Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 1 din 24 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea gradului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit dispuse potrivit Hotărârii Curții de Conturi nr.55 din 08.12.2014

Numar 50-59 din data de 2017-01-24 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 17

Audiind în ședința publică Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședință, Curtea de Conturi
a constatat:
măsurile întreprinse de factorii decizionali și de cei responsabili de gestionarea Fondului de subvenționare în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit dispuse de Curtea de Conturi (Hotărârea nr.55 din 08.12.2014) nu au fost suficiente, punctuale și cuprinzătoare, respectiv, nu au contribuit la redresarea situației defectuoase atestate în administrarea Fondului vizat.
Astfel, prezenta misiune atestă în mod expres că strategiile și politicile publice în materie de subvenții, contrar observațiilor Curții de Conturi, nu au fost corelate cu disponibilitățile financiare sustenabile ale statului, ceea ce denotă că organele de resort, exact ca și acum 2 ani, nu dispun de o viziune clară și cuantificabilă a impactului asupra dezvoltării sectorului agricol per ansamblu, derivat din subvențiile aferente. Mai mult decât atât, autoritățile vizate nu au elaborat analize, criterii și fundamentări la planificarea necesarului de resurse financiare adiționale și la stabilirea mărimii subvenției pe fiecare măsură de susținere din partea statului. Nu este stabilit regulamentar nici modul de (re)distribuire a mijloacelor aprobate între domenii și (sub)acțiuni. La fel, acțiunile de remediere a lacunelor privind relevanța cadrului normativ adițional nu întrunesc încrederea și preocuparea necesară.

Recomandari (17)

1. (re)evaluarea indicilor și potențialului de dezvoltare a sectorului agricol, elaborarea și/sau redimensionarea obiectivelor-cheie, inclusiv a celor aferente sprijinului financiar prin subvenționări curente și capitale, reactualizând, în acest sens, criteriile și normele de (pre)selecție a potențialilor beneficiari;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-1010 din 26.02.2018: 1) Conform prevederilor Legii nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, a fost elaborat Regulamentul privind conditiile, ordinea si procedura de acordare a mijloacelor Fondului National de Dezvoltare a Agriculturii si Mediului Rural, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017. 2) Totodata, HG nr.455/2017 a fost modificata și completata prin HG nr.903 din 07.11.2017. 3) Prin alocarea mijloacelor Fondului se urmarește atingerea obiectivelor generate și specifice stabilite in Strategia naționala de dezvoltare agricola și rurala pentru anii 2014-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014, precum și in Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeana privind implementarea Programului ENPARD Moldova - suport pentru agricultura și dezvoltare rurala, aprobat prin Hotararea Parlamentului nr. 177 din 22 octombrie 2015. 4) Este in proces de evaluare intermediara Strategia Natională de Dezvoltare Agricola și Rurala pentru anii 2014-2020 și Planul de actiuni privind implementarea strategiei nominalizate. La acest subiect, Ministerul este asistat de proiectul „Asistenta Tehnica pentru implementarea Contractului de Reforma Sectoriala: Programul European de Vecinatate pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala (ENPARD)”.

2. elaborarea și aprobarea politicilor sectoriale relevante, (re)prioritizarea domeniilor subvenționate în concordanță cu resursele financiare disponibile;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-1010 din 26.02.2018: HG Nr. 409 din 04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare agricola și rurala pentru anii 2014-2020.

3. crearea Registrului exploatațiilor agricole și stabilirea caracteristicilor exploatațiilor agricole optime, raportate la tipul acestora, care ar asigura o productivitate competitivă, precum și premise pentru eradicarea sărăciei în mediul rural;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-1010 din 26.02.2018: A fost elaborat Planul de actiuni privind utilizarea Sistemului Informational „Registrul Digital Agricol” (RDA).

