Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 43 din 30.11.2016 Privind Raportul auditului performanței ,,Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (8 luni):resurse generoase – rezultate incerte”

Numar 478-490 din data de 2016-11-30 Nr. cerinte: 22 Nr. recomandari: 13

Reformarea sectorului justiției în Republica Moldova constituie un element-cheie în consolidarea statului de drept și în reconsolidarea instituțiilor judiciare în raport cu cetățenii. Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 reprezintă un angajament asumat pe plan extern în raport cu Uniunea Europeană1. În scopul creării unor premise suplimentare de siguranță a interpretării corecte a direcțiilor strategice, Legislativul, în anul 2012, a aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016

1 Hotărârea Guvernului nr.669 din 02.09.2013 privind aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiției, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013.

Recomandari (13)

7.să instituie un grup de lucru pentru examinarea necesităților privind darea în exploatare a laboratorului genetic, identificarea resurselor necesare pentru acoperirea acestora și acordarea suportului financiar CML, în vederea asigurării funcționării laboratorului de expertiză genetică.

response:
Scris. nr.05-02/1/6 din 31.03.17 se menționează că, pînă în prezent n-a fost primită nici o solicitare de la Ministerul Sănătății în vederea inițierii unui grup de lucru pentru examinarea necesităților privind darea în expluatare a laboratorului genetic. Totodată, pentru funcționarea laboratorului de expertiză genetică, în bugetul Ministerului Sănătății pentru a.2017 au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 10 mln.lei Scr.MFnr.05-02/1/36 din 19.10.2017- se menționează că, în bugetul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru întreținerea Centrului de Medicină Legală pe anul 2017 au fost aprobate alocații în volum de 42,4 mil. lei, inclusiv în vederea asigurării funcționării laboratorului de expertiză genetică (10,0 mil. lei), care la situația din 29 septembrie curent au fost executate în sumă de 23,1 mil. lei sau 54,5 la suta. Totodată, se informează că, prin scr. nr, 08-17d/63 din 29 septembrie 2017 (se anexează), Ministerul Finanțelor a solicitat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să prezinte Informația cu privire la realizarea recomandării menționate supra, precum și întreprinderea măsurilor corespunzătoare ce se impun întru executarea în termen a acesteia. Alte informații suplimentare, la moment, Ministerul Finanțelor nu are.

7. să instituie un grup de lucru pentru examinarea necesităților privind darea în exploatare a laboratorului genetic, identificarea resurselor necesare pentru acoperirea acestora și acordarea suportului financiar CML, în vederea asigurării funcționării laboratorului de expertiză genetică.

response:
Scris.nr.2615-e din 23.03.17 privind identificarea spații cu suprafața de 116 m.p. pentru funcționarea laboratorului genetic și planificarea în buget a 10 mln. lei pentru acoperirea cheltuielilor de finisare a procesului de fondare a laboratorului genetic. Scr.CML nr.10701E din 22.09.2017: b) în bugetul Centrului de Medicina Legala pentru anul 2017 au fost alocate mijloace financiare în valoare de 10 mln. lei pentru finisarea procesului de fondare a laboratorului;c) au fost invitate 3 companii specializate în elaborarea proiectelor pentru identificarea celei mai cost-eficiente oferte, care au examinat documentele relevante (proiectul tehnologic al laboratorului ADN, avizul la proiectul de execuție Laborator genetic, emis de Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău) și au efectuat cercetări/măsurări la fata locului; d) a fost încheiat contract de mică valoare cu I.S.P. Rural Proiect (nr.36 din 14.03.2017, înregistrat la Trezoreria Teritorială Chișinău) pentru servicii de proiectare ce cuprind soluții arhitecturale; încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului; rețele interioare de alimentare cu apa și canalizare; echipamentul electric de forță, iluminatul electric interior; telecomunicații și semnalizare (inclusiv de incendiu); sistemul de control al accesului și monitorizarea video; automatizarea. Contractul prevede elaborarea proiectelor menționate, a devizelor de cheltuieli si expertizarea lor;e) pe data de 20.06.2017 Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sanatate a desfășurat licitația de achiziționare a utilajului pentru laboratorul genetic și deja au fost semnate contractele cu agenții economici câștigători; f)a fost finisat procesul de elaborare a proiectelor menționate la p. d), a devizelor de cheltuieli si expertizarea lor, a fost întocmit caietul de sarcini și a fost demarată procedura de licitație publică de finisare a lucrărilor de adaptare și renovare a spațiilor pentru laborator.

1.să elaboreze și să instituie instrumente și mecanisme eficiente, prin responsabilizarea persoanelor delegate, pentru a nu permite utilizarea irațională și ineficientă a mijloacelor financiare de către toți actorii implicați în implementarea SRSJ, inclusiv prin revizuirea, în limita mijloacelor disponibile, a bugetelor conform unor criterii și priorități stabilite într-un mod transparent;

response:
Scris. nr.13/3560 din 10.04.17 se menționează că se va ține cont de această recomandare în procesul de elaborare a unui nou document de politici privind continuarea reformei în sectorul justiției.

2.să instituie proceduri adecvate privind ținerea evidenței integrale a asistenței externe oferite de către diverși donatori externi.

response:
Scris. nr.13/3560 din 10.04.17 se menționează că, la moment responsabilitatea de evidență a asistenței externe oferite de donatorii străini revine Cabinetului Ministrului. Pe viitor, pentru această activitate va fi numită persoană responsabilă din cadrul Cabinetului Ministrului.

3. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea urgentării transmiterii Serviciului poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției, conform acțiunilor prestabilite în SRSJ.

