Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 42din 22 noiembrie 2016 cu privire la Raportul auditului privind performanța instrumentelor guvernamentale îndreptate la modernizarea/îmbunătățirea serviciilor în cadrul sistemului educațional

Numar 459-471 din data de 2016-11-22 Nr. cerinte: 26 Nr. recomandari: 30

În Republica Moldova, potrivit politicilor publice la scară națională, sfera educației reprezintă o prioritate de interes public major pentru edificarea și dezvoltarea durabilă a unei societăți bazate pe cunoaștere. Principalul document de politici în domeniul educației este Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014–2020 „Educaţia-2020”, care stabilește obiectivele și sarcinile pe termen mediu, definește orientările și direcțiile prioritare de dezvoltare a sistemului educațional.
În această ordine de idei, Curtea de Conturi a inițiat auditul privind performanța instrumentelor guvernamentale îndreptate la modernizarea/îmbunătățirea serviciilor în cadrul sistemului educațional, axându-se pe următoarele aspecte: determinarea progreselor realizate de Ministerul Educației în implementarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014–2020 „Educația-2020”, în special, ce țin de pregătirea specialiștilor conform necesităților statului; asigurarea cu cadre didactice a sistemului educațional; trecerea instituțiilor de învățământ superior de stat la autonomie universitară; precum și monitorizarea implementării principalului document de politici în domeniul educației.

Recomandari (30)

1. Să identifice măsuri suplimentare în vederea realizării indicatorilor de rezultat, inclusiv prin conlucrarea cu toate autoritățile responsabile de implementarea Strategiei;

response:
scris.nr.1/15-2149/256g din 31.05.17 Implementat. intru realizarea recomandării respective, au fost întreprinse următoarele măsuri: (l.l) În Planurile de activitate anuale ale ME şi în Strategia sectorială de cheltuieli actualizată anual sunt incluse şi acţiunile prevăzute de Strategia „Educaţia-2020"; (!.2) Raporlul de evaluare a implementării Strategiei la mijloc de termen a fost diseminat OLSDÎ şi APC, în vederea asigurării implementării eficiente a Strategiei şi atingerii indicatorilor stabiliţi: (1.3) pentru asigurarea caracterului participativ (participării tuturor entităţilor/factorilor cu atribuţii în implementarea/monitorizarea şi evaluarea Strategici „Educaţia- 2020". partenerilor de dezvoltare), au fost expediate în adresa acestora demersuri privind derularea şi implicarea in procesul de evaluare a implementării Strategiei la mijloc de termen; (1.4) a fost creat Grupul de referinţa pentru evaluarea Strategiei, din care fac parte reprezentanţi ai APC şi ai partenerilor de dezvoltare: (1.5) a fost elaborată şi diseminata Matricea de evaluare a Strategiei; (1.6) pentni asigurarea transparenţei procesului de evaluare, pe site-ul Ministerului Educaţiei a fost iniţiată o rubrica privind evaluarea Strategiei (http://edu.gov.md/ro/contentystrategi a-educatia-2020-evaluare-la-mijloc- de-termen).

2. Să examineze oportunitatea elaborării și aprobării unui Plan de acțiuni pe termen mediu în urma evaluării implementării Strategiei la mijloc de termen (2017).

response:
Evaluarea implementării Strategiei de dezvoltare a educației 2014-2020 Educația -2020 la mijloc de termen va fi finalizată în luna decembrie 2017. În rezultatul evaluării, AAPC cu atribuții în implementarea Strategiei vor fi consultate privind oprtunitatea/necesitatea unui Plan de acțiuni pentru implementarea Strategiei în perioada aferentă rămasă (2018-2020). Urmare se va decide asupra oportunității elaborării și aprobării unui astfel de plan. scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 In proces de implementare Evaluarea implementării Strategiei de dezvoltare a educaţiei 2014-2020 „Educaţia-2020" la mijloc dc termen va fi finalizata in luna decembrie. 2017. în rezultatul evaluării şi în baza raportului de evaluare, autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii in implementarea Strategiei

3. Să revadă oportunitatea recuperării la bugetul de stat a cheltuielilor de instruire în cazul exmatriculării sau neprezentării la locul de muncă a absolvenților conform repartizării și să întreprindă măsuri pentru asigurarea funcționalității acestui mecanism.