4. fundamentarea necesarului de investiții pe fiecare măsură de sprijin în parte și stabilirea regulamentară a modului de (re)distribuire a mijloacelor aprobate pentru subvenționare între măsuri, ținând cont de prioritățile de dezvoltare a ramurii agricole (în ansamblu și pe subsectoare);

response:
Scris.MADRM nr.01/01-1010 din 26.02.2018: Prin procesul verbal Nr. 1 din 16 noiembrie 2016 al grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului de subventionare a producatorilor agricoli pentru anul 2017 a fost aprobata Nota informativa cu privire la repartizarea fondului de subventionare pentru anul 2017. Urmeaza a fi aprobat prin Ordinul Ministerului matricea indicatorilor de realizare a politicii de subvenționare.

5. elaborarea și aprobarea unor reglementări unice, necesare pentru determinarea pagubelor suferite de producătorii agricoli urmare a calamităților naturale (înghețuri, secetă, grindină etc.);

response:
Scris.MADRM nr.01/01-1010 din 26.02.2018: Ministerul a elaborat „Indrumarul metodic cu privire la stabilirea gradului de compromitere a culturilor agricole in urma calamitatilor naturale”, care a fost coordonat cu Serviciul Protectiei Civile și Situatiilor Exceptionale, la fel acesta a fost remis catre Directiile Agricultura și Alimentatie, prin scrisoarea nr. 15/1-418 din 28.04.2017, in scopul evaluarii reale privind afectarile culturilor agricole, in urma calamitatilor, servind drept suport pentru membrii Comisiei locale in aplicarea unei metode unice la actarea culturilor afectate. La fel, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, in comun cu Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice a elaborat un proiect de Ghid „Vizind metodica aprecierii gradului de compromitere a culturilor agricole și prejudiciilor cauzate de caderile de grindina pe teritoriul Republicii Moldova”, la moment acesta este in proces de definitivare, ca ulterior sa fie aprobat prin Ordinul Ministrului..

7. revizuirea cadrului legal-normativ privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în agricultură, cu scopul: (1) desemnării autorității responsabile și stabilirii modului de verificare a corectitudinii de calculare a tarifului de asigurare și a valorii producției agricole asigurate; (2) reglementării exhaustive a termenelor de asigurare, precum și de depunere, examinare și autorizare a cererilor;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-1010 din 26.02.2018: In curs de execuție.

8. completarea Regulamentului privind subvenționarea producătorilor agricoli cu criterii de eligibilitate care ar asigura utilizarea eficientă a subvențiilor, protecția mediului ambiant, diversificarea piețelor de desfacere a producției agricole, ținerea conformă a evidenței contabile;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-1010 din 26.02.2018: 1) Art. 24 și 25 a Legii 276 din 16 decembrie 2016 prevad criterii de eligibilitate generale și specifice pentru beneficiarii de subvenții. 2) Prin Ordinul Ministerului nr. 130 din 18 iulie 2017 au fost aprobate criteriile de evaluare a dosarelor de subvenționare pentru submasurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.6 și masura 4, care au la baza un plan de afaceri ce demonstreaza eficienta proiectului realizat pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depașesc 500 mii lei. 3) Prin Ordinul AIPA nr. 119 din 19 septembrie 2017 a fost constituit ComitetuI de evaluare și autorizare a platilor.

9. eliminarea normelor de ordin regulator-normativ din Regulamentul privind subvenționarea în agricultură stabilite în Raportul de audit anterior, generatoare de coliziuni juridice și interpretări arbitrare;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-1010 din 26.02.2018: 1) In temeiul Legii nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producatorilor agricoli, a fost elaborat Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului National de Dezvoltare a Agriculturii si Mediului Rural, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017, valabil pentru о perioada de 5 ani ( 2017-2021). 2) RegulamentuI menționat prevede clar obligatiile ce urmeaza a fi respectate de catre beneficiarii de subventii și angajamentele de a asigura utilizarea, conform destinației, a obiectului investitiei pentru care au primit subventii. 3) Conform prevederilor Acordului de Asociere RM-UE, unul din indicatorii ce urmeaza a fi realizat in cadrul Obiectivului ”Imbunatatirea furnizarii de servicii in sectorul agricol și mediu rural” este sustinerea tinerilor fermieri și femeilor fermieri.