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la crearea Poliţiei judecătoreşti”, conform căruia Inspectoratul General al Poliţiei urmează să transmită 127 unităţi de personal Poliţiei judecătoreşti a Ministerului Justiţiei. Prin proiectul hotărârii Guvernului elaborat de către Ministerul Justiţiei, în subdiviziunea ultimului s-a propus crearea unei noi subdiviziuni „Poliţia judecătorească” cu statut de persoană juridică, drept pentru care s-a considerat judicioasă evitarea folosirii sintagmei „poliţia” în alt context decât cel utilizat şi reglementat în Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, or angajaţii Poliţiei judecătoreşti, din moment ce vor fi cesionaţi în subordinea Ministerului Justiţiei nu vor mai deţine statut de poliţist. Subsidiar, la elaborarea proiectului hotărârii Guvernului, nu au fost analizate prevederile alin.(3) art.32 din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012, potrivit cărora persoanele care nu se înscriu sub incidenţa prezentei legi nu au dreptul de port al uniformei de poliţist precum şi alte particularităţii tipice statutului de poliţist. Concomitent, în faza iniţială a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la crearea Poliţiei judecătoreşti, pct. 9 atribuia Ministerului Justiţiei elaborarea şi prezentarea Guvernului pentru examinare a proiectului legii cu privire la Poliţia judecătorească, motiv din care a fost recomandată elaborarea proiectului de lege menţionat care va fi precedat de o hotărâre a Guvernului privind punerea în executare a eventualelor prevederi legale. în alt context, se precizează că Serviciul poliţiei judecătoreşti alInspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne nu este abilitat cu personalitate juridică, respectiv nu dispune de patrimoniu. Corespunzător, eventuale prevederi prin care subdiviziunile se transmit împreună cu toate activele şi pasivele, alocările bugetare, precum şi cu toate documentele contabile, tehnice, contractuale, de proiectare şi deviz şi alte documente necesare pentru activitate, nu sunt aplicabile în speţă. Subsidiar, considerăm judicios faptul că Ministerul Justiţiei urmează să examineze şi să elaboreze mecanismul de „transfer” a Poliţiei judecătoreşti din subordinea MAI în subordinea sa instituţională de rând cu proiectul de lege cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti, pentru a fi instituite prevederi legale care să reglementeze atât sfera de activitate cât şi statutul instituţional al Serviciului în cauză, or acesta, fiind în subordinea Ministerului Justiţiei, care poartă calitatea de angajator, urmează să beneficieze, în corespundere cu art.10 alin.(2) lit.e) şi f) ale Codului muncii, de condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, utilajul, instrumentele, documentaţia tehnică şi alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. Adiţional se va reţine că potrivit art.69 alin.(5) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012, atribuţiile în domeniul de asigurare a înfăptuirii justiţiei au fost cesionate către Ministerul Justiţiei din 1 ianuarie 2015, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Acest aspect rezultă şi din prevederile art. VI alin. (2) din Legea nr. 247-XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Corespunzător, potrivit măsurii de implementare nr.ll, Titlul II (articolul 4 al Acordului) din Hotărârea Guvernului nr. 713 din 12 octombrie 2015 cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016” şi acţiunilor invocate supra, Ministerul Justiţiei, reieşind din faptul că termenul de implementare fixat a fost în anul 2016, urma să întreprindă măsurile necesare, cu eventuala instituire a unui Inspectorat de Securitate şi Pază Judecătorească, cu statut de persoană juridică, în vederea executării prevederilor legale şi funcţionarea efectivă a acestei entităţi. în acelaşi timp, reliefam că în prezent, Serviciul poliţiei judecătoreşti al IGP exercită atribuţii mai vaste decât cele ce urmează a fi atribuite Poliţiei judecătoreşti din cadrul Ministerului Justiţiei, motiv pentru care considerăm necesar de a fi stabilite subdiviziunile la care urmează să fie transferate aceste sarcini, inclusiv dosarele de căutare.La 16 decembrie 2016 a fost adoptată Legea nr.288 privind funcţionând public cu statut special din cadnd Ministerului Afacerilor Interne. Prin urmare, a fost generată amendarea Legii nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutului poliţistului, în speţă excluderea din conţinutul art.22 (Asigurarea înfăptuirii justiţiei) a prevederilor literelor b) - f) - normelor ce reglementează în exclusivitate activitatea Poliţiei judecătoreşti. Amendamentele respectivă au fost aprobate în a doua lectură la şedinţa plenară din 02.06.2017. Pe cale de consecinţă, odată cu intrarea în vigoare a legii de modificare a Legii nr.320 din 27.12.2012, activitatea Serviciului poliţiei judecătoreşti va rămâne fără suport legislativ. în atare împrejurări de drept şi de fapt, Inspectoratul General al Poliţiei şi Ministerul Afacerilor Interne de repetate ori (adresările: nr. 34/2-703 din 22.03.2016, , 34/2-650 din 16.03.2016), nr.34/2-887 din 04.04.2016) a semnalizat Ministerului Justiţiei imperativul intensificării procesului de executare a acţiunii 1.1.11.(2) consemnate în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011- 2016, însă, din motive incerte, până în prezent, procedurile demarate nu şi- au atins finalitatea, iar adresările enunţate supra au rămas fără răspuns.

RO_4473_MAI 2.pdf

3.să întreprindă măsurile de rigoare în vederea urgentării transmiterii Serviciului poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției, conform acțiunilor prestabilite în SRSJ.

response:
Scris.nr.13/3560 din 10.04.17 privind transmierea proiectului HG cu privire la crearea Inspectoratului Poliției Judecătorești în adresa instituțiilor interesate spre avizare repetată. Concomitent, prin HP nr.259 din 08.12.16 cu privire la asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției a fost redenumită în sensul elaborării unui studiu și a unei politici publice privind oportunitatea transferului poliției judecătorești, fiind inclusă în lista acțiiunilor a căror termen de realizare a fgost prelungit pînă la 31.12.17. Cu suportul proiectului european ,,ATRECO - Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor de judecată dinMoldova" a fost selectat un expert pentru elaborarea studiului sus-numit. După recepționarea studiului, proiectele indicate pot fi revizuite. Suplimentar scris nr.13/7489 din 11.07.2017: Direcția generală legislație: Prin Hotărîrea Parlamentului nr. 259 din 8 decembrie 2016 cu privire la asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției, acțiunea 1.1.11. p. 2 a fost redenumită în sensul elaborării unui studiu și a unei politici publice privind oportunitatea transferului poliției judecătorești din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Ministerului Justiției, fiind inclusă în lista acțiunilor a căror termen de realizare a fost prelungit pînă la 31 decembrie 2017. Cu suportul proiectului european de asistență “ATRECO – Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor de judecată din Moldova” a fost selectat un expert pentru elaborarea studiului sus-numit. În studiul elaborat și prezentat la 30 mai 2017, expertul Tomas Žilinskas a constatat următoarele: - Sarcinile și funcțiile atribuite Serviciului Poliției Judecătorești sunt foarte înguste, prost dotate și finanțate; - Există suprapunere de funcții între diferite instituții de stat (Serviciul Poliției Judecătorești, Inspectoratul General de Poliție și Departamentul Instituțiilor Penitenciare); - Transferarea Serviciului Poliției Judecătorești la Ministerul Justiției nu va soluționa problemele existente și, cel mai important, nu va îmbunătăți calitatea serviciului. - Transferarea Serviciului Poliției Judecătorești va necesita numeroase alocații suplimentare din bugetul de stat. În concluzie, expertul sugerează de a nu transfera Serviciul Poliției Judecătorești către Ministerul Justiției, deoarece acest lucru nu este rezonabil din punct de vedere financiar și administrativ și propune reorganiza Serviciului Poliției Judecătorești prin redistribuirea unor sarcini și funcții ale acestuia instituțiilor existente. Subliniem, că acțiunea 2 din domeniul specific de intervenție nr. 1.1.11 SRSJ - „Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei” și cea de la p.1 a aceluiași domeniu de intervenție - „Crearea condiţiilor necesare pentru funcționarea efectivă a poliției judecătoreşti” sunt interdependente. Astfel, pînă la demararea procedurii de transfer a Serviciului Poliției Judecătorești către Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne urma, conform indicatorului de rezultat, să creeze o structură separată și funcțională, dotată cu echipament necesar și tehnică corespunzătoare, fapt care nu s-a produs. Avînd în vedere cele expuse supra, precum și deficiențele ce țin de dotarea cu resursele umane (420 unități de personal) și financiare necesare (aproximativ 15 mil.lei), la moment se analizează oportunitatea realizării acțiunii prestabilite în Strategia de Reformă a Sectorului Justiției privind transferul Serviciului poliției judecătorești din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratului General al Poliției) în subordinea Ministerului Justiţiei.