4. Să elaboreze un mecanism fundamentat pe indicatorii de performanță a ÎISS pentru a asigura transparența procesului de distribuire între IÎSS din subordinea ME a locurilor bugetare pentru înmatricularea studenților.

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Este elaborat proiect de Mecanism de repartizare a locurilor bugetare din comanda de stat pentru instituțiile de învîțământ superior din subordinea Min.Educației, care urmează să fie aprobat și pus în aplicare începînd cu 15.06.17

5. Să aprobe metodologia de calcul a taxelor de studii în învățământul superior în vederea eficientizării utilizării banilor publici.

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Min.Educației a elaborat de comun acord cu experții români în cadrul proiectului Twining un proiect de finanțare a învîțământului superior, care urmează să fie definitivat și propus Guvernului în septembrie 2017

6. în comun cu instituțiile de învățământ superior de stat: Să revadă corectitudinea capitalului social determinat și reflectat în evidența contabilă a IÎSS și să ajusteze valoarea acestuia.

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Prin circulara nr.08/14-465 din 17.05.17 s-a solicitat de la instituțiile superioare de învățământ prezentarea Situațiilor Financiare pentru a.2016 pentru ajustarea valorii capitalului social

7. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, evaluarea/reevaluarea mijloacelor fixe, cu reflectarea ajustărilor în evidența contabilă, precum și asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale a bunurilor imobile.

7. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, evaluarea/reevaluarea mijloacelor fixe, cu reflectarea ajustărilor în evidența contabilă, precum și asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale a bunurilor imobile.

response:
Scrisoarea UTM nr.18-1885 din 27.12.2017. UTM comunică că: - evaluarea mijloacelor fixe a fost efectuată în luna decembrie 2013, și a fost reflectată în evidența contabilă; - s-a efectuat inventarierea patrimoniului. Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate căminele nr.8 și nr.9 din str.Florilor 4a și 4b. (Anexă: Extras din Registrul bunurilor imobile, listele de inventariere a patrimoniului) Referitor la înregistrarea imobilului Colegiului Tehnic, bazei de odihnă „Andrieș” și aulei de pe str.Studenților 9/9. Colegiul Tehnic a UTM nu a fost înregistrat la OCT, deoarece nu a fost luată o decizie de către Consiliul municipal cu privire la transmiterea terenului de 1,92 ha din str.Voluntarilor, 1 în gestiunea UTM. OCT Chișinău, refuză să execute procedura de înregistrare a clădirilor care constituie Colegiul Tehnic al UTM, după cum urmează: 1.Bloc de studii lit.(A) - suprafața la sol - 1301,5 m.p 2.Galeree lit.(B) - suprafața la sol -62,5 m.p 3.Bloc de studii lit (V) - suprafața la sol - 510,7 m.p 4.Bloc de studii lit.(G) - suprafața la sol - 1337,7 m.p În prezent, UTM așteaptă răspuns oficial din partea Primăriei mun.Chișinău pentru a reiniția procedura de înregistrare la OCT a Colegiului Tehnic UTM. Dosarul care conține toate actele necesare (dosar IPOT, copia HG nr.351 din 23.03.2005, certificat de înregistrare a organizațiilor necomerciale, extras ș.a) cu privire la transmiterea terenului se află la Primăria mun.Chișinău din 2015. Aula care urmează a fi parte componentă a blocului de studii Radioelectronică și Telecomunicații (de pe str.Studenților, 9/14) nu a fost înregistrată la OCT din motiv că la fel ca și blocul de studii FRT este o construcție nefinalizată. Astfel, UTM urmează să depună o cerere la OCT în vederea alcăturii a unui act de constatare cu ieșire în teren a inginerului cadastral, în urma căruia se va putea efectua înregistarea bunului ca construcție nefinalizată. Baza de odihnă „Andrieș” din s.Condrița, r.Strășeni (cantina, bloc administrativ, depozit de legume, depozit, post de transformare electric) fac parte din imobilele care urmează a fi transmise UTM conform HG nr.351 din 23.03.2005, dar n-au fost înregistrate la OCT din motiv că ÎS „Silvocinegetica” și Agenția „Moldsilva” nu coordonează planul stabilirii hotarelor terenului bazei de odihnă „Andrieș” deoarece nu este exclus din fondul forestier. În acest context, UTM urmează să inițieze procedura de transmitere a terenului aferent bazei de odihnă cu modificarea categoriei de destinație a terenului, întocmind dosarul cadastral în corespundere cu Regulamentul cu privire la modul de atribuire, modificare a destinației și schimbul terenurilor, abrogat prin HG nr.1451 din 24.12.2007. Doar în urma adoptării HG va fi posibilă înregistrarea clădirilor și a terenului aferent bazei de odihnă „Andrieș”.