10. regândirea relevanței subvenționării creditării producătorilor agricoli în forma actuală (dat fiind faptul că investițiile în agricultură sunt subvenționate pentru alte măsuri);

response:
Scris.MADRM nr.01/01-1010 din 26.02.2018: Este vorba despre Masura 1.7. Stimularea creditarii producatorilor agricoli de catre bancile comerciale și instituțiile financiare nebancare din Regulamentul de subventionare. Justificare: Agricultura este un domeniu de activitate cu riscuri majore, in funcție de conditiile climaterice. Rolul important in stabilitatea financiara a producatorilor agricoli il are accesarea creditelor. Solicitarile producatorilor agricoli pentru subventionarea creditarii sunt in permanenta crestere de la an la an. Dat fiind faptul ca imprumuturile de la bancile comerciale se utilizeaza pentru cheltuielile operationale ale producatorilor agricoli, subvențiile acordate pentru stimularea creditarii este un pas premargator, in vederea subventionarii raportata la 1 ha teren arabil, care este practicata in tarile UE pentru compensarea cheltuielilor operationale, in scopul creșterii producției agricole.

11. alocarea mijloacelor financiare pentru subvenționarea însămânțării artificiale a taurinelor numai în baza unor costuri stabilite regulamentar;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-1010 din 26.02.2018: La data de 21.03.2017 a fost emis Ordinul MAIA nr. 50 din 21.03-2017 „Сu privire la aprobarea modelului tipizat al contractului de acordare a subsidiilor. Pet. 1.3 și 3.2 al Contractului care reglementeaza alocarea mijloacelor financiare pentru subventionarea insamintarilor artificiale conform Indicatorilor de performanta și calculul costului unei insamințari artificiale.

12. determinarea corectitudinii de alocare a subvențiilor persoanelor ce nu corespund cerințelor de eligibilitate și celor ce nu au anexat la cererea de subvenționare documentele indicate în Regulament;

response:
Scris.MADRM nr.01/01-1010 din 26.02.2018: A fost elaborat raportul de audit intern cu tematicul „ Evaluarea modului de examinare a dosarelor și corectitudinea alocarii subventiilor in agricultură pentru anii 2015-2016, de catre Agenda de Interventie și Plati in Agricultura”.

13. să elaboreze/aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat (inclusiv contabile) și procedurilor de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea unui management (instituțional, corporativ și financiar) sistemic și prudențial;

response:
Scris. CRARA nr.30/1 din 22.02.2018: Recomandarea nr. 13 a fost implementata, fapt care este confirmat in concluzia raportului - „recomandarea se atesta implementata integral”

14. respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului privind subvenționarea producătorilor agricoli cu referire la: recepționarea și examinarea cererilor de subvenționare doar în cazul prezentării tuturor documentelor stabilite regulamentar; corespunderea solicitanților de subvenții criteriilor de eligibilitate; confirmarea datelor și informațiilor utilizate la calcularea subvenției prin documente anexate la cererea de solicitare a subvenției; inițierea și executarea inspecției post-achitare;

response:
Scris. AIPA nr. f/n din 28.12.2017: La 24 martie 2017 au fost organizate instruiri în scopul perfecționării competențelor angajaților din Oficiile teritoriale. (anexa 1) Recomandarea a fost implementata prin prevederile pct. 116 din H.G. nr.455 din 21.06.2017, în care este expus „Solicitantul depune dosarul împreună cu toate documentele specificate in Lista documentelor ca anexa la cererea de solicitare . a sprijinului financiar. Dosarul se. depune sigilat și numerotat, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare. pagina de către. Solicitant”. În baza Ordinului Directorului AIPA nr. 95 din 04.08.2017 a fost efectuată misiunea de audit ”Evaluarea conformității procesului de recepționare a dosarelor de către Oficiile Teritoriale AIPA”, pe parcursul căruia s-a constatat ca angajații ОТ se conformează procedurii expuse în HG 455 din 26.06.2017. Manualul de procedură privind procesul de recepționare a ОТ care prevede modul de recepționare și verificare administrativă și fizică a investiției, urmează a fi aprobat la ședința Consiliului de administrație. (anexa 2) AIPA”, pe parcursul căruia s-a constatat ca angajații ОТ se conformează procedurii expuse în HG 455 din 26.06.2017. În baza HG cu privire la constituirea Institute Publice „Agenda de Intervenție și Plăți pentru Agricultura” nr. 521 din 05.07.2017, a fost instituită о subdiviziunile nouă a cărei atribuții de bază va fi efectuarea inspecțiilor post-achitare. Secția monitorizare post- inspecție va elabora manualul de proceduri în care vor fi prevăzute criteriile de selecție a beneficiarilor care urmează a fi inspectați suplimentar modul de efectuare acestora. Returnarea mijloacelor financiare de la beneficiarii care nu și-au onorat obligațiile, prevăzute în Regulamentul de subvenționare (a anului respectiv) și a contractelor (după caz), se face in conformitate cu legist alia civil, Manual de proceduri privind procedura de restituire a mijloacelor financiare la internă care prevede modul de inițiere a procedurii de rambursare a sprijinului financiar gestionat incorect. (anexa 3)

