cauza principală este refuzul primariei or. Vatra si al or. Vada lui Voda de a conlucra cu DETS s. Centru si Directia Funciara a PMC, în vederea determinării statutului juridic al terenului ocupat de catre bazele de odihna mentionate. DETS Botanica - Sunt înregistrate la OCT toate bunurile funciare din subordine, cu exceptia Gimnaziului Galata care a fost perfectat titlul dar la moment se afla la CMC pentru aprobare. La moment nu sunt înregistrate 19 imobile. DETS sectorul Botanica pana la 30.04.2018 va efectua înregistrarea tuturor bunurilor imobile. DETS Rașcani - Imobilele aflate in gestiunea DETS sect. Rișcani au fost revizuite și înregistrate ca drept de proprietate la CMC. DETS Ciocana - Imobilele aflate in gestiunea DETS sect. Ciocana au fost înregistrate ca drept de proprietate la CMC. Î.M. "Gradina zoologica" - La momentul actual actele institutiei se afla la OCT, pentru solutionare (mijloacele financiare pentru executarea lucrariior respective au fost transferate). Se revizuiesc toate actele cadastrale - procedură în proces. Pretura Râșcani - Pretura Rîșcani a prezentat la OCT actele necesare pentru înregistrarea imobilului din str. Kiev, 3 (subsol, etajul 1 si 2). În urma examinarii actelor prezentate, OCT a respins cererea de înregistrare a imobilului din motiv ca Actul de inventariere a cladirii Preturii nu a fost aprobat de CMC. Conform scrisorii DGERRP nr.07-11/64 din 01.03.2017 Pretura a fost informata ca CMC urmeaza sa adopte proiectul de decizie privind aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile, aflate în gestiunea subdiviziunii structurale, conform situației din 01.01.2015. IM "Piata Centrala" - Scrisoarea nr. 128 din 19.02.2016 cu privire la încheierea contractului de comodat a încăperilor cu suprafata de 248,3 m.p. (Agenda pentru siguranta alimentelor). Pînă la moment nu este nici un raspuns din parte a ANSA. În legatura cu modificarile la "regulamentul de receptie a constructiilor și instalațiilor" aferenta HG nr.285 din 23.05.96 din 03.03.17. Numarul de imobile la balanța întreeprinderii -11, inclusiv înregistrate la Agenda Relații Funciare și cadastru - 11. DETS Buiucani -

5. să se conformeze cadrului legislativ-normativ privind inventarierea integrală a patrimoniului public și realizarea rezultatelor acesteia.

response:
Scris. nr.05-5/400 din 18.07.2018: Pe parcursul auditului, în evidența contabilă a Primariei or. Vadul lui Voda s-au efectuat modificari: bunul imobil - Baza de producere a Regiei Comunal Locative (RCL) a carei evidenta a fost dusa dublat la contul fost 010, actual contul (311) a fost transferat la articolul 135, actual (415). Totodată a fost restabilită uzura totală calculată pe toți anii precedenți în sumă de 22,0 mii lei. Primaria or. Vadul lui Voda pe perioada de audit a inaintat un demers catre OCT cu referire la solicitarea inregistrarii drepturilor de proprietate a celor 12 bunuri-imobile cu suprafata totala de 2382.8m2 în valoarea de 1653,8 mii lei și a 2 terenuri cu suprafața totală de 0.54 m2 în valoare de 256.1 mii lei. Au fost efectuate modificări a următoarelor bunuri imobile - terenul și 1 clădire administrative/ 1 construcție accesorie cu nr. cadastrale 3158203005.1 ;2., de pe strada Uzinilor 2, au fost reluate in evidenta corect la urmatoarele conturi: terenul - 014 (371) cu valoarea totala 130.2 mii lei; 1 cladire administrativa/ 1 constructie accesorie 010 (311). Uzura totala calculata pe anii precedenti a fost restabilita. Astfel, modificari s-au efectuat in registrele de analitica a valorilor materiale a mijloacelor fixe, cu denumirile complete si indicate unitatile de masura. Totodata s-au efectuat modificari a bunurilor imobile - 3 cladiri: 1 cladire/ 1 constructie de invatamant si educatie / 1 depozit cu nr. cadastrale 3158203100.02:03:04., de pe strada Nistreana 29, Scoala sportiva, în registrul de analitica a bunurilor imobile fund inregistrate separat la contul 010 (311) cladirile; la contul 014 (371) s-a inregistrat terenul. La institutia Liceul Teoretic s-a facut aceeasi procedura, toate 5 constructii au fost inregistrate in registru de analitica, iar suma uzurii a acestora calculata pe anii precedenti fiind restabilită. În evidența contabilă, totodată în registrele de analitica au fost luate în evidența urmatoarele 4 terenuri cu suprafața totala 2,22 ha in valoare totală de 2585,5 mii lei, dintre care: - 2023,3 teren aferent Bazei de producere RCL (Regia Comunal Locativa); - 130,2 terenul cladirilor de pe str. Uzinelor 2; - 3,2 terenul viceului public; Pe perioada de audit au avut loc modificări în evidența contabilă a primariei or. Vadul lui Voda si anume: la aricolul 135 ''Investitii pe termen lung in parti legate’’ a fost deschis registrul de evidenta analitica pe ÎM RCL "Regia Comunal Locativa”. IMSP ’’Centrul de sanatate" în sumă totală de 1191,1 mii lei. DGETS Liceul Teoretic si Scoala primară, în registru a fost înregistrat patrimoniul total gestionat de către fondator-primaria or. Vadul lui Voda, cu valoare și cantitate, pe trimestrul darii de seama vor fi intocmite actele de verificare.

5. să se conformeze cadrului legislativ-normativ privind inventarierea integrală a patrimoniului public și realizarea rezultatelor acesteia.

5. să se conformeze cadrului legislativ-normativ privind inventarierea integrală a patrimoniului public și realizarea rezultatelor acesteia.

5. să se conformeze cadrului legislativ-normativ privind inventarierea integrală a patrimoniului public și realizarea rezultatelor acesteia.

response:
Scris.nr.02/1-38-188 din 29.05.2018: S-a efectuat inventarierea anuala a bunurilor patrimoniale prin dispozitia primarului nr.62-d din 30.10.2017. (copia se anexeza)

5. să se conformeze cadrului legislativ-normativ privind inventarierea integrală a patrimoniului public și realizarea rezultatelor acesteia.

response:
La data de 25.03.2016 s-a aprobat actul de de inventariere a bunurilor proprietate publică, prin decizia Consiliului local Cruzesti nr. 7/13 din 29 noiembrie 2017 s-a aprobat actul de inventariere a cladirilor proprietate publică UAT Cruzesti, care urmeaza sa fie inregistrate la IS ”Cadastru”. Urmeaza coordonarea cu Ministerul de resort si inregistrarea la OCT Chisinau.

5. să se conformeze cadrului legislativ-normativ privind inventarierea integrală a patrimoniului public și realizarea rezultatelor acesteia.

response:
Scris.nr.122 din 05.06.2018: Prin Dispozitia Primarului com.Tohatin nr.17-b din 26.06.2017 a fost formată comisia pentru inventarierea si monitoringul a fondului funciar din com.Tohatin, care activeaza la moment, efectuând sistematic examinarea stării fondului funciar prin compararea actelor initiate de drept si exploatării de-facto a bunurilor imobile din com.Tohatin

5. să se conformeze cadrului legislativ-normativ privind inventarierea integrală a patrimoniului public și realizarea rezultatelor acesteia.

response:
Construcțiile depistate în cadrul inventarierii efectuat de echipa de audit pe teritoriul gimnaziului nr.42 (cazangerie, depozit) au fost înregistrate în evidență pe parcursul auditului conform valorii estimate de organul cadastral, în sumă totală de 34,8 mii lei.

5. să se conformeze cadrului legislativ-normativ privind inventarierea integrală a patrimoniului public și realizarea rezultatelor acesteia.

response:
Scris.nr.307 din 14.06.2018: Drept rezultat a fost elaborată lista bunurilor imobile proprietate a or. Sîngera înaintată comisiilor de specilaitate pentru avizare, dar din cauza apariției unei noi legi Privind delimitarea proprietății publice (nr. 29 din 05.04.2018), Inventarierea urmează a fi efectuată din nou deja conform acestei norme. Ca început a fost elaborat un proiect de decizie de creare a comisiei de inventariere care urmează a fi aprobat la următoarea ședință a consiliului or. Sîngera.

5. să se conformeze cadrului legislativ-normativ privind inventarierea integrală a patrimoniului public și realizarea rezultatelor acesteia.

6. să demareze delimitarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale conform prevederilor cadrului legislativ din domeniu.

response:
Prin Decizia Consiliului local Cruzesti nr. 7/8 din 29.11.2017 s-au initiat procedurile de delimitatre a terenurilor, in mod selectiv, in scopul formarii bunurilor proprietate publică a unutatii administrative- teritoriale Cruzesti din sectoarele 0144103, 0144104, 0144106, 0144107, 0144111. In intravilan s-a finisat, continuă extravilanul- terenurile agricole, intovărășirile pomicole.

6. să demareze delimitarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale conform prevederilor cadrului legislativ din domeniu.

response:
Scris.nr.122 din 05.06.2018: În anul 2016 Primaria comunei Tohatin a înaintat Institutului de Proiectare pentru Organizarea Teritoriului demers cu privire la începerea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publica a statului si a terenurilor proprietate publica UAT Tohatin, care nu au fost începute pina la moment din motivul lipsei alocărilor surselor financiare din bugetul de stat.

6. să demareze delimitarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale conform prevederilor cadrului legislativ din domeniu.

6. să demareze delimitarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale conform prevederilor cadrului legislativ din domeniu.