4. să asigure crearea atelierului de deservire auto destinat efectuării lecțiilor practice pentru obținerea specialității de lăcătuș auto de către deținuții din Penitenciarul nr.10 - Goian;

response:
Scris. nr.6/1763 din 03.05.17 Departamentul Instituțiilor Penitenciare informează deespre începutul lecțiilor practice la meseria ,,Mecanic auto,, în laboratorul de instruire practică, amplasat în garajul Penitenciarului nr.10 Goian.

RO_3846_Scris.Dep.Penitenciare.pdf

4.să asigure crearea atelierului de deservire auto destinat efectuării lecțiilor practice pentru obținerea specialității de lăcătuș auto de către deținuții din Penitenciarul nr.10 - Goian;

response:
Scris.nr.13/3560 din 10.04.17 privind începerea lecțiilor practice la atelierul de deservire auto din luna martie 2017, echipamentul depozitat a fost montat Scris.nr.6/1764 din 03.05.17: Departamentul Instituțiilor Penitenciare informează despre începerea lecțiilor practice la meseria ,,Mecanic auto,, la Penitenciarul nr.10-Goian. Tematica abordată în cadrul lecțiilor cuprinde asamblarea și dezasmblarea organelor fixe a mecanismului motor și a mecanismului de distribuție a gazelor.

RO_4116_DIP.pdf

5. să implementeze un sistem de management financiar și control prin care să se asigure realizarea integrală a acțiunilor prestabilite în SRSJ.