15. includerea în ”fișa de calcul” a subvenției a tuturor informațiilor necesare; eliminarea posibilității de calculare a subvenției în baza documentelor utilizate anterior pentru calcularea acesteia; indicarea deciziilor luate pe fiecare cerere și fundamentarea acestora atât la momentul depunerii cererii, cât și ulterior;

response:
Fișele de calcul au fost revizuite, fiind suplinite cu informațiile suplimentare solicitate de CCRM cum ar fi valoarea totală a investiției, valoarea eligibilă și documentele care au stat la bază. Deciziile responsabililor ce țin de recepționarea dosarelor de subvenționare, stabilirea valorii investiției și efectuarea inspecțiilor în teren nu sunt incluse in fișa de calcul dat fiind faptul că ele se materializează în alte acte. Sistemul sia.cia.md permite identificarea facturilor fiscale după IDNO, beneficiar, serie, data. Funcția este activă, dar va fi utilizabilă doar pentru anul de subvenționare 2018 deoarece în 2017 nu exista baza de referință. (anexa 4)

16. restituirea fără echivoc a subvențiilor calculate neregulamentar în anul 2013, în sumă de 778,8 mii lei;

response:
Cererea de chemare in judecată a fost înaintată la 30.03.2015. Creanța de la ICS „Sylvie Group” SRL urmează a fi încasata în baza Titlului Executoriu nr. 2C-44/I5 din 12.08.2015; Cererea de chemare in judecata a fost depusa la 23.06.2017. În baza inspecției post achitare a fost constatat un prejudiciu mai mare decât cel constatat inițial. Astfel, la 15.11.2017 s-a desfășurat prima ședință de judecată în care IP AIPA a înaintat cererea de majorare a cuantumului pretențiilor în baza fișei de verificare a Direcției Verificare pe Teren. La 19.11.2017 a fost expediata о cerere de accelerare a procesului judiciar, dar care a fost respinsa prin încheierea DIN 06.12.2017. (anexa 5)

17. asigurarea economicității, eficienței, transparenței, legalității și regularității procesului de achiziții publice;

response:
Achizițiile publice în IP AIPA se desfășoară în strictă concordanță cu cadrul legal. Adițional a fost elaborat manualul de proceduri privind achizițiile publice, care prevede procedura de efectuare a achizițiilor, inclusiv a celor de valoare mică, urmează a fi coordonat cu fondatorul și aprobat de Consiliul de supraveghere al AIPA. (anexa 6)

18. fundamentarea și racordarea statelor de personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru (inclusiv prin revizuirea organigramei/structurii aparatului AIPA).

response:
Prin Hotărârea Guvernului nr. 521 din 05 iulie 2017 a fost dispusă reorganizarea Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură cu transformarea acesteia în Instituția Publică „Agenția de Intervenție Plăți pentru Agricultură”.