6. să demareze delimitarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale conform prevederilor cadrului legislativ din domeniu.

response:
Pe parcursul anilor 2016-2018 CO Durlești a adoptat trei decizii privind delimitarea terenurilor proprietate publică ale APL Durlești (6 segmente)

7. să asigure ținerea regulamentară a documentației cadastrale și prezentarea registrului cadastral al terenurilor autentic și în termenul stabilit.

response:
Art.60 alin.(2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 în redacția de până în anul 2016 prevedea că, „la încheierea înregistrării primare masive pe întreg teritoriul UAT respective, ținerea registrului cadastral, ținerea registrului construcțiilor se sistează”. Conform art.VI din Legea nr.24 din 04.03.2016, cuvintele „ținerea registrului cadastral al deținătorilor de terenuri” se exclud. Prin Decizia CO Durlești nr. 3.12 din 26.04.2016 „Cu privire la instituirea Registrului cadastral al deținătorilor de terenuri”, s-a permis deschiderea unui Registru nou

7. să asigure ținerea regulamentară a documentației cadastrale și prezentarea registrului cadastral al terenurilor autentic și în termenul stabilit.

response:
Scris.nr.307 din 14.06.2018: Darea de seamă funciară la 01.01.2018 a fost prezentată cu scrisoare de însoțire primăriei municipiului (Anexa nr. 1), la care nu a fost oferit nici un răspuns, de acceptare sau neacceptare și de înlăturare a cărova neajunsuri. Ca urmare a unei ședințe de lucru organizate de Agenția Relații Funciare și Cadastru și un seminar organizat de primăria municipiului Chișinău în luna februarie 2018, referitor la dările de seamă funciare prezentate de APL de nivelul I celor de nivelul II, a fost invocată necesitatea aprobării acestor dări de seamă de către consiliile locale, ca urmare a fost elaborat și înaintat un proiect de decizie comisiei de specialitate pentru a fi avizat și inclus în ordinea de zi a ședinței Consiliului orășenesc Sîngera (Anexa nr. 2).

7. să asigure ținerea regulamentară a documentației cadastrale și prezentarea registrului cadastral al terenurilor autentic și în termenul stabilit.

response:
Scris. nr.05-5/400 din 18.07.2018: a fost elaborat un registru de evidenta a detinatorilor de terenuri proprietate publica a or. Vadul lui Voda in corespundere cu anexa nr. 1 Cap. III la Regulamentul aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.24 din 11.01.1995.

7. să asigure ținerea regulamentară a documentației cadastrale și prezentarea registrului cadastral al terenurilor autentic și în termenul stabilit.

7. să asigure ținerea regulamentară a documentației cadastrale și prezentarea registrului cadastral al terenurilor autentic și în termenul stabilit.

7. să asigure ținerea regulamentară a documentației cadastrale și prezentarea registrului cadastral al terenurilor autentic și în termenul stabilit.

response:
În septembrie 2017 a fost returnat Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri din com.Cruzești de către CNA și se fac corectările de rigoare pentru ca acesta și Fișa cadastrală centralizatoare (darea de seamă funciară) să corespundă. Urmează să fie corectate datele și după inventarierea efectuată din 30.01.2019, potrivit căreia suprafața terenurilor este mai mare decât cea din darea de seamă funciară.

7. să asigure ținerea regulamentară a documentației cadastrale și prezentarea registrului cadastral al terenurilor autentic și în termenul stabilit.

response:
Scris.nr.122 din 05.06.2018: Registrul cadastral al deținătorilor de terenuri permanent se completează cu datele privind repartizarea terenurilor familiilor nou formate și terenurilor din proprietate UAT Tohatin în conformitate cu deciziile, adoptate de Consiliul comunal Tohatin.

7. să asigure ținerea regulamentară a documentației cadastrale și prezentarea registrului cadastral al terenurilor autentic și în termenul stabilit.

response:
În Registrul deținătorilor de terenuri sunt introduse toate datele necesare în conformitate cu sistemul de ținerea a Registrului cadastral al deținătorului de teren al primăriei. Conform datelor deținute, Fișa cadastrală centralizatoare (darea de seamă funciară) să prezintă instanțelor superioare în termenul stabilit.

8.1. în scopul reducerii semnificative a numărului proiectelor neexaminate, să asigure convocarea unor ședințe (extra)ordinare pentru examinarea proiectelor de decizii tangențiale cadrului instituțional regulator și a actelor juridice cu privire la gestionarea patrimoniului public;

response:
Scris nr. 02-109/6296/16 din 12.04.2018: Asigurarea includerii pe ordinea de zi a sedintelor Consiliului municipal Chisinau, pentru examinare a proiectelor de decizii privind cadrul regulator si a altor acte juridice ce vizeaza gestionarea patrimoniului public (Secretarul CMC - DAPL) Pana la momentul actual nu au fost prezentate proiecte de decizii spre examinare la CMC la problema vizata.

8.2. să revizuiască funcționalitatea și relevanța sistemelor informaționale automatizate pentru ținerea evidenței contractelor și a încasărilor din arenda/locațiunea bunurilor publice și să întreprindă măsuri de rigoare pentru înlăturarea deficiențelor constatate de audit;

response:
Scris nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: DGERRP - Modernizarea sistemelor informationale din cadrul DGERRP si angajarea specialistului în domeniu (30.06.2017). Organizarea instruirilor cu privire la utilizarea sistemelor informationale angajatilor în a caror atributii de serviciu intra utilizarea programelor automatizate de evidenta (31.07.2017). Asigurarea plenitudinii informatiei tinute în sistemul electronic prin contrapunerea datelor inregistrate cu cele identificate în rezultatul inventarierii patrimoniului (pemnanent, începand cu 01.11.2016). Din cauza salariului mic nu sunt doritori de a activa în domeniul dat (functia de programator). Softul sistemelor informationale este vechi (FoxPro) de aceea nu este posibila modernizarea acestuia. DGAURF - Elaborarea propunerilor și asigurarea ajustarii/modernizarii înlaturarii deficienteior sau înlocuirea Programului automatizat „Sistemul informational de management al platilor funciare municipale UA" (31.12.2016) Instruirea utilizatorilor soft-lui pentru a avea posibilitatea de a forma rapoarte totalizatoare și arhivare a contractelor (01.03.2017). A fost încheiat contractul de prestari-servicii cu ”Trimetrica” SRL privind auditul sistemelor informationale. Pentru anul 2018 a fost inițiata procedura de achizitii a serviciilor informationale, se întocmește Contractul de achizitii a serviciilor de valoare mica. Softul sistemelor informationale este vechi (FoxPro) de aceea nu este posibila modernizarea acestuia. DGERRP a înaintat propuneri DGF privind repartizarea sumei de 5 mil.lei în bugetul pe anul 2018 pentru organizarea concursului de elaborare a softului sistemelor informaționale, însa din lipsa de mijloace financiare nu au fost acceptate.

8.3. să respecte prevederile cadrului legal-normativ privind atrbuirea bunurilor propritate publică locală în arendă/locațiune și/sau cu asigurarea privatizării acestora în baza licitațiilor/concursurilor, sporirii transparenței în administrarea patrimoniului public și generării veniturilor aferente pasibile;

response:
Scris nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: DGERRP - DGERRP a elaborat Regulamentul privind licitatiile pentru obtinerea dreptului de locatiune a încaperilor cu alta destinatie decît cea locativa, proprietate publica a mun. Chisinau. la data de 07.06.2016 Regulamentul a fost prezentat secretarului CMC, pentru al redirectiona spre avizarea în comisiile consultative. În cadrul examinarii proiectului de Regulament în comisiile consultative ale CMC (comisia juridica si comisia pentru buget) a fost facuta propunerea de a organiza dezbateri publice asupra proiectului în cauza. DGERRP a obținut avizele OTC Cancelariei de Stat (nr.1304/OT4-1253 din 11.07.2017) și CNA (06/2- 4827 din 16.08.2017) asupra regulamentului menționat. Prin decizia CMC nr. 10/7 din 09.10.2017 a fost aprobat Regulamentul privind licitatiile pentru obținerea dreptului de locatiune a incaperilor cu altă destinație decât cea locativa. Actualmente este pregatit proiectut de decizie privind aprobarea contractului cu organizatorul licitațiilor, care urmează a fi aprobat de către CMC. DGAURF - Au fost adoptate deciziile CMC nr. 2/22 din 09.03.2017 și nr. 2/21 din 09.03.2017. A fost desfasurat la 11.01.2018 concursul public de desemnare a organizatorului licitatațiilor funciare. Actualmente contractul cu organizatorul desemnat se afla în stadiu de negociere între factorii de decizie. A fost adoptata decizia CMC nr. 13/6 din 01.12.2017 care optimizează componența Comisiei de licitație.

8.4. să asigure planificarea veniturilor din arenda terenurilor și locațiunea bunurilor conform cadrului legal/normativ din domeniu;

response:
Scris. nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: DGTPCC - au fost înaintate CMC spre examinare si aprobare tarifele la serviciile ce țin de mijloacele speciale acordate de către DGTPCC, dar din diferite situații acest pachet s-a stopat. Regulamentul ce ține de forma rea și utilizarea mijloacelor speciale este in proces de elaborare, dar așteptăm să fie aprobate tarifele, care urmeaza de a fi indicată numărul deciziei de aprobare în regulament. DGAURF - Au fost prezentate informațiile cu prognoza veniturilor DGF. DGERRP - Regulamentul cu privire la modul de planificare, încasare si evidenta a veniturilor din locațiunea bunurilor imobile este în proces de elaborare. Luând în considerație ca un astfel de regulament nu există nici la о subdiviziune CMC, DGERRP prin demersul nr. 07-12/301 din 06.12.2017 a solicitat delegarea unei persoane care au efectuat audit în cadrul DGERRP pentru consultarea și acordarea ajutorului în procesul elaborării Regulamentului menționat. În răspunsului CC nr. 11-84-18 din 30.01.2018 este menționată modalitatea de clarificare precum întrebările care apar la implementarea recomandărilor pot fi adresate șefilor direcțiilor generate de audit (șefului Direcției generale auditul autorităților publice locale). DGF - în scopul obținerii indicilor necesari la elaborarea proiectului bugetului municipal Chisinau pe anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2020, DGF a CMC prin scr. nr. 06-120/292 din 13.06.2017 și 04-109/405 din 26.07.2017 a solicitat de la DGERRP și DGAURF informația privind veniturile care urmează a fi obținute de la darea în arenda a obiectivelor din patrimoniul municipal (terenuri si încaperi nelocuibile). Informatia a fost sistematizata și inclusă în sinteza consolidată a proiectului de buget al mun.Chisinau pe anul 2018 și estimarile pe anii 2019-2020.