RO_5232_răspuns UTM.pdf

7. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, evaluarea/reevaluarea mijloacelor fixe, cu reflectarea ajustărilor în evidența contabilă, precum și asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale a bunurilor imobile.

response:
Scris.nr.02.01-12 din 20.12.2017: Toate bunurile imobiliare transmise in gestiunea economica a Universitatii sunt inregistrate la Agenția Relații Funciare și Oficiul Cadastral Teritorial Bălți Î.S. „Cadastru”. Copia Extrasului din Registrul Bunurilor imobile se anexeaza. Bunurile imobile au fost reevaluate conform indicațiilor Ministerului Finanțelor și sunt reflectate in evidența contabila. Inventarierea patrimoniului se efectueaza anual. Ultima inventariere a fost efectuata la data de 01.11.2017. Copiile listelor de inventariere se anexeaza.

7. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, evaluarea/reevaluarea mijloacelor fixe, cu reflectarea ajustărilor în evidența contabilă, precum și asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale a bunurilor imobile.

7. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, evaluarea/reevaluarea mijloacelor fixe, cu reflectarea ajustărilor în evidența contabilă, precum și asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale a bunurilor imobile.

7. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, evaluarea/reevaluarea mijloacelor fixe, cu reflectarea ajustărilor în evidența contabilă, precum și asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale a bunurilor imobile.

7. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, evaluarea/reevaluarea mijloacelor fixe, cu reflectarea ajustărilor în evidența contabilă, precum și asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale a bunurilor imobile.

response:
Scris nr.01/2253 din 22.12.2017: În functie de rezultatele admiterii 2018, USM, pe viitor, va propune conservarea eșalonata a caminelor din campusul Tighina,2, până la realizarea prevederilor hotărârilor de Guvem menționate anterior. În anul 2018 este preconizata realizarea in practica a Contractului Investițional încheiat în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.204 din 18.03.2013 ”Cu privire la dezvoltarea infrastructurii Universității de Stat din Moldova”. Drept urmare, au fost casate si ulterior demolate eșalonat caminele: nr.6, 7, 8, 9, str. Pan Halippa, 6. Actualmente, prin ordinul nr.548 din 11.12.2017, Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova a casat și caminul nr.5 care, ulterior, va fi demolat. Pina in prezent, conform Contractului Investițional, au fost finalizate lucrarile de reparaițe capitală a blocului nr.2 de studii, situat pe str. Mihail Kogalniceanu, 67 și a caminelor nr. 10 și nr.11 din str. Gh. Cașu, 32, care au fost reinregistrate la Oficiul Cadastral Teritorial Chișinau. În prezent, este supus reparatiei capitale caminul nr. 13 și se perfecteaza actele pentru recepția finală a caminului nr. 12 din campusul studențesc Gh. Cașu, 32. În cadrul unui proiect transfrontalier, cu susținerea financiara a Guvemului Romaniei și a Ambasadei S.U.A, a Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii și a veniturilor proprii institutional, Universitatea de Stat din Moldova va iniția restaurarea monumentului istoric — blocul nr. 1 de studii - situat la intersecția strazilor Pușkin- Kogalniceanu. Luand in calcul cele menționate anterior, Universitatea de Stat din Moldova va initia reevaluarea fondurilor fixe în a doua jumatate a anului 2018. Drept urmare, formarea si inregistrarea capitalului social se va efectua dupa demararea parteneriatului public - privat (modemizarea infrastructurii USM) si dupa reevaluarea finala a bunurilor, care urmeaza a fi incluse in valoarea capitalului social.

7. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, evaluarea/reevaluarea mijloacelor fixe, cu reflectarea ajustărilor în evidența contabilă, precum și asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale a bunurilor imobile.

7. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, evaluarea/reevaluarea mijloacelor fixe, cu reflectarea ajustărilor în evidența contabilă, precum și asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale a bunurilor imobile.

7. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, evaluarea/reevaluarea mijloacelor fixe, cu reflectarea ajustărilor în evidența contabilă, precum și asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale a bunurilor imobile.

7. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, evaluarea/reevaluarea mijloacelor fixe, cu reflectarea ajustărilor în evidența contabilă, precum și asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale a bunurilor imobile.

8. Să analizeze bunele practici în vederea determinării celei mai optime soluții pentru elaborarea unor instrumente de prognozare a necesarului de cadre didactice aferente sistemului educațional, precum și pentru planificarea asigurării/acoperirii acestor necesități.

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Ministerul a elaborat un proiect de formular privind necesarul de cadre pentru următorii cinci ani, în baza căruia au fost colectate date de la organele locale de specialitate în domeniul învățământului. Se menționează că, prognoza necesarului de specialități este atribuția Min.Muncii și Protecției Sociale și Familiei.

9. în comun cu Ministerul Finanțelor: Să identifice măsuri și resurse de diversificare a facilităților acordate cadrelor didactice tinere angajate în vederea sporirii atractivității profesiei de pedagog și creșterii gradului de acoperire a funcțiilor vacante, în special, pentru mediul rural.

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17 Au fost aprobate HG: - nr.36 din 30.01.17 prin care s-au majorat îndemnizațiile tinerilor specialiști: de la 30 mii la 45 mii lei; absolvenților învățământului superior de la 24 mii la 36 mii lei - absolvenților Colegiilor - nr.37 din 30.01.17 prin care au fost stabilite premiile II și III pentru ocupanții locurilor respective la concursul Pedagogul anului; - nr.118 din 02.03.17 prin care norma didactică a cadrelor didactice tinere s-a redus la 75% pentru un salariu de funcție

10. Să asigure restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare achitate tinerilor specialiști cu profil pedagogic repartizați conform necesităților statului care au demisionat până la expirarea termenului de 3 ani de activitate în sistemul educațional, în sumă totală de circa 258,0 mii lei.

response:
1. Popa Iuliana - a restituit sumele de bani primite ca tinar specialist suma de 17000,00 lei (anexa: Ordinul de eliberare a numerarului nr.1 din 18.01.2017) 2. Șincarenco Alexandra - a restituit transa I in suma de 7000,00 lei in baza ordinului de plată nr. 1 din 29.11.2016.

10. Să asigure restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare achitate tinerilor specialiști cu profil pedagogic repartizați conform necesităților statului care au demisionat până la expirarea termenului de 3 ani de activitate în sistemul educațional, în sumă totală de circa 258,0 mii lei.

10. Să asigure restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare achitate tinerilor specialiști cu profil pedagogic repartizați conform necesităților statului care au demisionat până la expirarea termenului de 3 ani de activitate în sistemul educațional, în sumă totală de circa 258,0 mii lei.

response:
A fost initiat mecanismul de retumare a indemnizaliei unice tinerilor specialisti in suma de 7000 lei, care a fost alocata dnei Mariana Robis, conform odinului ME nr. 1095 din 28.10.2014. Au fost inaintate scrisori (copiile se anexeaza) catre institutia in care a activat persoana nominalizata si catre primaria s.Sadic , r.Cantemir (ultima adresa de resedinta a d-nei Mariana Robis).

10. Să asigure restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare achitate tinerilor specialiști cu profil pedagogic repartizați conform necesităților statului care au demisionat până la expirarea termenului de 3 ani de activitate în sistemul educațional, în sumă totală de circa 258,0 mii lei.

response:
Scris.nr.569 din 15.12.2017: DGÎ Cantemir, va informeaza, ca toti tinerii specialist! ce au demisionat pana la expirarea termenului de 3 ani de activitate, manager institutiilor in care au activat, au fost informati despre prevederile scrisorii din 07.12.2016. Raspunsurile primite de la tinerii specialisti și din institutii se anexeaza - 5 file.