Cerinte (5)

2.1. -dispunerea, fără echivoc, de acțiuni imediate și prompte, în baza unui Plan de acțiuni coordonat cu Curtea de Conturi, pentru implementarea în termene cât mai restrânse (un an calendaristic) a recomandărilor de audit reiterate în Raportul de audit, cu responsabilizarea persoanelor concrete de realizarea efectivă a agendei respective; -revizuirea modelelor tipizate ale contractelor de subvenționare și includerea într-un capitol separat a cerințelor privind evidența contabilă, raportarea și impozitarea subvențiilor acordate;

response:
Scris. AIPA nr. f/n din 28.12.2017: a informat Curtea de Conturi despre masurile întreprinse.

RO_5042_AIPA.pdf

2.1. -dispunerea, fără echivoc, de acțiuni imediate și prompte, în baza unui Plan de acțiuni coordonat cu Curtea de Conturi, pentru implementarea în termene cât mai restrânse (un an calendaristic) a recomandărilor de audit reiterate în Raportul de audit, cu responsabilizarea persoanelor concrete de realizarea efectivă a agendei respective; -revizuirea modelelor tipizate ale contractelor de subvenționare și includerea într-un capitol separat a cerințelor privind evidența contabilă, raportarea și impozitarea subvențiilor acordate;

response:
la data de 21.03.2017 a fost emis Ordinul nr. 50 a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare “Cu privire la aprobarea modelului tipizat al contractului de acordare a subsidiilor”. Prezentul contract, conform capitolului I, reglementeaza raporturile juridice apărute între Autoritatea contractantă și Contractor, calculul costului unei însămînțări artificiale a taurinelor, precum și efectuarea cheltuielilor din contul subsidiilor. Totodata, capitolul VII Scris CRARA nr.30/1 din 22.02.2018„Evidenta contabila, raportarea și impozitarea subventiilor” a Contractului de acordare a subsidiilor reglementeaza modul de tinere a evidenței contabile sintetice și analitice a subsidiilor precum si modalitatea de raportare a utilizarii subsidiilor in conformitate cu actele normative in vigoare (conf. titlului 2 și 3 a Codului Fiscal și SNC „ Capital propriu și datorii”).

RO_5277_CRARA.pdf

2.1. -dispunerea, fără echivoc, de acțiuni imediate și prompte, în baza unui Plan de acțiuni coordonat cu Curtea de Conturi, pentru implementarea în termene cât mai restrânse (un an calendaristic) a recomandărilor de audit reiterate în Raportul de audit, cu responsabilizarea persoanelor concrete de realizarea efectivă a agendei respective; -revizuirea modelelor tipizate ale contractelor de subvenționare și includerea într-un capitol separat a cerințelor privind evidența contabilă, raportarea și impozitarea subvențiilor acordate;

response:
Scris.MAIA nr.11-4-778 din 02.05.2017: Prin scrisoarea nr. 11-4-97 din 06 aprilie 2017, Ministerul a înaintat un demers Curții de Conturi prin care a solicitat avizarea proiectului Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor reiterate în Raportul de audit, aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 24 ianuarie 2017. Ulterior acest plan va fi aprobat prin ordinul ministrului si implementat in totalitate. Copia scrisorii precum si proiectul planului de acțiuni - se anexează. revizuirea modelelor tipizate ale contractelor de subvenționare si includerea într-un capitol separat a cerințelor privind evidenta contabila, raportarea si impozitarea subvențiilor acordate. - Prin Ordinul Ministrului nr. 50 din 21 martie 2017 a fost aprobat Modelul tipizat al contactului de acordare a subsidiilor din mijloacele bugetare de stat si anexele acesta, pentru crearea si menținerea fondurilor genetice și altor activități din agricultura. Scris MAIA nr.03-94 din 17.07.2017: în procesul executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 1 din 24 ianuarie 2017, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare s-a confruntat cu dificultăți la implementarea recomandării nr. 6 din Raportul de audit. Astfel, din cauza lipsei unui act normativ, care ar fi reglementat acordarea ajutorului sub forma de grâu semincer in toamna anului 2012, a actelor de primire - predare a griului și expirării termenului de prescripție, MAIA este in imposibilitatea juridica de a implementa recomandarea Curții de Conturi.