8.5. să realizeze măsuri neîntîrziate și punctuale pentru încasarea restanțelor arendașilor/locatarilor pasibile colectării;

response:
Scris nr. 02-109/6296/16 din 12.04.2018: DGF, prin scrisoarea nr. 47/07-9/407 din 02.10.2016, a solicitat efectuarea si prezentarea lunara a analizei succinte a informatiei referitor la masurile intreprinse la executarea veniturilor colectate si incasate din platile pentru locatiunea bunurilor proprietate publica. Generalizarea informatiei la 01.01.2017 denota ca din totalul de institutii, 26% au înregistrat micsorarea creantelor comparativ cu 01.01.2016. Au fost expediate 5 scrisori de preîntâmpinare în adresa conducatorilor care au admis creanțe mari. În cadrul controalelor efectuate pe parcursul trimestrului I al anului 2017 s-a pus accentul pe realizarea masurilor sporite privind incasarea veniturilor calculate si restantelor arendasilor si reflectarea corecta a operatiunilor în evidenta contabila. S-a acordat ajutor practic si metodologic. Se prezinta lunar analiza succinta a informatiei referitor la masurile întreprinse la executarea veniturilor colectate si incasate pentru locatiunea; bunurilor proprietate publică. Generalizarea informatiei la 01.01.2018 denotă că din totalul de instituții, 38,5% au înregistrat majorarea creanțelor comparativ cu 01.01.2017, iar 61,5% au înregistrat micșorarea creanțelor. Au fost expediate scrisori de preîntâmpinare în adresa conducatorilor institutiiior care au admis creante mari (nr.47/07-9/531 ieș. din 15.12.2017). Prin scrisoarea nr. 47/07-7/484 ieș. din 12.11.2017 s-a cerut suport metodologic de la MF pentru a forma un mecanism de evidența a datoriilor la partea de venituri din platile bunurilor patrimoniului public municipal, pentru constituirea unui sistem, unificat cu delegarea clara a responsabilitatiilor. În cadrul controalelor efectuate în trimestrul IV al anului 2017 (6 controale la primăriile UAT de nivelul I) s-a pus accentul pe realizarea masurilor privind încasarea veniturilor calculate si restanțele arendasilor si reflectarea corecta a operatiunilor în, evidenta contabila. S-a acordat ajutor metodologic. DGF, prin scrisoarea nr. 47/07-9/407 din 02.10.2016, a solicitat efectuarea si prezentarea lunară a analizei succinte a informației referitor la măsurile întreprinse la executarea veniturilor colectate si încasate din plățile pentru locatiunea bunurilor proprietate publică. Generalizarea informatiei la 01.07.2017 denotă că din totalul de instituții, 26% au înregistrat micșorarea creanțelor comparativ cu 01.01.2017. Au fost expediate 7 scrisori de premtampinare în adresa conducatorilor care au admis creante mari (DGTPCC, DGETS, DETS s. Centru, DETS s. Buiucani, DGLCA, Primariile s. Colonita si s. Ghidighici). In cadrul controalelor efectuate pe parcursul trimestrului I аl anului 2017 (9 controale, inclusiv la Primariile a 8 UAT de nivelui I) s-a pus accentul pe realizarea măsurilor sporite privind încasarea veniturilor calculate și restantelor arendasilor si i reflectarea corecta a operatiunilor în evidenta contabila. S-a acordat ajutor practic si metodologic DGAS, DGLCA, Preturii Botanica și Primariilor a 8 UAT de nivelul I. DGERRP - Toți responsabilii din sectoare au fost informati despre respectarea termenelor stabilite pentru perfectarea si expedierea reclamatiilor cu documentele necesare pentru perfectarea si expedierea reclamatiilor, înaintarea către DAJ a reclamatiilor cu documentele necesare pentru perfectarea cererii de chemare în judecata și înaintarea titlurilor executorii parvenite în adresa DGERRP pentru executarea catre executorii judecatorești. Totodată, aceștea au fost atentionați despre raspunderile fiecaruia în cazul nerespectarii termenilor stabilite. DGAURF - Monitorizarea integrala a plăților pentru arenda terenuriior și a termenului de achitare a datoriilor și penalităților, precum și a ratelor eșalonate în contractele de vanzare- cumparare, cu înaintarea reclamațiilor și acțiunilor în instanță (sau sesizarea corespunzătoare a Direcției asistență juridica). Întreprinderea masurilor de rigoare pentru încasarea datoriilor acumulate la plata de arendă și a penalitaților conform contractelor de arendă. Elaborarea propunerilor privind stingerea creanțelor (datoriilor, penalităților etc.) aferente contractelor de arenda, prescrise și care nu vor putea fi realizate. Întreprinderea masurilor pentru încasarea plaților din privatizarea terenurilor în termen de о lună și a ratelor eșalonate de CMC pe un termen de pana la 3 ani. Indexarea plaților eșalonate în dependența de nivelul inflației și penalităților (0,1% din suma: neachitata pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 1308 din 25.07.1997) pentru neachitarea în termen a plăților prevăzute în contractele de vânzare - cumpărare. După determinarea, prin decizia CMC, a subdiviziunii competente/împuternicite să înregistreze în evidența contabilă terenurile, să asigure desfășurarea procesului dat. Se efectuează permanent, periodic au fost expediate reclamații în acest sens în proces de consultare și examinare cu factorii de decizie. Au fost expediate 1150 reclamații în acest sens, inclusiv 254 de dosare expediate de DGAURF către DAJ pentru acțiuni în instanță (încasate penalități în sumă de 28841553 lei). În proces de consultare și examinare cu factorii de decizie Se efectueaza permanent. Se efectueaza permanent. DGAURF a elaborat proiectul deciziei CMC care împuternicește DMF sa asigure înregistrarea primară în evidență contabilă în calitate de proprietate publică a municipiului Chisinau a terenurilor evaluate. DGTPCC - Revizuirea și reîncheierea contractelor de dare în locatiune a spatiilor nelocuibile din pasajele subterane ale municipiului Chișinău. Verificarea periodica a suprafetelor ocupate, destinatia încaperilor închiriate de către agenții economici. Înaintarea periodica a prescripțiilor privind achitarea plății de locațiune. După caz, înaintarea documentelor în instantele de judecata pentru restituirea creanțelor aferente plății de locatiune. Sunt pregatite proiecte ce decizie de prelungire a contractelor de dare în arenda a subteranelor din m.Chisinau, ulterior vor fi înaintate CMC pentru examinare si aprobare. S-a verificat periodic starea pasajelor subterane pietonale a suprafetelor ocupate, destinatia (nu sunt depistate neconformitati conform contractelor de locatiune. Lunar directia economico-financiară prezinta juristului directiei informatia ce priveste datoriile agentilor economici, unde corespunzator sunt pregatite somatii, prescriptii si înaintate notificari cu privire la achitarea datoriilor. Directia a înaintat 13 acțiuni în instanta de judecata privind încasarea sumelor restante. La ziua actuală 3 agenti economic au achitat integral datoriile, 2 agenți economici achita în rate, 4 titluri executorii sunt depuse la executori judecatoresti pentru executare sriita; acțiuni se află pe rol în instanțele de judecata. DGLCA - Lunar se sistematizeaza informatia cu privire la restanțele arendașilor (agenții economici). Se asigură un control eficient privind înscrierea contractelor, precum și achitarea lunara la timp a plății contractelor prin aplicarea diverselor masuri (apeluri telefonice, expedierea demersurilor catre agenții economici, etc.) Lunar se efectuează о analiză a restanțelor și a veniturilor arendașilor prin reflectarea în evidența contabilă.

8.6. să întreprindă măsuri prompte pentru arhivarea corespunzătoare a dosarelor întocmite în cadrul direcțiilor din subordinea CMC și a primăriei în vederea asigurării integrității acestora în conformitate cu normele din domeniu.

response:
Scris.nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: DGAURF - A fost emis ordinul nr. 25 din 10.10.2016 și aprobat planul de acțiuni. S-a efectuat scanarea încaperilor și dosarelor conform contractului de prestari servicii. Întârzierea în întocmirea și arhivarea dosarelor funciare, cu numerotarea filelor și întocmirea borderourilor documentelor îndosariate se datoreaza lipsei de personal (personalul actual nu reușește să asigure realizarea volumului de lucru existent). Directia de Arhiva - Având în vedere ca la data de 05.08.16 în MO nr. 247-255 s-a publicat Indicatorul documentelor - tip si al termenelor de pastrare pentru OAP, pentru institutiile, organizatiile și întreprinderile R.M. (Chisinau 2016) si deoarece expertiza valorii documentelor consta în studierea documentelor institutiei în scopul determinarii termenelor de pastrare, selectarii lor pentru pastrarea de stat reesind din pricipiile si criteriile valorii documentelor, procedura de ordonare a documentelor este de lunga durata. Pe parcursul anului 2016 lunile mai -iunie în cadrul PMC și DGAURF s-au efectuat controale complexe "Cu privire la lucrul arhivei, comisiei de expertiza si organizarii lucrariior de secretariat". Controalele privind lichidarea lacunelor depistate, se efectueaza la un an sau doi, dupa controalele complexe. (Informatia cu privire la efectuarea controlului complex a PMC din 04.05.2016 si DGAURF din 15.06.2016). DAJ - Initierea elaborarii unui Regulament în colaborare cu Arhiva municipala. Demers DA privind: identificarea unui spatiu pentru arhivarea dosarelor. La sfârșitul fiecarui an fiecare angajat este obligat conform listei și darii de seamă, să prezinte dosarele conducatorului entității pentru transmitere în arhiva. Pentru anul 2017 dosarele au fost depozitate în arhiva.

9.1. să asigure întocmirea regulamentară și publicarea listelor bunurilor (ne)pasibile de privatizare și listelor bunurilor propuse pentru locațiune în vederea asigurării transparenței și predictibilității procesului de gestionare a bunurilor proprietate publică locală;

response:
Scris. nr.102-109/6296/16 din 12.04.2018: DGAURF - Au fost elaborate 7 scheme de amplasare. Pe parcurs se vor identifica terenuri pentru adjudecare la licitație în baza documentației de urbanism elaborate și aprobate în modul stabilit. DGERRP - Actualizarea listelor spațiilor libere propuse pentru locațiune pasibile și nepasibile de privatizare se efectuează trimestrial sau semestrial în dependență de informațiile prezentate și termenul de prezentare.