10. Să asigure restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare achitate tinerilor specialiști cu profil pedagogic repartizați conform necesităților statului care au demisionat până la expirarea termenului de 3 ani de activitate în sistemul educațional, în sumă totală de circa 258,0 mii lei.

response:
a informat urmatoarele: - au fost informati atit managerii instituțiilor cât și tinerii specialiști despre obligativitatea restituirii indemnizatiei unice. În rezultat: - doi tineri specialisti Gabura Andrei, anul 2012, fost angajat al scolii internat Carpineni si Bordea Ion, anul 2012, fost angajat al LT Sarata Galbena au restituit suma primita a indenmizatiei (14000 lei) (este anexat copiile bonurilor de plata); -Șincu (Bușmachiu) Diana, absolventa an. 2013, fosta angajata in GM Nemteni, dupa un an de activitate, dupa depistarea bolii, a plecat la tratament in Romania, Cluj Napoca, unde se afla pina astazi (se anexeaza Certificatele medicale); - Pasat Olga, absolventa an. 2013, fosta angajata in GM Balceana, a refuzat restituirea indenmizatiei.

10. Să asigure restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare achitate tinerilor specialiști cu profil pedagogic repartizați conform necesităților statului care au demisionat până la expirarea termenului de 3 ani de activitate în sistemul educațional, în sumă totală de circa 258,0 mii lei.

response:
În temeiul circularei cu nr.06/01-1544 din 11.12.2017 cu referinta la implementarea recomandarilor despre masurile intreprinse privind restituirea indemnizatiei unice la bugetul de stat, DICR Leova cât și administrațiile institutiilor școlare de referinta prin convorbiri verbale repetate și demersuri oficiale (se anexeaza) catre beneficiari și părinții acestora au solicitat restituirea sumelor incasate. Ca rezultat, la data de 18.01.2017 a fost restituita suma de 7 mii lei (ordinul de incasare se anexeaza). În vederea solutionarii definitive a problemei in cauza, vom intreprinde in continuare masuri necesare pentru restituirea sumei ramase de 7 mii lei, de catre fosta angajata a gimnaziului Cupcui, dna Zacon Viorica.

10. Să asigure restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare achitate tinerilor specialiști cu profil pedagogic repartizați conform necesităților statului care au demisionat până la expirarea termenului de 3 ani de activitate în sistemul educațional, în sumă totală de circa 258,0 mii lei.

10. Să asigure restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare achitate tinerilor specialiști cu profil pedagogic repartizați conform necesităților statului care au demisionat până la expirarea termenului de 3 ani de activitate în sistemul educațional, în sumă totală de circa 258,0 mii lei.

response:
În scopul returnarii banilor de catre specialistii care au abandonat sistemul, DGE Telenesti a demarat urmatoarele actiuni: -A informat specialistii tineri (Ostap Liuba, Rotari Roman) despre consecintele abandonarii sistemului (returnarea sumei de 6000 lei de fiecare); - A expediat scrisori in adresa specialistilor susnumiti cu indicarea rechizitelor bancare unde sunt obligați să depună suma debitoare.

10. Să asigure restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare achitate tinerilor specialiști cu profil pedagogic repartizați conform necesităților statului care au demisionat până la expirarea termenului de 3 ani de activitate în sistemul educațional, în sumă totală de circa 258,0 mii lei.

response:
Bunu Galina - a reintors sumele de bani de care a beneficiat din partea Guvernului Republicii Moldova, transa I (6,0 mii lei), transa II (8,0 mii lei) si facilitatile sociale (4394,80 lei) - sint anexate ordinul dc plata nr. 1 si ordinul de plata nr.2 din 12 ianuarie 2018. In urma verificarii contabile a DITS Calarasi, alti datornici (tineri specialisti) care nu au returnat banii in bugetul de stat in institutiile de invatamint din r. Calarasi, inainte de expirarea a trei ani de activitate nu se inregistreaza.

10. Să asigure restituirea la bugetul de stat a mijloacelor financiare achitate tinerilor specialiști cu profil pedagogic repartizați conform necesităților statului care au demisionat până la expirarea termenului de 3 ani de activitate în sistemul educațional, în sumă totală de circa 258,0 mii lei.

response:
Scris.DÎ Strășeni nr.43 din 01.02.2018: A fost restituită suma de 6.0 mii lei de către Cebotari Maria, dat prin faptul că n-a fost respectat termenul stabilit de legislația în vigoare de 3 ani. Copia dispoziției de încasare se anexează.