response:
Scris.nr.13/7489 din 11.07.2017: Departamentul instituțiilor penitenciare În rezultatul examinării raportului de audit al performanței implementării SRSJ, au fost relevate un șir de deficiențe care nu corespund celor relatate în raport. Astfel, conform SRSJ pentru reparații capitale și investiții capitale au fost identificate și inițiate concomitent, următoarele obiecte: 1. Construcția casei de arest Bălți cu capacitatea de 650 locuri; 2. Reconstrucția Penitenciarului nr.3 – Leova; 3. Reconstrucția Penitenciarului nr.10 – Goian; 4. Reconstrucția Penitenciarului nr.17 – Rezina; 5. Reconstrucția Penitenciarului nr.5 – Cahul; 6. Reparația capitală a cantinei Penitenciarului nr.4 – Cricova; 7. Reutilarea cazangeriei la gaze naturale în incinta Penitenciarului nr.13 – Chișinău. Urmare a definitivării documentației de proiect și verificării în modul stabilit au fost inițiate reparații și investiții capitale, în dependență de amplasare, necesități și starea tehnică a obiectelor, precum și a mijloacelor financiare preconizate pentru realizarea acestora. Reieșind din alocațiile planificate și aprobate Departamentului Instituțiilor Penitenciare pentru susținerea SRSJ de către Ministerul Finanțelor, a fost elaborat planul de valorificare al acestora pentru perioada anilor 2013 – 2017 în dependență de complexitatea lucrărilor la obiectivele propuse și a proceselor tehnologice ținând cont de prizele și tehnologiile aplicate. Ca rezultat, finanțarea a fost aprobată conform plafoanelor planificate doar în anul 2013, ulterior bugetul în vederea realizării obiectelor a fost diminuat, fiind luată decizia de a iniția lucrările de construcție la obiectele de importanță majoră (1, 2, 3, 6), pe parcursul anilor alocațiile fiind în continuă descreștere, iar achitările în vederea efectuării lucrărilor tot mai dificile. La multiplele adresări către Ministerul Finanțelor, în vederea redresării finanțării obiectivelor în curs de execuție, nu a fost luată nici o atitudine atît privind suplinirea finanțării, cât și la achitările pentru lucrările executate, care se efectuau cu întârzieri de la două la cinci luni. Comasarea finanțării, întru realizarea unuia dintre obiecte, fiind inadmisibilă la momentul procedurii de audit, ca urmare a aflării acestora la etapa de construcție și consolidare a structurilor de rezistență și/sau construire a scheletului portant al imobilelor, stoparea finanțării oricărui obiectiv, ca rezultat ar putea provoca deteriorarea, degradarea structurii portante, surparea edificiilor, ce în mare măsură depind de factorii climaterici. La compartimentul existența unui regulament care prevede efectuarea reparațiilor curente și capitale în cadrul instituțiilor penitenciare, Vă informăm că conform Ordinul Ministrului Justiţiei nr.8 din 22.01.1997, sunt aprobate instrucţiunile referitoare la regulile de exploatare tehnică şi efectuarea programului preventiv de reparaţie a clădirilor şi edificiilor instituţiilor penitenciare, fiind un document exhaustiv care reglementează activitatea pe domeniu, delimitând sarcinile conform competențelor. La capitolul dosarelor pierdute la CEDO este de menționat faptul că, conform numărului de imobile aflate în custodia DIP, clădirilor și edificiilor de pază și starea lor tehnică, urmare a unui studiu a necesităților efectuat în 2012 doar pentru întreținerea acestora în stare funcțională, anual este necesar pentru procurarea materialelor de construcție circa 6,8 mil lei, fiind alocate doar 1,8 mil lei. Referitor la obiecțiile relatate pe fiecare obiect în parte: Reconstrucția Penitenciarului nr.3 – Leova În scopul creării condițiilor de detenție pentru condamnații Penitenciarului nr.3 din Leova, DIP, în decembrie 2013, a încheiat un contract de antrepriză în sumă de 27,0 mil.lei, care prevede lucrări de reconstrucție a Penitenciarului (blocul de detenție și cazangeria), până în anul 2016 (8 luni) fiind utilizată suma de 15,0 mil.lei, sau 55%, care include și procurarea mijloacelor fixe. Astfel, în urma vizitelor, auditul a constatat că construcția era în derulare și este finalizată aproximativ 70%, iar mijloacele fixe procurate în valoare de 4,7 mil.lei sunt stocate în depozitul Penitenciarului timp de 2 ani, ceea ce determină riscul de majorare a cheltuielilor de întreținere a acestora. Cu refeință la cele menționate în raport, cu privire la utilajul procurat necesar pentru efectuarea lucrărilor de replanificare interioară și construcție a blocurilor tehnico sanitare, menținăm că, cheltuielile de achiziționare și depozitare nu pot fi majorate, totodată procurarea din timp a acestora fiind dictată de necesitatea tehnologică în vederea efectuării lucrărilor de replanificare, aprecierea nivelelor de montare, plasarea rețelelor de interconexiune la conectarea cu rețelele de apă-canalizare și cele de electricitate. Prin urmare, ca rezultat al achiziționării utilajului din timp, Departamentul Instituțiilor Penitenciare a evitat dificultăți la realizarea în termen a obiectului, majorării costurilor, în cazul indisponibilității acestuia la identificarea cotelor de plasare și interconectare cu rețelele, totodată s-a evitat posibilitatea majorării costurilor, urmare a indexării inflației la realizarea contractului, ceea ce ar constitui circa 14,7% din costuri. Reparația capitală a cantinei Penitenciarului nr.4 – Cricova În baza contractului de antrepriză în sumă de 5,4 mil.lei, încheiat în octombrie 2013, DIP a efectuat lucrări de reparație a cantinei și a procurat utilaje pentru funcționarea acesteia, fiind utilizată suma de 4,0 mil.lei. Examinarea documentației aferente investiției capitale a relevat că la finalizarea lucrărilor de construcție DIP deținea doar procesul-verbal de recepție preliminară, datat cu anul 2014, în care au fost consemnate o serie de observații privind calitatea insuficientă a lucrărilor executate, iar mijloacele fixe procurate în valoare totală de 9,2 mii lei nefiind instalate și, respectiv, nefiind utilizate timp de circa 3 ani. Cu referire la actele de recepție întocmite la obiect acestea au fost sistematizate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente”, fiind perfectat doar procesul-verbal de recepție la finisarea lucrărilor, obiecțiile stipulate în acesta fiind de natura perfectării și sistematizării documentelor și nu țin de calitatea executării lucrărilor. În ceea ce privește procesul-verbal de recepție finală conform capitolului III pct. 36 al Regulamentului menționat „Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract”, conform contractului termenul de garanție fiind de 5 ani. Utilajul în valoare de 9,2 mii lei a fost procurat ca piese de rezervă, care urmează a fi montat cu forțe proprii urmare a ieșirii definitive din uz a celui existent, neutilizarea acestora în timp nu influențează tehnic uzura, iar în caz de ieșire din uz Departamentul Instituțiilor Penitenciare, precum și instituția va fi în imposibilitate de a procura astfel de utilaj în termeni restrânși, luând în calcul și contingentul special în custodia acestuia, există riscul sporit de destabilizare. Este de menționat, că Departamentul Instituțiilor Penitenciare în permanență întreprinde măsurile de rigoare în vederea formării unui stoc de utilaj special pentru rezervă în cazurile excepționale. Referitor la recomandarea privind asigurarea creării atelierului de deservire auto destinat efectuării lecțiilor practice pentru obținerea specialității de lăcătuș auto de către Penitenciarul nr.10-Goian, vă aducem la cunoștință că, din luna martie 2017 au demarat lecțiile practice la meseria ,,Mecanic auto”, care se desfășoară în laboratorul de instruire practică amplasat în garajul Penitenciarului nr.10-Goian. Lecțiile practice se petrec de trei ori pe săptămînă și sînt predate de profesorii Școlii Profesionale nr.9 mun. Chișinău. Tematica abordată în cadrul lecțiilor cuprinde următoarele: • Asamblarea și dezasamblarea organelor fixe a mecanismului motor (blocul, cilindri, chiulasa, garniturile, etc.); Mecanism de distribuție a gazelor. Construcția, asamblarea și dezasamblarea.

5. să implementeze un sistem de management financiar și control prin care să se asigure realizarea integrală a acțiunilor prestabilite în SRSJ.

response:
scris.nr.13/3560 din 10.04.17 privind Ordinul Ministrului justiției nr.95 din 17.02.17 pentru inițierea misiunii de audit intern ,,Determinarea nivelului de realizare a acțiunilor prevăzute de Strategia de reformă în sectorul justiției și mijloacele financiare destinate implementării acestora din cadrul MJ și a instituțiilor subordonate pentru anii 2011-2016,,.

6. să elaboreze structura-tip a planului/ strategiei de activitate a instanței judecătorești, precum și să identifice un mecanism fiabil de monitorizare a performanțelor manageriale, în scopul implementării unui management performant și eficient în cadrul instanțelor judecătorești.

response:
Scris. CSM nr.2145 m/i din 14.07.2017 Se menționează că Consiliul Superior al Magistraturii a inițiat modificarea regulamentelor cu privire la activitatea Colegiului de evaluare a performanțelor, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii și procedura de. evaluare a performanțelor judecătorilor. Proiectele elaborate vor fi puse în discuție la una din ședințele Plenului CSM, cu ulterioara aprobare.