9.3. să ia atitudine față de rezultatele activității Direcției asistență juridică, cu întreprinderea măsurilor de rogoare pentru remedierea cauzelor deficienților constatate în cadrul auditului pentru excluderea acestora pe viitor.

response:
Scris.nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: Pe parcursul anului 2016 s-au prezentat PG mai multe note informative cu descrierea situatiei create la momentul respectiv (anul 2014-2015). Pentru neadmiterea acestor deficiențe, prin reorganizarea direcției s-au instituit 3 secții responsabile de un anumit domeniu, întru evidența strictă a respectării obiigațiunilor de serviciu și respectarea normelor legale se propune promovarea unor angajati în funcțiile de conducere vacante, care au experiența necesară pentru eficientizarea lucrului. S-a discutat cu colaboratorii direcției despre obligația de a se conforma cu legislația în vigoare, de a contesta în termen orice act judecatoresc nefavorabil administrației publice locale, prin dispoziția de delegare de împuterniciri, cât și prin decizia de delegare a împuternicirilor, obligația de efectuare a acțiunilor de contestare sunt statuate expres și aduse la cunoștința fiecărui angajat al Direcției.

9.2. să revizuiască modul existent de gestionare a patrimoniului public de diferite instituții și entități economice din subordinea CMC, pentru posibilă integrare în cadrul unei autorități a atribuțiilor de evidență și administrare a patrimoniului ca un complex întreg, inclusiv prin asistență juridică a procesului de gestionare a bunurilor publice;

response:
Scris.nr.02-109/6296/19 din 12.04.2018: DGAURF - Procesul de instituire se află în fază de examinare, care va fi finalizat după aprobarea noii organigrame. DGERRP - Până în prezent subdiviziunea de asistentă juridică în cadrul DGERRP n-a fost instituită. Chestiunea dată ține de competența CMC si DAJ, deoarece prin decizia CMC nr.6/11 din 27.06.2013 a fost reorganizată DAJ a PMC prin transformare cu majorarea statelor de personal. DAJ - A fost aprobat de către CMC Regulamentul cu privire la licitațiile funciare, a fost înaintat CMC Regulamentul privind gestionarea încăperilor cu alta destinatie decât cea locativa, inițierea elaborării unui Regulament privind stabilirea criteriilor de interactiune între subdiviziunile responsabile de gestionarea patrimoniului local. La 29.09.2017 s-a emis dispozitia nr. 592-dc "Cu privire la crearea grupului de lucru în vederea reproiectarii structurii organizatorice a administrației publice municipale". A fost aprobat de catre CMC Regulamentul cu privire la licitațiile funciare, a fost înaintat CMC Regulamentul privind gestionarea încăperilor cu alta destinație decât cea locativă, inițierea elaborării unui Regulament privind stabilirea criteriilor de interacțiune între subdiviziunile responsabile de gestionarea patrimoniului local. La necesitate se întrunește grupul de lucru compus din reprezentanți ai direcțiilor responsabili de evidența patrimoniului municipal (DGERRP, DGAURF și DAJ) ultima ședința a fost în luna ianuarie 2018.

10. Șeful DGAURF, să asigure funcționarea integrală a serviciul electronic/platforma E-urbanism.

response:
Scris.nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: DGAURF - A fost încheiat contractul de prestari-servicii în acest sens din 12.09.2016

11. să examineze cazurile de nerespectare a cadrului legal-normativ constatate de audit, cu întreprinderea măsurilor de rigoare pentru prevenirea acestora pe viitor, inclusiv prin responsabilizarea persoanelor cu funcții de răspundere în domeniul patrimonial.

response:
Scris.nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: DGAURF - Se efectueaza reieșind din din posibilitățile personalului disponibii. Urmeaza a fi angajați prin concurs persoanele care se vor ocupa inclusiv de acest proces. S-au respins eliberarea CU și AC în cazurile date. La fiecare caz s-a informat conducerea PMC pentru luarea măsurilor ce se impun. S-a solicitat prin demers oficial ARFC. I.M. "DCC" - La 04.04.18 a fost aprobată dispozitia viceprimar. nr.179-d din 22.03.18 Cu privire ia aprobarea PV de casare a mijloacelor fixe a DCC. Conform Programului de reparații și investiții capitale pe anul 2018 pentru reproiectarea gradiniței sunt incluse 500 mii lei. Materialele respective sunt prezentate Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor pentru avizarea dispoziției, care va fi semnată de viceprimarul de ramură. Obiectivul este inclus în proiectul programului pe anul 2017 pentru executarea lucrărilor de proiectare în sumă de 300 mii lei. Conform deciziei CMC nr. 1/38 din 14.04.2016 "Cu privire la delegarea competenței" se deleaga viceprimarilor de ramură competența de a I semna dispoziții cu privire la aprobarea proceselor- verbale de casare a mijloacelor-fixe ale instituțiilor municipale și excluderea acestora de la balanța CMC cu avizul comisiei de specialitate. Materialele respective deja sunt prezentate Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniul public local, agricultură și problemele suburbiilor pentru avizare. DGERRP - Conform încheierii Colegiului civil și de conteincios administrativ a Curții de Apel Chisinau din 25.02.2013 (dosarul nr. erv-555/12) s-a dispus de a transmite în proprietate privată IÎP „Liceul de Limbi Moderne și Management" dreptul asupra bunului imobiliar din str. P. Rareș, 39 mun. Chisinau, nr. cadastral 0100417.107.01; de a încasa de la IÎP "Liceul de Limbi Moderne și Management" în beneficiul CMC prețul imobilului din str. P. Rareș, 39 mun. Chisinau nr. cadastral 0100417.107.01 în valoare de 1876392 lei. La data de 29.05.2013 ÎIP "Liceul de Limbi Moderne și Management" a transferat suma de 1876392 lei pe contul bugetutul local. Prin demersul nr. 07-12/39 din 21.02.2017 DGERRP a solicitat OCT Chișinau radierea înscrierilor în registrul bunurilor imobiliare la obiectele cu nr. cadastrale 0100114.142.01 imobilul grădiniței de copii nr.181 din bl. Dacia 53/2 (IÎP Liceul Elitex) nr. 0100511.196.01 imobilul gradiniței de copii nr.11 din str. Alba-Iulia , 5/2 (ÎIP Liceul Columna). OCT Chișinău a refuzat radierea înscrisurilor pe motiv ca nu este acordul coproprietarului si nici hotărârea instanței de judecată irevocabilă. La data de 21.03.2017 DGERRP a depus cererea prealabilă nr. 07-12/39 cu solicitarea anulării refuzului anterior dreptului de proprietate asupra încaperilor din bl. Dacia și str. Alba-Iulia 5/2. DGF - la aprobarea bugetului în lectura a doua vor fi înaintate propuneri privind planificarea mijloacelor financiare pentru inițiereaprocesului de reconstrucție a bazei de odihnă ”Popasul Haiducului”. Prin scrisoarea nr.47/7-9-23 din 13.01.2017 a fost expediat setul de documente Oficiului cadastral teritorial pentru înregistrarea bazei de odihnă ”Popasul Haiducului”. Pentru aceasta au fost solicitate documente conformative de la Direcția de arhivă Chișinău prin scrisorile nr. 47/07-9/26 din 16.01.2017 și nr.47/01-17/90 din 27.02.2017. Concomitent, prin demersul nr.47/07-8/330 din 16.08.2017 a a fost informat Primarul general referitor la desemnarea reprezentantului din partea CMC pentru prezentarea materialelor DGF la OCT privind înregistrarea patrimoniului municipiului (bazei de odihnă; "Popasul Haiducului"). A fost desemnat reprezentant din partea CMC dl Tudor Tofan (DAJ a Primariei Chisinau) DGETS - Evidența bunurilor imobile vizate în raportul auditului au fost aduse în concordanta cu prevederile normativ-legale (DETS Botanica, DETS Riscani, DETS Ciocana). Conform solicitarii DGETS a CMC nr. 0117/731 din 17.03.17 va efectua schimbul de teren pentru imobilul gradinitei nr.5. La fel, conform scrisorii DGETS nr. 0118/998 din 10.04.2017 a fost creat grupul de lucru privind schimbarea terenului. Conform scrisorii nr.01-23/221 din 16.05.2017 DETS Râșcani a solicitat de la SRL "Sharp Cliff Invest" copia actelor de proprietate a institutiei prescolare nr.5 în vederea perfectării unui raport de evaluare a bunului imobil ca urmare sa fie negociat prețul pentru răscumpararea imobilului instituției preșcolare nr.5. Înregistrarea gradiniței nr.5 va fi efectuată după alocare de către PMC a unui alt teren pentru imobilul gradiniței nr.5 sau răscumpararea imobilului(DETS Râșcani). Au fost înaintate scrisori la ÎM "DCC" și CMC organelor ce vor implementa pe viitor acțiunile. Până în prezent nu am primit nici o formatie despre monitorizarea lucrarilor la obiectul investițional "Reparatia capitala a cladirii școlii nr. 52 de pe strada Cornulut 10, sect. Buiucani și despre posibilitatea de a aloca mijloace financiare necesare pentru reparația taberei de odihnă pentru copii "Ulmu" (DETS Buiucani). ÎM Regia ”Autosalubritate” - Baza de odihnă Popasul Haiducului a fost construită, și majoritatae cheltuielilor a fost construită și majoritatea cheltuielilor au fost suportate de către ÎM Autosalubritate, din profitul acesteia. Din aceste considerente întreprinderea are drept prioritar la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucție a obiectivului, cât și căpătarea dreptului de proprietate. DAJ - Au fost înaintate note informative top-managementului despre cazurile de nerespectare de către persoanele responsabile a cadrului normativ-legal cu propuneri de aplicare a sancțiunilor. Ulterior raporturile de serviciu cu un funcționar au fost întrerupte, deci nu mai poate fi sancționat. Prin hotarârile instanței de judecată au fost atribuite în proprietate clădirile care au fost date de CMC în arendă. La momentul respectiv, juriștii din DGERRP nu au contestat hotarârea în cauză, ea devenind irevocabilă. De asemenea, pentru încasarea datoriilor acumulate de către instituțiile prenotate nu s-au efectuat procedurile de notificare și acționare în judecată de revendicare a datoriilor, notificările efectuate au fost facute de DGERRP după expirarea tuturor termenelor de prescript în care se putea de încasat careva bani, comunicăm că recent totuși a fost înaintată о cerere de revizuire a hotărârii de atribuire în proprietate a imobilelor.