11. în comun cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului: Să asigure eficientizarea procesului de gestionare a stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere/manageriale, având la bază evidența persoanelor instruite, precum și nivelul de instruire a acestora.

response:
În fiecare an conducătorii instituțiilor de învățământ aprobă Planurile de formare continuă a cadrelor didactice, care se prezintă la sfîrșitul anului. Din lipsă de surse de finanțare, nu se execută prevederea art.213 alin.(3) din Codul Muncii referitoare la planificarea a cel puțin 2% din fondul de salarixare pentru formarea profesională continuă.

Cerinte (26)

2.1.1. stabilirea unei agende de măsuri și acțiuni în vederea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raportul de audit;

response:
scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17: întru realizarea recomandării respective, au fost întreprinse următoarele măsuri: 1. În Planurile de activitate anuale ale ME si in Strategia sectoriala de cheltuieli actualizata anual sunt incluse si actiunile prevazute de Strategia ”Educatia-2020”; 2. Raportul de evaluare a implementarii Strategiei la mijloc de termen a fost disemnat OLSDI si APC, in vederea asigurarii implementarii eficiente a Strategiei si atingerii indicatorilor stabiliti; 3. pentru asigurarea caracterului participativ (participarii tuturor entităților/factorilor cu atributii in implementarea/monitorizarea si evaluarea Strategiei ”Educația-2020”, partenerilor de dezvoltare), au fost expediate in adresa acestora demersuri privind derularea si implicarea in procesul de evaluare a implementarii Strategiei la mijloc de termen; 4. a fost creat Grupul de referinta pentru evaluarea Strategiei, din care fac parte reprezentanti ai APC si ai partenerilor de dezvoltare; 5. a fost elaborată si disemnata Matricea de evaluare a Strategiei; 6. pentru asigurarea transparenței procesului de evaluare, pe site-ul Minislerului Educației a fost initiata о rubrica privind evaluarea Strategiei (http://edu.gov.md/ro/content/strategi a-educatia-2020-evaluare-la-mijloc- de-termen).

RO_4475_Min.Educatiei raspuns.pdf

2.1.2. consolidarea capacităților instituționale, astfel încât să asigure implementarea adecvată a documentelor de politici în domeniul educației;

response:
În vederea consolidării capacităților instituționale în materie de politici la 23.02.17 a avut loc ședință de lucru cu participarea șefilor de subdiviziuni, având în agendă subiecte ce țin de elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli 2018-2020 și evaluarea implementării Strategiei Educația 2020 la mijloc de termen: - prin demersuri oficiale, organele locale de specialitate în domeniul învățământului, AAPC cu atribuții în implementarea Strategiei Educația 2020 și partenerii de dezvoltare au fost mobilizați în vederea asigurării implementării și evaluării la mijloc de termen a Strategiei; - în scopul evaluării Strategiei a fost emisă Dispoziția Min.Educației nr.13 din 16.01.17 Cu privire la evaluarea implementării la mijloc de termen a Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 prin care au fost stabilite responsabilitățilr tuturor factorilor implicați în acest proces; - pentru anul curent este planificată instruire internă a angajaților Min.Educației privind evaluarea impactului implementării documentelor de politici în sectorul educației; scris.nr.11/15-2149/256g din 31.05.17: în vederea consolidării capacităţilor instituţionale în materie de politici: - la 23.02.2017, a avut loc o şedinţă de lucru cu participarea şefilor de subdiviziuni, având în agendă subiecte, ce ţin de elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli. 2018-2020 şi evaluarea implementării Strategiei Educaţia 2020 la mijloc de termen (cadrul organizatoric. responsabilităț,termene, acţiuni etc ). - prin demersuri oficiale, organele locale de specialitate în domeniul învăţământului. Autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în implementarea Strategiei ”Educaţia-2020" si partenerii dc dezvoltare au fost mobilizaţi în vederea asigurării implementării şi evaluării la mijloc de termen a Strategiei; - în scopul evaluării Strategiei, a fost emisă Dispoziţia ministrului educaţiei nr 13 din 16 ianuarie 2017 „Cu privire la evaluarea implementării la mijloc dc termen a Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educatia-2020’"', prin care au fost stabilite responsabilităţile tuturor factorilor implicaţi în acest proces; -pentru anul curent, este planificată o instruire internă a angajaţilor Ministerului Educaţiei privind evaluarea impactului implementării documentelor de politici în sectorul educaţiei. Documentele confirmative referitor la informaţia sus-expusă poate li accesată pe pagina vveb-oficială a ministerului educaţiei, inclusiv pe următoarea adresă de link: http://edii.gov.md/ro/conlent/elaborar ca-ssc-2018-2020