7.să instituie un grup de lucru pentru examinarea necesităților privind darea în exploatare a laboratorului genetic, identificarea resurselor necesare pentru acoperirea acestora și acordarea suportului financiar CML, în vederea asigurării funcționării laboratorului de expertiză genetică.

response:
Scr.nr.1887 din 23.06.17 Răspuns Centrul Național de Expertize Judiciare: pentru executarea cerinței 2.1 din HCC și implementarea recomandărilor din raport nu s-au alocat surse financiare. Scr.Ministerului Sănătății nr.01-9/1003 din 13.07.2017 - Ca rezultat al solicitărilor alocațiilor suplimentare, atât în procesul de elaborare a proiectului bugetului de stat pe anul 2017 cât și în cadrul ședinței comune cu Ministerul Finanțelor asupra propunerilor de buget pe anul 2017, Centrului de Medicina Legală pentru anul 2017, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, i-au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 10.000,0 mii lei pentru darea în exploatare a laboratorului de genetică medico-legală (ADN) a Centrului în cauză. Totodată, de către Centrul de Medicină Legală, au fost înaintate necesitățile de utilaj medical și specificațiile tehnice ale acestuia, către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, pentru efectuarea achizițiilor, prin adresarea nr.1833 E din 28.02.2017. De către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate a fost desfășurată la data de 20 iunie 2017 licitația de achiziționare a utilajului pentru laboratorul genetic, conform anunțului (17/01578) publicat în Buletinul de Achiziții publice pe data de 26.05.2017. La moment este în proces analiza ofertelor. Rezultatul obținut - Mijloace financiare în sumă de 10.000,0 mii lei aprobate în bugetul CML pentru darea în exploatare a laboratorului de genetică medico-legala (ADN). Scr.MSMPS nr.01-9/1139 din 19.10.2017 - conține aceeași informație care a fost prezentată și în scr.MS nr.01-9/1003 din 13.07.2017 doar că se mai spune că la moment au fost semnate contractele cu agenții economici câștigători în sumă de 5918,2 mii lei.

8. să întreprindă acțiuni coerente în vederea creării și funcționării Centrului de informare și documentare juridică.

Cerinte (22)

2.1.1. stabilirea și aplicarea unor acțiuni ferme, cu continuitate și coerență, în scopul implementării efective și neîntârziate a unui sistem de management financiar și control intern performant, pentru consolidarea capacităților instituționale și urgentarea implementării proceselor și acțiunilor prevăzute în reformarea sectorului justiției;

RO_3846_Scris.Dep.Penitenciare.pdf

2.1.1. stabilirea și aplicarea unor acțiuni ferme, cu continuitate și coerență, în scopul implementării efective și neîntârziate a unui sistem de management financiar și control intern performant, pentru consolidarea capacităților instituționale și urgentarea implementării proceselor și acțiunilor prevăzute în reformarea sectorului justiției;

response:
În răspunsul prezentat prin scris.nr.2615-e din 23.03.17 nu s-au referit la cerința 2.1.1 Scris nr.13/7489 din 11.07.2017: Direcția control și audit intern: În vederea implementării recomandării respective, Ministerul justiției a instituit un mecanism de urmărire a implementării recomandărilor Curții de Conturi, asfel prin ordinul ministrului justiției nr. 111 din 23 februarie 2017 a fost creat grupul de lucru în scopul întreprinderii acțiunilor necesare întru realizarea prevederilor pct. 2.1 din Hotărârea sus-menționată. De asemenea, prin ordinul ministrului justiției nr. 95 din 17 februarie 2017 a fost inițiată misiunea de audit cu titlul “Determinarea nivelului de realizare a acțiunilor prevăzute de Strategia de reformă în sectorul justiției și mijloacele financiare destinate implementării acestora din cadrul Ministerului Justiției și a instituțiilor subordonate pentru anii 2011-2016”, prelungită prin ordinul nr. 377 din 05.05.2017. Misiunea de audit se află în perioada de raportare. Departamentul instituțiilor penitenciare: În partea ce ține de stabilirea şi aplicarea unor acţiuni ferme, cu continuitate şi coerenţă, în scopul implementării efective şi neîntârziate a unui sistem de management financiar şi control intern performant, pentru consolidarea capacităţilor instituţionale şi urgentarea implementării proceselor şi acţiunilor prevăzute în reformarea sectorului justiţiei, menționăm că planificarea obiectivelor ce urmează a fi efectuate în sistemul penitenciar, acestea au fost planificate urmare a unui studiu amplu efectuat de o comisie departamentală și implicarea specialiștilor de resort în domeniu la elaborarea „Reformei sistemului penitenciar”, cu indicarea costurilor și perioadelor de inițiere a realizării acestora, odată cu abrogarea concepției de reformare, obiectivele s-au regăsit în SRSJ, pentru asigurarea continuității obiectivelor în curs de execuție.

RO_4050_Hot_43_2016_CML.pdf

2.1.1. stabilirea și aplicarea unor acțiuni ferme, cu continuitate și coerență, în scopul implementării efective și neîntârziate a unui sistem de management financiar și control intern performant, pentru consolidarea capacităților instituționale și urgentarea implementării proceselor și acțiunilor prevăzute în reformarea sectorului justiției;

response:
Scr. CNEJ nr.2756 din 26.09.2017 CNEJ - a informat ca întru respectarea prevederilor Legii CC și întru respectrea pct.2.1 din Hotărâre dat fiind faptul că, în trimestrul III al anului curent careva surse financiare nu au fost alocate, dar care au fost transferate pentru implementarea acțiunilor 2.3.1, p.6 „elaborarea metodicelor de efectuare a fiecărui tip de expertize judiciare”, 2.3.1, p.4 „Construcția unui sediu nou al CNEJ conform cerințelor, normelor și standardelor europene, având condiții de mediu (energie electrică, sistem de apă-canalizare, sisteme de ventilare etc. ) corespunzătoare sediilor înzestrate cu laboratoare” și 2.3.1, p.5 „achiziționarea echipamentului modern necesar pentru cercetări și investigații în procesul efectuării expertizelor judiciare” din Pilonul II al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, dar care au fost transferate pe anul 2017 nu au fost alocate.

2.1.1. stabilirea și aplicarea unor acțiuni ferme, cu continuitate și coerență, în scopul implementării efective și neîntârziate a unui sistem de management financiar și control intern performant, pentru consolidarea capacităților instituționale și urgentarea implementării proceselor și acțiunilor prevăzute în reformarea sectorului justiției;

2.1.1. stabilirea și aplicarea unor acțiuni ferme, cu continuitate și coerență, în scopul implementării efective și neîntârziate a unui sistem de management financiar și control intern performant, pentru consolidarea capacităților instituționale și urgentarea implementării proceselor și acțiunilor prevăzute în reformarea sectorului justiției;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un plan de acţiuni pentru implementarea sistemului de management financiar şi control care urmează a fi aprobat. Concomitent, unele aspecte aferente managementului financiar şi control au fost deja realizate, precum registrul riscurilor,