12.1. să examineze cauzele de neimplementare a recomandărilor anterioare de audit cu aprobarea unui plan de măsuri, bazat pe sistemul de management financiar și control, pentru realizarea recomandărilor de audit fără echivoc;

response:
Scris.nr.02-109/6269/16 din 12.04.2018: DGLCA - A fost actualizat Planul de acțiuni și aprobat prin Ordinul nr.153-d din 07.12.16. Recomandările anterioare de audit, implementarea cărora presupune unele modificări/completări, sunt monitorizate conform Planurilor de acțiuni privind implementarea recomandărilor Curții de Conturi expuse în rapoartele auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public pentru anii precedenți în cadrul unităților administrativ-teritoriale din municipiul Chișinău. DGF - Toate recomandarile sunt implementate; DGERRP - Planul de acțiuni privind implementarea recomnadărilor oferite de către auditele precedente au fost examinate, stabilirea unor termene concrete este imposibilă pe motiv că, acestea țin de competenta CMC și organelor administrației publice centrale; I.M. "Primtrans" - Recomandarea ce ține de "cedarea în locațiune" - se va implementa dupa ce birourile rămase se vor supune reparației, pentru a fi cedate în locațiune; Pretura Ciocana - A fost implementată parțial pentru că, n-a fost nici о solicitare de recuperare a gheretelor cu restituirea cheltuielilor suportate la demontarea lor; Pretura Buiucani - Recomnadarile Curții de Conturi expuse anterior, au fost implementate de catre Pretura sect. Buiucani integral. DGAS - a implementat toate recomandarile Curtii de Conturi expuse în rapoartele auditelor. DC - Planul de acțiuni privind implementarea recomandarilor Curtii de Conturi expuse în raport a fost implementat integral; DS - Recomandarile Curții de Conturi expuse în rapoartele anterioare au fost realizate parțial. Monitorizarea realizării acestora se efectueaza conform termenelor stabilite. Informațiile pe fiecare recomandare din raport a fost prezentat; Î.M. "Parcul Dendrariu" - Recomandarile au fost implementate; Î.M. "Liftservice" - Planul a fost reactualizat, la unele acțiuni care încă nu au fost implementate au fost modificate termenele și se incearcă găsirea soluțiilor noi pentru a fi implementate integral; Î.M. "RTEC" - A fost aprobată decizia CMC nr. 12/4 din 03.11.2017 Cu privire la implementarea sistemului de taxare P electronică în transport public al mun. Chisinau (s-a constituit comisia de lucru pentru elaborarea Caietului de sarcini - 15.12.17); Î.M. Regia "Autosalubritate" - Toate referințele către ÎM Regia "Autosalubritate" sunt îndeplinite integral sau parțial, neindeplinite au rămas: Solutionarea problemei depozitării deșeurilor menajere la un poligon autorizat 05.04.2018. S-a încheiat contractul nr. 375 din 10.07.2017 intre Autosalubritate, Primaria Țânțăreni și PMC. Înregistrarea imobilului de la poligonul de deșeuri Țîțăreni - terenul este transmis în folosință. Pretura Botanica - Pretura nu a implementat toate recomandările din Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în anul 2012. Î.M. "PUA" - A fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea recomandariior Curtii de Conturi, expuse în Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către ÎM în anul 2013 unde din total 17 acțiuni, 15 au fost implementate iar 2 implementate parțial. Implementarea art. 41 din Legea nr. 113-VXI din 27.04.2007 - în întreprindere nu este creat audit intern deoarece periodic se efectuează control și analiza economico-financiară a activității de către Fondator prin intermediul DGF și Direcției audit intern; - Implementarea MFC - lipsa auditului intern și dependența de programele aprobate de organele ierarhic superioare. IMP "Chișinăuproiect" - conform informației prezentate, toate recomandările anterioare ale Curții de Conturi sunt implementate. INFOCOM - Conform ordinului nr.070A-t din 23.11.2016 a fost aprobat planul de acțiuni privind recomandarile Curții de Conturi expuse în rapoartele auditelor anterioare. DMPPDC - Reactualizarea Planului privind implementarea recomandarilor Curții de Conturi expuse în Rapoartele auditelor anterioare și monitorizarea realizării acestora are loc conform termenelor prestabilite în Planul aprobat prin dispoziția PG nr.1240-d din 31.10.2016. DAJ - Planul de acțiuni a fost reactualizat și remis spre aprobare către conducerea entității. DGETS - Reactualizarea planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor Curții de Conturi anterioare se va efectua conform termenelor prestabilite (DETS Râșcani). DETS Centru - Planul de acțiuni pentru anul 2017 privind implementarea recomndărilor Curții de Conturi expuse în Rapoartele auditelor anterioare a fost elaborat și se monitorizeaza realizarea acestuia. Î.M. ”Piața Centrală” - A fost rectualizat planul de acțiuni din total recomandări înaintate de CC 5: inclusiv implementate - 1, parțial implementate-2 și neimplementate - 2. DMF - Actul de transmitere perfectat și semnat de către parțial.

12.2. să ia atitudinea față de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor constatate de audit;

response:
SRU - va întreprinde actiuni necesare în vederea examinarii încalcarilor admise de catre persoanele responsabile, constatate de auditul Curtii de Conturi. Va prezenta Primarului general concluziile și masurile ce se impun conform legislației în vigoare, în raport cu responsabilii, care au admis încalcarile respective.

12.3. să realizeze măsuri prompte și eficiente pentru acumularea veniturilor ratate în urma gestionării defectuoase și/sau neautorizate a bunurilor proprietate publică locală;

response:
Scris.nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: DGAUFR - S-au elaborat 14 scheme de situație la cererea ACC. Stabilirea hotarelor condominiilor integral pe cartiere la moment este imposibil, deoarece schemele de situație se perfectează după constituirea ACC și la cererea acestora conform prevederilor art. 9 din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913 din 30.03.2000. Proiectele de decizii elaborate de catre DGAURF nu se adoptă în ședința CMC DGERRP - în notele informative la proiectele de decizii privind darea în locațiune se indica cuantumul chiriei anuale calculat conform Legii bugetului de stat pe anul respectiv si cuantumul chiriei anuale calculat conform deciziei CMC nr. 11/55 din 23.11.2014. Totodată, se aduce la cunoștința consilierilor municipali mărimile coeficienților de piață care se aplică la calcularea chiriei anuale conform ambelor metode. Decizia finala privind mărimea coeficientului de piață aparține CMC. DGTPCC - Direcția marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale gestionează activitatea agenților economici din pasajele subterane pieonale din municipiul Chișinău.

12.4. să inițieze consultații cu autoritățile publice centrale pentru soluționarea problemei de edificare masivă a construcțiilor neautorizate pe terenurile publice ocupate abuziv, în scopul prevenirii fenomenului de neglijență a cadrului legislativ pe viitor.

response:
Scris.nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: DGAURF - a elaborat proiectul deciziei CMC în acest sens care este propus spre adoptare. Au fost adoptate dispozițiile viceprimarului nr.35-d din 12.01.2017 și nr. 246-d din 23.03.2017. DAJ - Dispoziția nr.202-d din 16.03.2017 ”Cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr.208 din 17.11.2016 privind modificarea și completarea Codului contravențional al RM nr.218-XVI din 24.10.2008”. Dispoziția nr.601-d din 27.06.2017 ”Cu privire la delegarea de împuterniciri" Dispoziția nr.763-d din 10 august 2017 "Cu privire la operarea de modificări la dispozitia 598-d din 27.06.2017. La moment s-a modificat legislația și construcțiiie neautorizate nu se mai recepționează.

13. în comun cu Inspectoratul Ecologic de Stat și Inspecția de Stat în Construcții, să întreprindă măsuri de instituire a mecanismului de interacțiune rapidă pentru sancționarea contravențiilor în domeniul regimului funciar și revendicarea terenurilor ocupate abuziv.

response:
Scris.nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: DGAURF - Au fost adoptate dispozițiile viceprimarului nr. 35-d din 12.01.2017 și nr. 246-d din 23.03.2017. Această recomandare se îndeplinește în măsura posibilităților reieșind din personalul disponibil.

14.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului regulator existent în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit;

14.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului regulator existent în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit;

14.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului regulator existent în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit;

response:
Înregistrarea în evidență a aportului în capitalul IMSP, cu diminuarea valorii de 39,3 mii lei cu suma uzurii, inclusiv cu investițiile din anul 2018, s-au efectuat pe parcursul actualului audit.

14.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului regulator existent în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit;

response:
Grupul de lucru pentru implementarea MFC a fost instituit abia în timpul actualului audit, pe 06.12.2018.

14.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului regulator existent în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit;

response:
Scris.nr.122 din 05.06.2018: Pentru valorificarea oportunităților noului sistem de formare a bugetului local in Primaria comunei Tohatin au fost organizate ședinte de lucru cu specialiștii primăriei și consilierii, care au tangența la elaborarea și aprobarea bugetului. În scopul asigurării sporirii veniturilor proprii au fost reexaminate suplimentar cotele impozitelor pe bunuri imobile și terenuri, acestea fiind ajustate la situația reală. Au fost întreprinse măsuri pentru aplicarea argumentată a impozitelor și taxelor locale. Au fost revăzute taxele locale și în special taxele pentu amplasarea unităților de comert.

14.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului regulator existent în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit;

14.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului regulator existent în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit;

response:
Din lipsa cadrelor competente, nu au fost întreprinse măsuri.

14.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului regulator existent în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit;

response:
Elaborarea regulamentului intern până la 01.07.2019

14.1. să implementeze un sistem de control intern eficient, care să asigure respectarea cadrului regulator existent în domeniul administrării şi gestionării patrimoniului public local, inclusiv a fondului funciar, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu luarea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării iregularităţilor constatate de audit;

response:
Scris.nr.307 din 14.06.2018: În prezent este în curs inventarierea conform legii Privind delimitarea proprietății publice (nr. 29 din 05.04.2018), plus inițiată delimitarea selectivă a terenurilor, lucrări ce vor fi monitorizate și aprobate de Consiliul local, avînd drept finalitate înregistrarea tuturor bunurilor imobile în registrul bunurilor imobile și luarea lor la evidență contabilă. Cît privește administrarea lor, aceasta se realizează de Consiliul orășenesc Sîngera.