2.2. Instituțiilor de învățământ superior de stat auditate, pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare întru remedierea deficiențelor constatate și, implicit, implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Instituțiilor de învățământ superior de stat auditate, pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare întru remedierea deficiențelor constatate și, implicit, implementarea recomandărilor auditului;

response:
Scris. nr.01/2253 din 22.12.2017: a informat CC despre remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor.

RO_5234_2174_USM.pdf

2.2. Instituțiilor de învățământ superior de stat auditate, pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare întru remedierea deficiențelor constatate și, implicit, implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Instituțiilor de învățământ superior de stat auditate, pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare întru remedierea deficiențelor constatate și, implicit, implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Instituțiilor de învățământ superior de stat auditate, pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare întru remedierea deficiențelor constatate și, implicit, implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Instituțiilor de învățământ superior de stat auditate, pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare întru remedierea deficiențelor constatate și, implicit, implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Instituțiilor de învățământ superior de stat auditate, pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare întru remedierea deficiențelor constatate și, implicit, implementarea recomandărilor auditului;

response:
Scris nr.02.01-12 din 20.12.2017: Administratia USARB, pe parcursul anului 2017, a intreprins un sir de masuri in vederea solutionarii problemei angajării absolvenților USARB in campul muncii: - A fost creat Centrul de ghidare in cariera si relatii cu piata muncii al USARB si a fost aprobat Regulamentul Centrului. (Hotararea Senatului USARB din 22.02.2017, proces-verbal nr. 12). - Pentru identificarea traseului studentului dupa absolvire a fost creata pagina electronica a Universitatii: http://cariera.usarb.md/index.php/293766?lang=ro Scopul acestei platforme este evidenta incadrarii in campul muncii a absolventilor USARB si monitorizarea traseului lor profesional. Departamentul de management al calitatii al USARB efectueaza periodic sondaje in vederea aprecierii gradului de satisfactie a anagajatorilor privind calitatea formarii specialistilor, totodata identificand absolventii USARB angajati in sectorul public sau privat (link-ul: http://dmc.usarb.md/sondaie/173144/lang-ro ). - A fost creata Asociatia Absolvenților Antreprenori ai Universitățiii de Stat „Alecu Russo” din Balp (AAA USARB). Scopul Asociației consta in contribuirea la dezvoltarea in Republica Moldova a unui mediu social-economic și cultural-educativ performant prin: promovarea relațiilor de colaborare intre USARB și absolvenții săi; afirmarea profesionala și sociala a absolvenților USARB și punerea in valoare publicaa competențelor ре care le posedă; ridicarea prestigiului US ARB prin imbunatățirea continua a calității studiilor. (facebook.com/AAA-USARB) - În data de 27 martie 2017 a fost semnat un acord de colaborare intre Universitate si Asociatia Oamenilor de Afaceri din Moldova, un obiectiv al acestei colaborari fiind organizarea anumitor evenimente cu participarea studentilor si identificarea ofertelor de angajare pentru absolventii programelor de studiu oferite de Universitate. - La US ARB se realizeaza mai multe proiecte ce au drept scop stabilirea relatiilor cu angajatorii pentru asigurarea locurilor de munca a absolventilor US ARB si cresterea gradului de incadrare in campul muncii si a competitivitatii lor: proiectul european TEMPUS Entrepreneur Alumni Network (EANET) (544521-TEMPUS-1-2013-1-DE- TEMPUS-SMHE), http://tempuseanet.info: proiectul Erasmus Plus: „Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA” (585353-EPP- 1-2017- 1-RO- EPPKA2-CBHE- JP).