RO_4473_MAI 2.pdf

2.1.1. stabilirea și aplicarea unor acțiuni ferme, cu continuitate și coerență, în scopul implementării efective și neîntârziate a unui sistem de management financiar și control intern performant, pentru consolidarea capacităților instituționale și urgentarea implementării proceselor și acțiunilor prevăzute în reformarea sectorului justiției;

response:
Scrisoarea OAP nr.07-6/88-1798 din 29.10.18. În acest sens, în vederea implementării sistemului de management financiar şi control conform Standardelor naţionale de control intern în sectorul public aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015, vă informăm că Oficiul Avocatul Poporului a întreprins următoarele acţiuni: 1. A elaborat şi aprobat Programul de dezvoltare strategică pentru anii 2018-2022, care conţine la prioritatea IV. - Dezvoltarea instituţională şi eficientizarea activităţii a Oficiului Avocatului Poporului, obiectivul strategic nr.3 - "Eficientizarea sistemului de control intern managerial, descrierea/standardizarea şi automatizarea proceselor de lucru”. 2. A elaborat noile regulamente de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale, în rezultatul procesului de reorganizare a instituţiei, precum şi fişele de post ale angajaţilor. 3. A îmbunătăţit procesul de delegare a responsabilităţilor angajaţilor prin elaborarea listei de competenţe şi responsabilităţi la nivel de subdiviziune, cu evidenţierea atribuţiilor care pot fi/nu pot fi delegate. 4. în vederea instruirii personalului instituţiei privind sistemul de management financiar şi control, a organizat 3 seminare de instruire internă cu tematicile: • "Principiile fundamentale ale sistemului de management financiar şi control, stabilirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, managementul riscurilor şi organizarea activităţilor de control, identificarea şi documentarea proceselor”, organizat de Ministerul Finanţelor în februarie 2017. • "Managementul riscurilor” - organizat de auditorul intern al instituţiei în ianuarie 2018; • ”Auditul intern - roluri şi responsabilităţi”, "Controlul intern managerial şi organizarea acestuia în instituţie” - organizat de auditorul intern al instituţiei în iunie 2018. 5. A identificat procesele de bază ale instituţie în număr de 49, fiind clasificate în trei categorii: procese manageriale, procese operaţionale şi procese de suport, după care au fost descrise sub formă de diagramă 26 de procese. 6. A elaborat Registrul proceselor în cadrul Oficiului Avocatului Poporului. 7. Anual efectuează autoevaluarea sistemului de management financiar şi control în instituţie cu emiterea de către conducător a declaraţiei privind buna guvernare, şi publicarea acesteia pe pagina web a instituţiei. 8. A aprobat ordinul cu privire la implementarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Oficiului Avocatului Poporului, prin care a fost instituit grupul de lucru responsabil de implementarea sistemului, cu desemnarea coordonatorului grupului de lucru. Actualmente, urmează evaluarea sistemului curent de management financiar şi control cu identificarea lacunelor şi elaborarea Planului de acţiuni în vederea implementării sistemului.

RO_5985_Raspuns OAP 29.10.18 HC 43.2016.pdf

2.1.1. stabilirea și aplicarea unor acțiuni ferme, cu continuitate și coerență, în scopul implementării efective și neîntârziate a unui sistem de management financiar și control intern performant, pentru consolidarea capacităților instituționale și urgentarea implementării proceselor și acțiunilor prevăzute în reformarea sectorului justiției.

response:
Scrisoarea IGP nr.34/6-814 din 30.07.18, nr.34/6-1147 din 05.11.2018. S-a elaborat și aprobat Planul privind implementarea/dezvoltarea managementului financiar și control în cadrul IGP și subdiviziunilor specializate ale Politiei fără personalitate juridică pentru anii 2018-2019”. Complementar, prin acțiunea nr. 1.1.11.(2), consemnată în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011- 2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 privind transferul poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției, ultimul a fost desemnat responsabil pentru elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transferul poliției judecătorești în subordinea acestuia. Astfel, Ministerul Justiției a elaborat proiectul Hotărârii Guvernului ,,Cu privire la crearea politiei judecătorești”, conform căruia Inspectoratul General al Poliției urmează să transmită 127 unități de personal Poliției judecătorești a Ministerului Justiției, însă, din motive incerte, până în prezent, procedurile demarate nu s-au produs.

RO_5709_Raspuns IGP 30.07.18.pdf
RO_5882_Raspuns IGP 05.11.18 HC 43.2016.pdf

2.1.1. stabilirea și aplicarea unor acțiuni ferme, cu continuitate și coerență, în scopul implementării efective și neîntârziate a unui sistem de management financiar și control intern performant, pentru consolidarea capacităților instituționale și urgentarea implementării proceselor și acțiunilor prevăzute în reformarea sectorului justiției;

response:
scrisoarea nr. 24-201/17-145 din 01.02.2017 - Procuratura a întreprins acțiuni în vederea implementării acțiunilor prevăzute în Strategia de Reformare a Sectorului Justiției.

RO_3845_HCC_43_16_Procurat Generala.pdf

2.1.1. stabilirea și aplicarea unor acțiuni ferme, cu continuitate și coerență, în scopul implementării efective și neîntârziate a unui sistem de management financiar și control intern performant, pentru consolidarea capacităților instituționale și urgentarea implementării proceselor și acțiunilor prevăzute în reformarea sectorului justiției;

2.1.1. stabilirea și aplicarea unor acțiuni ferme, cu continuitate și coerență, în scopul implementării efective și neîntârziate a unui sistem de management financiar și control intern performant, pentru consolidarea capacităților instituționale și urgentarea implementării proceselor și acțiunilor prevăzute în reformarea sectorului justiției;

2.1.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficiențelor identificate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea nr 37-INJ nr. 06.02.2017 - a informat că acțiunea 1.3.1.(4) din Strategia de reformare a sectorului justiție a fost executată. Prin Hotărârea Consiliului INJ nr. 12/5 din 30.09.2016 a fort creat Centrul de informații juridice.