14.2. să întreprendă măsurile de rigoare cu privire la demararea/finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică locală.

response:
Alocarea surselor bănești pentru efectuarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică locală (încheierea contractului cu ÎS „IPOT” pe anul 2019)

14.2. să întreprendă măsurile de rigoare cu privire la demararea/finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică locală.

response:
Scris.nr.307 din 14.06.2018: întru realizarea acestei recomandări la 02.05.2017 am înaintat o adresare repetată Agenției Relații Funciare și Cadastru la care a fost oferit la 18.05.2017 un răspuns despre lipsa surselor financiare la bugetul de stat și propus efectuarea lucrărilor respective din contul bugetului local. Reieșind din faptul că la 04.05.2018 în Monitorul oficial a fost publicată o lege nouă lege privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018, care a abrogat Legea nr. 91 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, ca rezultat Guvernul urmează să aprobe programul de Stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv terenurile pentru anii 2018-2022. (art. 23 al legii nr, 29/2018), între timp este pornită procedura de inventariere și ulterioara delimitare selectivă a bunurilor proprietate a or. Sîngera fiind înaintat comisiilor de specialitate un proiect de decizie la acest subiect.

14.2. să întreprendă măsurile de rigoare cu privire la demararea/finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică locală.

response:
Scris. nr.05-5/400 din 18.07.2018: Delimitarea terenurilor proprietatea publica a statului a unitatii administrativ teritoriala a fost finisat.

14.2. să întreprendă măsurile de rigoare cu privire la demararea/finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică locală.

14.2. să întreprendă măsurile de rigoare cu privire la demararea/finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică locală.

response:
S-au adresat Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru a fi incluși în planul pe anul bugetar 2017-2018, dar acțiuni reale nu au fost întreprinse.

14.2. să întreprendă măsurile de rigoare cu privire la demararea/finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică locală.

response:
Prin Decizia nr.7/8 din 29.11.2017 , s-a acceptat delimitarea selectivă a 5 terenuri proprietate publică a UAT. Alte acțiuni privind delimitarea terenurilor atât conform apartenenței (de stat/local), cât și pe domenii (privat/public) nu s-au întreprins.

14.2. să întreprendă măsurile de rigoare cu privire la demararea/finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică locală.

14.2. să întreprendă măsurile de rigoare cu privire la demararea/finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică locală.

response:
Scris.nr.122 din 05.06.2018: Luând în considerație modificarea Legii cu privire la delimitarea proprietății publice, Primăria com. Tohatin va înainta un demers nou la ARFC în privința executării lucrărilor de delimitare pe teritoriul com. Tohatin.

14.2. să întreprendă măsurile de rigoare cu privire la demararea/finalizarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică locală.

response:
Potrivit scrisorilor nr.190 din 17.03.2016 și nr.216 din 26.04.2017, Primăria or.Codru s-a adresat Agenţiei Relații Funciare și Cadastru în vederea efectuării lucrărilor de delimitarea terenurilor conform art.3 alin.(5) din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007. ARFC, prin scrisoarea nr.36/01-06/633 din 10.05.2017, a comunicat că nu dispune de surse financiare în buget pentru lucrările solicitate

15. de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să întreprindă măsuri de rigoare pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a ÎM și încetățenirea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, în scopul satisfacerii populației cu servicii de calitate.

response:
Scris. nr.05-5/400 din 18.07.2018: Transmiterea bunului cu titlul gratuit la balanța IM RCL in valoarea de 237,9 mii lei, tractor atasat s-a efectuat in baza Deciziei Consiliului or. Vadul lui Voda nr.9/29 din 22 octombrie 2015 ”Cu privire la transmiterea tractorului cu echipament atasat de la balanta Primariei la balanta Regiei Comunal Locative și a actului de predare-primire, facturii de expediție nr.HA 0154629 din 09.11.15. Contabilitatea primăriei a inregistrat în evidenta contabila (registrul de analitică), pe perioada de audit, bunuri de mijloace fixe în valoare de 237,9 mii lei, conform deciziei APL si facturii de expediție HA 0154629 din 09.11.2015, transmise cu titlul gratuit IM RCL (Regia Comunal Locativa), la subcontul 135. Începând cu anul 2016 fondatorul a ÎM RCL "Regia Comunal Locativa", IMSP "Centrul de sanatate", primaria or. Vadul lui Voda va participa la petrecerea inventarierii anuale a patrimoniului public. Pe perioada anilor 2014-2015 IM RCL "Regia Cumunal Locativa" au fost transmise fondurile fixe cu titlu gratuit - tractor cu echipament atasat în suma totala de 237,9 mii lei, conform deciziei nr.9/29 din 22.10.2015; facturii de expediție nr. HA 0154629 din 09.11.2015. act de predare-primire (copiile actelor au fost anexate anterior). Evidenta analitica a bunurilor-imobile a institutiei Scoala Primara la care s-a dus evidenta ca constructii speciale: (bloc casnic 2,4 mii lei, garaj 15,9 mii lei și viceu 8,2 mii lei), a fost corectata, respectiv de la contul 011 (312) la contul 010 (311). Raportul datelor la 01.01.2016 privind valoarea cotei publice in capitalul statutar al ÎM "Spații verzi-Vadul lui Voda", fondate la 23.12.2015, in suma de 20,0 mii lei, nu a fost prezentat in darea de seama din motiv ca suma data a fost transferata în luna aprilie 2016, respectiv dupa inregistrarea intreprinderii la Camera de Înregistrare. Toate modificarile petrecute in evidenta contabila a primariei or. Vadul lui Voda au avut loc respectiv, pe perioada de audit in lunile martie-aprilie 2016. În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 administrate publica locala Vadul lui Voda a efectuat inventarierea si delimitarea terenurilor proprietate publica atât dupa apartenenta (de stat/locala), cât și pe domenii (public/privat). Procesul de delimitare fiind finalizat. Bunurile date in locatiune/concesiune/comodat de către Primaria Vadul lui Voda sânt transmise strict în conformitate cu deeciziile Consiliului local. Încaperile transmise in locatiune, inclusiv cele gestionate de către ÎM fondate este conform legii, astfel apartamentele neprivatizate au fost transmise in baza orderelor de repartitie transmise în anterior, precum si cladirea administrative a Directiei sanitar veterinare pentru Siguranta Produselor de Origine Animala Chisinau, valabilitatea orderului fiind confirmată în ultimul caz de către Curtea Suprema de Justitie. Consiliul orașului Vadul lui Voda nu a intocmit lista bunurilor pasibile/nepasibile privatizarii. Fondul locativ din or.Vadul lui Voda este transmis in gestionarea ÎM "Regia Comunal Locativa Vadul lui Voda", respectiv fondul locativ neprivatizat este înregistrat în evidența contabilă a ÎM”RCL V-Voda”. Despre mijlocul fix "gunoiștea menajeră” în valoare de 360,7 mii lei, amplasata pe un teren cu suprafata de 13,85 ha in s. Boscana r-nul Criuleni, Vă informăm din momentul petrecerii auditului până în prezent dosarul se află pe rolul instantei de judecata (Primaria or. Vadul lui Voda a depus recurs la Curtea Suprema de Justitie). Gestionarea mijlocului fix ce apartine ÎM ”RCL V-Voda” de fapt fiind efectuată de către agentul economic, care la moment este arendaș al terenului cu suprafața 13,85 ha pe care este amplasata gunoiștea.

15. de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să întreprindă măsuri de rigoare pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a ÎM și încetățenirea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, în scopul satisfacerii populației cu servicii de calitate.

response:
Scris.nr.122 din 05.06.2018: Consiliul local în comun cu administratorul Regiei Comunal Tohatin permanent monitorizeaza colectarea plăților pentru serviciile prestate de către ÎM RCL Tohatin. În scopul îmbunătățirii calității serviciilor în mai 2018 a fost desfășurată procedura și achiziționată о autospecială nouă pentru colectarea deșeurilor.

15. de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să întreprindă măsuri de rigoare pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a ÎM și încetățenirea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, în scopul satisfacerii populației cu servicii de calitate.

15. de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să întreprindă măsuri de rigoare pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a ÎM și încetățenirea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, în scopul satisfacerii populației cu servicii de calitate.

16. să înlăture deficienţele constatate de audit și să întreprindă măsuri, conform cadrului legal existent privind încasarea plăţilor diminuate din vînzarea terenurilor.

response:
Scris.nr.122 din 05.06.2018: Din restanțele de achitarea plăților de arenda, depistate în cadrul auditului conformității gestionării patrimoniului public al UAT Tohatin, efectuat de Curtea de Conturi în 2016, au fost stinse restanțe în marime de 79497,12 lei. Primăria comunei Tohatin a identificat proprietarii cotelor valorice din bunuri imobile privatizate din sectorul agrar a localității. Au fost încheiate contractele de arenda a terenurilor aferente cu suprafața totala 2,1109 ha și mărimea plății anuală 1707,08 lei. Mai mult ca atât, în temeiul condiției suplimentară la contracte de arendă terenurilor aferente, a fost achitată datorie de plată pentru perioada de la data înregistrării cotelor valorice din bunuri imobile privatizate până la încheierea contractelor de arendă în mărime de 2480,5 lei. Pentru arenda încăperii incorect calculată s-a achitat suma de 8664,09 lei.

16. să înlăture deficienţele constatate de audit și să întreprindă măsuri, conform cadrului legal existent privind încasarea plăţilor diminuate din vînzarea terenurilor.

response:
Prin Decizia Consiliului local nr. 4/15 din 08.08.2017 au fost expuse la licitatie cu strigare doua terenuri, proprietate privata a UAT din intravilanul localitatii , rezultatele licitatiei au fost aprobate prin Decizia Consiliului local nr.6/3 din 12.10.2017 Datorită faptului că terenul respectiv reprezintă teren agricol pentru construcții, dar nu teren pentru construcții, urma a fi aplicat și s-a aplicat plata pentru terenurile agricole, ceea ce s-a confirmat și de către Agenția Relații Funciare și Cadastru (Scrisoarea nr.36/01-06/1526 din 18.12.2017).

16. să înlăture deficienţele constatate de audit și să întreprindă măsuri, conform cadrului legal existent privind încasarea plăţilor diminuate din vînzarea terenurilor.

16. să înlăture deficienţele constatate de audit și să întreprindă măsuri, conform cadrului legal existent privind încasarea plăţilor diminuate din vînzarea terenurilor.

response:
Primăria or.Codru a întreprins acţiunile de rigoare privind înlăturarea deficienţelor constatate de audit, fiind încasată integral suma plăţii diminuate rezultate din vînzarea terenurilor SC „Texco Impex”, „Avante” SRL şi „Elex” SRL, în valoare totală de 105911,98 lei. Referitor la încasarea sumei de 29064,53, ce reprezintă cuantumul plăţii diminuate din vînzarea terenului nr.cadastral 0131124491, adiacent SC „Planeta” SRL, Vă comunicăm că la data de 01.12.2017 între Primăria or. Codru şi „Planeta” SRL a fost încheiat acordul adiţional nr.1 la contractul de vânzare-cumpărare a terenului aferent nr.5858 din 29.06.2015, conform căruia urmează a fi achită binevol suma relatată până la 31.12.2018.