RO_4156_MAIA.PDF
RO_4157_MAIA scris nr1.pdf
RO_4549_MAIA 17.07.2017.pdf
RO_5281_MADRM 02.03.2018.pdf

2.2. pentru informare și se cere aprobarea cadrului normativ-metodologic în materie de evidență contabilă și de declarare, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor aferente subvenționării în agricultură;

response:
Scris Min.Fin nr. 05-02/1/11 din 28.04.2017: Întru executarea recomandărilor de la pp.2.2. și 2.3. din partea hotărâtoare, se informează ca a fost solicitata opinia Comisiei economie, buget și finanțe din cadrul Parlamentului Republicii Moldova privind aplicarea corecta a prevederilor art.24 alin.(9), art.26 și art.27 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 in cazul obținerii subvențiilor (copiile scrisorilor se anexează). Totodată, se menționează ca, urmează a fi elaborate о circulara cu privire la modul de înregistrare in contabilitate a subvențiilor in agricultura, in conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 118 din 06.08.2013. Despre progresul implementării recomandărilor echipei de audit și interpretarea prevederilor Codului fiscal de către Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Finanțelor va raporta suplimentar, pe parcursul perioadei următoare de raportare. Scris.MinFin nr.05-02/1/42 din 01.11.2017: Intru executarea cerințelor de la p.2.2. si 2.3., se informează ca, prin Proiectul de lege cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative ce vizează politica fiscala și vamala pe anul 2018 (aprobat in ședința Guvernului din 04.10.2017), au fost operate modificări in Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 cu norme ce țin de particularitățile calculării uzurii in scopuri fiscale in cazul obținerii subvențiilor aferente investițiilor efectuate în procurarea mijloacelor fixe, după cum urmează. Extras din proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative ce vizează politica fiscala și vamală pentru anul 2018: „Articolul 261. Deducerea amortizării mijloacelor fixe [...] (12) Nu se permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepția cazurilor când valoarea acestora a fost inclusa in venitul impozabil al contribuabilului. (13) În cazul finanțării parțiale a procurărilor, amortizarea se va calcula pentru partea suportata de către întreprindere. (14) Prin derogare de la alin.(12) si (13) suma subvențiilor obținute urmare a efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influențează asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe. [...]”. Concomitent, proiectul prevede norme ce țin de diminuarea discrepantelor privind metodologia evidentei mijloacelor fixe in scopuri financiare si fiscale, urmând a fi efectuata per fiecare obiect de mijloc fix, excluzând clasificarea pe categorii de proprietate. Noul sistem prevede: 1) Evidenta mijloacelor fixe urmează a fi efectuata per fiecare obiect de mijloc fix. 2) Calculul uzurii in scopuri fiscale urmează a fi realizata doar prin aplicarea metodei liniare. 3) Excluderea clasificării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate si gruparea mijloacelor fixe în funcție de durata de funcționare utila conform catalogului aprobat de Guvern. 4) Păstrarea plafonul valoric pentru calificarea imobilizărilor corporale drept mijloace fixe. Totodată, se menționează ca, Circulara cu privire la modul de înregistrare în contabilitate a subvențiilor în agricultură va fi elaborată după adoptarea proiectului legii contabilității (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.457 din 21.06.2017 ”Privind aprobarea legii contabilității”, și adoptat de către Parlament in I lectura la data de 13.07.17) și aprobarea modificărilor la Standardele Naționale de Contabilitate. Suplimentar scris.MF nr.03-02/1/05 din 07.02.2018: Astfel, la 01.01.2018 contribuabilul poate opta pentru aplicarea metodei existente a calcului amortizarii (uzurii) in scopuri fiscale sau aplicarea noii metodologii. Ministerul Finantelor, prin scr.nr.09/2-1 din 04.01.2018 (Anexa nr.1), a solicitat opinia Ministerului Justitiei referitor la aprecierea corectitudinii juridice a tratamentului fiscal aferent prevederilor art.26 si art.27 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 si a pct.3 din Hotarirea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind evident si calcularea uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale nr.289 din 14.03.2007 in contextul in care contribuabilul obtine subventii aferent investitiilor in procurarea sau edificarea mijloacelor fixe pentru situatiile de pina la 1 ianuarie 2018. In acest sens, se comunica faptul ca Ministerul Justitiei sustine opinia Ministerului Finantelor exprimata anterior (Anexa nr. 2), conform carora valoarea subventiei primite ulterior investitiilor in procurarea sau edificarea mijloacelor fixe nu influenfeaza baza valorica a mijloacelor fixe si calculul uzurii in scopuri fiscale. Suplimentar, se mentioneaza ca, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii si raportarii financiare nr.287 din 15.12.2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1-6 art. 22 din 05.01.2018, in vigoare din 01.01.2019), urmeaza a fi aprobate modificarile si completarile la Standardele Nationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 118 din 6 august 2013, care prevad modul de contabilizare a subventiilor in agricultura.