RO_3846_Scris.Dep.Penitenciare.pdf

2.1.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficiențelor identificate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scris.nr.2615-e din 23.03.17 nu se referă la cerința 2.1.2

2.1.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficiențelor identificate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficiențelor identificate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scrisoare nr.13/3560 din 10.04.2017 - s-a luat act de cerințele și recomandările expuse în raportul de audit;

RO_4116_DIP.pdf

2.1.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficiențelor identificate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
scris. MAI nr. 15/2-913 din 12.07.2017 Ministerul Afacerilor Interne a întreprins toate măsurile de rigoare pentru realizarea recomandărilor

RO_4473_MAI 2.pdf

2.1.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficiențelor identificate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
scris.nr.07-6/111 din 02.06.17 În vederea identificării riscurilor aferente activităților derulate la nivelul fiecărei subdiviziuni, elaborării registrului riscurilor, documentării proceselor de bază Oficiul Avocatului Poporului a solicitat concursul Min.Finanțelor organizarea unui curs de instruire internă privind conceptul și principiile fundamentale ale managementului financiar și control, rolul și responsabilitățile persoanelor implicate în proces, stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță, managementul riscurilor și organizarea activităților de control, identificarea și documentarea proceselor. Cursul de instruire a avut loc în februarie 2017. Actualmente se elaborează un Program de dezvoltare strategică pentru anii 2018-2023, care va conține o componentă cu privire la perfecționarea continuă a sistemului de management financiar și cvontrol intern. Scrisoarea OAP nr.07-6/88-1798 din 29.10.18. în partea ce ţine de instalarea echipamentul de traducere simultană pentru amenajarea sălii de conferinţă, vă informăm că Oficiul Avocatul Poporului a apelat la serviciile companiei de la care a procurat echipamentul, solicitînd instalarea acestuia în sala de şedinţe din sediul instituţiei. Potrivit concluziilor preliminare ale companiei montarea echipamentului nu este posibilă din cauza suprafeţei mici a sălii.

RO_5985_Raspuns OAP 29.10.18 HC 43.2016.pdf

2.1.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficiențelor identificate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit.

response:
Scrisoarea IGP nr.34/6-814 din 30.07.18, nr.34/6-1147 din 05.11.2018. S-a elaborat și aprobat Planul privind implementarea/dezvoltarea managementului financiar și control în cadrul IGP și subdiviziunilor specializate ale Politiei fără personalitate juridică pentru anii 2018-2019”. Complementar, prin acțiunea nr. 1.1.11.(2), consemnată în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011- 2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 privind transferul poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției, ultimul a fost desemnat responsabil pentru elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transferul poliției judecătorești în subordinea acestuia. Astfel, Ministerul Justiției a elaborat proiectul Hotărârii Guvernului ,,Cu privire la crearea politiei judecătorești”, conform căruia Inspectoratul General al Poliției urmează să transmită 127 unități de personal Poliției judecătorești a Ministerului Justiției, însă, din motive incerte, până în prezent, procedurile demarate nu s-au produs.

RO_5709_Raspuns IGP 30.07.18.pdf
RO_5882_Raspuns IGP 05.11.18 HC 43.2016.pdf

2.1.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficiențelor identificate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea nr. 24-201/17-145 din 01.02.2017 - Procuratura a întreprins acțiuni în vederea remedierii deficiențelor identificate în Raportul de audit.

RO_3845_HCC_43_16_Procurat Generala.pdf

2.1.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficiențelor identificate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

2.1.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării deficiențelor identificate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

response:
Scrisoarea nr. 2615-e din 23.03.2017 - la pct.2.2 al SRSJ au fost identificate spații adecvate cerințelor de funcționare a laboratorului genetic cu o suprafață de cca. 116 metri pătrați: la pct.7 al SRSJ - au fost identificați 10 mln.lei pentru finisarea procesului de fondare a laboratorului și alocate în bugetul Centrului de medicină legală pentru anul 2017. Scris.CSM nr.2145 m/i din 14.07.2017 În scrisoare se menționează că Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de recomandările Curții de Conturi privind necesitatea întreprinderii masurilor în vederea lichidării deficienților identificate și expuse în Raportul de audit, urmând a fi realizate acțiunile de rigoare în acest sens.

RO_4050_Hot_43_2016_CML.pdf

2.2. Pentru luare de atitudine și întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea identificării unor spații amenajate corespunzător, care să corespundă standardelor și cerințelor de funcționare, pentru amplasarea laboratorului de expertiză genetică;

response:
Scrisoarea Ministerului Sănătății nr.01-9/1003 din 13.07.2017 - Centrul de Medicină Legală a încheiat cu I.S.P. „RURALPROIECT” contractul de achiziționare a serviciilor de valoare mică, nr.36 din 14 martie 2017, privind achiziționarea serviciilor de proiectare pentru reparația capitală și utilarea Laboratorului genetic (ADN) din str. Korolenco, 8, mun. Chișinău, care prevede elaborarea proiectelor, devizelor de cheltuieli și expertizarea lor. Ca rezultat a finisării procesului de elaborare a proiectelor, devizelor de cheltuieli și expertizarea lor la momentul actual se întocmește caietul de sarcini pentru demararea licitației de finisare a lucrărilor de adaptare și renovare a spațiilor pentru viitorul laborator. Rezultatul obținut - Contract încheiat privind achiziționarea serviciilor de proiectare pentru reparația capitală si utilarea Laboratorului genetic (ADN). Scr.CML nr.10701E din 22.09.2017 -au fost identificate spații adecvate cerințelor de funcționare a laboratorului genetic cu o suprafață de cca.116 mp. Scr. MSMPS nr.01-9/1139 din 19.10.2017 - Centrul de Medicină Legală a încheiat cu I.S.P. „RURALPROIECT” contractul de achiziționare a serviciilor de valoare mică, nr.36 din 14 martie 2017, privind achiziționarea serviciilor de proiectare ce cuprind soluții arhitecturale; încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului; rețelele interioare de alimentare cu apă și canalizare; echipament electric de forță, iluminatul electric interior; telecomunicații și semnalizare; sistemul de control al accesului și monitorizarea video; automatizarea., costul căruia constituie 86,2 mii lei. Contractul prevede elaborarea proiectelor menționate devizelor de cheltuieli și expertizarea lor. La moment, a fost finisat procesul de elaborare a proiectelor menționate, devizelor de cheltuieli și expertizarea lor. De asemenea a fost întocmit carnetul de sarcini și a fost demarată procedura de licitație publică de finisare a lucrărilor de adaptare și renovare a spațiilor pentru viitorul laborator. Rezultatul obținut -a fost încheiat contract privind achiziționarea serviciilor de proiectare pentru reparația capitală și utilarea Laboratorului genetic (ADN)