16. să înlăture deficienţele constatate de audit și să întreprindă măsuri, conform cadrului legal existent privind încasarea plăţilor diminuate din vînzarea terenurilor.

16. să înlăture deficienţele constatate de audit și să întreprindă măsuri, conform cadrului legal existent privind încasarea plăţilor diminuate din vînzarea terenurilor.

response:
Scris.nr.307 din 14.06.2018: S-au întreprins măsuri privind încasarea plăţilor diminuate din vînzarea terenurilor.

17. să examineze oportunitatea menținerii ÎM fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în acestă privință.

response:
Scris.nr.307 din 14.06.2018: Urmează consiliul să i-a o decizie la acest subiect.

17. să examineze oportunitatea menținerii ÎM fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în acestă privință.

response:
Anual întreprinderea municipală prezintă Consiliului local raportul de activitate. Luând act de raportul prezentat, Consiliul nu a luat nicio decizie privitor la oportunitatea menținerii ÎM

18. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă, rețelelor de gazoduct și iluminat stradal proprietate publică locală, conform cadrului legal-normativ în vigoare, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării deficiențelor constatate de audit.

response:
Având ca bază procesele-verbale de recepție finală a lucrărilor de construcție a rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare, în temeiul art.8 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, au fost propuse la decizia Consiliului local pentru transmitere în gestiune SA „Apă-Canal Chișinău”, ulterior fiind aprobate de către Consiliul local prin deciziile cu nr.2, 5 și 13 din 27.09.3018; În baza deciziilor Consiliului local Durlești cu nr. 2.6 din 12.03.2015, nr. 2.1 din 05.04.2016 și nr. 12.7 din 06.12.2017, au fost înaintate pachetele de documente privind transmiterea cu titlu gratuit la balanța ÎM Rețele electrice de Iluminat „Lumteh” a obiectivelor de rețele electrice construite pe teritoriul or. Durlești

18. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă, rețelelor de gazoduct și iluminat stradal proprietate publică locală, conform cadrului legal-normativ în vigoare, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării deficiențelor constatate de audit.

response:
Scris.nr.307 din 14.06.2018: Urmează consiliul să i-a o decizie la acest subiect.

18. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă, rețelelor de gazoduct și iluminat stradal proprietate publică locală, conform cadrului legal-normativ în vigoare, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării deficiențelor constatate de audit.

response:
Rețelele de gazificare sunt înregistrate în evidența primăriei și date, conform contractului, în gestiune S.A. „Moldova-Gaz”. O situație similară se constată și privind rețelele de iluminat stradal, care sunt deservite de ÎM „Lumteh”. Până în prezent nu s-au efectuat inventarierea, evaluarea și contabilizarea conformă a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, iar transmiterea acestor rețele cu titlu gratuit S.A. „Apa - Canal Chișinău” (Decizia nr.1/6 din 23.02.2018) și neincluderea în evidență contravin prevederilor legale , potrivit cărora infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare aflată pe terenuri publice reprezintă bunuri proprietate publică din domeniul public și pot fi transmise doar în gestiunea întreprinderilor de apă și canalizare conform contractului de delegare a serviciului.

18. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă, rețelelor de gazoduct și iluminat stradal proprietate publică locală, conform cadrului legal-normativ în vigoare, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării deficiențelor constatate de audit.

response:
Scris.nr.122 din 05.06.2018: Prin deciziile Consiliului comunal Tohatin toate retelele de aprovizionare cu apa gazoductele și iluminatul stradal la terminarea lucrărilor se transmit în gestiunea întreprinderilor municipale de specilalitate, care dispune de personal și resurse pentru gestionare.

18. să determine modul de gestiune a rețelelor de aprovizionare cu apă, rețelelor de gazoduct și iluminat stradal proprietate publică locală, conform cadrului legal-normativ în vigoare, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării deficiențelor constatate de audit.

response:
Prin deciziile Consiliului local nr.1/17 din 23.03.2017, s-a dispus transmiterea rețelelor inginerești, de canalizare și apeduct, iar prin Decizia nr.3/32 din 11.08.2016, a rețelelor de iluminat public stradal, în gestiunea Consiliului municipal Chișinău. Prin scrisoarea nr.477 din 06.07.2018, primăria a informat că proiectele de decizie privind recepția rețelelor de iluminat stradal au fost elaborate, iar din 30.01.2018 se află în proces de examinare în Comisia pentru gospodărie locativ-comunală din cadrul Primăriei mun.Chișinău, pentru a fi înaintate ulterior către Consiliul mun.Chișinău. În ceea ce privește rețelele de apeduct și canalizare, la moment se lucrează cu Direcția management financiar din cadrul Primăriei mun.Chișinău, la fel pentru finalizarea procedurii de transmitere la balanță

19. să asigure respectărea cadrului legal-normativ în vigoare privind modul de evidenţă a patrimoniului, contabilizarea conformă a operaţiunilor economice legate de acesta, în scopul raportării veridice a situațiilor financiate și patrimoniale.

response:
Scris. nr.05-5/400 din 18.07.2018: Pe parcursul auditului, în evidența contabilă a Primariei or. Vadul lui Voda s-au efectuat modificari: bunul imobil - Baza de producere a Regiei Comunal Locative (RCL) a carei evidenta a fost dusa dublat la contul fost 010, actual contul (311) a fost transferat la articolul 135, actual (415). Totodată a fost restabilită uzura totală calculată pe toți anii precedenți în sumă de 22,0 mii lei. Primaria or. Vadul lui Voda pe perioada de audit a inaintat un demers catre OCT cu referire la solicitarea inregistrarii drepturilor de proprietate a celor 12 bunuri-imobile cu suprafata totala de 2382.8m2 în valoarea de 1653,8 mii lei și a 2 terenuri cu suprafața totală de 0.54 m2 în valoare de 256.1 mii lei. Au fost efectuate modificări a următoarelor bunuri imobile - terenul și 1 clădire administrative/ 1 construcție accesorie cu nr. cadastrale 3158203005.1 ;2., de pe strada Uzinilor 2, au fost reluate in evidenta corect la urmatoarele conturi: terenul - 014 (371) cu valoarea totala 130.2 mii lei; 1 cladire administrativa/ 1 constructie accesorie 010 (311). Uzura totala calculata pe anii precedenti a fost restabilita. Astfel, modificari s-au efectuat in registrele de analitica a valorilor materiale a mijloacelor fixe, cu denumirile complete si indicate unitatile de masura. Totodata s-au efectuat modificari a bunurilor imobile - 3 cladiri: 1 cladire/ 1 constructie de invatamant si educatie / 1 depozit cu nr. cadastrale 3158203100.02:03:04., de pe strada Nistreana 29, Scoala sportiva, în registrul de analitica a bunurilor imobile fund inregistrate separat la contul 010 (311) cladirile; la contul 014 (371) s-a inregistrat terenul. La institutia Liceul Teoretic s-a facut aceeasi procedura, toate 5 constructii au fost inregistrate in registru de analitica, iar suma uzurii a acestora calculata pe anii precedenti fiind restabilită. În evidența contabilă, totodată în registrele de analitica au fost luate în evidența urmatoarele 4 terenuri cu suprafața totala 2,22 ha in valoare totală de 2585,5 mii lei, dintre care: - 2023,3 teren aferent Bazei de producere RCL (Regia Comunal Locativa); - 130,2 terenul cladirilor de pe str. Uzinelor 2; - 3,2 terenul viceului public; Pe perioada de audit au avut loc modificări în evidența contabilă a primariei or. Vadul lui Voda si anume: la aricolul 135 ''Investitii pe termen lung in parti legate’’ a fost deschis registrul de evidenta analitica pe ÎM RCL "Regia Comunal Locativa”. IMSP ’’Centrul de sanatate" în sumă totală de 1191,1 mii lei. DGETS Liceul Teoretic si Scoala primară, în registru a fost înregistrat patrimoniul total gestionat de către fondator-primaria or. Vadul lui Voda, cu valoare și cantitate, pe trimestrul darii de seama vor fi intocmite actele de verificare.

19. să asigure respectărea cadrului legal-normativ în vigoare privind modul de evidenţă a patrimoniului, contabilizarea conformă a operaţiunilor economice legate de acesta, în scopul raportării veridice a situațiilor financiate și patrimoniale.

19. să asigure respectărea cadrului legal-normativ în vigoare privind modul de evidenţă a patrimoniului, contabilizarea conformă a operaţiunilor economice legate de acesta, în scopul raportării veridice a situațiilor financiate și patrimoniale.

response:
Până în prezent nu au fost înregistrate și raportate terenurile și drumurile. Aceasta s-a efectuat pe parcursul misiunii de audit actuale.

19. să asigure respectărea cadrului legal-normativ în vigoare privind modul de evidenţă a patrimoniului, contabilizarea conformă a operaţiunilor economice legate de acesta, în scopul raportării veridice a situațiilor financiate și patrimoniale.

response:
Până în prezent nu au fost înregistrate și raportate terenurile și construcțiile speciale (drumurile).

19. să asigure respectărea cadrului legal-normativ în vigoare privind modul de evidenţă a patrimoniului, contabilizarea conformă a operaţiunilor economice legate de acesta, în scopul raportării veridice a situațiilor financiate și patrimoniale.

response:
Scris.nr.122 din 05.06.2018: Angajații primăriei participă la diverse seminare și accesează programe pentru a fi la curent cu prevederile legal normative în domeniu și implementarea lor în practică pentru asigurarea evidenței patrimoniului și monitorizarea situației financiare a instituției.

19. să asigure respectărea cadrului legal-normativ în vigoare privind modul de evidenţă a patrimoniului, contabilizarea conformă a operaţiunilor economice legate de acesta, în scopul raportării veridice a situațiilor financiate și patrimoniale.

19. să asigure respectărea cadrului legal-normativ în vigoare privind modul de evidenţă a patrimoniului, contabilizarea conformă a operaţiunilor economice legate de acesta, în scopul raportării veridice a situațiilor financiate și patrimoniale.

response:
În legătură cu implementarea noului sistem informațional și a clasificației bugetare aprobate, pe parcursul anilor 2016-2018 au fost efectuate unele instruiri care vor contribui la asigurarea respectării cadrului legal normativ în vigoare.