2.2. Instituțiilor de învățământ superior de stat auditate, pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare întru remedierea deficiențelor constatate și, implicit, implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Instituțiilor de învățământ superior de stat auditate, pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare întru remedierea deficiențelor constatate și, implicit, implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Instituțiilor de învățământ superior de stat auditate, pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare întru remedierea deficiențelor constatate și, implicit, implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Instituțiilor de învățământ superior de stat auditate, pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare întru remedierea deficiențelor constatate și, implicit, implementarea recomandărilor auditului;

2.3. Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului: Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Strășeni, Telenești, pentru implementarea recomandării auditului;

response:
Scris nr.19 din 16.01.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_5240_0058_DE Anenii Noi.pdf

2.3. Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului: Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Strășeni, Telenești, pentru implementarea recomandării auditului;

2.3. Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului: Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Strășeni, Telenești, pentru implementarea recomandării auditului;

response:
Scris nr.38 din 18.01.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_5222_53_2017_DGI Cahul.pdf

2.3. Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului: Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Strășeni, Telenești, pentru implementarea recomandării auditului;

response:
Scris.nr.569 din 15.12.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_5225_2167_DGI Cantamir.pdf

2.3. Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului: Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Strășeni, Telenești, pentru implementarea recomandării auditului;

RO_3817_DI Hincesti.pdf

2.3. Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului: Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Strășeni, Telenești, pentru implementarea recomandării auditului;

response:
Scris.nr.01-8-393 din 21.12.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi

RO_5235_2192_DI Leova.pdf

2.3. Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului: Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Strășeni, Telenești, pentru implementarea recomandării auditului;

2.3. Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului: Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Strășeni, Telenești, pentru implementarea recomandării auditului;

response:
Scris.nr.01.278 din 23.01.2017: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi.

RO_5223_62_2017_DGE Telenesti.pdf

2.3. Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului: Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Strășeni, Telenești, pentru implementarea recomandării auditului;

response:
Scris nr.01-8/14 din 15.01.2018: a informat despre actiunile intreprinse pentru implementarea recomandării auditului.

RO_5239_0057_DITS Calarasi.pdf

2.3. Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului: Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Strășeni, Telenești, pentru implementarea recomandării auditului;

response:
Scris.DÎ Strășeni nr.43 din 01.02.2018: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

2.4.1. pentru luare de atitudine, și se cere: să elaboreze prognoze fundamentate de înmatriculare pe termen mediu pentru planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul de stat, per meserii și specialități;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 "Prin Dispoziția Prim-ministrului nr. 1-d din 16.01.2016, în scopul dezvoltării unei politici salariale unitare, echitabile, bazate pe performanțe și meritocrație în sectorul bugetar, a fost creat un grup de lucru în sarcina căruia s-a pus elaborarea Conceptului de reformă a sistemului de salarizare în sectorul bugetar, iar ulterior elaborarea proiectului de lege a salarizării. În procesul de elaborare a Conceptului privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar s-a efectuat o analiză/studiu minuțios a actualului sistem de salarizare, inclusiv a cadrului legislativ și normativ. Astfel, grupul de lucru a elaborat proiectul Conceptului privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care a fost prezentat la data de 2 mai curent Guvernului pentru examinare și aprobare. "

2.4.2. pentru luare de atitudine, și se cere: să inițieze promovarea la nivel guvernamental a conceptului și, respectiv, a mecanismului de fundamentare a elaborării planului (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul de stat, per meserii și specialități;

response:
scris.nr.01-1853 din 21.06.17 Planul de admitere urmează a fi elaborat în baza unor prognoze pe piața muncii pe termen mediu, care vor indica domeniile de formare și specialiștii pe piața muncii. Or, prognozele menționate constituie fundamentarea elaborării planului (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul de stat, per meserii și specialități.De asemenea, cum a fost menționat la pnct. 2.4.1, a fost creat observatorul pieței muncii, care va dezvolta prognoze pe termen mediu.

2.5. pentru documentare, și se cere, în comun cu Ministerul Educației, să inițieze ajustarea și completarea cadrului regulator aferent instituțiilor de învățământ superior de stat care sunt la autonomie financiară, în aspectele ce țin de: statutul acestora; formarea, înregistrarea și modificarea capitalului social; ținerea evidenței contabile, luând în considerare constatările din Raportul de audit;