2.3. Pentru documentare și evaluarea punctelor slabe, care au generat utilizarea nejudicioasă și ineficientă, în unele cazuri, a banului public, afectând și realizarea obiectivelor scontate în reformarea sectorului justiției;

response:
Scris. nr.05-02/1/6 din 31.03.17 a fost solicitată de la MJ întreprinderea măsurilor de rigoare pentru fortificarea gestionării mijloacelor financiare alocate în scopul împlementării Strategiei de reformă a sectorului justiției scris.nr.05-02/1/22 din 19.07.17 Referitor la recomandarea 2.3. din partea hotărîtoare: Cu privire la evaluarea punctelor slabe care au generat utilizarea nejudicioasă şi ineficientă, în unele cazuri, a banului public, afectînd şi realizarea obiectivelor scontate în reformarea sectorului justiţiei, se reiterează faptul că, potrivit prevederilor art.21 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, autorităţile/instituţiile bugetare sunt responsabile pentru asigurarea repartizării şi aprobării limitelor de alocaţii bugetare anuale şi indicatorii de performanţă pentru instituţiile din subordine şi monitorizarea performanţelor financiare şi nefinanciare ale acestora. De asemenea, autorităţile/instituţiile bugetare asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări. Totodată, se informează că, în bugetul de stat pentru anul 2017, din contul Suportului bugetar pentru reformarea sectorului justiţiei au fost prevăzute cheltuieli totale în sumă de 100,0 mii. lei, care au fost repartizate după cum urmează: - Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 40461,1 mii lei, inclusiv: 8056,3 mii lei au fost prevăzuţi pentru reconstrucţia clădirii judecătoriei sectorului Buiucani din mun. Chişinău, 32404,8 mii lei - pentru finalizarea construcţiei clădirii Judecătoriei Ungheni, care se propune a fi o judecătorie model la implementarea Hărţii judecătoreşti, aprobate prin Legea nr.76 din 21 aprilie 2016 „Cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti”. La situaţia din 26 iunie 2017, din totalul de alocaţii planificate pentru CSM erau executate alocaţii în sumă de 9052,6 mii lei sau la nivel de 23,0 la sută; - Institutului Naţional al Justiţiei pentru reconstrucţia sediului i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 8692,5 mii lei, care, reieşind din durata vor fi valorificate pînă la sfirşitul anului cînd vor fi finalizate lucrările de investiţii capitale preconizate; - Procuraturii Generale i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 31718,4 mii lei dintre care - 25718,4 mii lei sunt preconizate pentru identificarea şi achiziţionarea sediului Consiliului Superior al Procurorilor, 5000,0 mii lei - pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale Procuraturii Generale şi Procuraturilor din teritoriu, 1000,0 mii lei - pentru asigurarea cu sediu a procurorilor desconcentraţi, care la situaţia din 26 iunie 2017 nu au fost valorificate, fiind demarate procedurile de achiziţii publice, iar termenul limită de prezentare a propunerilor entităţilor interesate a fost stabilit pentru 30 iunie curent; - în bugetul Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti a fost prevăzută suma de 4128,0 mii lei, pentru care complexul de servicii de întreţinere şi deservire tehnică a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, la situaţia din 26 iunie 2017 fiind valorificate mijloace financiare în sumă de 344,9 mii lei; - Departamentului Instituţiilor Penitenciare i-au fost alocate 15000,Omii lei, şi anume: 6000,0 mii lei pentru construcţia penitenciarului din municipiul Bălţi, 6434,0 mii lei pentru reconstrucţia penitenciarului nr.3 din or. Leova, 2566,0 mii lei pentru reconstrucţia penitenciarului nr. 10 Goian. La situaţia din 26 iunie 2017 erau executate cheltuieli în sumă de 856,6 mii lei sau 5,7% din alocaţiile planificate, restul alocaţiilor putînd fi valorificate pînă la sfirşitul anului, doar după prezentarea de către antreprenori a documentelor de efectuare a lucrărilor. Suplimentar se menţionează că, în contextul în care acţiunile prevăzute în Planul de acţiuni, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012 au fost îndeplinite parţial iar implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 nu a avut impactul aşteptat, de către Ministerul Justiţiei a fost instituit un grup de lucru în sarcina căruia a fost pusă elaborarea unui nou document de politici pentru asigurarea continuităţii reformei în sectorul justiţiei. Prima şedinţă de consultare, a avut loc pe data de 29 mai 2017, la care au participat şi reprezentanţii Ministerului Finanţelor, altor ministere, instituţiilor din domeniu, societăţii civile şi ai partenerilor de dezvoltare. în cadrul şedinţei au fost expuse viziuni pentru noul document de politici, au fost puse în discuţie propunerile privind schiţa preliminară, fiind sugerată focusarea pe lacunele din domeniu. Astfel, noua Strategie de Reformă a Sectorului Justiţiei va fi elaborată în concordanţă cu documentele strategice naţionale, ale Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale. Alte informaţii suplimentare, la moment, Ministerul Finanţelor nu are. Scr.MFnr.05-02/1/36 din 19.10.2017. Referitor la cerința din pct.2.3.- se reiterează faptul că, potrivit prevederilor art.21 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, autoritățile/instituțiile bugetare sunt responsabile pentru asigurarea repartizării și aprobării limitelor de alocații bugetare anuale și indicatorii de performanță pentru instituțiile din subordine și monitorizarea performanțelor financiare și nefinanciare ale acestora. De asemenea, autoritățile/instituțiile bugetare asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări. Totodată, se informează că, în bugetul de stat pentru anul 2017, din contul Suportului bugetar pentru reformarea sectorului justiției au fost prevăzute cheltuieli totale în sumă de 100,0 mil. lei, care au fost repartizate după cum urmează: - Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) i-au fost alocate mijloace financiare în suma de 40461,1 mii lei, iar la situația din 2 octombrie 2017 au fost valorificate alocații în sumă de 28524,6 mil lei sau la nivel de 70,5 la sută; - Departamentului Instituțiilor Penitenciare i-au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 15000,0 mii lei, iar la situația din 2 octombrie curent se atestă о valorificare a mijloacelor alocate în valoare de 4196,8 mii lei sau circa 29,0 la sută; - Institutului Național al Justiției pentru reconstrucția sediului i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 8692,5 mii lei, iar la situația din 2 octombrie 2017 lucrările de construcții fiind în proces de executare și mijloacele financiare au fost valorificate în sumă de 3680,2 mii lei sau la nivel de 42,3 la sută din alocațiile prevăzute în acest scop, urmând ca pînă la sfârșitul anului curent instituția să valorifice integral banii alocați; - Procuratura Generală urmează să identifice și să achiziționeze sediul pentru Consiliul Superior al Procurorilor după desfășurarea procedurii de achiziții publice care se va desfășura la sfârșitul lunii octombrie. Mijloacele financiare alocate pentru consolidarea capacităților instituționale și asigurarea cu sediu a procurorilor desconcentrați vor fi valorificate, urmând ca documentele de plată sa fie înregistrate la trezorerie și să fie asigurat transferul către agenții economici contractați. - În bugetul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești a fost prevăzută suma de 4128,0 mii lei, pentru complexul de servicii de întreținere și deservire tehnica a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, care la situația din 2 octombrie 2017 au fost valorificate în sumă de 1644,7 mii lei.