19. să asigure respectărea cadrului legal-normativ în vigoare privind modul de evidenţă a patrimoniului, contabilizarea conformă a operaţiunilor economice legate de acesta, în scopul raportării veridice a situațiilor financiate și patrimoniale.

19. să asigure respectărea cadrului legal-normativ în vigoare privind modul de evidenţă a patrimoniului, contabilizarea conformă a operaţiunilor economice legate de acesta, în scopul raportării veridice a situațiilor financiate și patrimoniale.

response:
Scris.nr.307 din 14.06.2018: După aprobarea proiectelor de decizii cu indicarea persoanelor responsabile pentru a fi puse la evidenţă a patrimoniului și contabilizat.

Cerinte (16)

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor pe baza principiilor managementului financiar și control;

response:
Scris.nr. 307 din 14.06.2018: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_5627_Scris nr.307 din 14.06.18_CL Singera.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor pe baza principiilor managementului financiar și control;

response:
Scris. prim. mun. Chisinau nr. 02-109/6296 din 20.04.2017: a fost elaborat un plan de actiuni, aprobat prin dispozitia Primarului general nr. 1240-d din 31.10. 2016 (se anexeaza). Pentru realizarea masurilor prevazute in planul de actiuni au fost desemnate subdiviziunile responsabile și, in functie de nivelul de complexitate a recomandarilor, s-au stabilit termene concrete de implementare. Scris. CM Chisinau nr.02-109/6296/16 din 12.04.2018: prezintă informația privind acțiunile întreprinse în vederea implementării recomandărilor CC, expuse în Raport, conform situației din 05.04.2018.

RO_3828_DCC.pdf
RO_4114_Chisinau.pdf
RO_5372_Scris.PrimC din 12.04.2018.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor pe baza principiilor managementului financiar și control;

response:
Scris.nr.05-5/321 din 15.06.2018 si nr.05-5/400 din 18.07.2018: Conform dispozitiei Primarului or. Vadul lui Voda nr. 05-3/142 din 03.10.2016 ”Cu privire la Hotarârea Curții de Conturi nr. 30 din 26.07.2016” au fost lichidate neajunsurile indicate în Hotarâre.

RO_5592_0633-18 Vadul lui Voda.pdf
RO_5701_0737-18_Vadul lui Voda.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor pe baza principiilor managementului financiar și control;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor pe baza principiilor managementului financiar și control;

response:
Scris.prim. com. Budesti nr.02/1-38-188 din 29.05.2018: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor pe baza principiilor managementului financiar și control;

response:
Scris nr.34 din 20.12.2017: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_5120_Cruzesti.pdf
RO_5121_Cruzesti_inform.pdf
RO_5123_Cruzesti_anexe.pdf
RO_5283_0185_Cruzesti.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor pe baza principiilor managementului financiar și control;

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor pe baza principiilor managementului financiar și control;

response:
Scris.nr.122 din 05.06.2018: Rezultatele controlului au fost examinate la sedinta comuna a specialistilor Primariei si consilierii comunei Tohatin, fiind desemnate persoane responsabile și stabilite termenele de implementare recomandarilor controlului si inlaturarea neajunsurilor constatatre.

RO_5533_0551_05.06.18_Tohatin.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor pe baza principiilor managementului financiar și control;

response:
Scris.nr.7 din 05.01.2017: s-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi. În conformitate cu dispoziţia Primarului or.Codru nr.32 din 08.09.2016 "Cu privire la programul de acţiuni şi întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării neconformităţilor reflectate de echipa de audit a Curţii de Conturi a RM în Hotărârea nr.30 din 26 iulie 2016 privind Raportul auditului conformităţii gestionării patrimoiului public în cadrul entităţilor publice din mun.Chişinău pe anii 2014 - 2015", angajaţilor Primăriei or. Codru li s-a stabilit termenul până la data de 28.02.2017 pentru înlăturarea abaterilor şi neconformităţilor vizate în raportul echipei de audit.

RO_5092_Primaria or.Codru.pdf

2.1. se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării deficiențelor constatate, precum și cu stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor pe baza principiilor managementului financiar și control;

2.2. Primarului general al mun. Chișinău, pentru călăuză, și se cere dispunerea unor măsuri prompte aferente implementării fără echivoc a Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

2.4. pentru întreprinderea, în comun cu Agenția Proprietate Publică și AAPL din mun.Chișinău, măsurilor neîntîrziate în vederea finalizării procesului de delimitare a terenurilor din raza mun. Chișinău în conformitate cu cadrul legal în vigoare;

response:
Scris. nr. 36/01-05/276 din 27.02.2017: Referitor la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT Chișinau, pe parcurs au fost organizate mai multe ședințe cu participarea parților implicate, inclusiv Ministerul Economiei, Agenția Proprietații Publice, Primaria mun. Chișinău și Agenția Relații Funciare și Cadastru. În cadrul acestor ședințe de lucru, s-a decis ca Primăria mun. Chisinau să se conformeze prevederilor art. 3 alin. (41) lit. b) din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publica §i delimitarea lor §i sa remita spre coordonare listele terenurilor proprietate publica a mun. Chisinau §i planurile geometrice perfectate pe marginea acestora. Insa, pana in prezent in adresa APP nu au parvenit spre coordonare materialele de delimitare a terenurilor din intravilanul mun. Chisinau. Mai mult ca atat, Ministerul Justi^iei, prin scrisoarea nr. 03/510 din 16.01.2017 a relatat ca delimitarea terenurilor proprietate publica se executa doar dupa identificare, in modul prevazut de art. 9 alin.(l) din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publica §i delimitarea lor, iar inregistrarea dreptului de proprietate publica a mun. Chi§inau asupra bunurilor imobile necesita a fi efectuata in baza documentelor ce confirma drepturile. Astfel, Agenda Proprietapi Publice, nu a fost antrenata nici in procedura de identificare a terenurilor proprietate publica in temeiul art. 9 alin.(l) din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007.

RO_4023_Hot_30_2016_ARFC.pdf

2.5. pentru informare, și se recomandă ajustarea indicatorilor de clasificare a terenurilor din Registrul bunurilor imobile la documentația Cadastrului funciar, precum și examinarea oportunității privind instituirea schimbului automatizat de informații între Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funciar întocmit de AAPL;

RO_4023_Hot_30_2016_ARFC.pdf

2.6. pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL din mun.Chișinău în corespundere cu cadrul legal în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

response:
Scris. OT Chișinău nr. 1303/OT4-2394 din 16.12.2016: În contextul asigurarii controlului administrativ al activitatii AAPL, inclusiv din mun. Chisinau, Oficiul asigură în mod continuu organizarea controlului administrativ de legalitate, acesta fiind desfășurat în condițiile prevederilor art.61- 69 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administratia publica locala. Activitatea controlului administrativ de legalitate cuprinde: - controlul obligatoriu al actelor autoritatilor administratiei publice locale: deciziile consiliilor locale de nivelurile intii si al doilea; actele normative ale primarului, ale presedintelui raionului si ale pretorului; actele privind organizarea licitatiilor si actele privind atribuirea de terenuri; actele de angajare si cele de incetare a raporturilor de serviciu sau de munca ale personalului administratiei publice locale; actele care implica cheltuieli sau angajamente financiare de peste 30 mii lei - în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi și de peste 300 mii lei - în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea; actele, emise în exercitarea unei atribuții delegate de stat autoritaților administrației publice locale (art.64); - controlul facultativ ( art.65); - controlul solicitat de autoritatea administrației publice locale (art.66); - controlul solicitat de persoanele vătămate (art.67). În contextul celor menționate, Oficiul teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat a remis copia Raportului privind efectuarea controlului administrativ al legalității actelor autoritatilor administrației publice locale în trimestrul III, anul 2016. Informația cu referire la municipiul Chișinău se cuprinde la pag. 1-3, 6-7, precum și în Anexa la Raportul menționat, la compartimentul mun. Chisinau. Scris.OT Chisinau nr.1303/OT4-339 din 19.03.2018: În perioada anului 2017, de catre Oficiul teritorial Chisinau au fost supuse controlului legalitatii 10565 acte adoptate/emise de autoritatile administratiei publice locale de nivelul intai si al doilea din mun. Chisinau, dintre care - 666 adoptate de catre Consiliul municipal Chisinau, 2088 - adoptate de catre consiliile locale din suburbii, 3560 - dispozitii emise de catre primari, inclusiv 2730 de primarul general al mun. Chisinau, 1416 - dispozitii emise de catre pretorii de sectoare si 105 acte cu privire la organizarea licitatiilor publice. Urmare a derogarilor constatate în procesul controlului de legalitate angajatii oficiului au considerat ilegale si au notificat 370 acte: - 170 din domeniul relațiilor funciare; - 82 din domeniul gestionarii patrimoniului public; - 28 din domeniul buget și finanțe; - 90 din alte domenii. În temeiul art. 68 alin. (4) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administratia publica locala, oficiul teritorial, in perioada de referinta, a inaintat instantei de contencios administrativ 283 actiuni, prin care a solicitat anularea actelor administrative adoptate/emise de catre autoritatile administratiei publice locale din mun. Chisinau. Oficiul teritorial Chisinau in continuare va monitoriza activitatea autoritatilor administratiei publice locale in scopul exercitarii eficiente a controlului administrativ de legalitate si neadmiterii incalcarilor constatate in Raportul Curtii de Conturi.

RO_3755_HCC_30_2016_OT Chisinau.pdf
RO_3756_HCC_30_2016_OT Chis_anexe.pdf
RO_5327_0284-18_OTC Chisinau.pdf

2.6. pentru informare, și se cere asigurarea controlului administrativ al activității AAPL din mun.Chișinău în corespundere cu cadrul legal în vederea neadmiterii încălcărilor și neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

RO_5327_0284-18_OTC Chisinau.pdf

2.7. pentru informare, și se recomandă elaborarea și punerea în aplicare a cadrului metodologic cu privire la evaluarea terenurilor proprietate publică locală în scopul înregistrării în evidența contabilă a activelor patrimoniale ale unităților administrativ-teritoriale;

response:
Scris.MF nr.05-02/1/9 din 20.04.2017: a comunicat că până al moment, se examineaza practicile internaționale pentru a efectua modificări în cadrul metodologic în vogoare. Despre progresul implementării recomandării echipei de audit se va informa ulterior.