RO_4123_Min Fin.pdf
RO_5043_0010-18.pdf
RO_5058_911 08.09.2017 (3).pdf
RO_5204_0124_Min Fin.pdf
RO_5221_0124_MF_anexe.pdf

2.3. și se cere verificarea corectitudinii declarării și ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor aferente subvenționării producătorilor agricoli în anii 2011-2016, prin prisma abordării univoce a cadrului legal aferent;

response:
Scris. IFPS nr. 26-17/13-169/3839 din 21.03.2017: Pentru verificarea corectitudinii declarării și ajustării în scopuri fiscale a veniturilor si cheltuielilor aferente subvenționării producătorilor agricoli în anii 2011-2016 prin prisma abordării univoce a cadrului legal aferent, Serviciul Fiscal de Stat va dispune, în caz de necesitate, efectuarea controalelor la contribuabilii nominalizați in Raportul de audit, după expunerea opiniei privind aplicarea Codului fiscal de către Comisia economie, buget si finanțe a Parlamentului Republicii Moldova. Copiile adresărilor respective se anexează: nr. 14/3-03/43/92 din 03.02.2017 si nr.26-08/1- 1-08-11486/3163 din 02.03.2017. Scris. SFS nr. 26-07/2-17/2637 din 30.06.2017: La primirea explicațiilor de la Comisia economie, buget și finanțe din cadrul Parlamentului Republicii Moldova nr.CEB-144 din 10.04.2017, a fost primita decizia de a aproba proiectul unei Hotărârii de Guvern cu privire la interpretarea pct.3 din Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe in scopuri fiscale, proiect care a fost avizat pozitiv de către Serviciul Fiscal de Stat (scrisoarea nr.26-08/1 -09/1458 din 24 mai 2017). Actualmente, proiectul nominalizat se promovează de către Ministerul Finanțelor. Scris.MinFin nr.26-07/2-17/10451 din 27.12.2017: Potrivit pct.24 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.910 din 25.07.2016 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, subvenția reprezintă ajutor financiar nerambursabil si neimpozabil acordat din fondul de subvenționare a producătorilor agricoli pentru susținerea investițiilor efectuate de solicitant care corespund criteriilor de eligibilitate. De asemenea, menționam faptul ca Ministerul Finanțelor a solicitat Parlamentului Republicii Moldova interpretarea legislației aferente subiectului dat, însă explicațiile parvenite nu au fost suficiente si relevante in scopul elucidării mecanismului de aplicare a legislației in acest sens. Astfel, ținând cont de cele enunțate si luând in considerare complexitatea problematicii abordate, precum si impactul/costul asupra activității agenților economici, solicitam respectuos convocarea unei ședințe comune in vederea identificării soluțiilor aferente acțiunilor ce urmează a fi întreprinse in vederea executării cerinței expuse în pct.2.3 din Hotărârea Curții de Conturi nr.1 din 24.01.2017. Suplimentar scris.MF nr.03-02/1/05 din 07.02.2018: Suplimentar, se mentioneaza ca, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii si raportarii financiare nr.287 din 15.12.2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1-6 art. 22 din 05.01.2018, in vigoare din 01.01.2019), urmeaza a fi aprobate modificarile si completarile la Standardele Nationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 118 din 6 august 2013, care prevad modul de contabilizare a subventiilor in agricultura.

RO_4394_SFS.pdf
RO_4398_SFS_1 scris.pdf
RO_4399_anexe_scris_SFS_1 scris.pdf